• Pani poslankyne, páni poslanci, prosím, prezentujme sa.

  Prezentovalo sa 81 poslancov.

  Dovoľte, aby som otvoril rokovanie prerušenej 20. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Budeme pokračovať v rokovaní o vládnom návrhu zákona Národnej rady Slovenskej republiky o vinohradníctve a vinárstve a o zmene zákona číslo 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby v znení zákona číslo 132/1989 Zb. Ako si pamätáte, včera sme rozpravu k tomuto bodu ukončili.

  Pýtam sa pána ministra Baca, či sa chce vyjadriť k rozprave. Nech sa páči, pán minister. A v sále prosím o pokoj, páni poslanci.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci,

  verím, že po včerajšku nikoho nebolí hlava, pretože základný parameter dobrého vína je, že z neho hlava nebolí. Dúfam, že vám chutilo.

  Ďakujem pekne za rozpravu, ktorá sa rozvinula k predloženému návrhu zákona. Dovoľte mi, aby som k myšlienkam, ktoré tu prezentovali jednotliví páni poslanci, zaujal veľmi stručné stanovisko.

  Chcem vás ubezpečiť, že pri prerokúvaní zákona, tak ako sa štyri roky rodil, všetky myšlienky, ktoré tu boli v rozprave, boli veľakrát na stole a veľakrát sa zvažovali. Niektoré myšlienky, ktoré ste tu predniesli, sú práve tie, ktoré v procese rokovaní o podobe tohto zákona vypadli a, samozrejme, chápem to ako normálnu vec, že tí, ktorí v tejto diskusii vypadli, sa snažia cez poslancov svoje záujmy a svoje názory - poctivé, nikoho nepodozrievam z ničoho - tu naniesť a ešte touto formou tieto záujmy presadiť.

  Skutočne nemôžem akceptovať, nemôžem odporučiť ani jeden z týchto návrhov, s výnimkou myšlienky o náhrade. O tom sme hovorili a pán spoločný spravodajca to pri hlasovaní bude odporúčať, teda aby sa v § 5 doplnil odsek 6 podľa návrhu. Ostatné pripomienky napriek tomu, že nie sú zlé a ani jedna z nich nie je priamo odmietnuteľná, sú na diskusiu, ale hovorím, že diskusia už prebehla a táto podoba, ktorá je pred vami, je výsledkom týchto nových diskusií opakovaných za štyri roky.

  Chcel by som povedať, že kto naozaj mal záujem niečo z tých myšlienok presadiť, uplatnil tieto myšlienky vo výboroch a z výborov vzišla spoločná správa, ktorá takisto už je, povedal by som, finálnym produktom diskusií. Myslím si, že správa spoločného spravodajcu je dobrá a obsahuje dohodu ešte o tých posledných otvorených otázkach.

  Takže veľmi pekne vám ďakujem za aktívny prístup a prosil by som, aby ste hlasovali podľa odporúčania spoločného spravodajcu.

  Ďakujem vám.

 • Ďakujem pekne, pán minister. Pýtam sa pána spoločného spravodajcu, či sa chce vyjadriť k rozprave.

  Pán spoločný spravodajca sa k rozprave nebude vyjadrovať, preto môžeme pristúpiť k hlasovaniu o jednotlivých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch.

  Prosím, pán spoločný spravodajca, aby ste hlasovanie uvádzali v zmysle spoločnej správy a výsledkov, ktoré vzišli z priebehu rozpravy.

 • Ďakujem, pán predseda.

  Vážený pán predseda, vážení páni ministri, kolegyne, kolegovia,

  pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona o vinohradníctve a vinárstve s tým, že najprv budeme hlasovať o spoločnej správe výborov, kde som pôvodne navrhoval, aby sme spoločným hlasovaním hlasovali o bodoch 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22 a 23. Keďže v rozprave boli návrhy, aby sme na osobitné hlasovanie vyňali na návrh pána poslanca Miklušičáka bod 18, na návrh pána poslanca Komlósyho bod 21, na návrh pána poslanca Juriša bod 11, tak ich zo spoločného hlasovania vyberám a budeme o nich hlasovať osobitne. O ostatných bodoch navrhujem hlasovať spoločne so stanoviskom prijať ich. Ešte raz ich zopakujem. Sú to body 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, a 23.

 • Ďakujem. Pani poslankyne, páni poslanci, počuli ste spoločného spravodajcu. Hlasujeme o bodoch spoločnej správy číslo 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22 a 23 s odporúčaním prijať ich.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 107 poslancov. Za návrh hlasovalo 104 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržal 1 poslanec. Nehlasovali 2 poslanci.

  Prijali sme tieto body spoločnej správy.

 • Budeme ďalej hlasovať o bode 11, ktorý som na návrh pána poslanca Juriša vyňal na osobitné hlasovanie. V pôvodnom návrhu som odporúčal hlasovať za. Po konzultácii s predkladateľom je tam skutočne duplicita, preto navrhujem, aby sme bod 11 spoločnej správy neprijali.

 • Hlasujeme o bode 11 spoločnej správy s odporúčaním spravodajcu neprijať ho.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 111 poslancov. Za návrh hlasovalo 5 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 87 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 19 poslancov. Tento bod spoločnej správy sme neprijali.

 • Ďalším bodom spoločnej správy, ktorý je vyňatý na osobitné hlasovanie, je bod číslo 18. Tento navrhujem prijať.

 • Hlasujeme o bode číslo 18 spoločnej správy s odporúčaním spravodajcu prijať ho.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 114 poslancov. Za návrh hlasovalo 85 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 24 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 5 poslancov.

  Prijali sme tento bod spoločnej správy.

 • Ďalším bodom spoločnej správy je bod 21, ktorý sme na návrh pána poslanca Komlósyho vyňali na osobitné hlasovanie. Tento bod spoločnej správy odporúčam prijať.

 • Hlasujeme o bode 21 spoločnej správy s odporúčaním spravodajcu prijať ho.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 113 poslancov. Za návrh hlasovalo 89 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 5 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 19 poslancov.

  Prijali sme aj tento bod spoločnej správy.

 • Tým sme vyčerpali body spoločnej správy, ktoré som navrhoval pôvodne prijať. Prejdeme k bodom spoločnej správy, ktoré som navrhoval neprijať. Sú to body 4, 5 a 9 s tým, že pán poslanec Juriš žiadal o týchto bodoch hlasovať osobitne.

  Bod číslo 4 spoločnej správy odporúčam neprijať.

 • Hlasujeme o bode číslo 4 spoločnej správy s odporúčaním neprijať ho.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 116 poslancov. Za návrh hlasovalo 34 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 60 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 22 poslancov.

  Neprijali sme bod 4 spoločnej správy.

 • Ďalším bodom zo spoločnej správy je bod číslo 5, ktorý taktiež odporúčam neprijať.

 • Hlasujeme o bode 5 spoločnej správy takisto s odporúčaním spoločného spravodajcu hlasovať proti.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 112 poslancov. Za návrh hlasovalo 42 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 64 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 6 poslancov.

  Neprijali sme tento bod spoločnej správy.

 • Ďalším z bodov spoločnej správy je bod číslo 9, ktorý odporúčam neprijať.

 • Budeme hlasovať o bode číslo 9 spoločnej správy takisto s odporúčaním hlasovať negatívne.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 113 poslancov. Za návrh hlasovalo 45 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 57 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 11 poslancov.

  Neprijali sme ani tento bod spoločnej správy.

 • Tým sme vyčerpali všetky body spoločnej správy a prejdeme k hlasovaniu o doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy. V rozprave vystúpilo 9 pánov poslancov. Ako prvý som vystúpil ja s tým, že som v § 21 ods. 5 navrhol na konci odseku vypustiť písmeno "c". Tento návrh odporúčam prijať.

 • Hlasujeme o pozmeňujúcich návrhoch vyplývajúcich z rozpravy. Prvý pozmeňujúci návrh dal pán spoločný spravodajca a hlasujeme o ňom s návrhom prijať ho.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 116 poslancov. Za návrh hlasovalo 92 poslancov. Proti návrhu hlasoval 1 poslanec. Hlasovania sa zdržalo 23 poslancov.

  Takže sme prijali prvý pozmeňujúci návrh vyplývajúci z rozpravy.

 • Ďalší v rozprave vystúpil pán poslanec Boros, ktorý predniesol 9 pozmeňujúcich návrhov. Keďže po konzultácii s predkladateľom tohto návrhu zákona sme dospeli k záveru, že nebudem odporúčať prijať ani jeden z navrhnutých bodov, pán poslanec Boros, pýtam sa ťa, či môžeme hlasovať o návrhoch spoločne.

 • Myslím si, že budeme musieť hlasovať osobitne, pretože návrhy sa dotýkajú rôznych oblastí zákona. Chápem odporúčanie, ale predsa prosím hlasovať osobitne.

  Ďakujem.

 • Áno, budem to rešpektovať. Prvý pozmeňujúci návrh pána poslanca Borosa je v § 3 ods. 3 na konci vety doplniť text "sadenica vypestovaná i z rezku jednoročného dreva, ušľachtilého viniča, tzv. pravokorenná sadenica". Odporúčam ho neprijať.

 • Hlasujeme o prvom pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Borosa s odporúčaním neprijať ho.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 119 poslancov. Za návrh hlasovalo 41 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 61 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 17 poslancov.

  Neprijali sme tento návrh.

 • Druhý pozmeňujúci návrh pána poslanca Borosa je k § 4 ods. 2. Po konzultácii s predkladateľom ho neodporúčam prijať.

 • Hlasujeme o druhom pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Borosa s odporúčaním neprijať ho.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 120 poslancov. Za návrh hlasovalo 48 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 61 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 11 poslancov.

  Neprijali sme tento pozmeňujúci návrh.

 • Tretí pozmeňujúci návrh pána poslanca Borosa je v § 5 ods. 2 bod b) doplniť o "neninský vinohradnícky rajón". Odporúčam ho neprijať.

 • Hlasujeme o ďalšom pozmeňujúcom návrhu poslanca Borosa s odporúčaním neprijať ho.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 118 poslancov. Za návrh hlasovalo 44 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 59 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 14 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Neprijali sme ani tento pozmeňujúci návrh.

 • Štvrtý pozmeňujúci návrh pán poslanca Borosa je k § 8 ods. 1 bod a). Odporúčam ho neprijať.

 • Hlasujeme o štvrtom pozmeňujúcom návrhu poslanca Borosa. Pán spoločný spravodajca ho odporúča neprijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 117 poslancov. Za návrh hlasovalo 27 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 65 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 24 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Neprijali sme ho.

 • Piaty pozmeňujúci návrh pán poslanec Boros sťahuje.

 • Pán poslanec sťahuje svoj piaty pozmeňujúci návrh, takže budeme hlasovať o šiestom.

 • Šiesty pozmeňujúci návrh pána poslanca Borosa je v § 10 ods. 5 za slová "a obsah" doložiť text "celkom dosiahnuteľného alkoholu". Odporúčam ho neprijať.

 • Hlasujeme o ďalšom pozmeňujúcom návrhu pána poslanca s odporúčaním neprijať ho.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 117 poslancov. Za návrh hlasovalo 37 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 62 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 18 poslancov.

  Neprijali sme tento návrh.

 • Siedmy pozmeňujúci návrh pána poslanca Borosa je k § 21 ods. 1. Vzhľadom na to, že sme prijali bod 19 spoločnej správy, myslím, že o tomto bode je bezpredmetné hlasovať. Pán poslanec, súhlasíš s tým? Ďakujem.

 • Pán poslanec Boros stiahol tento pozmeňujúci návrh.

 • Ôsmy pozmeňujúci návrh pána poslanca Borosa je v § 25 ods. 1 číslicu "300" nahradiť číslicou "500" a číslo "500 m2" nahradiť "1000 m2". Na základe konzultácie s predkladateľom tento návrh tiež neodporúčam prijať.

 • Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Borosa s odporúčaním neprijať ho.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 120 poslancov. Za návrh hlasovalo 48 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 63 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 9 poslancov.

  Neprijali sme tento návrh.

 • Posledný pozmeňujúci návrh pána poslanca Borosa je v § 28 ods. 4 na konci vety doplniť "ako aj na ekonomické možnosti vinára". Myslím, že to je nie kritérium, podľa ktorého by sa toto malo zakotviť do zákona. Neodporúčam ho prijať.

 • Hlasujeme o poslednom pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Borosa s odporúčaním spravodajcu neprijať ho.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 118 poslancov. Za návrh hlasovalo 16 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 65 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 37 poslancov.

  Neprijali sme tento pozmeňujúci návrh.

 • Ako ďalší v rozprave vystúpil pán poslanec Miklušičák s dvoma pozmeňujúcimi návrhmi. Prvý - doplniť § 5 o nový odsek tohto znenia: "Podrobnosti o poskytovaní náhrad pri obmedzení vlastníckych práv vlastníkov viníc v tokajskej vinohradníckej oblasti (§ 5 ods. 2 písm. e) podľa § 4 ods. 2 a 4 a § 5 ods. 3 a 4 upraví vláda svojím nariadením." Na základe konzultácie s predkladateľom ho odporúčam prijať.

 • Prezentujme sa a hlasujme. Tento pozmeňujúci návrh pán spravodajca odporúča prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 115 poslancov. Za návrh hlasovalo 114 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Prijali sme tento pozmeňujúci návrh.

 • Druhým pozmeňujúcim návrhom pána poslanca Miklušičáka je v § 5 vypustiť odsek 5. Odporúčam ho neprijať.

 • Hlasujeme o druhom pozmeňujúcom návrhu s odporúčaním neprijať ho.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 116 poslancov. Za návrh hlasovalo 43 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 63 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 8 poslancov. Nehlasovali 2 poslanci.

  Neprijali sme tento návrh.

 • Ďalší v rozprave vystúpil pán poslanec Ásványi, ktorý podal jeden pozmeňujúci návrh, a to v § 25 ods. 1 vypustiť slová "s počtom najmenej 300 krov viniča alebo výmerou väčšou ako 500 m2" a nahradiť slovami "výmerou väčšou ako 2000 m2". Pýtam sa, pán poslanec, keďže neprešiel návrh pána poslanca Borosa, kde sa navrhovalo 1000 m2, či tento návrh nesťahujete.

 • Nesťahujem svoj návrh, dajme si tú námahu, aby sme o ňom hlasovali.

 • Rešpektujem to, pán poslanec. Pán predseda, odporúčam tento návrh neprijať.

 • Hlasujeme o tomto návrhu s odporúčaním neprijať ho.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 115 poslancov. Za návrh hlasovalo 33 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 63 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 19 poslancov.

  Neprijali sme tento návrh.

 • Ďalší vystúpil v rozprave pán poslanec Hrušovský, ktorého jeden pozmeňujúci návrh v § 5 ods. 4 a ods. 5 vypustiť, korešponduje s návrhom pána poslanca Miklušičáka. Myslím, že je bezpredmetné o tomto návrhu hlasovať.

 • Áno, pán poslanec Hrušovský ho navrhuje vypustiť z hlasovania.

 • Ďalší v rozprave vystúpil pán poslanec Komlósy, ktorého návrh v § 21 ods. 5 tiež korešponduje už s prijatým mojím pozmeňujúcim návrhom. Pýtam sa ho, či chce, aby sme o tomto návrhu hlasovali.

  Poslanec Zs. Komlósy:

  Vzhľadom na to, že môj návrh je nové znenie odseku 5, ktorý obsahuje aj návrh, ktorý bol prijatý v spoločnej správe pod bodom 21, aj váš návrh, pán spoločný spravodajca, apelujem na zdravý rozum poslankýň a poslancov, že ak si pozorne prečítajú § 20 a ods. 5 § 21, je tam určité protirečenie, pokiaľ ide o stolové a akostné vína. Je potom úplne zbytočné ustanovenie § 20. Toto nové znenie, ktoré som navrhol, by toto riešilo. Trvám na tom, aby sme hlasovali o mojom návrhu.

  Ďakujem.

 • Áno, pán poslanec, sme radi, že jedine vy máte zdravý rozum, takže budeme hlasovať.

 • Na základe konzultácie s predkladateľom tento návrh pána Komlósyho neodporúčam prijať.

 • Počuli ste návrh. Spoločný spravodajca návrh neodporúča prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 116 poslancov. Za návrh hlasovalo 45 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 53 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 16 poslancov. Nehlasovali 2 poslanci.

  Neprijali sme tento návrh.

 • Ďalší v rozprave vystúpil pán poslanec Juriš, ktorého požiadavka na osobitné hlasovanie bola akceptovaná, ale keďže v bode 4 spoločnej správy nebol vyriešený jeho návrh, navrhuje, aby v § 3 ods. 2 sa vypustil text "hroznorodý (ďalej len vinič)". Ostatok v tom návrhu zostáva. Tiež na základe konzultácie s predkladateľom návrhu zákona tento pozmeňujúci návrh odporúčam prijať.

 • Hlasujeme o návrhu pána poslanca Juriša s odporúčaním spoločného spravodajcu prijať ho.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 117 poslancov. Za návrh hlasovalo 113 poslancov. Proti návrhu hlasovali 2 poslanci. Hlasovania sa zdržal 1 poslanec. Nehlasoval 1 poslanec.

  Tento pozmeňujúci návrh pána poslanca Juriša sme prijali.

 • Ďalší v rozprave vystúpil pán poslanec Fekete, ktorý podal 5 pozmeňujúcich návrhov. Vzhľadom na to, že body 6 a 7 spoločnej správy k tomuto návrhu zákona boli prijaté, myslím, že tieto návrhy, pán poslanec Fekete, sú už bezpredmetné. Pýtam sa, či chcete, aby som o vašich návrhoch dal hlasovať?

 • Chcem, aby sa hlasovalo spoločne o všetkých.

 • Ďakujem. Na základe dohovoru s pánom poslancom Feketem dávam hlasovať o jeho návrhoch. Odporúčam jeho päť pozmeňujúcich návrhov pri spoločnom hlasovaní neprijať.

 • Hlasujeme o pozmeňujúcich návrhoch pána poslanca Feketeho s odporúčaním en bloc ich neprijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 114 poslancov. Za návrh hlasovalo 11 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 33 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 68 poslancov. Nehlasovali 2 poslanci.

  Neprijali sme tieto návrhy.

 • Posledný v rozprave vystúpil pán poslanec Paška, ktorý v § 5 ods. 2 písm. b) pod číslom 15 navrhuje nahradiť text "tornaľský vinohradnícky rajón" textom "šafárikovský vinohradnícky rajón". Po konzultácii s predkladateľom ho taktiež odporúčam neprijať.

 • Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Pašku s tým, že spravodajca ho navrhuje neprijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 120 poslancov. Za návrh hlasovalo 31 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 38 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 51 poslancov.

  Neprijali sme tento pozmeňujúci návrh.

 • Keďže sme vyčerpali všetky pozmeňujúce návrhy, ktoré vyplynuli z rozpravy, odporúčam, pán predseda, hlasovať o zákone ako celku s odporúčaním prijať ho, samozrejme, v znení prijatých doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov.

 • Ďakujem, pán spoločný spravodajca. V súlade s ustanovením § 26 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky budeme hlasovať o vládnom návrhu ako celku v znení doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov, ktoré sme schválili. Pán spoločný spravodajca navrhuje, aby sme zákon podporili, teda schválili.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 118 poslancov. Za návrh hlasovalo 96 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržalo 21 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme schválili vládny návrh zákona Národnej rady Slovenskej republiky o vinohradníctve, vinárstve a o zmene zákona číslo 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby v znení zákona číslo 132/1989 Zb.

 • Ďakujem, páni poslanci, a na zdravie.

 • Ďakujem aj ja, kolegyne a kolegovia, za spoluprácu.

 • Pán Komlósy má procedurálnu otázku.

  Poslanec Zs. Komlósy:

  Ďakujem pekne, pán predseda.

  Protestujem proti tomu, pán predseda, že zakaždým vystúpenie niektorého z opozičných poslancov komentujete, a vyprosujem si, aby ste takýmto spôsobom urážali aj mňa. K tej poznámke: ja som povedal, že apelujem na zdravý rozum pani poslankýň a pánov poslancov. Kto sa cíti byť urazený za takéto vyhlásenie, pravdepodobne je to zato, že nemám na čo apelovať.

  Ďakujem pekne.

 • Práve preto som tú poznámku utrúsil, pán poslanec.

 • Šum v sále.

 • A vždy takúto poznámku utrúsim, ak bude smerovať k takýmto invektívam.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci,

  nasleduje s e d e m n á s t y bod programu, ktorým je

  vládny návrh zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

  Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 487 a spoločnú správu ako tlač číslo 487a.

  Z poverenia vlády tento zákon uvedie pán minister Zlocha, pretože príslušní rezortní kolegovia pána ministra sú mimo Bratislavy. Prosím o pokoj, pani poslankyne, páni poslanci.

 • Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

  hneď na začiatku by som chcel zdôrazniť, že na ministerstve vnútra nedošlo k žiadnym zmenám. Pán minister má akurát pracovné rokovanie s ministrom vnútra Českej republika, preto sa na tomto rokovaní nemohol zúčastniť. Bol som poverený, aby som úvodné slovo k tomuto zákonu predniesol ja.

  Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

  odôvodnenie potreby prijatia vládneho návrhu zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, je podrobne zdôvodnené v dôvodovej správe. Preto mi dovoľte pred prerokovaním predmetného návrhu povedať len niekoľko poznámok.

  Platové pomery príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, aj keď sú upravené osobitným zákonom, sú založené na rovnakých princípoch a inštitútoch ako platové pomery zamestnancov štátnej správy upravené v zákone číslo 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a niektorých ďalších organizáciách a orgánoch. Preto prijatie zákona číslo 260/1995 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 143/1992 Zb. a ktorým sa upravili minimálne platové tarify a zakotvil nový inštitút platového zvýhodnenia, si vyžiadalo nevyhnutnú potrebu novelizovať v tom smere aj zákon Slovenskej národnej rady číslo 410/1991 Zb. Chcel by som taktiež opätovne zdôrazniť, že prerokúvaný návrh zákona neupravuje žiadne nárokové náležitosti a jeho účinnosťou nedôjde k žiadnej zmene vo výške náležitostí príslušníkov.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, na záver mi dovoľte vysloviť presvedčenie, že Národná rada Slovenskej republiky predložený vládny návrh zákona Národnej rady Slovenskej republiky schváli.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pánu ministrovi. Ako spoločný spravodajca bol určený pán poslanec Polka. Prosím ho, aby nás oboznámil so správou o prerokovaní tohto návrhu vo výboroch.

 • Vážený pán predseda, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dámy a páni,

  po tom, čo pán minister vyvrátil istú domnienku, že sa tu znovu oživilo ministerstvo vnútra a životného prostredia, dovoľte mi, aby som vás oboznámil so spoločnou správou, parlamentná tlač 487a, ktorú máte pred sebou, a preto z nej uvediem len niekoľko stručných poznámok.

  Vládny návrh zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím číslo 1177 zo dňa 30. 9. 1996 na prerokovanie do 18. 10. 1996 Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, Výboru Národnej rady pre financie, rozpočet a menu, Výboru Národnej rady pre zdravotníctvo a sociálne veci a Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Zároveň určil Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť ako príslušný na koordináciu stanovísk jednotlivých výborov.

  Všetky výbory Národnej rady v určenej lehote návrh prerokovali, vyslovili s ním súhlas a odporučili ho Národnej rade na schválenie.

  V spoločnej správe máte uvedené dve alternatívne pripomienky. Dovoľte, aby som vás informoval, že na vaše schválenie budem odporúčať pripomienku v bode 2, teda účinnosť zákona stanoviť na deň vyhlásenia.

  Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Ďakujem pekne pánu spoločnému spravodajcovi.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, nedostal som do tejto chvíle žiadnu písomnú prihlášku. Do rozpravy sa hlási pán poslanec Kanis. Otváram týmto rozpravu.

 • Vážený pán predseda, vážená Národná rada,

  profesiu príslušníka Policajného zboru a príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky považujeme za špecifickú službu v rámci ostatnej štátnej správy. Preto navrhujem, aby mohol byť zvýhodnený hociktorý príslušník, ak si to zaslúži. Zdá sa mi, že vo vládnom návrhu nie je špecifikované, o aké vybrané činnosti a kategórie ide, ktorých sa týka novela tohto zákona. Ak chcem, aby bol zvýhodnený hociktorý príslušník, ak si to zaslúži, je to preto, že vzhľadom na náročnosť a riziko ich práce - zrejme o tom by nemal nikto pochybovať - táto novela by sa nemala týkať iba toho, čo je tu vyjadrené vo vybraných činnostiach a kategóriách. Ak by sa platové zvýhodnenie malo dotknúť len vybraných funkcií a činností bez toho, že by boli označené, išlo by v rámci zborov o neopodstatnené elitárstvo.

  Preto si dovolím navrhnúť v bode 4 vládneho návrhu, v § 59da v odseku 1 vypustiť slová "vo vybraných činnostiach a kategóriách". V nadväznosti na tento pozmeňujúci návrh je potrebné ďalej v bode 5 v navrhovanom ustanovení písmena d) vypustiť slová "okruh vybraných činností a kategórií policajtov". A ďalej v bode 6 v navrhovanom ustanovení písmena d) vypustiť slová "okruh vybraných činností a kategórií príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky".

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem, pán poslanec. Ešte raz, pani poslankyne, páni poslanci, hlási sa niekto do rozpravy? Nie sú ani faktické poznámky? Končím rozpravu k tomuto bodu s tým, že sa pýtam pána ministra, či sa chce vyjadriť. Pán minister sa nechce vyjadriť. Pán spravodajca sa tiež nechce vyjadriť, to znamená, že by sme mali pristúpiť hneď k hlasovaniu.

  Pani poslankyne, páni poslanci, budeme hlasovať, prosím, aby ste sa vrátili do rokovacej miestnosti.

  V súlade s ustanovením § 26 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku budeme hlasovať o vládnom návrhu zákona ako celku.

  Prosím, páni poslanci, pani poslankyne, aby sme sa prezentovali.

  Ospravedlňujem sa, najskôr pristúpime k hlasovaniu o bodoch zo spoločnej správy.

 • Ďakujem pekne, pán predseda.

  Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som zo spoločnej správy bod číslo 1 neodporučil schváliť.

 • Hlasujeme o bode 1 spoločnej správy s tým, že pán spoločný spravodajca ho neodporúča prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 89 poslancov. Za návrh hlasovalo 9 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 64 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 16 poslancov.

  Neprijali sme tento bod zo spoločnej správy.

 • Pokiaľ ide o bod 2 spoločnej správy, naopak, tento bod odporúčam prijať.

 • Hlasujeme o bode 2 spoločnej správy s tým, že pán spoločný spravodajca odporúča prijať tento bod.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 94 poslancov. Za návrh hlasovalo 88 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržali 5 poslanci. Nehlasoval 1 poslanec.

  Prijali sme tento bod spoločnej správy.

 • V rozprave odznela jedna pripomienka pána poslanca Kanisa. K tejto pripomienke mi dovoľte dve poznámky. Pripomienka pána Kanisa mi je srdcu veľmi blízka, pretože ako bývalý príslušník - možno aj budúci - a keďže som sa angažoval v odboroch, plne chápem opodstatnenosť jeho návrhu. Tento zákon je však iba spúšťacím mechanizmom na realizáciu sekundárnej normotvorby v podobe vládneho nariadenia číslo 512 a nasledujúcich vykonávacích predpisov a rozhodnutí ministerstva vnútra. Minister vnútra je týmto zákonom splnomocnený vybrať príslušníkov Policajného zboru a vybrať isté činnosti, ktoré budú týmto zákonom pokryté, a žiaľ, neboli pokryté predchádzajúcou normotvorbou. Je to v podstate iba na prechodný čas do prijatia nového zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, i keď som si vedomý rizika prechodných dôb v podmienkach Slovenskej republiky.

  Môžem vás ubezpečiť, že sú pripravené normy, nariadenie ministra, takisto novelizácia vládneho nariadenia číslo 512, ktorým sa určia skupiny príslušníkov, to znamená tých, ktorých mal na mysli pán poslanec Kanis - isté funkcie, ale zároveň aj vybrané činnosti príslušníkov, ktorí pracujú v podmienkach ohrozenia života, ohrozenia zdravia, nebudem to konkretizovať na tomto fóre, ale je to skutočne zabezpečené, že týmto zákonom sa spustí mechanizmus odmeňovania. Ide v podstate o poskytnutie trinásteho a štrnásteho platu pre príslušníkov Policajného zboru.

  Druhý dôvod, pre ktorý nemôžeme túto pripomienku v tejto podobe prijať, je to, že pripomienka nie je kvantifikovaná a nie je možné v týchto podmienkach určiť dosah na štátny rozpočet, ak by sa takáto pripomienka realizovala. Preto túto pripomienku, s ťažkým srdcom, neodporúčam prijať.

 • Počuli sme pána spoločného spravodajcu. Tento pozmeňujúci návrh, o ktorom hlasujeme teraz, neodporúča prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 95 poslancov. Za návrh hlasovalo 18 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 36 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 41 poslancov.

  Neprijali sme tento pozmeňujúci návrh.

 • Pán predseda, môžeme hlasovať o návrhu zákona ako celku. Návrh odporúčam prijať.

 • Ďakujem. V súlade s ustanovením § 26 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky budeme hlasovať o zákone ako celku aj so schválenými zmenami.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme. Pán spoločný spravodajca odporúča, aby sme tento návrh zákona schválili.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 100 poslancov. Za návrh hlasovalo 97 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržali 3 poslanci.

  Konštatujem, že sme schválili vládny návrh zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

  Ďakujem, pán spoločný spravodajca, aj vám pani, poslankyne a páni poslanci.

  O s e m n á s t y m bodom programu je

  vládny návrh zákona Národnej rady Slovenskej republiky o poplatkoch za uloženie odpadov.

  Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 508 a spoločnú správu výborov ako tlač 508a.

  Z poverenia vlády Slovenskej republiky návrh zákona odôvodní minister životného prostredia pán Ján Zlocha. Prosím, pán minister, aby ste sa ujali slova.

 • Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

  dovolil by som si hneď na začiatok malú opravu. Ešte stále som Jozef, Ján hral futbal.

  Predmetom vášho rokovania, vážený pán predseda, vážené pani poslankyne a páni poslanci, je vládny návrh zákona Národnej rady Slovenskej republiky o poplatkoch za uloženie odpadov.

  Účelom navrhovaného zákona Národnej rady Slovenskej republiky je vytvoriť taký základ systému právnej úpravy v oblasti poplatkovej povinnosti na úseku odpadového hospodárstva, ktorý by rovnakou mierou postihoval všetkých pôvodcov odpadov, ktorí ho zneškodňujú, či už jeho ukladaním na skládku, alebo na odkalisko.

  Spoplatnenie ukladania odpadov na skládky bolo zavedené zákonom Slovenskej národnej rady číslo 309/1992 Zb. o poplatkoch za uloženie odpadov, ktorým sa vyriešil princíp - znečisťovateľ platí. Súčasne tento zákon výrazným zvýhodnením poplatkov za ukladanie odpadov na skládky, ktoré svojím technickým riešením vyhovujú platnému právnemu stavu, bol nástrojom, ktorým sa usmerňovalo ukladanie odpadov na takéto skládky.

  Možnosť ukladať odpady i na skládky, ktoré sú prevádzkované na základe osobitných podmienok, a tieto sú výrazne zaťažené poplatkom, bola zákonom Národnej rady Slovenskej republiky číslo 255/1993 Z. z. predĺžená pôvodne z roku 1996 do roku 2000. V súvislosti s týmto predĺžením sa ukázala potreba predĺžiť a upraviť možnosť požiadania o odklad a prípadne i následné odpustenie poplatku, ak sa ušetrené prostriedky použijú na realizáciu technických opatrení, ktorými sa zabezpečí požadované technické vybavenie skládky.

  Pokiaľ ide o spoplatnenie ukladania odpadov na odkaliská, táto zmena doterajšieho zákona vzišla z požiadaviek obcí, na území ktorých sa nachádzajú odkaliská, aby ukladanie na odkaliská bolo spoplatnené tak, ako je spoplatnené ukladanie odpadov na skládky, pretože odkalisko je tiež miestom na ukladanie odpadov. Tento problém sa vo vládnom návrhu zákona Národnej rady Slovenskej republiky rieši tak, že sa spoplatňuje ukladanie odpadov na odkaliská s výnimkou tých, ktoré vznikli banskou činnosťou. Zavedenie takéhoto spoplatnenia je v súlade aj s § 10 zákona číslo 238/1991 Zb. o odpadoch, v ktorom sa ukladá platenie poplatkov za uloženie odpadov.

  Spoplatnenie sa zavádza takým spôsobom, že 50 % poplatku za uloženie odpadu na odkalisko bude príjmom obce, na území ktorej sa odkalisko nachádza, a 50 % poplatku bude príjmom Štátneho fondu životného prostredia. Pre informáciu uvádzam, že v porovnaní s doterajším zákonom sa mení charakter poplatku tak, že namiesto základného poplatku a prirážky sa použije poplatok v sadzbe A za uloženie odpadu na skládku, ktorá spĺňa technické podmienky na prevádzku skládok alebo odkalísk, a poplatok v sadzbe B za uloženie odpadu na skládku, ktorá nespĺňa technické podmienky na prevádzku skládok.

  Vážené dámy, vážení páni,

  predložený vládny návrh zákona ste prerokovali vo výboroch. K úpravám, ktoré sú uvedené v spoločnej správe ústavnoprávneho výboru, výboru pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, výboru pre verejnú správu, územnú samosprávu a národnosti, výboru pre financie, rozpočet a menu, výboru pre pôdohospodárstvo, výboru pre zdravotníctvo a sociálne veci a výboru pre životné prostredie a ochranu prírody nemám výhrady, nakoľko ide len o zlepšenie a spresnenie návrhu. Verím, že rovnako ako na rokovaniach vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky vyslovíte tomuto návrhu zákona podporu. Budem to pokladať aj za prejav ocenenia snahy a výsledkov práce rezortu životného prostredia, ktorý vediem.

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • Ďakujem pekne, pán minister. Ako spoločný spravodajca výborov bol určený pán poslanec Černák. Prosím ho, aby nás oboznámil s výsledkami prerokovania zákona vo výboroch.

 • Vážený pán predseda, vážený pán minister,

  vládny návrh zákona Národnej rady Slovenskej republiky o poplatkoch za uloženie odpadov, tlač číslo 508, pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím číslo 1190 zo 4. októbra 1996 výborom, ktoré v závere svojho vystúpenia prečítal pán minister. Ako gestorský výbor na skoordinovanie stanovísk bol určený Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody a tieto stanoviská sú premietnuté do spoločnej správy.

  Ako spoločný spravodajca mám to isté stanovisko, ktoré tlmočil pán minister, že v spoločnej správe všetky štyri body sú také, ktoré legislatívne zákon vyčisťujú alebo spresňujú, a po rozprave budem navrhovať, aby všetky štyri body boli en bloc prijaté.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánu spoločnému spravodajcovi.

  Pani poslankyne, páni poslanci, do rozpravy som dostal dve písomné prihlášky. Ako prvá sa prihlásila pani poslankyňa Sabolová a po nej pán poslanec Gaľa. Nech sa páči, pani poslankyňa.

 • Vážený pán predseda, vážený pán minister, vážení kolegovia, kolegyne,

  chcem jednak vyjadriť podporu tomuto návrhu zákona a zároveň podať dva pozmeňujúce návrhy.

  Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov, tlač 508, ktorý sme mali vlastne doteraz v platnosti, riešil poplatky za uloženie odpadov na skládky veľmi zjednodušene. Boli diferencované len podľa kritérií, či bol odpad uskladnený na technicky vyhovujúce skládky (ako sme jej hovorili doteraz - na regulované skládky), alebo na skládky technicky nevyhovujúce, ktoré mohli prevádzkovatelia využívať a prevádzkovať na základe osobitných predpisov, ktoré vydal okresný úrad životného prostredia. Tento nový návrh zákona rieši aj doteraz nespoplatňované uskladňovanie odpadov na odkaliskách, čím sa zaviedol súlad s § 10 zákona číslo 238/1991 Zb. o odpadoch a rešpektuje požiadavku obcí, ako hovoril aj pán minister, aby bolo uskladnenie kalov na odkaliskách spoplatňované ako iný odpad. Pri poslaneckých prieskumoch sme sa niekoľkokrát stretli práve s problémami na odkaliskách a s problémami obcí, ako túto záležitosť riešiť.

  Zákon je dobrý a myslím, že je v prospech aj pôvodcov odpadov, rieši zníženie daňového zaťaženia, rieši diferencované spoplatňovanie rôznych druhov odpadov, umožňuje odklad odvodu poplatku aj odpustenie časti poplatku diferencovane v prípade, že budú vykonané všetky opatrenia na zníženie množstva či nebezpečnosti produkovaného odpadu. Preto navrhovaný zákon je dobrou právnou normou, ktorá by mala pozitívne zasiahnuť do zlepšenia životného prostredia.

  Napriek tomu, že som vo výbore nepredniesla pozmeňujúce návrhy, boli mi dodatočne dané od odborníkov zo životného prostredia, navrhujem jeden pozmeňujúci návrh, ktorý bude pôsobiť motivujúco pre pôvodcu odpadu znižovať množstvo i mieru nebezpečnosti odpadu nielen na skládkach typu B, ale i na skládkach typu A. Čiže v § 6 ods. 1 navrhujem vypustiť slová "v sadzbe B" a ďalšie slová "a to najviac vo výške podielu z poplatku vypočítaného podľa prílohy číslo 4". Odôvodním to.

  V predkladanej vládnej úprave zákona vypúšťajúcej možnosť odkladu platenia poplatku v sadzbe A pôvodcovi odpadu z dôvodu negatívneho dosahu na rozpočet obcí sa pozabudlo na celú šírku motivačného momentu tohto odkladu a následného odpustenia poplatku. Pôvodca odpadu skladujúci svoj odpad na skládke vyhovujúcej technickým podmienkam (nariadenie vlády číslo 606/1992 Zb. o nakladaní s odpadmi) v prípade schválenia vládneho návrhu zákona nebude mať dôvod, istú finančnú motiváciu, znižovať množstvo alebo mieru nebezpečnosti ním produkovaných odpadov. Navrhovaná zmena umožňuje odklad a následne odpustenie časti celého poplatku, jednak sadzby A aj sadzby B, bude motiváciou hlavne pre pôvodcov nebezpečných odpadov. Aj pri tvorbe tohto zákona by mala byť prioritou ochrana a zlepšovanie životného prostredia obcí, a nie len napĺňanie rozpočtu z poplatkov za uskladnenie odpadov na skládkach.

  Tu mám jednu drobnú poznámku. Bude prednesený aj návrh na istú zmenu pomeru odvodu poplatku pre obce a štátny fond. Povedala by som, že tým by sa dosah na obce, tak ako ich predniesli zástupcovia Združenia miest a obcí Slovenska, mohol vyrovnať, ak by sme prijali túto zmenu v paragrafe, aby sa vlastne odklad platenia poplatkov vzťahoval aj na poplatky na skládkach v sadzbe A aj v sadzbe B.

  Môj druhý pozmeňujúci návrh je skôr technického rázu a týka sa príloh číslo 1, 3 a 4, kde by som chcela v položke 1 vo všetkých prílohách dať návrh na zmenu názvu položky, pretože dnes už v nariadení, vyhláške ministerstva životného prostredia číslo 19 z roku 1996, nefiguruje zemina, ale nemôžeme vylúčiť, že na skládku sa zemina nedostane. Chcela by som, aby v položke 1 bol názov položky "hlušina, stavebná suť a ostatný stavebný odpad, prípadne zemina", pretože zemina by sa správne na skládky odpadu nemala ukladať, čiže prenesie sa to do všetkých príloh. V položke 3, tiež vo všetkých prílohách, by komunálny odpad bol rozšírený o podskupinu, kde by bola v zátvorke podskupina 911 a 913. Navrhujem - to je tá podstatná zmena v týchto tabuľkách - doplniť položku 5 a potom položku 5 následne prečíslovať na 6, aby nebezpečný odpad, ktorý vzniká jednak v spaľovniach odpadu a vlastne všetok ostatný nebezpečný odpad bol rozdelený, aby v položke 5 bol názov položky "škvára, troska a popol zo spaľovne odpadu (odpad číslo 31308)". Je tiež nebezpečný, ale je iný ako ostatný nebezpečný odpad, ktorý nie je žiadnym spôsobom riedený, čiže položka 6 by mala potom názov "Nebezpečný odpad okrem odpadu v položke 5". Toto by sa premietlo do všetkých položiek v prílohe.

  Tým, že som doplnila novú položku 5 "škvára, troska a popol zo spaľovne odpadu", navrhujem v prílohe číslo 1, aby poplatok za uloženie odpadov na skládku regulovanú, čiže v sadzbe A, bol 60 Sk na tonu a v sadzbe B 780 Sk na tonu, aby v prílohe číslo 3 položka 5, nová položka, bol podiel príjmu do rozpočtu 50 % a v prílohe číslo 4 podiel príjmu do rozpočtu Štátneho fondu životného prostredia tiež 50 %. V súvislosti s touto predloženou zmenou aj v prílohe číslo 4, to je to hlásenie o množstve uloženia odpadu, treba, aby tlačivo, ktoré máme uvedené v návrhu zákona, bolo rozšírené o položku 5 "škvára, troska a popol zo spaľovne odpadu (odpad 31308)" a nadväzne potom upraviť položky 1, 3 a 6 v tejto tabuľke podľa toho, čo som predniesla, aby položky 1, 3 a 6 mali túto drobnú slovnú úpravu.

  Toto sú moje pozmeňujúce návrhy.

  Ešte na záver by som chcela dať jednu otázku pánu ministrovi, pretože v dôvodovej správe aj vo výbore bolo prednesené, že je potrebné zvýšenie počtu pracovníkov na fonde, pretože máme nový zákon, možno viac komplikovaný. Chcem sa ho opýtať, ako chce reálne zabezpečovať toto zvýšenie počtu pracovníkov na fonde bez nároku na štátny rozpočet, kde budeme čerpať na tieto potreby ministerstva životného prostredia. Už aj dnes sa vlastne stretávam s tým, keď navštívim vedúcich odborov životného prostredia, že na mnohých miestach došlo aj k zníženiu počtu pracovníkov. Myslím si, že to je nielen z dôvodu práce, ale aj z finančných dôvodov - niekde tej práce je dosť - a rezort životného prostredia tých finančných prostriedkov asi nemá navyše. Chcela by som, keby mohol odpovedať na tú otázku, ako chceme zvýšiť počet pracovníkov bez nároku na finančné prostriedky. Ináč skutočne možno len vysloviť podporu takémuto zákonu a pevne verím, že bude motivačný tak pre pôvodcov, ako aj pre prevádzkovateľov skládok odpadu.

  Ďakujem pekne.

 • Druhým prihláseným do rozpravy je pán poslanec Gaľa.

 • Vážený pán predseda, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia,

  dovoľte mi podať pozmeňujúce návrhy k tlači 508, k prerokúvanému vládnemu návrhu zákona Národnej rady Slovenskej republiky o poplatkoch za uloženie odpadov. Zmena, ktorú chcem navrhnúť, sa bude dotýkať § 5 návrhu, ktorý rieši platenie a odvod poplatku za uloženie odpadu, konkrétne ods. 3, ktorý rieši príjem do rozpočtu obce, a odsek 5, ktorý sa zaoberá príjmom Štátneho fondu životného prostredia Slovenskej republiky. V uvedených paragrafoch by som chcel navrhnúť tieto konkrétne zmeny.

  § 5 ods. 3 písm. b) hovorí: "príjmom rozpočtu obce, na ktorej území sa skládka alebo odkalisko nachádza, je podiel z poplatku za uloženie odpadu na skládku, ktorá sa prevádzkuje na základe osobitného predpisu, vypočítaný podľa prílohy číslo 3". V prílohe číslo 3 navrhujem prerozdelenie v uvedených percentách v jednotlivých položkách odpadu v prospech obce takto:

  V položkách odpadu v jednotke zeminy a hlušiny namiesto 33 % 66 %, v dvojke - ostatný odpad okrem odpadu v položke 1 - namiesto 10 % 20 %, v trojke - komunálny odpad - namiesto pôvodných 7 % 14 %, v štvorke - zvláštny odpad okrem odpadu v položke 3 - namiesto 8 % 16 % a pri nebezpečnom odpade v položke 5 namiesto 7 % 14 %.

  V § 5 ods. 3 písm. c) navrhujem zmenu v percente odvodu v prospech obce takto: "60 % poplatku za uloženie odpadu na odkalisko vypočítaného podľa prílohy číslo 2".

  V súlade s navrhovanými zmenami v uvedených percentách sa zmení odsek 5 § 5 takto: "Príjmom Štátneho fondu životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len "fond") je

  a) podiel z poplatku za uloženie odpadu na skládku, ktorá sa prevádzkuje na základe osobitných podmienok ustanovených v rozhodnutí vydanom podľa osobitného predpisu, vypočítaný podľa prílohy číslo 4."

  V prílohe číslo 4 sa teda budú meniť percentá takto: 1 - zeminy a hlušiny 34 %, 2 - ostatný odpad okrem odpadu v položke 1 80 %, 3 - komunálny odpad namiesto 93 % 86 %, 4 - zvláštny odpad okrem odpadu v položke 3, namiesto 92 % 84 % a nebezpečný odpad namiesto 93 % 86 %.

  "b) 30 % poplatku za uloženie odpadu na odkalisko vypočítaného podľa prílohy číslo 2."

  Dovoľte mi krátke zdôvodnenie predkladaných návrhov. V prvom rade chcem povedať, že nie som pri podávaní týchto návrhov vedený opozičným postojom. Predložený návrh zákona považujem za dobrý, za taký, ktorý predloženú problematiku rieši kvalitne. Moje návrhy prerozdeľujú tok peňazí z poplatkov za uloženie odpadu v prospech obcí, na území ktorých sa skládky nachádzajú a ktorých životné prostredie existenciou skládky trpí. Keďže použitie príjmov z poplatku je účelovo viazané na tvorbu a ochranu životného prostredia dotknutej aglomerácie, som toho názoru, že navrhnuté prerozdelenie pomôže obciam a mestám úspešnejšie prekonávať ekologické dosahy plynúce z ukladania odpadov na ich území.

  V prípade podpory mojich návrhov vám vopred ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec. Do rozpravy sa hlási pán poslanec Köteles.

 • Vážený pán minister, vážený pán predsedajúci, vážená Národná rada,

  dovoľte mi, aby som vopred povedal, že súhlasím s návrhmi pána poslanca Gaľu, ale vzhľadom na to, že boli dosť rozsiahle, odporúčam, aby sme ich dostali písomne. Ďakujem.

  Vážená Národná rada, v krajine tisícich čiernych skládok, ktoré priamo ohrozujú životné prostredie, zdravie ľudí, občas aj tam zablúdených detí, môžeme len vítať každú iniciatívu na riešenie tohto neutešeného stavu. Som presvedčený, že tento problém sa dá vyriešiť len komplexne znížením množstva odpadov, najmä nebezpečných, v celoslovenskom meradle zaviesť separovaný zber odpadov a paralelne so separovaným zberom zabezpečiť odkúpenie a recykláciu druhotných surovín. A keď už ideálnejšie riešenie neexistuje, tak vybudovať a prevádzkovať dostatočný počet skládok odpadov, prirodzene, vyhovujúco ich rozmiestniť na území Slovenska.

  Predložený návrh zákona ministerstva životného prostredia vychádza z toho poznania, že aj legislatívne je potrebné urýchliť riešenie týchto v civilizovanom svete už akútnych problémov. Práve v tomto roku musíme konštatovať, že sa nenaplnili optimistické očakávania, že už v roku 1996 v Slovenskej republike budeme mať dostatočný počet riadených skládok odpadov. Aj z toho dôvodu je cieľom predloženého návrhu racionálne využívať získané prostriedky a naprávať určité existujúce nedostatky, napríklad spoplatnením ukladania odpadov aj na odkaliská.

  Napriek tomu, že predložený návrh vysoko hodnotili aj odborníci, s ktorými som tieto veci konzultoval, ktorí ocenili hlavne snahu koncepčne riešiť výstavbu alebo prevádzkovanie riadených skládok odpadov, podľa mňa návrh obsahuje aj niekoľko nejednoznačne sformulovaných bodov. Napríklad návrh zákona podľa § 3 dáva za povinnosť pôvodcovi odpadu zaradiť odpad na účely spoplatnenia do príslušnej položky alebo do príslušnej kategórie. Ak pôvodca pre výpočet poplatku uvedie nesprávne údaje o množstve alebo o kategórii ukladaného odpadu, príslušný okresný úrad alebo Slovenská inšpekcia životného prostredia môže mu uložiť pokutu vo výške od 5 000 až do 50 000 Sk. Vo svetle afér s nebezpečnými odpadmi z blízkej minulosti nepovažujem to za dostatočne odstrašujúcu sumu, konkrétne tých 50 000 korún. Veď také skládky priamo alebo nepriamo môžu ohroziť zdravie ľudí alebo pôsobiť u nás ako časované ekologické bomby.

  Nepovažujem za dostatočnú ani dikciu návrhu zákona, že len v prípade odkalísk pokutuje nezákonné umiestnenie odpadov a vynecháva z tohto okruhu skládky odpadov. V prípadoch, keď pôvodca a prevádzkovateľ je totožný, vynára sa podozrenie, že je umožnené manipulovať s údajmi, teda s výškou uvedených poplatkov. Bol by som rád, keby sa k tomu vyjadril aj pán minister, ako by sa to dalo vyriešiť. Podľa návrhu zákona na základe množstva nebezpečných odpadov umiestnených na skládkach a na odkaliskách obciam prislúcha poplatok. Viac-menej by som tento poplatok považoval ako odškodné za nepríjemnosti, ktoré nevyhnutne prináša so sebou prevádzka skládky, a čo by som považoval za najtvrdší oriešok - psychickú záťaž žiť vo vedomí hroziaceho nebezpečenstva, čo prináša so sebou vôbec existencia alebo zemepisná blízkosť každej skládky, hlavne skládky a odkaliska nebezpečného odpadu. Veď napríklad zemepisná blízkosť skládky odpadov priamo ovplyvňuje aj hodnotu nehnuteľnosti. Predstavme si, akú hodnotu bude mať pozemok po vybudovaní skládky rádioaktívneho odpadu v bezprostrednej blízkosti. Takisto by som odporúčal vytvoriť osobitnú kategóriu pre rádioaktívne odpady vzhľadom na ich pomerne malú hmotnosť, ale na ich veľmi vysoké nebezpečenstvo.

  Ako to všetci vieme, problémy s odpadmi sa nekončia uložením odpadov na skládku. Aj po naplnení skládky alebo po ukončení životnosti je potrebná čím lepšia rekultivácia, teda pozemok, na ktorom je vybudovaná skládka, vrátiť do pozemkového fondu alebo minimálne natrvalo zneškodniť. Z dôvodu, že na tieto účely špeciálne oddelené finančné prostriedky neexistujú, prevádzkovatelia zvyčajne chcú na to získať prostriedky z Fondu životného prostredia. Je na zváženie, či by nebolo účelné priamo z poplatkov oddeliť prostriedky a vytvoriť špeciálny fond na rekultiváciu skládky odpadov. To by som len odporúčal, nesformuloval som to do paragrafu.

  Z uvedených dôvodov mi dovoľte, aby som predložil ďalšie doplňujúce návrhy:

  V § 9 ods. 4 v treťom riadku po slovách "na odkalisko" doplniť slovami "alebo na skládku odpadov".

  V § 9 odsek 4 v treťom riadku sumu "50 000" korún nahradiť sumou "500 000" korún.

  V prílohe číslo 1 - poplatky za uloženie odpadu na skládku doplniť novým odsekom číslo 6 - poplatok v sadzbe A 5 000 korún za rádioaktívny odpad.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Pani poslankyne, páni poslanci, nemám už do rozpravy žiadnu prihlášku. Pýtam sa pána ministra, či sa chce vyjadriť teraz, alebo až po rozprave.

 • Vážený pán predseda, vážené dámy, vážení páni,

  nerád by som spochybňoval vaše pozmeňujúce návrhy, predpokladám, že každý je vedený v dobrom úmysle, aby zlepšil tento návrh zákona, ale viaceré návrhy, ktoré tu boli prednesené, sú v rozpore s legislatívou, prípadne s prijatým katalógom.

  Ako prvú by som chcel vysvetliť pripomienku pani poslankyne Sabolovej k zvyšovaniu počtu pracovníkov štátneho fondu, ona síce povedala, že ich nebudeme zvyšovať. V predkladacej správe je uvedené, že bude potrebné zvýšiť počet pracovníkov, ale je tam uvedené aj to, že bez požiadaviek na štátny rozpočet, na navýšenie štátneho rozpočtu budú tieto zvýšené počty pracovníkov hradené z kapitoly ministerstva životného prostredia.

  Pokiaľ ide o ďalšie pripomienky, viac-menej sa prelínali, takže nerád by som odpovedal na ne menovite. Ak sme určili rôzne poplatky za rôzne druhy odpadov, tak sme vychádzali určite aj z ich stupňa nebezpečnosti alebo možnej nebezpečnosti. Hneď prvá pripomienka - rádioaktívne odpady, ich prevádzkovanie a ukladanie na skládky - patrí do iného rezortu, do rezortu hospodárstva, a týkajú sa ich osobitné špeciálne predpisy, nie tieto. Nízkoaktívne rádioaktívne odpady sa ukladajú na špeciálne úložiská, ktoré sú v bezprostrednej blízkosti alebo v areáli atómových elektrární. Nie je možné zaviesť osobitnú podskupinu alebo položku odpadov, kde by sme osobitne hodnotili rádioaktívny odpad. Tieto, samozrejme, sú ukladané za osobitných podmienok a musia byť dôkladne zabezpečené.

  To isté sa týka aj škváry. Škvára, popolček je zaradený v schválenom katalógu do nebezpečného odpadu a nie je možné ho meniť a dať do inej kategórie, pretože je skutočne v katalógu odpadov. My tu máme týmto zákonom riešenú motiváciu pre producentov odpadov, ale aj pre tých, ktorí prevádzkujú skládky. Producenti odpadov môžu požiadať o odklad platenia poplatku, ak rôznymi opatreniami znížia nebezpečenstvo odpadov, alebo množstvo odpadov. Myslím, že to je dostatočne motivujúce, a producenti odpadov tieto skutočnosti aj využívajú. Ak by sme zohľadnili pripomienku pani Sabolovej, ktorá sa dotýka § 6, znevýhodnili by sme obce, a to nechceme. Prevádzkovatelia skládok odpadov majú takisto možnosť požiadať o odklad platenia poplatku, ale, samozrejme, že sa to týka len sadzby B, teda len ukladania odpadov na skládky, ktoré sú prevádzkované za osobitných podmienok. Tieto finančné prostriedky možno určiť zasa len na zlepšenie prevádzky skládky, nie je možné ich použiť ináč. To sú teda dostatočné motivácie pre obec, pre producentov odpadov, ale aj pre prevádzkovateľov skládok odpadov.

  Treba povedať, že v predchádzajúcom zákone sme mali základný poplatok za uloženie odpadov a tzv. prirážku. Teraz je jednoznačne určené, čo bude patriť obci, čo prevádzkovateľovi skládok a čo pôjde do štátneho fondu. Ak by sme to prerozdelili ináč, v prospech obce sadzbu B, tak by sa nám veľmi ľahko stalo, že obce, na území ktorých sa prevádzkujú skládky s nevyhovujúcimi alebo s osobitne určenými podmienkami, sa budú snažiť maximálne predlžovať prevádzkovanie skládok. Odklad možno dať najviac na 24 mesiacov, ale obce by sa určite snažili odložiť to aspoň na dva roky, pretože tým by sme automaticky zvýšili ich príjem. Pokiaľ sa táto vyššia sadzba, ktorá je určená pre štátny fond, zhromažďuje v štátnom fonde, chcem vás ubezpečiť, že tieto prostriedky sú evidované na osobitnom účte pre skupinu odpadov a znova sa vracajú do toho istého regiónu. Teda budeme môcť riešiť situáciu, ak je tam prevádzkovaná skládka za osobitných podmienok, môžeme podporiť výstavbu skládky, ktorá plne vyhovuje, a presne tak to aj robíme.

  Je dosť ťažké odpovedať na všetky pripomienky. Chcel by som zdôrazniť, že návrh zákona, ako je predložený, vychádza z praktických skúseností. Bol konzultovaný s odborníkmi, preto mi dovoľte nesúhlasiť s predloženými ďalšími pripomienkami a chcel by som zdôrazniť, že súhlasíme s prijatím tých pozmeňujúcich návrhov, ktoré sú uvedené v predkladacej správe. S ostatnými navrhujem vysloviť nesúhlas.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem, pán minister.

  S faktickou poznámkou sa hlási najskôr pani poslankyňa Sabolová.

 • Ďakujem pekne. Mám dve alebo tri poznámky.

  Pán minister, hovorila som, že dôjde k zvýšeniu počtu pracovníkov, teda, že uvádzate, že rezort nepožaduje prostriedky zo štátneho rozpočtu. Zdá sa mi to trošku nereálne. Čiže hovoríte, že je reálne nežiadať ani zvýšenie finančných prostriedkov na mzdy pre ďalší počet pracovníkov na fonde. To je potešujúce.

  Druhá záležitosť - je jasné to, čo ste zdôvodnili, je to aj požiadavka Združenia miest a obcí Slovenska, ten § 6 odsek 1, že by touto zmenou relatívne mohlo dôjsť k znevýhodneniu obce v prípade, že sa tam dovolí odklad aj na skládkach, ktoré sú už v sadzbe. Ale tu sa jasne premietne, ak by sme prijali pozmeňujúci návrh pána poslanca Gaľu, kde obce dostanú isté väčšie percento podielu na týchto poplatkoch, a myslím si, že toto je ten podstatný príjem, nie to, či im odložíme, odpustíme, ale to, čo im jasne vyplýva zo zákona, to percento.

  A ešte čo sa týka katalógu odpadov, to som si odkonzultovala aj s pracovníkmi z ministerstva, z vašej legislatívy. Hlavne v položke 1 katalóg odpadov nehovorí už o zemine, ale hovorí o hlušine, stavebnej suti a ostatnom stavebnom odpade. Navrhujem nechať tam aj "respektíve zemina", pretože tá sa nedá úplne vylúčiť.

  A ešte jedna poznámka k tomu katalógu a k novej položke. Je jasné, a to som zvýraznila aj vo svojom príspevku, že odpad, škvára, troska a popol zo spaľovne odpadu je nebezpečný odpad, v katalógu je uvedený ako 31308, ale navrhujem len preto rozčleniť bývalú položku 5 na položku 5 a 6, že je to iné zloženie odpadu. A hovoríme o poplatkoch, tu nehovoríme o tom, že to nekategorizujeme ako nebezpečný odpad, ale navrhovala som, aby sadzba bola 60 korún na regulovanej skládke a ostatný nebezpečný odpad mimo škváry 250 Sk a v sadzbe B aby to bolo 780 korún a ostatný nebezpečný odpad, ktorý nie je nijako triedený...

 • Pani poslankyňa, ešte máte tridsať sekúnd.

 • Ďakujem, už končím.

  Chcem len povedať, že v mojich pozmeňujúcich návrhoch je skutočne dodržané to, čo je uvedené v katalógu, čo je v novovydanej vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 19/1996 Z. z.

 • Ďakujem aj ja. Do rozpravy sa už nikto nehlási, takže končím rozpravu k tomuto bodu programu. Pýtam sa pána ministra, či sa chce ešte vyjadriť k rozprave. Pán minister sa ešte chce vyjadriť.

 • Vážený pán predseda, vážená Národná rada,

  ak by sme súhlasili s týmto pozmeňujúcim návrhom pani poslankyne, tak by sme neúmerne zvýhodnili spaľovanie alebo likvidáciu odpadov v spaľovniach. Skutočne si treba pozrieť katalóg odpadov a je tam uvedené, že škvára, troska a popol zo spaľovní odpadu môžu byť zvláštnym alebo nebezpečným odpadom. Nebezpečnosť odpadu je charakterizovaná podľa štrnástich kritérií. Ak by sme automaticky zaradili škváru a popolček mimo nebezpečného odpadu, potom by sa prevádzkovatelia a producenti odpadov snažili maximálne všetko spaľovať napriek tomu, že popolček a troska môžu byť vysoko nebezpečné a môžu byť až toxické, pretože sa spaľujú odpadové oleje, plasty a rôzne iné chemické látky. Z tohto dôvodu je podľa môjho názoru veľmi dobre uvedený tento návrh, kde ukladanie nebezpečných odpadov je jasne odlíšené aj vysokými sumami.

  Poplatok v sadzbe B vo výške až 3 500 korún jednoznačne motivuje producentov nebezpečných odpadov, aby robili opatrenia na zníženie jeho množstva. Toto je najdôležitejšie. Okrem toho môžu rôznymi úpravami znížiť nebezpečenstvo odpadu. Samozrejme, tam sa potom môže prekategorizovať a poplatok je už trošku iný.

  Z tohto dôvodu si myslím, že návrhy, ako sú uvedené v príslušných tabuľkách, sú dobré, sú motivujúce pre producentov odpadov, pre obce aj pre prevádzkovateľov skládok a, samozrejme, aj pre ministerstvo životného prostredia, ktoré spravuje Štátny fond životného prostredia, aby tieto prostriedky potom usmerňoval tak, aby sa dostali na riešenie problémov do regiónov.

  Ešte sa vrátim k jednej pripomienke, ktorú hovoril pán poslanec Köteles, keď hovoril o určitom poplatku za strach, že sú tam skládky odpadov. Je to určite vec dôvery. Ľudstvo odpady produkuje, musí sa s nimi aj nejakým spôsobom vyrovnať, teda niekde ich uložiť. Tým, že v určitom regióne sa odpady ukladajú, či nebezpečné, alebo nie nebezpečné, obec má určitý príjem. Ak by sme chceli hodnotiť možnosti likvidovania odpadov, treba skutočne vychádzať z toho, že žijeme na konci 20. storočia a už dnes sú také technické možnosti, ktoré riziko a mieru nebezpečnosti výrazne znižujú. Netreba ľudí strašiť a netreba sa tejto problematiky báť. V mnohých štátoch majú spaľovne komunálneho odpadu v mestách, to si môžete pozrieť vo Viedni, môžete si to pozrieť v Paríži, je to vec technológie a je to vec príslušného zachytávania škodlivín. Neviem, či by sme sa my rozhodli vybudovať spaľovne nebezpečných odpadov tak blízko, ako je to napríklad vo Viedni. Spaľovňa, ktorá ročne robí neviem či nie stoticíc ton odpadov, je neďaleko Viedne. Majú tam však 4 stupne čistenia, 4 stupne zachytávania škodlivín, a v určitej vzdialenosti od tohto objektu alebo týchto objektov si to ani nikto nevšimne.

  Takže vrátim sa k tomu, čo som povedal na záver prvého vystúpenia. Odporúčam, aby ste súhlasili so zmenami, ktoré sú v spoločnej správe výborov. S ďalšími zmenami nesúhlasíme, pretože by podľa nášho názoru neprispeli k zlepšeniu tohto zákona.

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • Hlas zo sály.

 • Áno, počet pracovníkov sa bude musieť zvýšiť, ale, samozrejme, z rozpočtu ministerstva, z kapitoly ministerstva. Podľa môjho názoru to nie je potrebné meniť, tie položky, tak ako sú tam uvedené, sú dostatočne charakterizujúce pre položky odpadov tak, ako sú.

 • Ďakujem pekne, pán minister. Pýtam sa pána spoločného spravodajcu, či sa chce vyjadriť k rozprave.

 • Vážený pán predseda, vážený pán minister, kolegyne a kolegovia,

  v rozprave vystúpili traja poslanci, ktorí predložili sériu pozmeňujúcich návrhov. Pani poslankyňa Sabolová predložila návrhy, ktorými by chcela svojím spôsobom zvýhodniť obce. Podobný návrh dal aj pán poslanec Gaľa a bližšie špecifikoval jednotlivé položky. Prvý pozmeňujúci návrh pani poslankyne Sabolovej je trošku kontradiktívny k návrhu pána Gaľu, ktorý sa snaží príjem obce zdvihnúť, tento vlastne umožňuje odpúšťať aj tú časť, ktorá by mala byť príjmom obce. Je to malá položka a okrem toho je účelovo viazaná, takže prvý pozmeňujúci návrh pani poslankyne Sabolovej nebudem odporúčať prijať.

  Ďalšie pozmeňujúce návrhy - osobne si myslím, že jasné zmluvy robia dobrých priateľov, takže jej pozmeňujúce návrhy, ktorými by spresňovala konkrétne položky, pretože aj katalóg nie je nemenný a časom ho treba upravovať a zlepšovať, dva pozmeňujúce návrhy, ktorými v prílohách špecifikuje, že ide o hlušinu, stavebnú suť, ostatný stavebný odpad a zeminu a v položke 3 doplniť podskupinu 911 a 913, považujem za spresňujúce a budem ich odporúčať prijať.

  Súhlasím s pánom ministrom, že návrh, ktorý dala ako posledný, by zvýhodňoval tých, ktorí spaľujú odpad. Okrem toho tie položky neboli vybrané náhodne, určite aj predchádzajúci federálny zákon a zákon, ktorý doteraz platil, špecifikoval to v týchto položkách. Je to v nadväznosti na európske zvyklosti a jej tretí návrh nebudem odporúčať prijať.

  Pán poslanec Gaľa v dobrom úmysle navrhoval posilniť príjem obcí, ale úprimne si myslím, že by to mohlo byť kontraproduktívne, lebo položky medzi časťou sadzba A a sadzba B nie sú určené náhodne. Pán poslanec Köteles žiadal jeho pozmeňujúce návrhy písomne. Myslím, že nie je potrebné ich dať písomne, lebo jednoducho všade zdvojnásobuje položky, ktoré by mali byť príjmom obce. Ale ak si všimnete rozdiel vo výške sadzieb, tak je vypočítaný tak, že pokiaľ je skládka technicky nevyhovujúca, napríklad za komunálny odpad sa platí 300 korún, no len čo bude vyhovovať, tak sa platí 20 korún, čo je približne 7 %, a preto obec bude mať stále svoj rovnaký príjem, a keby sme jej zdvihli príjem, ak je skládka technicky nevyhovujúca, vlastne by dostala viac, kým má zlú skládku, a keby skládka bola dobrá, bude dostávať menej. Mám pocit, že to by asi nesplnilo predstavy pána Gaľu, pretože obec bude mať stále rovnaký príjem, pokiaľ je skládka nevyhovujúca, bude pôvodca platiť oveľa väčšie poplatky, teda prevádzkovateľ, a bude mať možnosti, ako ich investovať do zlepšenia skládky. Takže nebudem odporúčať prijať ani prvý pozmeňujúci návrh pána poslanca Gaľu.

  Druhý pozmeňujúci návrh, kde pri odkaliskách zvyšuje podiel obce na 60 %, nechám na uváženie poslancov. Myslím si, že to je príjem obce, ktorý by mal byť vyšší ako podiel fondu životného prostredia. Takže podporujem ho.

  Čo sa týka pozmeňujúcich návrhov pána Kötelesa, tiež nechám na uváženie pánov poslancov. Tam, kde zdvíha pokutu z 50 000 na 500 000 Sk, vidím odôvodnenie takéhoto postihu a budem odporúčať prijať tento pozmeňujúci návrh. Ostatné jeho pozmeňujúce návrhy už zdôvodnil pán minister a nechám na voľnú úvahu poslancov, aby sa rozhodli podľa vlastného uváženia.

  Takže, pán predseda, môžeme pristúpiť k hlasovaniu.

 • Ďakujem pekne, pán spoločný spravodajca.

  Môžeme pristúpiť k hlasovaniu s tým, že budeme hlasovať o bodoch spoločnej správy.

 • Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, najskôr budeme hlasovať o štyroch bodoch spoločnej správy. Vo svojom úvodnom slove som hovoril, že budem navrhovať všetky štyri en bloc prijať. Keďže v rozprave nebol tento môj návrh spochybnený, hlasujeme o bodoch číslo 1, 2, 3, a 4 spoločnej správy, ktoré odporúčam prijať.

 • Ďakujem, počuli ste návrh pána spoločného spravodajcu. Hlasujeme en bloc o bodoch spoločnej správy a navrhuje nám, aby sme hlasovali kladne, teda prijať ich.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 100 poslancov. Za návrh hlasovalo 99 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Takže sme tieto body spoločnej správy prijali tak, ako ich predniesol pán poslanec.

 • Budeme hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch kolegyne Sabolovej. Prvý pozmeňujúci návrh kolegyne Sabolovej, kde v § 6 ods. 1 navrhovala vypustiť slová "v sadzbe B" a ďalej slová "a to najviac vo výške podielu z poplatku vypočítaného podľa prílohy číslo 4", neodporúčam prijať.

 • Hlasujeme o prvom návrhu pani poslankyne Sabolovej. Pán spoločný spravodajca ho neodporúča prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 101 poslancov. Za návrh hlasovalo 27 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 69 poslancov. Hlasovania sa zdržali 4 poslanci. Nehlasoval 1 poslanec.

  Neprijali sme tento návrh.

 • Druhý a tretí pozmeňujúci návrh kolegyne Sabolovej by som si dovolil spojiť. Sú to návrhy, ktoré hovoria o tom, aby vo všetkých prílohách zákona, ktoré pomenúvajú jednotlivé triedy odpadov, položka 1 mala znenie "hlušina, stavebná suť, ostatný stavebný odpad a zemina" a aby sa v položke 3 doplnili k textu slová "podskupina 911 a podskupina 913". Chápem to ako dva pozmeňujúce návrhy. O obidvoch by som dal hlasovať en bloc. Považujem ich za spresňujúce a odporúčam ich prijať.

 • Takže počuli ste pána spoločného spravodajcu. O druhom a treťom pozmeňujúcom návrhu pani poslankyne Sabolovej hlasujeme spoločne. Pán spoločný spravodajca ich odporúča prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 106 poslancov. Za návrh hlasovalo 37 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 55 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 14 poslancov.

  Takže sme neprijali tieto dva pozmeňujúce návrhy pani poslankyne.

  Môžeme pokračovať, pán spoločný spravodajca.

 • O ďalších dvoch pozmeňujúcich návrhoch kolegyne Sabolovej musíme hlasovať spolu, pretože logicky súvisia. V prvom rade rozdeľujú položku 5 na novú položku "5 škvára, troska a popol zo spaľovní odpadu", položku 5 posúvajú ako položku 6 a v ďalšej časti k nim určujú aj príslušné sadzby. Tieto dva pozmeňujúce návrhy spájam na spoločné hlasovanie a neodporúčam ich prijať.

 • Hlasujeme o ďalších pozmeňujúcich návrhoch pani poslankyne, spoločne o dvoch, s odporúčaním pána spoločného spravodajcu neprijať ich.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 109 poslancov. Za návrh hlasovalo 18 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 84 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 6 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Neprijali sme tieto návrhy.

 • Prešli by sme k ďalším pozmeňujúcim návrhom, ktoré predniesol pán kolega Gaľa. Sú dva. V prvom navrhol upraviť príslušné čísla v dvoch prílohách zákona tak, aby bol zdvojnásobený príjem obce z dôvodov, ktoré povedal pán minister a ktoré akceptujem. Jeho prvý pozmeňujúci návrh neodporúčam prijať.

 • Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Gaľu s odporúčaním pána spoločného spravodajcu neprijať ho.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 108 poslancov. Za návrh hlasovalo 29 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 65 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 14 poslancov.

  Neprijali sme tieto návrhy.

 • Ďalší pozmeňujúci návrh pána kolegu Gaľu bol, aby sme v § 5 ods. 3 písm. c) číslicu "50" nahradili číslicou "60". Nechám to na zváženie poslancov.

 • Hlasujeme o ďalšom pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Gaľu, týkajúcom sa § 5 ods. 3 písm. c). Pán spoločný spravodajca necháva na vašu vlastnú úvahu, ako hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 107 poslancov. Za návrh hlasovalo 33 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 39 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 34 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Neprijali sme ani tento návrh.

 • Prešli by sme k pozmeňujúcim návrhom, ktoré predložil pán poslanec Köteles. Vo svojom prvom pozmeňujúcom návrhu navrhoval, aby sme v § 9 ods. 4 v treťom riadku po slovách "na odkalisko" doplnili slová "alebo na skládku odpadov". Odporúčam ho prijať.

 • Hlasujeme o prvom pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Kötelesa. Pán spoločný spravodajca ho odporúča prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 104 poslancov. Za návrh hlasovalo 32 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 55 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 17 poslancov.

  Neprijali sme tento návrh.

 • Druhý pozmeňujúci návrh pána poslanca Kötelesa znie: v § 9 ods. 4 v treťom riadku sumu "50 000 Sk" nahradiť sumou "500 000 Sk". Odporúčam ho prijať.

 • Hlasujeme o druhom pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Kötelesa. Pán spravodajca ho odporúča prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 109 poslancov. Za návrh hlasovalo 33 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 58 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 18 poslancov.

  Neprijali sme tento návrh.

 • Posledný návrh pána poslanca Kötelesa a posledný návrh, ktorý odznel v diskusii o tomto zákone, znie:

 • Poslanec Köteles návrh stiahol.

 • Pán poslanec Köteles ho sťahuje. Ďakujem.

  Pán predseda, môžeme pristúpiť k záverečnému hlasovaniu. Odporúčam návrh zákona tak, ako bol predložený, prijať.

 • Ďakujem. Takže v súlade s ustanovením § 26 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky budeme hlasovať o vládnom návrhu zákona ako celku.

  Prosím, aby sme sa prezentovali a hneď aj hlasovali. Pán spoločný spravodajca návrh odporúča prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 111 poslancov. Za návrh hlasovalo 105 poslancov. Proti návrhu hlasoval 1 poslanec. Hlasovania sa zdržali 4 poslanci. Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme schválili vládny návrh zákona Národnej rady Slovenskej republiky o poplatkoch za uloženie odpadov.

  Ďakujem pekne, pán spoločný spravodajca, aj vám, páni poslanci a pani poslankyne.

 • Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

  d e v ä t n á s t y m bodom programu je

  vládny návrh zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.

  Vládny návrhu zákona ste dostali ako tlač 514 a spoločnú správu ako tlač 514a.

  Pán poslanec Moric má procedurálny návrh. Prosím, zapnite mikrofón pánu poslancovi.

 • Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda.

  Chcel by som vás najprv poprosiť, aby ste ma nechali dohovoriť to, čo poviem. Na konci dám návrh.

  Všetci sme sa dozvedeli v novinách o tom, že bývalému poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky Igorovi Chamulovi bol podpálený jeho rodinný dom. Podľa poslancov Slovenskej národnej strany a všetkých poslancov koalície ide o dôkaz rasovej, politickej a národnostnej intolerancie. Preto dávam návrh, aby Národná rada Slovenskej republiky požiadala pána poslanca Pittnera o zriadenie vyšetrovacej komisie k tomuto prípadu.

 • Takže počuli ste, budeme rokovať ďalej.

  Páni poslanci, nie je rozprava, prosím vás. Ja dám slovo pánu poslancovi Pittnerovi. Chcete slovo? Nech sa páči. Keď som dal slovo pánu poslancovi Moricovi, dám ho aj vám. Len upozorňujem, že to nerobme takouto formou, keď nie je rozprava.

 • Ďakujem za slovo.

  To, čo sme si tu vypočuli, je veľmi vážne obvinenie a nenachádzam slov, pán poslanec, že takú vážnu vec dokážete bez toho, aby ste uviedli, čo len najmenší dôkaz, hodiť do pléna. Veď to sú veci, ktoré tu môžu rozpútať niečo, o čom nemáte ani potuchu.

 • Ďakujem za slovo.

  Pán kolega Pittner, ja na rozdiel od vás mám dôkaz. Ja som sa na ten dom bol včera pozrieť. Takže ten dôkaz je. Je vyhorený. Niekto to násilne spravil. A všetci vieme, že poslanec Chamula veľmi obhajoval záujmy Slovenskej republiky, keď vy ste hlasovali proti vytvoreniu Slovenskej republiky. Pre mňa to stačí ako dôkaz intolerancie. A tak, ako som povedal, by som chcel, aby ste zriadili občiansku vyšetrovaciu komisiu.

 • Páni poslanci, nie je rozprava. Budeme pokračovať v tom bode programu, ktorý sme začali.

  Prečítal som devätnásty bod, o ktorom budeme rokovať. Vládou Slovenskej republiky bol poverený predložiť tento návrh zákona pán minister Peter Bisák.

 • Ďakujem za slovo.

  Vážený pán predseda, vážená Národná rada,

  podľa plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky predkladám návrh zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.

  Základnými skutočnosťami, ktorými sme sa pri tvorbe návrhu zákona riadili, boli zistenia, že v našom právnom poriadku je vákuum v oblasti úpravy priebehu a organizácie verejných dražieb. Niektoré okolnosti likvidácie podnikov upravoval už zrušený Hospodársky zákonník, a preto v právnej praxi chýbajú.

  Je tiež potrebné upraviť časový horizont priebehu likvidácie. Čas trvania likvidácie sa návrh zákona usiluje skrátiť tým, že povinnosťou zakladateľa, ktorý likvidáciu podniku nariadil, je určiť likvidátorovi objektívnu lehotu, v ktorej musí likvidáciu ukončiť. Odmenu likvidátora určí zakladateľ, pričom sa prihliada na dodržanie lehoty likvidácie a na rozpočet likvidovaného objektu.

  Zavádza sa možnosť pre zakladateľa, aby pri vymáhaní pohľadávok alebo plnení záväzkov malého rozsahu bolo možné zlúčiť viaceré podniky v likvidácii do jedného podniku v likvidácii. Upravujú sa povinnosti likvidátora vo vzťahu k veriteľom, financujúcej banke, štátnemu rozpočtu, daňovému úradu zamestnancov, príslušným poisťovniam, Fondu zamestnanosti, vo vzťahu k zakladateľovi a k ministerstvu pre správu a privatizáciu národného majetku.

  Za osobitne dôležité považujem ustanovenie zákona, ktoré upravuje tok informácií o organizovaní verejných dražieb z toho dôvodu, aby zakladateľ a naše ministerstvo mali možnosť kontrolovať priebeh a dodržiavanie zákonnosti pri organizovaní verejných dražieb podľa dražobného poriadku, ktorý bude záväzný pre likvidátorov a je prílohou zákona, je teda právnou normou, ktorá doteraz chýbala.

  Termín konania verejnej dražby je likvidátor povinný oznámiť zakladateľovi a ministerstvu pre správu a privatizáciu národného majetku v lehote 14 dní vopred, čím je možnosť zabezpečiť kontrolu priebehu dražby.

  Tým, že zákonom sa zavádza povinnosť podať návrh na zápis vydražených nehnuteľností až po zaplatení kúpnej ceny, odstránia sa mnohé nedorozumenia a zbytočné súdne spory, ktoré vznikli po tom, čo zápis do katastra bol povolený i napriek tomu, že držiteľ kúpnu cenu nezaplatil.

  Skrátenie doby likvidácie, a teda aj úsporu nákladov jej priebehu, rieši ustanovenie, ktorým sa zakladateľovi umožňuje zriadiť osobitný účet štátneho rozpočtu, ktorého príjmom budú splátky kúpnej ceny za byty, ktoré podnik predal nájomcom. Zakladateľ je povinný z dikcie zabezpečiť vymáhanie splátok a vyúčtovanie úrokov z omeškania z nezaplatených dlžných čiastok z kúpy bytov.

  Návrh zákona obsahuje tiež ustanovenie o kontrolnej činnosti podniku v likvidácii zo strany Úradu vlády Slovenskej republiky a ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku. Túto povinnosť má z dikcie návrhu zákona štatutárny orgán podniku v likvidácii. Tejto povinnosti sa nemôže zbaviť ani vtedy, ak sa funkcie vzdá alebo bol odvolaný z tejto funkcie.

  V návrhu zákona sa upravujú tie legislatívno-technické ustanovenia, ktoré po vzniku samostatnej Slovenskej republiky stratili v zákone svoje opodstatnenie.

  S prihliadnutím na prijaté viaceré novely odporúčam vyhlásiť úplné znenie zákona číslo 111/1990 Zb. o štátnom podniku.

  Som presvedčený, že návrhom zákona sme ako predkladatelia splnili cieľ, ku ktorému sme boli zaviazaní. Odporúčam preto Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán minister.

  Ako spravodajca výborov bol určený pán poslanec Ján Ducký. Prosím ho, aby predniesol správu z prerokovania predmetného zákona vo výboroch.

 • Vážený pán predseda, pani poslankyne, páni poslanci,

  predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím číslo 1202 z 10. 10. 1996 pridelil vládny návrh zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, na prerokovanie do 22. 10. 1996 Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu, územnú samosprávu a národnosti.

  Ako príslušný na skoordinovanie stanovísk výborov Národnej rady Slovenskej republiky bol rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky číslo 1202 z 10. 10. 1996 určený Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie s tým, že skoordinované stanoviská výborov Národnej rady Slovenskej republiky sa premietnu v spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Predmetný vládny návrh zákona (tlač 514) prerokovali v určenej lehote všetky výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol pridelený, okrem Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu, územnú samosprávu a národnosti, ktorý ho prerokoval 22. 10. 1996.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo neprijal uznesenie o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, lebo podľa § 48 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady číslo 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov nevyslovila s ním súhlas nadpolovičná väčšina všetkých členov výboru. Počet členov výboru 10, prítomných 6, za návrh hlasovali 5, proti nehlasoval nikto, hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu, územnú samosprávu a národnosti tiež neprijal uznesenie o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 111/1990 o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, lebo podľa § 48 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady číslo 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov nevyslovila s ním súhlas nadpolovičná väčšina všetkých členov výboru. Počet členov výboru 15, prítomných 9, za návrh hlasovalo 6 poslancov, proti 1 poslanec a 2 poslanci sa zdržali hlasovania.

  Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie vyslovili súhlas s vládnym návrhom zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, a odporúčajú ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s týmito zmenami a doplnkami:

  1. V článku I bod 3 v § 7 vypustiť slovo "priamym". Doplnenie odporučil Ústavnoprávny Výbor Národnej rady Slovenskej republiky.

  2. K článku I bod 7 v § 15a ods. 1 za slová "zrušeného podniku" vložiť bodku. Súčasne text odseku 1 doplniť takto: "Pri vysporiadaní záväzkov sa predovšetkým uspokoja pohľadávky zamestnancov podniku, potom pohľadávky štátu a nakoniec pohľadávky ostatných veriteľov." Takisto navrhuje Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky.

  3. K článku I bod 7 v § 15a ods. 4 slová "pre skončenie" nahradiť slovami "na skončenie". Takisto Ústavnoprávny Výbor Národnej rady Slovenskej republiky.

  4. K článku I bod 7 v § 15b ods. 2 vo štvrtom riadku za slová "po splnení" vsunúť slová "pohľadávok zamestnancov". Ústavnoprávny Výbor Národnej rady Slovenskej republiky.

  5. K článku I bod 7 v § 15c odsek 4 znie: "Ak likvidátor zistí, že podnik v likvidácii je predlžený, podá bez zbytočného odkladu návrh na vyhlásenie konkurzu." Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a takisto Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie.

  6. K článku I bod 8 v § 16 ods. 4 druhá veta znie: "Túto povinnosť má štatutárny orgán a nemôže sa jej zbaviť ani vtedy, ak sa aj svojej funkcie vzdá, alebo je z nej odvolaný." Ústavnoprávny Výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie.

  V Bratislave 22. 10. 1996.

  Podpísaní príslušní predsedovia jednotlivých výborov.

  Ďakujem.

 • Ďakujem aj ja vám, pán poslanec.

  Otváram k tomuto bodu rozpravu. Do rozpravy som dostal písomnú prihlášku od pána poslanca Pacolu, takže prosím, môže vystúpiť.

 • Vážený pán predseda, vážený pán minister, vážené pani kolegyne, vážení páni kolegovia, vážení hostia,

  dovoľte mi, aby som predniesol návrh na zmenu a doplnenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.

  V bode 7 § 15c sa vkladá ods. 7, ktorý znie: "Likvidáciu štátneho podniku nie je možné prerušiť iným konaním podľa osobitných predpisov." Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie: "Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 180/1996 Z. z., colný zákon, zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov". Odkazy pod čiarou 10 a 14 sa označujú ako odkazy 11 až 15.

  Odôvodnenie: S prihliadnutím na účel likvidácie ako i na ustanovenia § 15c ods. 2 písm. a) návrhu zákona vstupom podniku nepovažujem za účelné, aby likvidácia bola prerušená napríklad exekučným konaním alebo konaním daňového úradu, resp. na základe iných právnych aktov. Povinnosťou likvidátora je uspokojiť pohľadávky veriteľov v poradí, ktoré určuje návrh zákona, a pokiaľ si ich uplatnili veritelia na základe zverejnenia v Obchodnom vestníku, a to v lehote 90 dní od vstupu podniku do likvidácie, inak tieto práva zanikajú.

  V bode 7 navrhujem v § 15d ods. 3 takéto znenie: "Po udelení príklepu môže sa vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. Lehota na zaplatenie ceny za vydražený nehnuteľný majetok je 30 dní odo dňa konania verejnej dražby. Po zaplatení za vydraženú nehnuteľnosť stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Návrh na zápis vyhradeného nehnuteľného majetku do katastra nehnuteľností podá likvidátor v lehote do 30 dní po zaplatení za vydraženú nehnuteľnosť."

  Odôvodnenie: Navrhujem upraviť čiastočné ustanovenie, pretože v období od vykonania dražby do zaplatenia za vydraženú nehnuteľnosť prechádzajú navrhovaným znením na vydražiteľa závady a úžitky nehnuteľností, ako aj nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia nehnuteľností. Vlastnícke právo prejde na nadobúdateľa príklepom licitátora s podmienkou zaplatenia ceny v lehote do 30 dní od konania dražby. Návrh na zápis do katastra nehnuteľností podá likvidátor v lehote do 30 dní po zaplatení za vydraženú nehnuteľnosť.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne, pán poslanec.

  Pani poslankyne, páni poslanci, nemám viac prihlášok do rozpravy. Nikto sa nehlási. Končím rozpravu k tomuto bodu programu s tým, že sa pýtam, či sa chce vyjadriť pán minister.

  Pán minister sa nechce vyjadriť. Pán spoločný spravodajca tiež nie. Prosím pána spoločného spravodajcu, aby sme pristúpili k hlasovaniu.

  Pani poslankyne, páni poslanci, budeme hlasovať, prosím, aby ste sa vrátili do rokovacej miestnosti.

 • Vážený pán predseda, vážený pán minister, pani poslankyne, páni poslanci, vážení hostia,

  vzhľadom na to, že v spoločnej správe boli zohľadnené všetky stanoviská príslušných výborov, ktoré sa podľa zákona mali vyjadriť k tomuto zákonu, navrhujem hlasovať o prijatí zmien, ktoré sú v podstate formálne alebo zlepšujú dikciu tohto zákona, en bloc.

 • Čiže rozumel som, že o všetkých bodoch spoločnej správy ideme hlasovať en bloc.

  Prosím, prezentujme sa a hneď hlasujme. Počuli ste návrh pána spoločného spravodajcu. Hlasujeme en bloc o všetkých bodoch spoločnej správy. Pán spoločný spravodajca navrhuje, aby sme hlasovali za, teda kladne.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 93 poslancov. Za návrh hlasovalo 89 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržali 3 poslanci. Nehlasoval 1 poslanec.

  Body spoločnej správy sme schválili.

  Môžeme pristúpiť k hlasovaniu o zákone ako celku. Alebo tam ešte niečo bolo, pán poslanec?

 • Doplňujúce návrhy, ktoré predniesol pán poslanec Pacola.

 • Doplňujúci návrh 1, ktorý predniesol pán Pacola, odporúčam prijať.

 • Hlasujeme o obidvoch en bloc, alebo len o jednom? Ja som si to nestačil poznamenať.

 • Môžeme hlasovať aj en bloc.

 • Podľa toho, čo chcete navrhnúť.

 • Hlasovať o obidvoch en bloc.

 • Obidva odporúčam prijať.

 • Prosím, hlasujeme o dvoch doplňujúcich návrhoch pána poslanca Pacolu s tým, že pán spoločný spravodajca navrhuje, aby sme hlasovali za obidva, čiže odporúča ich prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 96 poslancov. Za návrh hlasovalo 76 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržalo 20 poslancov.

  Takže sme prijali tieto pozmeňujúce návrhy.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 26 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky budeme hlasovať o návrhu zákona ako celku aj so schválenými doplňujúcimi a pozmeňujúcimi návrhmi z rozpravy.

  Prosím, aby sme sa prezentovali a hneď hlasovali. Pán spoločný spravodajca odporúča...

 • Odporúčam zákon prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 92 poslancov. Za návrh hlasovalo 87 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržali 4 poslanci. Nehlasoval 1 poslanec.

  Môžem konštatovať, že sme schválili vládny návrh zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.

  Ďakujem pekne, pán spoločný spravodajca, aj vám, kolegyne a kolegovia.

 • Pani poslankyne, páni poslanci,

  môžeme pristúpiť k d v a d s i a t e m u bodu programu, ktorým je

  vládny návrh zákona Národnej rady Slovenskej republiky o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

  Vládny návrh ste dostali ako tlač 477 a spoločnú správu ako tlač 477a.

  Z poverenia vlády Slovenskej republiky zákon odôvodní ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pani Oľga Keltošová. Prosím, pani ministerka.

 • Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

  predkladaný návrh zákona je pre mňa predpisom, ktorým sa začína napĺňať Biela kniha v oblasti starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Návrh zákona preberá príslušné ustanovenia medzinárodných dokumentov,...

 • ...ako sú Dohovor Medzinárodnej organizácie práce číslo 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníkov a o pracovnom prostredí, ďalej Dohovor Medzinárodnej organizácie práce číslo 161 o závodných zdravotných službách, ako aj smernica číslo 89/391 o vykonávaní opatrení na zvýšenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci.

  Zákonom sa zavádza v súlade s koncepciou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý prijala vláda Slovenskej republiky vo februári 1994, nový systém organizovania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci u zamestnávateľa.

  Návrh zákona zodpovedá skúsenostiam a praxi štátov s vyspelou trhovou ekonomikou. Predovšetkým zdôrazňuje zodpovednosť zamestnávateľa za bezpečnosť a zdravie zamestnancov. Zamestnávateľ je okrem iného povinný zisťovať ohrozenia, ako aj prijímať opatrenia na ich odstránenie alebo obmedzenie, vychádzajúc pritom zo stavu techniky a nových poznatkov vedy a techniky.

  Zákon zavádza u zamestnávateľa aj nové inštitúty, ako sú zástupca zamestnancov, komisia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnostno-technická služba a závodná zdravotná služba.

  Prijatie zásad uvedených v tomto zákone je nevyhnutným predpokladom na vytvorenie systému ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci v súlade so systémom, ktorý už existuje v Európskej únii.

  Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. 1. 1997 s výnimkou ustanovenia § 13, ktorého účinnosť sa navrhuje od 1. 1. 1998, pre rozpočtové organizácie od 1. 1. 1999. Dôvodom na takýto postup je realizácia viacerých opatrení, ktoré súvisia so zavedením závodnej zdravotnej služby, napríklad personálne a organizačné zabezpečenie, vyškolenie lekárov a podobne.

  Ďakujem za slovo, pán predseda. Dúfam, že podporíte tento návrh zákona.

 • Ďakujem aj ja, pani ministerka.

  Ako spoločný spravodajca výborov bol určený pán poslanec František Švec, takže ho prosím, aby nás oboznámil s výsledkami prerokovania návrhu zákona vo výboroch Národnej rady.

 • Vážený pán predseda, vážená pani ministerka, kolegyne, kolegovia,

  vládny návrh zákona Národnej rady Slovenskej republiky o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím číslo 1154 zo dňa 10. 9. 1996 na prerokovanie do 17. 10. 1996 Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, Výboru Národnej rady pre financie, rozpočet a menu, Výboru Národnej rady pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, Výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo, Výboru Národnej rady pre verejnú správu, územnú samosprávu a národnosti, Výboru Národnej rady pre zdravotníctvo a sociálne veci a Výboru Národnej rady pre životné prostredie a ochranu prírody.

  Zároveň určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci ako príslušný skoordinovať stanoviská výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Všetky určené výbory Národnej rady Slovenskej republiky prerokovali návrh v lehote s týmto výsledkom:

  Výbor Národnej rady pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a Výbor Národnej rady pre verejnú správu, územnú samosprávu a národnosti vyslovili s návrhom súhlas a odporúčajú Národnej rade Slovenskej republiky jeho schválenie bez pripomienok.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody neprijal uznesenie o výsledku prerokovania návrhu, pretože podľa § 48 ods. 1 zákona číslo 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov nevyslovila s ním súhlas nadpolovičná väčšina všetkých členov výboru.

  Ostatné výbory Národnej rady Slovenskej republiky po prerokovaní vyslovili s návrhom súhlas a odporúčajú Národnej rade Slovenskej republiky jeho schválenie s týmito pripomienkami:

  Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky má v bode 1 pripomienku k § 10 ods. 1 v tomto znení: "V § 10 ods. 1 v prvej vete slová "viac zástupcov zamestnancov" nahradiť slovami "viac zamestnancov zástupcov zamestnancov".

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci v bode 2 má pozmeňujúci návrh k § 16 písm. c), ktorý znie: v § 16 písm. c) slová "pracovno-lekárskej služby" nahradiť slovami: "závodnej zdravotnej služby". Aj v spoločnej správe je jazyková chyba. Je tam napísané "závodno-zdravotnej služby". Prosím vás, aby ste si opravili v bode 2 pozmeňujúci návrh spoločnej správy "závodnej zdravotnej služby". Je to otázka jazyka.

  To sú všetky pozmeňujúce návrhy v zmysle spoločnej správy. Pán predseda, môžete otvoriť rozpravu.

 • Ďakujem pekne, pán poslanec.

  Otváram k tomuto bodu rozpravu. Pani poslankyne, páni poslanci, nedostal som žiadnu písomnú prihlášku. Z miesta sa hlási do rozpravy pán poslanec Brocka.

 • Vážený pán predseda Národnej rady, pani ministerka, vážení kolegovia,

  zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je potrebný, užitočný z viacerých dôvodov. Našli ste ich aj v dôvodovej správe k predloženému návrhu zákona. Je potrebný a užitočný najmä z dôvodu, že stále rastie počet pracovných úrazov. V porovnaní s rokom 1993 sme v roku 1995 zaznamenali nárast počtu smrteľných úrazov o viac ako 20 %, počtu havárií o viac ako 30 %. Je namieste venovať zvýšenú pozornosť otázkam bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

  Tento návrh síce obsahuje ustanovenia vyplývajúce z medzinárodných zmlúv a dohovorov prijatých Slovenskou republikou, napríklad z Dohovoru číslo 55 o bezpečnosti a zdraví zamestnancov a o pracovnom prostredí, ale nerieši pretrvávajúci legislatívny stav, že otázka bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci bude i naďalej obsahom nie jedného právneho predpisu, ale viacerých. V Zákonníku práce zostávajú naďalej ustanovenia, ktoré upravujú problematiku bezpečnosti a ochranu zdravia pri práci v nezmenenej, všeobecne zmocňovacej podobe.

  Vlastný návrh je dobrý, stotožňuje sa s ním aj sociálny partner - Konfederácia odborových zväzov. Nakoniec, Úrad bezpečnosti práce Slovenskej republiky na ňom pracoval už dlhšie, vychádza z vládou schválenej koncepcie ešte z roku 1994. Chcem však povedať niečo iné v súvislosti s týmto prerokúvaním návrhu zákona. Chcem hovoriť v širších súvislostiach zdravia, práce, konkurencie, ekonomiky a životnej úrovne.

  Dámy a páni, vyššia bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci znamená zvýšené výdavky na ochranné prostriedky, na bezpečné pracovné prostredie, výdavky na kontrolu, výdavky na prevenciu. Znamená to iste i väčšiu bezpečnosť, ale i drahšiu prácu, vyššie ceny a problémy s presadením sa na trhu nielen medzinárodnom, ale i domácom. Stávame sa súčasťou svetových trhov, stojíme pred aktuálnym problémom globalizácie. Moje úvahy týmto smerom vyplývajú napríklad okrem iného i z veľmi nepriaznivého stavu obchodnej bilancie Slovenskej republiky v tomto roku. Prepad obchodnej bilancie je už vyše 30 miliárd korún. Ale moje úvahy vyplývajú aj z nízkej schopnosti našich výrobcov konkurovať na zahraničných trhoch.

  Dámy a páni, máme už dnes relatívne dobrý a zabehaný systém kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý funguje v symbióze štátnych orgánov a odborových orgánov. Odbory na Slovensku už roky vcelku účinne pôsobia pri obhajobe základného práva zamestnancov na ochranu života a zdravia pri práci. Ale problém u nás je v tom, že sa na Slovensku skôr a ľahšie predávajú kórejské autá ako autá vyrobené u nás. Hoci máme neporovnateľne nižšie mzdy, celkove i sociálne náklady práce, ako vo vyspelých západných krajinách a mohli by sme byť atraktívnou krajinou pre zahraničného investora, túto komparatívnu výhodu sme využili minimálne a postupne ju strácame. Príčina je všeobecne známa. Vláda vydáva do zahraničia signály, ktoré odháňajú investorov, odháňajú kapitál a prichádzame o pracovné príležitosti.

  Pani kolegyňa, poviem, ako to súvisí s predloženým návrhom. Vydržte. Dôsledkom politiky vlády je okrem iného i to, že vyháňame nielen kapitál, ale vyháňame aj vlastných ľudí do zahraničia za prácou. Posúďte sami. Za jeden a pol roka na Slovensku vzrástol počet slovenských občanov dochádzajúcich za prácou do Čiech o viac ako 30 tisíc. To sú tí, ktorí si riešia svoju nepriaznivú sociálnu situáciu sami. Čiže nie oživenie slovenskej ekonomiky, ale oživenie českej ekonomiky vplýva na rast zamestnanosti na Slovensku. Myslím si, že tento jav, dámy a páni, mal by byť dôvodom na spytovanie svedomia vlády.

  Dámy a páni, všetko so všetkým súvisí. V súvislosti s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci sme svedkami zvláštneho javu v slovenskej spoločnosti. Jedna oblasť spoločenského života u nás, v tomto prípade bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, drží krok s európskymi trendmi, ale ostatné sú ďaleko vzadu. Je to akoby nám jedna ruka rástla a tá druhá nie. Myslím, že by nám to nemalo byť ľahostajné.

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • Ďakujem pánu poslancovi. Do rozpravy sa hlási pán poslanec Hanker.

 • Vážená pani ministerka, vážený pán predseda, vážená Národná rada,

  dovoľte mi, aby som na začiatku svojho príspevku k predkladanému vládnemu návrhu zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v stručnosti analyzoval vývoj pracovnej úrazovosti na Slovensku po roku 1989, najmä za posledné roky, a tak vyzdvihol opodstatnenosť tohto návrhu.

  Vývoj pracovnej úrazovosti po roku 1989 mal u nás klesajúcu tendenciu, samozrejme, vplyvom klesajúcej výroby. V roku 1990 bolo zaznamenaných 372 ťažkých pracovných úrazov a 222 smrteľných úrazov. Tento stav sa do roku 1994 postupne znižoval a v roku 1995 sa zaznamenal zásadný obrat, keď došlo prvýkrát k medziročnému nárastu tak absolútneho počtu pracovných úrazov, ako aj relatívnej početnosti výskytu pracovných úrazov v prepočte na 100 pracovníkov. Tento nárast je predovšetkým následkom alebo bol predovšetkým následkom zvyšujúcej sa pracovnej úrazovosti v súkromnom sektore a u zárobkovo činných osôb a trvale vysokej pracovnej úrazovosti v družstevnom sektore, najmä v odvetví poľnohospodárstva.

  Tento stav pretrvával aj v I. polroku 1996. Priemerný počet pracovníkov súkromného sektora sa v uvedenom období zvýšil o 10,12 % a práve v tomto sektore sa zvýšil počet pracovných úrazov o 28 %. Mimoriadne vysoký počet smrteľných pracovných úrazov v tomto súkromnom sektore je alarmujúci - zvýšenie až o 181,8 %. Početnosť pracovných úrazov na 100 pracovníkov súkromného sektora bola 1,11, u členov družstiev 1,42, pričom táto početnosť u pracovníkov štátneho sektora bola len 0,64. Aké sú príčiny tohto javu? Príčiny tohto javu možno vysvetliť i nižšou úrovňou starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v súkromnom sektore a v družstvách. Vplyvom nedodržiavania technologickej disciplíny a zásad bezpečnosti práce došlo, ako sa iste už pamätáte, k veľkej havárii vo Východoslovenských železiarňach Košice v roku 1995, keď pri tejto udalosti bolo 11 osôb usmrtených a ďalších 37 osôb bolo v dôsledku zdravotných ťažkostí dlhodobejšie či krátkodobejšie práceneschopných.

  Z analýzy príčin vzniku najzávažnejších pracovných úrazov v roku 1995 v porovnaní s rokom 1994 vyplýva, že došlo k nárastu úrazových udalostí spôsobených jednak nedostatkami v organizácii práce zo strany zamestnávateľských subjektov, spojených často s nedostatočným zabezpečením strojov, priestorov, objektov i pracovníkov z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Narástol aj počet prípadov zapríčinených chybným alebo nepriaznivým stavom zdrojov úrazov. I napriek miernemu poklesu oproti roku 1994 je stále vysoký podiel smrteľných a ťažkých pracovných úrazov, ktoré si zapríčinili samotní postihnutí pracovníci svojím nebezpečným konaním v rozpore so zásadami a predpismi na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

  Štatistika pracovnej úrazovosti za I. polrok 1996 nám v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roku dokumentuje pretrvávanie zvyšovania pracovnej úrazovosti a najmä výskytu najzávažnejších pracovných úrazov. Z praktických poznatkov orgánov štátneho odborného dozoru Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky sa potvrdzuje nízke právne vedomie zamestnávateľov i zamestnancov, týkajúce sa povinnosti a požadovanej úrovne zabezpečenia pracovísk a pracovníkov v oblasti bezpečnosti práce, ako aj nízka úroveň osvojenia si ich zásad a s tým spojená nízka disciplína aj samotných pracovníkov, zamestnancov. Toto je dôsledok rozpadu alebo zníženie fungovania systémov bezpečnosti a ochrany pracovníkov v pracovnom procese, ktoré nastalo v súvislosti s rozpadom veľkých štátnych podnikov na množstvo nových hospodárskych subjektov s odlišným charakterom vlastníckych vzťahov. Uvedené nepriaznivé javy z hľadiska bezpečnosti práce sú charakteristické u novovznikajúcich hospodárskych subjektov, a to predovšetkým v súkromnom sektore, ako som spomínal, je tendencia podceňovať oblasť bezpečnosti práce a chápať túto sféru ako zbytočnú réžiu.

  Predložený návrh zákona je novou komplexnou a systémovou úpravou v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, reaguje na doterajšiu situáciu v legislatíve a akceptuje medzinárodné právne normy a dohovory v predmetnej oblasti. Realizácia tohto návrhu zákona v praxi celkom určite prispeje k zvýšeniu bezpečnosti práce, ale aj k celkovému zlepšeniu pracovných podmienok a pracovného prostredia.

  Dovoľujem si poznamenať, že tento návrh zákona veľmi úzko súvisí so zmenami týkajúcimi sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zakotvenými doteraz v príslušných paragrafoch Zákonníka práce, s tým, že tam budú ponechané ustanovenia pracovnoprávneho charakteru a vykonávacie nariadenia budú zakotvené priamo v zákone. Tým sa docieli, že problematika bezpečnosti práce bude právne zakotvená formou - ako som spomínal - samostatného a komplexného zákona v súlade s legislatívnou praxou vyspelých štátov.

  Ako som už spomínal, návrh zákona predstavuje základný dokument, ktorý sa dotýka všetkých odvetví a oblastí, a preto sa predpokladá, pochopiteľne, jeho rozpracovanie na konkrétne podmienky v daných oblastiach. Zákon má výrazne preventívny charakter smerujúci k vytvoreniu nových vzťahov medzi zamestnávateľom a zamestnancami v tejto oblasti, pričom, pochopiteľne, nezabúda ani na samozamestnávateľov.

  Komplexnosť a systémovosť tohto zákona vidím v tom, že jednak vymedzuje zásady politiky štátu vrátane spôsobu nutnej koordinácie ústredných orgánov vykonávajúcich túto politiku, vymedzuje potreby spolupráce orgánov štátnej správy a samosprávy, vymedzuje potrebu spoločenskej kontroly zo strany odborových orgánov, vymedzuje aj potrebu skvalitnenia systému vzdelávania v tejto oblasti. Osobitne treba vyzdvihnúť, že sa dôsledne prihliada na nové skutočnosti, ktoré vystúpili do popredia v procese transformácie spoločnosti. V súlade so skúsenosťami v zahraničí sa po novom zakotvujú povinnosti zamestnancov i zamestnávateľov. Zavádzajú sa nové inštitúty zástupcov zamestnancov pre otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a novým inštitútom je i potreba zriadenia bezpečnostno-technickej služby v prípade, že ide o podnik, v ktorom je viac ako 100 zamestnancov.

  Nakoľko tento návrh zákona je v súlade s koncepciou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej republike, ktorý prijala vláda, som skutočne za prijatie tohto zákona aj ja.

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Pani poslankyne, páni poslanci, ak sa nikto nehlási do rozpravy, končím rozpravu k tomuto bodu programu. Pýtam sa pani ministerky Keltošovej, či sa chce vyjadriť k rozprave. Pani ministerka sa nechce vyjadriť. Pán spoločný spravodajca sa tiež nechce vyjadriť, takže môžeme pristúpiť k hlasovaniu.

  Najskôr by sme mali hlasovať o bodoch zo spoločnej správy a potom o návrhoch z rozpravy.

 • Vzhľadom na to, že z rozpravy nevyplynuli žiadne pozmeňujúce návrhy, pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy.

 • Áno, pán poslanec, ale sa mi zdá, že nebudeme uznášaniaschopní. Skúsime sa najskôr prezentovať. Pani poslankyne, páni poslanci, prosím, aby ste sa vrátili do rokovacej miestnosti, budeme hlasovať. Prosím, prezentujme sa.

  Prítomných je nás 77, sme uznášaniaschopní. Prosím, pán spoločný spravodajca, môžeme pristúpiť k hlasovaniu.

 • V spoločnej správe sú dva pozmeňujúce návrhy. S ich obsahom súhlasím, len sú tam jazykové chyby. V prvom bode "viac zamestnancov za zástupcov zamestnancov". Je to myslené tak, aby zástupcovia zamestnancov boli z radov zamestnancov.

 • Dobre, to berieme tak, akože sa to jazykovo opraví. Nebudeme o tom hlasovať.

 • Áno, to je jazyková úprava. Takže odporúčam obidva body spoločnej správy prijať.

 • Hlasujeme o bodoch zo spoločnej správy. Pán spoločný spravodajca navrhuje, aby sme ich prijali.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 87 poslancov. Za návrh hlasovalo 86 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Prijali sme tieto body spoločnej správy.

 • Vzhľadom na to, že z rozpravy nevyplynuli žiadne ďalšie pozmeňujúce návrhy, odporúčam, pán predseda, aby ste dali hlasovať o zákone ako celku.

 • Ďakujem. Budeme hlasovať podľa § 26 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky o zákone ako celku v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré sme schválili. Pán spoločný spravodajca navrhuje, aby sme tento zákon ako celok prijali.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 90 poslancov. Za návrh hlasovalo 88 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržali 2 poslanci.

  Môžem konštatovať, že sme schválili vládny návrh zákona Národnej rady Slovenskej republiky o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

 • Vážené pani poslankyne, páni poslanci, je čas obeda, 12.00 hodín. Dovoľte mi, aby som vás informoval, že niektorí máte - alebo všetci, to neviem - pozvánky na rakúske veľvyslanectvo. To je jedna vec. Druhá vec je, že pani ministerka Keltošová má poobede prijatie zástupcov Európskej únie. A tretia vec - máme už len jej zákon o cestovných náhradách. Ak by sme tento zákon prerokovali teraz, prerušili by sme rokovanie a pokračovali by sme až na ďalší týždeň. Pán minister Česnek sa písomne ospravedlnil, že dnes nemôže prísť na rokovanie. Chcem od vás súhlas, či budeme rokovať o tomto bode programu, alebo či chcete prestávku.

  Dávam teda návrh, že budeme pokračovať. Hlasujeme o tom, či chceme pokračovať v rokovaní. Kto je za?

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 85 poslancov. Za návrh hlasovalo 79 poslancov. Proti návrhu hlasoval 1 poslanec. Hlasovania sa zdržalo 5 poslancov.

  Nasleduje d v a d s i a t y p r v ý bod programu, ktorým je

  vládny návrh zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 53/1996 Z. z.

  Vládny návrh zákona sme dostali ako tlač 515 a spoločnú správu výborov ako tlač 515a.

  Z poverenia vlády tento návrh zákona predloží pani ministerka Keltošová. Prosím, pani ministerka.

  Páni poslanci, neodchádzajte, lebo budeme musieť hlasovať.

 • Ďakujem za slovo.

  Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

  predpokladám, že tento vládny návrh zákona vám nezaberie veľa času, pretože prechádzal výbormi prakticky bez pripomienok. Takže len veľmi stručne moje úvodné slovo.

  Vláda na svojom zasadnutí 8. októbra tohto roku schválila tento návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 119/1992 Zb. o cestovných náhradách, v znení zákona číslo 53/1996.

  Vládny návrh zákona o cestovných náhradách sa predkladá na základe plánu legislatívnych úloh a táto úloha nám vyplýva aj z koncepcie transformácie sociálnej sféry.

  Účelom predkladaného vládneho návrhu zákona je spresniť znenie niektorých doterajších ustanovení, napríklad spresňuje sa definícia pracovnej cesty, spresňujú sa ustanovenia o náhradách pri preložení a pri vzniku pracovného pomeru. Účelom navrhovaných zmien niektorých ustanovení je posilniť právomoc zamestnávateľa pri poskytnutí cestovných náhrad. Vládny návrh zákona zavádza novú nárokovú dávku, a to náhradu výdavkov za poistenie liečebných nákladov v zahraničí, a mení fakultatívny charakter náhrady za cesty na návštevu rodiny za nárokový. Navrhuje sa presnejší spôsob výpočtu náhrady výdavkov za pohonné látky v súvislosti s použitím cestného motorového vozidla pri pracovnej ceste.

  Ďakujem za pozornosť a prosím vás o podporu tohto návrhu zákona.

 • Ďakujem aj ja pani ministerke.

  Teraz prosím pani poslankyňu Aibekovú, ktorá je určená ako spoločná spravodajkyňa, aby nás oboznámila s prerokovaním zákona vo výboroch.

 • Vážený pán predseda, vážená pani ministerka, vážené dámy, vážení páni,

  dovoľte mi, aby som predniesla spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 53/1996 Z. z.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím číslo 1201 z 10. októbra 1996 pridelil na prerokovanie uvedený vládny návrh zákona štyrom výborom Národnej rady Slovenskej republiky, a to ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie, rozpočet a menu, výboru pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie a výboru pre zdravotníctvo a sociálne veci v termíne do 17. októbra 1996. Na skoordinovanie stanovísk výborov Národnej rady Slovenskej republiky bol určený Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci.

  Všetky určené výbory Národnej rady Slovenskej republiky návrh prerokovali, vyslovili s ním súhlas a uplatnili k nemu pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené v spoločnej správe pod bodmi 1 až 3.

  Keďže máte túto spoločnú správu všetci pred sebou, nebudem čítať tieto návrhy, iba by som vás prosila o doplnenie pozmeňujúceho návrhu pod číslom 1. Pri prepise uznesenia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci vypadlo slovo "pracovnej". Keďže to má podstatný význam, prosila by som vás, keby ste si znenie tohto bodu doplnili "pri zahraničnej pracovnej ceste". Všetky tri návrhy budem odporúčať prijať en bloc s touto jednou zmenou.

  Ďakujem vám.

 • Ďakujem pekne aj ja, pani poslankyňa.

  Hlási sa niekto do rozpravy?

  Pán poslanec Prokeš sa hlási do rozpravy.

 • Vážené dámy, vážení páni,

  dovoľte, aby som predniesol pozmeňujúci návrh k bodu 18, týkajúci sa § 13 Vreckové. Vzhľadom na to, že predpokladám, že tento zákon sa bude používať aj pri pracovných cestách ústavných činiteľov, navrhujem, aby tento bod bol doplnený o odsek 2, to znamená, že doterajší odsek, ktorý je tam napísaný, bude označený ako odsek 1 a odsek 2 znie: "Ústavným činiteľom pri zahraničnej pracovnej ceste patrí popri náhrade preukázaných potrebných vedľajších príspevkov (§ 4 písm. d) vreckové v cudzej mene vo výške 100 % stravného určeného podľa § 12 ods. 1 alebo ods. 2. Vreckové poskytne vysielajúca organizácia."

  Ďakujem.

 • Nikto ďalší sa nehlási. Končím rozpravu k tomuto bodu programu. Pani ministerka sa chce vyjadriť.

 • Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

  nebudem sa vyjadrovať k tomuto pozmeňujúcemu návrhu, lebo v podstate nesúvisí s predkladaným návrhom zákona, pokiaľ ide o jeho vecnú stránku, vecnú časť. Je to na vás, ako sa rozhodnete a najmä ako si to obhájite pri návrhu štátneho rozpočtu.

 • Takže ste proti. Súhlasím s vami. Dobre. Chce sa vyjadriť aj pani spravodajkyňa, alebo pristúpime k hlasovaniu?

 • Nie, ďakujem, nebudem sa vyjadrovať. Môžeme pristúpiť k hlasovaniu.

 • Pani poslankyne, páni poslanci, ktorí ste mimo rokovacej miestnosti, prosím, aby ste prišli do sály, budeme hlasovať.

  Nech sa páči, pani spoločná spravodajkyňa.

 • Odporúčam všetky návrhy uvedené v spoločnej správe en bloc prijať, iba so zmenou, ktorú som už spomínala v úvode. Text v bode 1 bude znieť "pri zahraničnej pracovnej ceste".

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme o bodoch spoločnej správy en bloc s návrhom pani spoločnej spravodajkyne a s úpravou, ako ste počuli. Návrhy odporúča prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 93 poslancov. Za návrh hlasovalo 93 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Body spoločnej správy sme prijali.

  Môžete pokračovať, pani poslankyňa.

 • V rozprave odznel iba jeden pozmeňujúci návrh. Predniesol ho pán poslanec Prokeš, nedal mi ho písomne. Ak si ho prajete znovu počuť, prosím, aby ho prečítal z miesta. Ak je všetkým jasný, potom ho netreba čítať, pretože bol prednesený pri mikrofóne. Keďže tento návrh prekvapil aj mňa a neviem, ako by sa zachovali, ako by reagovali zástupcovia ministerstva financií, koľko by to stálo štátny rozpočet, nechám pánov poslancov a pani poslankyne rozhodnúť samých, ako o tomto návrhu budú hlasovať.

 • Hlasujeme o návrhu pána poslanca Prokeša. Pani poslankyňa to necháva na vaše voľné rozhodnutie.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 92 poslancov. Za návrh hlasovalo 36 poslancov. Proti návrhu hlasoval 1 poslanec. Hlasovania sa zdržalo 53 poslancov. Nehlasovali 2 poslanci.

  Tento návrh sme neprijali.

  Nech sa páči, pani poslankyňa.

 • Vážený pán predseda, vážení prítomní,

  tým sme vyčerpali všetky návrhy zo spoločnej správy, aj návrh, ktorý odznel v rozprave. Môžeme hlasovať o zákone ako celku. Odporúčam ho prijať.

 • Ďakujem. V súlade s ustanovením § 26 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky budeme hlasovať o vládnom návrhu zákona ako celku aj so schválenými dodatkami.

  Prosím, prezentujme sa a hneď hlasujme. Pani spoločná spravodajkyňa navrhuje, aby sme hlasovali pozitívne, aby sme tento zákon prijali.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 97 poslancov. Za návrh hlasovalo 96 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Môžem konštatovať, že sme schválili vládny návrh zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 53/1996 Z. z.

  Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

  vzhľadom na to, že zasadnutie Spoločného výboru Európskej únie a Slovenskej republiky na budúci týždeň bude v tejto miestnosti, prosím vás, aby ste si zo svojich stolov zobrali všetky materiály, ktoré potrebujete, pretože ostatné budú skartované. Ešte raz prosím, upracte si svoje pracovné stoly.

  Ďalej vám chcem povedať, že schôdza Národnej rady Slovenskej republiky bude 5. novembra 1996 o 14.00 hodine podľa schváleného programu.

  Pokiaľ ide o lietadlo, v utorok 5. novembra bude odlet z Košíc o 7.30 hodine a z Popradu 8.10 hodine. Dnes lietadlo odletí o 14.00 hodine, to znamená, že autobus odíde o 13.30 hodine.

  Ďakujem. Prajem vám príjemný týždeň.