• Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

  otváram rokovanie 21. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Prosím vás, pani poslankyne, páni poslanci, prezentujme sa.

  Zisťujem, že je prítomných 122 poslancov.

  O ospravedlnenie neúčasti na dnešnej schôdzi požiadali pán poslanec Hrnko, pán poslanec Pokorný, pán poslanec Lauko, ktorí sú z poverenia Národnej rady na zahraničnej ceste. Pre chorobu sa ospravedlňuje pán Miklušičák.

 • Hlas zo sály.

 • Ďakujem, ale mám tu vaše ospravedlnenie. A mimo územia je pán poslanec Peter Weiss.

  Na 21. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky overovateľmi budú pani poslankyňa Melánia Kolláriková za Slovenskú národnú stranu a pán poslanec Zsolt Komlósy za Spolužitie. Náhradníkmi budú poslanci Stanislav Líška za Hnutie za demokratické Slovensko a Marián Polák za Združenie robotníkov Slovenska.

  Po dohode s podpredsedami Národnej rady a v politickom grémiu navrhujem program 21. schôdze, ako vám bol dnes rozdaný.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci...

 • Ruch v miestnosti.

 • Prosím pánov redaktorov, kameramanov, aby nerobili v miestnosti hluk, lebo ich poprosím o opustenie rokovacej miestnosti.

  Na programe 21. schôdze sú pod bodmi 7, 8, 17, 18, 19, 20, 22 a 24 zaradené návrhy zákonov, o ktorých dám hlasovať s návrhom, aby podľa § 75 zákona o rokovacom poriadku Národná rada Slovenskej republiky súhlasila s ich prerokovaním pred uplynutím 60-dňovej lehoty.

  Prosím, aby sme sa prezentovali a hneď hlasovali. Prosím, hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 134 poslancov. Za návrh hlasovalo 81 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 48 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 5 poslancov.

  Konštatujem, že Národná rada vyslovila súhlas s týmto mojím návrhom.

  Teraz pristúpime k schvaľovaniu programu 21. schôdze Národnej rady.

  Chcem vás ešte predtým informovať, že som dostal list od prezidenta Slovenskej republiky, ktorý mi oznamuje, že sa v súlade s článkom 102 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky a s § 19 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky rozhodol vystúpiť so správou o stave Slovenskej republiky na 21. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky dňa 11. decembra 1996 v dopoludňajších hodinách.

  Zo zákona má pán prezident právo kedykoľvek vystúpiť na rokovaní Národnej rady, s tým, že Národná rada rozhodne o tom, pod ktorým bodom bude jeho vystúpenie. Pán prezident, ako ste počuli, žiada o vystúpenie 11. decembra v dopoludňajších hodinách. Má niekto iný návrh? Ak nie, potvrdím prezidentovi jeho žiadosť.

 • Hlasy zo sály.

 • Prosím? Hlasovať o čom? Netreba o tom hlasovať.

  Teraz budeme navrhovať zmeny a doplnky k programu. Ako prvý sa s pozmeňujúcim návrhom hlási pán poslanec Gaulieder.

 • Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia,

  dovoľte mi, aby som vám oznámil, že som nikdy nezaslal žiaden list predsedovi Národnej rady, v ktorom sa vzdávam mandátu poslanca. Tento list, ktorý je podvrhom, som dostal vo fotokópii dnes, je písaný 26. novembra. Takýto list som nikdy neodoslal, nenapísal predsedovi parlamentu. Predsedovi parlamentu som napísal list, v ktorom píšem, že sa poslaneckého mandátu nevzdávam, a verejne tu vyhlasujem, pred plénom Národnej rady, že poslaneckého mandátu sa nevzdám do konca I. volebného obdobia Národnej rady.

  Tento list, ktorý som teraz citoval, bol napísaný predsedovi parlamentu 3. 12., v ktorom mu opisujem, že som mu napísal jeden osobný list, kde som očakával, že takýto podvrh bude poskytnutý.

  A, pán predseda, berte na vedomie toto moje verejné a oficiálne vyhlásenie v súlade s ústavou.

  Chcem zároveň oznámiť, že podám trestné oznámenie na neznámeho páchateľa za tento podvrh, ktorý bol mojím menom odoslaný predsedovi parlamentu.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec, chcem povedať, že všetky vaše listy, resp. listy, ktoré došli pod vaším menom, som odovzdal mandátovému a imunitnému výboru.

  Pán poslanec Volf.

 • Navrhujem, aby bod číslo 1 v takom znení, ako je navrhovaný v návrhu programu, bol vypustený a bol nahradený bodom číslo 1 v tomto znení: správa mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Kamila Haťapku.

 • Hlasy nesúhlasu zo sály.

 • Píšem jeho návrh, ale je to tak.

  Druhý návrh - pani poslankyňa Schmögnerová.

 • Ďakujem pekne.

  Pán predsedajúci, dovoľte mi, aby som predniesla dva návrhy na rozšírenie programu schôdze Národnej rady.

  Na septembrovej schôdzi Národná rada Slovenskej republiky prerokúvala správu Najvyššieho kontrolného úradu o výsledku kontroly dodržiavania podmienok vývozu obilia v roku 1995 a v prvom štvrťroku 1996. Zistenia o nezákonnosti pri vývoze obilia potvrdila aj správa o kontrole trhu s obilím, vypracovaná na základe kontroly, ktorú vykonal Úrad vlády Slovenskej republiky. Z porušovania zákonov sú podozriví vysokí vládni úradníci ministerstva hospodárstva, ministerstva pôdohospodárstva, Štátnych hmotných rezerv, Štátneho fondu trhovej regulácie. Neoprávnené zisky dosiahli viaceré súkromné spoločnosti. Kauza s obilím má za následok, popri nízkej tohtoročnej úrode obilia, že v budúcom roku bude potrebné doviesť 400 tisíc ton obilia. Súkromné spoločnosti a korupční vládni úradníci zbohatli na úkor daňových poplatníkov, z vreciek ktorých získali viac ako 800 miliónov Sk.

  Počas rokovania septembrovej schôdze nás generálny prokurátor pán Vaľo informoval, že sa vo veci podozrenia zo spáchania trestných činov v kauze s obilím začalo vyšetrovanie. Pretože spoločenská škodlivosť v kauze s obilím je značná, žiadam, aby na 21. schôdzu Národnej rady bola zaradená informácia generálneho prokurátora o priebehu a výsledkoch vyšetrovania v kauze s obilím.

  Dovoľte mi predniesť druhý návrh na rozšírenie rokovania 21. schôdze.

  Medzi strategické ciele Slovenskej republiky patrí integrácia do európskych a atlantických štruktúr. Tieto zámery sú aj zámermi programového vyhlásenia vlády. Koaličné strany v tejto súvislosti už niekoľkokrát vyhlásili, že zorganizujú k otázke vstupu do NATO a Európskej únie referendum ešte v priebehu prvého, resp. druhého štvrťroku budúceho roka. Medzi vysokými štátnymi funkcionármi existujú rozdielne názory o stupni pripravenosti Slovenskej republiky na vstup do Európskej únie. Pretože dôsledky nedostatočnej pripravenosti Slovenskej republiky môžu mať mnohé negatívne dôsledky, a preto, že dôkladná príprava je časovo a zdrojovo náročná, chcem navrhnúť, aby na rokovanie schôdze Národnej rady Slovenskej republiky bolo zaradené uznesenie zaväzujúce vládu na najbližšej januárovej schôdzi Národnej rady informovať Národnú radu Slovenskej republiky o postupe príprav a stupni pripravenosti Slovenskej republiky na vstup do Európskej únie. Navrhujem to ako dvadsiaty bod programu schôdze.

  Ďakujem.

 • Ďakujem za slovo.

  Vážený pán predseda,

  navrhujem, aby sme ako bod 25 programu prerokovali návrh zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky. Ide o opätovný pokus zakotviť skoršie vyplatenie dlhopisov osobám starším ako 60 rokov a používanie dlhopisov pri kúpe bytov do osobného vlastníctva, ako aj návrh zákona, ktorý má zaviesť kontrolný mechanizmus nad aktivitami Fondu národného majetku.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem aj ja, pán poslanec. Ten zákon som dostal a poslal som ho vláde.

  Pani poslankyňa Lazarová.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda. Zahlasujem iba, že budem hlasovať náhradnou kartou.

 • Pán predseda,

  prvého januára 1997 stráca platnosť tzv. lustračný zákon. Prosím, aby ako bod číslo 10 bol zaradený bod s názvom informácia predsedu vlády o tom, ako sa dodržiava na Slovensku lustračný zákon od 1. 1. 1993 do 1. 1. 1997. Teda ako bod číslo desať.

  Druhá vec, pán predseda, na vašu poznámku o tom, že ste len odovzdali list pána poslanca Gauliedera, tzv. list pána poslanca Gauliedera, aj mandátovému a imunitnému výboru. Bolo by nedobré, keby ste sa v tejto chvíli vyhovárali. Rád by som vám povedal, že teraz a v tejto chvíli nesiete vy, predseda parlamentu Ivan Gašparovič, plnú zodpovednosť za tento bezprecedentný postup. Dobre viete, že Gaulieder napísal list, v ktorom upozornil na túto možnosť, a mali ste si ho zavolať, prinajmenšom zavolať, či toto nie je podvrh. Vy - plnú zodpovednosť, pán predseda, aby to bolo jasné, aby to bolo aj na papieri.

 • Ďakujem. Nepatrí to do bodov programu.

  Chcem vyhlásiť: Ja ako Ivan Gašparovič, predseda Národnej rady Slovenskej republiky, beriem plnú zodpovednosť za to, že som všetky listy, ktoré som dostal, podpísané poslancom Gauliederom, odovzdal imunitnému a mandátovému výboru. Beriem za to plnú zodpovednosť.

 • Bohužiaľ, bohužiaľ, ste vedľa.

 • Vážený pán predseda,

  do programu 21. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem nový bod programu, ktorý žiadam zaradiť po sérii sociálnych zákonov, a síce ako bod 22 pod názvom vládny návrh zákona Národnej rady Slovenskej republiky o zamestnanosti, tlač 556.

 • Vážený pán predseda,

  vzhľadom na to, že Ústavný súd Slovenskej republiky rozhodol o tom, že činnosť Osobitného kontrolného orgánu na kontrolu Slovenskej informačnej služby nie je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, a takým spôsobom Národná rada Slovenskej republiky nevykonáva ústavou zabezpečenú činnosť kontroly Slovenskej informačnej služby, a vzhľadom na to, že v každej demokratickej krajine činnosť informačných služieb je kontrolovaná parlamentom, navrhujem na program rokovania 21. schôdze Národnej rady zaradiť bod vytvorenie osobitného výboru na kontrolu spravodajských služieb, ktorý by pracoval na základe paritného zastúpenia parlamentných klubov. Tento bod navrhujem prerokovať za návrhom na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport ako nový bod číslo 5.

  Ďakujem.

 • Vážený pán predseda,

  uplynul už viac ako mesiac od poslaneckého prieskumu na Fonde národného majetku, ktorý uskutočnila komisia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody 28. októbra. Keďže ani doteraz nebol zo strany predstaviteľov Fondu národného majetku uspokojivo vysvetlený odpredaj bytov z majetku fondu niektorým ústavným činiteľom a vysokým štátnym úradníkom a nebolo odstránené podozrenie z porušenia zákona o privatizácii, ako i zákona o konflikte záujmov, a fond opakovane nevyhovel požiadavke vznesenej výborom Národnej rady, navrhujem do programu tejto schôdze zaradiť nový bod informácia o použití majetku Fondu národného majetku v roku 1996 s osobitným dôrazom na odpredaj bytov do osobného vlastníctva.

  Žiadam vás, pán predseda, aby ste k uvedenému bodu pozvali viceprezidenta prezídia a predsedu výkonného výboru pána Reháka, aby túto záležitosť poslancom objasnil a zároveň nám pripravil písomnú informáciu. Navrhujem tento bod zaradiť pred bod 26 - návrh použitia majetku fondu na rok 1997.

  Môj druhý návrh, pán predseda, sa týka štátneho rozpočtu. Budeme prerokúvať vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 1997, čo je iste návrh mimoriadne dôležitý a právom vzbudzuje záujem najširšej verejnosti. Navrhujem, vážený pán predseda, aby Národná rada požiadala Slovenskú televíziu, aby zabezpečila z celého prerokúvania štátneho rozpočtu priamy televízny prenos.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Chcem vám povedať, že televízia mi oznámila, že bude robiť priamy prenos vo štvrtok a v piatok. To je akurát to, čo ste chceli.

  Pán Duka-Zólyomi.

 • Ďakujem, pán predseda.

  Vážená Národná rada,

  po prijatí zákona o štátnom jazyku Slovenskej republiky v Národnej rade Slovenskej republiky zo strany predstaviteľov vládnej koalície a vládnych činiteľov Slovenskej republiky viackrát odzneli sľuby, aj na rôznych medzinárodných fórach, o tom, že v záujme odstránenia právneho vákua treba pripraviť návrh a následne v Národnej rade prijať zákon o používaní jazykov národnostných menšín. O nevyhnutnosti takéhoto zákona sa vyslovili aj čelní predstavitelia Rady Európy a Európskeho parlamentu. Dokonca takáto požiadavka sa zakotvila aj v záverečných odporúčaniach Spoločného parlamentného výboru Európskej únie a Slovenskej republiky.

  Účastníci rokovania PER vo Švajčiarsku, predstavitelia vládnej koalície, opozície a Maďarskej koalície sa vo svojom spoločnom vyhlásení tiež zaviazali, že bude pripravený a prijatý zákon o používaní jazykov národnostných menšín na Slovensku. Zatiaľ sa táto otázka neriešila. A ako sme sa presvedčili, zo strany vlády nie je ani ochota kladne pristúpiť k riešeniu tohto problému.

  Preto v mene obidvoch poslaneckých klubov Maďarskej koalície navrhujem zaradiť do programu 21. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky tlač číslo 441 pod názvom návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky o používaní jazykov národnostných menšín a etnických skupín v Slovenskej republike. Prerokovanie tohto materiálu navrhujem zaradiť ako bod 29.

  Ďakujem.

 • Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia,

  presne pred dvoma rokmi som písal list predsedovi vlády, prezidentovi fondu a podpredsedovi Kozlíkovi, v ktorom som ich upozorňoval na to, že opoziční poslanci považujú prenos kompetencií v privatizácii na Fond národného majetku za protiústavný a že dávajú podnet na Ústavný súd. Žiadal som, aby až do nálezu Ústavného súdu neprivatizovali, pretože takto nadobudnuté majetky budú nadobudnuté protiprávne. Žiaľ, po dvoch rokoch, a vravím, žiaľ, pretože vtedy ste neakceptovali náš hlas a teraz stojí celá spoločnosť pred problémom, čo s protiprávne nadobudnutými majetkami, ktoré boli privatizované v priebehu dvoch rokov Fondom národného majetku. Je to taký veľký problém, že v normálnych demokratických krajinách by pravdepodobne viedol k demisii vlády, lebo zásadné smerovanie hospodárskej politiky bolo Ústavným súdom označené za protiústavné a protiprávne.

  Preto navrhujem, aby bol zaradený do nášho rokovania bod informácia o ďalšom postupe privatizácie, jej legislatívnom riešení a zabezpečení kontroly privatizácie. Keďže materiál by mal byť v písomnej forme predložený vládou Slovenskej republiky, odporúčam, aby bol zaradený ako bod číslo 30 a aby ho osobne uviedol predseda slovenskej vlády, ktorý je v plnej miere zodpovedný za protiústavnú privatizáciu v priebehu rokov 1995 a 1996.

 • Ďakujem za slovo.

  Pán predseda,

  na schôdzi, ktorej program zrejme budeme schvaľovať, okrem štátneho rozpočtu budú aj ďalšie veľmi významné body. Vari veľmi významný je hneď ten prvý, ale pre celospoločenský dosah a dôležitosť je veľmi dôležitou správa o stave Slovenska. Budú tu, predpokladám, prítomní aj diplomati akreditovaní v Slovenskej republike a bolo by veľmi žiaduce, keby svoju prítomnosť mohli naplniť aj občania tým, že požiadate podobným spôsobom verejnoprávnu televíziu o priamy prenos zo stredajšieho rokovania.

  Ďakujem.

 • To nie je do programu, to je požiadavka na mňa.

 • Ďakujem.

  Vážený pán predseda,

  v minulých dňoch premiér slovenskej vlády Vladimír Mečiar verejne vyhlásil, že slovenská vláda je uzrozumená s tým, že Slovenská republika nebude prijatá za člena NATO. Ide o vážne odchýlenie sa od programového vyhlásenia vlády, ktoré schválila táto snemovňa. Ide o vážne poškodenie záujmov Slovenskej republiky. Slovenská vláda by sa mala starať predovšetkým o to, aby jej program, ktorý bol schválený parlamentom, bol naplnený. Preto navrhujem ako osobitný bod programu zaradiť na rokovanie tejto schôdze bod pod názvom plnenie programového vyhlásenia vlády v časti týkajúcej sa členstva Slovenskej republiky v NATO, s tým, že poslanecká snemovňa žiada, aby na rokovaní bol prítomný predseda vlády Vladimír Mečiar.

 • Ďakujem. Pán poslanec Vaškovič.

 • Vážený pán predseda,

  navrhujem pred bod číslo 25 zaradiť nový bod - diskusiu k uzneseniu, v ktorom by sme vyzvali orgány Fondu národného majetku, aby nevydávali rozhodnutia o privatizácii.

 • Keby ste mi to ešte raz povedali, nerozumel som.

 • Diskusiu k uzneseniu, v ktorom by parlament vyjadril vôľu nevydávať rozhodnutia o privatizácii.

 • Čiže prijať uznesenie Národnej rady.

 • Ďakujem, pán predseda. Dovoľte mi, aby som dala dva návrhy na rozšírenie 21. schôdze.

  Prvý návrh znie: návrh zákona Národnej rady Slovenskej republiky o vrátení majetku Živene, spolku slovenských žien, tlač 565, a žiadam ho zaradiť ako bod číslo 31.

  Druhý návrh znie: návrh zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, tlač 551, a žiadam ho zaradiť ako bod 34.

  Ďakujem.

 • Ako bod 34 novelu Trestného zákona a bod 31 o Živene.

  Pán poslanec Kanis.

 • Vážený pán predseda, vážená Národná rada,

  privatizácia v rezorte zdravotníctva sa bezprostredne týka práv občanov, ktoré im garantuje Ústava Slovenskej republiky. Ľudia zdraví, nemocní, potenciálni pacienti sa právom obávajú, že polikliniky sa budú privatizovať rovnako podivne, ako sa privatizovali lekárne, a rovnako tajomne a škandalózne ako kúpele. Právom sa obávajú, že spôsob privatizácie polikliník ohrozí ich životné podmienky a ešte viac zneistí život v budúcnosti. Hoci ministerstvo zdravotníctva má predstavy ukryté v istých dokumentoch, o ich koncepčnosti či zmysle veľa nevedia nielen občania, ale ani veľká časť zdravotníkov, ba ani lekári, ktorí si zaviedli súkromnú prax v prenajatých ambulanciách polikliník.

  Zvlášť závažným problémom je vzťah obcí a miest k poliklinikám. Veď pri privatizácii polikliník ide spravidla aj o veľký a lukratívny satelitný majetok polikliník, na výstavbu ktorých v minulosti prispeli rôznym spôsobom aj samotní občania. Ako konkrétny známy príklad možno uviesť kroky a diskusiu okolo privatizácie polikliniky v Banskej Bystrici. Sú názory, že polikliniky môže zachrániť iba privatizácia, iní žiadajú uskutočniť bezplatný prevod polikliník do majetku mesta.

  Ak sa zo strany ministerstva hovorí o negatívnych skúsenostiach s delimitáciou zdravotníckych zariadení na obce a mestá, tak by sa aj poslanci v Národnej rade mali oboznámiť s konkrétnymi prípadmi, ako aj dozvedieť sa o tom, prečo obce a mestá majú byť podľa ministerstva na konci v rade uchádzačov. Prečo by však občania nemali byť informovaní o takej závažnej veci, akou sú podmienky budúcej starostlivosti o ich zdravie priamo z úrovne Národnej rady? Veď ide o to, aby proces odštátňovania zdravotníctva neprekročil hranice zdravého rozumu a rešpektoval ducha ústavy, čo sa týka zdravia ľudí a ľudu.

  Pretože občan nemá byť informovaný len následne, teda až "po funuse", ale musí byť informovaný vopred, navrhujem, aby do programu schôdze Národnej rady bola zaradená ako bod 21 správa o privatizácii v rezorte zdravotníctva s osobitným zreteľom na privatizáciu polikliník a s osobitným zreteľom na článok 40 Ústavy Slovenskej republiky, týkajúci sa práva zdravotne poistených občanov na bezplatnú zdravotnú starostlivosť.

 • Pán poslanec, nestihol som zapísať ešte poslednú vetu.

 • Ide o bod 21 - správa o privatizácii v rezorte zdravotníctva s osobitným zreteľom na privatizáciu polikliník.

 • Vážený pán predseda,

  navrhujem zaradiť do programu návrh zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 166/1993 Z. z. o opatreniach v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania v znení novely číslo 321/1996 Z. z. za bod 15, teda na koniec bloku bodov týkajúcich sa médií. V mojom návrhu ide o krátku novelu, ktorá umožní využívať pozemnú sieť vysielačov, ktoré využíva STV 2, aby tento stav ostal nezmenený i po 1. 1. 1997, až do začiatku vysielania vysielateľa na základe licencie.

  Ďakujem.

 • Ďakujem aj ja. Pán poslanec Vavrík.

 • Pán predseda, kolegyne, kolegovia,

  dovoľte, aby som predložil návrh na rozšírenie programu tejto schôdze Národnej rady, a to konkrétne pred bod číslo 35 navrhujem zaradiť bod poslanecký návrh na vydanie zákona Národnej rady, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady o dráhach a o zmene zákona o živnostenskom podnikaní, tlač číslo 503. Tento návrh si dovoľujem predložiť z dôvodu, že by bolo veľmi vhodné, aby tento zákon, táto novela čím skôr uzrela svetlo sveta, lebo nie je možné zabezpečovať prepravnú kontrolu na dráhach ako takých. Tento návrh po spolupráci s príslušným ministerstvom, čiže dopravy, pôšt a telekomunikácií, odporúčal aj gestorský výbor, výbor pre hospodárstvo a privatizáciu, takže chcem dať tento návrh.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda.

  Dovoľte mi, pán predseda, pripojiť sa k pánu poslancovi Kanisovi a chcem mu navrhnúť rozšírené znenie bodu o privatizácii v zdravotníctve. Ten bod by znel takto: vyhodnotenie doterajšieho priebehu privatizácie v zdravotníctve a koncepcia transformácie majetku rezortu zdravotníctva na roky 1996-1997. Robím to preto, lebo táto koncepcia je vypracovaná, je na Úrade vlády a vláda sa má s ňou zaoberať - ak to tak neurobila včera - neviem presne.

  Odôvodňujem tiež potrebu zaradiť tento bod z niekoľkých dôvodov. Uvediem len tri. Prvý je, že som vyslovene znepokojený doterajším priebehom privatizácie, naposledy privatizáciou Bardejovských kúpeľov, keď vznikla 23. septembra účelová spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá dostala kúpele. Po druhé, nevidím dobré legislatívne podmienky, aby tento proces mohol prebiehať regulárne za dostatočnej garancie štátu, aby sa nám nerozpadla sieť zdravotníckych zariadení. A po tretie, čo je asi najdôležitejšie, to, ako doteraz prebieha proces privatizácie v zdravotníctve, nie je spôsob na zlepšenie zdravotníckej starostlivosti, ale na obohatenie úzkej skupiny ľudí.

  Ďakujem.

 • Pán predseda,

  k návrhu pani poslankyne Kollárikovej na zaradenie novely Trestného zákona do programu tejto schôdze chcem uviesť, že o tomto návrhu nemôžeme hlasovať, pretože novela Trestného zákona bola vrátená parlamentu prezidentom republiky, a to znamená, že môžeme rozhodnúť a musíme rozhodnúť o námietkach alebo vete prezidenta republiky - áno, alebo nie - a bez toho vlastne nemôžeme rozhodovať o návrhu iného zákona.

 • Pán poslanec, musím vás opraviť. Nejde o novelu, o ktorej rozhodoval pán prezident. To je celkom nová novela zákona. O vrátenom zákone pána prezidenta môžeme rozhodovať aj v roku 2005.

 • Ako môžu byť dva zákony, keď to neschválila Národná rada? Tým, že ho vrátil prezident, zákon nie je realizovateľný, čiže neexistuje.

  Pán poslanec Hofbauer.

 • Ďakujem, pán predseda.

  Približne pred rokom sa uskutočnila cesta poslancov Národnej rady Slovenskej republiky do Nemeckej spolkovej republiky pod vedením pána poslanca Jána Čarnogurského, s rokovaniami na Ministerstve hospodárstva Nemeckej spolkovej republiky a na Ministerstve pre koordináciu tajných služieb Nemeckej spolkovej republiky.

  V súčasnosti sme svedkami veľmi závažného škandálu, trúfam si povedať, práve v oblasti druhého zo spomínaných ministerstiev, keď v nemeckých kruhoch vzniklo oprávnené podozrenie o zadržaní jedného z ich údajných pracovníkov, z previazanosti tohto rezortu alebo osoby ministra s oblasťou a sférou organizovaného zločinu a narkomafie. O problematike z tejto cesty poslancov Národná rada nevie nič, pretože ju nezabezpečovala, nezabezpečovalo ju ani ministerstvo zahraničných vecí, ani naše veľvyslanectvo v Bonne. Takisto o tomto nemá žiadne informácie ani Veľvyslanectvo Nemeckej spolkovej republiky v Bratislave - mám písomný list od pani veľvyslankyne Heike Zenkerovej.

  Žiadam vás, pán predseda, aby ste sa písomne obrátili na pána poslanca Čarnogurského, aby podal správu o tejto ceste, pretože Národná rada má právo byť informovaná o ceste takej závažnosti, aby ste o tom informovali v rámci rozpravy, v rámci prvého bodu. A ak takúto správu nedostanete, aby ste informovali o fakte, že Národná rada, o tomto nevie nič. Nedávam to ako pozmeňujúci návrh, len ako požiadavku.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Pani poslankyňa Rusnáková.

 • Pán predseda,

  chcem sa vyjadriť k bodu číslo 15 - návrh Rady Slovenskej televízie na voľbu ústredného riaditeľa Slovenskej televízie.

  V zmysle zákona Rada Slovenskej televízie má právo navrhnúť kandidáta na riaditeľa Slovenskej televízie. Podľa mojich informácií sú predložené dva návrhy na kandidátov, čo už nie je v zmysle zákona. Nikto z poslancov Národnej rady zatiaľ nemal možnosť zoznámiť sa s týmito kandidátmi, vypočuť si ich predstavy, prípadne prečítať si ich projekty, ktoré v súvislosti s tým majú. Viem, že v priebehu zasadnutia Národnej rady sa má konať schôdza výboru pre vzdelanie a kultúru, kde by sa mali predstaviť. Chcem požiadať, aby toto zasadnutie bolo spoločným zasadnutím všetkých výborov Národnej rady, pretože ak poslanci Národnej rady majú pristúpiť k tejto voľbe, mali by poznať predstavy, vízie a projekty buď obidvoch, alebo potom, samozrejme, v zmysle zákona minimálne jedného kandidáta na riaditeľa Slovenskej televízie. Takže vás chcem požiadať, aby ste potom v súčinnosti s podpredsedom výboru zvolali spoločné zasadnutie výborov, a to v takom termíne, aby sa to uskutočnilo ešte pred rokovaním o bode 15.

 • Ďakujem, pani poslankyňa. Súhlasím s obsahom vášho vystúpenia. Je potrebné, aby sa zoznámili, ale na to nie je potrebné zvolávať výbory. Každý poslanec Národnej rady má právo zúčastniť sa na zasadnutí výboru. Môžem zatiaľ požiadať zastupujúceho podpredsedu, aby ich výbor zvolal do takej miestnosti, kde bude dosť miesta aj pre ostatných. Čiže bude to vec poslancov, ktorí tam chcú ísť. Inak s vami súhlasím.

 • Pán predseda, ale máte právo zvolať spoločné zasadnutie výborov, a ja som o to teraz požiadala.

 • Však som teraz povedal, že požiadam predsedu, resp. zastupujúceho podpredsedu, aby mal výbor v takej miestnosti, kde budú môcť byť všetci.

  Pán poslanec Ľupták.

 • Ďakujem.

  Vážený pán predseda,

  dávam dva doplňujúce návrhy do programu. Ako prvý, tlač 331, návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky o vrátení robotníckych domov robotníckym spolkom a združeniam. Navrhujem tento bod zaradiť za bodom 18.

  Ďalší návrh, ktorý dávam, je návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 124/1996 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania. Tento bod navrhujem za bodom 34.

  Ďakujem.

 • Ďakujem aj ja. Pán poslanec Volf.

 • Pán predseda, chcel by som doplniť svoj pôvodný návrh k bodu číslo 1. Samozrejme, pokiaľ by hlasovaním prešlo znenie, ktoré navrhujem, týka sa aj bodov 2 až 3, to znamená, že v tom prípade by sa zmenili takto: V bode 2 by bol sľub poslanca a v bode 3 návrh na voľbu poslanca do výboru. V tomto som chcel doplniť, resp. spresniť svoj návrh číslo 1.

 • Pán poslanec Hofbauer, počas prestávky rokovania vás pozývam do bufetu na kávu a tam vám dám všetky informácie o mojom stretnutí...

 • Pán poslanec, prosím vás pekne, nie je rozprava, ani si nevymieňame vzájomne názory.

 • Hlas poslanca Čarnogurského.

 • Ale aj tak musím dať o tom hlasovať, tak prečo zbytočne o tom hovoríte. (Ruch v rokovacej miestnosti.) O zaradení toho bodu budeme hlasovať ako o každom.

 • Hlas poslanca o tom, že nedal návrh.

 • Nie? Tak som nič nepovedal. Požiadal ma, aby som vás zaradil do programu.

 • Pán predseda, môžem dokončiť? Prosím vás, počas najbližšej prestávky pozývam pána poslanca Hofbauera do bufetu na kávu a dám mu všetky informácie o mojom stretnutí s ministrom Schmidtbauerom. A týka sa to každého poslanca tejto snemovne, ktorý bude mať záujem.

 • Vážený pán predseda,

  bod číslo 18 - novelizácia zákona číslo 192 - bol aktuálny do 8. novembra. Keďže vláda dovtedy neurobila príslušné opatrenia z ústavy po 6 mesiacoch...

 • To som mal ja v návrhu. Ďakujem pekne. Súhlasím s vami.

 • ...preto odporúčam bod číslo 18 stiahnuť.

 • Mám to ako posledný svoj návrh.

  Keď sa nikto nehlási, mám dva, resp. teraz už len jeden návrh. Akceptujem to, čo povedal pán poslanec Černák, že bod 18 je zbytočné prerokúvať a stiahli sme ho už z minulej schôdze, z dvadsiatej. Dostal sa sem omylom.

  Môj ďalší návrh je, aby sme na rokovanie zaradili vládny návrh zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady číslo 66/1994 Z. z. o platových pomeroch prokurátorov, právnych čakateľov prokuratúry Slovenskej republiky, tlač 557. To je môj návrh.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, skončili sme doplnky k programu. Pýtam sa, či sa ešte niekto hlási?

  Pán poslanec Cabaj.

 • Vážený pán predseda,

  nedávam už pozmeňujúci návrh, pretože táto problematika bola uzatvorená, ale žiadam 30-minútovú prestávku na poradu klubu pred hlasovaním. Teraz pred hlasovaním.

 • Teraz prestávku? Pán poslanec Prokeš a pán poslanec Borovský zrejme majú ten istý návrh.

 • Prosím, teraz bude 20-minútová prestávka do 15.20 hodiny.

 • Po prestávke.

 • Pani poslankyne, páni poslanci, prosím, aby ste sa vrátili do rokovacej miestnosti. Naša 20-minútová prestávka bola o máličko dlhšia.

  Budeme hlasovať o navrhnutých zmenách programu tak, ako ste mi ich nahlásili. Pani poslankyne, páni poslanci, keďže ich je dosť veľa, niektoré boli obšírnejšie a možno som ich nezaznamenal tak, ako ste ich povedali, súhlasím s tým, aby ste ma opravili.

  Prvý mal zmenu do programu pán poslanec Volf.

  Predtým pán poslanec Gaulieder vyjadril svoj názor, ktorý ste počuli. O tom sa hlasovať nedá.

  Poslanec Volf navrhol, aby prvé tri body programu boli nahradené novými bodmi. Prvý o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát, druhý sľub poslanca, tretí návrh poslanca do výboru. Takto to bolo povedané.

  Prosím, budeme sa prezentovať a budeme hlasovať.

 • Hlasy v sále.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 137 poslancov. Za návrh hlasovalo 62 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 64 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 11 poslancov.

  Tento návrh neprešiel.

  Tretí návrh, podľa môjho záznamu mala pani poslankyňa Schmögnerová, ktorá navrhuje dva body, a to do jedného bodu informáciu generálneho prokurátora o priebehu a výsledkoch vyšetrovania kauzy obilia, a po druhé, aby sme prijali uznesenie, aby Národná rada na januárovej schôdzi informovala o stupni prípravy na vstup Slovenskej republiky do Európskej únie. Túto informáciu má podať vláda.

  Budeme o tom hlasovať. O obidvoch naraz.

 • Hlasy v sále.

 • Nie? Tak potom najskôr o prvom bode. Prvý bod je informácia o obilí.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 134 poslancov. Za návrh hlasovalo 66 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 31 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 37 poslancov.

  Prvý návrh neprešiel.

  Budeme hlasovať o druhom návrhu pani poslankyne, tak ako som ho prečítal, aby dvadsiatym bodom rokovania Národnej rady bolo uznesenie, aby vláda na januárovej schôdzi podala informácie o stupni príprav na vstup Slovenskej republiky do Európskej únie. Prosím, hlasujte.

  Páni poslanci, pre istotu, ak náhodou bolo chybné hlasovanie, prosím, zopakujeme ho ešte raz. Predtým boli nuly, tak aby nedošlo k diskusii o platnosti hlasovania. Prosím, hlasujeme ešte raz.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 136 poslancov. Za návrh hlasovalo 58 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 30 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 47 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Neprijali sme ani tento návrh.

  Ďalej bol návrh pána poslanca Fica. Pán poslanec chce ako bod 25 zaradiť novelu zákona 92/1991 Zb. a zákona 39/1993 Z. z., je to tlač 561.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

  Chcem vám povedať, páni poslanci, že tento zákon som dostal minulý týždeň a hneď som ho poslal vláde, ale z vlády ešte neprišiel.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 137 poslancov. Za návrh hlasovalo 59 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 38 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 40 poslancov.

  Pán poslanec Mikloško žiada, aby ako bod číslo 10 bola zaradená informácia predsedu vlády o dodržiavaní lustračného zákona od 1. 1. 1993 do 1. 1. 1997 na Slovensku.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 135 poslancov. Za návrh hlasovalo 47 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 29 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 59 poslancov.

  Tento návrh sme neprijali.

  Pán poslanec Derfényi žiada, aby sme ako bod 22 dali vládny návrh zákona Národnej rady o zamestnanosti. Je to tlač 556.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 137 poslancov. Za návrh hlasovalo 89 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 9 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 39 poslancov.

  Tento návrh sme prijali.

  Ďalej, pán poslanec Farkas žiada ako bod 5 zaradiť rozhodnutie o vytvorení Osobitného výboru na kontrolu spravodajských služieb. Chcem povedať, že tento výbor budeme zo zákona musieť urobiť podľa nového rokovacieho poriadku a tento ešte nie je účinný. Môžeme to urobiť, až keď vyjde, teda to budeme robiť na januárovej schôdzi.

  Prosím, je tu návrh, budeme hlasovať. Hlasujte, ale nemôžeme robiť podľa niektorého zákona, ktorý neexistuje.

 • Hlasy a šum v sále.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 135 poslancov. Za návrh hlasovalo 55 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 47 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 31 poslancov. Nehlasovali 2 poslanci.

  Návrh sme neprijali.

  Pán poslanec Palacka chce pred bod 26 zaradiť informáciu o použití majetku Fondu národného majetku v roku 1996 s osobitným zreteľom na odpredaj bytov.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 137 poslancov. Za návrh hlasovalo 58 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 34 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 43 poslancov. Nehlasovali 2 poslanci.

  Tento návrh sme neprijali.

  Pán poslanec Duka-Zólyomi má návrh, aby sme zaradili ako bod 29 prerokovanie návrhu zákona o používaní jazykov národnostných menšín a etnických skupín.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 134 poslancov. Za návrh hlasovalo 34 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 50 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 49 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Neprijali sme tento doplnok programu.

  Ďalej, pán poslanec... Pardon, nech prejde hlasovanie, zatiaľ budem čítať. Pán poslanec Černák žiada, aby sme do programu ako bod 30 zaradili informáciu o ďalšom postupe privatizácie, jej legislatívneho riešenia a zabezpečenia kontroly. A o ďalšom nemusím dať hlasovať, ten bod vypadá. Súhlasíte?

 • Hlas zo sály: Áno.

 • Prosím, budeme sa prezentovať a hlasujme o tom, čo som prečítal, aby sme ako bod 39 zaradili informáciu o ďalšom postupe privatizácie a jej legislatívnom riešení atď.

 • Hlasy v sále.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 138 poslancov. Za návrh hlasovalo 61 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 28 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 48 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Neprijali sme tento bod.

  Ďalej, pán poslanec Moravčík žiada, aby sme zaradili do programu bod programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky týkajúce sa členstva Slovenskej republiky v NATO. Informáciu by mal parlamentu podať premiér.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 137 poslancov. Za návrh hlasovalo 58 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 38 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 41 poslancov.

  Tento návrh sme neprijali.

  Pán poslanec Vaškovič žiada, aby sme pred bodom 25 dali návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, v ktorom by Národná rada rozhodla, aby Fond národného majetku nevydával rozhodnutia o privatizácii.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 135 poslancov. Za návrh hlasovalo 57 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 32 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 46 poslancov.

  Tento návrh sme neprijali.

  Pani poslankyňa Kolláriková navrhuje dva doplnky, a to, aby sme ako bod 31 prerokovali návrh zákona o vrátení majetku Živene, je to spolok slovenských žien. Má to tlač 565.

  Prosím, prezentujme sa.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 134 poslancov. Za návrh hlasovalo 100 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 7 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 25 poslancov. Nehlasovali 2 poslanci.

  Prijali sme tento doplňujúci návrh.

  Po druhé navrhuje, aby sme ako bod 34 prerokovali návrh novely Trestného zákona, tlač 551.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 138 poslancov. Za návrh hlasovalo 76 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 58 poslancov. Hlasovania sa zdržali 4 poslanci.

  Prijali sme tento návrh.

  Pán poslanec Kanis po dohode s pánom poslancom Šagátom navrhuje, aby bod 21 prerokovala Národná rada v podobe správy o privatizácii v rezorte zdravotníctva s osobitným zreteľom na privatizáciu polikliník a ďalších zdravotníckych zariadení v nasledujúcom období.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 138 poslancov. Za návrh hlasovalo 66 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 19 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 53 poslancov.

  Neprijali sme tento doplnok programu.

  Pani poslankyňa Mušková žiada, aby sme za bod 15 dali hlasovanie o novele zákona 166/1993 Z. z. o opatreniach v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania. Je to tlač číslo 549.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 133 poslancov. Za návrh hlasovalo 96 poslancov. Proti návrhu hlasovali 4 poslanci. Hlasovania sa zdržalo 31 poslancov. Nehlasovali 2 poslanci.

  Tento návrh sme prijali.

  Poslanec Vavrík žiada, aby sme pred bod 35 dali novelu zákona 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona o živnostenskom podnikaní. Je to tlač 503. Tento zákon je ešte tiež vo vláde.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 137 poslancov. Za návrh hlasovalo 60 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 17 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 60 poslancov.

  Neprijali sme tento návrh zákona.

  Pán poslanec Šagát sa stotožnil s poslancom Kanisom, takže o tom nebudeme hlasovať.

  Pán poslanec Ľupták navrhuje, aby sme za bod 18 dali návrh zákona o vrátení robotníckych domov robotníckym spolkom a združeniam. Je to tlač 331.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 132 poslancov. Za návrh hlasovalo 86 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 16 poslancov. Nehlasovalo 30 poslancov.

  Tento návrh sme prijali.

  Pán podpredseda Ľupták má ďalej návrh, aby sme zaradili rokovanie o novele zákona 124/1996 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania, tlač 529.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 134 poslancov. Za návrh hlasovalo 101 poslancov. Proti návrhu hlasovali 3 poslanci. Hlasovania sa zdržalo 28 poslancov. Nehlasovali 2 poslanci.

  Tento návrh sme zaradili.

  Dám hlasovať aj o návrhu pána poslanca Černáka vypustiť bod 18. Je tam zbytočný.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 136 poslancov. Za návrh hlasovalo 120 poslancov. Proti návrhu hlasovali 3 poslanci. Hlasovania sa zdržalo 11 poslancov. Nehlasovali 2 poslanci.

  Je to v poriadku.

  Môj návrh je realizovaný v programe ako číslo 24, takže netreba o ňom hlasovať.

  Vážení páni poslanci, pani poslankyne, budeme sa prezentovať.

  Pán poslanec Figeľ.

 • Pán predseda, chcel by som sa spýtať, ako naložíte s mojím návrhom, ktorý smeroval k tomu, aby ste oslovili verejnoprávnu televíziu, aby zabezpečila vysielanie z prerokúvania správy o stave Slovenskej republiky.

 • Pán poslanec, povedal som, že to nie je bod na zaradenie do programu rokovania. A je tu rozhodnutie Národnej rady, že Slovenská televízia môže kedykoľvek prísť a snímať. Oznámila mi, že príde a bude tu zatiaľ 2 dni. Počuli to, sú tu zástupcovia, že...

 • Hlasy v rokovacej miestnosti.

 • Pozval som ich na začiatku. Na všetky rokovania Národnej rady je televízia pozvaná, čiže záleží na nej, či príde.

  Budeme hlasovať.

 • Ruch v sále.

 • Ale o čom chcete hovoriť? Nekričte! Dobre, dám im slovo, len treba pokoj. Nehlasujeme.

  Pani poslankyňa Rusnáková.

 • Pán predseda, poslanecký klub Demokratickej únie žiada polhodinovú prestávku pred záverečným hlasovaním.

 • Pred záverečným hlasovaním, teraz? Tak prosím. Pán poslanec Mikloško žiada to isté. Prosím, je prestávka do 17.00 hodiny.

 • Po prestávke.

 • Pani poslankyne, páni poslanci, prosím, aby ste sa vrátili do rokovacej miestnosti, budeme pokračovať po prestávke v rokovaní 21. schôdze.

  Pani poslankyne, páni poslanci, budeme pokračovať v rokovaní dnešnej schôdze. Keďže sme si odhlasovali zmeny a doplnky programu, budeme hlasovať o programe ako celku.

  Prosím, pán poslanec Kováč.

  Ale pred hlasovaním skutočne nie sú faktické poznámky, to je len v rozprave.

 • Pán predseda, to je procedurálna otázka.

  Vzhľadom na to, že v programe má byť schválené prerokovanie správy mandátového a imunitného výboru, ktoré sa týka pána poslanca Haťapku a pána poslanca Gauliedera, vzhľadom na vystúpenie pána poslanca Gauliedera, ktorý spochybnil dokumenty alebo pravosť dokumentov, ktoré máte, resp. ktoré ste dali mandátovému a imunitnému výboru, vzhľadom na to, že poslanci majú rozhodovať o mimoriadne vážnej veci, akou je strata mandátu poslanca, žiadam vás, aby ste tieto tri písomné dokumenty dali rozmnožiť pre každého poslanca, aby sme mohli posúdiť, čo je vôbec v tých dokumentoch napísané a ako je to napísané. Prosím vás, aby sme mohli zodpovedne rozhodnúť v tejto veci, aby ste vyhoveli mojej žiadosti. Myslím si, že bez písomného materiálu by sme nemali rozhodovať.

 • Ja tieto dokumenty nevlastním, vlastní ich mandátový výbor. Je to procedurálny návrh.

 • Hlasy v sále.

 • Áno, rešpektujem vás, je to procedurálny návrh, dám preto o tom hlasovať, páni poslanci. Pán poslanec Kováč mi dal procedurálny návrh.

 • Ruch v sále.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme. Hlasujeme o tom, aby boli pre všetkých poslancov rozmnožené listy.

 • Ruch a nepokoj v sále.

 • Pokoj! Dal som hlasovať o tom, aby ste dostali a boli pre vás rozmnožené listy. (Ruch a vykrikovanie v sále.) Je to možné? Prosím, hlasujte.

 • Hlasy v sále.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 94 poslancov. Za návrh hlasovalo 22 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 26 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 36 poslancov. Nehlasovalo 10 poslancov.

 • Neutíchajúci ruch v sále.

 • Páni poslanci, pán poslanec Brocka, ja vás žiadam...

  Páni poslanci, ja vás žiadam, aby ste sa správali...

 • Hluk v sále.

 • Prestanete? Môžem hovoriť? Prestanete hovoriť? Môžem hovoriť? Ak sa budete takto správať, tak sa nikdy k ničomu nedopracujeme.

 • Prejav nesúhlasu v sále.

 • Pokoj, páni poslanci. Môžem hovoriť?

  Páni poslanci a pani poslankyne, prosím, nechajte ma dohovoriť a potom môžete vykrikovať. Ale nechajte ma dohovoriť. Odhlasovali ste na základe procedurálneho návrhu pána poslanca Kováča, že nie, tak ste si rozhodli všetci.

 • Hlasy v sále.

 • Nechajte ma dohovoriť. Nechajte ma dohovoriť! Ja, keďže to chcete, navrhujem pracovníkom Národnej rady z organizačného odboru, aby vám na základe rozhodnutia mandátového výboru tieto listy dali, hoci ste si to odhlasovali inak. Prosím, môžete tie listy dostať.

 • Hlasy v sále.

 • No a čo som urobil? Musí mandátový výbor, ja nemôžem mandátovému výboru prikázať. Takže pokoj, páni poslanci.

  Ideme hlasovať o návrhu ako celku a medzitým kancelária rozmnoží listy a rozdá vám ich.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme. Hlasujeme o návrhu programu ako celku a listy dostanete, ako ste chceli.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 137 poslancov. Za návrh hlasovalo 80 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 43 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 13 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Schválili sme si program dnešnej schôdze.

  Pracovníci organizačného odboru vám rozmnožia tieto listy a hneď ich rozdajú.

  Bude prestávka do pol, do trištvrte, lebo skôr to nebude.

 • Hlasy v sále.

 • Po prestávke.

 • Pani poslankyne, páni poslanci, prosím, aby ste sa vrátili do rokovacej miestnosti.

  Pristúpime k p r v é m u bodu programu, ktorým je

  správa Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na uprázdnené mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Prosím predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, aby nám podal správu o nastúpení náhradníkov na uprázdnené mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Prosím, pán predseda.

 • Vážený pán predseda Národnej rady, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení hostia,

  predkladám správu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o uprázdnení mandátu a nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.

  Dovoľte mi, aby som z poverenia Mandátového a imunitného výboru podal správu o uprázdnení mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a o nastúpení jeho náhradníka.

  Pán poslanec Kamil Haťapka sa listom zo 7. novembra 1996 vzdal svojho mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky podľa článku 81 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, § 9 zákona číslo 45/1989 Zb. o poslancoch.

  Podľa zákona číslo 81/1995 Z. z., ktorý s účinnosťou od 7. apríla 1995 novelizoval zákon o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky číslo 80/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, sú náhradníci na uprázdnený mandát poslanca rozdelení do dvoch skupín. Najskôr dostane mandát taký náhradník, ktorý získal v poradí najvyšší počet prednostných hlasov zo skupiny kandidátov so ziskom aspoň 10 % prednostných hlasov z celkového počtu hlasov strany vo volebnom kraji. Ak taký náhradník nie je, a tak je to aj v tomto prípade, nastupuje náhradník, ktorého určí z volebnej listiny kraja politická strana. Pritom sa prihliada na odbornosť poslanca, ktorého mandát sa uprázdnil. Slovenská národná strana vo svojom liste z 18. novembra 1996 určila, že náhradníkom je pán Miroslav Michalec.

  Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

  Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na svojej 14. schôdzi dňa 4. decembra 1996 preskúmal dodržanie podmienok predpísaných na nástup náhradníka. Zistil, že v súlade s § 48 zákona o voľbách v platnom znení je nastupujúcim náhradníkom Slovenskej národnej strany vo volebnom kraji západoslovenskom za poslanca Kamila Haťapku pán Miroslav Michalec.

  Miroslav Michalec je slovenskej národnosti, štátna príslušnosť slovenská. Narodil sa 23. 11. 1961 v Smoleniciach. Má stredoškolské vzdelanie s maturitou. Po voľbách v roku 1992 bol poslancom Federálneho zhromaždenia. Doteraz bol zástupcom riaditeľa oddelenia na Ministerstve obrany Slovenskej republiky. Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky preskúmal platnosť nastúpenia náhradníka a tiež aj jeho voliteľnosť. Dovoľte preto, aby som Národnej rade Slovenskej republiky navrhol schváliť uznesenie tohto znenia:

  "Národná rada Slovenskej republiky

  A. berie na vedomie,

  1. že podľa článku 81 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky sa poslanec Kamil Haťapka vzdal funkcie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Jeho mandát zaniká 4. decembra 1996,

  2. že na uprázdnený mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky nastupuje podľa § 48 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady číslo 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov na návrh Slovenskej národnej strany pán Miroslav Michalec vo volebnom kraji západoslovenskom,

  3. správu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o uprázdnení mandátu a nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky."

  Vážená Národná rada Slovenskej republiky, vážené pani poslankyne, páni poslanci,

  dovoľte mi, aby som z poverenia mandátového a imunitného výboru podal správu o uprázdnení mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a o nastúpení náhradníka.

  Pán poslanec František Gaulieder sa listom doručeným Národnej rade Slovenskej republiky dňa 28. novembra 1996 vzdal svojho mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky podľa článku 81 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, § 9 zákona číslo 45/1989 Zb. o poslancoch.

  Podľa zákona číslo 81/1995 Z. z., ktorý s účinnosťou od 7. apríla 1995 novelizoval zákon o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky číslo 80/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, sú náhradníci na uprázdnený mandát poslanca rozdelení do dvoch skupín. Najskôr dostane mandát taký náhradník, ktorý získal v poradí najvyšší počet prednostných hlasov zo skupiny kandidátov so ziskom aspoň 10 % prednostných hlasov z celkového počtu hlasov strany vo volebnom kraji. Ak taký náhradník nie je - aj toto je ten istý prípad - nastupuje náhradník, ktorého určí z volebnej listiny kraja politická strana. Pritom sa prihliada na odbornosť poslanca, ktorého mandát sa uprázdnil. Hnutie za demokratické Slovensko vo svojom liste doručenom Národnej rade Slovenskej republiky dňa 3. decembra 1996 určilo, že náhradníkom je pán Ján Belan. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

  Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na svojej 14. schôdzi dňa 4. decembra 1996 preskúmal dodržanie podmienok predpísaných na nástup náhradníka. Zistil, že v súlade s § 48 zákona o voľbách v platnom znení je nastupujúcim náhradníkom Hnutia za demokratické Slovensko vo volebnom kraji západoslovenskom za poslanca Františka Gauliedera pán Ján Belan.

  Ján Belan je slovenskej národnosti, štátna príslušnosť slovenská. Narodil sa 15. 2. 1938. Je doktorom medicíny. Pracuje ako primár v nemocnici s poliklinikou v Myjave.

 • Výkriky z pléna o tom, že Gaulieder sa nevzdáva.

 • Znova výkriky z pléna.

 • Pokračujte, pán poslanec. Bude rozprava, môžete tam hovoriť.

 • Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky preskúmal platnosť nastúpenia náhradníka a tiež aj jeho voliteľnosť.

 • Neutíchajúci ruch v sále.

 • Pán poslanec Brocka, budete sa môcť vyjadriť v rámci rozpravy.

 • Pán poslanec, bude rozprava, budete môcť povedať, čo chcete. Pokračujte, pán predseda.

 • Neprestajné vykrikovanie v sále.

 • Pán poslanec Brocka, ja čítam uznesenie mandátového a imunitného výboru, ktorý prijal platné uznesenie. Prosím vás pekne, tak to rešpektujme a vypočujme si, budeme sa môcť vyjadriť v rozprave. Je to procesná stránka, ja to tu jednoducho musím prečítať, aké uznesenie mandátový a imunitný výbor prijal. Národnej rade Slovenskej republiky mandátový a imunitný výbor navrhol schváliť uznesenie tohto znenia:

  "Národná rada Slovenskej republiky

  A. berie na vedomie,

  1. že podľa článku 81 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky sa poslanec František Gaulieder vzdal funkcie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Jeho mandát zaniká 4. decembra 1996,

  2. že na uprázdnený mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky nastupuje podľa § 48 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady číslo 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov na návrh Hnutia za demokratické Slovensko pán Ján Belan vo volebnom kraji západoslovenskom,

  3. správu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o uprázdnení mandátu a nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky."

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, ďakujem za pozornosť.

  Toto uznesenie odporúčam neprijať.

 • Ďakujem aj ja, pán predseda.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, otváram k tomuto bodu programu rozpravu. Do rozpravy sa prihlásil ako prvý pán poslanec Čarnogurský.

 • Vážený pán predseda, vážené kolegyne a kolegovia,

  prerokúvame bod, ktorý v minulosti spravidla patril k rutinným bodom programu na našich zasadnutiach. Koľkokrát sme už prerokúvali aj vzdanie sa mandátu poslanca Národnej rady a najmä nastúpenie nového, iného poslanca na uprázdnené miesto. Tentokrát bod, ktorý prerokúvame, v časti týkajúcej sa poslanca Františka Gauliedera vonkoncom nie je rutinným bodom, ale je azda najzávažnejším bodom, aký táto snemovňa vôbec doteraz prerokúvala.

  Nehovorím zbytočne, že je to najzávažnejší bod, pretože demokratický štát a vôbec demokracia má množstvo zákonov, má množstvo pravidiel. Riadenie a spravovanie demokratického štátu je svojím spôsobom komplikované, ale celá komplexnosť a zložitosť riadenia demokratického štátu sa pretína v jednom kľúčovom bode a tým kľúčovým bodom je poslanec parlamentu, poslanec zastupiteľského zboru, pretože cez poslanca zastupiteľského zboru sa prenáša vôľa občanov, všetkých občanov štátu do vôle štátu, do rozhodovania štátu. A preto všetky ústavy a zákony demokratického štátu vo vedomí si práve tejto dôležitosti postavenia poslanca pre samotnú existenciu demokratického štátu problému slobodného a legitímneho výkonu mandátu poslanca venujú veľkú pozornosť a obklopujú takýto slobodný a legitímny výkon mandátu poslanca mnohými garanciami, napríklad imunitou, napríklad povinnosťami podľa ústavy, ako sa má správať, čím je viazaný a čím nie je viazaný pri hlasovaní a podobne a podobne.

  Pri dnešnom rokovaní o tomto bode význam nášho rokovania spočíva v tom, že sa zdá, že väčšina tohto parlamentu, ale v každom prípade imunitný výbor tohto parlamentu porušil všetky kľúčové zásady demokratického štátu a navrhol vlastne pozbavenie poslaneckého mandátu nášho kolegu poslanca Františka Gauliedera.

  Mandátový výbor navrhol pozbavenie poslaneckého mandátu Františka Gauliedera na základe falšovaného dokladu, na základe listu, ktorý odoslal neznámy odosielateľ, anonymný odosielateľ predsedovi poslaneckého klubu Hnutia za demokratické Slovensko Tiborovi Cabajovi. Je to charakteristické, že práve Tiborovi Cabajovi. V tomto smere sa tomu neznámemu odosielateľovi nedivím. Ale list, ktorý máme k dispozícii, vykazuje celkom viditeľné znaky úpravy, dodatočnej úpravy. Keď sa pozriete na tento list, tak nepotrebujete byť, ani ja nepotrebujem byť znalcom písma, "písmoznalcom", ale je zrejmé, že text listu, teda vlastný text listu je písaný iným písacím strojom ako dátum a adresa predsedu Národnej rady Ivana Gašparoviča. To znamená, že tento list bol dodatočne upravovaný, je falšovaný a na základe falšovaného dokladu ideme pozbaviť poslanca Národnej rady jeho mandátu.

  Pripomínam to vám, pani Zelenayová sa usmieva, ktorá píše také zanietené články o suverenite Slovenskej republiky, hovorili ste o tom, ako si konečne budeme vládnuť sami, - takto si vládnete sami, pani kolegyne a páni kolegovia. Ak sa v slobodnej Slovenskej republike na základe falošného, falšovaného dokladu pozbavuje poslaneckého mandátu poslanec slovenského parlamentu, tak táto Slovenská republika nie je demokratickým štátom, nie je ani slobodným štátom a, samozrejme, potom sa nemôžete diviť, ak s nami takýmto spôsobom na medzinárodnej scéne zaobchádzajú.

  V podstate všetci vieme, ako k tomuto dokladu došlo. Hnutie za demokratické Slovensko, neisté si lojalitou svojich budúcich poslancov - aj pani Zelenayovej, aj pani Zelenayová podpísala takýto doklad -, dalo podpísať svojim kandidátom bianko list, teda list bez dátumu, o tom, že sa vzdávajú poslaneckého mandátu v súvislosti s vystúpením z poslaneckého klubu HZDS. Samotný tento podpis bol neplatný a tento doklad, na základe ktorého prerokúvame tento bod, je neplatný, povedal by som, aj bez ohľadu na to, že bol dodatočne upravovaný. Je neplatný preto, že porušuje ústavu, a síce článok 73 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky. Článok 73 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky hovorí, že poslanci sú zástupcovia občanov. Mandát vykonávajú osobne podľa svojho svedomia a presvedčenia a nie sú viazaní príkazmi. Právny úkon, každý právny úkon, od obyčajnej kúpnej zmluvy až po nakladanie s poslaneckým mandátom, je neplatný, ak sa prieči ústave a zákonom Slovenskej republiky.

  Tento podpis - a to sa netýka iba Františka Gauliedera, to sa týka vás všetkých, aj pani Zelenayovej sa to týka - je neplatný z toho dôvodu, že je v rozpore s článkom 73 Ústavy Slovenskej republiky, pretože núti poslancov, aby boli viazaní príkazmi svojej strany a nerozhodovali na základe svojho svedomia a presvedčenia. V tomto zmysle je bianko podpis o vzdaní sa poslaneckého mandátu od samého počiatku neplatný a, samozrejme, v prípade, že snemovňa rozhodne tak, ako sa dá očakávať, František Gaulieder má možnosť to napadnúť na Ústavnom súde. A som presvedčený, že tak aj urobí.

  Ale uvedomte si opäť, páni kolegovia z koaličných strán, že pozbavením poslanca na základe takéhoto falšovaného dokladu sa Slovenská republika dostáva na úroveň Bieloruska a Srbska. Čítame v novinách, čo sa tam deje.

 • Tam taktiež všetky nepokoje, ktoré tam momentálne prebiehajú, vznikli na základe toho, že pozbavili poslaneckého mandátu v prípade Bieloruska viacerých poslancov najvyššieho zákonodarného zboru, v prípade Srbska viacerých poslancov miestneho zastupiteľstva v Belehrade.

  Už samotné priradenie Slovenska do tejto skupiny štátov, povedal by som, v týchto súvislostiach - nepochybujem o tom a bol by som veľmi rád, aby Slovensko bolo v spoločnosti Bieloruska aj Srbska, povedzme, v ekonomickej súťaži, v kultúrnej výmene a podobne a podobne -, ale, samozrejme, nebol by som rád, aby sa Slovensko dostalo do takejto spoločnosti v súvislosti s pozbavovaním poslancov mandátov.

  Chcem však upozorniť na jednu vec. Je jeden rozdiel medzi Slovenskom na jednej strane a Srbskom a Bieloruskom na druhej strane, a to aj v prípade, že by poslancovi Františkovi Gauliederovi bolo zabránené vykonávať svoj mandát. Ten rozdiel spočíva v tom, že Slovensko je členom Rady Európy a má uzavretú asociačnú dohodu s Európskou úniou a Srbsko a Bielorusko nie sú členmi Rady Európy a nemajú uzavreté asociačné dohody s Radou Európy. Vzhľadom na to, že - a teraz budem ja trochu sarkastický - vzhľadom na to, páni kolegovia a pani kolegyne z koaličných strán, že takéto, povedal by som, rýdzo legalistické odôvodnenie asi by nebolo dosť účinné, chcel by som poukázať na to, že s naším členstvom v Rade Európy a s našou asociačnou dohodou s Európskou úniou sú veľmi úzko späté veľmi významné materiálne záujmy, a tomu už, páni kolegovia z koaličných strán, vy veľmi dobre rozumiete.

  To znamená, že v prípade, ak takýmto spôsobom, elementárnym spôsobom porušíme ústavu a demokratické pravidlá na Slovensku, hrozia nám problémy s naším členstvom v Rade Európy a hrozia nám problémy s asociačnou dohodou. Uvedomte si, čo to znamená pre naše podniky, Východoslovenské železiarne, pre textilku v Trenčíne, Istropolis v Bratislave a mnohé ďalšie a ďalšie.

  Bol by som rád, keby ste si boli vedomí aj tejto dimenzie problému, opakujem, ktorému vy veľmi dobre rozumiete po vašich privatizačných záležitostiach. Všakáno? Preto vás opätovne vyzývam a apelujem na vás, aby ste brali do úvahy záujmy Slovenskej republiky. Slovenská republika je našou spoločnou vlasťou. Dúfam, že máme všetci záujem o to, aby Slovenská republika prekvitala, aby občania Slovenskej republiky mohli byť hrdí na Slovenskú republiku, aby sa mohli ukázať v zahraničí a nemuseli sa hanbiť za to, nemuseli im iní pripomínať, čo všetko sa to na Slovensku deje, aby im nemuseli pripomínať v nasledujúcich dňoch a pýtať sa ich s údivom, ako je to možné, že v Slovenskej republike platne zvolených poslancov vyhadzujú z parlamentu na základe falšovaných listov.

  Mohol by som pripomenúť aj toľko, že keď sa to dnes stane Františkovi Gauliederovi, môže sa to stať zajtra aj vám. Síce silne pochybujem o tom, že by sa to vám mohlo stať na základe, povedal by som, principiálneho názoru na politiku a vystúpenia z parlamentného klubu či HZDS, SNS alebo ZRS na základe nejakých ideových pohnútok, ale keď sa to dnes stane na základe ideových pohnútok, zajtra sa to celkom pokojne môže stať na základe materiálnych pohnútok. Proste jedno s druhým, apelujem na vás, aby ste sa spamätali, aby ste si boli vedomí záujmov Slovenskej republiky, záujmov voličov, ktorí vás zvolili do tohto parlamentu, aby ste zamietli návrh na pozbavenie Františka Gauliedera poslaneckého mandátu.

  Ďakujem.

 • Ďalej je do rozpravy prihlásený pán poslanec Šimko.

 • Dámy a páni,

  prípad Františka Gauliedera bude mať na náš politický život oveľa ďalekosiahlejšie dôsledky, ako sa to na prvý pohľad zdá. Nie je to len osobný vzťah nášho kolegu s jeho bývalou stranou. Rozohrala sa tu hra o vlastníctvo mandátu. Poďme však po poriadku.

  Článok 81 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky hovorí, že poslanec sa môže svojej funkcie vzdať. Je to klasický príklad jednostranného právneho úkonu. Nato, aby sa platne uskutočnil, je potrebný prejav vôle poslanca. Ak vznikne akákoľvek pochybnosť, či takýto prejav vôle jestvuje, nič jednoduchšie, stačí sa ho opýtať. Už to ste, pán predseda Gašparovič, podľa môjho názoru mali urobiť. Ak to pán poslanec potvrdí, tak to už nemožno spochybniť. Ak vyhlási, že sa vzdať nechce, tak je to zas veľmi jednoduché. Vôľa vzdať sa nie je, a ak by jestvoval akýkoľvek list, záznam či dokument, ktorý by tvrdil niečo iné, bez skutočnej vôle poslanca by nemohol spôsobiť žiadne právne účinky v právnom štáte. A keďže pán poslanec Gaulieder vyhlásil ihneď potom, ako predseda parlamentu zverejnil list, v ktorom sa mal svojho mandátu vzdať, že sa jednoznačne vzdať nechce, a dnes to verejne aj pred nami zopakoval, tak by vlastne už žiadna ďalšia diskusia o tom nemala byť.

  Postup, ktorý ste si v mandátovom a imunitnom výbore vynútili, je založený na podvode. Oživili ste starý spor o vlastníctvo mandátov. Jestvoval už v Národnom zhromaždení bývalého Československa po roku 1920. Kandidáti na poslancov museli svojim politickým stranám podpisovať reverzy, a ak zo svojej strany vystúpili, vznikla otázka, či mandáty patria im, alebo ich stranám. Na rozdiel od ústavy z roku 1920 je však Ústava Slovenskej republiky z roku 1992 predsa len jasnejšia. Píše sa v nej, že poslanci sú zástupcovia občanov (v článku 73), teda nie politických strán. Reverz formou bianko podpisu pod súhlas s odstúpením bez dátumu s tým, že strana ho využije v prípade dákej nedisciplinovanosti, by bol jasným porušením tejto ústavnej zásady. Bol by tiež porušením článku 29 ods. 4 ústavy, podľa ktorého sú politické strany oddelené od štátu.

  Napriek tomu väčšina v parlamente si môže uplatňovanie takýchto reverzov, ba azda aj ich podvrhov, vynútiť. Ak by sa mala ujať takáto prax, treba si uvedomiť i jej dôsledky na politický život našej krajiny. Dnes sa reverz uplatní v prípade, že poslanec vystúpi zo strany, zajtra bude stačiť iné hlasovanie, pozajtra na to bude stačiť už len odlišný názor prejavený vo vnútrostraníckej diskusii. Je len logické, že ak to dnes zavedie HZDS, tak sa táto prax rozšíri rýchlo i na všetky ostatné politické strany. Bude to bezpečný prostriedok, ako zabezpečiť, aby v parlamente nesedeli ľudia schopní vlastného úsudku a hlavne vlastnej zodpovednosti pri rozhodovaní, ale bezduchý prevodový mechanizmus, armáda pešiakov poslušne vykonávajúca príkazy diktované dnes z Tomášikovej a zajtra možno aj zo Žabotovej alebo Gunduličovej či Medenej.

  Poslanec, ktorý sa dostane pred dilemu medzi hlasom svojho svedomia a príkazom strany, bude mať iba jediné možné riešenie - odísť z parlamentu. V opačnom prípade ho z neho pošle preč jeho strana. I vo vnútri parlamentných strán takáto prax povedie k tuhej centralizácii. Strany budú síce efektívnejšie presadzovať svoje predstavy do štátnej politiky, ale zabijú akúkoľvek tvorivú diskusiu. Zákonite začnú degenerovať. Toto sú dôsledky toho, ak sa mandáty poslancov stanú vlastníctvom politických strán, ktoré ich kandidovali. Tí, čo sa dnes usilujú o politickú popravu nášho kolegu Gauliedera, si to azda mnohí v plnom rozsahu ani neuvedomujú.

  Vážené kolegyne, vážení kolegovia, toto môže byť precedensom, ktorý sa dotýka kohokoľvek v tomto ctenom zbore - našej slobody, nášho svedomia a našej zodpovednosti. A ak už toto niekomu nič nehovorí - a podľa šumu, ktorý počujem, sú tu i takí -, tak mi dovoľte aspoň apelovať na to, aby sme si ctili náš základný zákon. Ústava nepozná stranícky mandát ani s reverzom, ani bez reverzu. Stavať na lži, podvode a protiústavnosti, to sa raz tvrdo tomuto parlamentu vráti. Nerobte to!

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem. Ďalej je do rozpravy prihlásený pán poslanec Kováč.

 • Vážený pán predseda, vážené kolegyne, vážení kolegovia,

  podľa môjho názoru dnes parlament prerokúva najzložitejšiu situáciu, ktorá od začiatku tohto parlamentného obdobia vôbec existuje. My dnes, resp. vy dnes chcete hlasovaním rozhodnúť, že sa niekto vzdal mandátu, a budete tak hlasovať proti vôli človeka, ktorý ju verejne deklamoval. Vznikne paradoxná situácia, že nie poslanec Gaulieder sa vzdá mandátu, ale Národná rad ho vzdá mandátu.

  Toto je vážne, dámy a páni, v hlbokom rozpore so všetkými zákonmi, ktoré riadia poslaneckú činnosť. Iba poslanec sa môže vzdať funkcie poslanca, iba poslanec sa môže svojho mandátu vzdať. Hovorí o tom ústava, hovorí o tom zákon o poslancoch. Teda musí byť prejavená jeho vôľa. Poslanci HZDS v mandátovom a imunitnom výbore zobrali do úvahy jeden písomný dokument. Skutočne, v Národnej rade existujú tri dokumenty, ktoré hovoria o vôli poslanca. Dokument z 20. 11., v ktorom pán poslanec Gaulieder oznamuje pánu Gašparovičovi, ale aj pánu poslancovi Poliakovi, že sa nevzdáva mandátu a "akýkoľvek iný list vo vzťahu k môjmu mandátu a mojej osobe je bezpredmetný". Napriek tomuto upozorneniu, ktoré v liste z 20. 11. pán poslanec Gaulieder adresoval predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky, pán predseda Národnej rady dostal úradnou cestou - tak to vyhlásil - ďalší list od pána poslanca Gauliedera, v ktorom oznamuje, že sa vzdáva mandátu.

  Myslím si, že človeku, ktorý pracoval vo vysokej funkcii na prokuratúre a mali by mu byť blízke záležitosti, ktoré sa môžu stať záležitosťami falzifikátov, trestných činov, mala do očí priamo udrieť skutočnosť, o ktorej hovoril pán poslanec Čarnogurský, že minimálne dátum a meno adresáta je písané iným strojom, teda ide o falzifikát. Normálny predseda Národnej rady by si pozval poslanca Gauliedera a spýtal by sa ho: Vážený pán poslanec, mám od teba dva listy. V jednom mi hovoríš, že sa nevzdávaš, a v druhom mi hovoríš, že sa vzdávaš. Prosím ťa, čo je vo veci? To by spravil každý normálny predseda Národnej rady.

 • Ale nielen to. List totiž nebol adresovaný predsedovi Národnej rady, list bol adresovaný pánu Tiborovi Cabajovi. Nepochybne Kancelária Národnej rady doručila tento list adresátovi do rúk. Ale keďže je na liste iná prijímacia pečiatka, t. j. sekretariát predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, ja sa, pán predseda, pýtam, kto vám doručil list do sekretariátu. Poslanec Gaulieder, alebo poslanec Cabaj, ktorému bol list adresovaný? Kto iný ho mohol mať v rukách?

 • Keď sa pán poslanec Gaulieder dozvedel o tomto liste, znovu informoval predsedu Národnej rady, kde ho upozorňuje, že ide o falzifikát a on takýto list nikdy neposlal. Opäť ho dostal na vedomie predseda mandátového a imunitného výboru pán poslanec Poliak. Prosím, všimnite si, že na obidvoch listoch, ktoré poslal pán Gaulieder, je prijímacia pečiatka sekretariátu, pretože boli poslané predsedovi, iba na obálke, v ktorej prišiel tento list, je pečiatka Kancelárie Národnej rady. To znamená, podľa môjho názoru, pán predseda, list vám odovzdal pán poslanec Cabaj, a nie poslanec Gaulieder. Minimálne toto vám mohlo byť nápadné.

  Ale keď už ste dostali tretí list od poslanca Gauliedera, ktorý vám oznamuje, že ide o falzifikát, ja sa vás znovu pýtam, prečo ste ako predseda Národnej rady, ktorý je povinný tieto listy a materiály odstúpiť mandátovému a imunitnému výboru, prečo ste dňa 4. 12. 1996, keď ste dostali tento list, nepozvali poslanca Gauliedera a nespýtali ste sa ho: Pán poslanec, vy tu máte už tri listy, z ktorých v dvoch sa nevzdávate a v jednom sa vzdávate.

  Pán predseda, ja sa vás teraz pýtam, a chcel by som sa to spýtať aj predsedu mandátového a imunitného výboru, akú garanciu dáva dnes Národná rada všetkým poslancom, že sa neobjaví zajtra podpísaný falzifikát - lebo vy ste neskúmali, či to je jeho podpis -, že sa neobjaví falzifikát s podpisom ktoréhokoľvek z nás, že sa vzdávame mandátu, vy to v zmysle vášho postupu postúpite mandátovému a imunitnému výboru, kde osem poslancov HZDS bez toho, aby bralo do úvahy názor poslanca, dá návrh na zbavenie jeho mandátu. Akú záruku majú poslanci tohto parlamentu, že sa to nestane zajtra? Žiadnu. Pán predseda, vy ste založili a chystáte sa založiť precedens, že ani jeden poslanec tohto parlamentu si nie je istý svojím kreslom, pretože neveríte poslancovi, keď vám povie: ja som tento list neposlal. Neveríte mu, neveríte jeho ústnemu vyjadreniu vôle v takomto širokom pléne, pred verejnosťou, pred poslancami. Tomu neveríte, ale falošnému listu veríte. Vážení páni, to je hanba!

 • Chcem sa obrátiť na poslancov Hnutia za demokratické Slovensko, Slovenskej národnej strany a Združenia robotníkov Slovenska.

  Vážené dámy, vážení páni, neviem, či si uvedomujete, akú klietku na seba spúšťate. V tejto chvíli totiž nie je rozhodujúce, či vystupujete, alebo nevystupujete z klubu. V tejto chvíli si musíte uvedomiť, že na základe falzifikátu, falošného listu budete môcť byť vylúčení z parlamentu. Hovorím vám a varujem vás, nebude to už len nesúhlas s politikou HZDS, teraz to už môže byť aj celkom iný dôvod. Budete žiadať daňové úľavy, budete žiadať niečo v privatizácii, aj to môže byť dôvod na vašu väčšiu poslušnosť, a budete aj za to môcť byť vylúčení z parlamentu.

  Chcem vám povedať, vážené dámy a páni, škoda, že práve ten kolega tu nie je, ktorý má aj doma manželku právničku a má aj dieťa, ktoré študuje právo. Idem sa obrátiť na vás, pretože vy prídete domov, prídete pred svoje deti, prídete pred svojich manželov, prídete pred svojich priateľov napríklad z Klubu politických väzňov a budete sa im musieť pozrieť do očí za krok, ktorý teraz spravíte. Budete musieť svojim deťom, ktoré študujú právo, vysvetliť, prečo ste spravili tento protiprávny akt. Túto pozíciu vám nezávidím.

  Na záver - pán poslanec, rozprávam ja, potom sa prihláste do rozpravy, vy ste jeden z tých v mandátovom a imunitnom výbore, ktorý takto rozhodol, - na záver mi dovoľte jedno upozornenie.

 • Hlas v sále: Nestraš.

 • Ja nestraším.

  Viete, je to poslednýkrát, keď v novinách bude správa, že Národná rada rozhodla, že poslanec Gaulieder sa vzdal svojho mandátu. Aj keby som si mal zaplatiť inzertnú stranu, v novinách sa objavia vaše fotografie, v novinách sa objavia všetky údaje, ktoré sú verejné, pretože ste ich rozdávali tu deťom, takže sú verejné, a budete menovite v týchto novinách. Pretože skrývať sa za pojem Národná rada je jednoduché.

 • Ale s vašou fotografiou si vás všimnú vaši susedia, vaši známi, vaši priatelia a bude sa vám oveľaoveľa ťažšie kráčať domov. Nevyhrážam sa vám. To je informácia verejnosti, na ktorú má verejnosť podľa ústavy právo. Aspoň toto mi, pani poslankyňa, dovoľte, plniť si aspoň túto ústavnú povinnosť.

  A dovoľte na záver. Budete stáť pred rozhodnutím a budete sa rozhodovať o tom, či spravíte posledný krok na ceste, z ktorej niet návratu. Niet z nej návratu. Prosím vás, neurobte tento krok.

  Ďakujem.

 • Ďalej je do rozpravy prihlásený pán poslanec Černák, ale keďže ma pán poslanec Kováč vyzval, aby som mu odpovedal, tak som povinný mu odpovedať.

  Pán poslanec, vaša reč bola skutočne plamenná aj presvedčivá a zrejme presvedčila veľa ľudí v tejto sále, ktorí vám začali tlieskať, o tom, že tak ako vy ani tí, ktorí vám tlieskali, a možno aj niektorí právnici, ktorých som učil, čo ma teraz mrzí, nepoznajú rokovací poriadok. A keby všetky listy, ktoré mi prídu (čo ste povedali, že nemáte istotu, tak poviem to isté), áno, všetky listy, ktoré by mi prišli, aj falošné, aj keby mi hneď prišli povedať, že sú, mojou povinnosťou, povinnosťou je odovzdať ich mandátovému a imunitnému výboru.

 • Hlasy v sále.

 • Lebo len mandátový a imunitný výbor môže o tom rozhodnúť, on je na to oprávnený. Preto nesiahajte...

  Keby som nebol odovzdal žiadne listy a išlo by o poslanca alebo o kauzu vašej politickej strany, tak by ste ma "pérovali" za to, že som tie listy neodhodil. Ale je to moja povinnosť. Akákoľvek takáto pošta príde, musím ju odovzdať. To je jedna vec.

  Druhá vec - ako to, že jeden list prišiel tam a kto vám ho odovzdal. Samozrejme, že mi ho odovzdal ten, ku komu prišiel, a dokonca so sprievodným listom - poslanecký klub a tak ďalej: "Vážený pán predseda, dnešný deň bola poslaneckému klubu HZDS doručená obálka, v ktorej sa nachádza list poslanca NR SR."

 • Ruch v sále.

 • Ja som vám neskákal do reči. - "Vzhľadom ku skutočnosti, že list nepatrí poslaneckému klubu... atď., odstupujem vám ho v plnom rozsahu." S pečiatkou podateľne, tak ako bol druhý, s tým dátumom. Čiže tak, ako ste povedali, list bol adresovaný Cabajovi, obálka, ale na liste bola adresa predsedu Národnej rady a on to musel doručiť mne. Takže, prosím, pán poslanec, nezavádzajte. A ja som skutočne musel odovzdať tieto listy a urobím to aj v budúcnosti, keď také niečo príde, odovzdám to mandátovému a imunitnému výboru.

  Pani poslankyňa Ďurišinová.

 • Ďakujem veľmi pekne, pán predseda.

  Na úvod by som chcela reagovať na vašu poznámku, keď ste povedali, že tlieskali aj niektorí právnici, ktorých ste vy, bohužiaľ, učili. Myslím si, že možno ste narážali aj na moju osobu. Myslím si, že počas môjho teraz vyše štvorročného pôsobenia v parlamente som sa nikdy nesnažila alebo nikdy som sa nezúčastňovala na takých akciách, ktoré by prispôsobovali právo jednotlivým politickým situáciám, tak ako je to teraz v tomto prípade.

  Chcela by som poukázať na takú jednu drobnosť, ktorá už v tomto parlamente bola v tomto volebnom období, keď vystúpil z poslaneckého klubu ZRS pán poslanec Kočnár. Poslanecký klub Združenia robotníkov Slovenska - nech mu to slúži ku cti - si to vyriešil na svojej pôde. Takisto po určitých nezrovnalostiach v politickom klube KDH bol pán Ľubomír Roman rovnako postihnutý, ale v rámci svojho politického klubu. Prosila by som, aby problém, ktorý vznikol v rámci politického klubu HZDS, si riešil klub HZDS samostatne. Prosím vás pekne, nezaťahujte do toho či už koaličných partnerov, alebo celú Národnú radu Slovenskej republiky. Prosím hnutie HZDS, aby si tento problém vyriešilo.

  Ďalej by som chcela upozorniť kolegov za KDH, ktorí neboli na rokovaní dnešného mandátového a imunitného výboru - je to v podstate na obhajobu pána predsedu Poliaka. Pán predseda Poliak poukazoval pri rokovaní ako predseda nášho výboru na neústavné protizákonné postupy, protizákonné kroky. Musím povedať, že aj sám hlasoval proti.

 • Zo všetkých 16 poslancov piati opoziční poslanci, ktorí sme tam boli, pred záverečným hlasovaním, samozrejme, po prudkej polemike a argumentácii, na ktorú sme nedostali adekvátne odpovede, sme na protest pred hlasovaním odišli. Pán predseda sa zúčastnil na hlasovaní a osem hlasov, ktoré sú potrebné na zaujatie stanoviska a prijatie uznesenia, všetkých osem hlasov bolo z Hnutia za demokratické Slovensko.

 • Vážený pán predseda,

  prijímam vaše vysvetlenie, že každý list tohto typu, ktorý dostanete, budete adresovať mandátovému a imunitnému výboru. Chcel som poukázať na to, že nie je pravda, že ste dostali list od poslanca Gauliedera, ale dostali ste list, ktorý vám odovzdal poslanec Cabaj. Po prvé.

  Po druhé, pán predseda, vy ste už predtým mali v ruke jeden list, a bol rozporný. Chápem, že rokovací poriadok vám neukladá túto povinnosť, ale pýtam sa vás ako človeka, ako právnika a ako predsedu Národnej rady - vy si skutočne myslíte, že nebolo namieste si zavolať Gauliedera a spýtať sa ho: Prosím ťa, čo sú to za blbosti, veď sú tu dva rôzne listy? Vám to nedošlo?

 • Smiech v sále.

 • Chcem povedať, že si hlboko vážim pána predsedu mandátového a imunitného výboru a rovnako si hlboko vážim postup Združenia robotníkov Slovenska, že takýto problém vyriešilo vo svojich kruhoch. Tým smutnejší je postup HZDS, ktoré samo nevie rozhodnúť o tom, čo spraví, ale prenesie v tejto chvíli zodpovednosť na poslancov Združenia robotníkov a poslancov SNS, pretože sami nemáte toľko síl, aby ste schválili toto rozhodnutie.

 • Vážený pán predseda, neodpovedali ste mi na jednu vážnu otázku, akú majú záruku poslanci Národnej rady, že sa neobjaví iný falzifikovaný list, keď vy sa ani nespýtate Gauliedera: Je to tvoj podpis? Ani to ste sa nespýtali. Akú má záruku ktorýkoľvek poslanec Národnej rady, že sa neobjaví v najbližších dňoch list s jeho menom a osem poslancov HZDS v mandátovom a imunitnom výbore ho vzdá jeho mandátu. Akú majú záruku poslanci opozície i koalície, že sa takýto krok nestane? Na túto otázku mi, pán predseda, dlhujete odpoveď.

 • Vôbec nedlhujem odpoveď, pretože ak ste dobre počúvali, tak som to povedal. Akýkoľvek list dôjde, tak ho pošlem, kam patrí, a patrí na mandátový výbor. A mojou povinnosťou nie je skúmať a hľadať. Keď prišiel list od pána poslanca Gauliedera, bol som mimo územia republiky a dostal som ho v pondelok. V pondelok som bol mimo Bratislavy, v utorok bola tlačovka a na tlačovke som oznámil, že mám tieto listy, keď už to chcete tak podrobne.

  Pán poslanec Gaulieder bol dnes v Národnej rade. Sedel som u seba v kancelárii a sekretárka mi prišla povedať, že zvoní, či ho prijmem. Áno. Pán poslanec Gaulieder neprišiel ku mne, prišiel k vedúcej kancelárie, odovzdal tam kópiu listu, ani nie originál, ktorý mi dal, a odišiel preč. Myslel som si, že príde ku mne. Myslím si, že nemám povinnosť behať za pánom poslancom Gauliederom. Ak mal záujem prísť, mohol mať taký istý záujem ako ja a prísť mi povedať: Pán predseda, toto je tak a tak.

  Čiže nie je mojou povinnosťou, opakujem, mojou povinnosťou je splniť si a odovzdať list mandátovému výboru.

  Či viem o tom, že je to taký, alebo nie - môžem vám povedať, páni poslanci, že prvé rozhodnutie, ktoré bolo vzdanie sa mandátu, bolo vzdanie sa mandátu pána poslanca Findru, keď išiel do služieb prezidenta republiky. Dostal som od neho list, na základe toho listu som vydal uznesenie, že beriem na vedomie, a dňom doručenia sa mu končí mandát. Tak je to v rokovacom poriadku. Nato - vtedy, myslím, bol predsedom výboru pán Fogaš, bolo to na zasadnutí Národnej rady - vystúpil, že nemám takéto právo, že to malo predsedníctvo a že o tom musí rozhodnúť poslanecká snemovňa. Musel som zrušiť svoje rozhodnutie a poslanecká snemovňa prijala uznesenie, čiže ona rozhodla o tom, či sa mandátu vzdal, alebo sa nevzdal, a či ho poslanecká snemovňa prijme. Čiže nie predseda Národnej rady, pán poslanec Kováč, opäť opakujem.

  Pán poslanec Šimko.

 • Pán predseda, mám na vás otázku. Keď vám príde list, v ktorom sa vy vzdávate poslaneckého mandátu, odstúpite ho mandátovému a imunitnému výboru?

 • No samozrejme, pretože nemôžem o tom rozhodnúť ja.

 • Ruch a smiech v sále.

 • Tak toto mi, pán predseda, úplne stačí.

 • Mne nemôže dôjsť list, pán poslanec Kňažko. Ten list môžem napísať a musím ho poslať.

 • Ruch v sále.

 • Vážený pán predseda, je smutné, že pokiaľ tu kolegovia hovoria o závažných skutočnostiach, ktoré budú mať ďalekosiahle dôsledky a dosahy na smerovanie Slovenskej republiky, vy sa tu usmievate. Aké sú vaše morálne hodnoty? Vy osobne nesiete a budete niesť zodpovednosť za tento čierny deň v histórii tohto mladého štátu. To si uvedomte.

 • Pán poslanec Bugár, svoju zodpovednosť si nesiem a na nikoho ju nedám. O tomto nerozhoduje predseda Národnej rady sám, ja tu budem rozhodovať tak ako všetci ďalší 149 poslanci. To je moje rozhodnutie.

  A pokiaľ chcete hovoriť o morálke, tak je morálne, keď dopredu viem, že odídem z poslaneckého klubu a z politickej strany, keď dopredu viem a podpíšem to? Keď prídem k notárovi a dám si overiť podpis s tým, že v budúcnosti nevystúpim z klubu, ale napriek tomu viem, že z klubu vystúpim?

 • Hluk v pléne.

 • Pýtam sa, či to je morálne. Keď idem na kandidátsku listinu a nie som zaradený na kandidátsku listinu, a preto, aby som bol zaradený, tak budem podpisovať, že nikdy stadiaľ neodídem? To je morálne?

 • Hlasy v sále.

 • Páni poslanci, s faktickou poznámkou je prihlásený ďalej pán poslanec Čarnogurský.

 • Pán predseda, myslím, že vaše skutkové vysvetlenia, ktoré boli po prejave pána poslanca Romana Kováča, vnášajú ďalšie svetlo do celej kauzy a potvrdzujú, že nejde o platné vzdanie sa mandátu.

  Po prvé - povedali ste alebo potvrdili, že list, teda nielen František Gaulieder nie, ale ani neznámy odosielateľ neadresoval Národnej rade, ani vám osobne, ale adresoval ich predsedovi poslaneckého klubu HZDS, čiže nejakej vonkoncom inej inštitúcii - nazvime to -, než je Národná rada a Národnej rade to doručil poslanec Cabaj alebo poslanecký klub HZDS údajne na základe toho, že na liste je napísaná vaša adresa. Ale na prvý pohľad je zrejmé, že vaša adresa je na liste napísaná iným strojom, než je samotný text. To znamená, že vaša adresa tam bola dopísaná iba dodatočne. List nebol adresovaný ani vám, ani Národnej rade. To znamená, že keby aj všetky ostatné okolnosti neplatili - ale ony platia -, o ktorých som sa zmienil ja a ďalší rečníci, tak aj tak toto nie je právny akt, ktorý bol smerovaný, adresovaný Národnej rade, a teda ani nemôže mať účinky doručenia právneho aktu adresovaného Národnej rade.

 • Nemá význam, aby sme dookola hovorili jedno a to isté. Na tom liste je adresa predsedu Národnej rady a prosím, obráťte sa...

 • Hlasy zo sály.

 • Na tom liste je adresa predsedu Národnej rady. Ja som už povedal, že nie je mojou povinnosťou tieto veci skúmať. (Hlasy zo sály.) A nemá význam, aby sme sa my takto teraz...

 • Neustále hlasy zo sály.

 • Mandátovému výboru.

  Takže prosím, budeme rokovať ďalej faktickými poznámkami bez toho, aby som odpovedal.

  Pán poslanec Bajan.

 • Ďakujem pekne, pán predseda.

  Človek, ktorý nehovorí úplne pravdu, musí mať minimálne dobrú pamäť. Vo vašom prípade sa to celkom potvrdilo. Takže stačí mi toto vyjadrenie, kde je jasne povedané, že ide o kolosálny podvod voči kolegovi Gauliederovi. A vystúpenie pána kolegu Kováča smerovalo k tomu, aby ukázal na hlavného vinníka tejto kauzy, a tým ste vy.

  Ďakujem.

 • Vážený pán predseda,

  ak ktorýkoľvek občan vstúpi do obchodu a platí bankovkou, ktorá je viditeľne sfalšovaná, tak je trestne stíhateľný. Ak zoberieme tento list, sú tu minimálne dva markanty, ktoré svedčia o tom, že list bol upravovaný, a teda je to falzifikát. V takomto prípade, prepáčte mi to, mali ste postupovať úplne ináč, nie dať to mandátovému a imunitnému výboru, ale orgánom činným v trestnom konaní.

 • Ale s poznámkou, že to môže urobiť mandátový výbor.

 • Prejavy nesúhlasu v sále.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda.

  Moja úloha a situácia v tejto záležitosti je veľmi zložitá, pretože som poslanec vládnej koalície. Ale ten problém vidím skutočne z hľadiska objektívnosti a spravodlivosti troška ináč. Mali sme vo výbore predvolaného aj pána poslanca Gauliedera, aby sa vyjadril k predmetnej veci. Myslím si, že on jediný vie, či písal tretí list, alebo nepísal tretí list. On to v mandátovom a imunitnom výbore aj povedal. A teda mali by sme skutočne veľmi-veľmi citlivo zvažovať, ako budeme hlasovať aj pri tom, či mu mandát zostane, alebo či ho mandátu zbavíme. Ja som argumentoval aj vo výbore. A myslím si, že je úplne odôvodnené - pani kolegyňa Ďurišinová už v podstate niečo povedala -, ale preto, aby sme naozaj rešpektovali Ústavu Slovenskej republiky, ktorá je zákonom zákonov v tejto republike, aby sme rešpektovali zákon o rokovacom poriadku a zákon o poslancoch.

  Ja som aj pri hlasovaní vo výbore hlasoval proti (potlesk), pretože si myslím, že by to bol zlý krok, ktorý by výbor a Národná rada urobili, keby sme pozbavili mandátu poslanca, ktorý podľa ústavy - ako bolo už citované - článok 73 odsek 2 - je zástupca občanov. Mandát vykonáva osobne podľa svojho svedomia a presvedčenia a nie je viazaný príkazmi. A teda skutočne tieto veci treba vidieť a rešpektovať.

  Bola tu otázka aj pre mňa od pána poslanca Kováča. Ak by sme prijali uznesenie, ktorým pozbavíme pána poslanca Gauliedera mandátu, tak záruky, pán poslanec Kováč, nedávam žiadne.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Hlasy a výkriky z pléna.

 • Vážený pán predseda,

  už som bol náchylný pomaličky uveriť vašej argumentácii, pokiaľ ide o vašu povinnosť či vaše rozhodnutie odovzdať dotyčné listy predsedovi mandátového a imunitného výboru. Lenže, keď si dobre spomínam, a myslím si, že všetci si spomíname, že vy ste mali tlačovú konferenciu, na ktorej ste vyslovene povedali, že pán poslanec Gaulieder klame. Z toho mi vychádza, že listy, ktoré vám boli doručené, ste prinajmenšom čítali a posudzovali, a vyniesli ste ortieľ skôr než mandátový a imunitný výbor. Na základe čoho, prosím vás? To sa pýtam ja. Na základe čoho?

 • Pán poslanec, povedal som, že už nebudem odpovedať, ale prosím, musíte vedieť, k čomu som to povedal. V novinách bolo napísané, že u mňa v trezore je takýto list. Ja som povedal, že pán poslanec klame, u mňa takýto list nikdy nebol. Môžem tú tlač z novín, v ktorých to bolo, vystrihnúť a môžete si to pozrieť. K tomu som povedal, že klame. A ak to pán poslanec nepovedal, potom je to iné.

 • Hlas z pléna.

 • Smiech v sále.

 • Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, ctení hostia,

  nebudem ešte raz opakovať svoj výrok, že poslaneckého mandátu sa nikdy nevzdám dobrovoľne a nikdy som ten list, ktorý som dnes videl prvýkrát, neodoslal a ani nenapísal s tým textom, ktorý je tu, ani som ho neodoslal, nenapísal. Len jedna chyba je tu - v tomto liste - pokiaľ to pán odosielateľ asi nepostrehol. Totiž z hnutia som bol vylúčený 21. novembra, a aká je tu logika, aby tu niekto za mňa odosielal list 26. novembra predsedovi poslaneckého klubu HZDS, keď som z toho hnutia bol vylúčený 5 dní predtým?

  Ďakujem.

 • Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia,

  teraz sa ukazuje, že moja požiadavka, aby sme mali k dispozícii písomný materiál, nebola márna, pretože ani vy ste nevedeli všetky tieto "kiksy", ktoré ste spravili. Pán Cabaj, to sa jednoducho musí premyslieť.

 • Smiech v sále.

 • Keď tam idem dopísať dátum, tak si nájdem ten istý stroj a nerobím takúto očividnú hlúposť. To je jednoducho tak.

  Oveľa vážnejšia vec - prepáčte to bolo humorné, ale veľmi smutný humor -, za oveľa vážnejšiu vec považujem to, čo povedal pán predseda. Pán predseda sa pýtal, či je morálne vopred podpísať vzdanie sa mandátu. Pán predseda, to je veľmi vážna vec. Ak viete o tom, že ktokoľvek z týchto poslancov vopred podpísal vzdanie sa mandátu, musíte vedieť o tom, že mandát tohto poslanca je neplatný. Pretože - áno, je to sľub, urobenie poslaneckého sľubu s výhradou. Tá výhrada je vzdanie sa mandátu. Musíte o tom veľmi dobre vedieť, že toto je mimoriadne nebezpečná vec, s ktorou sa zahrávate, s takýmto reverzom. Mimoriadne. Skutočne, potom treba zvážiť, či sa nemalo uplatniť spochybnenie sľubu všetkých poslancov, ktorí ho skladali s touto výhradou, a títo poslanci nemajú čo hľadať v parlamente od začiatku, nie teraz, od začiatku.

  Koľkí to podpísali, pán predseda, keď sa pýtate na morálku? To po prvé.

  A po druhé sa vás ešte pýtam, ako vám vôbec napadla táto otázka. Vy ste dostali predsa list 26. novembra a to nie je žiadna výhrada, to je adresovaný list, ktorý bol poslaný 26. novembra. Ako vám napadlo, že niekto vopred podpísal list? Ako vám to napadlo?

  Ďakujem.

 • Vážení prítomní, vypočul som si viacero diskusných príspevkov na tému, aký to je falzifikát, priamo tento právny úkon, ktorý bol doručený a ktorý bol podpísaný pánom poslancom Gauliederom.

  Pán poslanec Gaulieder bol zavolaný na mandátový a imunitný výbor, aby tento právny úkon vysvetlil. Nikdy nespochybnil podpis, spochybnil text. Text spochybnil.

 • Smiech a hluk v sále.

 • Nechajte ma pokračovať. Text spochybnil v jednej časti, že tam chýbal dátum. Ale pravosť svojho podpisu pod týmto textom nikdy nespochybnil. Rád by som vás upozornil, že pán poslanec Gaulieder podpísal dva právne úkony a tieto skutočnosti pred vami zamlčuje. Obidva podpisy sú pravé a práve ten, o ktorom nebola dosiaľ žiadna polemika, je overený aj štátnym notárom.

 • Hlasy v pléne.

 • Prečítal by som obidva texty. Stále tvrdíte, že došlo k falšovaniu textu, ktorý máte predložený, a údajne tam došlo aj k vpisovaniu úplne iným písacím strojom. Nie je to pravda.

  Prečítam vám druhý text, kde nie je dátum a kde je overený podpis: Vzdanie sa funkcie poslanca - a môžete si to kontrolovať s textom, ktorý máte pred sebou, či to je ten text, či bolo možné doň vpísať dátum.

  "Vzdanie sa funkcie poslanca. Podpísaný poslanec Národnej rady Slovenskej republiky sa dňom" - vynechané miesto - "vzdávam podľa ustanovenia článku 81 odsek 1 Ústavy Slovenskej republiky svojej poslaneckej funkcie."

 • Stupňujúci sa ruch v sále.

 • Takže do tohto, čo máte pred sebou, nemohlo byť nikdy vpisované, lebo tam nikdy nič vynechané nebolo, páni poslanci. Nebolo potrebné nič falšovať. To je platný právny úkon pána poslanca Gauliedera. Zabudol vám to povedať, keď s vami rokoval. Podviedol aj vás.

 • Hlasy protestu z pléna.

 • Pokoj, páni poslanci. Skončili ste, pán poslanec Macuška?

  Pán poslanec Glinský.

 • Hluk v sále.

 • Hovorí pán poslanec Glinský, prosím vás, počúvajme.

 • Chcem dúfať, že táto kauza môže byť, že bude aj prostriedkom na to, aby naša spoločnosť vyšla posilnená v cítení demokracie, aby som to tak vyjadril. Veľa sa tu hovorilo o morálnych hodnotách. Domnievam sa, že o morálnych hodnotách...

 • Páni poslanci, prosím, aby ste si sadli na svoje miesta.

 • Osobne sa snažím slovný záväzok chápať...

 • Ruch v sále.

 • Páni poslanci, pán poslanec Glinský vás nerušil, prosím, nerušte ani vy jeho.

 • Osobne sa snažím slovný záväzok realizovať ako zákon, ako svätú povinnosť.

 • Hlasy v sále.

 • Pán poslanec Macuška, ak chcete diskutovať, choďte vedľa, a ak nie, prosím, nediskutujte mimo.

 • Keďže sa snažím slovný záväzok realizovať ako zákon, nechápem, naozaj nechápem, prečo mnohí kolegovia znevažujú písomný záväzok. Predpokladajú, že je tu určitý písomný záväzok, písomná zmluva, ktorá vedie k veľmi silnej pozícii, a tento písomný záväzok by sa nemal absolútne rešpektovať. To po prvé.

  Po druhé, chcel by som trošku porozmýšľať o dôvodoch, prečo mohla byť urobená takáto písomná zmluva. V tlači sme si mohli v predchádzajúcich mesiacoch prečítať aj slovné vyjadrenia "mienkotvorcov", že sa nepodarilo rozložiť hnutie HZDS a vládnu koalíciu zvonku. Aká bola situácia v roku 1993? V pamäti mám článok terajšieho pána podpredsedu Demokratickej únie, v ktorom hovoril, že je len otázkou času, kedy sa hnutie HZDS rozloží zvonku. Bol som napríklad na stretnutí obyvateľov Bratislavy s redaktormi Slobodnej Európy, ktorí upokojovali svojich poslucháčov, že vyjadrenie predsedu Slovenského syndikátu novinárov...

 • V sále neprestajné hlasy.

 • ...že v HZDS je osem výrazných osobností, nebolo mienené vážne, že to bolo mienené iba ako nástroj na rozloženie HZDS atď.

  Vážené kolegyne, vážení kolegovia, som presvedčený, že otázka stability spoločenskej situácie u nás je základnou pre Slovensko. Sám, keď som vstúpil do parlamentu, už kvôli obyčajným rozhovorom s kolegami z iných strán bol som ťažko upodozrievaný vo svojom bydlisku, že som kúpený. Mnohé strany si ma už kúpili, také bolo presvedčenie mnohých mojich spolubesedujúcich. Situácia bola taká, veľmi zložitá, a je naďalej veľmi zložitá, aj keď sa v podstate domnievam, že situácia sa môže zmeniť kvôli tomu, že sme nadviazali aj priateľské vzťahy medzi poslancami vládnej koalície aj opozície.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec. Pán poslanec Čarnogurský.

 • Pán predseda, mám tri návrhy.

  Po prvé, aby po skončení faktických poznámok, s ktorými sa ešte poslanci hlásia, bola prerušená rozprava a aby všetci poslanci dostali rozmnožený text s notárskym overením, ktorý ukázal pán poslanec Macuška.

 • Potlesk a búchanie do lavíc.

 • Po druhé, aby bol potom, po prerušení rozpravy a na začiatku pokračovania rozpravy, pozvaný sem notár Stanislav Bauer, ktorý overil podpis Františka Gauliedera, a aby tu vypovedal o okolnostiach, za ktorých došlo - kedy a za akých okolností došlo k podpisu a k overeniu podpisu Františka Gauliedera.

  Po tretie, navrhujem, aby po skončení rozpravy k tomuto bodu bolo prerušené rokovanie Národnej rady o tomto bode a aby bol poverený znalec z odboru písma, súdny znalec z odboru písma na zaujatie stanoviska, na overenie skutočností.

 • Poslanec zmĺkol a po zapnutí mikrofónu pokračoval.

 • Áno, áno, ďakujem. Aby bol poverený súdny znalec z odboru písma na zaujatie alebo na posúdenie dvoch okolností: po prvé, či text listu, ktorý mal k dispozícii mandátový a imunitný výbor, je písaný jedným písacím strojom, a po druhé, či podpis Františka Gauliedera na tomto liste je jeho vlastný.

 • Áno. Pán poslanec, dúfam, že ste to nemysleli vážne, (hluk v pléne), že poslanecký klub alebo poslanecká snemovňa môže predvolať občana.

 • Môže pozvať, pán predseda, môže pozvať.

 • Pani poslankyňa Mušková.

 • Vážení kolegovia,

  už tu odzneli niektoré informácie z mandátového a imunitného výboru. Chcem len povedať a podporiť to, čo povedal pán poslanec Macuška, na čo sa pýtal pán poslanec Kováč, či pán poslanec Gaulieder potvrdil, že je to jeho podpis. Áno, na tomto výbore pán poslanec potvrdil, že podpis je jeho, ale že text nepozná. No pani poslankyňa Ďurišinová potom v rozprave povedala, že pán poslanec Gaulieder ju 21. novembra informoval, že list takéhoto znenia pravdepodobne na Národnú radu príde. Toto je nahraté na páske na mandátovom a imunitnom výbore. Tak kde je teda pravda?

  Chcela by som dať, pán predseda, procedurálny návrh. Navrhujem, aby sme o tomto bode rokovali, až kým ho neuzatvoríme hlasovaním.

  Ďakujem.

 • Odpoveď poslanca Bajana.

 • Pán poslanec Bajan nechce hovoriť. Pán poslanec Kováč.

 • Vážený pán predseda,

  chcem sa pripojiť k žiadosti pána poslanca Čarnogurského, aby dokument, ktorý má v ruke pán poslanec Macuška - mimochodom, rád by som mu položil otázku, odkiaľ ho má, kto mu ho dal do úschovy -, dokument, ktorý má pán poslanec Macuška, bol rozmnožený, ale minimálne aby ho dostal mandátový a imunitný výbor. Hneď vysvetlím prečo. Pán poslanec Gaulieder spochybnil text tohto listu minimálne v tom, že ho neposlal, a nám všetkým je podozrivé, že dátum na tomto liste a vaša adresa je písaná iným písacím strojom. Opakujem, to je nešikovnosť pána Cabaja.

  Ale dokument, ktorý má v ruke pán Macuška, tento dokument je overený notárom, teda tento dokument je pravdivý. Ale podľa jeho vlastných slov na tomto dokumente chýba dátum. To znamená, že pán poslanec Gaulieder sa nevzdáva mandátu, pretože to musí byť k istému dátumu, musí vám poslať tento list s nejakým dátumom.

 • Protesty v sále.

 • No, hlboko ľutujem, ale je to tak. Jediný právny relevantný dokument, ktorý má v ruke pán Macuška, overený notárom, neuvádza dátum, ku ktorému dňu sa vzdáva mandátu. Teda on osobne vyhlásil, že sa mandátu nevzdáva, ergo, písomný materiál, ktorému môžeme veriť, je notársky overený, písomný materiál, ktorý neuvádza dátum.

 • Ďakujem, pán predseda.

  Vypočuli sme si, že existujú dva dokumenty. Jeden, ktorý prečítal a citoval pán poslanec Macuška, a jeden, ktorý sme dostali rozmnožený. Je nepochybné, že tu došlo k falšovaniu takejto veľmi dôležitej a závažnej listiny. To je nepochybné pre všetkých, dúfam. Čiže keď došlo k falšovaniu, takouto záležitosťou by sa mal zaoberať orgán činný v trestnom konaní.

 • Čiže nemá význam, aby sa poslanecká snemovňa tak vážne zhodila, že sa bude zaoberať sfalšovanými dokumentmi.

  Dopĺňam procesný návrh, aby sa o ňom hlasovalo po rozprave, prerušiť rokovanie až dovtedy, keď orgány činné v trestnom konaní uvedú veci na správnu mieru. To znamená, zistia, aký je vlastne skutkový stav.

 • Vážený pán predseda,

  veľmi rada by som ctenej snemovni pripomenula Plachtince, kde počas zasadnutia už raz bol na poslancov za HZDS vyvíjaný nátlak, aby podpísali listinu, kde oznamujú, že ak poslanci zmenia svoj politický názor a ak vystúpia z HZDS, vzdávajú sa mandátu. Niektorí poslanci to vtedy odmietli a, pán predseda, veľmi rada by som vám pripomenula, ako ste sa správali vtedy vy. Povedali ste, že je to možné celkom pokojne podpísať, pretože je to právne aj tak irelevantné. Chcela by som sa vás spýtať, čo sa vo vás tak zmenilo, že už dnes to nepovažujete za právne irelevantné, a či je potrebné, aby ste boli takým úslužným a poctivým služobníkom Vladimíra Mečiara.

 • Pán predseda, žiadam vás, aby bola zabezpečená ochrana pások, na ktorých bol nahraný tento bod rokovania Národnej rady Slovenskej republiky.

 • Viete, že všetko sa nahráva.

  Pán poslanec Macuška.

 • Vzhľadom na prejav pána Kováča by som ešte raz opakoval: Nemohlo byť žiadne vpisovanie žiadneho dátumu, tu je očividný dôkaz, že je to bez dátumu. Nedošlo k žiadnemu falzifikátu, nedošlo k žiadnemu falšovaniu. Tu je dôkaz toho, že tento text nie je doplnený o žiaden údaj. Ale pán poslanec Gaulieder podpísal úplne iný, ďalší právny úkon, ktorým sa účinne vzdáva svojho poslaneckého mandátu.

  Neskúmajte teda, kde mohol byť zmenený typ písma. Nebolo potrebné, nič sa nevpisovalo. Tak darmo sa vy domáhate nejakých expertíz, nič sa nevpisovalo, tu je dôkaz, tu je originál overený notárom o tom, že tento záznam ostal úplne bez zmeny. Spýtajte sa radšej pána poslanca Gauliedera, koľkokrát sa vzdal poslaneckého mandátu a koľkokrát to odvolal a ako vám sedia dátumy, keď chcete tvrdiť, že sa vzdal neúčinne. Najprv nech sa vám prizná pán poslanec Gaulieder, až potom hodnoťte.

  Ďakujem.

 • Prihlásila som sa preto, pán predseda, lebo medzitým ma vypli skôr, ako som stihla dokončiť a dať ešte jeden návrh.

  Myslím si, že to, čo sa dnes v Národnej rade deje, je veľmi zaujímavé a možno by bolo dobré, keby tu sedel aj generálny prokurátor. Pán predseda, chcem vás vyzvať, aby ste ho požiadali, aby bol prítomný na schôdzi, pán generálny prokurátor by mal mať tieto informácie. Možno sa ho verejnosť bude pýtať na to, aký má názor na to, aké protiústavné kroky sa dejú v Národnej rade.

 • Pán generálny prokurátor je na prokuratúre vo Francúzsku.

  Pán poslanec Hofbauer.

 • Ďakujem, pán predseda.

  Vážený pán predseda, ctená opozícia,

  zaujíma ma jedna skutočnosť. Preberáme tu dnes predsa odstúpenie viacerých z mandátu. Skúmali sme expertízne, daktyloskopicky a grafologicky list pána poslanca Kamila Haťapku? Podpísal to dobrovoľne, vedome, nie pod drogami a pod násilím? Vypovedal pred mandátovým a imunitným výborom? A keď nevypovedal, z akého dôvodu? Ak vypovedal, z akého dôvodu? Prizvali sme ho z Mexika sem naspäť a je v Mexiku?

  Tak nerobte z tohto zasadnutia "srandovné" podujatie - prepáčte za výraz - a neznevažujte tento priebeh, pretože to, čo tu predvádzate, je smiešne.

 • Vážený pán poslanec Hofbauer, vám unikol jeden drobný detail, že pán poslanec Haťapka ničím nespochybnil svoje vzdanie sa mandátu, ale pán poslanec Gaulieder poslal dva listy, ktorými neguje akúkoľvek myšlienku o vzdaní sa mandátu a osobne to tu vyhlásil. Preto nepotrebujeme pochybovať o úmysloch pána Haťapku, ale rozhodne musíme pochybovať o tom, či je tento dokument v poriadku.

  Pán poslanec Macuška, neviem, čo vám hovorí vaše právne vedomie. Ale ak na tomto liste sú dva rôzne typy písma, ak pán poslanec Gaulieder tvrdí, že tento list neposlal, kde vy ako právnik, ako podpredseda mandátového a imunitného výboru beriete zodpovednosť za to, že vyhlásite tento dokument za pravý? Ja môžem mať doma podpísaných desať takýchto vzdaní sa, v zásuvke. Ale ony sú právoplatné vtedy, keď ich doručím vám alebo pánu predsedovi, alebo ich pošlem. Dovtedy ma nezaujímajú, ani vás nemôžu zaujímať, lebo sú mojím súkromným majetkom. Môžem aj desať takých vzdaní sa podpísať, ale právoplatné budú vtedy, keď ich dostanete. A tu pán poslanec Gaulieder jasne spochybnil, že on takýto dokument nikdy neposielal. Navyše aj vám mali udrieť do oka tie dátumy - a to je to vpisovanie, o ktorom hovoríme -, že bol použitý iný písací stroj na napísanie dátumu a adresy. To, dúfam, nespochybníte, to vám musí byť jasné, keď sa na to pozriete. A to spochybňujeme - je to iný písací stroj, ktorým do tohto dokumentu bol napísaný dátum a bola napísaná adresa - to spochybňujeme. Navyše tento dokument podľa vyjadrenia pána poslanca Gauliedera nikdy z jeho rúk odoslaný nebol. V tom prípade sa nemôže vzdať mandátu, lebo tú vôľu, svoju slobodnú vôľu, ktorú dal na písme, neukončil tým posledným aktom - odovzdaním v Národnej rade, a v tom je ten právny "zádrheľ" vášho postupu.

 • Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia,

  som rád, že pán poslanec Hofbauer sa zobudil a tak ako obyčajne, úplne od veci zasiahol do tejto diskusie. Samozrejme, je rozdiel, keď pán Haťapka odíde do Mexika - všetci o tom vieme -, a je rozdiel, keď pán Gaulieder povie, že sa mandátu nevzdáva. A tým by som chcel podčiarknuť, že nie táto snemovňa, prosím, nie mandátový a imunitný výbor sa môže vzdať mandátu pána Gauliedera, ale iba pán Gaulieder sám. Definitívne. Skúste si predstaviť situáciu, vážený pán predseda, že by ste dostali list, že pán Gaulieder zomrel. On by prišiel sem do tejto snemovne a tvrdil by, že žije. A vy by ste dali hlasovať o tom, že žije?

 • To je absurdné, čo tu predvádzate.

 • Možno to, čo teraz robíme v Národnej rade, ako povedal pán Hofbauer, je smiešne, ale to, čo robíte vy, dámy a páni, na čele s tebou, pán predseda, to je, prosím, trestné.

  Dovoľte, aby som urobil krátku reminiscenciu do minulosti. To, o čo sa snažíte teraz vy, urobil Adolf Hitler, urobil Mussolini, a aby som sa vrátil do našich reálií, v roku 1948 sa to stalo tiež. Takisto v roku 1969 Černík hlasoval za zbavenie mandátu pána Smrkovského, potom zbavili mandátu aj pána Černíka. Teda môže sa to stať ešte komukoľvek z vás. A vám právnikom - teda vám, pán predseda, vám, pán poslanec Macuška, právne relevantný prejav vôle existuje v čase až dovtedy, keď sa uvádza do reality, to znamená, do tejto chvíle. A ak v tejto chvíli hovorí pán Gaulieder, že sa nevzdáva mandátu, nemáte právo o tom hlasovať. Predstavte si, že manželia podajú žiadosť o rozvod - a takých prípadov je strašne mnoho -, a pred súdom povedia, že si to rozmysleli. Tak súd ich napriek ich želaniu rozvedie? Chcete mi tvrdiť, že ste právnici?

  Po ďalšie, prosím vás, chcel by som, aby ste si uvedomili, kolegyne, kolegovia, že pán Mečiar je uzrozumený s tým, že už neašpirujeme v prvej vlne na rozhovory do NATO i Európskej únie. Toto sú jasne cielené činy, aby sa s nami vôbec nerátalo. Mohol by som menovať ďalšie, ale toto je, prosím, jeden z nich. A navyše by som vás chcel upozorniť, že možno vám príde blahoprajný telegram od pána Lukašenka, že už nie je sám, už je ich viac: Miloševič, Lukašenko, Mečiar. A ešte vám, prosím vás, uvedomte si, že to platí predovšetkým na vás. Nie možno preto, že by ste prestali byť poslušní, ale nájdu sa poslušnejší a budete vymenení.

  Ďakujem.

 • Hlas z pléna.

 • Pán poslanec Macuška je už na rade.

 • Chcel by som iba pripomenúť predrečníkom a priamo pánu poslancovi Kňažkovi jeho argumentáciu a upozorniť na § 45, teda moment, zákon Slovenskej národnej rady 45/1989 Zb., kde v § 9 je uvedené, že poslanec sa môže svojho mandátu vzdať, a to písomne. Mandát zanikne dňom, keď predsedníctvo Slovenskej národnej rady - to bolo ešte po starom - vzalo registráciu na vedomie.

  Takže prosím, po prvé - písomný právny úkon a po druhé - je to jednostranný právny úkon, ktorý nie je možné vziať späť. Iba na vysvetlenie určitých vecí.

 • Ruch v rokovacej miestnosti.

 • Predstavte si aj takú situáciu, keď to niekto nebude považovať za jednostranný právny úkon a bude to považovať za právny úkon, ktorý môže aj vziať späť - čo ja viem - aj postskriptum sa nejakým spôsobom bude snažiť tento právny úkon zmeniť, keby napríklad niektorý z bývalých poslancov sa teraz ozval, že jeho právny úkon nebol právny úkon relevantný, lebo došlo k nejakému falšovaniu alebo k nejakému inému zásahu. Vy sa k tomu spätne vrátite, prehodnotíte a uznáte, že tento mandát nebol vzatý nejakým spôsobom s právnymi regulami.

 • Ešte pán poslanec Kňažko chce povedať jednu vetu.

 • No tak, v prvom rade, ešte som nevedel, čo povie pán doktor Macuška, takže poviem tri vety. Je to ďalšia faktická poznámka.

  V prvom rade ide o falzifikát, to je nám všetkým dnes jasné. Originál máte vy a ja vás znovu vyzývam, aby ste ho dali predsedovi mandátového a imunitného výboru, aby bol rozmnožený a daný nám k dispozícii. Ale predsa len, keďže ho máte v rukách, odpovedzte mi na otázku, aký dátum je na pečiatke od notára. To je prvá otázka. A či tam nie je náhodou dátum 27. 7. 1994.

  Ďakujem.

 • V podstate pán poslanec Kňažko položil už otázky pánu poslancovi Macuškovi, ja by som sa len chcel spýtať, či by nám mohol povedať, odkiaľ má ten dokument. Pretože to nie je každodenný dokument - mať notárom overené vzdanie sa bianko mandátu. Keby ste nám to povedali, boli by sme veľmi radi, prípadne keby ste mohli povedať, kto ďalší. Bolo by to také zaujímavé.

 • Ďakujem.

  Urážky en bloc, typu tých, ktoré vyslovil pán kolega Kňažko, považujem za prejav osobnostného zlyhania, žiaľ, častého u nás.

 • Ak uznáme, že písomný záväzok, písomná zmluva, ktorá je prostriedkom na dosiahnutie postavenia veľkej sily, je bezcenným zdrapom papiera, tiež to budem považovať za prejav mravného a osobnostného zlyhania.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Ešte pán poslanec Macuška.

 • Iba by som chcel ubezpečiť, aby ste zbytočne nečakali, je to internou záležitosťou hnutia, celá táto zmluva, ktorá je. Preto nebude ani nejakým spôsobom rozmnožená a medzi vás nejakým spôsobom daná. Ja som vám iba prostredníctvom tejto zmluvy dokazoval, ako sa hlboko mýlite, keď si myslíte, že došlo k falšovaniu tohto právneho úkonu. Nemuselo dôjsť vôbec k žiadnemu falšovaniu právneho úkonu, pretože keby mal byť vpisovaný dátum, mohlo sa uvažovať, že by prípadne bol vpisovaný do tohto právneho úkonu, a nie do toho, ktorý je teraz predmetom vášho sváru. Takže sa pozrite na ten text a zamyslite sa nad jednou vecou, prečo by niekto menil typ písma. Predsa keby mali byť právne úkony neplatné len kvôli zmene typu písma, tak si všimnite, koľko právnych úkonov je spravených tak, že hlavička je napísaná ozdobným písmom, paličkovým písmom, väčším písmom... (ruch v sále), text je menším písmom. Predsa iba zo zmeny formy písma nemôžete hovoriť o falzifikáte. A potom, skúste sa zamyslieť nad tým, načo by to ten falzifikátor robil, keď nevpisoval do žiadneho textu.

 • Ale vy tomu nerozumiete, že to je úplne iný text, o ktorom vy hovoríte. Úplne iný. Ale to už bude záležitosť...

 • Ďakujem, pán predseda.

  Ctená snemovňa,

  pán kolega Gaulieder 5. novembra pred týmto plénom vyhlásil, že sa stáva nezávislým poslancom a že sa nemieni svojho mandátu vzdať. Následne, tuším dvadsiateho, napísal list, kde opäť vyhlásil, že sa nemieni svojho mandátu vzdať. Dnes tu vyhlásil, že žiaden list, v ktorom by sa mandátu vzdával, Národnej rade neposlal. Pán Macuška, čo teda má pán Gaulieder odvolať? Nemá čo odvolať, pretože nič neposlal.

 • Ďakujem pekne.

  Vážení kolegovia, poslanci z HZDS,

  možno ani sami si v tejto chvíli neuvedomujete, čo pán kolega Macuška, aké problémy vám mohol spôsobiť práve tým, že zverejnil akýsi štátnym notárom overený dokument o tom, že sa niektorí z vás (hovorím o tých, ktorí toto podpísali) vzdávate dopredu svojho mandátu. Pán kolega Macuška, bolo vašou ústavnou povinnosťou alebo poslaneckou povinnosťou v čase, keď mandátový a imunitný výbor prvýkrát rokoval a overoval platnosť mandátov poslancov, ak ste už vtedy mali takúto vedomosť o takýchto úkonoch iných našich kolegov, mali ste toto oznámiť mandátovému a imunitnému výboru. Ak ste to nespravili, tak došlo, podľa môjho názoru, minimálne k ďalšiemu porušeniu ústavy, a to v tom smere, že sľub všetkých poslancov, ktorí toto podpísali, bol zložený s výhradou. A teda vystavujete riziku všetkých vašich kolegov tým, že spochybňujete ich mandát práve zverejnením tohto dokumentu.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Rosival. Ale, páni poslanci, dám najskôr hlasovať o procedurálnom návrhu pani poslankyne Muškovej, pretože je už devätnásť hodín preč.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme. Hlasujeme o procedurálnom návrhu pani poslankyne Muškovej, že budeme pokračovať v tejto kauze aj po devätnástej hodine.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 75 poslancov. Za návrh hlasovalo 70 poslancov. Proti návrhu hlasovali 4 poslanci. Hlasovania sa nezdržal nikto. Nehlasoval 1 poslanec.

  Za hlasovalo 75 poslancov.

 • Ruch v rokovacej miestnosti.

 • Nie, je nás 75, ideme ďalej.

  Pán poslanec Cabaj - faktická poznámka.

 • Vážený pán predseda,

  keď sa tu všetci dnes domáhajú zdravého rozumu, len sa skúste pozrieť po tejto rokovacej miestnosti, tak uznáte, že tu nie je iba 75 poslancov. Tak buď nech nastúpia skrutátori a hlasujme ručne, alebo opakujte hlasovanie.

 • Ruch v sále.

 • Ešte musíme hlasovať o návrhoch pána poslanca Čarnogurského.

  Páni skrutátori, ktorí ste za to zodpovední, spočítajte prítomných. Ja spočítam pravú stranu. Skrutátori, pokračujeme, musíme ešte hlasovať o návrhoch Čarnogurského. Čarnogurský dal tri návrhy.

 • Hlas z pléna.

 • Prosím? O akej? Však Čarnogurský dal tri návrhy.

  Páni poslanci, pani poslankyne, prezentujte sa.

  Prezentovalo sa 77 poslancov, môžeme v schôdzi pokračovať, sme schopní sa uznášať.

  Do rozpravy je ďalej prihlásený pán poslanec Černák.

 • Ruch v miestnosti.

 • Pán poslanec Černák tu nie je, stráca poradie. Ďalej je prihlásený pán poslanec... Nech sa páči, pán poslanec Černák.

  Páni poslanci, budeme hlasovať o návrhu pani poslankyne Muškovej. Prezentujme sa a hlasujme, že budeme pokračovať do rozhodnutia. Prosím, prezentujte sa a hlasujte.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 81 poslancov. Za návrh hlasovalo 77 poslancov. Proti návrhu hlasovali 4 poslanci. Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Pán poslanec Černák, nech sa páči.

 • Vážený pán predseda, kolegyne a kolegovia,

  chcel som sa na celý tento problém pozrieť trošku z iného uhla a ani som nedúfal, že mi tak nahrá na smeč svojím neodborným vystúpením pán kolega Macuška.

  Iste si mnohí spomínate na to, ako po vyhlásení pána Cupera, že čosi sa podpisovalo, všetci predstavitelia HZDS do radu dementovali, že nič sa nepodpisovalo. A my sme sa pýtali: Platí ústava článok 73 ods. 2? Poslanci sú zástupcovia občanov. Mandát vykonávajú osobne podľa svojho svedomia, presvedčenia a nie sú viazaní príkazmi. A mnohí, mnohí z vás vtedy hovorili, nič sa nepodpisovalo, nič neexistuje. A dnes tí, ktorí neprešli ku kolegovi Macuškovi - on má na Gauliedera takýto hrubý spis. A ten spis sa volá zmluva medzi Hnutím za demokratické Slovensko zastúpené Ivanom Lexom a poslancom Františkom Gauliederom. Je to asi 10 strán. Zaväzuje sa tam, ako bude hlasovať, čo bude hlasovať a na konci je pečiatka a 27. 7. 1994.

  Chceli sme sa vtedy opýtať Ústavného súdu, či takýto mandát, resp. poslanecký sľub zložený s výhradou je platný. Všetci ste dementovali, že nič sa nepodpisovalo, a zrazu sa objavuje nie jeden, dva, ale dokonca pán Macuška hovorí, že existuje aj tretí dokument, a pritom je verejne známe, že ešte existuje aj dlžobný úpis na 50 tisíc korún v hotovosti, myslím, že dokonca 5 miliónov, ktoré sú poskytnuté ako úver.

  Takže, prosím vás pekne, toto nie je problém Fera Gauliedera. Viete, mnohí z vás hovoria: Pozrite sa, predtým sedel tam, už teraz sedí tam a taký je a taký je, a podpísal, nepodpísal, a je to jeho podpis, je overený. Ja by som nepodpísal, byť na jeho mieste, a dokonca si dovolím povedať, že možno keby som podpísal, tak si vyvodím dôsledky sám voči sebe. Ale tu vonkoncom nejde o Gauliedera. Tu, dámy a páni, ide o princíp. Tu ide o princíp, najkrajšie to vystihol príklad Milana Kňažka, že niekoho sme vyhlásili za mŕtveho a on sa tu zjaví živý, a my budeme všetci tvrdiť, že nie, nie, nie, on nie je živý.

  A možno sa vám zdá, že príliš sme sa sústredili na pána predsedu Gašparoviča, ale tak normálne ľudsky sa pýtam: Pán predseda Gašparovič, dokedy? Dokedy druhý najvyšší ústavný činiteľ Slovenskej republiky bude zakrývať prešľapy premiéra, ktorý vie zatlačiť, vie ľudí pritlačiť a ide ako nôž do masla? Vy všetci, ktorí mu kryjete chrbát, ste za to zodpovední, čím vyššie ste postavení, tým viac.

  Pán predseda Gašparovič má dobrý imidž - nekonfliktný človek, športovec, vie vystúpiť, vie povedať, možno kandidát na prezidenta, ale, preboha, Ivan, ako si sa ty nechal znásilniť, že kryješ takýto evidentný prešľap právne irelevantného úkonu, ostane pre mňa otázka, na ktorú asi nedostanem odpoveď.

  HZDS vedie pomsta. Teraz som hovoril s kolegami Reom, Cingelom, Tarčákom, to sú tí mladší - oči červené od zlosti - 61 nás prišlo s Mečiarom, 61 nás odíde, Gaulieder nemal podpisovať. Znovu vám hovorím, to nie je problém Gauliedera, to je problém Slovenska, pretože po všetkých tých prešľapoch, po tom, ako sa začíname skutočne zaraďovať k Albánsku, a Slovensko ako krajina sa spochybňuje, všetci tí, ktorí sa búšia do pŕs a hovoria, že im ide o Slovensko, by si mali jasne položiť otázku. Keď s mnohými z vás diskutujem, keď sa opýtam, ako by vám vadili dvaja zástupcovia v Osobitnom kontrolnom orgáne - no nijako. Boli sme na fonde. Páni, ako by vám vadili v prezídiu alebo v dozornej rade zástupcovia opozície? Nijako. Všetci pokrčia plecami a významne sa pozrú smerom nahor. A vy tu držíte svojimi chrbtami, svojou cťou... Ale teraz, dámy a páni, nestarám sa o vás, ale zamyslite sa nad tým, že to, čo ste vehementne pred dvoma rokmi dementovali, to, čo ste sa prisahali - nikdy som nepodpísal, do novín ste dávali vyjadrenia, kto podpísal, kto nepodpísal - vlastne všetko je to taká hra na slepú babu a absolútne sa neriadite svojou vôľou, ale len slepo poslúchate.

  Už nebudem ďalej hovoriť smerom k vám, ale zamyslite sa nad tým, že jeden poslanec Gaulieder nemá šancu ovplyvniť dianie v parlamente. Máte dostatočnú väčšinu a zdá sa, že nie sú ani náznaky toho, že by sa v niektorých ďalších pohlo svedomie. Oveľa menšiu škodu urobíte pre svoju vec a pre svoju koaličnú vládu, ak nebudete tvrdiť, že Gaulieder podpísal to, čo nepodpísal, a odvolal, čo odvolal, a neodvolal to, čo neodvolal, ako v začarovanej rozprávke, ale že sa na to pozriete normálne a že zvážite, čo robiť.

  Viete, hovorili tu už zástupcovia, pamätníci z Plachtiniec. Dávny sen Vladimíra Mečiara nie je len počúvať, o čom sa rozpráva Čarnogurský s Moravčíkom, a všetko vedieť a celú noc čítať "zvodky", ale spútať aj vaše mysle, kúpiť si vaše duše. Ten sa mu podaril papierom, ktorý vytiahol Macuška. Ten papier je právne irelevantný, ten papier je však časovaná bomba, ktorá sa nám môže vrátiť - a teraz hovorím o štátnom záujme, o záujme Slovenska - ako bumerang. Prekročte konečne ten rubikon delenia na opozíciu, na koalíciu, na dobrých a na zlých, a povedzme si, že sú nejaké veci, ktoré sú štátnym záujmom Slovenska. A nechcem povedať, že na Františkovi Gauliederovi Slovensko padá a stojí. Vonkoncom nejde oňho, a povedal som vám svoj názor, ale ide o princíp.

  Takže podľa toho, čo som hovoril s kolegami z HZDS, HZDS vedie pomsta, HZDS je v slepej uličke, pretože keď nepotrestá "odídenca", tak môžu nasledovať ďalší "odídenci". Riskuje aj to, že ak ho potrestá nedemokraticky, možno v niektorých z vás sa konečne pohne svedomie a neprekročíte ten rubikon, ktorý sa môže ukázať pre nás osudový. Ale pýtam sa koaličných partnerov, napriek všetkým tým prešľapom a protirobotníckym hlasovačkám - pán Poliak vystúpil čestne ako chlap a povedal svoj názor - nájdu sa v ZRS ešte ďalší pokračovatelia, ktorí budú schopní takto čestne povedať svoj názor. A byť za národný záujem, otáčam sa ku kolegom zo SNS, to je otázka nie búšiť sa do pŕs, kto je lepší Slovák, ale ctiť a ctiť si ústavu.

 • Hlasy v sále.

 • A ja som si držal ruku na srdci preto, že skutočne si myslím, že nad tým všetkým, čo nás rozdeľuje, malo by byť aj čosi, čo nás spája, a to je záujem urobiť zo Slovenska takú krajinu, že sa nebudeme hanbiť pozrieť svojim deťom do očí.

  Viete, za štyri roky v parlamente je strašne málo hlasovaní, za ktoré sa hanbím. Prakticky jedno, jediné je také. Viem pochopiť tú situáciu, keď do vás búšili - ide o nás, o všetko. Takto nás masíroval Mečiar v roku 1992, keď sme prišli prvýkrát do parlamentu, a jediné hlasovanie, za ktoré sa hanbím, je hlasovanie o Dr. Čarnogurskom do výboru za životné prostredie. Hovoril som vtedy, páni, veď to je pomsta, zachovajme sa štátnicky, ale podľahol som tej atmosfére a zatlačil som. Možno mi to prepáči. Ale hlasujte aj vy tak, aby ste sa mohli pozrieť svojim deťom do očí.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Tarčák - faktická poznámka.

 • Chcem povedať smerom ku kolegovi, že nikdy som krvavé oči nemal, nemám a ani nemám dôvod mať, pretože som vždy za vec argumentov. A chcem povedať len jedno pánu kolegovi Černákovi, kde by bol on, keby sa nebol pod rúškom HZDS stal podpredsedom Slovenskej národnej rady, keby pod tým, že pán Mečiar si spomenul na nejakého riaditeľa v Žiari a vytiahol ho z regionálnej politiky do veľkej politiky, kde by bol. Kde by boli títo páni, čo tam sedia v DÚ, keby neboli vyrástli ako hady na hrudi Mečiara? Pýtam sa, kde by boli títo páni. Boli by ste mimo, a preto jednoducho chcete naďalej rozvracať štát, nie tak ako všade sa to robí priamo vo voľbách. Poďte do volieb, zrátajte nám plusy i mínusy, ale urobte to vo voľbách, a nie cez krivákov, ktorých lanárite k sebe.

 • Pán kolega Černák, mám so sebou Smenu na nedeľu z roku 1995, kde je s vami rozhovor. Vy nás tu poúčate o demokracii. Odcitujem z tohto rozhovoru, kde ste bilancovali svoje pôsobenie vo vláde pána Moravčíka. Hovoríte, citujem: "No a neúspech? Že som nevedel dosť razantne presadiť minulý rok svoj názor, že predčasné voľby sú skutočne predčasné a budú katastrofou a že pokým nespravíme poriadok v masmédiách a necháme vo funkcii Ivana Gašparoviča, tak sa nám to vypomstí. Preto som tiež navrhoval postaviť jeden protimečiarovský blok, no podporila ma jedine Brigita Schmögnerová." Toto je váš cieľ dodnes.

 • Chcel som pánu Černákovi povedať, že kvôli otázke morálky a slobody som si pozrel za posledné dni toho dosť. Aj ten najväčší voľnomyšlienkár Voltaire hovorí, že každá slobodná spoločnosť môže byť len na základe zmluvy. Môže si pozrieť filozofický slovník. To znamená, že ak niekto podpísal zmluvu, tak by ju mal dodržiavať. Ak nie je schopný dodržať zmluvu, ktorú podpísal, keď mu ide o to, aby sa niekde zaradil, tak, samozrejme, potom ju poprie. A vy to tu vyhlasujete za najmorálnejšie, čo v tejto spoločnosti je. Ďakujem pekne.

  Pred dvoma rokmi jeden francúzsky poslanec, minister kultúry, prekročil asi o 60 frankov náklady na volebnú kampaň. Ústavný súd ho zbavil mandátu bez akýchkoľvek problémov a bol to osobný priateľ Francoisa Mitterranda. Neviem, prečo pán Kňažko nespomenul aj tento prípad, keď hovoril a prirovnával nás k Mussoliniho Taliansku a k fašistickému Nemecku. Francúzsko sa pokladá stále za civilizovanú krajinu.

  Samozrejme, pán Gaulieder, keď mu išlo o to, aby vstúpil do politiky pod rúškom HZDS, bol ochotný podpísať všeličo. A potom, keď už ide o to, aby toto miesto opustil, už platí iná morálka? Pýtam sa. Samozrejme, že neplatí. Pán Gaulieder sa mal zobrať a odísť z tohto parlamentu, ako povedal pán Černák. Lebo inak v tomto štáte nemôžeme hovoriť naozaj o nejakej slobode a demokracii, pokiaľ sa budú sústavne kupovať poslanci a budú sa meniť politické spektrá počas volebnej periódy. Na to sú voľby v každej demokracii, aby sa zmenilo politické spektrum. Každý môže ísť slobodne do volieb, vytvoriť si politický subjekt, aj pán Gaulieder, ak sa mu nepáčilo byť v HZDS. Nakoniec, jeho rozhodnutie asi nebolo také slobodné, keď sa zaradil rovno tam, kde sedí teraz. Treba si to všimnúť.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Tarčák, my si ctíme voľby a výsledok volieb, vy chcete zmeniť výsledok volieb, vy nerešpektujete voľby. Vy ste sa pokúšali zmeniť výsledok volieb pokusom o vytlačenie poslancov DÚ z tohto parlamentu a teraz sa pokúšate opätovne, keď vám to s poslancami DÚ nevyšlo, pokúšate sa opätovne zmeniť výsledok volieb tým, že by ste chceli vytlačiť poslanca Gauliedera z tohto parlamentu. My si ctíme voľby a my si chceme s vami zmerať sily vo voľbách, ale nie v takomto vytláčaní, ani sa o to nepokúšame vytláčaním poslancov z parlamentu nedemokratickými, protiústavnými spôsobmi.

  Pán poslanec Cuper, hovorili ste o prípade francúzskeho poslanca, ktorý prekročil náklady na volebnú kampaň a musel odísť z parlamentu. Pokúšam sa už tri a pol mesiaca zistiť u vášho ministra financií Sergeja Kozlíka, aké náklady vynaložili na volebnú kampaň všetky strany, vrátane HZDS, a nemôžem sa dostať k podkladom, pretože váš minister ma k nim nepúšťa, hoci zákon mu ukladá, aby mi ich ukázal. Pán poslanec Cuper, prosil by som vás, keby ste sa ako stranícky kolega pána ministra Kozlíka prihovorili za mňa u ministra Kozlíka, aby mi umožnil nazrieť do dokladov o finančných nákladoch HZDS v poslednej volebnej kampani. Vopred vám ďakujem, ak zariadite, aby som sa mohol na to pozrieť.

 • Ďakujem pekne za udelené slovo.

  Vďaka pánu Macuškovi sme sa dozvedeli veci, o ktorých sme sa len domnievali. Pochybujem, aby niekto z kolegov HZDS za to rozbalenie, ktoré tu urobil, ho pochválil. Asi nie si je vedomý toho, čo nám všetko povedal.

 • Hlasy v sále.

 • Veľmi podobnú otázku naznačil pán kolega Cuper, a preto sa na neho obraciam. Zmluvy sa majú dodržiavať. Pýtam sa ho priamo: Podľa občianskeho práva, ak urobím zmluvu, platí to aj pre ústavnoprávne vzťahy? Prosím si odpoveď na otázku a potom by som pokračoval.

 • Ja nebudem odpovedať, ale, samozrejme, pán doktor Cuper určite. Pardon, dostal som slovo, ospravedlňujem sa. Nech sa páči, vráťte slovo pánu poslancovi Benčíkovi. On neskončil.

 • Ďakujem pekne. Prepáčte, ak som ja niečo zapríčinil. Totiž tu sa operuje jednou zmluvou, ktorá je údajne záväzná podľa § 51 Občianskeho zákonníka. V Občianskom zákonníku je uvedené, že keď je takáto nemenovaná zmluva v rozpore s ústavou a v rozpore s inými právnymi predpismi, je neplatná. Ale tu je aj iná záležitosť, či je možné obyčajnou zmluvou podľa Občianskeho zákonníka meniť ústavný vzťah poslanca. Vy ste zmenili ústavný vzťah poslanca podľa svedomia a samostatnosti na imperatívny mandát, a to je v rozpore s ústavou. A keď je to v rozpore s ústavou, tak ste odhalili problém, že všetci, ktorí to podpísali, majú problém s ústavnosťou v tomto parlamente. A to sme sa dozvedeli vďaka pánu Macuškovi.

 • Uvidíte, že z toho ešte budú ústavnoprávne problémy.

 • Áno, pán poslanec, ale len u tých, ktorí to podpísali.

  Pán poslanec Kňažko.

 • Ďakujem za slovo.

  Začnem hádam tým, pán kolega Cuper, keď už sa dozviem alebo si prečítam nejakú správu, bolo by potrebné overiť si ju. Je pravdou, že bolo vznesené obvinenie na pána poslanca Jacquesa Langa, lebo prekročil finančné prostriedky na volebnú kampaň. Potom sa proti tomu ohradil a bol mu pozastavený mandát. Obhájil sa pred súdom a je poslancom za socialistickú stranu dodnes. Takže vaše správy sú úplne mimo. Osobne ho veľmi dobre poznám a stretávam sa s ním doteraz, je stále poslancom. A je to presne tak, ako som vám to teraz povedal. To je trošku v inej polohe.

  Pokiaľ ide o pána Tarčáka. Povedali ste, čo by bolo z pána Gauliedera, keby sa nebol schoval pod krídla pána Mečiara. Keď sa v roku 1990 rozhodovalo o tom, kto bude predseda vlády, rozhodlo sa to na tom, a sú na to dodnes svedkovia, že ja som sa vzdal kandidatúry v prospech Vladimíra Mečiara. Áno. Pán Vladimír Mečiar mi vtedy povedal (poslanec napodobňuje premiéra): "Ďakujem vám za všetko, čo ste pre mňa urobili. Nikdy vám to nezabudnem."

 • Smiech v sále.

 • A nezabudol. Skutočne nezabudol. Takže čo by bolo z tohto priemerného podnikového právnika, keby sme ho vtedy neurobili predsedom vlády, a čo by z neho bolo, keby som ho neobhájil v televízii - skúste si odpovedať na tieto otázky - čo by bolo z tohto diktátora, a dnes môžem povedať, hovorím to s plným vedomím, podvodníka.

  Pokiaľ ide o mandátový a imunitný výbor, vážení priatelia, prepáčte, čo ste vy za výbor? V tej povestnej novembrovej noci ste sa tam navolili ôsmi z HZDS a nerešpektovali ste pomernú parlamentnú demokraciu, nerešpektovali ste výsledky volieb a vaše hnutie má väčšinu v mandátovom a imunitnom výbore. Osem nezodpovedných, čiastočne korumpovaných poslancov na čele s "právnym expertom" Macuškom rozhoduje o mandátoch poslancov. Že sa nehanbíte!

  Ďakujem.

 • Vážený pán predseda,

  dovoľte, aby som vás požiadal, aby ste vari informovali vašich kolegov, najmä právnych expertov, aby radšej nevystupovali, pretože dávajú tomuto parlamentu do rúk toľko dôkazov o protiprávnej činnosti, o spochybňovaní mandátov HZDS, pretože ich sľuby sú robené s podmienkou. Prosím vás, upozornite ich, že čím dlhšie budú rozprávať, tým viac toho hovoria, tým viac je možné použiť z ich vyjadrení, pretože predpokladám, že záznam z tohto zasadania sa náhodou nestratí alebo nebude upravený. To je jedna stránka veci.

  Druhá stránka veci - vážení páni poslanci HZDS, dúfam, že ste si všimli poznámku pána predsedu. Tí budú mať problémy so svojím mandátom, ktorí to podpísali. Tak si teraz čiahnite všetci do svedomia a zistite, tam si totiž môžete prečítať, ktorí pôjdete z tohto parlamentu preč. Tí, čo podpísali.

 • Pán poslanec Kováč, myslím si, že ste potom jednoznačne rozhodli, o čom tu ďalej asi nemusíme diskutovať. Musel by byť taký dokument.

  Pán poslanec Cuper. Ale už by sme nemuseli diskutovať, rozhodnuté bolo. Pán poslanec Cuper.

 • Už naozaj len poslednýkrát. Pán poslanec Kňažko, prečítal som si to v Mladom světe. Vždy som pokladal tieto noviny za objektívne a bol tam rozhovor s bývalým pánom ministrom kultúry, takže citujem to z toho. A mám to doma aj niekde oxeroxované, keby som hrabal vo svojich materiáloch, tak určite by som to našiel, ak som to, pravda, nevyhodil.

 • Hlasy a smiech v sále.

 • Iste neskladujem všetko.

  Pánu poslancovi Čarnogurskému - nie náhodou sa pán Čarnogurský oprel o článok 83 ods. 2 ústavy. Samozrejme, ale ten hovorí o výkone mandátu.

  Chcem sa opýtať poslancov opozície, vychádzajúc z ich hlasovania v minulosti, či naozaj nie sú viazaní straníckou disciplínou a neprijímajú príkazy - nedajbože - nehovorím od pána Čarnogurského alebo pána Moravčíka, že ako majú v snemovni hlasovať a vystupovať. Aj dnešné vystúpenie pána poslanca Šimka bolo naklepané - ak tu minule pána Straňáka podozrievali a pozerali mu do papierov -, tak bolo pripravené dopredu, iste ho nenaklepal za 10 minút ani za polhodinu. To znamená, že ste sa iste tiež pripravovali na túto schôdzu, takže nejaké príkazy zrejme od svojho šéfa pána Čarnogurského a pána Moravčíka ste prijímali.

 • Hlasy v pléne.

 • Ale tu ide o niečo úplne iné, o článok 81 ústavy, kde je napísané, že poslanec sa mandátu môže vzdať. Pán Gaulieder to urobil slobodne, celkom slobodne, nikto ho k tomu nenútil. Tak o čom sa tu bavíme?

  Ďakujem.

 • Vážený pán predseda,

  pán kolega Tarčák hovoril zápalisto, ale ako obyčajne zvykne, vo svojej reči si poplietol hrušky s jabĺčkami. Mňa nedostalo do parlamentu HZDS, ani som nebol podpredseda vlády, bol som ministrom hospodárstva a podal som demisiu.

  Áno, hlásim sa k tomu, čo som povedal pre Smenu v roku 1995. Nechali sme počas vlády širokej koalície pomerný princíp v parlamente, ale predseda parlamentu mal patriť k parlamentnej väčšine.

  Pán predseda Gašparovič, ty si vtedy veľmi presadzoval parlamentný pressklub, aby aj opozícia mala možnosť vyjadriť svoj názor. Prečo ďalej nepokračujete v aktivite, že by bol parlamentný pressklub, že by tam bola zastúpená? Prečo to bolo vtedy také dôležité a teraz si zrazu na to zabudol?

 • V úzadí hlas predsedu parlamentu: Aký pressklub?

 • Pripúšťam, že aj v médiách sme mali urobiť poriadok, pretože Stadtruckera ste potom vymenili vy aj napriek tomu, že umožnil také ťažké porušenie zákona o voľbách, ako bolo vystúpenie pána predsedu HZDS, ktoré mu nahnalo 5 %.

  No a hlásim sa aj k tomu, že predčasné voľby boli skutočne predčasné. Ukážte mi jednu jedinú politickú silu vo svete, ktorá získa moc a dobrovoľne sa jej vzdá.

  A ako posledný prednášam procedurálny návrh, ktorý som pri svojom vystúpení zabudol prečítať. Dávam nasledujúci procedurálny návrh, v ktorom žiadam, aby bolo hlasované po ukončení rozpravy, aby Národná rada dnes, resp. v tomto bode prijala uznesenie o tom, že berie na vedomie uprázdnenie mandátu, ktorý vznikol vzdaním sa poslanca Kamila Haťapku. Prerušiť rokovanie o tej časti správy, ktorá hovorí o vzdaní sa mandátu poslanca Františka Gauliedera. V zmysle článku 130 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky požiadať o výklad podľa článku 128 ods. 1 Ústavný súd. V rokovaní pokračovať až po vynesení nálezu Ústavného súdu.

  Ďakujem.

 • Páni poslanci, pani poslankyne, dajme hlasovať o tomto návrhu, kým ho máme v pamäti.

 • Hlasy z pléna, že až po ukončení rozpravy.

 • No však necháme rozpravu pokračovať. Hlasovať po, dobre.

  Pán poslanec Šimko.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec Benčík pred chvíľkou hovoril o tom, že tu zrejme budú isté problémy s ústavnosťou zmlúv, ktoré vlastní z nejakých podivuhodných dôvodov pán poslanec Macuška, a vy ste, pán predseda, na to reagovali, že tie problémy budú mať tí, ktorí ich podpísali. Chcel by som upozorniť, že tam je aj druhá strana, ktorá podpísala tieto zmluvy, a to je HZDS. To znamená, ak sú tu problémy s ústavnosťou týchto zmlúv, tak je tu aj problém s ústavnosťou konania HZDS.

 • To je omyl, pán poslanec. Nechcem teraz diskutovať, ale potom ti to poviem.

  Pán poslanec Tarčák.

 • Kolegovi Kňažkovi - áno, poznám vás od roku 1990 a do polovičky roku 1992 vás poznám ako človeka pragmatického, racionálneho, s istou dávkou sebakritiky, i preto ste skutočne zrejme povedali, že ste uprednostnili miesto schopnejšiemu. Problém u vás nastal v momente, keď sme po parlamentných voľbách 1992 nesúhlasili s vašou ambíciou, aby ste šéfovali slovenskému parlamentu. Tam sa zlomila vaša osobnosť, tam sa z vás stal nenávistný človek, sršiaci zlobou, s krvavými očami - ale nie u mňa, ale u vás. Toto bol ten zlom, ktorý nastal u vás, vaša neukojená ambícia, tak ako u niektorých vašich ďalších kolegov, s ktorými, bohužiaľ, som pracoval a mám smutnú skúsenosť.

 • Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

  veľa rečí sa tu už porozprávalo a hlavne zdôrazňuje sa to, že pán Gaulieder nenapísal a neodoslal list. A na týchto faktoch sa spochybňuje pravosť tohto listu. Treba povedať, že pán Gaulieder nespochybňuje obsah textu a podpis.

  Pýtam sa, koľko listov podpísal pán Gaulieder, ktoré nenapísal a neodoslal. Predsa ako bývalý prednosta Okresného úradu v Galante to musel urobiť nespočetnekrát. Ja som tiež takých listov, ktoré som nenapísal a neodoslal, podpísal veľa. Ale vždy, zdôrazňujem, vždy som si ich prečítal a až potom som ich podpísal, a preto ich považujem za platné právne úkony. Z toho vyplýva, že ak pán Gaulieder podpis nespochybňuje, a to verejne vyhlásil v mandátovom a imunitnom výbore, to znamená, že vedel, čo podpisuje, súhlasí s obsahom uvedeného textu a je to prejav jeho slobodnej vôle.

 • Vážené dámy a páni,

  chcel by som reagovať na niektoré výroky. Je naozaj dôležité, priatelia, aby sme, samozrejme, mali právo používať argumenty a používať aj názory, ale podľa možnosti nezhadzujme ľudí. Pokus pána poslanca Kňažka, keď hovorí: Ja som urobil z priemerného právnika čosi - priatelia, veď to nie je pravda. Z nejakého človeka nejaký druhý pri náhodnej chvíli nič neurobí. Ubezpečujem vás, zúčastnil som sa niekoľkokrát na stretnutí so zahraničnými partnermi, ktorí po expozé pána premiéra konštatovali: Hovoríme vám, že ak vám treba dačo závidieť, tak je to osoba s takýmto registrom znalostí, schopnosti logickej úvahy, argumentácie a znalosti problematiky v jej vnútorných súvislostiach.

 • Ruch v sále.

 • Takáto je skutočnosť. To znamená, že týmto spôsobom, prosím vás, nezdvihnete nijako svoje latky.

  Priatelia, chcem pripomenúť, že rokovanie napríklad o tom, kto má byť predsedom vlády, bolo vtedy robené v Koordinačnom centre Verejnosti proti násiliu a posudzovali sa práve dve osobnosti - pán Slavomír Stračár a pán Mečiar - a na základe ich vystúpenia v tomto centre, na základe ich predloženia vízie a koncepcie riešenia bolo rozhodnuté o pánu Mečiarovi.

  Priatelia, nezhadzujme druhých ľudí. Ubezpečujem vás, že pán Mečiar je práve tá osobnosť, ktorá predstavuje naozaj veľmi silný intelektuálny osobnostný náboj. A v tomto zmysle slova by bolo lepšie, keby sme prejavili predsa len trocha, trocha skromnosti.

 • Ďakujem za slovo.

  Samozrejme, súhlasím s tebou, vážený pán podpredseda, nie je to najlepší spôsob diskusie. Ale v týchto súvislostiach si, hádam, uvedomuješ, že som reagoval, parafrázoval som pána Tarčáka, ktorý takýmto spôsobom rozprával vo vzťahu k pánu Černákovi, k pánu Gauliederovi. Tak som len parafrázoval, a vidíš, že sa to rovnako dobre hodí aj na človeka, o ktorom som hovoril. To po prvé. Ale znovu hovorím, nie je to dobrý spôsob diskusie. To však vždy závisí od toho, s kým človek diskutuje, pán Tarčák.

  A pokiaľ ide o ten druhý nezmysel, ktorý ste povedali, už z úcty k nebohému Hvezdoňovi Kočtúchovi, ktorý ma navrhol na predstavenstve HZDS za predsedu Národnej rady, by som si naozaj odpustil takéto narážky. A ak ste tam boli prítomný, tak si možno spomínate opäť na slová pána Mečiara, ktorý hovoril: Kde by sme našli lepšieho ministra zahraničných vecí, ako si ty, Milan? Však? Vzdal som sa aj funkcie predsedu Národnej rady a prijal som funkciu ministra zahraničných vecí. Ak vám ešte niečo chýba a máte nejaké medzery v tejto politickej histórii, bol som skutočne blízko pri tých veciach, kedykoľvek vám to rád vysvetlím, aby ste nerozprávali takéto nezmysly a neznižovali úroveň našej diskusie.

  Ďakujem vám.

 • Pán poslanec Fedor,

  pán Gaulieder napísal prvý, druhý, tretí list. O prvom a treťom liste tvrdí, že ho písal vlastnoručne alebo klepal ho vlastnými rukami, vlastnoručne podpísal, a on sám ich odoslal. Tieto dva listy sú opačného obsahu ako ten druhý, o ktorom ste hovorili, že musí platiť, pretože ho Gaulieder napísal.

  Prosím vás, ako ja viem, pán poslanec Gaulieder nepopiera vlastnoručný podpis. Všetko ostatné z druhého listu popiera, resp. už sme tu dokázali, vy ste to dokázali, že je to falzifikát.

  Pýtam sa, prosím vás, z tých troch prejavov ten stredný, ten, ktorý ho pozbavuje pomocou niektorých z vás mandátu, je ten hodnoverný, alebo ten prvý a tretí, kde popiera a vyhlasuje, že on sa mandátu nevzdá. Nie je tu zbytočná polemika, keď nechceme podľa neho, podľa človeka, podľa jeho vlastného vyjadrenia rozhodovať?

 • Takže koniec faktických poznámok. Ďalej je prihlásený pán poslanec Mikloško.

 • Vážený pán predseda, vážená snemovňa,

  ako prvé, obrátim sa na vás priamo. Pán predseda Gašparovič, posledné dni ste síce boli v Moskve, ale ústavný činiteľ má všetky informácie k dispozícii, a preto dovoľte toto: Pán poslanec Gaulieder vám oznámil listom z 20. 11. 1996, že je tu zámer vyrobiť dokument, resp. zrejme doplniť dátumom na bianko vzdaní sa mandátu dokument, ktorým by sa on mal vzdať mandátu, ale že on sa mandátu nevzdáva a ani sa nehodlá vzdať. To prebehlo všetkými masmédiami. Vy ste včera oznámili, že ste 28. 11. 1996 dostali list, ktorý bol písaný 26. 11. 1996, ktorým sa poslanec Gaulieder vzdáva mandátu. Napriek tomu, že včera poslanec Gaulieder verejne cez médiá oznámil, že žiadny takýto dokument nepodpísal, vy ste to dnes nestiahli z cesty od vás k mandátovému a imunitnému výboru, nepodržali ste tento dokument, nezavolali ste si poslanca Gauliedera. Nechali ste vec bežať, a preto prepáčte, znovu vám pripomínam, že vy ste celý tento prípad dali do pohybu a vy nesiete plnú politickú aj morálnu zodpovednosť za to, ako dopadne.

  Po druhé, páni poslanci mandátového a imunitného výboru za HZDS, páni Macuška, Fedor, Suchodolský, Cabaj, Cingel, Mušková, Švec, Rea, napriek tomu, že pán poslanec Gaulieder vám dnes povedal, že tento dokument je podvrh, napriek tomu, že ste videli, že dátum a adresa na liste sú napísané iným strojom ako text, to vidí každý, napriek tomu ste hlasovali, aby mandát poslanca Gauliedera bol ukončený. Prepáčte páni Macuška, Fedor, Suchodolský, Cabaj, Cingel, Mušková, Švec, Rea, o čom chcete vy ešte v tomto parlamente hovoriť?

  Vážené dámy a páni, na Slovensku sa už prekročili niektoré rubikony. Jeden rubikon sa prekročil únosom Michala Kováča mladšieho. Ešte vážnejší rubikon sa prekročil vraždou Roberta Remiáša. Tu vás len ubezpečujem, že pre KDH tento prípad nie je ukončený tak, ako bol ukončený aj zastavený na ministerstve vnútra. Dnes stojíme pred ďalším rubikonom. Na základe podvrhu a falzifikátu ideme vylúčiť poslanca z parlamentu. Žasol som, ako sa pri prejave poslanca Čarnogurského niektoré dámy, pani poslankyne tu usmievali.

  Pani poslankyne, páni poslanci, po pánu predsedovi Gašparovičovi, po poslancoch mandátového a imunitného výboru, ktorých som tu už dvakrát menoval, sa predstavíte Slovensku teraz vy, každý menovite. Pán poslanec Sečánsky, dúfam, že dnes znovu navrhnete hlasovanie verejne a podľa mena. Bolo by to veľmi korektné a bolo by veľmi korektné, keby tu bola aj televízia.

  Vážené pani poslankyne a páni poslanci, vy, ktorí budete dnes hlasovať za ukončenie mandátu pána poslanca Gauliedera, neprihovárajte sa nám cez prestávky, netľapkajte nás po pleciach a netvárte sa, že je všetko v poriadku. Nič nie je v poriadku. Pošliapete, resp. pošliapali ste a opľuli ste základné princípy jedného slušného a právneho štátu.

  Ďakujem.

 • Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda.

  Mňa naozaj veľmi dojalo to, ako sa pán Mikloško bojí o demokraciu na Slovensku a demonštruje to napríklad na prípade Remiášovom. Otvorím noviny - my v Slovenskej národnej strane vieme aj čítať, aj písať naraz, v niektorých novinách to prezentujú trošku inakšie - a čítam, že v Spojených štátoch vyhorel už 34. kostol ako dôsledok rasovej nenávisti. Keď som bol menší, tak zabili Kennedyho, a demokracia pokračuje. Luthera Kinga zabili, demokracia pokračuje. V Nemecku zhoreli štyria ľudia, demokracia pokračuje. Dnes v PLUS 7 dní píše vdova po Olofovi Palmem - Švédsko je demokratický štát. Nikto nespochybňuje demokraciu v týchto štátoch.

  Len u nás, keď vybuchne auto zrejme neopatrnou manipuláciou, hneď sa spochybňuje demokracia.

 • Ruch v sále.

 • Vidno to aj tu v tomto parlamente, ako pán Kňažko napríklad napadne pána Hofbauera za to, že vraj drieme, ale nikto si nepovšimne, že najväčší vykladač zákonov je tu bývalý gynekológ. No, toto, myslím si, by už malo byť vpísané do parlamentných análov, že ľudia sa tu naozaj pasujú za to, čím nie sú, a vysvetľujú si demokraciu každý po svojom. Prosím vás pekne, debata, ktorá sa v tomto parlamente vedie, naozaj prestáva mať zmysel, prestáva mať hlavu, prestáva mať pätu a bolo by dobré, keby sme nejakým spôsobom túto debatu ukončili. Pani Mušková dala návrh na ukončenie diskusie.

 • Hlasy v sále, že nedala.

 • Dobre, keď nedala pani Mušková, tak dávam ja. Takže dávam návrh na ukončenie, naozaj na ukončenie tejto trápnej diskusie - v tom sme zajedno aj s pánom kolegom Kňažkom -, že by sme tu nemali predvádzať veci, ktoré do parlamentu neprináležia.

 • Ďakujem, pán predseda.

  Pán poslanec Mikloško, súhlasím, že v tomto štáte bolo prekročených veľa rubikonov, a veľmi veľa. Napríklad, že sa stratili všetky doklady a dokumenty z kauzy Technopol, ktorý bol veľmi pozoruhodný rubikon, že boli amnestovaní ľudia, ktorí boli do tejto kauzy zapletení, proti ktorým nebolo vznesené žiadne stíhanie a žiadne trestné pátranie. To bol ďalší rubikon. Že v nadväznosti na to boli pán Mitro aj pán Pittner povýšení za generálov, to je rubikon ako hrom. Takže s tými rubikonmi, pán Mikloško, veľmi opatrne, pretože sa začali odvíjať práve počas dočasnej vlády v roku 1994. To bolo zlé dedičstvo a boli založené zlé základy demokratickej, slobodnej a pluralitnej spoločnosti.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec Moric, s vaším svojským chápaním demokracie ste klesli minimálne pod úroveň obdobia rokov 1938-1945.

 • Naozaj už len veľmi stručne. Pán poslanec Hofbauer, začalo sa to stratou záznamov o eštébákoch v trenčianskej vile. Tam sa prekročil prvý rubikon, a bolo ich viac - únos, vražda Remiáša.

  A pán Moric, to nie, že niekto si vymyslel, to ministerstvo vnútra na základe odbornej expertízy skonštatovalo, že išlo o výbušninu, a teda o vraždu. Však? Túto expertízu už v máji mali vo vrecku, keď v priamom prenose v televízii tvrdili, že išlo o technickú chybu, a priznali to až 5. septembra. V tom je rozdiel medzi vyšetrovaním vraždy - ja neviem - Palmeho alebo Remiáša. Pretože tam štátne orgány takýmto spôsobom nekamuflovali a nemarili vyšetrovanie.

  A ešte jednu poznámočku na bývalého gynekológa. Súhlasím s vami, je trápne, keď bývalý gynekológ má vyvinutejšie právne vedomie ako - povedzme - predseda parlamentu alebo tí, čo vyučujú právo na právnickej fakulte. Je to trápne, súhlasím s vami.

  Ďakujem.

 • A je to dobré, keď toto hodnotenie dá herec.

 • Smiech v sále.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda.

  Nechcem predlžovať diskusiu komentovaním vystúpení kolegov. Vážený pán poslanec Moric, sledujem dva roky vašu činnosť v parlamente. Máte výhrady voči vykladačovi zákonov, môjmu kolegovi, ale ja si nepamätám, kedy ste tu vy v odbornej argumentácii vystúpili a niečo vyvrátili, s výnimkou, aby si mohli podnikatelia kupovať autá drahšie ako 700 tisíc korún.

 • Vážený pán poslanec Moric, môžem vám povedať, že na Slovensku je niekoľko tisíc gynekológov a vôbec sa za toto povolanie nehanbia, a toto povolanie je rovnako vážené ako ktorékoľvek iné. Ak si myslíte, že ak sa gynekológ stane poslancom, nemá čítať zákony a nemá si utvoriť svoj vlastný názor, nemá na to právo, a pokiaľ sa potrebuje poradiť, tak si nájde právnika, ktorý ho pripraví po právnej stránke a pripraví mu argumentáciu po právnej stránke, ak vy to nerobíte, tak je to váš problém. Ja to robím, pretože funkcia poslanca sa má vykonávať so znalosťou veci, so znalosťou zákona a nie je žiadnou hanbou priznať, že ak niektoré právne vzťahy neovládam, tak si ich dám vysvetliť od právnikov, ktorí tomu rozumejú. Asi na rozdiel od vás.

  Chcem vám povedať, že možno som sa vyslovoval k viacerým veciam a možno by som dokázal aj spočítať, koľko mojich pozmeňujúcich návrhov ste aj vy podporili, napriek tomu, že som gynekológ. Ale môžem vám povedať, že veľmi otvorene sledujem, aký je váš najčastejší návrh v parlamente. Nepochybne, Guinnessovu knihu rekordov vediete v návrhoch na ukončenie rozpravy. Takže toto je váš najčastejší právny návrh v tomto parlamente. Myslím si, že plne spĺňate kvalifikáciu, ktorú tu zastávate.

 • Ďakujem za slovo.

  Pán kolega, viete, v tom je rozdiel medzi nami. Vy reagujete naozaj s krvavými očami a ja som pokojný človek. Naozaj som tým chcel vyzdvihnúť to, koľko úsilia vkladáte do tohto parlamentu, že ako gynekológ aj študujete sem-tam zákony a potom ich nám tu vykladáte. Naozaj, vážne vám hovorím, že je úžasné vás tu počúvať. Teší ma, že poslanci takto na sebe pracujú.

  Pokiaľ ide o pána kolegu Kňažka, tak ono to máte naozaj jednoduché - Remiášovi vybuchne auto a Olof Palme dostane guľu do čela - tam nie je o čom diskutovať. Pritom guľa do čela je demokracia, a keď pri neopatrnej manipulácii vybuchne auto, to nie je demokracia, to je zásah Slovenskej informačnej služby, a neviem čoho všetkého.

  A pokiaľ ide o pána kolegu Bugára - vy ste mi povedali, že uvažujem na úrovni roku 1939 a predtým. No v tom je rozdiel medzi nami, ja uvažujem.

 • Smiech a potlesk v sále.

 • Pán poslanec Hofbauer, pán poslanec Pittner bol povýšený na generála polície za svoj celoživotný spravodajský zápas proti komunistickému režimu. Ale keď ste už spomenuli generálov, prosil by som vás, aby ste sa prihovorili u predsedu svojej strany pána Mečiara, aby už konečne zaradil na rokovanie vlády materiál ministra obrany s návrhom na povýšenie niektorých plukovníkov slovenskej armády na generálov. Pán predseda vlády už dva roky nezaraďuje tento materiál na rokovanie vlády, a preto už dva roky neboli povýšení generáli v slovenskej armáde.

 • Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia,

  nepatrím medzi tých, ktorí vystupujú vo faktických poznámkach. Prvé dni, keď som bol v parlamente, som si povedal, že nikdy sa neznížim na úroveň, akú tu predvádza 10-15 poslancov tohto parlamentu, a ostatní ich musíme počúvať. Skutočne svojim priateľom a blízkym hovorím, že sa čudujem, že ľudia, ktorí vo svojich rodinách, vo svojich zamestnaniach a vo svojom okolí zožínajú úctu, že sú to seriózni, inteligentní ľudia, ako sa tu správajú, ako sa jeden nad druhého iróniou, zosmiešňovaním chcú povyšovať. Ja to neurobím.

  Vrátim sa k meritu veci, k tomu, o čom rokujeme. Fero Gaulieder, hovoríme o tebe. Prečo čušíš? Na pravej strane tu teraz sedí tvojich 60 kamarátov - už asi bývalých podľa tvojho správania -, ale ešte by si si ich mohol udržať. Povedal som ti aj v mandátovom a imunitnom výbore, že som si vždy vážil tvoje postoje, vedel si zdravo oponovať aj v klube, aj v parlamente. Vážil by som si ťa i naďalej za to, že máš tvrdý postoj, ktorý je rozdielny oproti nám, šesťdesiatim, ale až vtedy, keby si dotiahol svoj čin do konca: Áno, mám iný názor, opúšťam vás, idem do druhého krídla, ale vzdávam sa aj mandátu, tu ho máte, nechcem ho. Ja by som to osobne tak urobil. Prosím ťa, nemrzí ťa, keď si sedel tu a pred tou ľavou stranou si nás obhajoval, bol si jedným z našich obhajcov, teraz si sadneš medzi nich a pozeráš sa, ako do tvojich kamarátov tu nemóresne, neslušne bijú? Prosím ťa, odpovedz a zareaguj na toto. Ty si to zapríčinil.

 • Pán poslanec Švec, vy ste hlboko nepochopili, o čo tu ide. Tu nejde vôbec o poslanca Gauliedera. Tu ide o princíp. A znovu vám opakujem, čo spravíte, keď zajtra príde do parlamentu list podpísaný menom Švec, že sa vzdávate mandátu? Čo spravíte? Ako sa budete brániť proti takémuto listu, ktorý môže falzifikovať každý? A ako sa budete brániť? Tú obranu nám tu predviedol pán Gaulieder. Povedal: Nikdy som neposlal tento list. Ako sa budete brániť vy?

 • Hlas z pléna.

 • Pán Švec, vy stále nemáte celkom jasno. Ja môžem mať doma podpísaných desať dokumentov, ale neposlal som ich. Ale za vás ho môže niekto poslať, a vy sa nemôžete brániť.

  A ešte by som rád povedal pánu Moricovi, on sa tu tak dobre prechádza. Viete, je jediný poslanec v parlamente zatiaľ v histórii, ktorý fyzicky napadol v priestoroch parlamentu novinára. Som rád, že je to ten najmiernejší.

  Ďakujem.

 • Aspoň sa vyrovnal pánu Majorovi.

  Pán poslanec Čarnogurský.

 • Pán poslanec Švec,

  pýtam sa: Vás nič nepohne k tomu, aby ste sa prípadne aj vzdali mandátu a odišli z tohto parlamentu, keď ste to podpísali, tak ako ste povedali? Nič vás k tomu nepohne, nech sa čokoľvek v tomto parlamente odhlasuje? Nech tento parlament vaši kolegovia bránia napríklad tým, že predvolajú a vypočujú v tomto parlamente Ivana Lexu, aby sa vyjadril k obvineniam, že Slovenská informačná služba vraždí občanov tohto štátu.

 • Hlasy z pléna.

 • Ani to vás nepohne k tomu. Prečo ste sa nevzdali mandátu, prečo ste hlasovali vtedy za to, aby Lexa nemusel prísť do tohto parlamentu? Prečo ste hlasovali za privatizačné zákony, ktoré umožňujú vašim straníckym priateľom okrádať občanov tejto republiky o miliardy korún?

  Môžem vám povedať, že by ste stúpli v mojich očiach, keby ste sa radšej vzdali miesta v parlamente a odišli z parlamentu, radšej, než ste hlasovali za takéto "svinské" zákony.

 • Pán poslanec Čarnogurský, a prečo ste teraz zakázali reagovať na vystúpenie pána Šveca pánu Gauliederovi?

 • Díval som sa na vás, ako ste mu ukázali "ticho, ticho".

 • Odporúčal som mu. Vyslovil som mu svoj názor, áno...

 • Ruch a smiech v rokovacej miestnosti.

 • Ďakujem. Pán poslanec Hofbauer. Pán poslanec Hofbauer, zapnite ho.

 • Ďakujem.

  Pán Čarnogurský, keď sa tak strašne krenkujete o privatizáciu, skúste rekriminovať, ako vyzerala privatizácia za vašej vlády v roku 1992, keď ste schvaľovali privatizáciu v čase 7 minút na jeden privatizačný projekt vo vláde.

  Ďalšia záležitosť. Prestaňte vykrikovať. Zdržte sa tvrdení o nejakom vraždení Slovenskou informačnou službou, pretože to sú lži a nehoráznosti.

  Tretia záležitosť. Vážená a ctená opozícia, dovoľte, aby som vám dokumentoval, akí ste smiešni. Vy sa starostíte o mandáty poslancov HZDS. Veď to sú naše mandáty.

  Štvrtá záležitosť. Vy sa trápite nad plnením vládneho programu. Veď ste zaň nehlasovali. To je náš vládny program, to je náš problém, my sa budeme z toho zodpovedať.

 • Neutíchajúci ruch v sále.

 • Ďalšia záležitosť. KDH sa najviac starostí o rešpektovanie ústavy. Veď ste boli proti nej. Veď vy ste to schizofrenické krídlo, ktoré je samo proti sebe a proti svojim vlastným krokom a rozhodnutiam.

  Dovoľte vrátiť sa k meritu a ja som v tomto okamihu ochotný podporiť pána Morica, aby sme zakončili túto jalovú diskusiu, pretože je o ničom. Je totálne o ničom.

 • Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda.

  Chcel by som uviesť na pravú mieru to, čo povedal pán kolega Kováč. Neudrel som novinára, udrel som ožratú sviňu, ktorá sa nedopatrením dostala do parlamentu a oplzlo sa vyjadrila o mojej matke. To po prvé. Oplzlo sa vyjadrila o mojej matke. Mám na to svedkov. Nielenže som ho udrel, ale som ho ešte aj kopol.

  Po druhé, v tomto mám aj kolegu, volá sa John Major, ktorý ožratému novinárovi dal po neviem kade, v obchodnom dome. Takže nie som sám na tomto svete, pán kolega, čo strelil facku novinárovi. A znovu podotýkam, vy ste to tak definovali, ja som novinára v živote neudrel. A vyjadrovali sa o mne naozaj nepekne. Ale všetci boli triezvi, na rozdiel od tohto. Takže, prosím vás pekne, načo tu vyorávame také hlboké brázdy, ktoré sa nie vždy musia zahojiť.

 • Ďakujem pekne.

  Opäť sa prikloním k tomu, čo povedal pán Hofbauer, že našu opozíciu veľmi trápi mandát poslanca HZDS. Viete, mňa viac trápi to, že ste nezaujali nijaký postoj vtedy, keď prezident Slovenskej republiky udelil milosť vlastnému synovi za to, že bol zapletený v podvode. A ja vám to presne prečítam.

 • Ruch v pléne.

 • "Rozhodnutie. Prezident Slovenskej republiky v konaní o milosť pre obvineného Ing. Martina Syč-Milého rozhodol takto: Podľa § 366 ods. 1 Trestného poriadku obvinenému Ing. Martinovi Syč-Milému, narodenému 12. februára 1964 v Bratislave, bytom Bratislava, Líščie Nivy číslo 12, udeľujem milosť. Podľa článku 102 písm. i) Ústavy Slovenskej republiky a s poukazom na ustanovenie § 11 ods. 1 písm. a) Trestného poriadku nariaďujem, aby trestné stíhanie proti nemu vedené pre návod na trestný čin podvodu spolupáchateľstvom podľa § 10 ods. 1 písm. b), § 9 ods. 2, § 250 ods. 1, ods. 3 písm. a), ods. 4 Trestného zákona, na tom skutkovom základe, že Martin Syč-Milý a Michal Kováč spoločne s Mariánom Kočnerom v mesiaci december 1991 navštívili Petra Krylova v Mníchove v Spolkovej republike Nemecko, kde ho prehovorili k účasti na spáchaní podvodu voči a. s. Technopol Bratislava tak, že po vysvetlení, ako sa podvod uskutoční, mu vyvrátili jeho obavy z nereálnosti tohto fiktívneho obchodu prostredníctvom faxov s poukazom na to, že v a. s. Technopol Bratislava majú známeho človeka, ktorý je do celej veci zapojený, a tento zabezpečí preplatenie fiktívneho tovaru cez ČSOB, pobočka Bratislava. Pod vplyvom tohto stretnutia sa Peter Krylov rozhodol k účasti na spáchaní podvodu a v čase od 1. 2. 1992 do 5. 5. 1992 spoločne s Mariánom Kočnerom a Rudolfom van der Werffom zrealizovali podvodný dovoz neexistujúcich textílií v hodnote 2 308 920 amerických dolárov z Holandska od firmy Introcommerce Inc. pre Technopol Bratislava, čím jej spôsobili škodu v sume približne 69 mil. Sk. Uvedenú podvodne vylákanú sumu 2 308 920 amerických dolárov od a. s. Technopol Bratislava si rozdelili Rudolf van der Werff, Peter Krylov, Marián Kočner, Martin Syč-Milý a Michal Kováč podľa vopred pripraveného plánu, nepokračovalo a bolo zastavené."

  Že vás toto nemrzí, tak je mi ľúto, že tu bojujete o akúkoľvek čistotu.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda.

  Mňa len mrzí, že celá táto debata skĺzla do takých dimenzií, ako je. Ale nedá mi, aby som nereagoval na pána Kňažka, lebo neviem, odkiaľ má poznatky, že šlo o vraždu Remiáša. To je prvá vec, o ktorej neviem, zatiaľ nebolo rozhodnuté, ani nikto to nedokázal. To je prvá vec.

  Ďalej, pán Čarnogurský, viete koľko občanov a hlavne voličov by bolo šťastných, keby ste sa vy vzdali mandátu poslanca?

  A ešte jednu vec by som chcel pripomenúť váženým kolegom z opozície, ale hlavne poslancom Kresťanskodemokratického hnutia - ako si hrdo hovoria -, že keď hovorí poslanec koalície, nemali by vykrikovať, ak sú slušní ľudia, nemali by útočiť, ale mali by si vypočuť aj jeho názor.

  Ďakujem za slovo.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda.

  Chcem sa vyjadriť k tomu, čo pred chvíľočkou povedal pán poslanec Čarnogurský.

  Pán poslanec, ak máte dôkazy o tom, čo ste pred chvíľočkou povedali, aké vážne obvinenie ste vzniesli na štátny orgán, keď ste povedali, že SIS v Slovenskej republike vraždí, žiadam vás, aby ste dôkazy o tejto činnosti poskytli orgánom činným v trestnom konaní. Zároveň vás upozorňujem alebo oznamujem vám, že do tohto orgánu bol zvolený poslanec opozície pán Sopko, a ako vidíte, vo vašich radoch sedí teraz už možno vám blízky poslanec, bližší skôr opozícii ako koalícii, ktorý mal tiež možnosť kontrolovať a preverovať tieto skutočnosti. Som rád, že ani jeden z týchto poslancov sa nepridal k vám, teda z poslancov, ktorí sú dnes blízko opozícii alebo sú v opozícii a majú možnosť niektoré z týchto vecí, ktoré hovoríte, preverovať. Ale opakujem ešte raz, žiadam vás, ak je pravda, čo ste povedali, aby ste poskytli všetky dôkazy orgánom činným v trestnom konaní.

 • Ďakujem. Mám len niekoľko krátkych poznámok.

  Pán Zahatlan, nie ja hovorím, že ide o vraždu Roberta Remiáša, ale expertíza orgánov činných v trestnom konaní, s tým rozdielom, že táto expertíza existovala už v máji, ale autority ministerstva vnútra to verejne vyhlasovali - už som to raz povedal - za poruchu palivového systému a priznali to až v septembri a pozastavili toto vyšetrovanie, teda uložili zatiaľ údajne pre nedostatok konkrétnych dôkazov, resp. nenašli konkrétneho páchateľa. Nuž, keď to tri mesiace takýmto spôsobom oddialili, ani sa im nečudujem, že ho nenašli. To je jedna poznámka.

  Ale hlavne, prosím vás pekne, všetci tí, teda pán Švec, pán Hofbauer a ďalší, ktorí hovoríte alebo sa pozastavujete nad tým, že nám ide o mandát poslanca Hnutia za demokratické Slovensko. Prosím vás, to je omyl. Nám ide o mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a o spôsob - protiprávny, protiústavný spôsob na hranici kriminality, ako sa ho snažíte vylúčiť z Národnej rady. To je jedno, či je to poslanec Hnutia za demokratické Slovensko alebo z ktorejkoľvek inej strany. Nemáte jednoducho zákonné právo postupovať takýmto spôsobom a porušujete, prosím, ústavu. O tom je reč, a nie o sentimentalite nad stratou mandátu poslanca HZDS.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán predseda.

  Pani Zelenayová, chcem vám poďakovať, že ste vo svojom príspevku sama vyvrátili to, že pán prezident udelil milosť svojmu synovi. Udelil ju iným dvom.

  Pán Hofbauer, chcem len povedať, že sa tu nebijeme za mandát poslancov HZDS. Pýtam sa vás, keď niekto podvrhne list pánu predsedovi parlamentu s mojím podpisom takéhoto znenia a on ho pošle mandátovému a imunitnému výboru a tam osem vašich poslancov prijme uznesenie, v ktorom vezme na vedomie vzdanie sa môjho mandátu, kde sa ja budem brániť. Keď tu poviem, že som nič také neposlal, kto mi uverí, prosím vás pekne?

 • Hlas z pléna: Nikto.

 • Ďakujem pekne.

  Vážená pani poslankyňa Zelenayová, nás aj prípad alebo tzv. kauza Technopol mrzí. Mrzí preto, lebo je celá kauza zahalená únosom občana, klamstvami a podvodmi, v čom pomáhate aj vy sama vo vašich novinách, čo sa týka napríklad aj tzv. konta v rakúskej banke. Tieto veci by sa mali vyšetriť, nie klamať, a potom nebyť trestaný.

  A čo sa týka vás, pán Hofbauer, nehnevajte sa, hovoríte, že je to váš volebný program, vy si ho plníte. Vy si neplníte svoj volebný program a uvedomte si, že ani tento parlament, ani Slovenská republika nie je vaša. To nie je Slovenská republika HZDS, ale občanov, z ktorých väčšina s vami nesympatizuje.

 • Ďakujem.

  Pani Zelenayovej chcem pripomenúť ešte k tej kauze Technopol niekoľko skutočností. Prezident Slovenskej republiky verejne vysvetlil, prečo urobil tento krok. Pripomeniem podstatné fakty.

  Trestné stíhanie sa viedlo v Slovenskej republike a v Spolkovej republike Nemecko. V Slovenskej republike, a to je, žiaľbohu, tragédia našej súčasnosti, sa prokuratúra postavila ku kauze politicky. Aj udelením milosti dvom osobám, ktoré ste uvádzali, neznamená, že trestné konanie nemôže pokračovať aj tu, v Slovenskej republike. Milosť bola udelená preto, aby ho bolo možné dokončiť u orgánov skutočne objektívnych, tam, kde existuje tradícia a tam, kde zrejme prokuratúra nie je tak politicky manipulovaná ako u nás.

 • Pán poslanec Urban, priamy dôkaz o tom, že Remiáš bol zavraždený, je v znaleckom posudku Kriminalistického ústavu Policajného zboru, ktorý hovorí, že do jeho auta bola položená bomba a zahynul v dôsledku výbuchu tejto bomby. Nepriamy dôkaz, že to urobila Slovenská informačná služba, spočíva v tom, že vyšetrovatelia Policajného zboru, ktorí chceli vyšetriť síce ešte predchádzajúci prípad únosu mladého Kováča, ale ktorý veľmi úzko súvisí s Remiášovým, keď chceli naozaj odhaliť páchateľov, tak boli vymenení predsedom vlády a predsedom vášho hnutia. To je nepriamy dôkaz. Ďalšie priame a nepriame dôkazy sú v správe nezávislej vyšetrovacej komisie, ktoré predniesol poslanec Ladislav Pittner. Tieto dôkazy, ktoré som doteraz spomenul, stačia na to, aby po zmene vlády došlo k vzneseniu obvinení proti viacerým osobám a zobratie týchto osôb do vyšetrovacej väzby. Odhadujem, že po troch týždňoch bude ďalších dôkazov o Remiášovej smrti dostatok na to, aby mohla byť úplne definitívne vyriešená.

 • Ďakujem za slovo.

  Pán poslanec, to, čo ste teraz povedali, je skôr dôkaz o vašej viere, než dôkaz o dôkazoch.

  Po prvé, ak je expertízny výsledok taký, aký ste povedali, tak svedčí o tom, že skutok sa stal, ale nie o tom, kto ho vykonal.

  Po druhé, policajti, ktorí príslušný prípad vyšetrovali, sa vzdali sami a nikto ich neodvolal.

  A po tretie, pán poslanec, ak toto skutočne neviete preukázať, tak sám sa vystavujete nebezpečenstvu stíhania za ohováranie alebo šírenie poplašnej správy. Pretože ešte raz opakujem, Osobitný kontrolný orgán toto nezistil ani za účasti členov opozície.

  Ďakujem.

 • Vážený pán predseda,

  odznieva tu stále rastúci počet nezmyslov. Teraz som si vypočul, že predseda vlády odvolal vyšetrovateľov. To sa už dostávame totálne mimo hranicu súdnosti, takže navrhujem ako procedurálny krok uzavretie rozpravy bez ďalšej diskusie. Žiadam o tom hlasovať v tomto okamihu.

 • Šum v rokovacej sále.

 • Prosím, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o skončení rozpravy. Potom budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Černáka. Hlasujeme o skončení rozpravy.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 75 poslancov. Za návrh hlasovalo 71 poslancov. Proti návrhu hlasovali 2 poslanci. Hlasovania sa zdržal 1 poslanec. Nehlasoval 1 poslanec.

  Takže do rozpravy je prihlásený pán poslanec Gaľa.

 • Ďakujem za slovo.

  Chcem sa ospravedlniť, že budem hovoriť ako bývalý zubár, tak ako keď hovorí kolega Mikolášik, je tiež bývalý lekár z ARO, alebo kolega Lauko, bývalý chirurg, alebo doktorka Belohorská, ktorá je bývalá onkogynekologička, alebo doktor Šagát, ktorý je exminister zdravotníctva, pediater, alebo doktorka Sudeková, bývalá stomatologička, alebo doktor Kováč, bývalý gynekológ. Ospravedlňujem sa, som bývalý zubár, a chcem dať taký návrh, či by nebolo dobré zistiť, či písací stroj, ktorým je doklepnutý dátum a adresa do tzv. druhého listu, ktorým sa František Gaulieder vzdáva mandátu, nie je identický s písacím strojom, ktorým bola dopísaná výška konta do počítačového výpisu z rakúskej Reifeiesenbanky na meno Ing. Michal Kováč.

 • Pani poslankyňa Rusnáková - faktická poznámka.

 • Pán predseda, žiadali sme, aby materiál, ktorý mal pán poslanec Macuška v rukách a ktorý predkladal ako istý dôkazový materiál, bol predložený poslancom Národnej rady. Myslím, že sa na to pozabudlo. Chcela by som vás poprosiť, aby ste ho vyzvali, aby tento materiál predložil poslancom Národnej rady a predsedovi mandátového a imunitného výboru.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda.

  Znova opakujem procedurálny návrh, ktorý bol pred chvíľou podaný, aby sa skončila rozprava k tomuto bodu programu.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme o skončení rozpravy.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 77 poslancov. Za návrh hlasovalo 77 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Končím rozpravu k tomuto bodu programu s tým, že mám procedurálny návrh pána poslanca Černáka, o ktorom žiadal hlasovať.

 • Hlasy z pléna.

 • Pán Černák prvý navrhol po skončení rozpravy hlasovať o navrhnutom uznesení. Pán poslanec, nechajte ma. Pán poslanec Černák navrhuje, aby sme prijali toto uznesenie.

  Národná rada berie na vedomie vzdanie sa mandátu, ktoré sa týka poslanca Haťapku.

  Po druhé - prerušiť rokovanie o tej časti správy, ktorá hovorí o vzdaní sa mandátu poslanca Františka Gauliedera v zmysle § 130 ods. 1 písm. a) ústavy - to asi bude článok - Ústavy Slovenskej republiky, požiadať o výklad podľa článku 128 ods. 1 Ústavný súd. V rokovaní pokračovať až po vynesení nálezu Ústavného súdu. Hlasovať po ukončení rozpravy. Až na to, že Ústavný súd nerobí výklad ústavy, ale dám o tom hlasovať.

 • Hlasy v sále.

 • Prosím, ideme hlasovať o tomto návrhu. Najskôr hlasujeme o poslancovi Haťapkovi. To sú dve uznesenia. Pán poslanec, ako chcete dať hlasovať?

 • Vážený pán predseda, žiadam hlasovať ako o celku, pretože toto je procedurálny návrh, ktorý keď sa prijme, tak potom budú prijímané uznesenia - uznesenie, ktorým sa akceptuje Haťapka...

 • Dobre. Hlasujeme o tomto uznesení ako celku.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 135 poslancov. Za návrh hlasovalo 59 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 48 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 28 poslancov.

  Tento procedurálny návrh pána poslanca sme neprijali.

  Pán poslanec Benčík povedal, že sme už o ňom hlasovali. Ja som povedal, že sme už hlasovali, tak sme hlasovali. Zapnite, prosím, pána poslanca Čarnogurského. Nech sa páči.

 • Pán predseda, ja som mal procedurálny návrh, aby sme po skončení rozpravy prerušili ďalšie prerokúvanie tohto bodu a aby mandátový výbor poveril znalca z odboru písma na zistenie dvoch okolností, a síce, či text, dátum a adresa na liste Františka Gauliedera sú písané tým istým strojom, a po druhé, či jeho podpis je autentický, myslím Gauliederov.

 • Prosím, počuli ste návrh, hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 134 poslancov. Za návrh hlasovalo 58 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 48 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 28 poslancov.

  Neprijali sme tento návrh.

  Pán poslanec Moravčík mal ešte procedurálny návrh. Zapnite pána poslanca Moravčíka.

 • Mal som procedurálny návrh, aby rokovanie bolo prerušené dovtedy, pokiaľ orgány činné v trestnom konaní nepreveria túto záležitosť, pretože zrejme ide o falšovanie dôležitých dokumentov.

 • Počuli ste návrh - prerušiť rokovanie až do rozhodnutia orgánov činných v trestnom konaní - tak ako to povedal pán poslanec Moravčík.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 135 poslancov. Za návrh hlasovalo 59 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 44 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 32 poslancov.

  Tento návrh neprešiel.

  Pani poslankyne, páni poslanci, nikto nemá procedurálny návrh. Pán poslanec Mikloško má procedurálny návrh.

 • Pán predseda, žiadam 30-minútovú prestávku.

 • Ďakujem pekne.

  Ja sa pridávam, ale pritom si dovoľujem ostro protestovať proti tomu, že jeden klub nie je pustený do diskusie a že ste ju uzatvorili.

 • Pán poslanec Cabaj - procedurálna otázka?

 • Pán predseda, náš poslanecký klub sa pripája, ale žiadame 15-minútovú prestávku.

 • Pani poslankyňa Rusnáková, procedurálna otázka? Kvôli prestávke sa hlásite?

 • Odpoveď: Áno.

 • Prestávka bude, takže ak sa hlásite preto, tak sa už nehláste. Takže nikto sa nehlási. Prestávka 20 minút.

 • Po prestávke.

 • Prosím pani poslankyne a pánov poslancov, aby zaujali svoje miesta v rokovacej miestnosti, budeme pokračovať v rokovaní 21. schôdze Národnej rady.

  Pán poslanec Černák sa hlási s procedurálnym návrhom.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predseda.

  My sme pochopili správu mandátového a imunitného výboru ako dve uznesenia, a preto predpokladáme, že sa bude hlasovať o každom samostatne.

 • Áno. Prosím predsedu mandátového výboru, aby dal hlasovať o uzneseniach.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, prvé hlasovanie sa bude týkať vzdania sa mandátu pána poslanca Haťapku.

  Národná rada Slovenskej republiky

  A. berie na vedomie

  1. že podľa článku 81 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky sa poslanec Kamil Haťapka vzdal funkcie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Jeho mandát zaniká 4. decembra 1996,

  2. že na uprázdnený mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky nastupuje podľa § 48 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady číslo 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov na návrh Slovenskej národnej strany pán Miroslav Michalec vo volebnom kraji západoslovenskom,

  3. správu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o uprázdnení mandátu a nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.

  Uvedené uznesenie odporúčam prijať, pán predseda.

 • Prosím, aby sme sa prezentovali a hneď hlasovali.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 136 poslancov. Za návrh hlasovalo 136 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Takže sme prijali toto uznesenie.

 • Druhý návrh uznesenia sa týka pána poslanca Gauliedera.

  Národná rada Slovenskej republiky

  A. berie na vedomie

  1. že podľa článku 81 odsek 1 Ústavy Slovenskej republiky sa poslanec František Gaulieder vzdal funkcie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Jeho mandát zaniká 4. decembra 1996,

  2. že na uprázdnený mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky nastupuje podľa § 48 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady číslo 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov na návrh Hnutia za demokratické Slovensko pán Ján Belan vo volebnom kraji západoslovenskom,

  3. správu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o uprázdnení mandátu a nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.

  Tento návrh uznesenia odporúčam neprijať.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 136 poslancov. Za návrh hlasovalo 77 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 59 poslancov. Hlasovania sa nezdržal nikto.

 • Potlesk, výkriky, pískanie v sále.

 • Pani poslankyne, páni poslanci, v súlade s odporúčaním mandátového a imunitného výboru podľa § 48 ods. 7 zákona Slovenskej národnej rady číslo 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov na uprázdnený mandát za pána poslanca Kamila Haťapku nastúpi náhradník Miroslav Michalec a na uprázdnený mandát poslanca Františka Gauliedera nastúpi náhradník Ján Belan.

 • Sústavný hluk v sále.

 • Osvedčenie o tom, že sa páni Miroslav Michalec a Ján Belan stali poslancami Národnej rady Slovenskej republiky 4. decembra 1996, im odovzdám po zložení sľubu.

  Sľub poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

 • Hlas z pléna: Hanbite sa.

 • Takže prosím pánov poslancov Miroslava Michalca a Jána Belana, aby predstúpili pred rečnícke miesto a zložili ústavou predpísaný sľub.

 • Hlasy v sále.

 • Prosím pána poslanca Sečánskeho, aby prečítal sľub poslanca. Prosím, páni poslanci, aby ste pri skladaní sľubu pánov poslancov stáli.

 • "Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov. Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života."

 • Počas čítania sľubu buchot do stolov a pískanie.

 • Búchanie, pískanie a potlesk v sále. Výkriky: Fuj. Búchanie trvajúce až po prerušenie schôdze.

 • Ďakujem. Želám pánom poslancom veľa úspechov pri ich poslaneckej práci.

  Zajtra budeme pokračovať o 9.00 hodine.

  Dobrú noc.