• Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

  otváram rokovanie prerušenej 16. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Prosím, pani poslankyne, páni poslanci, nebudeme sa prezentovať teraz, ale potom, keďže ste sa už zahlásili s poznámkami, ktoré sa týkajú procedurálnych problémov.

  Nech sa páči, pán poslanec Fico.

 • Pán predseda, v prvom rade vás chcem poprosiť, aby ste informovali Národnú radu o ďalšom presnom programe rokovania, pretože taký zmätok v programe, aký máme teraz, sme ešte azda nikdy v parlamente nemali. To je jedna procedurálna požiadavka.

  Druhý návrh sa týka, pán predseda, ďalšej voľby člena Osobitného kontrolného orgánu. Vy ste po voľbe, ktorá prebehla v piatok predminulý týždeň, konštatovali, že nebol zvolený siedmy člen Osobitného kontrolného orgánu a že žiadate poslanecké kluby, aby predložili návrhy na ďalších kandidátov. Lenže ste nepovedali ani termín, ani hodinu, dokedy to majú urobiť. Preto vás prosím o spresnenie tejto informácie, pretože ak k tomuto spresneniu nedôjde, dávam v tomto momente procedurálny návrh, ktorý stiahnem v prípade vášho spresnenia, aby sme ako prvý bod rokovania v stredu ráno uskutočnili voľbu siedmeho člena Osobitného kontrolného orgánu s tým, že politické kluby, parlamentné kluby by boli povinné predložiť návrhy kandidátov do zajtra do 12.00 hodiny.

  Ďalej navrhujem, aby sme ako druhý bod rokovania v stredu ráno (teda po tomto bode) prerokovali bod rekonštrukcia Rady Slovenskej televízie.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  Vážený pán predseda, vážené dámy, páni,

  dovoľte mi, aby som predložil tri pozmeňujúce návrhy k programu rokovania 16. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky, tak ako boli pôvodne schválené v programe. Odporúčam, aby body číslo 34, 41 a 42, prečítam teda, o ktoré body ide, boli z rokovania 16. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky stiahnuté.

  Ide o bod číslo 34 - je to návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky. Materiál je pod tlačou číslo 316.

  Ďalej odporúčam, aby zo 16. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky bol stiahnutý bod programu číslo 41. Ide o návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody na odvolanie viceprezidenta Fondu národného majetku Slovenskej republiky a niektorých ďalších členov prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky.

  A ďalej odporúčam, aby bol stiahnutý bod číslo 42 - návrh na voľbu viceprezidenta Fondu národného majetku Slovenskej republiky a ďalších členov prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky.

  Vážený pán predseda, vážené dámy, páni,

  tento môj návrh odôvodňujem výsledkami politických rokovaní v uplynulom týždni a stanoviskom poslaneckých klubov HZDS, RSS, Slovenskej národnej strany a Združenia robotníkov Slovenska. Súčasne k tomuto návrhu by som si dovolil poznamenať, že tieto poslanecké kluby budú trvať na tom, aby sa tieto body programu prerokovali na septembrovej schôdzi po dôkladnej príprave týchto bodov a po všeobecnej politickej konzultácii všetkých politických subjektov, všetkých parlamentných politických subjektov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  Vážený pán predseda, kolegyne poslankyne, kolegovia poslanci,

  dovoľte, aby som v rámci svojho procedurálneho návrhu navrhol doplnenie programu tejto 16. schôdze Národnej rady, a to o tri body programu s tým, aby boli do programu zaradené postupne, tak ako ich navrhnem. Zároveň žiadam, aby tieto body programu boli zaradené na prerokovanie 16. schôdze dňa 3. 7. 1996, t. j. v stredu tohto týždňa. Konkrétne ide o tieto tri body programu:

  1. zákon Národnej rady Slovenskej republiky z 22. marca 1996 o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky - parlamentná tlač číslo 396,

  2. v rámci procedurálneho návrhu navrhujem zaradiť na rokovanie vládny návrh zákona Národnej rady Slovenskej republiky o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov - parlamentná tlač 427,

  3. ako tretí si dovoľujem navrhnúť na rokovanie vládny návrh zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení neskorších predpisov - parlamentná tlač 432.

  Zároveň žiadam kolegyne poslankyne a kolegov poslancov o podporu prerokovania týchto bodov programu na tejto schôdzi Národnej rady.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Pani predsedkyňa Lazarová.

 • Vážený pán predseda, vážené poslankyne, vážení poslanci,

  dovoľte, aby som navrhla doplnenie programu schôdze Národnej rady o tlač 444 na zmenu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky z 8. novembra 1995 číslo 222 o vyslovení súhlasu s Dohovorom o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť. Prosím, aby tento bod programu bol zaradený ako posledný, aby ho výbor pre životné prostredie a ochranu prírody mohol ešte prerokovať.

  Ďakujem.

 • Ďakujem aj ja. Pán poslanec Pokorný.

 • Pán predseda, chcel som navrhnúť to isté, lebo som zabezpečoval realizáciu návrhu tohto uznesenia. Pani predsedníčka ma predbehla, predložila tento návrh napriek skutočnosti, že nič pre to neurobila. Ďakujem.

 • Ďakujem. Pán predseda, chcem len oznámiť, že budem hlasovať náhradnou kartou číslo 1.

 • Ďakujem. O tom nebudeme hlasovať.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, predtým ako dám hlasovať o vašich pozmeňujúcich návrhoch, prosím, aby sme sa prezentovali.

  Prítomných je 115 poslancov. Konštatujem, že Národná rada je schopná sa uznášať.

  Pristúpime k hlasovaniu. Prvý pozmeňujúci, resp. doplňujúci návrh do programu mal pán poslanec Fico, ale najskôr s otázkou pre mňa. Po vyhlásení, že voľba prebehla tak, že bol zvolený len jeden z navrhovaných členov Osobitného kontrolného orgánu, poslanecký klub Maďarskej koalície navrhol pána poslanca Kötelesa. Žiaden iný návrh som nedostal. Ani som nemal v úmysle zaradiť ho na túto schôdzu. To znamená, že beriem druhý návrh pána poslanca Fica, ktorý navrhuje, aby sme doplňujúcu voľbu na siedmeho člena dali na stredu tento týždeň.

 • Nezrozumiteľný hlas.

 • Dobre, veď to môžeme nakoniec urobiť. Navrhuje to ako prvý bod.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 119 poslancov. Za návrh hlasovalo 47 poslancov. Proti návrhu hlasovali 3 poslanci. Hlasovania sa zdržalo 64 poslancov. Nehlasovalo 5 poslancov.

  Na túto schôdzu nenavrhneme zaradiť tento doplňujúci bod.

  Ďalej vystúpil s návrhom predseda výboru pán Maxon a žiada, aby sme vypustili z rokovania 16. schôdze... Pardon, ospravedlňujem sa, pán poslanec Fico mal ďalší návrh, aby sme na túto schôdzu navrhli prerokovanie doplnenia a zmeny, resp. rekonštrukciu Rady Slovenskej televízie.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 126 poslancov. Za návrh hlasovalo 57 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 6 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 63 poslancov.

  Tento návrh neprešiel.

 • Môžeme pristúpiť k návrhu pána predsedu Maxona, ktorý navrhuje, aby sme body 34, 41 a 42 stiahli z rokovania tejto schôdze. Ide o návrh Výboru Národnej rady pre životné prostredie a ochranu prírody na odvolanie viceprezidenta Fondu národného majetku Slovenskej republiky a niektorých ďalších členov prezídia fondu. Ďalej o návrh na voľbu viceprezidenta Fondu národného majetku Slovenskej republiky a ďalších členov prezídia Fondu národného majetku a takisto o návrh, ktorý má tlač 316 - novela zákona o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby a rovnako o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 76 poslancov. Za návrh hlasovalo 71 poslancov. Proti návrhu hlasovali 2 poslanci. Hlasovania sa zdržali 3 poslanci.

  Tieto body programu vypúšťame z rokovania 16. schôdze.

  Ďalej pán predseda Rea navrhol, aby sme na stredu 3. júla 1996 zaradili na rokovanie tlače číslo 396, 427 a 432. Ide o tieto zákony: jeden vrátil prezident republiky na opätovné prerokovanie (je to tlač 396) - o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky, ďalej vládny návrh zákona Národnej rady Slovenskej republiky o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (je to tlač 427) a takisto, aby sme zaradili návrh zákona, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení neskorších predpisov.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme, kto je za zaradenie týchto bodov.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 79 poslancov. Za návrh hlasovalo 73 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržalo 6 poslancov.

  Na rokovanie tejto schôdze zaraďujeme na stredu 3. júla uvedené body.

  Predsedníčka výboru pani Lazarová navrhla, aby sme do programu zaradili tlač číslo 444. Je to návrh na zmenu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky z 8. novembra 1995 číslo 222 o vyslovení súhlasu s Dohovorom o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme. Ide, myslím si, o vyňatie vlka a medveďa spod ochrany.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 106 poslancov. Za návrh hlasovalo 93 poslancov. Proti návrhu hlasoval 1 poslanec. Hlasovania sa zdržalo 10 poslancov. Nehlasovali 2 poslanci.

  Tento bod programu bude zaradený.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, keďže sme si takto upravili našu schôdzu, budeme pokračovať nasledujúcim bodom, ktorým je

  návrh na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k uzneseniu Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch.

  Je to bod, ako sme si ho schválili po tých troch bodoch, ktoré sme teraz stiahli z rokovania.

  Prosím pani poslankyňu Melániu Kollárikovú, aby uviedla návrh a podala návrh na uznesenie.

 • Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia,

  dovoľte, aby som vám predložila návrh uznesenia týkajúci sa budovania pomníkov vo Veľkých Kapušanoch, v Tornali i v niektorých ďalších mestách južného Slovenska na počesť 1100. výročia príchodu Maďarov do Karpatskej kotliny.

  Klub poslancov Slovenskej národnej strany konštatuje, že budovanie pomníkov na počesť uvedeného historického výročia nie je v súlade so záujmami dobrého spolunažívania občanov Slovenska. Klub poslancov Slovenskej národnej strany vyjadruje nesúhlas s rozhodnutím poslancov príslušných mestských zastupiteľstiev, ktoré si dovolili na území zvrchovanej Slovenskej republiky dať súhlas na postavenie pamätníkov oslavujúcich násilný vpád Maďarov do životného priestoru starých Slovákov. Inštalácia pomníkov nie je v súlade ani so Zmluvou o dobrom susedstve a priateľských vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou.

  Na základe uvedeného poslanecký klub Slovenskej národnej strany navrhuje, aby Národná rada Slovenskej republiky na 16. zasadnutí prijala takéto uznesenie. Návrh uznesenia:

  "Národná rada Slovenskej republiky konštatuje, že vybudovanie pomníka vo Veľkých Kapušanoch a v Tornali pri príležitosti 1100. výročia príchodu Maďarov do Karpatskej kotliny nie je v súlade so záujmami dobrého spolunažívania obyvateľov Slovenska. Vyjadruje hlboké znepokojenie nad úmyslom mestských zastupiteľstiev vo Veľkých Kapušanoch a v Tornali postaviť vyššie uvedený pomník. Žiada mestské zastupiteľstvá vo Veľkých Kapušanoch a v Tornali prehodnotiť svoje rozhodnutie vybudovať pri príležitosti 1100. výročia príchodu Maďarov do Karpatskej kotliny pomník a v záujme dobrého občianskeho spolunažívania v Slovenskej republike upustiť od jeho výstavby."

 • Ďakujem pani poslankyni.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, otváram rozpravu k tomuto bodu. Pán poslanec Ferkó sa hlási do rozpravy. Nech sa páči. Pán poslanec Langoš má medzitým faktickú poznámku.

 • Ďakujem za slovo.

  Pán predseda, navrhujem, aby sa Národná rada Slovenskej republiky nedôstojným spôsobom týmto miestnym problémom nezaoberala, pretože návrh Slovenskej národnej strany vytvára, rozširuje priestor konfrontácie, slovensko-maďarskej konfrontácie na Slovensku. Je to proti záujmom Slovenskej republiky. Navyše, rokovali sme s maďarskými kresťanskými demokratmi, s ktorými máme spolu v zastupiteľstve vo Veľkých Kapušanoch väčšinu, a dospeli sme k dohode, ktorá odstraňuje konfrontačný spôsob alebo konfrontačnú interpretáciu nápisu, tak ako ho pôvodne navrhovalo mestské zastupiteľstvo. Preto navrhujem, aby parlament prenechal rozhodnutie samospráve vo Veľkých Kapušanoch.

  Ďakujem.

 • Čiže mám to považovať za procedurálny návrh na stiahnutie tohto bodu z rokovania programu?

 • Medzitým sa ešte pán poslanec Ftáčnik hlási s faktickou poznámkou.

 • Vážený pán predseda, vážené kolegyne a kolegovia,

  som trochu sklamaný tým, ako málo faktov sa prednieslo o tejto otázke, pretože napríklad to, čo spomínal pán poslanec Langoš, by bolo treba reflektovať, keď niekto predkladá návrh na uznesenie Národnej rady, že v tej veci došlo k istému vývoju a poslanci by mali byť o ňom informovaní. Teda, aby dostali všetky presné a úplné informácie, keď sa predkladá návrh na takéto uznesenie.

  Takže v tejto faktickej poznámke som chcel požiadať pani predkladateľku, aby uviedla celú genézu, ako sa veci vyvíjali, aby sa to neriešilo len tak, že poslanecký klub je znepokojený a my, všetci ostatní, sa máme podľa toho riadiť. To znamená, povedať aj fakty, ako to bolo, ako sa kauza vyvíjala a prečo Národná rada má k tomu zaujímať stanovisko.

 • Ďakujem. Pán poslanec Hrnko sa prihlásil do rozpravy. Tak najskôr pán poslanec Ferkó, lebo je prihlásený do rozpravy, vy ste ako druhý, pán poslanec.

  Ale mal by som dať hlasovať, lebo pán poslanec Langoš mal procedurálny návrh. Najskôr budeme hlasovať o tom, či to stiahneme z rokovania tejto schôdze. Pani poslankyňa, je to normálne hlasovanie bez rozpravy, ale keďže pán poslanec Ftáčnik mal istý názor a myšlienku, chcem sa vás spýtať, kým dám o tomto hlasovať, či sa chcete vyjadriť k tomu, čo povedal pán poslanec Ftáčnik, alebo nie. Keď nie, dám hlasovať hneď o návrhu. Chcete sa vyjadriť, alebo nie?

 • Trvám na tomto uznesení, ale ide o tú vec, že Mestské zastupiteľstvo vo Veľkých Kapušanoch odhlasovalo dokonca aj sumu na výstavbu tohto pamätníka, a my tu nezakazujeme, ale dávame na mestské zastupiteľstvo, aby prehodnotilo svoje stanovisko.

 • Ďakujem. Ešte pán poslanec Fogaš.

 • Chcel by som poprosiť, aby sme venovali pozornosť tomu, o čom budeme hlasovať. Totiž aj to odporúčanie, ktoré sa predkladá zo strany Národnej rady, je dnes podľa toho, čo povedal pán poslanec Langoš, už asi málo aktuálne. Bolo by dobré, aby nás prípadne pán Langoš oboznámil s textom dohody alebo toho uznesenia, na čom sa dohodli. Čo je to ten kompromis? Pretože ak sa na niečom dohodli, čo je všeobecne prijateľné, je zbytočné hlasovanie v Národnej rade, a potom treba podporiť návrh na stiahnutie.

 • Ďakujem. Ešte pani poslankyňa Lazarová.

 • Myslím si, že to vôbec nie je neaktuálne, pretože dva pamätníky sú už postavené a jeden z nich je odhalený. Takže toto uznesenie bude treba rozšíriť ešte aj na tieto ďalšie dva pamätníky v Tornali a Rimavskej Sobote.

 • Ešte pán poslanec Andel, podpredseda Národnej rady.

 • Ďakujem, pán predseda. Myslím si, že to, čo navrhuje pán Ftáčnik, aby sme povedali genézu toho, je ťažko realizovateľné. Po prvé, neboli sme pri tom, ako sa to udialo v Tornali, vo Veľkých Kapušanoch, resp. v niektorých ďalších obciach na Slovensku. Po druhé, neviem, potom azda by sme museli urobiť poslanecký prieskum a to je veľmi ťažko realizovateľné. Ja by som len navrhoval, ak môžem, do toho uznesenia "vo Veľkých Kapušanoch, v Tornali a v niektorých ďalších obciach Slovenskej republiky", pretože toto sa nestalo iba v Tornali, vo Veľkých Kapušanoch, ale stalo sa to cca v 10 alebo 9 obciach Slovenskej republiky.

  Ďakujem.

 • Dobre, ďakujem. Ešte pán poslanec Bajan.

 • Varoval by som pred takýmto nekonkrétnym postupom, pretože uznesením Národnej rady môžeme zrušiť len taxatívne nejaké konkrétne uznesenie.

 • Toto nie je narušenie uznesenia. To je len...

 • Reagujem len na môjho predrečníka.

 • Chcem reagovať na slová pána podpredsedu Andela, prečo nie je možné vykonať ten prieskum. Čo nám bráni, aby sme tu nekvalifikovane nerozhodovali bez informácií? Veď sa k tej veci môžeme vyjadriť na základe faktov. On hovorí, že to nie je možné, ja nevidím dôvod, prečo to nie je možné. Môžeme aj my poveriť poslancov, aby takýto prieskum urobili, aby predložili všetky fakty.

 • Pán poslanec Langoš, nedávam rozpravu k vášmu návrhu, o tom sa bude hlasovať. Ide len o vysvetlenie dôvodov.

  Nech sa páči, pán poslanec Langoš.

 • Ďakujem pekne. Navrhujem teda, aby sa hlasovalo o mojom procedurálnom návrhu po vystúpení pána poslanca Ferkóa, ktorý je súčasne poslancom Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch, s ktorým sme vlastne rokovali o možnej zmene uznesenia.

 • Áno, do rozpravy sa predtým hlásil pán poslanec Hrnko. Nebolo by potom dobré, keby sme z rozpravy vyhodili pána poslanca Hrnka a v rozprave by vystúpil pán poslanec Ferkó. Budete súhlasiť, aby vystúpil aj poslanec Hrnko, alebo ak by ste súhlasili, mal by som návrh, aby sme po rozprave hlasovali o návrhu pána poslanca Langoša. Dobre? Ďakujem, pán poslanec Langoš súhlasí.

  Nech sa páči, pán poslanec Ferkó.

 • Vážený pán predseda, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia,

  dovoľte mi, aby som vás z prvej ruky a chronologicky informoval o kauze výstavby pamätníka vo Veľkých Kapušanoch ako člen mestského zastupiteľstva.

  Dňa 25. 4. 1996 predstavitelia mestskej organizácie Csemadoku predniesli požiadavku na výstavbu pamätníka pripomínajúceho 1100. výročie príchodu Maďarov do Karpatskej kotliny a takisto sa vyslovila požiadavka na finančný príspevok vo výške 50 000 Sk. Po diskusii dal pán primátor hlasovať o prednesenej požiadavke. Prítomných bolo 17 poslancov a hlasovanie dopadlo jednomyselne za, nikto nebol proti. Z tých 17 prítomných poslancov boli prítomní 6 poslanci slovenskej národnosti, takže ostro protestujeme proti vyjadreniu poslanca Gaľu, že výstavbu pamätníka odsúhlasila iba nacionalistická väčšina maďarských poslancov. Nie je to pravda.

  Teraz vám prečítam schválené uznesenie a posúďte vy sami, ktoré zákony Slovenskej republiky porušilo mestské zastupiteľstvo schválením tohto uznesenia.

  Uznesenie číslo 130 - k žiadosti Csemadoku vo Veľkých Kapušanoch o finančný príspevok na postavenie pamätníka pri príležitosti 1100. výročia príchodu Maďarov do Karpatskej kotliny.

  Mestské zastupiteľstvo vo Veľkých Kapušanoch:

  1. schvaľuje finančný príspevok vo výške 50 000 Sk na pomník pri príležitosti 1100. výročia príchodu Maďarov do Karpatskej kotliny,

  2. súhlasí s umiestnením tohto pomníka pred budovou Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch,

  3. ukladá školsko-kultúrnej komisii mestského zastupiteľstva spracovať návrh scenára osláv a podujatí spojených s prvou písomnou zmienkou o meste Veľké Kapušany.

  Myslím si, že z právneho hľadiska je rozhodnutie mestského zastupiteľstva úplne v poriadku. A vták turul ťažko môže narušiť integritu, suverenitu slovenského štátu.

  Odmietame aj tvrdenie Jána Čarnogurského, že pomník oslavuje násilie a je schopný narušiť spolunažívanie. Obávam sa, že na narušenie dobrého spolunažívania sú tu iní vtáci, ktorí však nemajú krídla.

 • Ruch v sále.

 • Dňa 30. 5. 1996 bolo ďalšie zasadnutie mestského zastupiteľstva, kde sa znovu nastolila otázka pamätníka. V záujme dobrého spolunažívania sme hľadali možnosť riešenia umelo nafúknutej konfliktovej situácie a ponúklo sa kompromisné riešenie v tomto zmysle:

  1. pamätník nebude postavený pred budovou mestského úradu,

  2. nápis nebude "Obsadenie domoviny", hoci preklad nie je najšťastnejší, skôr by zodpovedalo "Osídlenie domoviny", ale nápis bude znieť: "Pri príležitosti 1100. výročia príchodu Maďarov do Karpatskej kotliny",

  3. názvy obcí budú uvedené dvojjazyčne.

  Oponenti pamätníka však nepristúpili na žiadne kompromisné riešenie, preto neprišlo k dohode. Takisto, z tých istých dôvodov nedošlo ani k dohode pri okrúhlom stole, kde boli prítomní zástupcovia jednotlivých politických strán a hnutí.

  Najviac nás však mrzí, že v tejto zložitej politickej situácii, keď koalícia je v kríze a prebiehajú špinavé privatizačné praktiky, sa zase vytiahla národnostná karta na odvrátenie pozornosti občanov Slovenskej republiky od konkrétnych a závažných problémov. A čo je zarážajúce, asistujú pri tom aj niektorí opoziční politici.

  1100. výročie príchodu Maďarov do Karpatskej kotliny je nevymazateľným historickým faktom, aj keď to v niektorých vzbudzuje neodôvodnené negativistické predsudky. Napriek tomu by sme to nemali využiť na získavanie politického kapitálu. Nemôžeme stavať budúcnosť na krivdách minulosti, ale na perspektívach. Verím, že jeden pomník nás v tomto snažení nemôže zabrzdiť.

  Teraz by som ešte prečítal vyhlásenie mestského zastupiteľstva z minulého týždňa - vo štvrtok sme mali zasadnutie. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkých Kapušanoch v záujme zachovania dobrého spolunažívania Slovákov a Maďarov, aj ako reakciu na výroky niektorých politikov a v záujme informovanosti občanov prijíma toto vyhlásenie:

  "Postavením pamätníka vo Veľkých Kapušanoch si chceme pripomenúť 1100. výročie usadenia sa Maďarov v Karpatskej kotline a ich dobré spolunažívanie so Slovákmi a ostatnými národnosťami v našom okolí. Odmietame spolitizovanie tohto plánu niektorými politikmi, ich znevažujúcimi výrokmi na adresu poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré sú aj spochybnením samosprávnych funkcií nášho mesta. Súhlasíme s tým, aby na podstavci pamätníka bol text: "Postavené na pamiatku 1100. výročia usadenia sa Maďarov v Karpatskej kotline a na znak toho, že odvtedy žijú v mieri so Slovákmi a inými národnosťami", s tým, aby tento text bol v štyroch jazykoch - v slovenčine, maďarčine, ruštine a nemčine. Sme presvedčení, že takýto text osloví zástancov dobrého spolunažívania Maďarov a Slovákov a nie je v rozpore so žiadnym zákonom tohto štátu.

  Vyzývame predstaviteľov vlády a parlamentu, ako aj iných čelných predstaviteľov, aby aj pri podpore lokálnych rozvojových programov venovali nášmu mestu aspoň toľko pozornosti ako v prípade výstavby spomenutého pamätníka."

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem. Pán poslanec Hrnko a po ňom pani poslankyňa Lazarová.

 • Vážené dámy, vážení páni kolegovia, vážený pán predseda, prítomní členovia vlády,

  nechcem nejakým spôsobom vnášať nesváry alebo nejaké nedorozumenia medzi občanov tohto štátu rôznej národnosti a myslím si, že zodpovední politici na jednej aj druhej strane by si mali byť vedomí dôsledkov svojho konania, aby nevyvolávali neželateľné následky a reakcie.

  Osobne si myslím, že aj zodpovední politici miestnej samosprávy by mali dbať na to, aby svojimi uzneseniami nevstupovali do medzery, v ktorej nie je porušenie zákona, ale v ktorej sa využíva nedostatok zákona. A to je, myslím, tento prípad - rozhodnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch i rozhodnutia ďalších podobných a obdobných zastupiteľstiev.

  Aby som bol konkrétny, čo znamená v slovenských dejinách milénium alebo milénium a centárium, teda 1000. a 1100. výročie zaujatia vlasti, pretože presný termín maďarského "honfoglalás" je zaujatie vlasti. Už sám osebe tento termín implikuje, že sa tu stalo niečo, čo asi nebolo celkom v súlade s tým, čo sleduje naša vláda a čo sleduje táto republika vo vzťahu k národnostiam.

  Keď sa pripravovali rozsiahle milenárne oslavy pred 100 rokmi, diali sa zo strany vtedajšej budapeštianskej vlády vo vypätom, nebojím sa povedať, šovinistickom duchu a celý duch milenárnych osláv bol duch podmanenia. Duch podmanenia všetkých ostatných, ktorí žili vo vtedajšom Uhorsku, a jednoducho jediný osud, mierový osud, ktorý im strojcovia milenárnych osláv ponúkali, bola dobrovoľná asimilácia. Ináč nasledovala násilná asimilácia. A preto sa v roku 1895, rok pred konaním osláv, stretli v Budapešti zástupcovia utláčaných národností Uhorska a prijali vyhlásenie, že nebudú oslavovať milénium, pretože milénium je jednoducho nástrojom, ktorý oslavuje násilie a ktorý upiera ostatným uhorským národnostiam právo na slobodný rozvoj národného života.

  Nebolo náhodou, že po roku 1918 sa z úradnej moci všetky pomníky pripomínajúce milénium na Slovensku zlikvidovali. Padol pomník Árpáda na Devíne, obdobný pomník v Nitre i v ďalších obciach na Slovensku.

  Pokus zástupcov niektorých samospráv na Slovensku považujem za snahu revidovať výsledky národnej a demokratickej revolúcie z roku 1918 po sedemdesiatich alebo osemdesiatich rokoch, niečo medzi tým, teda v každom prípade ide o konfrontačný pokus.

  Páni, uvedomte si, že nie je možné oslavovať príchod Maďarov v roku 896, pretože Maďari boli v Karpatskej kotline už minimálne 30 rokov predtým. Čo sa stalo v roku 896, je jasné. Maďari vtedy začali násilne zaujímať tento priestor. Nie, oni prišli sem skôr a to vie objektívna história, a preto pripomínanie tejto skutočnosti na Slovensku je v rozpore s dobrými vzťahmi medzi národnosťami.

  Nemyslím si, že by sme mali prijímať uznesenie v tejto snemovni, ale konať by mala vláda Slovenskej republiky, a ak nemá dostatok zákona, tak jednoducho prijať zákon o tom, aký postup je možný pri výstavbe pomníkov. Dnes tu je milénium, čo je na jednej strane, samozrejme, najvyššia, resp. najvýznamnejšia udalosť jedného národa a na druhej strane je to otázka pokorenia, resp. porážky. Myslím si, že keď si budeme takto pripomínať svoju minulosť, nedospejeme ďaleko. Dospejeme len k vzájomnej konfrontácii. Máme si pripomínať to, čo nás spája, nie to, čo nás rozdeľuje. A nehovorím, ako by sa zachovala maďarská vláda, keby, dajme tomu, v Békéscsabe postavili pomník Košickému vládnemu programu. Pán kolega, dajte mi príklad.

  Treba urobiť takú zákonnú normu, aby nemohlo nastať divoké stavanie pomníkov, lebo niekde v dedine si zmyslia, že treba postaviť pomník na oslavu tých, ktorí uskutočnili holokaust, a tiež povieme, že vláda nemá zákonný nástroj na to, aby takýto pomník znemožnila. Preto si myslím, že by nebolo vhodné ani dobré vo vzťahoch našich občanov, keby sme takéto niečo na Slovensku pripustili.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Najskôr má faktickú poznámku pán poslanec Köteles.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Chcel by som upozorniť pána poslanca Hrnka, že práve v tomto roku asi v marci oslavovali dolnozemskí Slováci 250. výročie príchodu Slovákov na Dolnú zem, a práve v Békešskej Čabe odhalili pomník. Oficiálne sa na tom zúčastnil aj prezident Maďarskej republiky Árpád Göncz. Nikomu to neprekážalo. Nerobili z toho takú aféru, akú robíme teraz tu. V tomto štáte sme zvyknutí búrať pomníky. Prosím vás, chceme to robiť ešte raz? Nestačí nám, že sme rozbili sochu Márie Terézie a teraz ju oslavujeme? Chcel by som vás takisto upozorniť, že práve minister zahraničných vecí Slovenskej republiky hovoril, že nemáme politizovať historické fakty. Historické fakty majú posúdiť historici, nie členovia Národnej rady Slovenskej republiky a hlavne nie takí ľudia, ktorí žijú od tohto mesta približne v 500-kilometrovej vzdialenosti.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec, aj ja ďakujem, ale keďže ste ma vyprovokovali, a viem, že by sme nemali viesť takýto dialóg, je rozdiel prísť niekde s pluhom a prísť so šabľou.

 • Vážený pán predseda, vážení kolegovia,

  chcela by som zareagovať na poznámku môjho predrečníka. Chcem upozorniť, že v Békešskej Čabe nepostavili pomník takého typu ako v Tornali alebo Rimavskej Sobote, kde sú starí Maďari s mečmi, a ako sme počuli od pána Ferkóa, vraj je to symbol pokoja a mierového spolunažívania Slovákov a Maďarov na južnom Slovensku. Stavanie pamätníkov tohto typu je typická falzifikácia dejín. Podobná, akú som zažila nedávno v Maďarskom parlamente, keď sme sa s pánom podpredsedom Húskom zúčastnili na stretnutí predsedov parlamentov Európy, kde sa niekoľkokrát hovorilo a niekoľkokrát opakovalo, že vraj Maďarská republika oslavuje tento rok, počúvajte dobre, 1000. výročie maďarskej štátnosti. Tak nielen 1100 rokov obsadenia alebo podmanenia vlasti, lebo to je pravý preklad z maďarčiny, ale už ďalšia falzifikácia dejín, 1000. výročie maďarskej štátnosti. Je to smutné, ale takáto účelová falzifikácia dejín je metóda veľmi známa aj u niektorých politikov maďarskej národnosti v Slovenskej republike. A vystúpenia mojich predrečníkov sú toho dôkazom.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Pani poslankyňa Lazarová, nech sa páči.

 • Vážený pán predseda, poslankyne, poslanci,

  ako tu už bolo povedané, v Maďarsku sa v priebehu celého tohto roku uskutočňujú viaceré oslavné akcie, ktorými si Maďari pripomínajú 1100. výročie príchodu Maďarov do vlasti. V tejto súvislosti maďarské iredentistické kruhy na Slovensku sa rozhodli provokatívne a preukázateľne protizákonne postaviť a slávnostne odhaliť na južnom Slovensku viacero pamätníkov pripomínajúcich udalosti spred 1100 rokov. Týmto aktom sa usilujú rozdúchavať neexistujúce národnostné nepokoje na tomto území a súčasne demonštrujú aj svoje terajšie agresívne ciele.

  Pozrime sa preto, čo sa tu vlastne pred tými 1100 rokmi v skutočnosti dialo. Dovoľte mi uviesť, resp. priamo citovať aspoň niekoľko krátkych údajov uvedených v historických prameňoch o Veľkej Morave z tohto obdobia, akými sú napríklad Perzská kronika, Zeme sveta, Fuldské letopisy, Spisy Konštantína Profyrogeneta o spravovaní ríše, Kronika Regina z Prümu, Kozmosova Kronika Čechov, Duklianska kronika, Kráľovstvo Slovanov, Kniha Chorvátska a ďalšie. Prosím vás, prepáčte mi moju česko-slovenčinu, ktorú tu budem asi teraz prezentovať, pretože budem čítať priamo z českého textu.

  Regino z Prümu - Kronika 889: "V roku 889 od vtělení Pána vytáhl nejdivočejší národ Uhrů nad všechny obludy krutější a v minulé věky neznámý a proto nejmenovaný, ze skítských království a močálů, které svým tokem do nedozírna zatopuje Don. Odtamtud byl tehdy uvedený národ vyhnán národy sousedními, které sa nazývají Pečeněhové. Uhri byli nimi násilně vyhnáni, rozloučili se s vlastí a vydali se na cestu, aby vyhledali země, která by mohli obývat a zvolit si tam sídla." Presídlili sa vtedy do Etelközu. Stadiaľ robili ďalšie výpady. Najprv k Bulharom, "poté však utrpěli od Bulharů roku 895 citelnou porážku, takovou, že stratili 20 000 jezdců. Kromě toho Pečeňové jako spojenci Bulharů zcela zničili maďarské sídla v Etelközu a zbylí Maďari potom Pečeni vypuzeni táhli dále na západ." Turci, resp. Maďari sa vtedy obrátili na útek...

 • Smiech v sále.

 • Áno, Türky - Maďari, to je uvedené v zátvorke, pretože vtedy boli nazývaní Türkami. "Türky se tehdy obrátili na útěk a hledali země k usídlení. Prišli a vyhubili lid obývající Velkou Moravu a usídlili se v jejich zemi." To píše Konštantín Porfyrogenet, to nehovoríme my.

  O tom, že Morava bola vtedy známou zemou, hovorí aj Alfréd Veľký vo svojej Chronografii, kde opisuje okolité štáty, ktoré sa nachádzali v oblasti Moravy, čiže Morava - centrum, o ktorej každý vedel, a v okolí sa nachádzali tieto krajiny: "A tyto Moravané mají na západ od sebe Durinky a Čechy i čast Bavorů, od nich na druhé straně je země Karantánie. Na východ od země Moravanů je země Vislanů a na severovýchod jsou Dalemici" atď. atď.

  O Slovanoch píšu toľko: "Mezi Pečeněhy a Slovany je 10 dnů cesty. Všude se vyskytují prameny vod a všude je hustý les. Území Slovanů je rozláhlé s mnohými lesy. Mají drevěné nádoby a je v nich hojnost medu. Zemře li někdo z nich, spálí ho. Jsou ctitelé tura. Jejich nejčastější obilninou je proso. Mají různé hudební nástroje, jako loutny, bubny, flétny a podobne. Nápoje si připravují z medu. Jejich oděvem je rubáš a nosí vysoké boty. Zbraně, jímž válčí, jsou oštěpy, štíty a kopije. Jejich vládce si klade na hlavu korunu a všichni ho poslouchají a konají podle jeho příkazů. Svého největšího vládce nazývají Svatopluk a jeho zástupce se nazývá župan, a sídelnímu městu říkají "grad". Každý měsíc jsou v onom měste po tři dny trhy, kde obchodují s různým zbožím. Musí stavět hrady. Ze všech stran se sejde více lidí a postaví hrad, neboť Maďari na ně útočí v každé době a přepadávají je nájezdy. A když Maďari přijdou, Slované se uchýlí do oněch hradů, které jsi vystavěli."

  Ďalej sa tu píše, že v roku 885, keď sa Svätopluk oženil so sestrou cisára Anonufa, cisár mu daroval ako veno svojej sestry Čechy. A vtedy bol Svätopluk korunovaný na rímsky spôsob, tak ako rímski cisári.

  "Nejctihodnější ten král Svatopluk vládl pak 40 let a 4 měsíce a splodil syny a dcéry. To je o zemi Slovanů. Avari, kterí se nazývají Uhri, podnikali v těchto dobách od východu nájezdy za Dunaj a spůsobili mnoho běd, neboť lidi a staré ženy zabíjeli, mladice však jako dobytek pro ukájení rozkoše odvlékali sebou" - takže na pamiatku týchto udalostí my staviame pamätníky - "celou Panónii zničili až do vyhlazení. Asi v této době zemřel též Svatopluk, král moravských Slovanů, muž mezi svýmy nejrozvážnější a duchem nejbystrejší. Jeho království drželi jeho synové nešťastně po krátkou dobu, neboť Uhri vše až do základů spustošili. Je třeba vědet, že Svatopluk vládce Moravy byl statečným a obávaným mužem pro národy, které s ním sousedili."

  Ďalej tu píše o usadzovaní Maďarov v Panónii: "Tam spadá veškeré osídlení Turkie. Je nyní označováno podle názvu řek tu tekoucích. Ty řeky jsou následující: první řeka je Tymeš, Tutis, Maruše, Kryš. Když sem přišli Turci úplně vyplenili a ovládli zemi, v níž se usídlili."

  Ďalej Regino z Prümu: "Mezitím však Avari, kteří se nazývají Uhri, spustošili též celou Itálii, spustošili Bavorsko" atď. atď. V Dákiji na východ od Tisy, kde poplienili Venety Slovany, které obývají Dákiji a byli poslušní Svatopluka, krále Moravy nejmocnějšího a nejbojovnějšího ze všech slovanských vládců." Atď. atď.

  Čo to znamená? Cez východné Slovensko tieto maďarské vojská iba prešli a usadili sa v Potisí, dole pod Matrou. To znamená, ako uvádzajú ďalšie pramene, že východné Slovensko prakticky vôbec v tých časoch neobsadili. Boli najprv v Potisí, potom si násilím získali územie medzi Tisou a Dunajom, kde zavraždili knieža Moravanov menom Marout, a potom tiahli na Itáliu a Bavorsko, čiže v podstate na severnej Morave, pod ktorou dnes rozumieme to tzv. horné Uhorsko, sa vtedy vôbec neusídlili, o čom svedčia údaje týkajúce sa ďalších rokov, kde sa hovorí, že "Uhry byli v roku 906" (t. j. 10 rokov po tzv. príchode do vlasti) "pobiti od Moravanů, když ich napadli." O tom svedčia aj mnohé iné letopisy a to, čo sa tu dnes robí, je vlastne ťažký falzifikát. Falzifikát je aj zobrazenie maďarských bojovníkov na pomníku. Prosím vás, veď tí, ktorí navrhovali daný pomník, ani nevedia, ako títo pôvodní maďarskí bojovníci vyzerali. Nech sa pozrú do kroniky z roku 1300, tam ich majú znázornených. A čo sa týka mečov, ktorými sú bojovníci ozbrojení, je to smiešne. Lebo "spůsob boje Maďarů" vylíčil Regino z Prümu roku 889, kde sa hovorí, že "Maďari nezahubili lidi mečem, mnoho tisíc však šípy, ktoré vystrelovali s takovým uměním z rohových luků, že jejich zásahům se bylo možno vyhnout jen stěží", čiže žiadne meče, ale mali šípy a luky.

  Takže tak, ako som uviedla, už aj samotné zobrazenie týchto bojovníkov je falzifikát, bez ohľadu na to, že vlastne v týchto končinách sa v tom čase maďarské kmene vôbec neusídlili. Naším územím prechádzali iba staromaďarskí bojovníci a až v roku 900 sa presúvali do Potisia ženy a deti so šiatrami a dobytkom.

  Ako z uvedených historických prameňov jednoznačne vyplýva, pamätníky, ktoré sa stavajú na južnom Slovensku, sú na jednej strane cynickou oslavou násilia a ukrutností páchaných v dávnych dobách v našej krajine na našom obyvateľstve a na druhej strane cieľavedomým falšovaním historických skutočností. Žiadny z historických národov žijúcich v Európe neoslavuje svoj pradávny príchod a usadenie sa na území, ktoré obýva. Už samotný fakt, že Maďari túto udalosť takto kŕčovite zdôrazňujú, je dôkazom toho, že sa vlastne sami vyčleňujú z európskych národov a demonštrujú tým pred svetom, že sú tu ešte dodnes vlastne cudzím elementom. Prosím, keď si to chcú oslavovať, je to ich záležitosť. Na svojom území v Maďarsku si môžu oslavovať všetko, čo uznajú za vhodné, ale nemôžu to robiť na území cudzieho suverénneho štátu.

  Nič menej, tieto pamätníky hodné zavrhnutia, oslavujúce vyvražďovanie nášho obyvateľstva a pustošenie našej pravlasti Veľkomoravskej ríše, je spupnou urážkou nášho obyvateľstva. Neviem si predstaviť, že by príslušníci nemeckej menšiny stavali pamätníky fašistickej armáde na územiach, cez ktoré prechádzali nemecké vojská naším územím počas II. svetovej vojny a kde preukázateľne zabíjali našich obyvateľov.

  Keď si však už chceme tieto udalosti na Slovensku pripomenúť, tak potom postavme pomníky padlým a obetiam, postavme pomníky Morotovi a Salanovi, veľkomoravským kniežatám, ktoré bojovali a chránili tieto územia.

  A preto dôrazne vyzývame ministra životného prostredia pána Zlochu, aby v čo najkratšom čase v spolupráci s ministrom vnútra Hudekom zabezpečil odstránenie týchto protiprávne zriadených stavieb. Žiadame odstránenie, nie pokutovanie. Totiž vo vyhláške 85/1976 Zb., v ktorej sú aj pomníky považované za stavby, sa nariaďuje vlastníkovi stavbu odstrániť, ak bola postavená bez stavebného povolenia, alebo v rozpore s ním a keď sa stavba neodstráni po prvom upozornení, prípadne po pokute, potom sa odstráni oficiálnymi orgánmi na náklady zriaďovateľa. Prosíme, aby tieto pamätníky boli do 3 týždňov odstránené.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pani predsedníčke výboru. Slovo do rozpravy má pán poslanec Milan Gaľa. Nech sa páči, máte slovo. Pardon, ešte sú faktické poznámky, pán poslanec Rózsa.

 • Hlas: Do rozpravy.

 • Do rozpravy? Nech sa páči. To isté aj pán poslanec Duka-Zólyomi? S faktickou poznámkou? Dobre.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Pani poslankyňa Lazarová, vy ste smiešna. Že sa nehanbíte oblbovať parlament takými nezmyslami, ktoré ste tu vyslovili. Takto diletantsky vystupovať pred celým plénom! Ak tomu nerozumiete, aspoň neurážajte. Urážate nás, a dôrazne protestujem proti týmto urážkam.

  Chcel by som ešte povedať jednu poznámku k vystúpeniu pána Hrnka. Áno, my tu žijúci Maďari sme nikdy neprotestovali proti tomu, že slovenský národ hodnotí svoje historické cennosti a pamiatky a oslavuje ich. My ako Maďari tu žijúci alebo vôbec maďarský národ tiež máme svoje historické pamiatky, historické hodnoty, ktoré si uctievame, na týchto sme vyrástli a budeme si ich uctievať aj v budúcnosti. V tomto by sme chceli mať vzájomné porozumenie a nechápať to tak, že chceme niekoho urážať. Preto tieto slová, ktoré tu odznievajú, musíme skutočne odmietnuť a protestovať proti nim.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Pán poslanec Cuper, faktická poznámka? Nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci, chcel som iba povedať pánu Ferkóovi a pánu Duka-Zólyomimu, že chápem ich túžby a želania, ale stavanie takýchto pamätníkov je minimálne v nesúlade s preambulou Ústavy Slovenskej republiky, pretože naozaj preambula hovorí, že celý tento štát je budovaný na cyrilometodských tradíciách. V tomto by som musel súhlasiť s niektorými mojimi predrečníkmi, že je to minimálne urážka ducha preambuly ústavy a tým aj celej ústavy, pretože preambula sa vzťahuje na celú ústavu a dáva duch ústave. Samozrejme, aj príslušníci národnostných menšín sú v prvom rade občanmi Slovenskej republiky a zaväzuje ich preambula ústavy, tak ako aj celá ústava.

  Ďalej chcem povedať, že sa divím poslancom Slovenskej národnej strany, ktorí predložili toto uznesenie, pretože ja by som hlasoval aj za zákon, ktorý by bol v súlade s článkom 67 a obmedzoval také nerozvážne povinnosti niektorých obcí stavať takýto typ pamätníkov.

  Ďalej chcem povedať, že naozaj na postavenie každej stavby je potrebný súhlas úradu životného prostredia. Takže ak sa niečo postaví, napríklad aj v súkromnej záhrade, môže sa postaviť, no treba mať aj na to súhlas okresného úradu životného prostredia. To je všetko.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Ospravedlňujem sa pánu poslancovi Gaľovi, ale ešte sú faktické poznámky. Pani predsedníčka Lazarová.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda.

  Dôrazne protestujem proti vystúpeniu pána poslanca Duka-Zólyomiho, pretože veci, o ktorých hovorím, to nie je žiaden diletantizmus. Môžem mu poskytnúť množstvo historických prameňov. Pramene, ktoré som citovala, sú uvedené v Kronike Veľkej Moravy od Havlíka, najznámejšieho moravského historika zaoberajúceho sa históriou Veľkomoravskej ríše, preto sú citované pramene uvádzané v češtine. V publikácii sú odfotografované kópie originálov rukopisov z uvedených letopisov, a to, čo som tu čítala, sú preklady týchto rukopisov. Je pravdou, že na Slovensku všetky dokumenty Maďari zničili do posledného tla, ale našťastie v okolitých krajinách sa uvedené dokumenty nachádzajú a práve zato sú dokladom pravdivosti, že okolité krajiny nemali ani ten najmenší záujem, aby chceli falšovať alebo prikrášľovať históriu v prospech Veľkej Moravy.

  A čo sa týka toho zákona, áno, máme tu zákon o zákaze propagácie fašizmu. Isteže, vôbec nám nezišlo na um, že môže nastať takáto situácia. Avšak pomníky oslavujúce príchod maďarských kmeňov do Európy predstavujú naozaj oslavu násilia a vyvražďovania nášho obyvateľstva. Môžeme, prosím, prijať aj zákon o zákaze propagácie udalostí vpádu Maďarov do Európy spred 1100 rokov, čo je naozaj postavené na hlavu, ale keď stavanie pamätníkov oslavujúcich tieto udalosti nie je postavené na hlavu, tak potom ani takýto zákon.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Pán poslanec Hrnko - faktická poznámka.

 • Ďakujem. Mám dve faktické pripomienky. Jedna je k vystúpeniu pani poslankyne Lazarovej. Čudujem sa, že nerešpektovala zákon o štátnom jazyku a nepredniesla svoj prejav v slovenčine, pretože tie citácie, ktoré hovorila, boli pôvodne v iných jazykoch ako v češtine, takže mala použiť vo svojom vystúpení štátny jazyk.

  A druhá je k vystúpeniu pána poslanca Duka-Zólyomiho. Pán poslanec, faktom je, že na videnie niektorých udalostí má každý národ svoju optiku, a preto často dochádza k tomu, že to, čo jeden národ pokladá za najslávnejšiu udalosť vo svojej histórii, za víťazstvo svojej národnej sily a svojho národného ducha, iný národ pokladá za chorobu, za nešťastie, za niečo, na čo by najradšej vo svojej histórii zabudol, resp. by chcel, aby sa to nekonalo. V našich dejinách je viac takýchto udalostí. Jednou z nich je aj príchod Maďarov, nie Maďarov, ale starých Maďarov, aby sme boli presní, do Karpatskej kotliny, na ktorý je iná optika videnia dnešných Slovákov a iná optika videnia dnešných Maďarov a detto najmä pripomienka tejto udalosti pred 100 rokmi, ktorá bola spojená so surovou asimiláciou, násilnou asimiláciou Slovákov, likvidáciou ich školstva atď. atď.

  Preto si myslím, že politici, ktorí pristupujú k stavaniu pomníkov na územiach národov, kde je iná optika videnia, sú nezodpovední politici, pretože vyvolávajú takéto napätia a takéto trenice. Jednoducho je to neprípustné. To je môj názor.

 • Ďakujem pekne. Slovo má predseda výboru pán Hofbauer, nech sa páči.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Ak sa budeme touto kauzou zaoberať tak, ako sa zatiaľ zaoberáme, domnievam sa, že Španieli alebo Portugalci by pokojne mohli podnecovať budovanie pamätníkov v Strednej a Latinskej Amerike pri príležitosti conquisty a conquistadorov, vyvražďovania Indiánov a likvidácie pôvodného obyvateľstva. Rád by som videl, akým spôsobom by tam takéto pamätníky boli vítané.

  A pokiaľ tento stav budeme rešpektovať na našom slovenskom štátnom území, tak ďalšími pamätníkmi pokojne môžu byť napríklad pamätník statočným maďarským žandárom, ktorí postrieľali darebáckych sedliakov v Černovej, môžeme pokojne pripustiť stavbu pamätníkov hrdinskej armáde Bélu Kúna, ktorá statočne bojovala za proletársky internacionalizmus v roku 1919 na našom území, a podobne je možné v Spišskej Novej Vsi postaviť pamätník na pamiatku bombardovania Spišskej Novej Vsi maďarským letectvom roku 1938,

 • Hlas z pléna: deväť.

 • opravujem sa, 1939, a takýmto spôsobom by bolo možné pokračovať, ale to by sme sa asi dostali úplne niekde inde, vážení páni.

  Domnievam sa, že skutočne záver, ktorý povedala pani poslankyňa Lazarová, je meritom veci. Máme predsa stavebný zákon, ktorý platí, a nie je mi zrozumiteľné, prečo sa tu bavíme o nerešpektovaní stavebného zákona a načo vlastne treba k tomu prijímať uznesenie. Veď keď vypukol známy tabuľový folklór na južnom Slovensku v roku 1992, Národná rada sa ním vôbec nezaoberala, ani vláda, ani minister, ani ja som sa s tým vôbec nezaoberal. Nie je o tejto kauze žiadne uznesenie, nenachádza sa na niečom takom môj podpis ministra, ale vybavil to jednoducho úradník ministerstva po diskusii s príslušným riaditeľom cestnej správy a to je všetko. Takže my sa tu zaoberáme niečím, čo ďaleko presahuje úroveň parlamentu, páni.

 • Faktická poznámka - pán poslanec Köteles.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Dávam do pozornosti pána Hofbauera, že práve v Spišskej Novej Vsi existuje pomník pre tých, ktorí padli počas bombardovania v marci 1939, keby ste nevedeli, a práve my Maďari sme tam minule položili kvety, lebo sme si uctili ich pamiatku.

  Ale chcel by som vás upozorniť na jednu vec. Slávna Sovietska armáda má skoro na celom Slovensku pamätné tabule. Pritom napríklad z našej rodiny v roku 1945 odvliekli môjho starého otca a troch strýkov. Generál Petrov, ktorý na to vydal rozkaz - dávam to do pozornosti, pán Gaľa - má v Košiciach pomník, a nikomu to neprekáža. Tí porobili také zverstvá, že v sovietskych lágroch zomrelo 10 tisíce našich ľudí a nikomu to neprekáža.

  Do pozornosti pani Lazarovej - tie historické pramene sú účelovo vyrábané legendy. Veď napríklad, čo povedal aj pán poslanec Hrnko, že Maďari sem prišli nie v roku 896, ale skôr - len legendy potrebovali nejaký dátum.

 • A ešte jedno slovo o tom, prepáčte, že Maďari môžu oslavovať svoje sviatky na svojom území. Prepáčte, narodil som sa na tomto území, tu sa narodili aj moji predkovia. Toto územie považujeme takisto za svoje. Ja to považujem za hrubú urážku.

 • Ďakujem. Pani predsedníčka Lazarová. Myslím si, že netreba pokračovať v tejto rozprave.

 • K Sovietskej armáde. Áno, my sme utekali oproti Sovietskej armáde, pretože môjho otca chceli odvliecť fašisti do Nemecka a jedine v Sovietskej armáde sme videli záchranu. Bolo to už ku koncu vojny. Sovietska armáda oslobodila túto krajinu od fašizmu, nikomu nezobrala jeho územie, nikomu nezobrala jeho reč, nikomu neničila jeho školy, opačne, toto územie oslobodila.

  Veľmi ľutujem, ale maďarskí kočovníci, ktorí sem prišli, nikoho neoslobodili, naopak, oni tu všetko spálili a zničili a obyvateľstvo buď pobili, alebo zavliekli do otroctva. A to je predsa len dajaký ten rozdiel.

  Čo chcem tým povedať? To, že ste sa tu narodili, to je pravda, ale nenarodili ste sa tu v roku 896, v tom čase sa Maďari vôbec neusídlili na tomto území, maďarské hordy iba prechádzali naším územím a nie zbytočne mali prezývku "boží bič". Maďarské kmene sa síce neskôr usídlili na území Veľkomoravskej ríše, ale iba v jej južných oblastiach, t. j. v Potisí a neskôr v Panónii. Nie na území Slovenska. Až neskôr, a najmä okolo roku 1390, počas tureckých vpádov do Uhorska, časť obyvateľstva dolnej zeme utekala do horného Uhorska (t. j. na Slovensko), kde boli dobromyseľne prijatí. Niektorí Maďari sa na južnom Slovensku nielen usadili, ale postupne pomaďarčovali domáce obyvateľstvo. Pretože ste tu zostali, tak teraz ste tu, to je celý špás.

 • Ďakujem. Pán poslanec Bugár - faktická poznámka.

 • Ďakujem pekne. Chcel by som upozorniť všetkých kolegov, ktorí vystupujú v tejto debate, aby si uvedomili, že sa zúčastňujú na realizácii taktiky vládnej koalície. Vládna koalícia vzhľadom na vnútorné nezhody potrebuje ešte čas, aby sa dohodla na ďalších zákonoch. Ja sa na tom nemienim zúčastniť.

 • Ďakujem, výborne. Pani poslankyňa Bauerová, nech sa páči - faktická poznámka.

 • Ďakujem. Chcela by som upozorniť, že tabuľový zákon nie je tabuľový folklór, pretože vyplýva zo záväzkov Slovenskej republiky daných Rade Európy pri prijímaní Slovenskej republiky do Rady Európy. Podobne by som chcela upozorniť, že mať vlastné symboly je medzinárodne garantovaným právom národnostných menšín. V tejto súvislosti mi dovoľte odcitovať z jedného medzinárodného dokumentu o národnostných menšinách prijatého v Ženeve 1. až 19. júla 1991: "Účastnícke štáty sú presvedčené, že na ochranu hodnôt a kultúrneho dedičstva národnostných menšín je žiaduca účasť osôb patriacich k týmto menšinám a že tolerancia, úcta voči rozličným kultúram majú pri tom prvoradý význam. V zhode s tým potvrdzujú, že je dôležité odstraňovať prekážky pri tvorbe kultúrnych objektov týkajúcich sa národnostných menšín vrátane ich tvorby osobami patriacimi k národnostným menšinám."

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Predseda výboru pán Hofbauer.

 • Pani poslankyňa Bauerová, keby ste neprehovorili k tomu tabuľovému problému, tak by ste boli filozofkou. Pretože ja som hovoril o rokoch 1992-1993, keď nebol o tomto žiadny zákon a keď to, čo sa dialo okolo štátnych ciest, tak to bol skutočne tabuľový folklór, mimo rámca zákona. A presne to isté sa deje aj s týmito pamätníkmi.

 • Ďakujem. Pán poslanec Hornáček - faktická poznámka.

 • Ďakujem, pán podpredseda.

  Predovšetkým, pani Bauerová, tento pomník nemá s kultúrou nič spoločné. Po prvé, je to pomník ničenia kultúry a ničenia civilizácie. Po druhé, vážení poslanci Národnej rady, základnou povinnosťou poslancov Slovenskej národnej rady, slovenského parlamentu je predovšetkým chrániť slovenský národný a štátny záujem. V tomto záujme vonkoncom nie je žiaduce postaviť na výsostnom území Slovenskej republiky, slovenského štátu, teraz i v budúcnosti, čo i len jeden pomník akýmkoľvek spôsobom pripomínajúci zabíjanie našich slovenských predkov a ničenie ich kultúry.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem. Pán poslanec Gaľa, máte konečne slovo.

 • Ďakujem za slovo.

  Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia,

  na úvod mi dovoľte povedať pár slov o tom, že Kresťanskodemokratické hnutie sa vždy svojou politikou voči menšinám snažilo obhajovať práva menšín, ktoré vyplývajú z Ústavy Slovenskej republiky a z medzinárodných dokumentov týkajúcich sa práv menšín, či už ide o Chartu OSN, Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, Deklaráciu OSN o právach osôb patriacich k národnostným, etnickým, náboženským a jazykovým menšinám, ďalej Rámcový dohovor Rady Európy, Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd a podobne. Dôkazom toho nie sú len slovné deklarácie, ale aj naše praktické postoje pri mnohých hlasovaniach v tejto snemovni, či už sa to týka hlasovania pri zákone o politických stranách, pri zákone o mene a priezvisku, ďalej mi dovoľte spomenúť naše hlasovanie pri zákone o štátnom jazyku, kde ten fakt, že zákon nerieši používanie menšinových jazykov, nás okrem iných dôvodov viedol k tomu, že sme hlasovali tak, ako sme hlasovali. Zároveň pripomínam naše hlasovania týkajúce sa financovania menšinových kultúr a prípadne niektoré spoločné podpisy pri podaniach na Ústavný súd s maďarskými politikmi alebo s politikmi maďarských menšinových strán v tomto parlamente.

  Zároveň si uvedomujeme, že na našej spoločnej ceste existujú body, pri ktorých sa musíme pozastaviť a prehodnotiť niektoré naše postoje, a keďže Ján Čarnogurský pri prieskume, pri poslaneckom prieskume na východnom Slovensku vo Veľkých Kapušanoch narazil na problém výstavby rekriminovaného pamätníka a keďže nemal dostatok času ísť pri svojom skúmaní do hĺbky, tak som bol poverený Predsedníctvom KDH zúčastniť sa alebo urobiť tam ešte hlbší poslanecký prieskum a zistil som tieto skutočnosti. Dovoľte mi citovať niektoré veci z plánu postavenia pamätníka k 1100. výročiu, ktorý vlastne navrhla miestna organizácia Csemadoku vo Veľkých Kapušanoch. Nebudem to čítať celé, zdôrazním len niektoré body.

  Náklady na výstavbu pamätníka budú hradené z finančných príspevkov 22 obcí patriacich územnej organizácii Csemadoku vidieka Uh, preto pamätník bude spoločným pamätníkom vidieka Uh. Termín odhalenia pamätníka je 25. august 1996. Ďalej je tu menovaný autor pamätníka, miesto pamätníka je námestie pred mestským úradom. Bod 4 rieši pramene financií. Bod 5 - navrhovaná téma pamätníka - na mramorovom podstavci z bronzu odliaty turul vták, na podstavci erb mesta Veľké Kapušany a tento nápis: "Na počesť 1100. roku obsadenia domoviny z verejných príspevkov postavili obyvatelia", nasledujú názvy obcí v maďarčine. Bod 6 rieši rozpočet na strane výdavkov, príjmov a ešte niektoré ďalšie náležitosti týkajúce sa, povedzme, čísla účtu atď.

  Čo nám konkrétne prekáža na pôvodne navrhovanej téme pamätníka? Hovorím pôvodne navrhovanej, lebo to, čo predniesol pán poslanec Ferkó, je výsledkom určitého konsenzu, ktorý, dovolím si povedať, nasledoval až potom, keď sme v podstate zasiahli do veci. Konkrétne nám prekážalo, že text nápisu na pamätníku mal byť pôvodne len maďarský, bez slovenského ekvivalentu. Názvy obcí, to je to isté. Zásadne nemôžeme súhlasiť s termínom "honfogalás", ktorý v preklade znamená "obsadenie domoviny". Termín "obsadenie" môže navodiť dojem anexie, prípadne vojenskej intervencie, víťazného dobytia atď. Mali sme ten názor, že maďarčina obsahuje aj iné termíny, ktoré synonymicky v plnej miere môžu nahradiť termín "honfogalás".

  Ďalej sme nesúhlasili s umiestnením navrhovaného pamätníka pred mestský úrad, pretože by mohlo dochádzať k nevhodnému spájaniu umiestnenia pamätníka s umiestnením orgánu verejnej správy. Takisto sme nesúhlasili so zakomponovaním erbu mesta Veľké Kapušany do heraldiky pamätníka, lebo erb mesta zakomponovaný do pamätníka môže navodiť dojem, že mesto Veľké Kapušany je súčasťou onej "obsadenej dobytej domoviny". Takisto si myslíme, že bronzový odliatok vtáka turula, ktorý je totemovým kultovým vtákom starých Maďarov, nie je vhodný na tento pamätník, lebo čiastočne môžeme hovoriť, že turul vták je zároveň aj víťazným vtákom starých Maďarov, čosi podobné, ako, povedzme, orly rímskych légií.

  Pôvodné hlasovanie sa konalo, zdá sa mi, 25. apríla, vec sa rekriminovala koncom mája. Tuším, že po poslaneckom prieskume a po zverejnení niektorých skutočností sa 14. júna konal okrúhly stôl a minulý týždeň došlo k ďalšiemu sedeniu na Mestskom úrade vo Veľkých Kapušanoch, kde mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo určitý kompromisný názor, kompromisný postoj k výstavbe tohto pamätníka. Počul som to teraz po prvý raz, o čo tam ide, nepamätám si všetko. Rád by som sa s pánom poslancom Ferkóom stretol a porozprával o tejto veci, aby sme si mohli vyjasniť, do akej miery rešpektuje tento kompromis naše požiadavky, pôvodné požiadavky k pôvodnému návrhu.

  Chcem ešte povedať jednu vec. Nikdy som nepovedal nič o nacionalistickej väčšine poslancov v Mestskom zastupiteľstve vo Veľkých Kapušanoch. To je asi všetko. Pokiaľ by nový návrh metského zastupiteľstva rešpektoval naše výhrady, myslím si, že po porade poslaneckého klubu naše stanovisko môže dospieť k určitým zmenám.

  Ďakujem zatiaľ za pozornosť.

 • Ďakujem pekne pánu poslancovi. Pán poslanec Rózsa.

 • Vážený pán predseda, vážení členovia vlády, kolegyne, kolegovia,

  v roku 1990 sme si spoločne sľúbili, že pôjdeme cestou prebudovania novej spoločnosti na systéme právneho štátu. Preto sa chcem veľmi stručne vyjadriť k prerokúvanej kauze z hľadiska právneho, bez emócií a bez toho, aby som si prisvojil právo hodnotiť históriu pred 1100 rokmi.

  Čo je predmetom toho rozhodnutia alebo uznesenia mestského zastupiteľstva? V prvom rade sa hovorí o nakladaní s finančnými prostriedkami. Mestské zastupiteľstvo má na to právo podľa § 11 ods. 3a zákona číslo 481/1992 Zb.

  Druhý bod uznesenia hovorí o tom, kde sa umiestni ten pomník. Tento bod uznesenia je v súlade so zákonom číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov a vykonávacích predpisov v nadväznosti na zákon číslo 472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy.

  Pokiaľ ide o tretí bod uznesenia z hľadiska právneho posúdenia, mestské zastupiteľstvo môže ukladať kultúrnej komisii určité úlohy a tento bod je v súlade s § 15 ods. 1 až 3 zákona o obecnom zriadení.

  Po obsahovej stránke, pokiaľ ide o postup mestského zastupiteľstva, dovolím si upriamiť vašu pozornosť, že postup je v súlade s článkom 34 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky, článkom 64 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a článkom 67 Ústavy Slovenskej republiky. Prečo? Preto, že vo veciach územnej samosprávy rozhoduje obec samostatne. Povinnosti a obmedzenia jej možno ukladať len zákonom. Územná samospráva sa uskutočňuje na zhromaždeniach občanov, miestnym referendom alebo prostredníctvom orgánov obce. Orgánmi obce, ako vieme, podľa § 10 zákona 481 Zb. je obecné zastupiteľstvo a starosta obce. Uznesenie mestského zastupiteľstva je ďalej aj v súlade s článkami 1 a 2 základnej zmluvy uzavretej medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou.

  Nedávno sme si sľúbili, že zmluvu o dobrom priateľstve a susedstve medzi týmito štátmi budeme podporovať a realizovať. Podľa tejto zmluvy, podľa článku 13 ods. 1 a článku 15 najmä písm. c) a h) tejto zmluvy, ktorú sme ratifikovali, toto opatrenie je v súlade, lebo zabezpečuje, na základe výroku v zmluve, že štáty budú na svojom území vytvárať podmienky pre národnostné menšiny v tom zmysle, aby si zachovali svoju kultúru, dejiny a tradície.

  Na základe týchto skutočností mám ten právny názor, že niet dôvodu na zásah do zákonnej činnosti mestského zastupiteľstva ani žiadny nátlak na samostatné rozhodovanie.

  Ďakujem.

 • Faktická poznámka - pán poslanec Weiss.

 • Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

  aj my sme sa, prirodzene, dali informovať o situácii, ktorá vznikla vo Veľkých Kapušanoch. Máme k dispozícii stanovisko Základnej organizácie Strany demokratickej ľavice vo Veľkých Kapušanoch k pôvodnému návrhu na vznik pomníka, v ktorom sa zdôrazňuje, že Strana demokratickej ľavice ako politická sila, ktorá združuje vo svojich radoch členov rôznych národov a národností, nikdy nepodporovala tendencie vedúce k nacionalizmu, šovinizmu a extrémizmu. Voči tomuto návrhu pomníka, tak ako bol predložený, mali aj naši poslanci v mestskom zastupiteľstve, resp. Strana demokratickej ľavice, výhrady.

  A tu by som chcel upriamiť vašu pozornosť na to, že nejde iba o interpretáciu zákona, ide o takú v politike veľmi dôležitú vec, ako je politický takt. Ak si niekto myslí, že je politicky taktné po tom, aké komplikované spoločné dejiny sme s Maďarmi na území v Karpatskej kotline prežili, teraz na konci 20. storočia dať tam dravého sokolovitého vtáka, ako píšu predstavitelia Strany demokratickej ľavice z Veľkých Kapušian, na mramorovom podstavci pred budovu mestského úradu, tak je na omyle. Pretože takýto symbol, či sa to niekomu páči, alebo nepáči, bude netaktný voči Slovákom a bude pripomínať negatívne stránky spolunažívania Maďarov a Slovákov.

  Chcem povedať už len jednu vetu. Aj vo Veľkých Kapušanoch, tak ako aj inde, sú extrémisti, slovenskí extrémisti potrebujú maďarských, maďarskí extrémisti potrebujú slovenských a myslím si, že aj táto kauza sa veľmi vhodne využila na to, aby sa forsírovali prejavy národnostnej neznášanlivosti. Myslím si, že tu treba v prvom rade politický takt a nepresadzovať nasilu nejakú apriórnu predstavu v mene nejakých posvätných národných hodnôt.

 • Ďakujem pánu poslancovi.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, nemám do rozpravy žiadnu prihlášku, ani sa nikto nehlási s faktickou poznámkou, takže končím rozpravu k tomuto bodu programu s tým, že musím dať najskôr hlasovať o návrhu pána poslanca Langoša.

  Hlási sa pán poslanec Langoš.

 • Pán predseda, ale po skončení rozpravy už hlasovanie o mojom návrhu je bezpredmetné. Svojím návrhom som sa snažil zabrániť tejto nedôstojnej rozprave.

 • Ale potom sme sa dohodli, že rozpravu pustíme.

 • V tejto situácii je možné hlasovať len za, alebo proti uzneseniu.

 • Súhlasím. Takže beriete späť svoj procesný návrh?

 • Je to úplne bezpredmetné.

 • Ďakujem.

  Prosím pani poslankyňu Kollárikovú prečítať uznesenie aj so zmenami, ktoré vyplynuli z rozpravy. Budeme musieť dať o nich hlasovať. Pani poslankyňa, prosím, aby ste ako predkladateľka uviedli uznesenie.

  Pýtam sa najskôr, či sa chcete vyjadriť k rozprave. Ak nie, budeme hlasovať. Pokiaľ som tu bol a urobil som si poznámky, tak vzišiel jeden pozmeňujúci návrh, ktorý dal pán podpredseda Andel.

  Chcete sa vyjadriť k rozprave, pani poslankyňa?

 • Nebudem sa vyjadrovať k rozprave. V podstate, to čo navrhoval pán podpredseda Andel, som čítala už vo svojom úvodnom slove, že sa rozšíri aj na ďalšie obce. Súhlasím s jeho návrhom.

 • Prosím, budeme hlasovať. Najskôr hlasujeme o návrhu pána podpredsedu Andela.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme. Rozširuje sa aj na iné obce.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 95 poslancov. Za návrh hlasovalo 76 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 14 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 5 poslancov.

  Prosím, pani spravodajkyňa, prečítajte nám celé uznesenie a budeme o ňom hlasovať ako o celku.

 • Návrh na uznesenie: "Národná rada Slovenskej republiky konštatuje, že vybudovanie pomníka vo Veľkých Kapušanoch, Tornali i ďalších mestách južného Slovenska z príležitosti 1100. výročia príchodu Maďarov do Karpatskej kotliny nie je v súlade so záujmami dobrého spolunažívania obyvateľov Slovenska. Vyjadruje hlboké znepokojenie nad úmyslom Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch, v Tornali a v ďalších mestách južného Slovenska postaviť vyššie uvedený pomník. Žiada Mestské zastupiteľstvo vo Veľkých Kapušanoch a v Tornali i ďalších mestách južného Slovenska prehodnotiť svoje rozhodnutie vybudovať z príležitosti 1100. výročia príchodu Maďarov do Karpatskej kotliny pomník a v záujme dobrého občianskeho spolunažívania v Slovenskej republike upustiť od jeho výstavby."

  Odporúčam hlasovať za toto uznesenie.

 • Prosím, ešte pani poslankyňa Garajová, ale už nie je žiadna rozprava, len procedurálne poznámky. Nech sa páči.

 • Prosila by som jazykovo trošku upraviť ten text. Nehovorí sa z príležitosti, ale pri príležitosti, a v ďalších obciach a mestách.

  Ďakujem.

 • V poriadku, dobre, akceptujem to. Odporúčam hlasovať za tento návrh.

 • Mám podobnú pripomienku. Nazdávam sa, že sa to nemá vzťahovať iba na obce južného Slovenska, ale možno aj obce východného a západného Slovenska.

 • Už to nemôžeme doplňovať, ale pod obcou sa podľa ústavy myslí aj mesto. Takže je to v poriadku. Pán podpredseda Andel, už nie je rozprava.

 • Ruch v sále.

 • Ďakujem.

  Prosím, budeme hlasovať o návrhu ako celku.

 • Obce a mestá južného Slovenska. Čiže necháme to iba obce južného Slovenska.

 • Dobre. Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Odporúčam hlasovať za tento návrh.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 93 poslancov. Za návrh hlasovalo 79 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 11 poslancov. Hlasovania sa zdržali 3 poslanci.

  Konštatujem, že sme toto uznesenie prijali.

  Ďakujem, pani poslankyňa.

 • Ďakujem vám, pani kolegyne, kolegovia za prijatie tohto uznesenia.

 • Vážené pani poslankyne, páni poslanci,

  budeme pokračovať j e d e n á s t y m bodom schváleného programu, úmyselne hovorím schváleného, lebo teraz je to iné poradie, ktorým je

  vládny návrh zákona Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb.

  Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 418 a spoločnú správu z výborov ako tlač 418a.

  Z poverenia vlády Slovenskej republiky návrh odôvodní minister zdravotníctva Slovenskej republiky pán Javorský.

  Pani poslankyňa Schmögnerová, máte procedurálny návrh?

 • Ďakujem pekne. Pán predseda, vzhľadom na to, že hneď sa začalo rokovať, nemala som čas na vznesenie námietky voči hlasovaniu. Ak dovolíte, v záujme zaprotokolovania chcela by som vzniesť námietku voči výsledkom hlasovania číslo 5. Bol to procedurálny návrh o zaradení, resp. o vyradení troch bodov z rokovania tejto schôdze Národnej rady, ktorý predniesol pán Rea. Podľa môjho najlepšieho vedomia som hlasovala presne opačne ako vyšlo v záverečnom hlasovaní. Odvolávam sa týmto na uznesenie číslo 468 Národnej rady, ktoré umožňuje, aby poslanec bezprostredne po hlasovaní mohol podať námietku proti výsledku hlasovania, pokiaľ išlo o nefunkčnosť hlasovacej jednotky.

 • Ďakujem. Pán minister, nech sa páči.

 • Vážený pán predseda, vážené poslankyne, vážení poslanci, vážení prítomní,

  predkladám návrh zákona Národnej rade Slovenskej republiky o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb.

  Zneužívanie alkoholických nápojov predstavuje v súčasnosti vážny spoločenský problém a izolovaná snaha o jeho riešenie zo strany zdravotníctva je vopred odsúdená na neúspech. Iba ozdravením spoločenského prostredia, povýšením striedmeho spôsobu života na uznávanú spoločenskú hodnotu a programovým a systematickým úsilím o znižovanie dopytu osôb po alkoholických nápojoch je možné účinne chrániť spoločnosť pred negatívnymi následkami zneužívania alkoholických nápojov. Protialkoholické záchytné stanice sú ako prežitok z minulosti od roku 1962 zaradené do sústavy zdravotníckych zariadení. Podľa zákona číslo 120/1962 Zb. o boji proti alkoholizmu a podľa doteraz platného zákona Slovenskej národnej rady číslo 46/1989 Zb. o ochrane pred alkoholizmom a inými toxikomániami ich zriaďovali a prevádzkovali národné výbory. Pôvodne mali byť tieto záchytné stanice detoxikačnými centrami. Tento zámer bol však v neprospech zdravotníctva deformovaný na úroveň dnešných záchytiek.

  Legislatívne práce na príprave návrhu novely zákona číslo 46/1989 Zb. o ochrane pred alkoholizmom a inými toxikomániami sa začali už v roku 1992, ale pre pretrvávajúce zásadné rozpory Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky so Združením miest a obcí Slovenskej republiky, týkajúce sa existencie a ďalšej činnosti protialkoholických a záchytných staníc boli prerušené.

  Pretože uvedené rozpory sa nepodarilo štyri roky odstrániť ani viacerými rokovaniami na úrovni ministrov, predložilo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vláde Slovenskej republike informáciu obsahujúcu právnu analýzu súčasného právneho stavu so žiadosťou o určenie ďalšieho postupu. Informácia bola predmetom rokovania vlády Slovenskej republiky dňa 9. mája a opakovane 30. mája 1995 a 6. februára tohto roku. Na poslednom rokovaní bolo rozhodnuté o tom, že potreba protialkoholických záchytných staníc naďalej pretrváva a súčasne bolo uložené ministrovi zdravotníctva pripraviť novelu zákona Národnej rady Slovenskej republiky 46/1989 Zb. a vyriešiť v nej najmä otázky týkajúce sa financovania týchto staníc v súlade s rozhodnutím vlády Slovenskej republiky.

  Náklady na prevádzku zariadení poskytujúcich zdravotnú starostlivosť sú doteraz financované prostredníctvom zdravotných poisťovní, a to formou úhrad za zdravotné výkony. V prípade záchytných izieb však na úhradu ich prevádzkových nákladov zo zdravotného poistenia nie je právny titul, pretože v takých prípadoch nejde o poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

  K 31. 12. 1995 bolo v prevádzke 13 záchytných izieb so 103 posteľami. Využiteľnosť lôžok týchto zariadení je veľmi nízka. Za posledné tri roky sa pohybovala od 10 do 20 % okrem záchytnej izby v Košiciach, kde využiteľnosť za uvedené obdobie bola až 40-percentná. V roku 1995 náklady na prevádzku protialkoholických záchytných izieb boli vykázané vo výške 20 600 tisíc korún, čo na jedno lôžko na deň predstavovalo náklady 548 Sk. Po zohľadnení predpokladaného 8-percentného nárastu nákladov v roku 1996 je predpokladaný náklad na lôžko na deň 592 korún.

  Podľa predloženého návrhu zákona sa na úhrade prevádzkovaných nákladov budú podieľať záchytné osoby a obce, na území ktorých je záchytná izba zriadená, vo výške 600 korún na jedno lôžko na jeden deň. Nepredpokladá sa preto zvýšený nárok na štátny rozpočet. Príjmom obcí sú okrem iného aj miestne poplatky za predaj alkoholu, ktoré v roku 1995 dosiahli spolu s výnosmi z predaja tabakových výrobkov asi 350 miliónov. Ročné náklady na prevádzku všetkých záchytných izieb predstavujú sumu asi 22 miliónov Sk. Z uvedeného vyplýva, že obce majú dostatok zdrojov na úhradu prevádzkovaných nákladov záchytných izieb. Vzhľadom na skutočnosť, že sa novým spôsobom upravuje financovanie prevádzky záchytných izieb, zakotvuje sa právo obce dohodnúť sa s ministerstvom zdravotníctva o prevádzkovaní záchytných izieb zriadených do nadobudnutia účinnosti tohto zákona, a to v lehote troch mesiacov. Ak v uvedenej lehote obec o prevádzkovanie záchytnej izby nepožiada, ministerstvo zdravotníctva takúto izbu zruší.

  Nový návrh zákona Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb prerokovala dňa 3. apríla 1996 Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky a dňa 14. mája 1996 vláda Slovenskej republiky, ktorej pripomienky sú zohľadnené v materiáli.

  Návrh zákona bol dňa 12. júna 1996 prerokovaný vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky, a to vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, vo výbore pre ochranu a bezpečnosť, vo výbore pre zdravotníctvo a sociálne veci, vo výbore pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport a takisto pre verejnú správu, územnú samosprávu a národnosti ako i v ústavnoprávnom výbore.

  Vážené panie a páni poslanci, vzhľadom na to, že predložený návrh zákona je potrebný na zabezpečenie verejného poriadku v obciach, prosím, aby ste tento návrh podporili.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pánu ministrovi Javorskému. Ako spoločná spravodajkyňa výborov bola určená pani poslankyňa Marta Aibeková. Prosím ju, aby nás informovala o priebehu prerokovania vo výboroch.

 • Vážený pán predseda, vážený pán minister, vážení prítomní,

  dovoľte mi predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzkovaní protialkoholických záchytných izieb.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím z 23. mája 1996 číslo 1001 pridelil vládny návrh zákona Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických izieb šiestim výborom, a to ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie, rozpočet a menu, výboru pre verejnú správu, územnú samosprávu a národnosti, výboru pre zdravotníctvo a sociálne veci, výboru pre obranu a bezpečnosť a výboru pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport na prerokovanie do 14. júna 1996.

  Výbory Národnej rady Slovenskej republiky vládny návrh zákona prerokovali v určenom termíne. Ústavnoprávny výbor, výbor pre financie, rozpočet a menu, výbor pre zdravotníctvo a sociálne veci a výbor pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona neprijali uznesenie, lebo za jeho návrh nehlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov výboru. Výbor pre verejnú správu, územnú samosprávu a národnosti a výbor pre obranu a bezpečnosť odporúčajú Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s úpravami, ktoré sú uvedené v spoločnej správe pod bodmi 1 až 18.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

  z týchto 18 bodov, ktoré sú uverejnené v spoločnej správe, odporúčam spolu prijať body 5, 7, 9, 15, 18 a vyjadriť s nimi hlasovaním súhlasné stanovisko a spolu hlasovať o bodoch 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16 a 17, pričom odporúčam, aby sme tieto body neprijali.

  Vážený pán predseda, to by bolo všetko zo spoločnej správy. Dovoľte mi, aby som sa ako spoločná spravodajkyňa prihlásila po otvorení rozpravy do rozpravy ako prvá.

 • Ďakujem, pani poslankyňa. Otváram k tomuto bodu rokovania rozpravu s tým, že pán poslanec Bajan sa hlási s faktickou poznámkou.

 • Ďakujem pekne. Hlásil som sa hneď. Mám len dve podotázky, pravdepodobne na pána ministra, či by mi vedel v záverečnom slove odpovedať, lebo pravdepodobne využije možnosť vyjadriť sa v záverečnom slove. Keď sa povie "a", bolo by dobré povedať aj "b". Je síce pravda, že príjem obcí sa tvorí aj z poplatkov za alkohol a cigarety a tvorilo sa približne 330-360 miliónov, ale na druhej strane treba povedať, že daň z alkoholu a tabaku bola v štátnom rozpočte 7 miliárd. Takže buďme k sebe korektní. To je na jednej strane. A na druhej strane, neviem či som dobre počul, ale bola tam dikcia, že v prípade, ak obec nepožiada o zriaďovateľskú funkciu k takémuto zariadeniu, tak sa zruší. Ak je to tak, pýtam sa, čo bude potom.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Do rozpravy som dostal tri písomné prihlášky, okrem toho sa prvá hlási pani spravodajkyňa. Prosím teda pani spoločnú spravodajkyňu. Po nej sa pripraví pán poslanec Sopko.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda.

  Vážené dámy, vážení páni,

  na predchádzajúcej 15. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky sme sa podrobne zaoberali problematikou drogových závislostí v Slovenskej republike za rok 1995. Z tejto správy vyplynulo, že nárast drogovo závislých osôb, hlavne mladistvých závislých od kokaínu, zaznamenal prudký nárast.

  Drogou číslo 1 v Slovenskej republike je však stále alkohol. Alkoholikov evidujeme na desaťtisíce, osobnú skúsenosť s požitím alkoholu majú už aj deti predškolského veku, zvyšuje sa počet žien závislých od alkoholu. Preto oceňujem, že vláda predložila Národnej rade Slovenskej republiky zákon o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb. Dúfam, že sa všetci zhodneme v znení paragrafov 1 až 5, ktoré predstavujú modernejšie znenie problematiky doteraz riešenej zákonom číslo 46/1989 Zb.

  Paragrafy 6 až 11 pojednávajúce o zriadení, prevádzke záchytných izieb, o umiestňovaní a doprave osôb do nich, oznámení údajov o osobách umiestnených v záchytnej izbe pravdepodobne vyvolajú rozpravu s rôznymi návrhmi, tak ako to bolo v gestorskom výbore - Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci. Je to pochopiteľné. Nakoniec aj v dôvodovej správe sa uvádza, že legislatívne práce na príprave tohto návrhu zákona neboli jednoduché. Začali sa už v roku 1992 a vyžiadali si kompromisné riešenie medzi predstavami ministerstva zdravotníctva, ministerstva vnútra a zástupcov Združenia miest a obcí Slovenska.

  Priznávam, že ako zdravotnícka pracovníčka by som skôr prijala také riešenie, aby záchytné izby boli prevádzkované a financované z rozpočtov obcí, alebo aby osoby, ktoré po požití alkoholu strácajú kontrolu nad svojím správaním, ohrozujú seba, iné osoby, verejný poriadok alebo majetok, boli umiestnené v zariadeniach, ktoré by prevádzkovalo ministerstvo vnútra.

  Vnímam však predložený návrh zákona ako krok vpred v porovnaní so súčasným stavom v riešení problematiky záchytných izieb, nakoľko nebudú už financované z príspevkov zdravotného poistenia, ktoré podľa zákona číslo 273/1994 Z. z. platíme všetci povinne. V rámci princípu solidarity pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti ju v tomto prípade považujem za neopodstatnú, lebo ebrieta nie je choroba a úhrada za prevádzku záchytných izieb zo zdravotného poistenia nie je v súlade so zákonmi číslo 273, 277/1994 Z. z. a zákonom číslo 98/1995 Z. z.

  Podľa ekonomického rozboru uvedeného v dôvodovej správe náklady na prevádzku záchytných izieb v roku 1995 boli vo výške 20 602 tisíc korún. Obávam sa, že obce by odmietli túto sumu ročne poskytovať na prevádzku záchytných izieb a zrušili by ich. Kompromisné riešenie uvedené v paragrafoch 6 až 11 umožní tieto prostriedky platené zdravotnými poisťovňami investovať tam, kam patria, na humánne účely, na liečbu pacientov.

  Vážené dámy a vážení páni, dovoľte mi v závere predniesť jeden doplňujúci návrh, ktorý sa týka § 2 ods. 2. Navrhujem doplniť tento odsek o text: "požívanie alkoholických nápojov". Upravený § 2 ods. 2 by potom po prijatí tohto doplňujúceho návrhu znel: "Obce môžu vo svojich územných obvodoch obmedziť alebo zakázať v určitých dňoch alebo hodinách v určitých častiach svojho územnému obvodu predaj, podávanie alebo požívanie alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania, v predajniach potravín alebo na iných verejne prístupných miestach."

  Táto navrhovaná úprava sleduje to, aby obec mohla v súlade so zákonom obmedziť alebo zakázať požívanie alkoholu v záujme verejného poriadku, bezpečnosti občanov, ochrany zdravia a morálky, ochrany majetku, obmedzenia nárastu kriminality a ostatných negatívnych spoločenských javov, ktoré osobitným spôsobom ohrozujú morálny vývoj detí a mládeže.

  Vážené prítomné poslankyne a poslanci, dúfam, že tento pozmeňujúci návrh, ako aj celý návrh zákona podporíte.

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • Ďakujem pani spoločnej spravodajkyni. Ďalej pán poslanec Sopko vystúpi v rozprave. Po ňom sa prihlásil pán poslanec Ásványi.

 • Vážený pán predseda Národnej rady, vážený pán minister, vážená Národná rada, kolegyne, kolegovia,

  je najvyšší čas, že v prerokúvanom návrhu zákona v § 6 sú riešené aj problémy súvisiace so zriaďovaním a prevádzkou protialkoholických záchytných izieb. Všedný život v mestách prináša aj smutné až tragické situácie, keď ľudia po nadmernom požití alkoholických nápojov bezvládne ležia na verejných priestranstvách, obťažujú spoluobčanov a vzbudzujú pohoršenie na verejnosti. Ale ešte väčším nešťastím je, keď človek v opitom stave je agresívny, keď poškodzuje vlastný a cudzí majetok či majetok štátu, dokonca ohrozuje iných občanov. Takého človeka treba spoločensky izolovať aj liečiť.

  Som presvedčený, že nikto z nás nespochybňuje potrebu existencie záchytných izieb. Problémy sú len s financovaním ich prevádzky a týmto vládnym návrhom zákona by sme mali stanoviť, kto a v akej miere sa má podieľať na nákladoch spojených s ich zriadením aj prevádzkou. Inými slovami zákon má určiť povinnosť štátu, povinnosť obce a samozrejme aj samotného občana.

  Reforma zdravotníctva, jeho financovanie z poistných fondov zdravotných poisťovní, ich oddelenie od štátneho rozpočtu na jednej strane a určenie zdravotníckych výkonov a ich cien na druhej strane vyvolalo nemožnosť financovania záchytných izieb z prostriedkov zdravotných poisťovní, o čom hovoril aj minister Javorský.

  Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pripravovalo od roku 1994 vládny návrh zákona aj o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb. Vládne návrhy prešli zmenami, ktoré sú v súlade aj so stanoviskom Združenia miest a obcí Slovenska. Do návrhu zákona sa nepodarilo presadiť všetky požadované riešenia, ktoré spočívajú hlavne v tom, aby úhrady za použitie služieb v záchytnej izbe hradil v prvom rade občan.

  Ďalší navrhnutý krok spočíva v tom, aby občanom neuhradené výdavky za pobyt v záchytnej izbe prevzala obec, v ktorej má občan trvalé bydlisko, s tým, že túto obec treba splnomocniť vymáhaním uhradenej čiastky od občana. Vládny návrh zákona v § 11 ods. 1 stanovuje, že náklady za prevádzku záchytnej izby uhrádza zdravotníckemu zariadeniu obec, na území ktorej je záchytná izba.

  Prijatím dikcie § 11 ods. 1 budú nespravodlivo zaťažené rozpočty obcí, na území ktorých ministerstvo zdravotníctva rozhodne o potrebe záchytných izieb bez ohľadu na to, či občania tejto obce využili uvedené zdravotnícke služby. Preto si myslím, že je správnejší návrh, aby úhradu za pobyt v záchytnej izbe znášal občan a následne pri neuhradení pohľadávky do 30 dní obec v mieste trvalého bydliska občana, ktorý použil toto zariadenie.

  Preto navrhujem upraviť dikciu § 11 ods. 1 a ods. 3 takto:

  "(1) Náklady na prevádzku záchytnej izby uhrádza zdravotníckemu zariadeniu tá obec, na území ktorej má občan trvalé bydlisko, v sume 600 Sk na lôžko a deň. Náklady za prevádzku platené obcou sa znižujú o sumu zaplatenú osobami priamo v záchytnej izbe podľa odseku 2.

  (3) V prípade, že osoba sumu podľa odseku 2 v určenej lehote neuhradí, oznámi zdravotné zariadenie, pri ktorom je zriadená záchytná izba, údaje o takejto osobe obci, v ktorej má občan trvalé bydlisko. V takomto prípade je osoba povinná uhradiť náklady do výšky 600 Sk za deň obci, v ktorej má trvalé bydlisko, do 30 dní od doručenia výzvy obce na zaplatenie nákladov za pobyt v záchytnej izbe."

  Prosím, aby ste túto zmenu podporili.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem aj ja pánu poslancovi Sopkovi. Nech sa páči, pán poslanec Ásványi, a pripraví sa pán poslanec Šagát. Ešte pán poslanec Bajan má faktickú poznámku.

 • Ďakujem pekne. Mám k tomuto len jednu poznámku. Ide o návrh Združenia miest a obcí Slovenska. Viem si predstaviť, že by sme mohli o ňom diskutovať, ale nerieši vôbec ten problém, že väčšinou sú to občania, u ktorých je problematické zistiť trvalý pobyt. To znamená, že si ich budeme prevážať z okresu do okresu? Alebo ako riešiť bezdomovcov a tých, u ktorých nevieme zistiť trvalé bydlisko?

  Ďakujem.

 • Vážený pán predseda, vážení páni ministri, dámy a páni,

  prerokúvaný návrh zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriadení a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v porovnaní s doteraz platným a na zrušenie navrhovaným zákonom číslo 46 z roku 1989 Zb. rieši iba ochranu pred škodlivými vplyvmi a dôsledkami alkoholických nápojov. Iné zlozvyky a ich neblahé následky, akými sú fajčenie a toxikománia, iba spomína.

  Ďalšou významnou zmenou je navrhovaný nový spôsob financovania, zriadenia a prevádzkovania záchytných izieb. Rezortu zdravotníctva teraz chýbajú prostriedky. Všeobecná zdravotná poisťovňa bola za rok 1995 stratová. Ministerstvo zdravotníctva hľadalo riešenie a aj našlo. Je ním uznesenie vlády číslo 98 zo 6. februára 1996. V prerokúvanom vládnom návrhu prenáša ťarchu financovania na obce. Našlo sa aj zdôvodnenie. Veď opilci sú vaši, vy chcete mať poriadok a pokoj vo svojom okolí. Podľa môjho posúdenia je tento spôsob riešenia neadekvátny a jeho zdôvodňovanie je nekonštruktívne a unáhlené.

  Návrh zákona v § 6 a v dôvodovej správe ešte výraznejšie definuje záchytné izby ako súčasť zdravotníckeho zariadenia, ktoré zriaďuje ministerstvo zdravotníctva po novom, po dohode s obcou. V tejto dohode nejde iba o súhlas obce, ale o prevzatie ťarchy financovania prevádzky. Za jedno lôžko je to denne 600 korún, z celoslovenského hľadiska na existujúci počet lôžok 22 miliónov korún ročne. Vraj nie je právny titul na financovanie týchto nákladov zo strany zdravotného poistenia alebo právny titul zanikol prijatím uznesenia vlády číslo 98.

  Je pravda, že Všeobecná zdravotná poisťovňa pri celkových výdavkoch 27 miliárd korún bola za rok 1995 stratová vo výške 1 887 miliónov korún, ale zdravotné poisťovne spolu boli ziskové vo výške 2 128 miliónov korún. Čo znamená pri týchto číslach a výsledkoch 22 miliónov korún? V budúcnosti môže nasledovať konštatovanie neexistovania právneho titulu na financovanie liečebnej starostlivosti zo strany zdravotného poistenia. To ale ročne predstavuje už 300 miliónov korún.

  Do záchytných izieb sú úradne umiestňované osoby, ktoré pod vplyvom alkoholických nápojov vzbudzujú verejné pohoršenie, ohrozujú seba, rodinu a iné osoby, hodnoty a majetok. Toto vymenovanie je priamym dôkazom celospoločenskej potreby a nie je správne degradovať jav na potrebu obcí a miest. Veď napríklad aj ochrana a bezpečnosť obyvateľstva je vecou celospoločenskou, aj keď existuje napríklad miestna polícia.

  Podľa § 11 cestou dohody mienime zaviazať obec, aby uhradila náklady prevádzky za každé lôžko vo výške 600 korún za každý deň v roku. Ak záchytná izba má desať lôžok, úhrada za rok bude činiť 2 190 tisíc korún, i keď kapacita bude, chvalabohu, využívaná na 10-20 % ako sa uvádza v dôvodovej správe. Na možnosť pripojenia sa spádových obcí k dohode o úhrade nákladov mám skeptický názor, nebudú sa hrnúť a prihlasovať sa na spolufinancovanie. Akú majú motiváciu? Ak osoba s veľkým "O", nezaplatí zariadeniu 600 korún za pobyt, bude možné od tejto osoby požadovať do 30 dní zaplatenie v prospech obce, kde je zariadenie. Čo a kedy dostane napojená spádová obec?

  Tu sa musím zmieniť o liste Združenia miest a obcí Slovenska, ktorý zaiste dostal každý poslanec Národnej rady. Zazlieva vláde Slovenskej republiky, že nezakotvila do návrhu zákona prvoradú úhradu nákladov, čo je 600 korún za noc alebo deň strávený v záchytnej izbe zo strany osoby. Táto povinnosť je v zákone zakotvená, i keď nie je priveľmi prízvukovaná.

  Ďalej sa v liste píše, že zákon pozabudol zainteresovať záväzkami a právami obce, v ktorých má osoba trvalé bydlisko. V tomto má Združenie miest a obcí Slovenska plnú pravdu, ale potom by ešte ťažšie vznikali dohody s obcami o financovaní prevádzkových nákladov. Vieme, odkiaľ budú pochádzať nádejní užívatelia záchytnej izby? Ktorú obec treba zainteresovať? Iba zákon by mohol zaviazať adresné obce na úhradu, a nie dobrovoľná dohoda. Nesprávne je konštatovanie v liste, že úhradu nákladov za prevádzku záchytnej izby uhrádza iba obec, na území ktorej sa nachádza, a to bez ohľadu na názor a potrebu obce i jej obyvateľov. Zákon pamätá aj na spádové obce na základe záujmu o dohodu.

  V § 12 návrhu zákona sú ustanovenia o pokutách od 5000 do 200 000 korún za porušenie ustanovení tohto zákona, ktoré sú príjmom obcí. To je v poriadku, za porušenie zákona musia nasledovať sankcie. Ale v dôvodovej správe k tomuto paragrafu prízvukovať, že obcou uplatnené sankcie sú bohatým zdrojom na úhradu nákladov záchytných izieb, považujem za nemorálne nabádanie sankcionovania za každú cenu. Zákon sa bude porušovať aj v obciach, ktoré nie sú účastníkmi dohody a neprispievajú na prevádzku záchytných izieb. Obec má príjmy z poplatkov za predaj alkoholu aj tabaku. Tieto príjmy však majú svoje miesto vo výdavkoch v rozpočte obcí aj bez tohto diskriminujúceho návrhu zákona.

  Môžem však operovať aj s poznámkou, že štátny rozpočet má miliardové príjmy spotrebnej dane z výroby, dovozu a predaja alkoholu a tabaku a napriek tomu odmieta účasť na úhrade nákladov prevádzky záchytných izieb z hľadiska štátneho rozpočtu v nepatrnej výške 22 miliónov Sk. Toto považujem za trochárenie zo strany rezortu a vlády na úkor toho slabšieho - obce. Škoda, že Združenie miest a obcí na Slovensku pozmenilo svoje stanovisko odmietania úhrady nákladov a dožaduje sa nepodstatných úprav návrhu zákona, a to asi bez znalosti konečného znenia návrhu zákona.

  Dovoľte mi upriamiť vašu pozornosť na pôvodné znenie dôvodovej správy k návrhu zákona a slová prednesené pánom ministrom. Dôvodovú správu dostal každý poslanec. V jej všeobecnej časti sa konštatuje, že od roku 1992 trvajú rozpory medzi ministerstvom zdravotníctva, ministerstvom vnútra a Združením miest a obcí Slovenska o existencii a financovaní prevádzky záchytných izieb. Napokon vláda konštatovala potrebu záchytných izieb, ale zbavila sa ťarchy financovania nákladov v ročnom objeme 22 miliónov korún. Táto suma činí 13 tisícin percenta z celkových výdavkov štátneho rozpočtu alebo 12 stotín percenta z výdavkov ministerstva vnútra, alebo 2 desatiny percenta z výdavkov ministerstva zdravotníctva za rok 1995. Nie je to trochárenie?

  Nemôžem obísť § 13 - prechodné ustanovenia ako zdroj akútneho nebezpečenstva rýchlej likvidácie záchytných izieb. Obec, na území ktorej je záchytná izba, sa má do troch mesiacov od účinnosti zákona uchádzať na ministerstve zdravotníctva o ďalšiu prevádzku, samozrejme, aj o uzatvorenie dohody o úhrade nákladov. Ak sa tak nestane, ministerstvo zruší záchytnú izbu. Ale z celospoločenského hľadiska si toto nemôžeme dovoliť. Ak sme chceli týmto zákonom docieliť práve toto - zlikvidovať záchytné izby - nerobíme záslužnú činnosť a to by sme si mali všetci uvedomiť.

  Vážené dámy a páni, z hľadiska paragrafového znenia odporúčam v § 6 ponechať právo a povinnosť zriadiť záchytnú izbu a určiť jej spádové územie ministerstvu zdravotníctva, ale bez dohody s obcou o úhrade nákladov.

  V § 11 ods. 1 na uhrádzanie nákladov prevádzky záchytných izieb navrhujem dve alternatívy:

  1. uhrádzať náklady z kapitoly ministerstva zdravotníctva s tým, že pre jeho rozpočet ministerstvo financií poskytne osobitnú položku na krytie tejto nákladovej položky,

  2. uhrádzať náklady z rezervy vlády Slovenskej republiky.

  V § 11 ods. 3 odporúčam rozšíriť oznamovaciu povinnosť o neuhradení poplatku aj obci trvalého bydliska osoby s veľkým "O".

  § 13 - prechodné ustanovenie, ktoré ďalšiu existenciu prevádzky záchytných izieb podmieňuje požiadavkou obce v lehote troch mesiacov, navrhujem vypustiť.

  V tomto zmysle odovzdávam pani spoločnej spravodajkyni konkrétny návrh na pozmenenie návrhu zákona a žiadam o jednotlivých bodoch hlasovať osobitne.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem. Ďalej je prihlásený pán poslanec Šagát.

 • Vážený pán predseda Národnej rady, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia,

  mojou ambíciou je povedať niektoré vecné argumenty, ktoré sa týkajú tohto zákona. Ako vidíte podľa prítomnosti v tejto rokovacej sále, už je rozhodnuté a poslanci Národnej rady nemajú záujem diskutovať a zaoberať sa touto problematikou, ktorú vnímam ako veľmi dôležitú a vážnu.

  Ak dovolíte, upozornil by som na stanovisko legislatívneho odboru Národnej rady, pretože sa tu doteraz veľmi nespomenulo. Stanovisko legislatívneho odboru Národnej rady sa dá hodnotiť ako kritické, pretože tento zákon zužuje danú problematiku len na alkohol a rušením zákonov, ktoré sa týkali ochrany pred tabakom a inými omamnými látkami, sa tým vlastne zruší zákon číslo 46, myslím, a ešte nejaký iný, na ktorý si teraz nespomeniem. Takisto pani doktorka Aibeková odporučila vynechať tie pozmeňujúce ustanovenia, kde sa navrhujú vypustiť z textu zákona iné omamné látky. A do názvu zákona by sa vlastne malo automaticky dostať, že sa to týka iných omamných látok. Predsa je legislatívna zásada (prepáčte, keď nelegislatívec má upozorňovať, že sa tu porušuje základná legislatívna norma), že obsah zákona sa musí vyjadriť v jeho názve. Tak potom, prepáčte, načo robíme zmenu zákona? Načo robíme taký zákon, ktorý rieši čiastočne alkoholizmus a zužuje sa to, čo predtým riešil? Tabakizmus a iné omamné látky sa tu neriešia. Pravdepodobne sme chceli len vyriešiť, pretože sme dostali legislatívnu úlohu, problém záchytných izieb, ale ten sa tu rieši principiálne nekoncepčne - okrem tejto legislatívnej veci - v dvoch úrovniach.

  Prvá je zriaďovanie. Všimnite si, ako je tu riešené zriaďovanie. Zriaďovateľom je ministerstvo zdravotníctva, ale úlohou zdravotníckych pracovníkov v rezorte je diagnostikovať, liečiť a robiť prevenciu ochorení, chorôb. Úlohou zdravotníkov nie je robiť represiu, úlohou zdravotníkov nie je zamkýnať na záchytnú izbu, a keď to nezvládnu, zavolať policajtov. Prosím vás pekne, kde sme sa to dostali? Kde je tu porovnanie tohto zákona s riešením vo vyspelých krajinách? Povedzte a citujte jednu krajinu, kde to takto existuje, kde zdravotnícki pracovníci zadržia osobu v dôsledku opilosti, ktorá neohrozuje život človeka, na záchytnej izbe. Povedzte, citujte jednu krajinu.

  A možno tí, čo sú v kuloároch a možno sedia pri nejakých nápojoch, zrazu sem prídu a budú si myslieť, že je to vážna problematika. Zásadne protestujem, ako to tu jasne deklaroval a povedal pán poslanec Sopko, aby sa bremeno starostlivosti o človeka, ktorý je pod vplyvom alkoholu agresívny, rozbíja a ničí, prenieslo na zdravotníctvo. Takýto človek nepatrí do zdravotníckeho zariadenia. (Ak chcete niečo povedať, pán poslanec, prihláste sa riadne, tak ako si to vyžaduje rokovací poriadok, dobre?) Prosím vás pekne, nemyslím si, že toto patrí do rúk zdravotníkov. A kto má argumentáciu a povie, že to patrí, nech zdôvodní, prečo. Stačilo by totiž zmeniť... (Pán Rea, takisto, ak máte poznámku, nech sa páči.

 • Ruch v sále.

 • Pán minister, možno vám je to na smiech, mne nie. Táto snemovňa musí rokovať za dôstojných okolností. Prosím, počúvajte, alebo odídem preč.

  Táto vec by sa dala vyriešiť jednoducho zmenou zákona o Policajnom zbore v § 44 ods. 2, podľa ktorého nemožno umiestniť osobu, ktorá je zjavne pod vplyvom alkoholických nápojov, do cely predbežného zadržania. Pýtam sa: prečo? Prečo človek, ktorý je len pod vplyvom alkoholu, obťažuje okolie, nemôže byť zadržaný v cele predbežného zadržania. Prečo tam nemôže byť izolovaný? Pán poslanec Sopko to krásne povedal. Tých treba izolovať. Nehnevajte sa, tých netreba dať do zdravotníckeho zariadenia.

  Pán predseda Národnej rady, zákonom to predsa možno urobiť. Ak nie, tak nech sa páči, potom povedzte, prečo by to malo robiť zdravotnícke zariadenie.

  To je teda prvá vecná rovina, prečo by mali byť zriaďovateľmi záchytných staníc ministerstvo zdravotníctva alebo následne potom, samozrejme, nemocnica. To nie je vyriešené.

  Okrem toho je absolútne zle vyriešené financovanie. A to iste veľmi dobre viete. 80 % stálych zákazníkov záchytných staníc sú asociáli, pravdepodobne prakticky stále tí istí, od ktorých nikto, ani obec, ani zdravotnícke zariadenie nikdy peniaze nedostane. Čo budeme robiť s tými, ktorí, ako už na to upozornil poslanec Bajan, nemajú trvalé bydlisko? Podľa mňa za tých musí platiť štát. Nehnevajte sa, prečo by to mala platiť obec? Prečo sme "horúci zemiak" platenia izieb dali obciam, ktoré majú najmenšie páky na to, aby sa bránili? Ak je to 20 miliónov korún a my sme tu dali, nechcem vám pripomínať, ako sme tu riešili zákon o štátnom rozpočte, keď sme iné milióny dali inde, prečo nemôže štát povedať, že v týchto časoch dá 20 miliónov pre občanov, ktorí sú pod vplyvom alkoholu? Prečo by to malo znášať zdravotníctvo? Nemôžem s tým v žiadnom prípade súhlasiť, pán poslanec Ásványi.

  Zdravotníctvo dnes zápasí s problémami financií, a nie aby riešilo tieto veci. Financovanie záchytných izieb nie je len zle riešené, ale je aj ťažkopádne. Mechanizmus, ktorý je navrhnutý s 30-dňovou lehotou, ďalšou 30-dňovou - tie peniaze nikto neuvidí.

  Vážené poslankyne, poslanci, na základe mojich dvoch vecných argumentov, to znamená, že to nepatrí zdravotníkom a nie je vyriešené financovanie, v prvom návrhu vás požiadam, aby ste boli takí láskaví a skutočne veľmi zvážili tieto argumenty a aby sme tento návrh zákona poslali opäť na prerokovanie navrhovateľovi, aby ho riešil koncepčne, tak ako je to v iných vyspelých krajinách.

  Ale ak by tento návrh neprešiel, tak by som si dovolil upozorniť a dám ešte dva pozmeňujúce návrhy.

  Jeden sa bude týkať § 2 bodu 3, ktorý v návrhu zákona hovorí, že "v zdravotníckych zariadeniach s výnimkou kúpeľných liečební pre dospelých". Nehnevajte sa, myslím si, že v kúpeľných liečebniach, či sú pre dospelých, alebo nedospelých, alkohol sa nemá podávať. Odporúčam tento bod vynechať.

  V § 8 ods. 2: "Pred umiestnením v záchytnej izbe posúdi lekár zdravotný stav tej osoby." Odporúčam to spresniť, pretože aby sa dodržali lege artis normy ošetrovania pacienta, treba, aby sa zdravotný stav človeka, ktorý je pod vplyvom alkoholu, posúdil na centrálnom príjme príslušnej nemocnice. Treba to do tohto exaktne uviesť, lebo ak niekoho odporučíme na izoláciu do záchytnej izby, musí byť dôkladne vyšetrený mnohokrát aj pomocou konziliárnych lekárov a mnohokrát aj pomocou zdravotníckej techniky. Toto sa môže robiť len tam, kde sú na to podmienky. Znenie by bolo, že "pred umiestnením osoby do záchytnej izby jej zdravotný stav a vhodnosť umiestnenia posúdi lekár centrálneho prijímacieho oddelenia nemocnice".

  Ešte raz upriamim vašu pozornosť na informáciu legislatívneho odboru. Keď si ju pozriete, a potom ju porovnáte so spoločnou správou, uvidíte, že dve tretiny pozmeňujúcich návrhov sa prijali. Treba skutočne povedať, že mnohé štylizácie, ktoré tu predkladateľ použil, sú veľmi kostrbaté a nemyslím si, že sa venoval dostatočný čas na prípravu tohto zákona, pretože mnohé veci preštylizoval práve legislatívny odbor Kancelárie Národnej rady a škoda, že sa nie vo všetkých častiach rešpektoval.

  Vážení páni poslanci, vážený pán minister,

  dovoľte mi na záver dúfať a ešte raz vás o to úctivo žiadam, že zvážite argumentácie, ktoré som uviedol, aby rozhodne zriaďovateľom nebolo ministerstvo, pretože ten kto zriadi, by mal aj platiť prevádzku, a aby sa financovanie neriešilo cestou obcí. Prosím vás preto, aby ste podporili môj prvý pozmeňujúci návrh - vládny návrh zákona vrátiť na prepracovanie. Procedurálny, ďakujem za technické opravenie.

  Ďakujem za vašu pozornosť.

  Prepáčte, že som si musel až zvýšeným hlasom vynútiť akú-takú pozornosť, keď ide o taký vážny zákon, ktorý sa môže týkať každého z nás.

  Ďakujem pekne.

 • Pán poslanec Vanko - faktická poznámka.

 • Vážený pán predseda, vážené kolegyne, vážené kolegovia,

  dovolil by som si dvoma poznámkami dať určitú pripomienku pánu rečníkovi.

  Prvá je, že som presvedčený, že zákon bol zvažovaný, nebol náhodne nejakým spôsobom narýchlo zostavený a predkladaný, ale že sa dlhodobo pripravoval. Podľa mojich informácií to bolo, myslím, najmenej dva roky. Neviem to teraz presne, dokonca mi ukazujú 4 roky. Táto problematika bola viackrát preberaná v odborných kruhoch, ktoré sa k nej môžu zodpovedne vyjadriť, ako riešiť dané problémy.

  Druhú poznámku mám k tej veci, kde by mala byť izba predbežného zadržania, zachytenia alebo neviemako sa to presne nazýva, teda kde by mala byť lokalizovaná, či na polícii, alebo v zdravotníckom zariadení. Zo skúsenosti môžem povedať, že do takýchto zariadení sa neberú občania, keď sú len podnapití. Väčšinou sa berú, keď majú vyšší alebo ťažký stupeň opilosti, ktorý je už aj zo zdravotného hľadiska dosť závažný.

  Pokúsim sa to vysvetliť. Ak by to bolo na polícii v izbe zadržania či v miestnosti predbežného zadržania, táto miestnosť nie je uspôsobená, a keby sa aj prípadne prístrojovo vybavila, personál, ktorý je na polícii, by určite nevedel poskytnúť odbornú pomoc. Totiž agresívni jedinci nielenže niekedy ohrozujú svoje okolie, ale môžu ohrozovať aj svoje zdravie. A v takomto prípade je veľmi potrebná odborná lekárska starostlivosť a presne tak, ako neskôr pán rečník uviedol, že zdravotný stav by sa mal posúdiť na vyššej odbornej úrovni, to znamená v prijímacej kancelárii nemocnice alebo podobne, prípadne konziliárnym spôsobom, aby bol zistený aktuálny zdravotný stav a hlavne, aby boli posúdené riziká možného zdravotného zlyhania alebo zdravotného poškodenia toho jedinca, ktorý je v podnapitom stave. Nesmieme zabúdať aj na to.

  A aby sme nezľahčovali tento moment, môžem povedať, že sa už dosť často vyskytli aj také prípady, keď sa do takéhoto zdravotného alebo do takéhoto stavu opilosti dostal napríklad žiak, maloletý alebo aj dieťa. V prípade, keď to bol, dajme tomu, mladistvý a mal určité agresívne prejavy, bolo pochopiteľne potrebné posúdiť z odborného lekárskeho zdravotného hľadiska to, či nebude mať priebeh negatívny vplyv aj na jeho organizmus, či nemôže dôjsť k nejakému závažnejšiemu poškodeniu jeho zdravotného stavu.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ešte s faktickou poznámkou sa hlási pán poslanec Bajan.

 • Ďakujem pekne. Mám dve poznámky, jedna je organizačná.

  Pán predseda, prosil by som vás, aby sme po vystúpení spoločnej spravodajkyne a pána ministra mali pred hlasovaním 10-15-minútovú prestávku. Ďakujem pekne.

  A druhá poznámka: Princíp, ktorý sa jednoducho snažíme do tohto vniesť, je, aby príjem a vypustenie tohto občana riešil právnik ministerstva vnútra, resp. takýto orgán. To, čo je medzi tým, je jasná možno medicínska otázka a možno nie, ale jednoducho nakladanie so zadržaným občanom sa musí predsa riešiť po právnickej otázke. To bol princíp, kde nájsť to správne miesto ministerstva vnútra a ministerstva zdravotníctva.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda.

  Pánu poslancovi Vankovi - som rád, že ste diskutovali a povedali svoj názor na túto vec. Dovolím si presvedčiť vás, pretože mi záleží na tom, aby ste sa správne rozhodli. Ak je niekto pod vplyvom alkoholu, treba, aby bol vyšetrený z medicínskeho hľadiska, tak ako som uviedol, lekárom centrálneho prijímacieho oddelenia. Tento lekár tým, že vystaví určité potvrdenie o zdravotnom stave, zhodnotí jeho situáciu, a ak zdravotný stav je taký, že sú tu poranenia, že je závažný stupeň poruchy vedomia alebo iná známka, teda stupeň požitia alkoholu napovedá o závažnej intoxikácii, ten pacient zostáva pacientom zdravotníckeho zariadenia a nedáva sa do záchytnej izby. Pokiaľ je len v štádiu eufórie, v štádiu excitácie, keď rozbíja, ničí a je agresívny, nemá ohrozené vitálne funkcie, to znamená nemá poruchy vedomia, nemá poruchy krvného tlaku, dýchania, tento pacient sa len izoluje a izoluje sa, samozrejme, tými zložkami v štátnej správe, ktoré majú v rukách represiu. Keďže vývin zdravotného stavu sa môže ďalej v nasledujúcich hodinách meniť rôznym spôsobom, zmluvný lekár ministerstva vnútra, alebo toho, kto bude zriaďovateľom, každé dve-tri hodiny, podľa toho, ako sa určí, občana vyšetrí a môže zmeniť jeho umiestnenie. Ale k tomu, aby sa takýto spôsob zaviedol, tento zákon určite neprispeje.

  Okrem toho pri deťoch, pán poslanec, zákon, samozrejme, určuje, že mladiství do 15 rokov sa neumiestňujú v záchytných izbách, to stále platí. A pre mladistvých medzi 15 a 18 rokom platí rovnaký režim ako pre dospelého. To znamená, že je vyšetrený a potom je, samozrejme, buď označený za ohrozeného na zdraví a je prijatý do nemocnice, alebo ide do záchytnej izby. Ak si v rámci svojej agresivity ubližuje, považujem to opäť za zdravotnú indikáciu na farmakologické upokojenie pacienta, a to sa nedá robiť na záchytnej izbe. Na to je určené znova zdravotnícke zariadenie. Takže nevidím tu žiadne problémy.

  Ale, prosím vás pekne, treba povedať, že človek, ktorý sa sám poškodil alkoholom, ohrozil svoj zdravotný stav a nemožno vylúčiť, aj keď bude umiestnený na záchytnej izbe akéhokoľvek druhu, že môže zomrieť. Žiaľbohu, môže. Žiadnym predpisom sa nedá tomu úplne stopercentne zabrániť.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem aj ja.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, nemám žiadnu písomnú prihlášku do rozpravy a nikto sa ďalej nehlási. Ešte pán poslanec Kováč s faktickou poznámkou.

 • Vážené dámy, vážení páni,

  dovoľte, aby som vniesol trošku humoru do tohto rokovania o takomto vážnom zákone. Zjavne sa pamätáte na taký vtip, keď nájdu človeka pred hotelom Devín a jeden druhého sa pýta, aké "i" sa píše, a keďže nevedia, tak si povedia, že ho prenesú pred hotel Carlton.

  Chcem sa spýtať, čo bráni mestskej polícii, ktorá vie, že obec bude musieť zaplatiť za tohto človeka, aby príslušného opilca rýchlo nepreviezla do katastra inej obce, pretože to bude oveľa lacnejšie, ako zaplatiť za tohto opilca príslušnú sadzbu 600 korún.

  Verte, že naša mestská polícia, ale aj, povedal by som, štátna polícia sa rýchlo vybavia príslušnými "pickupmi" alebo inými vozidlami, ktoré budú prevážať opilcov z miesta na miesto, kým nevytriezvejú. Skutočne si myslím, že takto postavený zákon nie je dobrý a bude, myslím si, na nás všetkých, aby sme rozhodli, aby sme zabránili tomuto mohutnému sťahovaniu, ktoré by sa mohlo nazvať nové sťahovanie národov.

  Ďakujem pekne.

 • Pripájam sa ku kolegovi Bajanovi a žiadam krátku prestávku.

 • Ale pán poslanec Bajan hovoril o prestávke až potom, keď vystúpi pani spoločná spravodajkyňa.

 • Pripájam sa ku kolegovi Bajanovi.

 • Končím rozpravu k tomuto bodu programu. Pýtam sa pána ministra, či sa chce vyjadriť k rozprave.

  Pán minister sa vyjadrí.

 • Vážený pán predseda, vážené poslankyne a poslanci,

  skutočne som nechcel reagovať, ale ten posledný príspevok ma trošku podpichol a musím naň zareagovať.

  Pán poslanec Kováč, záchytná stanica je podľa zákona na to, aby občan, ktorý sa nevie zmestiť do kože a nemá zdravotnú indikáciu, vytriezvel. A keď ho budú policajti voziť podľa vás z miesta na miesto a vytriezvie, je to v poriadku. Môže ísť domov.

  Ale vrátim sa k filozofii zákona. Štyri roky sa viedla polemika, kto má zriaďovať záchytky a kto má financovať záchytné stanice. Pokiaľ boli financované zo štátneho rozpočtu - to bol starý zákon, ktorý som citoval a ten jasne hovoril, že záchytné stanice sú zdravotnícke zariadenia atď. atď. Prišiel zákon o poisťovníctve a o financovaní zdravotníckych zariadení z poisťovacieho systému. Prosím pekne, mali ste tu možnosť vidieť diskusiu. Pán poslanec Ásványi tvrdí, že to má byť v zdravotníckom zariadení. Pán poslanec Šagát tvrdí, že to má byť buď na vnútre, alebo v meste. Takisto mal svoj názor aj pán poslanec Sopko a ďalší.

  Prosím vás pekne, kto má pravdu?

 • Hlasy v sále.

 • Áno, hneď vám vysvetlím, kto má pravdu. Zoberieme si to takto. Ak je skutočne občan pod vplyvom alkoholu a je tam až porucha vedomia alebo ohrozenie zdravia, tak je privezený do zdravotníckeho zariadenia a službukonajúci lekár stanoví, či tento občan má takú poruchu zdravia, že musí zostať v zdravotníckom zariadení, alebo je tam skutočne niečo iné, teda z iných dôvodov, hlavne z porušovania alebo ohrozovania verejného poriadku by mal byť pod nejakou aj zdravotníckou kontrolou. Ak je to skutočne porucha zdravia, automaticky je tento občan umiestnený na patričné oddelenie. Ak je to úraz hlavy, je na traumatológii, ak je tam intoxikácia, ide na ARO alebo na interné oddelenie, alebo na iné oddelenie. Pokiaľ službukonajúci lekár uzná, že tam nie je ohrozenie zdravia, môže byť umiestnený v záchytnej izbe. Lekár vystaví o tom protokol a podpíše sa, že si uvedomuje všetky následky a odporúča umiestniť toho občana na záchytnej stanici.

  Pán poslanec Šagát navrhuje, aby vyšetrenie bolo na centrálnom príjme. Prosím vás pekne, bol by som rád, keby v každej nemocnici bol centrálny príjem. Zatiaľ nie je. Tak musí tam byť službukonajúci pohotovostný lekár - aj centrálny príjem v noci je pohotovosť - a ten skutočne vyšetrí občana a zváži skutočnosti, o ktorých som hovoril. Hovorilo sa tu o právnom titule. Áno, právny titul nie je, pretože na Liečebný poriadok je zákon a ten o niečom hovorí. Hovorí o tom, na čo, na akú bezplatnú starostlivosť má občan nárok zo zákona a čo hradí poisťovňa, čo hradia poisťovne. Ale prevádzku záchytných staníc skutočne nemôže hradiť poisťovací systém, lebo zdravotné poistenie je založené na základe solidarity, a, nehnevajte sa, neviem, prečo by mala byť napríklad z môjho poistenia zo solidarity hradená prevádzka záchytných izieb.

  Ďalšia námietka bola, aby sa vymedzili peniaze, dali zdravotníctvu a aby sa prevádzkovali záchytné stanice. To môže robiť aj niekto iný, môžu sa vymedziť peniaze a môžu to robiť aj obce alebo niekto iný.

  Z pripomienok, ktoré tu odzneli, akceptujem tie, ktoré vzniesla pani spravodajkyňa a pán poslanec Sopko.

  A ešte je v zákone napísané o počte 13 záchytných staníc, ktoré teraz fungujú. Prosím vás pekne, fungujú takým systémom, aký navrhujeme, lebo viaceré mestá, tie obce, regionálne obce financujú záchytné stanice. A keď nepožiadajú do 3 mesiacov, znamená to, že nemajú záujem o financovanie, a zruší sa. Ale neverím, že nepožiadajú, pretože ich prevádzkujú druhý rok systémom, ktorý navrhujeme.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pánu ministrovi aj ja. Pýtam sa pani spoločnej spravodajkyne, či sa chce vyjadriť.

 • Áno, ďakujem, pán predseda, veľmi stručne. Rozprava bola pomerne stručná, aj keď z jedného vystúpenia značne emocionálna. Odzneli tu rozporuplné návrhy, tak ako ich komentoval pán minister. Na jednej strane odmietnutie, aby sa platilo zo zdravotníctva, na druhej strane návrh pána poslanca Ásványiho, aby sa financovalo zo zdravotníctva. Aj z týchto stručných vystúpení vidíme, že naozaj nebolo ľahké pripraviť tento návrh zákona, a nedivím sa, že to trvalo taký čas, aký to trvalo.

  Vážené dámy, vážení páni, súčasný stav je skutočne v rozpore s platnými zákonmi, tak ako som ich citovala, zákonom 273 a 277/1994 Z. z. a zákonom o Liečebnom poriadku číslo 98/1995 Z. z. Tam skutočne nie sú záchytné izby zaradené medzi zdravotnícke zariadenia, pretože ako opakovane odznelo, prostá ebrieta, čiže podnapitosť bez akýchkoľvek komplikácií nie je choroba a nemali by sme ju financovať my všetci z povinného zdravotného poistenia, ktoré platíme.

  Veľmi ma mrzí vyjadrenie, ktoré povedal pán poslanec Ásványi, a to "trochárskych 22 miliónov". Prepáčte, pán poslanec, ale z 22 miliónov by sa dalo zachrániť niekoľko ľudských životov, a preto nechápem, prečo by tieto peniaze, ktoré môžu byť použité na zdravotníctvo, na záchranu ľudských životov, mali byť použité na financovanie záchytných staníc.

  Pri hlasovaní budem uvádzať, ktoré návrhy podporím, ktoré nie. Rozhodne nemôžem súhlasiť s procedurálnym návrhom pána poslanca Šagáta, aby sa tento návrh vrátil. Pokiaľ viem, aj za jeho ministrovania sa na tomto návrhu pracovalo a v takom duchu a v takej dikcii, ako je predložený. Preto rozhodne ten procedurálny návrh nepodporím a dúfam, že s pozmeňujúcimi návrhmi, tak ako ich vlastne uviedol pán minister, budete súhlasiť a podporíte aj tento návrh zákona.

  Ďakujem vám.

 • Ďakujem aj ja pani spoločnej spravodajkyni.

  Páni poslanci, pani poslankyne, vypýtali ste si prestávku do 16.15 hodiny. Stačí vám? Hlasovať budeme až potom.

 • Hlasy z pléna.

 • Po prestávke.

 • Mali by sme hlasovať, ale myslím si, že nás bude málo. Prezentujme sa.

  Prezentovalo sa 58 poslancov.

  Asi sme si to zamenili s našimi deťmi. Dostali vysvedčenia, majú prázdniny. My prázdniny nemáme, mali by sme tu byť.

 • Hlasy z pléna. Gong.

 • Skúsme sa prezentovať ešte raz. Keď nás bude málo, preruším schôdzu a budeme rokovať zasa o týždeň dlhšie.

  Prezentovalo sa 83 poslancov.

  Prosím, pani spoločná spravodajkyňa, budeme hlasovať. Prosím, aby ste uvádzali najskôr hlasovanie v zmysle správy a výsledkov z rozpravy.

 • Vážený pán predseda, myslím, že najskôr by sme mali hlasovať o procedurálnom návrhu, ktorý dal pán poslanec Šagát a pripojil sa pán poslanec Kováč. Navrhujú, aby sa tento zákon vrátil na prepracovanie. Mám opačný názor, a preto odporúčam, aby sme tento návrh nepodporili.

 • Nie je potrebné o ňom hlasovať teraz, stačilo by pred záverom, pred konečným hlasovaním, ale keď ste ohlásili, dáme o ňom hlasovať.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu poslancov, aby sme vrátili zákon na prepracovanie.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 109 poslancov. Za návrh hlasovalo 32 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 66 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 8 poslancov. Nehlasovali 3 poslanci.

  Tento procedurálny návrh sme neprijali. Môžeme pokračovať.

 • Budeme pokračovať spoločnou správou. Najskôr bodmi, ktoré som odporúčala prijať. Keďže žiaden z nich nebol napadnutý v rozprave, tak ich znovu zopakujem. Odporúčam, aby sme en bloc prijali body spoločnej správy 5, 7, 9, 15 a 18.

 • Prosím, prezentujme sa a hneď hlasujme o bodoch spoločnej správy, ako ich prečítala pani spravodajkyňa. Navrhuje, aby sme tieto body prijali.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 109 poslancov. Za návrh hlasovalo 103 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržalo 5 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Tieto body spoločnej správy sme schválili.

  Nech sa páči, pani poslankyňa.

 • Body spoločnej správy 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 neodporúčam prijať.

 • Prezentujme sa a hlasujme o bodoch spoločnej správy, ktoré pani spoločná spravodajkyňa, tak ako ich prečítala, neodporúča prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 109 poslancov. Za návrh hlasovalo 30 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 70 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 8 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Tieto body spoločnej správy sme neakceptovali.

 • Teraz prejdeme na hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré odzneli v rozprave. Vystúpilo v nej 7 poslancov, 4 predniesli pozmeňujúce návrhy.

  Ako prvá som vystúpila ja s jedným pozmeňujúcim návrhom týkajúcim sa § 2 ods. 2 a odporúčam ho doplniť o text: "požívanie alkoholických nápojov". Tento návrh odporúčam prijať.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme o prvom návrhu pani spoločnej spravodajkyne s odporúčaním prijať ho.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 109 poslancov. Za návrh hlasovalo 103 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržalo 6 poslancov.

  Tento pozmeňujúci návrh sme prijali.

 • Druhý v rozprave vystúpil pán poslanec Sopko. Predniesol 2 pozmeňujúce návrhy týkajúce sa § 11, a to ods. 1 a ods. 3. Keďže spolu súvisia a jeden nadväzuje na druhý, týka sa doplnenia trvalého bydliska, pýtam sa pána poslanca, či môžeme o obidvoch návrhoch hlasovať spolu.

  A je mi ľúto, pán poslanec, nemôžem ich odporúčať prijať, pretože z právneho hľadiska sa nedajú, tak ako sú navrhnuté, prijať, aj keď obsahovo by tu bol súhlas. Nakoniec, aj pán poslanec Bajan upozornil, že v praxi sú nerealizovateľné. Preto obidva návrhy odporúčam neprijať.

 • Prosím, prezentujme sa a hneď hlasujme. Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Sopka s odporúčaním neprijať ho. Hlasujeme o jeho obidvoch návrhoch spoločne.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 108 poslancov. Za návrh hlasovalo 26 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 38 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 44 poslancov.

  Tento návrh sme neprijali.

  Nech sa páči, pokračujte.

 • Ďalšie návrhy predniesol v rozprave pán poslanec Ásványi. Chcete hlasovať, pán poslanec, spolu, alebo individuálne? Všetky odporúčam neprijať. Osobitne?

  Budeme najprv hlasovať o pozmeňujúcom návrhu, ktorý sa týka § 6. Za slovom "republiky" dať bodku a vypustiť slová "po dohode s obcou, pre územie ktorej je určená". Odporúčam ho neprijať.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme. Hlasujeme o pozmeňujúcich návrhoch poslanca Ásványiho. Prvý spoločná spravodajkyňa odporúča neprijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 107 poslancov. Za návrh hlasovalo 19 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 69 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 17 poslancov. Nehlasovali 2 poslanci.

  Prvý návrh sme neprijali.

  Nech sa páči, pani poslankyňa, pokračujte.

 • Ďakujem. Druhý pozmeňujúci návrh je v dvoch alternatívach. Týka sa § 11 ods. 1.

  Prvá alternatíva: "Náklady na prevádzku záchytnej izby uhrádza Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky v rámci rozpočtu kapitoly. Pri rozpočtovaní kapitoly Ministerstva financií Slovenskej republiky vykryje túto potrebu ministerstva osobitnou položkou." Po zdôvodnení v rozprave návrh odporúčam neprijať.

 • Hlasujeme o obidvoch alternatívach, alebo len o jednej?

 • Hlasy v sále.

 • Prezentujme a hlasujme. Keďže pani spoločná spravodajkyňa navrhuje neprijať ani jednu, hlasujeme o obidvoch alternatívach naraz. Odporúča obidva návrhy neprijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 108 poslancov. Za návrh hlasovalo 24 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 72 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 12 poslancov.

  Druhý pozmeňujúci návrh týkajúci sa § 11 ods. 1 sme neprijali.

  Prosím, pokračujte.

 • Ďalší pozmeňujúci návrh sa týka § 11 ods. 3. Za slovo "zriadená" sa vkladá čiarka a slová "obci trvalého bydliska osoby" a ďalší text zostáva. Zmysel je podobný ako u pána poslanca Sopka, len iné znenie. Neodporúčam ho prijať.

 • Prosím, počuli ste, tento návrh spravodajkyňa odporúča neprijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 108 poslancov. Za návrh hlasovalo 33 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 69 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 5 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Neprijali sme ani tento pozmeňujúci návrh.

  Môžete pokračovať.

 • Áno, ďakujem. Posledný pozmeňujúci návrh pána poslanca Ásványiho sa týka § 13, ktorý navrhuje vypustiť a § 14 a 15 prečíslovať na 13 a 14. Odporúčam ho neprijať.

 • Prosím, prezentujeme sa a hlasujeme o poslednom pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Ásványiho s odporúčaním neprijať ho.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 105 poslancov. Za návrh hlasovalo 18 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 72 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 14 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Tento návrh sme neprijali.

 • S pozmeňujúcimi návrhmi vystúpil v rozprave ako posledný pán poslanec Šagát.

  O jeho procedurálnom návrhu na vrátenie zákona sme už rozhodli, preto budeme pokračovať pozmeňujúcim návrhom týkajúcim sa § 2 ods. 1 bod 3, aby v texte "v zdravotníckych zariadeniach s výnimkou kúpeľných liečební pre dospelých" vypadol text "s výnimkou kúpeľných liečební pre dospelých". Odporúčam ho neprijať.

 • Prosím, prezentujme sa a hneď hlasujme. Hlasujeme o návrhu pána poslanca Šagáta s odporúčaním neprijať ho.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 111 poslancov. Za návrh hlasovalo 29 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 68 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 14 poslancov.

  Tento návrh sme neprijali.

 • Posledný návrh, ktorý odznel v rozprave, predniesol pán poslanec Šagát. Týka sa § 8 ods. 2, kde navrhuje, aby sa prvá veta upravila v takomto znení: "Pred umiestnením osoby v záchytnej izbe posúdi jej zdravotný stav lekár centrálneho príjmu a rozhodne o vhodnosti umiestnenia osoby v záchytnej izbe." Po vysvetlení pánom ministrom ani tento návrh neodporúčam prijať.

 • Prosím, prezentujme sa, hlasujme s odporúčaním návrh neprijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 110 poslancov. Za návrh hlasovalo 23 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 66 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 19 poslancov. Nehlasovali 2 poslanci.

  Tento návrh poslanca Šagáta sme neprijali.

 • Vážený pán predseda, hlasovali sme o všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré odzneli v rozprave a boli v spoločnej správe. Môžeme hlasovať o zákone ako celku.

 • Pán poslanec Ásványi, pri hlasovaní nie sú faktické poznámky.

 • Hlas zo sály.

 • Ďakujem. Pani spravodajkyňa, nehlasovalo sa o druhej alternatíve môjho návrhu § 11 ods. 1.

 • Pán poslanec, povedal som, že hlasujeme aj o druhej alternatíve. Bol to návrh pani poslankyne a pri hlasovaní bolo 29 hlasov za, ostatní boli proti a zdržali sa.

 • Nemôže to byť, prosím, to sú dve rôzne veci.

 • Nie sú to dve rôzne veci, ale aby ste boli spokojný, dáme ešte teraz hlasovať o druhej alternatíve návrhu pána poslanca Ásványiho. Týka sa § 11 ods. 1, kde navrhuje, aby sa úhrada robila z rezerv vlády.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Svoje stanovisko som už povedala. Neodporúčam to prijať.

 • Pani spravodajkyňa návrh neodporúča prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 107 poslancov. Za návrh hlasovalo 33 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 71 poslancov. Hlasovania sa zdržali 2 poslanci. Nehlasoval 1 poslanec.

  Podľa ustanovenia § 26 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky budeme hlasovať o návrhu zákona ako celku s doplnkami a zmenami, ktoré sme prijali.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Návrh pani spoločnej spravodajkyne znie - zákon ako celok prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 111 poslancov. Za návrh hlasovalo 79 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 11 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 19 poslancov. Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že sme schválili vládny návrh zákona Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov, o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb.

  Ďakujem pekne, pani spoločná spravodajkyňa, aj vám, páni poslanci.

 • Keďže sme body 12 a 13 schváleného programu už prerokovali, pristúpime k š t r n á s t e m u bodu programu, ktorým je

  vládny návrh zákona Národnej rady Slovenskej republiky o reklame.

  Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 414 a spoločnú správu výborov ako tlač 414a.

  Z poverenia vlády Slovenskej republiky návrh zákona odôvodní minister hospodárstva Slovenskej republiky pán Ducký. Pán minister, nech sa páči.

 • Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

  vládny návrh zákona Národnej rady Slovenskej republiky o reklame, ktorý sa vám predkladá na schválenie, bol vypracovaný na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky z 31. 8. 1995 číslo 651. Podnetom na prijatie tohto uznesenia vlády bolo uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá svojím uznesením z 26. 6. 1995 číslo 153 neschválila poslanecký návrh zákona o regulácii reklamy a požiadala vládu predložiť návrh tohto zákona Národnej rade Slovenskej republiky do 30. 9. 1995.

  Návrh zákona, ktorý som na základe citovaného uznesenia vlády predložil vláde v októbri 1995, bol po prerokovaní v Legislatívnej rade vlády Slovenskej republiky v decembri uplynulého roku vrátený na dopracovanie. Nové znenie návrhu zákona prerokované v legislatívnej rade v marci tohto roku bolo vrátené s tým, že je potrebné vypracovať ďalšie nové znenie v dvoch alternatívach. Jednu alternatívu s absolútnym zákazom reklamy tabakových výrobkov a druhú alternatívu upravujúcu obmedzenia reklamy tabakových výrobkov.

  Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí 30. 4. tohto roku schválila uznesením číslo 295 alternatívu obsahujúcu zákaz reklamy tabakových výrobkov, ktorá ako vládny návrh zákona bola predložená Národnej rade Slovenskej republiky.

  Predložený vládny návrh zákona o reklame predstavuje z legislatívneho hľadiska zákon s generálnou suverenitou v oblasti reklamy. Návrh zákona v úvodných ustanoveniach definuje účel zákona, vymedzuje základné pojmy ako reklama, nosič informácií, produkt, skrytá reklama, podprahové vnímanie. Definuje tiež činnosti a aktivity, ktoré sa na účely tohto zákona považujú za reklamu, ale aj tie, ktoré v skutočnosti reklamou podľa tohto zákona nie sú.

  V ustanoveniach vo všeobecných požiadavkách na reklamu zákon ustanovuje podmienky šírenia reklamy právnickými a fyzickými osobami, upravuje etické požiadavky na reklamu, ochranu osobnosti a vlastníckych práv, ako aj ochranu maloletých.

  Z vecného hľadiska je najvýznamnejšie ustanovenie § 6, ktorým sa zakazuje reklama tabakových výrobkov, alkoholických nápojov a iných návykových látok, liečiv, ktoré obsahujú omamné, psychotropné a iné návykové látky, strelných zbraní a streliva s výnimkou zbraní a streliva určených na športové použitie - poľovníctvo, historických zbraní a reklamy zbraní a streliva určených pre odborných pracovníkov rezortu ministerstva obrany a vnútra.

  S ohľadom na skutočnosť, že šírenie reklamy je riešené čiastkovými úpravami v takých zákonoch, ako je zákon o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania (zákon číslo 468/1991 Zb.), podobne zákon o audiovízii (zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 1/1996 Z. z)., zákon o ochrane spotrebiteľa (zákon číslo 634/1992 Zb.), zákon o potravinách (zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 152/1995 Z. z.), návrh zákona šírenie reklamy podrobnejšie neupravuje, ale odkazuje na tieto zákony s tým, že sa majú aplikovať v znení všeobecných ustanovení tohto zákona.

  Z rovnakého dôvodu ako úprava šírenia reklamy je riešená aj otázka dozoru nad dodržiavaním zákona. Navrhovaným zákonom sa nezriaďuje osobitný orgán dozoru nad dodržiavaním predpisov o reklame, ale pre úplnosť len vymenúva orgány dozoru, ktoré vykonávajú dozornú činnosť nad dodržiavaním predpisov o reklame, o rozsahu zákonom vymedzených kompetencií. Aby niektorá oblasť šírenia reklamy nezostala nepokrytá, zákon splnomocňuje Slovenskú obchodnú inšpekciu vykonávať dozor nad nedodržiavaním predpisov o reklame tam, kde ho nevykonávajú v zákone uvedené orgány dozoru.

  Zákon sa zaoberá aj vzťahmi medzi občianskymi a profesijnými združeniami na ochranu etiky reklamy a orgánmi dozoru na dodržiavanie predpisov o reklame.

  Dovoľte mi - na porovnanie predloženého vládneho návrhu zákona o reklame - oboznámiť vás s právnym stavom úpravy reklamy v zahraničí.

  V štátoch Európskej únie reklama nie je komplexne právne upravená a Európska únia doteraz nevydala záväzný predpis, ktorý by zaväzoval členské štáty k zákazu reklamy tabakových výrobkov. Smernica 84/450/EHS, ktorá je zatiaľ jediným záväzným predpisom v oblasti reklamy Európskej únie, zaväzuje členské štáty na harmonizáciu predpisov len pokiaľ ide klamlivú reklamu. Pripravovaný návrh dodatku k tejto smernici označený ako COM (90 141 FINAL SIN) obsahuje obmedzenia reklamy len niektorých produktov, medzi ktorými sú aj tabakové výrobky.

  Rovnako Európsky dohovor o bezhraničnej televízii, ku ktorému pristúpila vláda Slovenskej republiky v marci tohto roku, zakazuje šírenie reklamy tabakových výrobkov v televízii v čase od 6.00 do 22.00 hodiny. V zahraničí sa všeobecne uplatňuje forma kódexov v etike reklamy, ktoré subjekty reklamy plne rešpektujú.

  Zo susedných štátov: V Českej republike zákon o regulácii reklamy, vydaný v roku 1995, obsahuje zákaz reklamy tabakových výrobkov v televíznom vysielaní v čase od 6.00 do 22.00 hodiny a obsahuje niektoré obmedzenia z titulu ochrany maloletých a zdravia občanov. V Maďarsku zákon z roku 1978 o vnútornom obchode zakazuje reklamu, ktorá propaguje spotrebu tabakových výrobkov. Takto formulovaný zákon umožňuje v praxi jeho obchádzanie. Poľská zákonná úprava reklamy obsahuje len zákaz reklamy tabakových výrobkov v rozhlase a televízii v reláciách vysielaných pre osoby mladšie ako 18 rokov.

  V dňoch 12. a 13. júna tohto roku prerokovali predložený návrh zákona výbory Národnej rady Slovenskej republiky. S výsledkami prerokovania budete oboznámení.

  Vláda Slovenskej republiky si je vedomá, že schválením predloženého vládneho návrhu zákona Národnou radou Slovenskej republiky sa vytvorí v Slovenskej republike jeden z najprísnejších právnych režimov v oblasti reklamy tabakových výrobkov a alkoholických nápojov, ale v záujme ochrany zdravia našich občanov odporúča predložený vládny návrh zákona schváliť s účinnosťou od 1. septembra 1996.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne pánu ministrovi Duckému.

  Prosím spoločného spravodajcu výborov pána poslanca Vanka, aby podal správu o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky. Nech sa páči, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne, vážení kolegovia, vážení hostia,

  dovoľte mi predniesť spoločnú správu príslušných výborov o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona Národnej rady Slovenskej republiky o reklame, tlač 414.

  Vládny návrh zákona o reklame pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím číslo 990 z 20. mája 1996 na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody v lehote do 14. júna 1996. Súčasne ako príslušný výbor určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie na skoordinovanie stanovísk výborov Národnej rady Slovenskej republiky s tým, že sa skoordinované stanoviská výborov Národnej rady Slovenskej republiky premietnu v spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Určené výbory Národnej rady Slovenskej republiky vládny návrh zákona prerokovali v určenej lehote.

  Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody neprijali uznesenie k vládnemu návrhu zákona Národnej rady Slovenskej republiky o reklame, lebo podľa § 48 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady číslo 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov nevyslovila s ním súhlas nadpolovičná väčšina všetkých členov príslušného výboru Národnej rady Slovenskej republiky.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport odporúčajú Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi na úpravu. Jednotlivé návrhy nebudem čítať, máte ich v spoločnej správe. Chcel by som len povedať, ktoré budem ako spoločný spravodajca odporúčať, a ktoré nebudem odporúčať na prijatie.

  Na prijatie budem odporúčať tieto body, teda pozmeňujúce a doplňujúce návrhy: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 a 11. Tieto budem odporúčať na prijatie. Na neprijatie budem odporúčať body spoločnej správy 6, 7 a 8. Ak nebudú k jednotlivým pozmeňujúcim návrhom pripomienky, ako spoločný spravodajca dám o nich hlasovať spoločne. Ak k niektorému bodu budú pripomienky, vyberiem ho na osobitné hlasovanie.

  Pán predsedajúci, to je všetko. Hlásim sa ako spoločný spravodajca prvý do rozpravy.

 • Ďakujem pekne. Prvý do rozpravy? Nech sa páči.

  Ďakujem pánu poslancovi Vankovi a prosím, aby začal teraz v rozprave prvý. Týmto otváram rozpravu o štvrnástom bode programu. Nech sa páči.

 • Vážené kolegyne, kolegovia,

  prepáčte mi, teraz som si spomenul, že som nevymenoval výbory, ktoré sa touto problematikou zaoberali a ktoré podpísali predsedovia výborov, urobím to dodatočne.

  V spoločnej správe na strane číslo 6 je osem výborov, ktoré sa touto problematikou zaoberali. Vo výboroch väčšinou prebehli, podľa informácií, ktoré som dostal, diskusie, ktoré rozobrali danú problematiku a výsledky prerokovania sa prejavili v pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch.

  Dovolil by som si dať ešte dva pozmeňujúce návrhy.

  Prvý je, aby z § 6 bolo vypustené písmeno d), to znamená celá časť o strelných zbraniach atď. To je jeden môj návrh. Ak bude potrebné, tak ho potom vysvetlím.

  Druhý návrh: v § 8 doplniť nové písmeno f), ktoré by znelo: "okresné úrady podľa osobitných predpisov". Niektoré činnosti v oblasti reklamy by boli veľmi jednoducho skontrolované alebo kontrolovateľné okresnými úradmi, ktoré majú živnostenské oddelenia, prípadne ďalšie kompetencie, a v tomto prípade by bolo možné, navyše oproti predchádzajúcim orgánom, ktoré dostávajú kompetenciu kontroly, vo veľmi krátkom čase celoplošne na celom území Slovenskej republiky vykonať určitú kontrolu.

  Ďakujem, to je všetko.

 • Ďakujem pekne. Slovo má podpredseda Národnej rady pán Andel. Pripraví sa pán poslanec Lysák.

 • Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, milé dámy, vážení páni,

  dovoľte mi, aby som aj ja predložil niekoľko pozmeňujúcich návrhov k tomuto zákonu.

  Po prvé, navrhujem z § 2 vypustiť bod 2. Ak by náhodou neprešiel tento môj prvý návrh, potom si dovolím vám predniesť alternatívne znenie § 2 bodu 2, ktorý znie: "Na účely tohto zákona sa za reklamu nepovažuje aj sponzorovanie, inzercia, organizovanie súťaží, bezodplatné poskytovanie vzoriek produktov alebo upomienkových predmetov, obalov alebo poskytovanie iných predmetov a služieb uskutočňované za účelom ovplyvniť spotrebiteľa pri výbere produktov."

  Po druhé, ak neprejde bod spoločnej správy, ktorý asi neprejde, nakoľko pán spoločný spravodajca ho vo svojom vystúpení navrhol zaradiť medzi tie, ktoré treba neschváliť, navrhujem toto znenie: "Zakazuje sa reklama tabakových výrobkov, alkoholických nápojov a iných návykových látok na týchto nosičoch reklamy: televízne, audiovizuálne a rozhlasové prostriedky, kiná, veľkoplošné nosiče, ako sú billboardy, tributy a periodická tlač.

  Vážené dámy, vážení páni,

  som presvedčený, tak ako to tvrdia naši výrobcovia uvedených produktov, že tieto návrhy sú v intenciách vládneho návrhu zákona, nakoľko ide iba o základnú možnosť komerčnej komunikácie so zákazníkom.

  Pamätáme si tridsiate roky a prohibíciu v USA, kde nielenže bol zákaz reklamy alkoholických nápojov, ale dokonca aj ich výroba. Vieme dobre, že tam niekoľkonásobne stúpla spotreba týchto výrobkov. Sám na sebe viem, že ak mám chuť fajčiť a fajčím tak raz za tri alebo štyri dni, tak si jednoducho zapálim bez toho, aby som pozeral na nejakú reklamu. Som stále športovým funkcionárom a viem si predstaviť, o koľko peňazí by prišli napríklad rôzne telovýchovné organizácie, ale nakoniec i kultúrne zariadenia atď.

  Niekto môže povedať, že som antihumanista (nakoľko je to pravdou, kolega Šagát mi to potvrdí), dávame veľké peniaze na boj proti chorobám, ktoré vznikli v dôsledku týchto návykových prostriedkov, či už sú to cigarety, alkohol atď. Ale skutočne, ak táto reklama nebude, predsa dnes, kto má káblovú televíziu, prípadne satelit, môže chytiť minimálne 20 programov, kde táto reklama jednoducho je a tvrdo sa realizuje. Tak ako povedal pán minister, v podstate dnes prijmeme jeden z najtvrdších zákonov, aký vôbec v Európe existuje.

  Prepytujem, prečo sme v tomto momente tvrdší alebo pápežskejší ako pápež? Uvedomujem si aj negatívne dôsledky používania - opakujem ešte raz - týchto návykových prostriedkov, ale uvedomujem si aj druhú stranu veci, že v podstate neovplyvníme alebo nebudeme vplývať na to, aby sa zmiernila alebo znížila spotreba tabakových výrobkov, alkoholických nápojov. A na druhej strane si uvedomujem, o koľko peňazí príde táto spoločnosť, koľko detí nepôjde na ihrisko, teda stanú sa ešte drogovo závislejšími, a už teraz je situácia tragická, resp. katastrofálna.

  Ďakujem veľmi pekne a verím, že moje návrhy podporíte. Ďakujem vám.

 • Ďakujem. Slovo má pán poslanec Lysák. Pripraví sa pán poslanec Prokeš. Pán poslanec Šagát - faktická poznámka, nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

  K vystúpeniu pána poslanca Andela by som chcel uviesť svoj názor. Viete, je to lákavá a veľmi lacná karta, ak chceme niekoho presvedčiť, že priemysel, ktorý nám produkuje najdlhšie známe drogy - tabak, alkohol, sponzoruje športové podujatia a iné humanitné akcie, a keby to chýbalo, že by vznikla neriešiteľná situácia.

  To nie je ani slza toho, čo všetko negatívne do spoločnosti prinesie. Žiaľbohu, nemôžem súhlasiť s argumentáciou pána podpredsedu Andela. Dostali ste všetci jeden fundovaný letáčik od skupiny popredných odborníkov, ktorý nebudem opakovať, pravdepodobne ste si prečítali, čo všetko, aké nedozerné miliardové straty vznikajú alkoholom a tabakom. A preto je lacná argumentácia, ktorá dôvodí, čo sa stane, keď nebudeme mať na športové podujatia.

  Prosím vás pekne, musím tu otvorene povedať, že táto vláda predložila tentokrát dobrý zákon, škoda, že ho pán minister tu predložil ako jeden z najprísnejších a tým ho vlastne spochybnil. A nehnevajte sa, ale pravdepodobne vláda si tentoraz dala poriadne poradiť od odborníkov, aby ho tu predložila. Ak ho tu dnes zmeníte a urobíte z neho iný zákon, ako si to potom vlastne mám vysvetliť?

  Záchytné izby ste schválili jedným šmahom, hoci je to filozoficky postavené úplne na hlavu, a teraz tu ideme dovoliť reklamu. Prosím vás pekne, pán podpredseda Andel, prepáč mi, že to neovplyvní spotrebu, to je geniálny výrok. Spotrebu to ovplyvňuje stopercentne, keď sa niečo propaguje. Prejdite sa po meste, West a Marlboro vidíte na každom druhom rohu.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem. Faktická poznámka - pán poslanec Prokeš.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Pánu kolegovi Šagátovi by som len rád pripomenul geniálne rozhodnutie federálnej vlády zastaviť zbrojnú výrobu na Slovensku. Nemyslím si, že by sa tým spotreba zbraní na svete znížila.

  Čo sa týka reklamy, o ktorej sa tu hovorí, a konkrétne o tabakových výrobkoch, ale aj iných výrobkoch, treba povedať jednu vec. Pozrime sa, ako dopadli tie krajiny, ktoré zaviedli takéto zákony. Skutočne nedošlo k zníženiu spotreby tabakových výrobkov, ale spotreba sa podstatne presunula na zahraničné, dovážané výrobky a odrazilo sa to tvrdo na domácich výrobkoch. Bohužiaľ, pán kolega Šagát nezobral do úvahy, že napriek akémukoľvek zákonu nedokážeme u nás zastaviť satelitné vysielanie, nedokážeme zastaviť dovoz časopisov zo zahraničia, pretože je to v medzinárodných zmluvách, a tam všade táto reklama je. Jediné, čo dosiahneme, je to, že nebude reklama domácich výrobcov. To znamená, že to bude mať dosah predovšetkým na štátny rozpočet v príjmoch od domácich výrobcov z platenia daní a podobne.

  Skutočne mi je nesmierne ľúto, zo zdravotníckeho hľadiska plne chápem pána poslanca Šagáta, že hovorí v najlepšej viere, ale, bohužiaľ, psychologickú a ekonomickú stránku vôbec nezobral do úvahy.

  Ďakujem.

 • Ďakujem za slovo.

  Pán kolega, skutočne som ťa volal, aby si mi povedal, koľko nákladov dáva tento štát na liečenie neduhov, ktoré vznikajú práve z používania týchto návykových prostriedkov, či je to alkohol, tabakové výrobky a niektoré ďalšie. Súhlasím, takisto som čítal ten plagátik, ktorý vlastne dostal každý poslanec. Chcel som len ostať reálny, skutočne, a nehovoril som iba o športe. Iste, možno to ovplyvní spotrebu, ale minimálne, skús si dať urobiť serióznu analýzu, či to zníži spotrebu tabakových a alkoholických výrobkov aspoň o 5 % - pochybujem o tom, ani o toľko percent nie.

  Na druhej strane, ako povedal kolega Prokeš, ale nechcem sa opakovať, aj ja som to povedal vo svojom vystúpení, či chceme, alebo nechceme, dnes na naše vedomie pôsobia médiá zo zahraničia, ktoré jednoducho tak či onak tento náš zákon budú neutralizovať, iba to som povedal. Súhlasím s tým, aj s tým, čo je na tom plagátiku napísané. Preboha, nerob zo mňa antihumanistu, ale chcem byť reálny človek. To je všetko.

 • Ďakujem. Rád by som predsa len povedal jednu malú poznámku. Urobilo sa tu aj porovnanie o opačnom pôsobení toho zákona, ktorý zakazoval v USA požívanie alkoholu. Chcem upozorniť, že je to neporovnateľné. Zakázať reklamu a zakázať niektoré látky je predsa len, povedal by som, psychologický posun, aj argumentačný posun, priatelia. Nechceme zakázať to, čo je v podstate už holým spoločenským faktom, že veľká časť obyvateľstva je jednoducho orientovaná na tieto návykové látky. Ale fakt je ten, že reklama je veľmi tvrdý a podvedomý nástroj a že by sme mali predsa len zvážiť, či naozaj pustíme reklamu aj do tejto oblasti, alebo nie.

  Ďakujem.

  Pán poslanec Roman, nech sa páči, faktická poznámka.

 • Chcel by som podporiť to, čo hovoril pán podpredseda Andel, pretože zmenou § 6, ako on navrhuje, teda zákazom reklamy alkoholických nápojov a tabakových výrobkov v rozhlase, televízii, kinách, na billboardoch, v periodickej tlači vlastne eliminujeme reklamu a ostane nám len tzv. prezentácia výrobku. A prezentácia výrobku je niečo iné, samozrejme, ako masová reklama. Čiže je tam spôsob toho celého, ako z toho vykĺznuť a nerobiť veľkú reklamu tabakovým výrobkom a alkoholickým nápojom. Pretože ak zakážeme aj prezentáciu výrobku, tak sa dostaneme do rozporu s obchodným zákonníkom o informácii výrobku. To je prvá vec.

  Druhá vec - pivo alebo cigarety nie sú u nás zakázané, to znamená, že výrobcovia majú právo informovať o svojich výrobkoch. A tretie je to, o čom hovoril aj kolega Prokeš, že na to doplatia len slovenskí výrobcovia, pretože nebudú môcť informovať o svojich výrobkoch, a tým vlastne nastane pretlak zahraničných výrobkov, zahraničných cigariet, zahraničného piva atď. České médiá, ktoré tu majú veľkú čítavosť a zároveň aj, povedzme, sledovateľnosť (televízna stanica Nova), vlastne pracujú bez zákazu tejto reklamy, to znamená, že tá reklama sa k nám dostane. Čiže ide len o prezentáciu výrobku.

  Takisto podporujem aj návrh pána podpredsedu Andela zrušiť v § 2 ods. 2, teda za reklamu nepovažovať sponzorovanie, organizovanie súťaží s cieľom informovať spotrebiteľa.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Predseda výboru pán Haťapka, nech sa páči.

 • Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia,

  možno sa budete diviť, čo teraz poviem, ale musím podporiť názor a návrh pána podpredsedu Andela. Som za to vypustiť v § 2 bod 2, resp. ho upraviť, tak ako povedal on, aby ostalo proste sponzorovanie, pretože vieme, aké sú dnes problémy s financiami v telovýchove, športe a kultúre. Štát samotný nemá finančné prostriedky, aby dotoval telovýchovu a šport v plnom rozsahu, tak ako by mal, a na druhej strane zakážeme sponzorovanie.

  Chcel by som sa opýtať, ako je to s reklamou napríklad pri veľkých prenosoch majstrovstiev sveta alebo Európy, kde je normálne v televízii propagovaný napríklad Jägermeister a iné zahraničné výrobky, tabakové alebo alkoholické. Môžeme teda propagovať zahraničné, ale domáce sa vôbec nemôžu. Ide mi vyslovene o sponzoring, a preto som toho názoru a budem podporovať návrh pána podpredsedu Andela. A takisto v § 6 ods. a), tak ako ho predniesol.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Predseda výboru pán Maxon - faktická poznámka.

 • Ďakujem pekne za slovo. Využijem svoju faktickú poznámku aj na pozmeňujúci návrh, ale ak dovolíte, predsa len by som uviedol niekoľko skutočností, ktoré súvisia s legislatívnym postupom a s tvorbou tohto vládneho návrhu zákona.

  Od pána poslanca Šagáta sme dostali stanovisko, že sme konečne dostali dobrý návrh, okolo ktorého chceme teraz zbytočne otvárať diskusiu. Samozrejme, týka sa predovšetkým ustanovenia o možnosti povolenia reklamy za určitých podmienok na tabak a tabakové výrobky.

  Kto čítal dôvodovú správu k tomuto návrhu zákona, nemohla mu ujsť skutočnosť, že sa vlastne tento zákon procedurálne zdržal aj preto, že Legislatívna rada vlády tento zákon vrátila. Vrátila ho s tým, aby sa vypustil zákaz reklamy tabakových výrobkov a nakoniec bol v takomto znení opätovne predložený do Legislatívnej rady vlády a Legislatívna rada sa rozhodla, že dá tento zákon na posúdenie vlády v dvoch alternatívach. Nakoniec vláda rozhodla o absolútnom zákaze reklamy. Takže istá variabilita a stanovisko Legislatívnej rady vlády nebolo absolútne jednoznačné, čiže naozaj nevidím dôvod, aby sme nemohli o tom viesť polemiku a diskutovať o tomto probléme.

  Môj pozmeňujúci návrh sa týka § 6 písm. a) a b). Písmeno a) by znelo: "tabakových výrobkov, alkoholických nápojov okrem piva v televíznom a rozhlasovom vysielaní, pri výrobe a pri uvádzaní audiovizuálnych diel, na veľkoplošných nosičoch a v periodickej tlači". A písmeno b): "iných návykových látok" s odkazom na číslo 7, to znamená identický návrh ako je pod bodom 7 spoločnej správy s tým, že odporúčam doplniť "okrem piva", pretože predovšetkým v tejto oblasti môžeme diskutovať o prospešnosti alebo škodlivosti piva. Všeobecne sa hovorí, že pivo v normálnych dávkach je pre ľudský organizmus, povedal by som, prospešné alebo má teda aj isté pozitívne účinky. Ale, prosím vás pekne, pokiaľ ide o vzťah k Českej republike - Česká republika je veľkým exportérom piva na Slovensko a ich zákon o reklame jednoznačne povoľuje reklamovať pivo a na Slovensku, ak by sme našim výrobcom túto možnosť nedali, tak by to možno bol ich ďalší handicap.

  To bol môj pozmeňujúci návrh. A ešte raz zdôrazňujem, že nevidím dôvod, prečo by sme nehovorili o probléme aj vo vzťahu k sponzoringu, samozrejme, každý máme istý osobný názor na možnosť reklamy, ale ak vylúčime televíziu, rozhlas, veľkoplošné nosiče, tak reklama nie je taká masívna a môže byť z hľadiska súčasnej ekonomickej situácie v oblasti športu a kultúry istým spôsobom prospešná, ako aj z hľadiska ich účasti na sponzorstve v tejto oblasti.

 • Ďakujem pekne.

  Pán poslanec Šagát - faktická poznámka.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

  Vážený pán predseda Maxon, ak ste to pochopili tak, že považujem túto diskusiu za zbytočnú, ide o hlboké nedorozumenie, pretože akúkoľvek diskusiu o ktoromkoľvek probléme nikdy nepovažujem za zbytočnú. Teda neviem, ako ste to pochopili.

  Pokiaľ ide o meritum veci, opäť ste oslabili ten zákon. Hovoríte, že Legislatívna rada vlády dala dve alternatívy. Ale Legislatívna rada vlády posudzovala tento zákon po právnej stránke, vecnú náplň zdravotného aspektu, ktorý má plniť tento zákon (pravdepodobne aj zdravotný aspekt), nemôže postihnúť právnik, nehnevajte sa. Ale, žiaľbohu, vy ste vystúpili dosť odvážne, pán predseda Maxon, keď ste povedali, že neviete o tom, či je pivo zdraviu škodlivé, ak sa používa v správnych dávkach. Iste. Čo to je správna dávka? Vedeli by ste citovať jednu jedinú kontrolovanú klinickú štúdiu, ktorá by toto vaše tvrdenie dokázala? Ak viete, pán predseda, bol by som rád, keby ste parlamentu citovali odborný časopis, v ktorom to vyšlo. To by bolo výborné.

  Pravdepodobne aj minulý reprezentačný tréner pán poslanec Haťapka mi dá za pravdu v tom, že napríklad tvrdenie, ktoré niekedy propagovalo, aký je alkohol výborný rehydratačný nápoj po športovom výkone, sa teraz úplne zamietlo. Pretože alkoholdehydrogenáza sa používa na metabolizovanie alkoholu, ktorý je v pive, a nie na kyselinu mliečnu, ktorá sa hromadí vo svale počas výkonu.

  Prosím vás pekne, fungujú tu lobbizmy firiem, ktoré sa chcú cez tento zákon predsa len umiestniť na trhu, však si to povedzme. Ak ste sa dohodli, dajte tie pozmeňujúce návrhy a odhlasujte si ich. Aj pán Prokeš vyvracia to, čo povedal pán podpredseda Húska. Prohibícia je zakázanie užívania. Tu sa nezakazuje užívanie, nehnevajte sa. Frekvencia upomínania "tu som, môžeš po mne siahnuť" je to, čo vám bude vo vedomí fungovať, ani nebudete vedieť ako. Je to tak, ako keď prídete do samoobsluhy a zrazu si kúpite, nechcem povedať to, čo sa tak veľmi často propaguje v televízii, tak dajme tomu OMO. Ani neviete, prídete domov a zistíte - "preboha, čo som to urobil, kúpil som OMO?" Alebo aj iné veci. Ak vláda tu predkladá tvrdý zákon, ja viem, pán minister, že, vy by ste tu mali, povedal by som, obhajovať to predpolie vlastnou hruďou, a nie povedať, že je najprísnejší, lebo tým vlastne hovoríme, že prečo by sme my mali byť najprísnejší.

  A jednu otázku vám, ktorí sa vyznáte v ekonomike: Kto drží aký podnik, v akých rukách je tabakový priemysel na Slovensku, v akých je rukách, kto ho má kúpený? Ako to vlastne je? Je to slovenský výrobca? Presne to neviem, možno vy to budete vedieť podľa toho, ktorí výrobcovia vás oslovili. Mňa neoslovili, lebo vedeli, že u mňa nepochodia.

  Prosím vás pekne, vážená snemovňa, hlasujete o niečom, čo sa zdá, že by mohlo podporovať šport a kultúru. Ale viete čo? Tento štát musí vytvárať podmienky na financovanie týchto aktivít inými zdrojmi, ako je reklama.

 • Ďakujem. Pán poslanec Švec - faktická poznámka.

 • Ďakujem, pán podpredseda. Z hľadiska pragmatického pohľadu si myslím, že si treba uvedomiť, že abúzus z nikotímu a abúzus z alkoholu sú dva diametrálne odlišné procesy, s dvoma diametrálne odlišnými vplyvmi na zdravotný stav užívateľov týchto drog.

  Veľmi by som sa prihováral za to, aby sme zakázali reklamu tabakových výrobkov, pretože fajčenie jednoznačne vždy a za všetkých okolností poškodzuje zdravie. Pri alkoholizme je problém trošku iný. Alkoholizmus je spoločenský jav, ktorý vyplýva zo sociálnych problémov obyvateľstva. Domnievam sa, že užívanie napríklad vína v malých dávkach je zdraviu prospešné a dnes existujú štúdie, pán docent Šagát, ktoré hovoria, že malé dávky veľmi kvalitných vín majú protisklerotizačný efekt.

 • Myslím si skôr, že by sme mali obmedziť reklamu alkoholických nápojov s obsahom alkoholu nad 20 % a navrhujem, aby v § 6 ods. 2 bol doplnok: "alkoholických nápojov s obsahom vyšším ako 20 % a iných návykových látok".

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Pán minister, chcete vstúpiť do debaty? Nech sa páči, objektívne.

 • Vážený pán poslanec Šagát,

  na vlastnej hrudi som ten zákon doniesol do vlády aj do parlamentu a nemyslím si, že poznámka alebo informácia o tom, že je najprísnejší, je na škodu, pretože poslanecký zbor má právo vedieť, akej relácie je právna norma, ktorú má prijímať vo vzťahu k ostatným okolitým štátom alebo zvyklostiam, ktoré vládnu svetom.

  Takže obhajujem vládny návrh zákona, i keď z úradu odišli dva návrhy, ale povinnosť mi tak káže, sám som nefajčiar, ale to ešte neznamená, že by som sa mal k tomu vyjadrovať nejakým iným spôsobom. Nepredpokladám, že by bola na škodu informácia o tom, že je prísny.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Faktická poznámka - predseda výboru pán Brňák.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dovoľte aj mne uviesť jednu poznámku v tomto reklamnom mlyne, ktorý tu v súčasnosti prebieha. Myslím si, že z ľudského, teda z prirodzeného hľadiska akékoľvek zdôvodňovanie ekonomickej výnosnosti tabakových a alkoholových výrobkov svojou povahou má protiľudský a sebazničujúci charakter. Myslím si, že celú túto otázku treba posúdiť ani nie na základe lobbistických záujmov, ale skôr z principiálneho postoja.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Faktická poznámka - predseda výboru pán Haťapka.

 • Chcel by som priznať pánu doktorovi Šagátovi, že vždy po etape som namiesto uspávacích práškov dával 10-stupňové pivo a veľmi dobre potom spali.

 • A ešte by som chcel povedať, že teraz som bol v nemocnici, ležal som tam vyše týždňa s obličkovou kolikou a páni doktori mi predpísali, že mám piť pivo.

 • Ďakujem. Pán poslanec Mikloško - faktická poznámka.

 • Chcem len povedať, že tento zákon je svojím znením diskriminačný dokonca aj voči nám kresťanským demokratom.

 • Totiž, ak si prečítate bibliu, tam jasne píše sv. Pavol Timotejovi: "A nezabudni si sem-tam vypiť aj pohár dobrého vína." Ak má byť zakázaná úplná reklama vín, tak sa nebude môcť v televízii a rozhlase hovoriť ani o biblii, a to zase už prosím nie.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Rád by som len upozornil na jednu skutočnosť, že diskutujeme o niečom úplne inom, ako je v pozadí. Nehovoril som nič, pán poslanec Šagát, o prohibícii. Povedal som, či vieme zakázať dovoz reklamy alkoholických výrobkov zo zahraničia. Ak to nevieme urobiť, tak výsledok bude jeden jediný, že to, čo sa vyrába na Slovensku, sa nebude môcť propagovať, ale naopak, cez zahraničné masmédiá sa bude propagovať to, čo je vyrábané v zahraničí, a tým sa vlastne presunie ťažisko spotreby na dovážané výrobky, a nie na tie, ktoré sa vyrábajú u nás. Výsledkom nebude určite zníženie spotreby, tá totiž nespočíva na reklame, ale na vytvorení spoločenského tlaku, tak ako napríklad v Spojených štátoch, kde sa robí spoločenský tlak na to, aby sa považovalo trebárs fajčenie za spoločensky neúnosné. To je trošku v inej polohe. Akékoľvek zakazovanie vyvoláva vždy protireakciu.

  Pán predsedajúci, keďže sa už niekoľkokrát porušil rokovací poriadok a vo forme faktických poznámok sa dávali pripomienky a návrhy, tak to urobím aj ja.

  Navrhujem, aby sa vypustilo v § 3 písmeno g), nakoľko si neviem dosť dobre predstaviť, ako môže zákon definovať, čo je podprahové a čo je nadprahové vnímanie.

  Ďalej navrhujem, aby v § 6 písmeno b) znelo takto: "omamných, psychotropných a iných návykových látok". Teda nebude tam "alkoholických"...

 • Ruch v sále.

 • ...a aby sa vsunul nový § 7 a ostatné sa prečíslujú. § 7 bude znieť:

  "Reklama alkoholických nápojov

  a) nesmie byť orientovaná na mladistvých,

  b) nesmie znázorňovať mladistvých pri konzumácii alkoholických nápojov,

  c) nesmie spájať konzumáciu alkoholu so zvýšenou telesnou výkonnosťou alebo šoférovaním alebo nadväzovať na tieto činnosti,

  d) nesmie vytvárať dojem, že alkohol má liečivé účinky, že je stimulátorom, alebo že má schopnosť vyriešiť osobné problémy, či napomáhať ich riešeniu,

  e) nesmie vyvolať domnienku, že konzumácia alkoholu pomáha k spoločenskému alebo sexuálnemu úspechu,

  f) nesmie podporovať neprimeranú konzumáciu alkoholu,

  g) nesmie predstavovať abstinenciu alebo striedmosť v konzumovaní alkoholických nápojov v negatívnom svetle,

  h) nesmie spájať kvalitu nápoja s vysokým obsahom alkoholu.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec Bajan - faktická poznámka.

 • Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia,

  dovolil by som si dve poznámky. Jedna je tá, že by som odporúčal, aby sme nezúžili diskusiu na problém alkoholu a tabaku, lebo ten zákon má oveľa širší záber, a možno preto, že je to nejakým spôsobom populárne, sa držíme práve týchto dvoch.

  Čo sa týka propagácie tabaku, nebudem sa k tomu vyjadrovať z rôznych dôvodov, povedzme aj rodinných, takže ten problém ma teraz netrápi, skôr si myslím že mi je trošku bližší problém, ktorý nastolil kolega Maxon. Bol by som skôr za trošku liberálnejšiu podobu tohto zákona a viem, že tak ako to priznal minister Ducký, snažil sa presadiť niečo podobné. Na druhej strane, opakujem, že celá diskusia sa krúti okolo alkoholu a cigariet, a myslím si, že problém je oveľa širší. Osobne ako človeku, ktorý organizuje rôzne podujatia s rôznymi sponzormi, mi je blízky návrh kolegu Haťapku, ale nehovorím, že by to malo byť presne v tej dikcii, ako navrhol. Takže v tejto chvíli vás vyzývam, aby sme nediskutovali len o alkohole a cigaretách.

 • Ďakujem. Pani poslankyňa Bieliková - faktická poznámka.

 • Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Kým na mňa prišiel rad, tak už poniektorí hovorili to, čo som chcela povedať. Budem hovoriť tiež predovšetkým o tabaku, o fajčení a o alkohole.

  Totiž pán poslanec Šagát hovoril o zdravotnom aspekte, ale tu predsa nejde o zákaz fajčenia či konzumovania alkoholických nápojov, ale o zákaz reklamy, a to je veľký rozdiel. Ak totiž absolútne zakážeme reklamu, neprestane sa fajčiť, určite nie, ale znemožní sa akákoľvek informovanosť o slovenských výrobkoch, o nových slabších výrobkoch, povedzme pri cigaretách. No, a pokiaľ viem, občan má právo na informovanosť. Podporujem návrhy, ktoré podal pán podpredseda Andel.

  A ešte, ak dovolíte, by som chcela poukázať tak trošku na rozdiel medzi alkoholizmom a fajčením cigariet. Napríklad opitý človek rozbíja, kradne, možno i vraždí atď., ale ešte som v živote nepočula, že po vyfajčení dvoch cigariet išiel niekto rozbíjať výklady alebo niekoho zbiť, takže predsa len je tu trošku rozdiel. Opakujem, podporujem návrhy pána podpredsedu Andela.

  Ďakujem za slovo.

 • Ďakujem. Pán poslanec Filkus, máte slovo.

 • Ďakujem pekne. Som veľmi rád, že sa táto diskusia dostala z hľadiska politického afektu aj efektu do afektu a efektu lobbistických záujmov. To je po prvé a je to dobré. Povedzme, je dobré to, že konečne vieme aj inak diskutovať - pozitívne. Ale musím povedať, že vláda je v tomto prípade lepšie pripravená ako lobbisti. A keby boli lobbisti lepšie pripravení, museli by prísť s konkrétnou analýzou. Nemôžem len tak "hauzírovať", že vo vzťahu k štátnemu rozpočtu to má taký dosah, z hľadiska domáceho výrobcu taký alebo onaký. To musí byť analýza, vážení. Keby ste mali analýzu a povedali ju, možno by sme rozmýšľali ďalej. V tom je váš handicap. Takisto treba dokázať argument v prospech zahraničia, že výrobca bude vo výhode. Keď chcem niečo lobbovať, takto globálne sa to nedá proste presadiť. Naozaj, v tomto prípade sa vláda lepšie pripravila, pripravila lepší zákon a je silnejšia.

  A teraz, hoci som mal na začiatku radosť, a hovoril o nepolitických afektoch a efektoch, nakoniec mi vychádza, že nejaký ten politický "šmrnc" majú. Čo sa stalo? Vláda pripravila podľa mňa dobrý zákon, a keď ho pripravila, tak mal byť prediskutovaný aj na úrovni špičky tohto parlamentu. No a teraz, čo sa konkrétne stalo? Teraz to nerobím preto, aby som to naťahoval, ale podpredseda parlamentu má iný názor, ako má minister, ako má vláda, ktorá je v tomto prípade silnejšia v "kramflekoch". Poviem to jednoznačne. A toto už dostáva nejaký ten politický "šmrnc".

  Samozrejme, že sa prikloním podľa svojho svedomia k týmto záverom, ktoré som tu počul, aj k tomu, za čo zdvihnem hlas. Nemám konkrétny návrh, len vám chcem povedať, že uznávam, rešpektujem lobbistické záujmy, ale to sa musí presadzovať trochu inak. Nie takto handicapovane a slabo.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Predseda výboru pán Andrejčák - faktická poznámka.

 • Budem veľmi stručný, pretože pani poslankyňa Bieliková použila obidva argumenty, ktoré som chcel uviesť.

  Poviem azda iba mojim kolegom nefajčiarom jednu fajčiarsku skúsenosť, ktorú už mám 35 rokov, lebo toľko rokov fajčím. Prosím vás, keď som čítal reklamu na cigaretu, nikdy som nedostal chuť si zapáliť alebo prestať fajčiť, ale vždy som si iba v duchu pomyslel, či tá cigareta, ktorá mne chutí, je lepšia ako tá, ktorú mi ponúkajú. Nikdy to nemalo vplyv na to, aby som si išiel rýchlo zapáliť, keď som zbadal reklamu. Takže sa na tento problém pozerám tak, či Slováci v televízii alebo v časopisoch budú vidieť len reklamu zahraničných výrobkov, alebo tam uvidia aj naše. A preto súhlasím s návrhom pána poslanca Maxona a budem ho podporovať.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Faktická poznámka - pán poslanec Švec. Máte slovo, nech sa páči.

 • Pán predseda Andrejčák, myslím si, že vás nemôže reklama o tabakových výrobkoch skutočne ovplyvniť, ale pozrite sa napríklad na reklamu tabakového výrobku Marlboro a iste pochopíte, že takáto reklama môže ovplyvniť mladistvých, a to je už rozdiel v ponímaní reklamy tabakových výrobkov. Preto si myslím, už aj vzhľadom na to, čo som povedal predtým, že abúzus nikotínu je zdraviu evidentne škodlivý, mohli by sme pri posudzovaní reklamy tabakových výrobkov a nápojov rozlišovať, ktoré majú nízky obsah nikotínu alebo alkoholu.

  Ešte by som chcel povedať pani Bielikovej, že v Spojených štátoch platí federálny zákon, podľa ktorého sa zdravotné poisťovne majú právo pýtať občana, či fajčí. Ak fajčí, tak mu poisťovňa vyrubí vyššie poplatky za zdravotné poistenie, pretože tento človek je viac ohrozený z hľadiska zdravotného stavu ako človek, ktorý nefajčí.

  Myslím si, že by bolo naozaj potrebné diferencovať tieto dve veci. Prikláňam sa preto k názoru všetkých, ktorí hovoria, že reklama alkoholických nápojov by mohla mať inú reštriktívnu funkciu.

 • Ďakujem pekne. Slovo s faktickou poznámkou má pán podpredseda Andel. Nech sa páči.

 • Chcel by som reagovať na pána kolegu Filkusa. Chcel by som povedať iba toľko, že i podpredseda parlamentu je poslancom a má právo povedať svoj názor podľa vlastného svedomia a vedomia.

  Po druhé, tak trošku humorne - žijem už 26 rokov s jednou manželkou. Pomerne často mám iný názor ako moja manželka - aj teraz som mal iný názor ako minister - a pritom som sa ešte nerozviedol. Dá boh, že sa ani nerozvediem, hoci, viete, nemôžem povedať, čo bude o mesiac.

  A po tretie, lobbovanie, áno, lobbovanie - to je obhajovať niečie záujmy. Skutočne neobhajujem záujmy niekoho, aby som, povedzme si to otvorene, mal z toho osobne nejaký prospech. Máte pravdu, ak by som to bol urobil, skutočne tu mala byť nejaká analýza, ako som povedal, taký vplyv zahraničnej reklamy cez satelitné televízne vysielače a podobne. Chcel som vás len proste, tak ako to cítim, presvedčiť nejakým pragmatickým vyjadrením, pretože, ak vyženiem deti (nakoľko nebudem mať príjem z reklamy) z ihrísk a tie deti mi začnú drogovať, pre boha živého, veď je to oveľa horšie ako zakázať reklamu, a pritom spotreba týchto výrobkov neklesne. Áno, klesne pri slovenských výrobkoch, ako sa tu správne povedalo, ale stúpne používanie zahraničných výrobkov. Čiže asi takýmto spôsobom som tu vystúpil. A uvedomujem si negatíva. Čestné slovo, vám všetkým zodpovedne vyhlasujem, že si uvedomujem negatíva, ktoré má používanie týchto návykových prostriedkov.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Slovo s faktickou poznámkou má pani poslankyňa Belohorská.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Chcela by som tiež doniesť trošku do mlyna, tak ako všetci ostatní a hlavne lekári. O to viac ma mrzí, ak lekár zaujme stanovisko, ktoré by bolo práve v prospech tejto reklamy.

  Boj proti drogám totiž nedefinuje drogu len na takú drogu, akou je heroín alebo kokaín a podobne. Fajčenie cigarety a alkohol, žiaľ, patria tiež k drogám.

  A tu by som mala právo povedať nielen ako lekár, ale ako veľmi kvalitný a veľmi výdatný fajčiar (posledné dva roky som vyfajčila 50 až 60 cigariet denne), že u mňa nebol ani tak problém a do dnešného dňa nie je problém fyzickej závislosti, ale je to problém psychickej závislosti. A verte, že u detí, práve v tom veku, ako 14-15 ročné dievčatá rady nosia mamine topánky a chcú sa veľmi rýchlo podobať na dospelých, takisto 10-12-roční chlapci a, samozrejme, aj dievčatká, sa veľmi rady hrajú na dospelých a zapália si cigaretu. Každý to vyskúšal, ale ide o to, aby sme práve týmto všetkým ostatným tomu nepomáhali aj my. A dovolila by som si odvolať sa aj na televíznu debatu, ktorú mal teraz pred dvoma dňami pán poslanec Polka s pánom poslancom Kanisom, kde sa tiež hovorilo o boji proti drogám, že nestačí len vyhnať policajtov do ulíc a naháňať dílerov, ale prevencia boja proti drogám sa začína už s cigaretou a s reklamou na cigarety.

 • Ďakujem. Pani poslankyňa Ďurišinová - faktická poznámka.

 • Ďakujem veľmi pekne. Keď sa tu hovorilo o lobbizme, chcela by som dať slovo, že nelobbujem ani za nejaké vinárske závody, ani za nejaké pivárske podniky a takisto ani za nejaký spolok pre fajčiarov, ale lobbujem tu takisto ako pán poslanec Andel, pán poslanec Haťapka z praktických skúseností zo života pre šport. Som členkou ekonomickej komisie hádzanárskeho zväzu a môžem vám povedať, že veľmi súhlasím s tým, čo povedal pán Filkus, aj pán Šagát, že tento štát by sa mal v prvom rade postarať o to, aby šport, kultúra fungovali bez potreby takého liberálnejšieho zákona, ako ho navrhuje pán poslanec Andel. Keď bude mať tento štát finančné prostriedky na to, aby to fungovalo, tak budem prvá, čo bude žiadať zmenu, ak prejdú pozmeňujúce návrhy pána poslanca Andela.

  Zároveň kladiem jednu zaujímavú otázku. Myslím si, že ten návrh je v tom liberálny, lebo zakazuje v televízii atď. veľkoplošnú reklamu, ale dovoľuje, aby to bolo inde - uvediem konkrétny príklad: idem zháňať prostriedky na nejakú akciu pre mládež a zhodou okolností sa dostanem aj k nejakej fajčiarskej spoločnosti. Ich prvou podmienkou je, aby sa v zmluve, keď mi dajú hoci len 10 tisíc korún, a to je možno maximum, čo dostanem, objavil hoci len maličký nadpis v nejakom bulletine alebo možno na tri sekundy v televízii. A tento zákon ani toto neumožňuje. Takže nehnevajte sa, mám pocit, že je naozaj v tom veľmi prísny.

  A teraz si dovolím položiť jednu otázku, pán poslanec Šagát, keď už takto komunikujeme očami: Ako si predstavíte, že sa budú vysielať, dajme tomu, prenosy formuly 1, keď vieme, že tieto autá majú velikánske názvy Marlboro, atď. atď. Čo budeme robiť teraz? Zrušíme v televízii tieto momenty, alebo ako to bude fungovať v praxi? To by ma zaujímalo, lebo slovenské výrobky tam určite nebudú.

  Ďakujem, to je všetko.

 • Ďakujem pekne. Faktická poznámka - predseda výboru pán Maxon.

 • Ďakujem pekne. Dalo sa zrejme predpokladať, že tento vládny návrh bude predmetom dosť obsiahlej diskusie. Už sa začíname radiť aj do istých lobbistických skupín. Som ochotný otvorene sa priznať - áno, patrím do lobbistickej skupiny, ktorá jednoducho chce výrobcov tabaku a tabakových výrobkov normálnym spôsobom pripraviť o pár stotisíc alebo niekoľko miliónov korún na podporu slovenského športu a podporu slovenskej kultúry. Takže toto je moje lobby.

  Akým spôsobom sa vyvíja ekonomický prospech týchto firiem, ma vôbec nezaujíma, ale ak máme lobbovať, tak by sme mali lobbovať nejakými konkrétnymi faktami. Predovšetkým sa k tomu istým spôsobom priznal aspoň pán poslanec Filkus. V prvom rade treba povedať, že Slovensko, Slovenská republika nepatrí medzi štáty s najväčšou spotrebou cigariet na jedného občana. Druhým faktom je to, že vo svete sa postupne začínajú presadzovať cigarety s menším obsahom škodlivín. Predpokladajme, že aj naši výrobcovia, ak budú chcieť udržať svetový trend, budú musieť ísť takýmto spôsobom.

  A keď bude zakázaná reklama, ako sa tých 40 % populácie, čo u nás zhruba fajčí, bude informovať o tomto fakte? Na to sú, prosím, štatistické dôkazy, že napríklad v krajine, kde je zákaz reklamy tabakových výrobkov, sa percento menej škodlivých cigariet konzumuje asi zhruba v rozmedzí od 7,5 do 15 %. Tam, kde je reklama povolená, sa cigarety s menej škodlivým účinkom konzumujú až vo výške 60 %. Takže vlastne reklama istým spôsobom vytvára priestor na to, aby sa postupne fajčili menej škodlivé cigarety. A to by sa analogicky mohlo týkať aj nášho prípadu.

  A potom ešte jeden úplne pragmatický dôvod - je to otázka colnej ochrany nášho trhu voči tretím krajinám. Colná ochrana je pomerne dostatočná, ale voči Českej republike máme ochranu vo výške 10 %, teda od 1. 7. len vo výške 7,5 % a v Českej republike je reklama tabaku a tabakových výrobkov absolútne liberálna. A baviť sa o tom, či je napríklad SIT dnes slovenským alebo akým, treba povedať, že je to jednoducho podnikateľský subjekt pôsobiaci na Slovensku, ktorý odvádza prostriedky v rámci riadnych daňových povinností tu v Slovenskej republike, ak sa, samozrejme, nezačneme zase baviť o probléme transferových cien. Takže z mojej strany len niekoľko faktov, ktoré sú naozaj podložené štatistikami.

 • Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia,

  táto diskusia ma takmer dojala k slzám, lebo som zistil, že tabakový priemysel a výrobcovia alkoholu nemajú žiadny iný cieľ v reklame len podporovať slovenský šport a kultúru.

  Vážené dámy, vážení páni, tí, čo ste študovali ekonómiu, ste zjavne študovali aj predmet, ako sa robí reklama. A tam ste sa asi dozvedeli, že reklama sa robí preto, aby sa zvýšil predaj výrobkov. Veď nikto nie je taká dobročinná organizácia, aby vydal niekoľko miliónov alebo sto miliónov na reklamu preto, aby sa znížil predaj výrobkov. Veď sa tu neklamme! To je predsa každému z nás jasné. Argument, že sa budú predávať cigarety menej škodlivé a viac škodlivé - viete, keď sa má normálna firma rozhodnúť medzi horším jedom a lepším jedom, urobí to, že prestane vyrábať horší jed a bude vyrábať len ten lepší jed. Urobila by to každá normálna firma a nepotrebuje na to reklamu. Jednoducho prestane vyrábať cigarety s vyšším obsahom škodlivých látok. Myslím si, že je prirodzené, keď sa to takto robí.

  Vážené dámy, vážení páni, snažíme sa tu navzájom klamať. Skutočne sa domnievam, že reklama je určená výhradne nato, aby sa zvýšil zisk, aby sa zvýšil predaj výrobku. Viete si predstaviť, že by sme v tejto chvíli hovorili, povedzme, o reklame na televízory alebo na pracie prášky? Je reklama na pracie prášky skutočne určená nato, aby bola podporovaná slovenská kultúra a šport, alebo nato, aby sa prášky predávali? Logika mi hovorí, že je nato, aby sa prášky predávali. Nemaľujme si ružové okuliare, nedávajme to do krásnych hesiel o podpore športu a kultúry a neviem čoho všetkého. Povedzme si jasne, že sú tu skupiny, ktoré pozitívne zalobbovali, aby sme umožnili tabakovému priemyslu, výrobcom piva a alkoholu zvýšiť ich produkciu a ich predaj. Povedzme otvorene, že ten poslanec, ktorý sa za takéto umožnenie predaja výrobkov a zvýšenie tohto predaja prihlási, bude hlasovať za, ale prosím vás, nezakrývajte sa za slovenskú kultúru a za slovenský šport. Veď je to nezmysel.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Faktická poznámka - pán poslanec Prokeš.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Veľmi si vážim slová nášho váženého kolegu pána Romana Kováča a som mu nesmierne vďačný, pretože spomenul práve pracie prášky. Dovolím si ho ubezpečiť, neviem ako inde, ale v našej rodine reklama nijako nevplýva na spotrebu práškov, len na výber práškov, ale rozhodne nie na spotrebu. Jednoducho, špinavá bielizeň si žiada prášky, tak si nejaké musíme kúpiť. No a ak je nejaká reklama, tak, samozrejme, ovplyvní výber. A o tom sa tu hovorilo.

  Nehovoríme o tom, že nebude reklama, len zabránime reklame domácich producentov, ale nijako nezabránime reklame ani alkoholických nápojov a nezabránime ani fajčeniu ako takému. Tie sú dané filmami, kde vidíte, ako protagonisti filmov fajčia, kde vidíte, ako konzumujú alkoholické nápoje. Čiže efekt, o ktorom sa tu hovorilo, že aj mladé deti budú mať pocit dospelosti, ak budú piť, sa tam dostal na základe týchto filmov. Ak budú hľadať nejaký alkoholický nápoj alebo budú hľadať cigaretu, nájdu ich v zahraničných časopisoch alebo v satelitnom vysielaní, ktoré im napovie, že si majú kúpiť Marlboro, že to je to pravé. Akurát nikdy nebudú vedieť, že nejaký Konárik vyrába nejaké pivo, prípadne nejaký Corgoň sa vyrába v Nitre. O tom nebudú vedieť, ale budú vedieť, že z týchto všelijakých nápojov je nejaký Heineken, budú vedieť, že existuje nejaký Redlabel a podobne. To je celý problém.

  Pán poslanec Roman Kováč a podobní, čo bojujete za zákaz reklamy takýchto výrobkov, vy bojujete vlastne za likvidáciu domácich výrobcov a preferujete zahraničných. Tu totiž skutočne nejde o to, aby sa zastavilo fajčenie. Ak by bol zákon o zákaze fajčenia a zákon o zákaze konzumácie alkoholických nápojov, prvý zdvihnem za to ruku. Ale váš prístup fajčeniu ani pitiu alkoholických nápojov brániť nebude.

  Ďakujem.

 • Budem musieť upozorňovať na tri minúty.

 • Hlasy z pléna.

 • Dobre, ďakujem. Vidíte, priatelia, pri tomto zákone vlastne neexistuje koalícia a opozícia. Slovo má pán poslanec Smolec s faktickou poznámkou.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

  Neviem, či by sme nemali zakázať niektoré reklamné vystúpenia na pôde parlamentu. Keby to vysielala televízia, tak pár ľudí by dostalo asi pekné honoráre za svoje vystúpenia.

  Vážení, ale propagovali ste predčasnú smrť desaťtisícom ľudí, ktorí zomrú na dôsledky fajčenia. Upozornilo nás na to tridsať významných vedeckých osobností. Pán poslanec Maxon hovorí, že ekonomické úspechy ho nezaujímajú. Ja mu pripomeniem, že vlani po zdanení bol čistý zisk tabakovej korporácie na Slovensku presne 123 miliónov korún. Na Slovensku chcú v roku 1996 investovať až 260 miliónov korún do modernizácie výroby a rozvojových programov. Odborníci sa pýtajú, ktorý normálny podnikateľ investuje do rozvoja o 100 % viac, ako získa. A idú to robiť preto, aby za smrť tých 10 tisícov fajčiarov získali 10 tisíc nových?

  Vážení, svetová banka robila tiež istý výskum a upozornila, že amorálny zisk z každých 1 100 ton vypestovaného tabaku predstavuje cca 2,5 mil. dolárov, čo je však maličkosťou oproti ohromujúcim škodám 30 mil. dolárov z rovnakého množstva vyfajčeného tabaku, ktorý zapríčiňuje všelijaké tragédie. Chcem upozorniť na jedno, aj nám by sa v novinách zišla tabaková reklama, aj keď je tam doteraz zakázaná. Ale nech je pre nás mementom smrť 10 tisícov predčasne zomretých Slovákov.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Pán poslanec Baránik - faktická poznámka.

 • Vážený pán podpredseda, vážené dámy a páni,

  nikdy som nefajčil, nikdy som nepil vo väčšom rozsahu pivo, ale na základe diskusie dospievam k názoru, ako to z nás väčšina tvrdí, že aplikácia tohto zákona nebude mať pozitívny vplyv na zníženie spotreby tabaku a piva. To znamená, že ak sa neschváli, bude z toho celkom jednoznačný efekt, ktorý sa prejaví v tom, že ochromíme niektorú oblasť nášho poľnohospodárstva, priemyslu a obchodu, čiže bude mať negatívny ekonomický dosah. Ďalej bude mať dosah na šport, kultúru a samozrejme aj dosah na štátny rozpočet. Preto sa prihováram, aby sme podporili pozmeňujúce návrhy, ktoré predniesli páni poslanci Andel, Maxon, Švec a Prokeš.

  K firme SIT by som chcel povedať toľko, že je to jedna z mála zahraničných firiem, ktorá u nás pôsobí a ktorá odvádza daň zo zisku aj DPH. To je vzácna výnimka medzi zahraničnými podnikateľmi, ktorí u nás pôsobia.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem. Pán podpredseda Andel - faktická poznámka.

 • Mrzí ma, že ak povieme svoj názor, hneď sme upodozrievaní z nejakých nekalých myšlienok, resp. skutkov. Pán kolega Kováč povedal, že sa snažíme klamať navzájom medzi sebou. Roman, čestné slovo, nie.

  Ale zoberme si jednu vec. Skutočne, poznáte to, dnes deti nemajú kde športovať. Zoberme ďalšie peniaze, deti budeme vyháňať. Najväčšia drogová závislosť v Bratislave je u mládeži do 18 rokov. Vlado, pán kolega Bajan, ty si sa smial. Vieš, aký je problém v Petržalke. Zlikviduj tam ešte, čo ja viem, desať mládežníckych družstiev vo futbale a kam to pôjde. Drogovo závislých bude z toho 50 %. To je prvý moment.

  Druhý moment - skutočne, skúsme zvažovať (Tibor, môžeme sa o tom porozprávať medzi štyrmi očami) misky na váhach. Nelobbujem naozaj za niekoho preto, aby som dostal nejakých 100 tisíc korún. Čestné slovo, nie, to vám tu zodpovedne prisahám.

  Ale, Roman, chcem sa spýtať: Fajčíš?

 • Nezrozumiteľný hlas z pléna.

 • Prosím? Stále? A keby si chcel prestať fajčiť, má na teba vplyv reklama, alebo nie? Zrejme nie. To si človek musí uvedomiť. Prosím, budeme hlasovať tak, ako budeme hlasovať. Ale skutočne, na váhach sú dve misky. A uvedomme si, čo je horšie, trebárs aj pre mladšiu generáciu. Všetko, čo ste povedali, všetky argumenty, aj pán kolega Smolec, ktorý hovoril o 10 tisícoch mŕtvych, bohužiaľ, je pravda, je to tragické a niekedy sa hanbím o tom rozprávať, že tu propagujem vlastne nejakú reklamu, ale svojím spôsobom tomu nezabránime. Opakujem sa tretíkrát, a kolegovia okolo mňa takisto, vplyv reklamy tu bude, tomu nezabránime, zabránime akurát slovenským výrobcom realizovať sa na slovenskom trhu.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Priatelia, upozorňujem, že dávam už len trojminútové vystúpenia. Pán poslanec Šagát, nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Chcem poďakovať za faktické poznámky pani doktorke Belohorskej i pánu poslancovi Smolcovi. A rád by som poslednýkrát vystúpil s tým, aby sme brali tento zákon skutočne v širokých súvislostiach. Ak hovoríme, že je najprísnejší - chvalabohu, nech je najprísnejší. Neporovnávajme sa s inými krajinami, čo sa týka boja proti drogám. Tak ako povedala pani poslankyňa Belohorská, je to droga, sú to drogy.

  Keď pôjdete navštíviť vyspelé Švédsko, ktoré sme dlhodobo obdivovali, tak nemocnica, ktorá má rovnaký posteľový fond ako Kramáre (1 200 lôžok), mala 400 postelí, dobre počujete, 400 postelí pre narkomanov a psychické poruchy z drogovej závislosti. My ich máme dnes ešte relatívne málo. Ak neurobíme celý komplex opatrení, aby to sem neprišlo, tento jediný zákon to nevyrieši, ale niekde sa musí začať, bez ohľadu na to, či to bude napísané niekde na formule 1.

  Preboha, taká reprezentantka, ako je pani Ďurišinová, mohla by vystúpiť s tričkom, kde bude napísané West, a hrať hádzanú? Veď určite by jej prišlo zle. To je môj názor.

 • Ruch v sále.

 • A prosím vás pekne, že by skrachovali slovenskí výrobcovia? Ten, kto vyrába jed, nehnevajte sa na mňa, nech pre mňa za mňa skrachuje. Na Slovensku zomiera 30 % ľudí na nádorové ochorenia, u mužov je to najčastejší karcinóm pľúc. A je dokázané, sedí tu profesor onkológie, že je jasná súvislosť s fajčením. Odporúčam vám ísť sa pozrieť, ako zomiera ten, čo má karcinóm pľúc, a potom budete hlasovať o reklame inak.

  Ďakujem vám.

 • Ďakujem pekne. Slovo má pán poslanec Kováč.

 • Dovoľte, aby som sa vrátil k tomu, že "chráňme si naše slovenské cigarety".

  Vážené dámy, vážení páni, veď to je komické. Tak napíšme na škatuľku cigariet: "Ľudia, nezomierajte na zahraničné cigarety, zomrite radšej za naše slovenské, národné." Veď to je nezmysel.

 • Prosím vás, používajme adekvátnu argumentáciu. Všetci hovoríte, že sa nemení počet fajčiarov. Áno, skutočne si myslím, že reklama už neovplyvní fajčiara, ktorý fajčí. Ale reklama, najmä ak sa robí rafinovým spôsobom, môže výrazne ovplyvniť začínajúceho fajčiara, to znamená mládež. A všimnite si, ako je robená. Všade sú mužné postavy, ktoré fajčia, sú tam moderné dámy, ktoré fajčia.

  Čomu sa to dieťa chce podobať? Svojej upotenej mame? Alebo svojmu upracovanému otcovi? Nie, ono chce byť také mužné, ako tento pán na reklame a ako Mária, jednoducho. A ak má v ruke cigaretu, tak je pre neho idolom. Toto je nebezpečný jav reklamy pre mladých ľudí. Samozrejme, že sa nezníži počet, ale každoročne narastá počet mladých ľudí, ktorí fajčia. A vy hovoríte, že 1,5 % je ročne málo. No ja by som bol veľmi spokojný, keby každý rok 1,5 % mladých ľudí nezačalo fajčiť. Myslím, že každý z nás.

  Takže nenahovárajme si, nie sú v tom ani národné záujmy, ani záujmy športu a kultúry. Inak by sme skutočne mali na cigarety napísať: "Umierajme na naše národné slovenské cigarety!" Napíšme si to na naše slovenské výrobky, a ľudia, preboha, neumierajte na tie zahraničné, to sa nepatrí.

  Ďakujem.

 • Ale nerobiť, prosím, protipropagandu slovenským výrobkom. Ďakujem.

 • Ďakujem. Predseda výboru pán poslanec Cuper, nech sa páči, máte faktickú poznámku.

 • Vážený pán podpredseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci,

  myslím si, že táto debata je o ničom. Treba ju ukončiť a zákon odhlasovať.

 • Som hlboko presvedčený, že reklama u priemernej populácie má účinnosť asi od 5 do 10 %. Osobne som si v živote nekúpil výrobok, ktorý je uvádzaný na trh reklamnou kampaňou.

 • A myslím si, že málokto si kúpi taký výrobok, lebo dobrý výrobok sa reklamuje sám. Aj dobrí fajčiari si robia reklamu sami. A naozaj si myslím, že počet fajčiarov nezávisí od reklamy. V mojej rodine zomrel na karcinóm pľúc z fajčenia aj otec, aj brat a viem, čo to je, v tom musím súhlasiť s pánom Šagátom i s pánom Kováčom. Ale nemyslím si, že by na nich bola vplývala nejaká reklama. V nijakom prípade, ani na počet vyfajčených cigariet.

  Mne iba prekáža, že sa reklama robí formou letákov a novín, ktorými zásobujú moju novinovú schránku, a ja to musím vyberať a vyhadzovať, a ničí sa tým strašne veľa lesov. Ale neprekáža mi ako Ferovi Mikloškovi, že sa to bude reklamovať televíziou, pretože nemám televízor. A teda určite budem hlasovať za zákon.

  Ďakujem pekne.

 • Pán predsedajúci, môžem povedať dve slová? Prosím vás pekne, skončime túto linku dôvery. Už vieme, kto koľko pije, kto koľko fajčí, kto v čom perie. Myslím si, že pri hlasovaní sa ukáže, kto bude za čo hlasovať. Prosím vás, páni poslanci, skončime to a poďme k iným bodom programu. Toto ozaj nie je najdôležitejšie.

  Ďakujem.

 • Áno. Ďakujem pekne.

  Vážené kolegyne a kolegovia, naozaj to zvážme. Ale ako predsedajúci chcem povedať, že, samozrejme, mám cnosť nefajčiara, ale je to opustená neresť. Predtým som fajčil. A považujem naozaj za správne, aby sme vyšli s naším názorom celkom otvorene von. Som presvedčený, že fajčenie je škodlivé a že reklama fajčenia je tiež škodlivá.

  Teraz dávam podľa postupu návrh pána predsedu Gašparoviča, ktorý vlastne môžem chápať ako procedurálny návrh, aby sme hlasovali o ukončení rozpravy.

 • Hlasy zo sály.

 • Priatelia, mobilizujem vaše sily. Prosím vás, poďte hlasovať o procedurálnom návrhu, aby sme skončili rozpravu o tomto bode.

  Prosím, prezentujme sa a vzápätí hlasujme. Kto je za skončenie rozpravy?

 • Neutíchajúce hlasy a vrava v sále.

 • Keď sa skončí rozprava, skončia sa aj faktické poznámky.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 82 poslancov. Za návrh hlasovalo 62 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 8 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 8 poslancov. Nehlasovali 4 poslanci.

  Konštatujem, že sme prijali tento procedurálny návrh a vyhlasujem rozpravu o štrnástom bode programu za skončenú.

  Chce sa k rozprave vyjadriť pán minister Ducký?

 • Ďakujem. Žiada si záverečné slovo spoločný spravodajca výborov pán poslanec Vanko? Nech sa páči.

 • Vážené kolegyne, kolegovia,

  chcem vám poďakovať za konštruktívnu diskusiu. Ak by sa nám podarilo v takomto duchu viesť rozpravu aj pri iných zákonoch, bolo by to určite v prospech veci. Dovolil by som si povedať len veľmi stručne niečo k niektorým bodom, ktoré sa predniesli v rámci rozpravy.

  Prvé bolo podprahové vnímanie, ku ktorému namietal pán poslanec Prokeš. Podprahové vnímanie bolo na Slovensku zistené, neviem teraz presne, možno je to 10-15 rokov, v rozprávke pre deti, v televíznom vysielaní, kde je frekvencia vnímania 15-16 obrázkov za sekundu, bola vložená reklama na pivo. To znamená, že v 16 bliknutiach za sekundu tam bola v dvoch momentoch vložená reklama, ktorá pôsobila ako podprahové vnímanie. To znamená, že človek, ktorý sa na to pozeral, si vôbec neuvedomil tento vplyv. Táto reklama mala teda efekt. To je len na vysvetlenie. Preto je potrebné ponechať v zákone o reklame tento bod, ktorý je uvedený.

  Som rád, že nebola diskusia okolo liekov, drog a podobných látok, o ktorých vieme, že sú v terajších časoch veľmi závažné zvlášť pre mladých ľudí, lebo sa dostávajú do drogovej alebo liekovej závislosti.

  Dovoľte mi krátku poznámku. Minulý týždeň v stredu prebehla v Bratislave akcia, na ktorej boli experti z Rady Európy. Okrem iného im aj pani poslankyňa Rapaičová predložila návrh nášho zákona. Hodnotili ho ako veľmi dobrý a presne v takom duchu by sa mali uberať zákony aj v iných štátoch Európy.

  Vážené kolegyne, kolegovia, pán poslanec Pokorný ma upozornil, na lavici má otočeného kostlivca, to je vari tiež vyjadrenie určitej vzorky populácie, zvlášť tých, ktorí sú medicínsky orientovaní, že by sme nemali podceňovať tento problém a mali by sme k nemu pristupovať s plnou vážnosťou.

  Vzhľadom na to, že boli prednesené pozmeňujúce návrhy, ktoré by bolo potrebné mať v písomnej forme, o čo som bol aj požiadaný, prosil by som pána predsedajúceho, aby dal hlasovať o tomto zákone až zajtra, keď budú písomne spracované návrhy a pripomienky.

  Ďakujem.

 • Vážené kolegyne a kolegovia, s ohľadom na túto skutočnosť budeme pokračovať v ďalších bodoch nášho programu.

  Pokračujeme p ä t n á s t y m bodom, ktorým je

  vládny návrh zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rozhodcovskom konaní.

  Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač číslo 428 a spoločnú správu výborov ako tlač číslo 428a.

  Z poverenia vlády Slovenskej republiky návrh zákona odôvodní minister spravodlivosti Slovenskej republiky pán Jozef Liščák.

  Prosím pána ministra, aby sa ujal slova. Nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci

  zákonom Národnej rady Slovenskej republiky číslo 120/1994 Z. z. bola rozšírená pôsobnosť zákona číslo 98/1963 Zb. o rozhodcovskom konaní v medzinárodnom obchodnom styku a o výkone rozhodcovských rozhodnutí aj na vnútroštátne obchodné styky, teda na rozhodovanie majetkových sporov vznikajúcich v obchodných stykoch medzi tuzemskými podnikateľmi.

  Žiaľ, táto novelizácia nesplnila a naďalej neplní v potrebnej miere svoje poslanie vytýčené v úvodnom ustanovení zákona. Súčasný stav je taký, že sa alternatívny spôsob rozhodovania obchodných sporov rozhodcami nerozšíril, a tak neprispel k rozvoju a priebehu obchodných vzťahov a k odbremeneniu všeobecných súdov od enormného množstva majetkových sporov, čo má zákonite za následok zdĺhavé a oneskorené rozhodovanie obchodných sporov.

  Hlavný dôvod, že sa u nás rozhodcovské súdnictvo doteraz neudomácnilo a nerozšírilo v žiaducej miere, vidíme nielen v tom, že tento druh alternatívneho súdnictva nemá u nás tradíciu, ale hlavne v tom, že platnej zákonnej úprave chýba náležitá argumentácia a reglementácia konania pred rozhodcami, a v nejasnostiach, pokiaľ ide o zriaďovanie a pôsobnosť stálych rozhodcovských súdov.

  Vychádzajúc z poznatkov získaných z viacerých krajín Európskej únie, v ktorých je tento druh súdnictva značne rozšírený, a z viacerých medzinárodných dokumentov, ktoré uvádzame aj v dôvodovej správe, sme vypracovali na ministerstve spravodlivosti návrh nového zákona o rozhodcovskom konaní, ktorý pri náležitej podpore a správnej aplikácii v praxi má šancu splniť poslanie, ktoré od rozhodcovského súdnictva očakávame.

  Navrhovaný zákon má teda nahradiť zákon číslo 98/1963 Zb. o rozhodcovskom konaní v medzinárodnom obchodnom styku a o výkone rozhodcovských nálezov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 120/1994 Z. z.

  Pokiaľ ide o obsahové zameranie navrhovaného zákona, rád by som sa zmienil aspoň o niektorých zásadných otázkach.

  Základnou podmienkou rozhodcovského konania je existencia rozhodcovskej zmluvy alebo doložky uzavretej medzi zmluvnými stranami v písomnej forme, v ktorej je vyjadrená vôľa zveriť riešenie ich sporu nimi zvolenému rozhodcovskému orgánu a zároveň aj záväzok, že sa podrobia rozhodcovskému rozhodnutiu. Rozhodcovskému konaniu možno zveriť všetky majetkové spory, ktoré zmluvné strany môžu ukončiť zmierom. Vyplýva to z § 2 ods. 2 navrhovanej predlohy.

  Z rozhodcovského rozhodovania sú však vylúčené statusové spory, spory o vzniku, zmene alebo zániku práv k nehnuteľnostiam, spory súvisiace s núteným výkonom rozhodnutí súdov a administratívnych orgánov a spory, ktoré vzniknú v priebehu konkurzného alebo vyrovnávacieho konania.

  Poverenie vykonávať funkciu rozhodcu v spore sa zakladá na dôvere zmluvných strán. Preto návrh v § 5 ods. 1 vymedzuje len základné vlastnosti rozhodcu. Od podmienky štátneho občianstva možno upustiť len u rozhodcov poverených riešením sporov vzniknutých v medzinárodnom obchode, ako to vyplýva z § 36. Funkciu rozhodcu nie je povinný nikto prijať. Kto však túto funkciu prijme, môže sa jej vzdať iba so súhlasom účastníkov sporu alebo zo závažných dôvodov uvedených v poznámke 6 pod čiarou k § 5. Platne uzavretá rozhodcovská zmluva je prekážkou začatia sporu na všeobecnom súde. Ak by však niektorá zo zmluvných strán znemožnila začatie tohto konania alebo ho marila, tým že nesplní svoje povinnosti o voľbe rozhodcu alebo náhradníka za rozhodcu, ktorý sa funkcie vzdal, druhá strana je oprávnená požiadať o rozhodnutie sporu všeobecný súd. Základné zásady rozhodcovského konania sú totožné so zásadami platnými pre súdne konanie zakotvenými v občianskom súdnom poriadku.

  V tretej časti navrhovaného zákona sú zahrnuté procedurálne úpravy rozhodcovského konania. Musia byť dodržané viaceré úpravy, ktoré sú predpísané v OSP - náležitosti žaloby o vzájomnej žalobe, právne účinky podanej žaloby atď., s tým vás nebudem zaťažovať. Rozhodcovské konanie je jednoinštančné, takže proti rozhodnutiu v rozhodcovskom konaní nie je prípustný riadny opravný prostriedok.

  Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

  na záver si dovoľujem vyjadriť presvedčenie, že s týmto vládnym návrhom zákona o rozhodcovskom konaní budete súhlasiť a že jeho prijatie podporíte.

  Za vaše porozumenie a podporu vopred ďakujem.

 • Ďakujem pekne, pánu ministrovi.

  Prosím spoločného spravodajcu výborov pána poslanca Fica, aby podal správu o výsledkoch prerokovania vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady. Nech sa páči.

 • Vážené dámy, vážení páni,

  domnievam sa, že tento návrh zákona je prinajmenšom taký dôležitý ako ten predchádzajúci o reklame. Myslím si, že by sme mu mali venovať primeranú pozornosť, pretože rezort ministerstva spravodlivosti od neho oprávnene očakáva zásadné zmeny vo vybavovaní obchodno-právnej agendy. Musím hneď na úvod povedať, že je to jeden z mála návrhov zákonov, ktorý bol kvalitne spracovaný a ku ktorému bol v podstate minimálny počet pozmeňujúcich návrhov pri prerokúvaní návrhu vo výboroch.

  Vládny návrh zákona o rozhodcovskom konaní pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie.

  Určené výbory Národnej rady prerokovali vládny návrh zákona na svojich schôdzach dňa 13. júna 1996 a vyslovili s ním súhlas.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie odporúča Národnej rade vládny návrh tohto zákona schváliť a Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky odporúča Národnej rade rovnako vládny návrh zákona schváliť s jedným pozmeňujúcim návrhom, a to v § 8 ods. 3 sa na konci textu pripája táto veta: "Účastníci sporu sa však môžu dohodnúť s rozhodcom na jeho odmene odlišne od úpravy vydanej zriaďovateľom rozhodcovského súdu."

  To sú všetky pozmeňujúce návrhy, ktoré boli podané pri prerokúvaní tohto návrhu zákona vo výboroch. Odporúčam, aby sme tento jediný pozmeňujúci návrh prijali, a rovnako odporúčam, aby Národná rada prijala aj celý návrh zákona vrátane tohto jedného pozmeňujúceho návrhu.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánu poslancovi Ficovi a prosím, aby zaujal miesto určené pre spravodajcov výborov.

  Otváram rozpravu o pätnástom bode. Nemám, bohužiaľ, žiadne písomné prihlášky do rozpravy. Hlási sa niekto priamo? Nech sa páči, pán poslanec Rózsa.

 • Vážený pán podpredseda, vážená Národná rada,

  protestujem proti vášmu svojvoľnému postupu, čím ste porušili ústavné právo podľa článku 73 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky - moje ústavné právo podľa článku 87, lebo ste mi neumožnili predniesť pozmeňujúci návrh k tlači 414, hoci som sa riadne prihlásil. Tým ste porušili aj ustanovenie § 16 ods. 3 a § 22 rokovacieho poriadku.

  Prosím, aby sa to v budúcnosti nestalo, a navrhujem Národnej rade Slovenskej republiky, aby som trojriadkový návrh mohol odovzdať spravodajcovi, aby ho mohol zachytiť do návrhu zmien.

 • Priatelia, prepáčte, naozaj fakt je taký, že prišiel návrh na ukončenie, na základe toho som dal hlasovať o tomto návrhu ako o každom návrhu, ktorý sa predkladá ako procedurálny, a hlasovanie rozhodlo.

  Nehnevajte sa, veľmi ma mrzí, naozaj to nebol zámer zabrániť vám predložiť váš návrh. Jednoducho, takto sa vyvinula situácia na základe procedurálnych návrhov.

  Ďakujem.

  Prosím, kto ďalší sa hlási do rozpravy?

 • Šum v sále.

 • Chcete ešte slovo, áno? Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem za slovo. Vážený pán podpredseda, pokiaľ ide o predložený návrh, nebol predložený návrh na ukončenie rozpravy. Bol predložený zmätený návrh.

  Ďakujem.

 • Keďže nie, vyhlasujem rozpravu k pätnástemu bodu programu za skončenú.

  Pán minister zrejme nemá žiadne stanovisko. Pýtam sa teraz ešte na záverečné slovo pána spravodajcu.

 • Ďakujem. Pristúpime k hlasovaniu.

  Vážené kolegyne a kolegovia, prosím, dostavte sa do rokovacej miestnosti, budeme hlasovať.

  Prosím spoločného spravodajcu výborov pána poslanca Fica, aby hlasovanie uvádzal v zmysle spoločnej správy.

 • Vážený pán podpredseda, pri prerokovaní návrhu zákona o rozhodcovskom konaní vo výboroch bol podaný a prijatý iba jeden pozmeňujúci návrh a ten sa týka § 8 ods. 3. Už som ho čítal pri predkladaní spoločnej správy a odporúčam, aby sme tento pozmeňujúci návrh prijali.

 • Prosím, prezentujme sa a vzápätí hlasujme o pozmeňujúcom návrhu zo spoločnej správy, ktorý pán spoločný spravodajca odporúča prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 91 poslancov. Za návrh hlasovalo 87 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržali 4 poslanci.

  Konštatujem, že tento pozmeňujúci návrh vyplývajúci zo spoločnej správy sme prijali.

  Nech sa páči.

 • Pán podpredseda, môžeme pristúpiť k hlasovaniu o návrhu zákona ako celku.

  Odporúčam, aby Národná rada Slovenskej republiky prijala návrh zákona o rozhodcovskom konaní vrátane zmeny, ktorú sme schválili v § 8 ods. 3.

 • Ďakujem pekne. V súlade s ustanovením § 26 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku budeme hlasovať o vládnom návrhu zákona ako celku v znení schválenej zmeny. Pán spoločný spravodajca odporúča tento návrh prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 97 poslancov. Za návrh hlasovalo 97 poslancov.

 • Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Gratulujem a ďakujem pánu spoločnému spravodajcovi i pánu ministrovi.

  Vážené kolegyne a kolegovia, je tu teraz návrh, aby sme ešte využili zvyšný čas a aby sme odhlasovali sudcov.

 • Ruch v miestnosti.

 • Je to 5 minút. Prosím vás, majte pre to pochopenie. Ďakujem.

  Pokračujeme teraz š e s t n á s t y m bodom programu, ktorým je

  návrh na voľbu sudcov Slovenskej republiky.

  Návrh ste dostali ako tlač číslo 436, v ktorej máte predložený aj návrh uznesenia Národnej rady.

  Z poverenia vlády Slovenskej republiky návrh odôvodní minister spravodlivosti Slovenskej republiky pán Jozef Liščák. Prosím pána ministra, aby sa ujal slova.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

  dovoľte mi, aby som uviedol ďalší návrh na voľbu sudcov Slovenskej republiky, ktorý predkladám podľa plánu práce vlády na rok 1996. Cieľom predloženého materiálu je predovšetkým doplniť rady sudcov o nových adeptov pripravených vykonávať túto náročnú a zodpovednú funkciu.

  Veľmi krátko k číslam. K 31. 5. 1996 v Slovenskej republike pôsobilo 1 083 sudcov okresných a krajských súdov. Od začiatku tohto roka odišlo z justície 22 sudcov a ďalším piatim plynie lehota na zánik funkcie. Približne jedna štvrtina z celkového počtu je zvolená na obdobie 4 rokov, ide o tzv. funkčne mladých sudcov. Títo len postupne nahrádzajú svojich kolegov s dlhšou sudcovskou praxou.

  Súčasná situácia v justícii je ešte stále poznamenaná zvyšovaním počtu v jednotlivých súdnych agendách a tým aj nárastom zaťaženosti súdov a sudcov. Každý výpadok sudcu z pracovného procesu - či už z dôvodov rodinných, čerpania dovolenky a podobne - je badateľný.

  Z celkového počtu navrhovaných kandidátov sú 16 justiční čakatelia, ktorí vykonávali čakateľskú prax. Predložený materiál obsahuje návrhy na 18 kandidátov, ktorí spĺňajú zákonom stanovené podmienky.

  Vážená Národná rada, upozorňujem, že ide o posledných kandidátov navrhovaných na voľbu podľa § 71, ktorého účinnosť sa končí uplynutím prechodného 5-ročného obdobia od účinnosti zákona, teda dňom 31. 8. tohto roka. V prípade, že navrhovaní kandidáti budú zvolení, náklady na platy sú na rok 1996 zabezpečené z rozpočtovej kapitoly Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

  Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

  z týchto dôvodov odporúčam navrhnutých kandidátov zvoliť za sudcov Slovenskej republiky na prvé funkčné obdobie.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pekne pánu ministrovi Liščákovi.

  Návrh na voľbu sudcov Slovenskej republiky prerokoval Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Prosím povereného člena výboru pána poslanca Róberta Fica, aby podal informáciu o výsledkoch prerokovania návrhu vo výbore. Nech sa páči, máte slovo.

 • Vážený pán podpredseda,

  ako sa už konštatovalo, návrh na voľbu sudcov bol prerokovaný iba v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky. Ústavnoprávny výbor nemal výhrady voči žiadnemu z navrhovaných kandidátov na funkciu sudcu a odporúča, aby Národná rada Slovenskej republiky zvolila všetkých kandidátov na funkciu sudcu do funkcie na 4-ročné iniciatívne obdobie.

  Ďakujem.

 • Vážené kolegyne, kolegovia, nemám nikoho prihláseného do rozpravy, ale napriek tomu ju formálne treba otvoriť.

  Otváram rozpravu o šestnástom bode programu. Hlási sa niekto do rozpravy?

 • Keďže nie, vyhlasujem rozpravu o šestnástom bode programu za skončenú.

  Nepredpokladám, že sa bude chcieť vyjadriť pán minister Liščák. Pán spravodajca taktiež nie.

  Pristúpime k hlasovaniu o návrhu uznesenia tohto znenia: "Národná rada Slovenskej republiky podľa článku 145 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 35 ods. 1 a § 38 ods. 1 zákona číslo 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch v znení neskorších predpisov volí sudcov Slovenskej republiky, ako sú uvedení v tlači číslo 436.

  Prosím, prezentujme sa a vzápätí hlasujme. Pán spoločný spravodajca odporúča...

 • Navrhujem uznesenie prijať, navrhovaných sudcov zvoliť.

 • Prijať, presnejšie povedané zvoliť. Prosím, buďte takí dobrí a zúčastnite sa na voľbe.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 95 poslancov. Za návrh hlasovalo 94 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa nezdržal nikto. Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky navrhované uznesenie schválila, ktorým zvolila 18 sudcov Slovenskej republiky.

 • Ďakujem pánu ministrovi a ďakujem spoločnému spravodajcovi pánu poslancovi Ficovi.

  Vážené kolegyne a kolegovia, prerušujeme dnešnú schôdzu. Zajtra pokračujeme v rokovaní o 9.00 hodine.

  Prajem vám dobrý večer.