• Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

  otváram rokovanie 16. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Pýtam sa pánov poslancov, ktorí sú napísaní na tabuli, na displeji, či chcú zahlásiť len karty. Ak chcú zahlásiť zmenu náhradných kariet, tak im dám slovo, ak nie, slovo im nedám. Ide o karty?

 • Hlasy zo sály: Áno.

 • Pán predseda, budem hlasovať náhradnou kartou číslo 1.

 • Ďakujem. Pani poslankyňa Kolláriková.

 • Pani poslankyňa, žiaden návrh, ide o karty.

  Pani poslankyňa Rapaičová.

 • Pán predseda, budem hlasovať náhradnou kartou číslo 2.

 • Ďakujem pekne.

  Takže na úvod sa skúsme prezentovať. Prosím, prezentujme sa.

  Prezentovalo sa 119 poslancov. Zisťujem, že Národná rada je schopná sa uznášať.

  O ospravedlnenie na dnešnej schôdzi požiadali poslanci Juraj Švec, Bartolomej Kunc, Marcela Gbúrová, Karol Konárik. Pán Karol Konárik leží v nemocnici, včera v noci bol prepadnutý. Pri násilnom prepadnutí mu boli odcudzené všetky doklady, aj poslanecký preukaz a všetky ostatné doklady, ktoré mal pri sebe. Takže, prajem mu skoré vyzdravenie.

  Na 16. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky budú overovateľmi títo poslanci: pani poslankyňa Eva Rusnáková za DÚ, pán poslanec Karol Zahatlan za HZDS. Náhradníkmi budú pán poslanec Tomáš Cingel za HZDS a pani poslankyňa Mária Sabolová za KDH.

  Po dohode s podpredsedami Národnej rady v politickom grémiu a s predsedami klubov vám bol rozdaný program, ktorý máte pred sebou.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci,

  na programe tejto schôdze sú pod bodmi 13, 14, 15, 17, 18, 20 a 32 zaradené návrhy zákonov, o ktorých dám hlasovať s návrhom, aby podľa § 75 zákona o rokovacom poriadku Národná rada Slovenskej republiky súhlasila s ich prerokovaním pred uplynutím 60-dňovej lehoty.

  Prosím, aby sme sa prezentovali a hlasovali.

 • Ruch v sále.

 • Sú to všetky body, ktoré boli prerokované vo výboroch, a sú aj uznesenia z výborov.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 130 poslancov. Za návrh hlasovalo 74 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 30 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 26 poslancov.

  Hlasovali sme všetci, takže sme dali súhlas prerokovať návrhy týchto zákonov.

  Pani poslankyne, páni poslanci,

  pristúpime teraz k k schvaľovaniu návrhu programu 16. schôdze Národnej rady. Pýtam sa, či má niekto z vás pripomienky alebo doplnky. Pani poslankyňa Kolláriková.

 • Ak dovolíte, z dôvodu upokojenia vnútropolitickej situácie Slovenskej republiky, ako aj zahraničných politických vzťahov dávam návrh na doplnenie programu 16. zasadnutia Národnej rady Slovenskej republiky o dva body. Prvý bod: rozšírenie Osobitného kontrolného orgánu nad činnosťou Slovenskej informačnej služby o dvoch zástupcov opozície. Tento bod rozčleniť na dve časti, a to na návrh na zmenu uznesenia číslo 25 zo 4. novembra 1994...

 • Pani poslankyňa, nemusíte to čítať, pretože to z toho vyplýva.

 • Dobre. A druhý bod: návrh na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k uzneseniu Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch. Žiadam, aby tieto dva body boli zaradené na piatok ako prvé body.

  Ďakujem.

 • Vážený pán predseda,

  s ohľadom na to, že bude treba ešte dohodnúť s jednotlivými klubmi návrh zloženia budúceho výboru pre európsku integráciu, navrhujem, aby bod číslo 5 bol prerokúvaný ako bod číslo 30.

  Ďakujem.

 • Aj body 6 a 7. Potom ako body 30, 31, 32, však?

 • Ďakujem. Pani poslankyňa Chlebová.

 • Dávam návrh na doplnenie programu...

 • Podávam návrh na doplnenie programu o návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 212/1995 Z. z. o koncesionárskych poplatkoch a o zmene zákona číslo 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov. Minule sme požiadali, aby bol tento zákon zaradený, no asi nedopatrením nebol do programu zaradený.

 • Vôbec nerozumieť, pani poslankyňa, čo hovoríte.

 • Že sme požiadali aj minule o zaradenie tohto bodu a asi nedopatrením sa nedostal do programu.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Vážená Národná rada,

  navrhujem zaradiť do programu 16. zasadnutia Národnej rady tlač 301, teda návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a k inému poľnohospodárskemu majetku. Navrhujem to ako bod číslo 32.

  Vážení kolegovia, chcel by som dodať, že návrh zákona som oficiálne odovzdal ešte v novembri minulého roka predsedovi Národnej rady. Napriek tomu, že návrh zákona bol už prerokovaný v Legislatívnej rade vlády, vo vláde Slovenskej republiky a v určených výboroch, do pléna Národnej rady z nejakých dôvodov nebol predložený dodnes.

 • Pán poslanec, už bol raz predložený a neprešiel, ak si pamätáte. Pri schvaľovaní programu neprešiel, takže to je rozdiel, než to, čo ste povedali.

 • Vážený pán predseda,

  poslal som vám písomný návrh na rozšírenie programu, ale keďže nebol rozdaný poslancom, prečítam ho veľmi stručne. Navrhujem...

 • Ja by som ho bol prečítal, ale nech sa páči.

 • ...v mene poslancov Strany demokratickej ľavice a ďalších poslancov z klubu Spoločná voľba zaradiť do programu 16. schôdze Národnej rady bod: informácia o výsledkoch 2. zasadnutia Spoločného parlamentného výboru Európskej únie a Slovenskej republiky v Bruseli ako nový bod 33, pričom koncepcia aproximácie práva a ďalšie body by sa prečíslovali.

  Považujeme za potrebné, aby spolupredseda tohto výboru a podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky pán Húska a podpredseda vlády Slovenskej republiky pán Kalman podali parlamentu informáciu o výsledkoch rokovania v Bruseli, aby mal parlament možnosť sa k nej vyjadriť. Spoločný výbor je parlamentný orgán, ktorého členmi sú poslanci Národnej rady a Európskeho parlamentu, a preto Národná rada Slovenskej republiky má právo byť informovaná, aké výsledky prinieslo toto rokovanie.

  Táto informácia súvisí aj s plnením tej časti Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky, ktorá hovorí o integrácii do Európskej únie, a povinnosťou parlamentu je kontrolovať plnenie programového vyhlásenia.

  Európska integrácia je zložitý a prierezový proces, v ktorom parlament má svoje nezastupiteľné miesto. Ak sa objavili v Bruseli pozitívne vyjadrenia na adresu Slovenska, ale i konkrétne výhrady, považujeme za dôležité, aby poslanci mali priamu a neskreslenú informáciu.

  Na záver rozpravy k tomuto bodu navrhujeme prijať uznesenie, ktorého znenie sme priložili k tomuto návrhu, ktoré netreba prečítať. Je písomne predložené predsedovi Národnej rady.

  Ďakujem.

 • Áno, ďakujem. Pani poslankyňa Schmögnerová.

 • Ďakujem pekne.

  Vážený pán predseda, vážení kolegovia,

  po tretíkrát dávam návrh zaradiť na prerokovanie schôdze Národnej rady návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona Národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady číslo 192/1995 Z. z. o zabezpečení záujmov štátu pri privatizácii strategických štátnych podnikov a akciových spoločností. V tomto návrhu sa navrhuje, aby štyri najvýznamnejšie slovenské finančné inštitúcie boli zahrnuté medzi strategické podniky, z toho dva do prvej skupiny podnikov.

  Ďakujem.

 • Ďakujem za slovo.

  Vážený pán predseda,

  pred chvíľou sa skončilo mimoriadne zasadnutie výboru pre životné prostredie, ktoré som z poverenia pani predsedníčky Lazarovej viedol. Na základe rozhodnutia výboru, ktoré bolo prijaté platným uznesením, výbor navrhuje Národnej rade urobiť zmeny v orgánoch Fondu národného majetku. Konkrétne prijal uznesenie, ktorým odporúča odvolať z prezídia pánov Reháka, Mikuša a Kačica. Prijal uznesenie, ktorým žiada poslanecké kluby, aby predložili dnes do večera návrhy, a zajtra na prerušenom rokovaní ich odsúhlasí.

  Preto navrhujem zaradiť tieto dva body programu: odvolanie členov prezídia Fondu národného majetku a ďalší bod - voľba členov prezídia Fondu národného majetku. Tieto dva body žiadam zaradiť po sebe na rokovanie Národnej rady v piatok ako ďalšie body programu po návrhoch, ktoré predniesla kolegyňa Kolláriková, t. j. pravdepodobne ako body 3 a 4 v piatok doobedňajšieho rokovania.

  Môj druhý pozmeňujúci, resp. doplňujúci návrh: podobne ako kolegyňa Schmögnerová aj ja tretíkrát žiadam zaradiť...

 • Pán poslanec, hovorte do mikrofónu, tu vás nepočuť.

 • Takže môj druhý doplňujúci návrh: podobne ako kolegyňa Schmögnerová aj ja tretíkrát žiadam zaradiť na rokovanie tlač číslo 332. Je to obdobný návrh, ktorým sa novelizuje zákon číslo 192/1995 Z. z. 30. januára bol doručený na Úrad vlády. Vláda sa k nemu mala vyjadriť do 60 dní. Predpokladám, že ho zatiaľ neprerokovala. Tento návrh sa týka privatizácie finančných inštitúcií. Žiadam ho zaradiť na rokovanie po zaradení bodu kolegyne Schmögnerovej, aby tieto dva návrhy išli za sebou. Som ochotný prípadne rokovať o spoločnom postupe.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Pani poslankyňa Rusnáková.

 • Vážený pán predseda,

  mám štyri návrhy uznesení, ktoré sa týkajú bodu 32, t. j. prerokúvania poslaneckého návrhu zákona o rokovacom poriadku, a to:

  Národná rada Slovenskej republiky žiada predsedu Národnej rady, aby rozhodol o spoločnom zasadnutí všetkých výborov Národnej rady Slovenskej republiky dňa 24. júna 1996, t. j. v čase ohláseného zasadnutia ústavnoprávneho výboru vo veci spoločného prerokovania poslaneckého návrhu zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, tlač 426.

  Druhý návrh uznesenia: Národná rada Slovenskej republiky odporúča predkladateľom poslaneckého návrhu zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, aby stiahli jeden z poslaneckých návrhov o rokovacom poriadku Národnej rady vzhľadom na to, že v Národnej rade sú podané dva návrhy zákonov o rokovacom poriadku Národnej rady a k prvému návrhu tohto zákona bola prerušená rozprava.

  Tretí návrh uznesenia: Národná rada Slovenskej republiky schvaľuje, aby po spoločnom zasadnutí výborov Národnej rady Slovenskej republiky k rokovaciemu poriadku Národnej rady dňa 24. júna 1996 sa konala rozprava k tomuto bodu tak, aby v nej mal možnosť vystúpiť minimálne jeden zástupca každého poslaneckého klubu Národnej rady.

  Štvrtý návrh: Národná rada Slovenskej republiky schvaľuje, aby sa hlasovanie o poslaneckom návrhu zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky uskutočnilo nasledujúci deň po ukončení rozpravy k rokovaciemu poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

  Ďakujem.

 • Vážený pán predseda,

  navrhujem, aby sme ako bod 15 programu prerokovali návrh skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov, teda zákon o tzv. veľkej privatizácii. Cieľom tejto malej novely je zabezpečiť, aby dôchodcovia mali skôr splatené dlhopisy. To je jeden cieľ tohto návrhu. A druhý cieľ je, aby mestá a obce boli motivované pri prijímaní dlhopisov pri odpredaji bytov do osobného vlastníctva.

  Ďakujem.

 • Vážený pán predseda, vážené poslankyne, vážení poslanci,

  posmelený viacerými verejnými vyhláseniami zodpovedných predstaviteľov koaličných strán, najmä Združenia robotníkov Slovenska a Slovenskej národnej strany, v ktorých aj oni poukazujú na podozrenie z nečistých postupov privatizačného procesu, z poverenia poslaneckého klubu Spoločná voľba už štvrtýkrát ponúkame návrh legislatívne doriešiť možnosť kontroly Fondu národného majetku Najvyšším kontrolným úradom.

  Navrhujem preto doplniť program 16. schôdze Národnej rady o návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky. Je to tlač 316.

  Dúfam, že v tomto prípade podporíte návrh a nebudú chýbať tie tri hlasy, ako to bolo na 13., resp. na 14. schôdzi Národnej rady.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, ale ten prvý návrh je zhodný s návrhom pána poslanca Fica, nie?

 • Hlasy z pléna.

 • Je to iná novela? Pán poslanec Kňažko.

 • Ďakujem.

  Vážený pán predseda, vážené dámy, vážení páni,

  skutočnosti zistené počas poslaneckých prieskumov vykonaných v Slovenskej televízii sa v týchto dňoch premietajú do podaní konkrétnych podnetov na Najvyšší kontrolný úrad, príslušné ministerstvá a obvodnú prokuratúru. Až poslanecký prieskum, hoci ešte nie v celom rozsahu, poukázal na stav, v ktorom sa verejnoprávna televízia objektívne nachádza. Rada Slovenskej televízie volená Národnou radou Slovenskej republiky je orgánom, ktorý má podľa zákona Slovenskej televízii zabezpečovať jej programovú objektívnosť a nezávislosť. Zároveň podľa § 10 uvedeného zákona spadá do jej pôsobnosti okrem iného aj povinnosť schvaľovať dlhodobé plány a koncepcie.

  Objektívny stav Slovenskej televízie je poznačený najmä faktom, že Slovenská televízia nemá definované základné koncepčné smerovanie a jednotlivé organizačné racionalizačné zmeny sa vykonávajú nesystémovo, často v rozpore s platnými zákonmi a bez konkrétnej predstavy, ako má verejnoprávna inštitúcia po transformácii vyzerať. Na tomto stave má svoj podiel viny aj Rada Slovenskej televízie. Zo štatútu Rady Slovenskej televízie však Rade Slovenskej televízie vyplývajú aj ďalšie povinnosti, ktoré táto rada neplní. Konkrétne sa týmito faktami budeme zaoberať v odôvodnení návrhu na vyslovenie nedôvery niektorým členom Rady Slovenskej televízie.

  Národná rada Slovenskej republiky nemá priamy právny dosah na Slovenskú televíziu. Národná rada Slovenskej republiky však volí a odvoláva členov Rady Slovenskej televízie a na návrh vyslovenia nedôvery členovi Rady Slovenskej televízie je podľa zákona o Slovenskej televízii upraveného zákonom číslo 166/1993 Z. z. o opatreniach v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania - § 8 ods. 1 písm. d) - potrebný súhlas jednej desatiny všetkých poslancov, t. j. 15 podpisov.

  V zmysle uvedeného zákona predkladám návrh 15 poslancov, prepáčte, 19 poslancov na odvolanie pána Dušana Jarjabka, Jerguša Ferka, Jána Majerníka, Štefana Drozda z Rady Slovenskej televízie. Žiadam, aby bol tento bod zaradený ako samostatný bod rokovania pléna Národnej rady Slovenskej republiky v piatok po prerokovaní bodu rekonštrukcia Osobitného kontrolného orgánu.

  Vážené dámy a páni poslanci, situácia vo verejnoprávnych elektronických médiách bola predmetom demaršov doručených Slovenskej republike. Naposledy sa tejto problematiky dotkol aj pán Karsten Voigt, prezident Severoatlantického zhromaždenia, keď uviedol, že situácia vo verejnoprávnej televízii nie je v súlade s pravidlami platnými v členských krajinách NATO. Národná rada Slovenskej republiky má jedinečnú šancu dokázať Slovensku, ale aj Európe, že si ctí obvyklé demokratické hodnoty, medzi ktoré patrí právo občana byť objektívne informovaný a právo zastúpenia opozície v radách verejnoprávnych médií.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Pán poslanec Kňažko, teraz mi medzitým doručili túto žiadosť. Pán poslanec Kňažko mi predložil žiadosť 19 poslancov, treba ju preformulovať, lebo podľa tohto ju nezaradím, pretože 15. schôdza už bola.

 • Dal som tam pätnástu schôdzu? Tak sa ospravedlňujem. Prepíšem to. To je preklep.

 • Nech sa páči, pán podpredseda Ľupták.

 • Ďakujem.

  Vážené dámy, vážení páni,

  ako bod 25 navrhujem zaradiť návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky, číslo 460/1992 Zb., tlač 254.

  Ďalej navrhujem ako bod 26 zaradiť návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky o vrátení robotníckych domov robotníckym spolkom a združeniam, tlač 331.

  Ďakujem.

 • Vážené pani poslankyne, páni poslanci, konštatujem, že do môjho návrhu programu nie sú žiadne zmeny. Ešte pán poslanec Cabaj.

 • Vážený pán predseda, dámy a páni,

  chcem poprosiť, aby ste vyhlásili prestávku a zároveň zvolali politické grémium.

 • Páni poslanci, pani poslankyne, pôvodne som tiež chcel dať tento návrh. Sú tu niektoré body, kde je potrebné, aby zasadlo politické grémium, aby sme dohodli presné poradie. Niektoré body splývajú a sú na ten istý termín, na ten istý bod. Skutočne som rozhodoval v rámci návrhov, či politické grémium zvolám. Takže politické grémium zvolávam, ale pán poslanec Cabaj chce aj prestávku. Možno by bolo rozumné - pán poslanec Bugár tiež kýva hlavou -, aby sme to urobili asi takto: Je trištvrte na jedenásť, do jedenástej bude prestávka a o jedenástej politické grémium. Do jedenástej by ste sa v kluboch mohli poradiť, a o jedenástej bude politické grémium. Súhlasíte? Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Pani poslankyne, páni poslanci, o rozhodnutí politického grémia vás nemusím informovať, pretože boli kluby. Aby som vás nezdržiaval, pristúpime hneď k hlasovaniu o doplnkoch programu rokovania našej schôdze, ako boli navrhnuté.

  Prvý návrh mala pani poslankyňa Kolláriková, kde navrhuje, aby sme prijali rozhodnutie o rozšírení Osobitného kontrolného orgánu o dvoch zástupcov. To znamená, že budeme teraz hlasovať len o zaradení tohto bodu do programu.

  Prosím, aby sme sa prezentovali a hlasovali.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 86 poslancov. Za návrh hlasovalo 77 poslancov. Proti návrhu hlasoval 1 poslanec. Hlasovania sa zdržalo 8 poslancov.

  Konštatujem, že tento návrh bol prijatý.

  Ďalej pani poslankyňa navrhovala, nedefinovala to, ani neuvádzala obsah, aby sme prijali uznesenie proti rozhodnutiu Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch. Navrhla to zaradiť do programu, len neviem, čo tam budeme prijímať. Prosím, hlasujme o tom.

 • Hlasy zo sály.

 • Ja neviem, pani poslankyňa povedala, aby sme zaradili do programu a prijali uznesenie proti prijatému rozhodnutiu Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch o umiestnení pomníka. Takže prosím, hlasujeme o tomto návrhu pani poslankyne. To je ako bod programu. Nehlasujeme o tom, či uznesenie prijmeme. To je len bod programu. Takže prosím, hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 129 poslancov. Za návrh hlasovalo 106 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 15 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 7 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že aj túto zmenu, resp. doplnok do programu sme prijali.

  Ďalej pán podpredseda Húska navrhol, aby sme z technických dôvodov body 5, 6, 7 zaradili na tejto schôdzi ako body 30, 31, 32.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 136 poslancov. Za návrh hlasovalo 106 poslancov. Proti návrhu hlasovali 2 poslanci. Hlasovania sa zdržalo 28 poslancov.

  Takže sme prijali aj túto zmenu.

  Ďalej pán poslanec Köteles žiada, aby sme tlač 301...

 • Hlasy nesúhlasu zo sály.

 • Pardon, áno. Ďalšia v poradí bola pani poslankyňa Chlebová, ktorá žiadala, aby sme návrh na doplnenie zákona 212/1995 Z. z., je to tlač číslo 337, a zákona 468/1991, ide o koncesionárske poplatky, zaradili na rokovanie tejto schôdze.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Šum v sále.

 • To je zmena televíznych a rozhlasových koncesionárskych poplatkov.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 133 poslancov. Za návrh hlasovalo 126 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržalo 7 poslancov.

  Takže sme prijali aj tento návrh.

  Poslanec Köteles navrhol, aby sme zmenu zákona 229 z roku 1991, je to stará tlač 301, ide o úpravu vlastníckych vzťahov, zaradili na rokovanie tejto schôdze a dali to ako bod číslo 32. To už nemôže byť, lebo sme schválili predtým návrh pána poslanca Húsku.

  Takže prosím, hlasujme, bude to mať iné číslo rokovania. Inak pre informáciu, to sú Benešove zákony.

 • Hlasy z pléna.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 134 poslancov. Za návrh hlasovalo 43 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 48 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 40 poslancov. Nehlasovali 3 poslanci.

  Takže sme to neprijali.

  Pán poslanec Ftáčnik žiada, aby sme na rokovanie zaradili informáciu podpredsedu vlády pána Kalmana a, myslím si, aj podpredsedu parlamentu pána Húsku, ktorý je predsedom Spoločnej komisie Európskej únie a slovenského parlamentu, o rokovaniach, ktoré boli v Bruseli pred dvoma týždňami.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme s tým, že dohodnem vo vláde, kedy bude podpredseda naisto voľný.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 137 poslancov. Za návrh hlasovalo 130 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržalo 6 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Takže sme prijali tento návrh pána poslanca Ftáčnika.

  Pani poslankyňa Schmögnerová navrhuje, aby sme zaradili na rokovanie novelizáciu zákona číslo 192/1995 Z. z. Je to ako tlač 335. Ide o privatizáciu strategických štátnych podnikov.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 135 poslancov. Za návrh hlasovalo 71 poslancov.

 • Proti návrhu hlasovalo 6 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 57 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Takže zaradíme tento návrh do programu.

  Ďalej s návrhom vystúpil pán poslanec Černák, ktorý navrhuje, aby sme v rámci tejto schôdze rokovali o rekonštrukcii Fondu národného majetku s tým, že navrhuje, nie on, ale Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody, odvolať z Fondu národného majetku Milana Reháka, viceprezidenta prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky, ďalej pána Jána Mikuša a Pavla Kačica, členov prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky.

  Čiže zase hlasujeme len o zaradení tohto bodu programu s tým, že na tejto schôdzi by potom malo prebehnúť aj hlasovanie o nových členoch, tak ako sme sa dohodli na politickom grémiu. Prosím, tak ako sme sa dohodli na politickom grémiu, potom ako mi kluby dajú materiály o tom, čo je potrebné.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 98 poslancov. Za návrh hlasovalo 81 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 10 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 5 poslancov. Nehlasovali 2 poslanci.

  Tento návrh sme schválili.

  Myslím, že o ďalšom návrhu pána poslanca nie je potrebné hlasovať. Povedal, že sa dohodne s pani poslankyňou Schmögnerovou. Prosím, pán poslanec Černák.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Keďže prešiel návrh, ktorý predkladala kolegyňa Schmögnerová, svoj návrh na zaradenie tlače číslo 332 sťahujem.

  Formuloval som návrh na zaradenie dvoch bodov programu na základe uznesenia výboru, t. j. bod odvolanie členov prezídia fondu a následne ďalší bod - voľba.

 • Len aby bolo jasné, pretože vy ste to nazvali ako rekonštrukcia.

 • Áno, jasné, len spresňujem, že to boli dva za sebou idúce body, odvolanie a voľba.

 • Ďalej boli návrhy pani poslankyne Rusnákovej, mala štyri návrhy. Všetky návrhy sa týkajú prerokovania nového rokovacieho poriadku. Ako viete, páni poslanci, pani poslankyne, rokovací poriadok bol rozdiskutovaný v parlamente a skončil sa neukončenou rozpravou. Medzitým ústavnoprávny výbor a legislatívny odbor spracovali návrhy, ktoré z tohto vyšli. Predkladatelia si sadli k týmto návrhom a vypracovali v zásade ten istý rokovací poriadok, ktorý bol, ale s pripomienkami - s návrhom, že 24. tohto mesiaca bude zasadať ústavnoprávny výbor a ešte dá dohromady niektoré veci, s ktorými sa vystúpi potom pred Národnou radou.

  Druhá dohoda bola, a to bolo aj v politickom grémiu, že ak by boli nové doplňujúce, resp. pozmeňujúce návrhy k tomuto zákonu, za každý klub bude mať právo vystúpiť jeden poslanec. To je politická dohoda. A pokiaľ ide o spoločný výbor, tam sa povedalo, že každý poslanec, ktorý má záujem, sa môže na rokovaní ústavnoprávneho výboru 24. júna 1996 zúčastniť.

  Čiže všetko toto, o čom tu pani poslankyňa hovorila, aj to, že sa bude hlasovať na druhý deň potom, ako sa skončí rozprava, bolo prerokované a odsúhlasené. Takže ak chcete, dám hlasovať po jednotlivých bodoch, ako ste povedali, ale myslím si, že to nie je potrebné.

  Prosím, pani poslankyňa, čo mi chcete povedať?

 • Pán predseda, nesúhlasím úplne s vaším vysvetlením, prepáčte, ono trošku zavádza v tom zmysle, že bol podaný nový návrh zákona. To je neodškriepiteľné. To znamená, že predkladatelia by ten prvý mali stiahnuť, pretože k nemu už bola otvorená rozprava, ktorá bola len prerušená. Čiže ak sa nechceme venovať prvému návrhu zákona, ale druhému návrhu zákona, tak s tým prvým musíme niečo urobiť. Pretože ak je prerušená rozprava, tak by sme v nej mali pokračovať. To je po prvé.

  Žiadam preto spoločné zasadnutie všetkých výborov v ten deň, keď zasadá ústavnoprávny výbor, lebo napríklad poslanci Demokratickej únie nie sú členmi ústavnoprávneho výboru. A ak by som aj prišla na zasadnutie a predložila by som nejaké pripomienky, môže sa stať, že si ich nikto neosvojí a potom som sa tam zúčastnila zbytočne. A neviem si predstaviť, aby k novému návrhu rokovacieho poriadku zasadal len jeden jediný výbor Národnej rady. Preto žiadam, aby bolo spoločné zasadnutie výborov. Opakujem, v ústavnoprávnom výbore nie sú naši poslanci členovia, z tohto dôvodu by sme tam my mohli mať len nejaký poradný hlas. Prosím, pán predseda, aby sme o tom hlasovali.

  Ďakujem pekne.

 • Áno, dám hlasovať, pani poslankyňa, o každom návrhu, ktorý tu predloží poslanec, musím dať hlasovať. O tomto je škoda diskutovať, že by nebol osvojený a nehlasovalo by sa.

  Prosím, pán poslanec Brňák, ale žiadnu diskusiu k návrhu.

 • Ospravedlňujem sa, pán predseda, ale reagujem len na vystúpenie pani poslankyne Rusnákovej. Podľa rokovacieho poriadku cudzí poslanci, ktorí sa zúčastňujú na rokovaní iného výboru, môžu predkladať návrhy, nemôžu však hlasovať. V tom je význam ich postavenia ako poslancov. Čiže nie je pravda, že by nemohli predkladať návrhy, môžu.

 • Dobre, ja som to povedal, ale ideme hlasovať, keďže si to pani poslankyňa praje. Budeme hlasovať o tom, že 24. júna 1996 by malo byť spoločné zasadnutie výborov pod gesciou ústavnoprávneho výboru.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 136 poslancov. Za návrh hlasovalo 58 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 10 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 67 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Neprijali sme tento prvý návrh. Napriek tomu nič nebráni, pani poslankyňa, poslancom vášho klubu zúčastniť sa na rokovaní tohto výboru a dávať aj pozmeňujúce návrhy. To len na doplnenie.

  Druhý návrh pani poslankyne je taký, aby sa stiahol jeden z poslaneckých návrhov o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

  Dostal som od predkladateľov list, kde píšu o tomto postupe, ktorý máme zachovať, a úmyselne tam nenavrhli, podľa mňa, stiahnutie tohto návrhu rokovacieho poriadku. Myslím si, že nie je potrebné ho stiahnuť, pretože v rámci rozpravy sa povie, ktorý bude a prečo ten nie.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu pani poslankyne.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 135 poslancov. Za návrh hlasovalo 41 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 22 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 71 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Neprešiel ani tento návrh.

  Tretí návrh - to som povedal, ale dám o tom hlasovať, aby v rozprave mohol vystúpiť s návrhmi za každý klub jeden poslanec. Hovorili sme tam dokonca o časovom obmedzení, nepamätám si, aké bolo. Prosím, hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 137 poslancov. Za návrh hlasovalo 101 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 5 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 30 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Tento návrh sme prijali.

  Ďalší návrh je, aby sa hlasovalo až nasledujúci deň po skončení rozpravy. Myslím si, že by to potom mali povedať predkladateľ a spravodajca, ale prosím, hlasujme, či to bude potrebné.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 129 poslancov. Za návrh hlasovalo 44 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 6 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 78 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Tento návrh sme neprijali.

  Ďalej vystúpil pán poslanec Fico a navrhuje, aby sme do programu zaradili parlamentnú tlač 425. Je to novelizácia zákona číslo 92/1991 Zb. o prevode majetku na iné osoby. Ide o veľkú privatizáciu.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 137 poslancov. Za návrh hlasovalo 76 poslancov.

 • Proti návrhu hlasoval 1 poslanec. Hlasovania sa zdržalo 58 poslancov. Nehlasovali 2 poslanci.

  Takže sme prijali tento bod ako nový bod programu tejto schôdze.

  Ďalej predkladá návrh pán poslanec Benčík, ktorý navrhuje, aby sme do programu zaradili tlač 316. Ide o novelu zákona číslo 92/1991 Zb. a zákona číslo 39/1993 Z. z. Je to zákon o Najvyššom kontrolnom úrade.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 138 poslancov. Za návrh hlasovalo 82 poslancov.

 • Proti návrhu hlasoval 1 poslanec. Hlasovania sa zdržalo 53 poslancov. Nehlasovali 2 poslanci.

  Tento návrh sme prijali.

  Ďalej vystúpil pán poslanec Kňažko. Navrhuje, aby sme zaradili na rokovanie tejto schôdze odvolanie členov Rady Slovenskej televízie. Navrhuje konkrétne tri mená, ja som ten návrh už odovzdal kancelárii, takže neviem, ktoré sú to, ale podľa návrhu, ktorý predložil.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 135 poslancov. Za návrh hlasovalo 65 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 47 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 22 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Tento návrh sme neprijali.

  Ďalej vystúpil s návrhom pán podpredseda Ľupták. Žiada, aby sme do rokovania zaradili parlamentnú tlač 254, je to novela ústavy, a parlamentnú tlač 331. O tom by sme mali hlasovať osobitne. Čiže najskôr o prvom návrhu - tlač 254.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme. Je to novela ústavy. Inak, myslím si, že to je to isté, čo predložil aj pán poslanec Benčík. Nie?

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 131 poslancov. Za návrh hlasovalo 65 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 32 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 29 poslancov. Nehlasovalo 5 poslancov.

  Konštatujem, že tento návrh prešiel.

 • Šum v sále.

 • Neprešiel o jeden hlas.

  Druhý návrh pána podpredsedu Ľuptáka - ide o tlač 331, robotnícke domy.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 132 poslancov. Za návrh hlasovalo 59 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 26 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 46 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Ani tento návrh pána Ľuptáka sme neprijali.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, teraz budeme hlasovať o programe ako celku.

  Prosím, aby sme sa prezentovali a hlasovali.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 88 poslancov. Za návrh hlasovalo 79 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržalo 8 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Takže sme prijali tento program tak, ako sme si ho doplnili pozmeňujúcimi návrhmi.

  Dodatočne chcem len oznámiť, že som dostal ospravedlnenie na dnešnej schôdzi od pána poslanca Javorského, ktorý je chorý.

  Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

  pristúpime k p r v é m u bodu programu, ktorým je

  návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa zákon 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku a zákon Slovenskej Národnej rady číslo 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností.

  Návrh zákona ste dostali ako tlač 317 a spoločnú správu ako tlač 317a.

  Za skupinu poslancov návrh zákona odôvodní pán poslanec Prokeš. Nech sa páči, pán poslanec.

 • Vážený pán predseda, vážené poslankyne, vážení poslanci,

  cieľom predloženej novely zákona je odstrániť diskrimináciu tých oprávnených osôb, ktorým nebola vydaná ich pôvodná pôda pre prekážky na strane povinnej osoby alebo štátu, ale podľa § 15 zákona číslo 330/1991 Zb. im boli pridelené pozemky do náhradného bezplatného užívania do vykonania pozemkových úprav a dovtedy im na tieto pozemky nie sú vydané listy vlastníctva.

  Navrhnutá novela zákona číslo 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov odstraňuje podstatné obmedzenia užívania majetku, nakoľko podľa vyjadrenia pracovníkov ministerstva financií zákon číslo 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov nepovoľuje osobám, ktorým namiesto ich vlastných boli pridelené pozemky do náhradného bezplatného užívania do vykonania pozemkových úprav podľa § 15 ods. 2 zákona číslo 330/1990 Zb., dať tieto pozemky do nájmu inej osobe. To môže viesť až k faktickému znemožneniu riadneho hospodárenia na týchto pozemkoch. Navrhnutá novela zákona číslo 317/1992 Zb. odstraňuje vážne znevýhodnenie týchto osôb v oblasti daní z pôdy, nakoľko terajšie znenie zákona číslo 317/1992 Zb. v znení neskorších predpisov v § 2 ods. 5 definuje ako platcu dane z pôdy takúto osobu bez možnosti preniesť povinnosť platiť daň z pôdy na osobu, ktorá pozemky skutočne užíva. Takýto prenos je však možný v prípade, ak bol vlastníkovi vydaný vlastnícky list, napríklad v § 2 ods. 1 citovaného zákona, alebo ak správcom pozemku je Slovenský pozemkový fond (§ 2 ods. 2 citovaného zákona), ako i v ďalších prípadoch. To znamená, že zákon pozná inštitút prenosu povinnosti platiť daň.

  Znevýhodnený je i samostatne hospodáriaci roľník, ak užíva pozemky pridelené podľa § 15 ods. 2 zákona číslo 330/1991 Zb. do náhradného bezplatného užívania inej osobe voči prípadu, ak užíva pozemky osoby s listom vlastníctva alebo pozemky v správe Slovenského pozemkového fondu, lebo nemôže využiť všetky možnosti, ktoré mu poskytuje zákon v prípade, ak je on platcom dane z pôdy.

  Treba zdôrazniť, že znevýhodňovaní sú skutoční vlastníci pôdy, predovšetkým malí a strední, ktorým kvôli prekážkam na strane povinných osôb alebo štátu, nakoľko nie sú vykonané pozemkové úpravy, nemohla byť vydaná ich vlastná pôda. Sú znevýhodňovaní za to, že vyšli v ústrety štátu a súhlasili s dočasným náhradným riešením podľa § 15 ods. 2 zákona číslo 330/1991 Zb. Neodstránenie tejto diskriminácie by znamenalo vedomé spochybňovanie politickej vôle zmierniť krivdy z minulého obdobia.

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • Ďakujem pánu poslancovi Prokešovi. Spoločným spravodajcom k tomuto návrhu poslaneckého zákona je pán poslanec Novák, preto ho prosím, aby predniesol správu o prerokovaní návrhu vo výboroch Národnej rady.

 • Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia,

  dovoľte, aby som predniesol spoločnú správu Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa zákon číslo 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku a zákon Slovenskej národnej rady číslo 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností. Túto správu máte ako číslo tlače 317.

  Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon číslo 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku a zákon Slovenskej národnej rady číslo 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím číslo 726 z 8. januára 1996 na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, Výboru Národnej rady pre financie, rozpočet a menu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo po prijatí stanoviska vlády Slovenskej republia súčasne určil Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo, aby skoordinoval stanoviská výborov Národnej rady Slovenskej republiky s tým, že sa tieto stanoviská výborov premietnu v spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Vláda Slovenskej republiky s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky uznesením číslo 320 zo 7. mája 1996 vyslovila nesúhlas z dôvodov uvedených v jej stanovisku.

  Určené výbory Národnej rady Slovenskej republiky prerokovali návrh skupiny poslancov na vydanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky v čase od 9. mája 1996 do 14. mája 1996. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo vyslovili súhlas s návrhom skupiny poslancov a odporúčajú ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s týmito pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi na úpravu:

  1. V článku II § 2 ods. 5 sa na konci ustanovenia pripája veta, ktorá znie: "Ak táto fyzická osoba na základe zmluvy prenechala tieto pozemky do nájmu inej osobe, je daňovníkom nájomca."

  2. V článku II ďalej druhá pripomienka: v § 2 ods. 5 sa vypúšťajú slová "ak sa tak v zmluve dohodli".

  3. Za článok II sa vkladá nový článok III, ktorý znie: "Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia."

  Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som odporučil o bodoch 1 a 3 hlasovať spoločne a odporúčam ich prijať. O bode 2 odporúčam hlasovať osobitne a odporúčam ho neprijať.

  Vážený pán predseda, toľko k spoločnej správe. Môžete otvoriť rozpravu o danej problematike.

 • Ďakujem pekne pánu spoločnému spravodajcovi.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, dostal som dve prihlášky do rozpravy o tomto bode. Ako prvý sa prihlásil predseda pôdohospodárskeho výboru pán Delinga a po ňom pán poslanec Boros.

 • Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

  v mojom vystúpení chcem poukázať na rôzne pojmové výklady inštitútu "náhradní užívatelia pozemkov", ktoré sa vyskytujú v prerokúvaných zákonoch. Zákon číslo 229/1991 Zb. pojem "náhradný užívateľ" nepozná. Zákon číslo 330/1991 Zb. pozná pojem "náhradné užívanie" a na tento sa aj odvoláva zákon číslo 317 v § 2 ods. 5. Náhradné užívanie sa realizuje na území, kde neprebiehajú pozemkové úpravy a vlastníci požiadali o vyčlenenie svojich pozemkov užívaných poľnohospodárskym alebo lesným podnikom, ale ten im z dôvodu neprístupnosti pozemky nemôže reálne vydať, čiže vyčleniť až do schválenia projektu pozemkových úprav.

  Náhradné pozemky sa prideľujú náhradným užívateľom v správnom konaní, výsledkom ktorého je rozhodnutie znejúce na meno náhradného užívateľa. Rozhodnutie má charakter vecného bremena, nakoľko obmedzuje vlastníka pozemku v dispozícii s predmetom vlastníctva. Vzhľadom na tento postup mám názor, že toto právo, čiže rozhodnutie znejúce na meno a zápis do katastra nehnuteľností neumožňuje, aby bolo zmluvne postúpené ďalšej osobe. V takomto prípade text daňového zákona je nepresný, a to v ustanovení, ktoré hovorí o náhradných pozemkoch, pričom v danom prípade ide o náhradné užívanie. Pojem náhradný pozemok sa používa len v prípadoch, že prebiehajú pozemkové úpravy a treba vykonať výmenu pozemkov za náhradné pozemky. V danom prípade teda došlo k stotožneniu pojmu náhradný pozemok s náhradným užívateľom. A navyše v § 15 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady číslo 330/1991 Zb. sa náhradné užívanie realizuje do schválenia projektu pozemkových úprav a nie do jeho vykonania.

  Preto v záujme toho, aby bola navrhovaná úprava jednoznačná, určitá, zrozumiteľná a nedochádzalo k zamieňaniu pojmov "náhradný pozemok" a "náhradné užívanie", navrhujem:

  1. Upraviť v § 2 ods. 5 zákona číslo 317/1992 Zb. v úplnom znení zákona číslo 93/1994 Z. z. takto: "Pri náhradnom užívaní alebo" a ďalej pokračuje veta malým písmenom v pôvodnom znení, ako uvádza zákon.

  2. Upraviť odkaz 5c) pod čiarou takto: "5c) § 15 ods. 1 a 2 zákona Slovenskej národnej rady číslo 330/1991 Zb."

  Tento návrh odovzdávam spoločnému spravodajcovi a prosím o jeho podporu.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne pánu poslancovi. Pán poslanec Boros.

 • Vážený pán predseda, vážená Národná rada,

  v predloženom návrhu ide o novelizáciu dvoch zákonov, ktoré majú určujúci vplyv na priebeh transformácie, ako aj želanej prosperity poľnohospodárstva Slovenskej republiky. Zhodou okolností ide o úpravu § 2 v obidvoch zákonoch, tak zákona číslo 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde, ako aj zákona Slovenskej národnej rady číslo 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností. Chcem vyzdvihnúť podľa mňa tri najdôležitejšie aspekty.

  Prvým je samotné znenie predmetných paragrafov, ktoré umožňujú rôzny, dokonca principiálne protichodný výklad. Som totiž presvedčený o tom, že precízne sformulované vykonávacie nariadenie by a priori zabránilo byrokratickému a, musím povedať, negativisticky svojvoľnému výkladu zo strany vysokých úradníkov ministerstva financií. Pretože takéto ponímanie očividne a, čo si nerád pripúšťam, asi vedome chce znemožniť prosperujúce hospodárenie na pôde práve tým vlastníkom alebo nájomcom, ktorí ešte našli v sebe chuť a odvahu pustiť sa do nikdy nie ľahkého borenia sa s pôdou. Pritom je nad slnko jasnejšie, že vinníkom nie je vlastník, resp. následne nájomca pôdy, ak mu nebol včas vydaný list vlastníctva. Nie je vinníkom, ale je obeťou úradníckej svojvôle, pretože okrem so spätnou platnosťou vyrubenej dane znásobenej ešte penálmi príde navyše aj o stimulačné prostriedky, na ktoré by mal mať zákonný nárok.

  Druhý aspekt - novelizácia zákona číslo 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v roku 1994 odsunula do krajne nevýhodnej pozície mnoho pôvodných vlastníkov, ktorí sú už väčšinou starší ľudia, dôchodcovia a títo niežeby si trochu privyrobili k svojmu nízkemu starobnému dôchodku za nájom vlastného majetku, ale sú zrazu postavení pred neriešiteľný finančný šok a niektorí sa pomaly môžu zberať do chudobinca. V tejto súvislosti chcem upozorniť aj na tvrdý dosah na nájomcov pôdy a teraz začínajúcich poľnohospodárskych podnikateľov, ktorým už nie je dožičený prirodzený štartovací impulz päťročných daňových prázdnin. Keď sme schopní a ochotní tieto prekážky dať do súvislosti so skutočnosťou, že stav rezortu pôdohospodárstva nie je zďaleka ružový ani dnes, tak je jasné, že sa treba urýchlene zbaviť rôznych brzdiacich elementov či už v platných zákonných normách, ako aj v najvyššej štátnej správe.

  A do tretice je tu na prvý pohľad možno nepatrný a skrytý moment, ktorý však pokladám za mimoriadne nebezpečný zámer - postaviť aj tu proti sebe miestne samosprávy, ktoré majú stanoviť a zinkasovať spomínanú daň, a občanov dotyčných obcí. Táto prax je ďalším, síce skrytým, ale skutočne nebezpečným úderom na postavenie miestnych samospráv, čo sleduje spolu s ich už značne obmedzenými finančnými možnosťami cieľ oslabiť ich dôveryhodnosť v očiach občanov a otvorene nahrávať, resp. našepkávať tzv. dobrotu všemocného štátneho aparátu.

  Myslím si, že aj tieto tri dôvody, ktoré som tu uviedol, sú dostatočné na to, aby vážená Národná rada Slovenskej republiky prijala predložený návrh zákona, za ktorý budem aj ja hlasovať.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem.

  Pani poslankyne, páni poslanci, nemám do rozpravy žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa ešte niekto hlási.

 • Nie. Končím rozpravu k tomuto bodu programu.

  Prosím pána spoločného spravodajcu, aby... Ešte predtým sa pýtam, či sa chce vyjadriť predkladateľ. Myslím, že to nie je potrebné. Ani pán spoločný spravodajca. Ak nie, tak pristúpime k hlasovaniu.

 • Vážený pán predseda, v rozprave vystúpili dvaja diskutujúci. Jeden z nich podal návrh, ale najprv predkladám na hlasovanie body zo spoločnej správy. Navrhujem, aby sa o bodoch číslo 1 a číslo 3 hlasovalo spoločne a odporúčam ich prijať.

 • Pani poslankyne, páni poslanci, hlasujeme o bodoch 1 a 3 spoločnej správy s návrhom pána spoločného spravodajcu prijať ich.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 102 poslancov. Za návrh hlasovalo 100 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržal 1 poslanec. Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme prijali tieto dva body spoločnej správy.

  Môžete pokračovať, pán spoločný spravodajca.

 • Bod číslo 2 spoločnej správy odporúčam neprijať.

 • Hlasujeme o bode číslo 2 spoločnej správy s odporúčaním negatívnym, teda neprijať ho.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 113 poslancov. Za návrh hlasovalo 16 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 61 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 35 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Neprijali sme bod číslo 2 spoločnej správy.

  Môžeme pristúpiť k pozmeňujúcim návrhom z rozpravy, pán poslanec.

 • V rozprave vystúpil s pozmeňujúcimi návrhmi iba pán poslanec Delinga, ktorý navrhuje upraviť v § 2 odsek 5 zákona číslo 317/1992 Zb. v úplnom znení zákona číslo 93/1994 Zb. takto: "Pri náhradnom užívaní alebo" - ďalej veta pokračuje malým písmenom v pôvodnom znení.

  Po druhé, upraviť odkaz 5c pod čiarou: 5c) § 15 odseku 1 a 2 zákona Slovenskej národnej rady číslo 330/1991 Zb.

  Odporúčam o tejto pripomienke hlasovať kladne.

 • Prosím, prezentujme sa. Pán spoločný spravodajca navrhuje pozmeňujúci návrh poslanca Delingu prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 119 poslancov. Za návrh hlasovalo 101 poslancov. Proti návrhu hlasoval 1 poslanec. Hlasovania sa zdržalo 16 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Takže pozmeňujúci návrh pána poslanca Delingu sme prijali.

 • Vážený pán predseda, ďalšie pripomienky neboli. Dajte hlasovať o zákone ako celku s týmito pripomienkami. Odporúčam zákon prijať.

 • Ďakujem. Podľa ustanovenia § 26 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku budeme hlasovať o návrhu ako celku spolu s prijatými pozmeňujúcimi návrhmi. Pán spoločný spravodajca odporúča prijať tento zákon.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 121 poslancov. Za návrh hlasovalo 113 poslancov. Proti návrhu hlasoval 1 poslanec. Hlasovania sa zdržali 4 poslanci. Nehlasoval 3 poslanci.

  Konštatujem, že sme schválili návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa zákon číslo 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku a zákon Slovenskej národnej rady číslo 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností.

  Ďakujem, pán spoločný spravodajca, aj vám, kolegovia, kolegyne.

 • I ja ďakujem, pán predseda, za spoluprácu a kolegom a kolegyniam za to, že zase zvíťazilo poľnohospodárske lobby.

 • D r u h ý m bodom programu dnešnej schôdze bude

  návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

  Návrh zákona ste dostali ako tlač 384 a spoločnú správu ako tlač 384a.

 • Šum v sále.

 • Prosím pokoj, páni poslanci.

  Za skupinu poslancov návrh zákona odôvodní pán poslanec Lysák. Prosím pána poslanca, aby sa ujal slova.

 • Nezrozumiteľné hlasy zo sály.

 • Kto bol určený výborom? Tak nech sa páči, výborom bol určený pán profesor Baránik.

 • Vážený pán predseda, vážené dámy poslankyne, páni poslanci, vážení hostia,

  predkladám návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Návrh predpokladá, aby v prílohe zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 289/1995 Z. z. sa položka "22021000 - Voda, vrátane minerálnych vôd a sódoviek s prísadou cukru alebo iných sladidiel alebo aromatizovaná - len z minerálnych vôd s výnimkou ovocných alebo zeleninových štiav čísla 2009" nahradila položkou "2202 - Voda, vrátane minerálnych vôd a sódoviek s prídavkom cukru alebo iných sladidiel alebo aromatizovaná a iné nealkoholické nápoje s výnimkou ovocných alebo zeleninových štiav čísla 2009".

  Autori tohto návrhu vychádzajú z poznatkov poslaneckého prieskumu, ktorý vykonali v podnikoch vyrábajúcich nealkoholické nápoje. Zaradením nealkoholických nápojov s výnimkou vody, vrátane minerálnych vôd a sódoviek s prísadou cukru alebo iných sladidiel alebo aromatizovaných - len z minerálnych vôd do skupiny výrobkov zdaňovaných sadzbou 6 % dane z pridanej hodnoty u ostatných nealkoholických nápojov s výnimkou ovocných alebo zeleninových štiav sa výrobcovia týchto výrobkov dostali do nekonkurenčného prostredia, v ktorom sú osladené nápoje na báze minerálnych vôd zvýhodnené. V dôsledku toho došlo k zníženiu spotreby týchto nápojov a následne k zníženiu využitia kapacít, čo sa negatívne prejavilo v ich hospodárskom výsledku.

  V záujme podpory malého a stredného podnikania je žiaduce vytvoriť rovnaké konkurenčné prostredie pre všetkých výrobcov nealkoholických nápojov. Okrem toho tým, že sa zníži zdanenie nealkoholických nápojov, podporí sa ich spotreba hlavne medzi mladou generáciou, ktorá pri súčasných cenách uprednostňuje alkoholické nápoje.

  Vážené dámy a páni, chcem uviesť niekoľko analytických informácií, aby ste videli, aké ekonomické dôsledky má aplikácia zákona dane z pridanej hodnoty v tejto oblasti v praxi. Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov, ktorá združuje väčšinu výrobcov nealkoholických nápojov, mala takéto ekonomické výsledky (porovnávam údaje za rok 1994 a 1995): tržby vcelku v roku 1994 boli 959 169 tisíc, v roku 1995 boli 753 608 tisíc, čiže poklesli o 21,4 %. Mzdy (vzhľadom na to, že sa nevyužívajú kapacity) poklesli z 84 941 tisíc na 71 975 tisíc, čiže o 15,3 %. Hospodársky výsledok v roku 1994 bol 73 057 tisíc a v roku 1995 bola strata 672 tisíc.

  Ako sa vyvíjali dane? Daň z pridanej hodnoty, v dôsledku preradenia zo 6-percentnej sadzby na 25-percentnú sadzbu stúpla zo 156 208 tisíc na 188 402 tisíc, čiže o 32 194 tisíc, ale daň z miezd poklesla o 8 166 tisíc a daň zo zisku o 29 223 tisíc. Čiže, štát stratil v dôsledku aplikácie tohto zákona na daniach 5 195 tisíc. Toto sú ekonomické údaje. Mohol by som uviesť celý rad údajov za jednotlivé hospodárske organizácie, ktoré potvrdzujú, že táto tendencia je celoplošná.

  Vážené dámy a páni, vzhľadom na negatívne pôsobenia tohto zákona v takomto znení na výrobcov nealkoholických nápojov odporúčam tento zákon prijať.

 • Ďakujem pánu poslancovi. Prosím teraz pána poslanca Lysáka ako spoločného spravodajcu, aby podal správu o výsledkoch prerokovania vo výboroch.

 • Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, ctení hostia,

  dovoľte, aby som prečítal spoločnú správu Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, tlač 384.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím číslo 857 z 18. marca 1996 pridelil návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, na prerokovanie po prijatí stanoviska vlády Slovenskej republiky Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo. Výbor pre financie, rozpočet a menu bol uvedeným rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky určený na skoordinovanie stanovísk výborov Národnej rady Slovenskej republiky s tým, že skoordinované stanoviská sa premietnu v spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo prerokoval návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, a neprijal uznesenie o výsledku jeho prerokovania, lebo podľa § 48 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady číslo 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov nevyslovila s ním súhlas nadpolovičná väčšina všetkých členov výboru. Počet členov výboru 10, prítomných 8, za návrh uznesenia hlasovali 3 poslanci, proti nikto a hlasovania sa zdržali 5 poslanci.

  Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu prerokovali návrh skupiny poslancov na vydanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, vyslovili s ním súhlas a odporúčajú ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť v predloženom znení.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pánu poslancovi.

  Pani poslankyne, páni poslanci, otváram rozpravu k tomuto bodu programu s konštatovaním, že som nedostal žiadnu písomnú prihlášku do rozpravy. Preto sa pýtam, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy. Pán poslanec, k tomuto bodu? Nech sa páči, pán poslanec Juriš.

 • Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, milí hostia,

  spotreba elektrickej energie sa neustále zvyšuje. Vlani sme ju doviezli za 3,8 mld Sk, i keď sme nejakú menšiu časť aj vyviezli. Z hľadiska ochrany životného prostredia je najlepšia a najlacnejšia energia, ktorá sa nemusí vyrobiť. Pretože by sme sa už ťažko vedeli uskromniť v spotrebe materiálnych statkov, musíme vedieť spotrebu racionalizovať. Podľa vládneho programu a podľa energetickej koncepcie sa má aj legislatívnym procesom pomáhať šetriť energiu a pomáhať alternatívnym zdrojom energie, najmä obnoviteľným zdrojom.

  Jedným z takýchto racionalizačných opatrení je používanie strojov a zariadení s nižším príkonom. Využívanie elektrickej energie na svietenie je značnou časťou produkcie elektrického prúdu a práve zavádzaním používania úsporných žiaroviek a žiariviek, ktoré majú až päťnásobný výkon na rozdiel od klasických žiaroviek, pri rovnakej spotrebe elektrickej energie, by sme mohli vo významnej miere znížiť spotrebu elektrickej energie. Ale cena týchto žiariviek je značne vysoká a táto vysoká cena je spôsobená aj zaradením týchto výrobkov do skupiny s 23 % DPH. Preto podávam doplňujúci návrh do článku I v prílohe zákona 289/1995 Z. z. (tá príloha je podľa § 10 ods. 2) zaradiť položku 85-39-21-92 - ostatné žiarivky s výnimkou ultrafialových a infračervených a ostatné na napätie prevyšujúce 100 V.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Pani poslankyňa Bartošíková, hlásite sa do rozpravy alebo s faktickou poznámkou?

 • Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia,

  návrh skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon 289/1995 Z. z., bol, ako sa už spomenulo, výsledkom práce skupiny poslancov, ktorá bola poverená uskutočnením poslaneckého prieskumu. V návrhu sa rešpektuje 6. smernica Európskej únie, ktorá uvádza nealkoholické nápoje ako skupinu výrobkov, pri ktorej je možné použiť zníženú sadzbu dane. Zároveň odstraňuje rozpor s jednou zásadou zo 6. smernice Európskej únie, ktorá hovorí, že DPH nesmie zvýhodňovať ani diskriminovať žiadneho výrobcu a žiadny výrobok zo skupiny výrobkov zaradených pod jednu skupinu výrobkov.

  Pri prerokúvaní vládneho návrhu zákona v Národnej rade, ktorý počítal presne s takým istým znením, aké navrhuje poslanecká skupina, došlo pri schvaľovacom procese na základe pozmeňujúceho návrhu k zmene, kde skupina výrobkov vyrábaných na báze minerálnych vôd bola zvýhodnená od výrobkov vyrábaných z vody ochutenej cukrom, príchuťami a prípadne okysličených kysličníkom uhličitým. Daň z pridanej hodnoty je daňou, ktorá je obsiahnutá v cene a platí ju konečný spotrebiteľ. Preto nie je zanedbateľný 17-percentný rozdiel dane z pridanej hodnoty v konečnej cene, lebo obmedzuje schopnosť konkurencie týchto výrobkov na trhu a ich vyššiu spotrebu. Argumentácia, ktorá vtedy odznela na silných výrobcov kokakoly, pepsikoly v súčasnosti vlastne neobstojí, pretože takí silní výrobcovia masívnou reklamou prekonajú aj túto znevýhodnenú sadzbu dane a celý negatívny dosah dopadá na našich domácich výrobcov, ktorí vyrábajú rôzne džúsy a ochutené malinovky.

  Pôvodný vládny návrh, ako som už povedala, počítal so zaradením celej skupiny uvedenej pod číslom 2202, to znamená vody, vrátane minerálnych vôd a sódoviek s prídavkom cukru alebo iných sladidiel atď., tak ako znie celá skupina, do zvýhodnenej 6-percentnej sadzby dane. Celý poslanecký návrh zákona prešiel legislatívnym procesom, bol prerokovaný v Legislatívnej rade vlády s odporúčaním ministerstva financií, s odporučením inštitútu pre aproximáciu práva, nakoniec aj s odporučením Legislatívnej rady vlády k tomu, aby sa navrhovaná zmena akceptovala. Vláda v konečnom dôsledku zvážila a vydala nesúhlas s návrhom novely zákona a odporučila počkať ešte s touto zmenou do určitého času.

  Chcela by som napriek tomu poprosiť vážených pánov kolegov, aby túto zmenu odporučili a svojím hlasovaním potvrdili. Skutočne, v dobrom úmysle došlo k chybe, ktorou sme si vlastných výrobcov znevýhodnili, a navyše k chybe, ktorá je v rozpore so smernicami Európskej únie o uplatňovaní tejto dane. Navrhovaná novela ju odstraňuje.

  Mám iba jeden pozmeňujúci návrh. Navrhujem zmenu účinnosti zákona od 1. 8., pretože vytlačenie novely zákona v tlači sa už nestihne do 1. 7.

  Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Ďakujem pekne. Ešte pán poslanec Pokorný.

 • Vážený pán predseda, vážené dámy a páni, vážení hostia,

  pri prerokúvaní návrhu zákona o dani z pridanej hodnoty na 11. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky som vo svojom vystúpení poukázal na nedostatočné ekonomické nástroje pri ochrane a tvorbe životného prostredia, konkrétne na nesúlad zaradenia výrobkov z recyklovaného papiera u nás a v krajinách Európskej únie, ale napríklad aj v susednej Českej republike.

  Upozorňoval som, že zákon o dani z pridanej hodnoty z roku 1992, ktorý dovtedy platil, problematiku recyklovaného papiera a výrobkov z neho riešil. Hovoril som tiež najmä o ekonomických dôvodoch využívania druhotných surovín, konkrétne zberového papiera. Zberový papier, ako je známe, je mimoriadne cennou a ekologicky výhodnou surovinou. Okrem toho, že umožňuje výrobu kvalitných papierov a lepeniek, jeho spracovaním sa šetria lesy, energia i miesto na skládkach tuhého komunálneho odpadu.

  Celulózový a papierenský priemysel patrí k odvetviam, ktoré významnou mierou prispievajú k tvorbe aktívneho devízového salda Slovenskej republiky. Plnému využitiu vybudovaných kapacít v súčasnosti bráni nedostatok zberového papiera. Domáce zdroje sú dané spotrebou papiera a lepeniek na obyvateľa, ktorá poklesla zo 72,5 kg na obyvateľa v roku 1989 na súčasných 60 kg.

  Je známe, že rast alebo pokles spotreby papiera a lepenky je v priamej závislosti od zmien rastu alebo poklesu hrubého domáceho produktu. Je potešiteľné, že u nás na Slovensku hrubý domáci produkt rastie, a teda možno očakávať i zvýšenie spotreby papiera. Zvýšená spotreba však prinesie so sebou i určité negatíva vo vzťahu k životnému prostrediu, čo sa zasa na inom mieste negatívne prejaví i v ekonomike. Celosvetovým trendom je preto využívanie recyklovaného papiera a zvyšovanie zanášky zberového papiera v papierenskej výrobe. Neustále silnejú aktivity v oblasti techniky recyklingu, ktorých výsledkom je získavanie kvalitných vláken určených na opätovné využitie.

  Z pohľadu zanášky zberového papiera pri výrobe obalových materiálov dosahuje napríklad Nemecko až 92-percentný podiel.

  Účelom môjho vystúpenia je opätovne navrhnúť preradenie tovarov uvedených pod číslom 4810, 4817, 4818 a 4820 zo zoznamu tovarov podliehajúcich sadzbe 23 % DPH medzi tovary podliehajúce sadzbe 6 % DPH s tým, že 6 % DPH sa bude týkať len tých tovarov, na ktoré bude povereným subjektom vydané osvedčenie, že boli vyrobené z viac ako 70 % recyklovaného papiera. Dnes platný zákon číslo 289/1995 Z. z. pamätá na využitie recyklovaného papiera, samozrejme, z viac ako 70 %, iba pri toaletnom papieri.

  Na informáciu ešte uvediem, že oprávnenie na vydávanie osvedčení má Výskumný ústav papiera a celulózy v Bratislave ako štátna skúšobňa.

  Môj doplňujúci návrh: článok I predloženého návrhu zákona rozšíriť o nový odsek, v ktorom budú zaradené nižšie uvedené položky. Čiže v prílohe zákona 289/1995 Z. z. podľa § 10 ods. 2 zaradiť položky 4810, 4817, 4818, 4820 s týmto dodatkom "iba tie, na ktoré bolo povereným subjektom vydané osvedčenie, že boli vyrobené z viac ako 70 % recyklovaného papiera". Príslušný text jednotlivých položiek je v colnom sadzobníku.

  Pán spoločný spravodajca, je nutné prečítať z Colného sadzobníka, čo konkrétne obsahuje jednotlivá položka? Je toho pomerne veľa.

 • Hlas v sále.

 • Napríklad položka 4810 - ide o papier, kartón a lepenku, natierané na jednej alebo oboch stranách atď., ale bude tam doplnenie "iba tie, na ktoré bolo povereným subjektom" atď., čiže tie, ktoré nebudú takto vyrobené, zostanú v kategórii 23 %, a tie, ktoré technologicky bude môcť vyrobiť z recyklovaného papiera a budú mať príslušnú normu, budú preradené do kategórie 6 %.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne pánu poslancovi. S faktickou poznámkou sa hlási pán poslanec Bajan.

 • Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia,

  vysoko si vážim kolegu Pokorného, ale keďže tento návrh zákona rieši filozoficky úplne iný problém, to znamená chce naprávať určitú chybičku, ktorá sa stala pri minulom prerokúvaní, odporúčal by som mu postup, aby sme nemiešali tieto položky, aby urobil presne to, čo urobila skupina poslancov, a prípadne navrhol novú zmenu, za ktorú, samozrejme, budem hlasovať, ale jednoducho zmiešať tento problém s tým problémom, ktorý odstraňujeme, myslím si, že by nebolo celkom správne.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Pani poslankyňa Bartošíková.

 • Áno, ďakujem za slovo. Súhlasím s názorom, ktorý práve vyslovil kolega. Práve tým, že sme vstúpili do skupiny výrobkov a vyňali z nej časť, sme sa dopustili chyby. Preto prosím, aby sme všetky tieto návrhy dali do pozornosti odborníkom ministerstva pre budúcu prípravu novely. Pamätám sa, že pri prerokúvaní vládneho návrhu zákona upozornila Colná správa, že nie je dosť dobre možné pri súčasných podmienkach rozlišovať tieto výrobky. Takže prosím, nechajme to dozrieť a domyslieť, ako by sa tieto výrobky dali bezpečne oddeliť a ako by sa dala zdaniť celá skupina jednotnou sadzbou dane.

 • Ďakujem. Ešte pán poslanec Pokorný.

 • Musím zareagovať na pani poslankyňu, ktorá tvrdí, že Colná správa mala tieto výhrady. Takto to bolo uvedené i pri prerokúvaní zákona na 11. schôdzi. Chcem zdôrazniť, že existujú certifikáty, existuje štátna skúšobňa, ktorá do roku 1995 vydávala certifikáty o obsahu recyklovaného papiera. Je to presne stanovený technologický postup, ktorý sa nedá oklamať. Ak sme to boli schopní robiť do roku 1995, keď sa tieto certifikáty vydávali, nevidím dôvod sa k tomu nevrátiť. Mám tu dokumentáciu na nahliadnutie, mám aj certifikáty napríklad pre celulózku Ružomberok, čiže nejde o žiadny omyl, o žiadnu možnosť zneužitia tohto problému. Pri prerokúvaní na 11. schôdzi Národnej rady predkladateľ zákona povedal, že je možné k tomu pristúpiť neskôr, čas uplynul...

 • Skúste zapnúť ešte raz mikrofón pánu poslancovi Pokornému.

 • Len chcem uviesť, že opäť budeme čakať a problém neriešime. Neobávajme sa, že niekto chce zneužiť môj návrh. Návrhom sledujem uplatnenie ekonomického nástroja v životnom prostredí.

 • Ďakujem. Ešte faktická poznámka - pán poslanec Filkus.

 • Chcem povedať pár poznámok, ozaj po slovensky. Všetky nealkoholické nápoje sú vzájomne zastupiteľné. Uvedomme si, prosím vás, že keď sme na základe rozhodnutia minulého zasadnutia parlamentu deformovali konkurenčné prostredie nealkoholických nápojov tým, že sme umožnili jednému z nich - tie osladené minerálky atď. - takéto monopolné postavenie na trhu, že to musíme dnes zmeniť. Nepridávajme teraz rôzne iné výrobky, ktoré vytvoria mimoriadny tlak na štátny rozpočet. Pokladám to za problém, ktorý je pre vás - nadnesiem to - prvoradý, významný, ale neprichádzajte s ním teraz a nespájajme tieto veci s ďalšími problémami. K tomu vám chcem ešte čosi povedať. Bolo by dobré, keby si tento parlament láskavo uvedomil, že sme urobili chybu. Ale tá chyba nebola formálna, dokonca nebola ani vecná. Tá chyba mala svoju politickú dimenziu a tá politická dimenzia je v tom, že z vládnej koalície vstal partner, dal návrh a ten sa odhlasoval bez toho, že by sa o tom uvažovalo, alebo že by sa o tom diskutovalo najmä z hľadiska dopadu na štátny rozpočet.

  Nechcem sa teraz k tomu všetkému vracať, ale chcem apelovať na vás, aby sme si to uvedomili, a nech je táto chyba mementom, že ak sa bude v tomto parlamente takto hlasovať, tak sa ešte narobí viac chýb, ako len deformácia konkurenčného prostredia. A v tomto prípade, keď sme tú chybu urobili, napravme ju, ale nespájajme to s ďalšími výrobkami.

  Ďakujem.

 • Končím rozpravu k tomuto bodu programu. Pýtam sa pána predkladateľa, či sa chce vyjadriť.

 • Pán spoločný spravodajca, chcete sa vyjadriť, alebo chcete hneď pristúpiť k hlasovaniu?

 • Ďakujem, pán predseda. Mám uľahčenú situáciu tým, že vystúpili predo mnou kolegovia z nášho výboru, ktorí celú problematiku dobre ovládajú.

  K trom vystúpeniam súhrnne: Chcem poďakovať za návrhy, ktoré tu zazneli. Ak by som nešiel po poradí, myslím, že je účelné a z praktického hľadiska budeme podporovať platnosť zákona od 1. augusta.

  Pokiaľ ide o návrh pána poslanca Juriša, po vecnej stránke plne súhlasím, aby sme tieto otázky riešili. Podobne súhlasím po vecnej stránke s tým, čo navrhol pán kolega Pokorný, a odporúčam, aby to dali do pozornosti ministerstvu. Mimochodom, ja som ešte pred rokovaním konzultoval na ministerstve financií, ak by vznikli ďalšie návrhy, aká je možnosť ich riešenia ešte v tomto roku. Bolo prisľúbené, že takéto otázky sa predpokladajú a bude sa k nim prihliadať.

  Teda ak dovolíte zhrnúť, je neúčelné, aby sme v tomto prípade spájali nové položky so skupinou, ktorá rieši jednoznačne problematiku, o ktorej tu bola reč. Kolega Filkus to povedal dosť pregnantne.

  Pán predseda, v tejto polohe môžeme pristúpiť k hlasovaniu.

 • Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán spoločný spravodajca, budeme hlasovať najskôr o zmenách, ktoré boli v spoločnej správe.

 • V spoločnej správe neboli nijaké pozmeňujúce návrhy. Môžeme teda pristúpiť k jednotlivým pozmeňujúcim návrhom poslancov. Pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh pána poslanca Juriša v tejto podobe a etape odporúčam neprijať.

 • Takže prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • S tým, že to bude riešené najbližšie.

 • Hlasujeme o návrhu pána poslanca Juriša s odporúčaním spravodajcu neprijať ho.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 100 poslancov. Za návrh hlasovalo 13 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 27 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 59 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Neprijali sme tento pozmeňujúci návrh.

 • Druhý návrh podala pani poslankyňa Bartošíková - platnosť zákona od 1. augusta 1996. Odporúčam ho prijať.

 • Takže hlasujeme o návrhu pani poslankyne Bartošíkovej. Návrh je v zmene účinnosti zákona na neskorší čas. Prosím, prezentujme sa a hlasujme. Spravodajca ho odporúča prijať. Na neskorší čas preto, lebo by už zrejme edícia nestačila včas vydať tento zákon.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 110 poslancov. Za návrh hlasovalo 85 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržalo 23 poslancov. Nehlasovali 2 poslanci.

  Takže sme prijali návrh, ktorý znie od 1. 8. 1996.

 • Návrh pána poslanca Pokorného odporúčam neprijať.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Šum v sále.

 • Pokoj, páni poslanci, pani poslankyne. Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Pokorného s odporúčaním spravodajcu neprijať ho.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 117 poslancov. Za návrh hlasovalo 40 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 14 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 60 poslancov. Nehlasovali 3 poslanci.

  Takže sme neprijali tento návrh.

 • Ďakujem. Môžeme hlasovať o návrhu novely zákona ako celku. Odporúčam ho prijať.

 • Hlasujeme o návrhu ako celku - podľa ustanovenia § 26 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme. Spoločný spravodajca návrh odporúča prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 116 poslancov. Za návrh hlasovalo 79 poslancov. Proti návrhu hlasovali 2 poslanci. Hlasovania sa zdržalo 33 poslancov. Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že sme schválili návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

  Ďakujem, pán spoločný spravodajca, aj vám, pani poslankyne, páni poslanci.

 • Ďakujem, pán predseda, pani kolegyne, kolegovia za spoluprácu.

 • Vážené pani poslankyne, páni poslanci, prosil by som o pokoj a prosím pánov poslancov, ktorí nedebatujú o rokovacích bodoch, aby rokovali vedľa. Rušíte všetkých ostatných poslancov, páni poslanci.

  Pristúpime k t r e t i e m u bodu programu, ktorým je

  návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky.

  Návrh zákona ste dostali ako tlač číslo 390 a spoločnú správu výborov ako tlač 390a.

  Za skupinu poslancov návrh zákona odôvodní pán poslanec Roman Kováč. Nech sa páči, pán poslanec.

 • Vážený pán predseda, vážené kolegyne, vážení kolegovia,

  v mene skupiny poslancov predkladám návrh na novelizáciu zákona o štátnom jazyku. Táto novela je veľmi stručná, veľmi jednoduchá a jej cieľom je odstrániť z tohto zákona ustanovenie o pokutách. Dovoľte mi, aby som zdôvodnenie, prečo predkladáme takýto návrh, povedal v troch rovinách.

  Prvá rovina je politická. Prijatie zákona o štátnom jazyku bolo prijaté značnou časťou slovenskej verejnosti s uspokojením. Istá časť slovenskej verejnosti neprijala tento zákon s porozumením a svetová verejnosť takisto neprejavila príliš veľké pochopenie pre prijatie tohto zákona, a to najmä z dvoch dôvodov. Po prvé preto, že súčasne so zákonom nebol predložený zákon o používaní jazykov národnostných menšín. Myslím si, že tento problém máme vyriešený, pretože premiér slovenskej vlády sľúbil tak v domácom prostredí, ako i v zahraničí, že takýto zákon vláda v čo najkratšom čase predloží, treba len, aby sme si spresnili tento termín "v čo najkratšej dobe". Druhá námietka bola vlastne smerovaná práve k pokutám. Myslím si, že takto formulovaný zákon urobil politicky viac škody ako úžitku.

  Druhá rovina, v ktorej by som chcel odôvodniť svoj návrh, je rovina, takpovediac, morálna. Keď si prečítate pozorne preambulu tohto zákona, zistíte, že preambula definuje slovenský jazyk ako najdôležitejší znak osobitosti slovenského národa, ako najvzácnejšiu hodnotu jeho kultúrneho dedičstva, ako výraz suverenity slovenskej republiky a ako všeobecný dorozumievací prostriedok. Najmä tie prvé tri definície slovenského jazyka majú v sebe skutočne obsahovú morálnu hĺbku, ale my sme túto morálnu hĺbku výrazne oslabili tým, že sme do toho zaviedli pragmatický obchod, a to sú pokuty. Myslím si, že význam slovenského jazyka je taký, že nie je potrebné siahať k pokutovaniu. Navyše, ak dovolíte, zdôvodním toto svoje stanovisko v tretej rovine, a to je rovina vecná.

  V § 10, ktorý navrhujeme zrušiť, sa hovorí o výške pokút za nedodržiavanie niektorých ustanovení. Pokúsme sa zhodnotiť tieto jednotlivé ustanovenia z ich vecného obsahu a tam si uvedomíme, aký obrovský priestor je ponechaný úradníkovi na rozhodnutie, či pokutu dá, alebo nedá, pretože, žiaľ, zákon v atmosfére, v ktorej sme ho prijímali, a vzhľadom na to, že nebola splnená požiadavka, aby sme si ho mohli prečítať pred schvaľovaním vcelku, skutočne dovoľuje v mnohých paragrafoch, za ktoré sa udeľuje pokuta, veľmi vágny výklad. Pokúsim sa to teraz dokumentovať postupne na jednotlivých paragrafoch, tak ako sú uvedené v texte zákona.

  Podľa § 4 ods. 4 sa udeľuje pokuta za jeho porušenie právnickým osobám do 250 000, fyzickým osobám do 50 000. Prepáčte, že vás trošku zdržím, ale tieto vecné argumenty pokladám za veľmi dôležité. Hovorí o tom, že učebnice a učebné texty používané vo výchovno-vzdelávacom procese v Slovenskej republike sa vydávajú v štátnom jazyku. Teda ide o vydávanie učebníc. Teraz výnimky z tohto ustanovenia sú: učebnice a učebné texty na výučbu v jazyku národnostných menšín a etnických skupín.

 • Páni poslanci, prosím vás, to nečíta mne, pán poslanec, to číta nám všetkým, tak mu venujte pozornosť.

 • Ďalej sú to učebnice a učebné texty na výučbu iných cudzích jazykov. Ďalej sú to učebnice a učebné texty pri výučbe na vysokých školách a učebnice a učebné texty pri výchove a vzdelávaní v inom jazyku ako štátnom. O aké učebnice vlastne pôjde pri ich vydaní a komu sú určené? Z dikcie zákona, teda ods. 4 a ods. 5 tohto paragrafu vyplýva, že to platí len pre učebnice pre základné a stredné školy s vyučovacím jazykom slovenským, aj to nie pre tie školy, ktoré majú rozšírenú výučbu cudzieho jazyka, pretože tie môžu používať aj cudzojazyčnú učebnicu.

  Skúsme analyzovať, ako by táto učebnica mala vyzerať, aby mohla byť pokutovateľná. To znamená, že to nemôže byť učebnica v slovenskom jazyku, nemôže to byť učebnica v jazyku národnostných menšín a nemôže to byť ani učebnica v inom cudzom jazyku, v ktorom sa vyučuje na tejto škole. Keď som si doviedol tento príklad do absurda, tak pokutovať sa môže vydanie učebnice fyziky určenej pre slovenské školy v japončine. To sa z hľadiska zákona pokutovať môže. Ale ktorá škola ich bude používať? Žiaci takéto jazyky neovládajú. Preto si myslím, že z tohto pohľadu vlastne niet čo pokutovať.

  Prečo vznikol tento problém? Ak sa pamätáte, vznikol v diskusii preto, že boli prijaté doplňujúce návrhy, ktoré vlastne odstránili z pokutovania povedzme učebnice pre vysoké školy, tam sa urobila výnimka pre učebné texty pre vysoké školy a tak ďalej. Teda toľko k § 4. Podľa môjho názoru niet čo pokutovať. Do vašej pozornosti dávam súčasne aj to, že zákon ustanovuje pokutu nie za používanie takýchto učebníc, ale za ich vydávanie. To je, myslím si, zásadný rozdiel. Ak je učebnica vydaná a nie je používaná, nezasahuje do výchovno-vzdelávacieho procesu.

  Dovoľte, aby som sa dotkol ďalšieho paragrafu, to je § 5 ods. 2, ktorý trestá pokutou až 500 tisíc právnické osoby a pokutou 50 tisíc fyzické osoby, ak inojazyčné audiovizuálne diela určené deťom do 12 rokov neboli dabované do štátneho jazyka. Tento paragraf je v úplnom súlade s medzinárodnou chartou práv dieťaťa, lebo ona to takto uvádza. Celý tento paragraf má jedinú slabinu. Podľa mojich zistení neexistuje na Slovensku žiadny rozhodujúci orgán, ktorý určí, ktoré audiovizuálne dielo je určené deťom do 6 rokov, ktoré do 12, ktoré do 13 a ktoré do 15 rokov. Záleží to na tvorcovi a na distributérovi tohto audiovizuálneho diela. To znamená, že ak distributéri alebo autori zistia, že majú toto obmedzenie, nič im nebráni, aby diela neoznačili za audiovizuálnu tvorbu pre deti do 13 rokov, a tým sa vlastne vymykajú z tohto zákona a zase niet čo pokutovať. Myslím si, že to je trošku nedostatok tohto zákona, že ozaj by mal niekto určiť charakter diela, ktoré je určené pre rôzne vekové skupiny.

  Ďalej by som sa dotkol § 5 ods. 4, kde je opäť takáto vysoká pokuta, a to 500 tisíc pre právnické osoby a 50 tisíc pre fyzické osoby s právom podnikať. Toto ustanovenie vyvoláva najviac rozpakov a dovoľuje veľmi subjektívny výklad. Toto ustanovenie hovorí totiž o tom, že vysielanie regionálnych alebo lokálnych televíznych staníc, rozhlasových staníc a rozhlasových zariadení sa zásadne uskutočňuje v štátnom jazyku a iné jazyky sa smú používať pred odvysielaním a po odvysielaní danej relácie v štátnom jazyku. Keď som sa rozprával s pracovníkmi alebo majiteľmi týchto zariadení, položili mi otázku, či sa na nich vzťahuje § 5 ods. 1, ktorý hovorí: vysielanie rozhlasu a televízie sa na celom území Slovenskej republiky uskutočňuje v štátnom jazyku a výnimkou sú hudobné relácie s pôvodnými textami, cudzojazyčné vysielanie alebo relácie určené pre kurz jazyka a iné rozhlasové relácie, ktoré spĺňajú zrozumiteľnosť slovenského jazyka, teda myslí sa na relácie v češtine.

  Prečo sa ma na to pýtali? Pretože ak by sa skutočne na nich tieto výnimky nevzťahovali, v tom prípade by napríklad v rádiu Nitra mala byť pokutovaná pesnička odvysielaná s anglickým textom. Keďže sa tam hovorí, že regionálne stanice musia zásadne vysielať v štátnom jazyku, a nie je spomenuté, že na ne platia tieto výnimky, dôsledne postupujúci inšpektor by skutočne musel postupovať takto. Potom sa ma však pýtajú: Máme my právo - ako lokálna rozhlasová stanica - vysielať povedzme rozhlasové kurzy cudzieho jazyka, máme právo vysielať pesničky v pôvodnom texte, máme právo zaradiť povedzme vysielanie pre národnostné menšiny, to, čo všetko je dovolené na území Slovenska?

  Práve pre túto nejasnosť paragrafu dávame veľkú vôľu úradníkom, aby rozhodovali, či pokutu udelia, alebo nie. Jeden úradník môže povedať, že pokutu neudelí za anglickú pesničku, druhý môže povedať, že ju udelí. To znamená, že práve zmenami, ktoré sme do tohto zákona vniesli a ktoré zlepšili jeho dikciu, sme vniesli aj tú nepríjemnú vlastnosť, že niektoré otázky sa vlastne legislatívne zahmlili.

  Ďalší paragraf, ktorý pokutuje, je § 8, ktorý má pokuty za štyri ustanovenia. Dovoľte, aby som o niektorých z nich už v stručnejšej forme polemizoval. Nespochybňujem, že v záujme ochrany spotrebiteľa treba dať návod v slovenčine, aby sa nestala nejaká nehoda. Alebo nespochybňujem potrebu vedieť, akú zložku má príslušný liek, aby sa nestala nejaká nepríjemná vec. Žiaľ, tento zákon sa tu končí. Udelí za to pokutu a dosť. A čo bude ďalej?

  Keď si porovnáte napríklad zákon na ochranu spotrebiteľa, ktorý spotrebiteľa chráni pred zdravotne závadnou potravinou, tam majú orgány inšpekcie možnosť udeliť pokutu do výšky pol milióna korún. Je to veľmi blízke tomu, čo sa udeľuje tu, ale majú právo pozastaviť ďalší predaj tovaru. Ak sme presvedčení, že chýbanie návodu môže ohroziť život pacienta a teda život alebo zdravie spotrebiteľa, v tom prípade sme mali pristúpiť aj k tomu druhému kroku, čo sa, žiaľ, nestalo. Preto si myslím, že udeľovanie pokút v tejto oblasti nerieši, čo sa stane ďalej. To znamená, že dostane pokutu a ďalej bude pokračovať v tejto svojej činnosti. Myslím si, že to zákon nevyriešil dobre.

  Ďalej sa pokutuje to, že finančná a technická dokumentácia - takto znie dikcia - slovenské technické normy, stanovy združení atď. sa vyhotovujú v štátnom jazyku. Opäť vzniesli otázky predovšetkým podniky, kde je spolumajiteľ zo zahraničia. Vzniesli otázky podniky, ktoré vyvážajú, exportujú svoje výrobky a nie sú určené na domáci trh, ale výhradne von. A pýtajú sa: Môžeme urobiť technickú dokumentáciu výrobku, ktorý ideme predávať, v inom jazyku, keď zákon nám určuje, že sa vyhotovuje v štátnom jazyku? Prinajmenšom - ak sme chceli, aby na Slovensku vo všetkých úradoch bolo slovenské znenie technickej a finančnej dokumentácie - mal tento paragraf obsahovať "pre potreby orgánov Slovenskej republiky". To by bolo v poriadku. Ale tým, že sme nepostihli túto vec a neviem ju vysvetliť, a zrejme ju nevie vysvetliť ani zákonodarca, pretože zákon je postavený s veľkou vôľou vysvetľovania, zas dávame do rúk úradníkovi možnosť, že niekde bude stíhať takéto technické dokumentácie a niekde ich nebude stíhať.

  V konaní pred verejnoprávnymi orgánmi o zmluvách upravujúcich záväzkové vzťahy sa uznáva len znenie v štátnom jazyku. Opäť by to bolo v absolútnom poriadku, keby tam nechýbal ten predmet, znenie čoho. Znenie toho konania? Znenie dokumentov? Znenie čoho? To tu nie je. Opäť si myslím, že to dovoľuje množstvo výkladov.

  A konečne posledné. Všetky nápisy, reklamy a oznamy určené na informovanie verejnosti, teraz je tam vymenované, kde všade - od železničných vozňov počnúc až po obchody - musia sa uvádzať v štátnom jazyku, môžu byť preložené do iných jazykov, ale inojazyčné texty nasledujú až po rovnako veľkom texte v štátnom jazyku. Opäť až vlastne pokus o zavedenie tejto praxe do života naráža na problémy. Problém, s ktorým sa na mňa obrátili obchodníci, je ten, že nerozumejú, čo to je rovnako veľký text. Lebo ak chcem rovnako veľké písmená, tak som to mal dať takto. Rovnako veľký text, ako mi povedali, sa nedá dosiahnuť, pretože každý jazyk, v ktorom sa to píše, má inú dikciu slov, povedzme niekde tam, kde slovenčina používa dve slová, iný jazyk musí použiť tri. Čiže dĺžka textu nemôže byť rovnaká. Zase to závisí od toho, ako to posúdi úradník, teda nie od toho, aká je presná dikcia zákona, ale ako to posúdi úradník.

  Chcel som vám na vecných príkladoch dokumentovať, že vo všetkých prípadoch, kde sme stanovili pokuty, je príliš veľká vôľa výkladu pre orgány, ktoré budú s týmto zákonom pracovať. Myslím si, v takej citlivej oblasti, ako je používanie štátneho jazyka, sme mali byť oveľa presnejší. Môj návrh teda smeruje k tomu, aby sme odstránili pokutovanie zo zákona. Myslím si, že tento zákon by si mali skutočne veľmi starostlivo prečítať jazykovedci, pretože je to zákon o štátnom jazyku, mali by si ho prečítať aj odborníci na slovenský jazyk takpovediac právnicky, pretože si myslím, že aj to nie je v absolútnej čistote tohto slovenského právnického jazyka, a nedostatky, o ktorých som hovoril, by sa z toho zákona mali dostať preč. Nechcem ten zákon odstrániť, jeho zmysel, ale chcem, aby to bol ozaj zákon, ktorý má takú kvalitu, že zodpovedá tomu, o čom píše, to znamená, zodpovedá štátnemu jazyku.

  Som si vedomý, že nato, aby novela zákona mohla byť prijatá v tejto forme, teda vypustiť § 10, treba upraviť ďalšie paragrafy. Je to naša chyba, že sme ho predložili bez toho. Upozornili nás na to legislatívci a kolegyňa z nášho klubu tieto spresňujúce legislatívno-technické návrhy predloží.

  Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

  myslím si, že to, že sme naplnili ústavu zrušením zákona o úradnom jazyku a prijatím zákona o štátnom jazyku, je prvý krok, ktorý bolo treba spraviť. Dnes vás prosím o podporu druhého kroku, aby sme niektorými nezmyselnými ustanoveniami o pokutách neznehodnotili zákon, ktorý si dal do svojho záväzku chrániť najvýznamnejšie kultúrne dedičstvo, chrániť výraz suverenity Slovenskej republiky, chrániť najdôležitejší znak osobitosti slovenského národa. Ja vás prosím o podporu nášho návrhu novely.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánu poslancovi Kováčovi. Prosím spoločného spravodajcu výborov pána poslanca Hornáčka, aby podal správu o výsledkoch prerokovania návrhu zákona vo výboroch Národnej rady. Nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni,

  návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím z 25. marca 1996 číslo 869 Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport na prerokovanie potom, čo dostanú stanovisko vlády Slovenskej republiky. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky súčasne určil na skoordinovanie stanovísk Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport s tým, aby sa skoordinované stanoviská premietli do spoločnej správy výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Vláda Slovenskej republiky návrh zákona prerokovala 7. mája 1996 a uznesením číslo 317 vyslovila s ním nesúhlas. Príslušné výbory Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona prerokovali do 14. mája 1996 a neprijali k nemu uznesenie, pretože zaň nehlasovala nadpolovičná väčšina ich členov.

 • Ďakujem pánu poslancovi Hornáčkovi. Prosím, aby zaujal miesto určené pre spravodajcov výborov.

  Otváram rozpravu o treťom bode programu. Vážené kolegyne a kolegovia, nemám tu ďalšiu písomnú prihlášku. Nech sa páči, pani poslankyňa Rusnáková, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia,

  dovoľte mi k návrhu novely zákona predložiť tri pozmeňujúce návrhy.

  Prvý sa týka § 2 ods. 2 - za slovami "na návrh" doplniť slová "a so súhlasom". Pôvodný text pokračuje ďalej. Celý odsek teda znie takto: "Kodifikovanú podobu štátneho jazyka vyhlasuje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo kultúry") na návrh a so súhlasom odborných slovakistických jazykovedných pracovísk." Tento pozmeňujúci návrh si dovolím predložiť z toho dôvodu, aby nemohlo dôjsť k odbornému posudzovaniu jazykovedných otázok len zo zorného uhla pracovníka ústrednej štátnej správy, ale aby sa k nemu záväzne vyjadrilo aj odborné pracovisko, ktoré dá súhlas alebo vysloví nesúhlas s tým, aká zmena sa v tejto oblasti navrhuje. Opakujem, nemôže o tom rozhodnúť podľa mojej predstavy len pracovník ministerstva kultúry, ale mal by tu byť aj súhlas príslušného slovakistického jazykovedného pracoviska.

  Druhý návrh sa týka § 11 ods. 2. Navrhujem vypustiť na konci textu text v zátvorke vrátane zátvoriek. Text v zátvorke sa dotýka § 10, ktorý práve navrhujeme vypustiť. To znamená, že treba upraviť aj tento odsek.

  Tretí návrh sa týka § 13. Navrhujem, aby sa text končil za dátumom 1. januára 1996. Slová za týmto dátumom je potrebné vypustiť.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne pani poslankyni Rusnákovej. Slovo má pán poslanec Prokeš.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Ja mám skôr faktickú otázku na predkladateľa. Ako si predstavuje vynútenie si dodržiavania zákona, ak nebudú sankcie?

 • Ďakujem. Pán poslanec Kováč - faktická poznámka.

 • Ja by som len odpovedal pánu poslancovi Prokešovi. Pán poslanec, máme viacero zákonov, ktoré tiež vynucujú povinnosti, a nesankcionujú. Tak to aj vyzerá. Napríklad poviem veľmi konkrétne: Zákon o poslancoch ukladá ministrom a ostatným pracovníkom ústredných štátnych orgánov a ďalších organizácií, že sú povinní poslancovi poskytnúť informácie, podklady, správy a prijať ho v naliehavých prípadoch bezodkladne. Zákon však za to nestanovuje, ak to pracovník ústredného orgánu štátnej správy nesplní, žiadnu sankciu, takže nie je to prvý zákon, ktorý nebude sankčným zákonom. To po prvé.

  Po druhé, nie som proti tomu, aby vôbec nejaké pokuty existovali, ale v tejto chvíli, keď máme dikciu zákona takú, že o tom, či sa pokuta môže, alebo nemôže udeliť, nerozhoduje dikcia zákona, ale rozhodne o tom svojvôľa úradníka, myslím, že takýto zákon by sme nemali prijať. Ponúkam spoluprácu na tom, aby sme dikciu zákona upravili tak, aby bola absolútne jasná, priezračná a čistá, a vtedy sa nebránim tomu, aby pri nedodržiavaní tejto právnej normy nejaká pokuta bola. Ale v tejto chvíli si myslím, že je to príliš subjektívne, a výklad zákona nebude robiť ani orgán, ktorý je na to určený, ale bude to robiť jednoducho úradník, povedal by som, nižšieho rangu.

 • Ďakujem pekne. Hlási sa ešte niekto do rozpravy?

 • Keďže nie, vyhlasujem rozpravu o treťom bode programu za skončenú.

  Chce sa k rozprave vyjadriť pán poslanec Kováč?

 • Ďakujem. Pán spoločný spravodajca, chcete záverečné slovo, alebo budete uvádzať hlasovanie? Nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci, vážená Národná rada,

  konštatujem, že k predloženému zákonu boli predložené tri pozmeňujúce návrhy od pani poslankyne Rusnákovej, o ktorých budeme hlasovať.

 • Pristúpime teda k hlasovaniu o jednotlivých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch. Nech sa páči, pán spoločný spravodajca, uvádzajte hlasovanie.

 • Prvý pozmeňujúci návrh sa týka § 2 ods. 2 a znie: za slovami "na návrh" doplniť slová "a so súhlasom". Pôvodný text pokračuje ďalej v nezmenenej podobe. Tento návrh odporúčam neprijať.

 • Prosím, prezentujme sa a vzápätí hlasujme o prvom pozmeňujúcom návrhu. Pán spoločný spravodajca ho odporúča neprijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 115 poslancov. Za návrh hlasovalo 35 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 61 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 18 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že prvý pozmeňujúci návrh pani poslankyne Rusnákovej nebol prijatý.

  Nech sa páči, pokračujte.

 • Druhý pozmeňujúci návrh sa týka § 11 ods. 2, kde sa má vypustiť na konci textu text v zátvorke vrátane zátvoriek. Je tam napísané "§ 10 odsek 1". Aj tento pozmeňujúci návrh odporúčam neprijať.

 • Prosím, prezentujme sa a vzápätí hlasujme o druhom pozmeňujúcom návrhu pani poslankyne Rusnákovej. Pán spoločný spravodajca ho odporúča neprijať. Ide o vypustenie textu v zátvorke.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 115 poslancov. Za návrh hlasovalo 43 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 58 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 12 poslancov. Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že druhý pozmeňujúci návrh pani poslankyne Rusnákovej nebol prijatý.

  Nech sa páči, uvádzajte ďalej, pán spoločný spravodajca.

 • Ďakujem. Tretí pozmeňujúci návrh sa týka § 13, kde by sa mal text končiť dátumom 1. január 1996. Aj tento tretí návrh odporúčam neprijať.

 • Prosím, prezentujme sa a vzápätí hlasujme o treťom pozmeňujúcom návrhu pani poslankyne Rusnákovej. Pán spoločný spravodajca odporúča tento návrh neprijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 115 poslancov. Za návrh hlasovalo 46 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 62 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 6 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že tretí pozmeňujúci návrh pani poslankyne Rusnákovej nebol prijatý.

  Nech sa páči, uvádzajte ďalej, pán spoločný spravodajca.

 • Budeme hlasovať o zákone ako celku.

 • V súlade s ustanovením § 26 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku budeme hlasovať o návrhu zákona ako celku v znení schválených zmien a doplnkov.

  Pán spoločný spravodajca, vaše stanovisko?

 • Práve preto, že sa stotožňujem s preambulou zákona číslo 270/1995 Z. z., som presvedčený, že takáto významná hodnota si zasluhuje osobitú ochranu. Preto odporúčam poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, aby nepodporili tento návrh.

 • Prosím, prezentujme sa a vzápätí hlasujme. Pán spoločný spravodajca odporúča návrh neprijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 116 poslancov. Za návrh hlasovalo 44 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 61 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 9 poslancov. Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že sme neschválili návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky.

 • Ďakujem pekne pánom poslancom.

 • Podľa schváleného programu nasleduje

  informácia o založení Parlamentného klubu žien.

  Informáciu podá pani poslankyňa Alena Kolesárová. Prosím, pani poslankyňa, máte slovo. Nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci, dámy, páni,

  dovoľte mi, aby som dnes oslovila osobitne pánov poslancov, pretože chcem informovať o už dlhšie pripravovanom založení Parlamentného klubu žien ako dobrovoľného združenia poslankýň. Našu aktivitu, aktivitu prípravného výboru, predznamenali najmä nasledujúce skutočnosti.

  Predovšetkým je to rozvinutosť ženského hnutia v Slovenskej republike. Z najvýznamnejších ženských organizácií môžeme uviesť:

  - Demokratickú úniu žien s 39 tisíc členkami - Kresťanskodemokratický klub žien - Kresťanskodemokratické združenie žien - Združenie demokratickej ľavice žien - Spoločenstvo žien sociálnej demokracie.

  Spomedzi profesijných záujmových združení:

  - Spoločnosť podnikateliek a manažérok - Živenu - Katolícku jednotu - feministický Aspekt a podobne.

  V radoch žien vzniká množstvo možných riešení existujúcich problémov, ale táto snaha a predstavy tzv. zdola sa len málokedy dostanú do parlamentu a do legislatívnej podoby.

  Na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky sa pod predsedníctvom pani ministerky Keltošovej pred 3 mesiacmi konštituoval koordinačný výbor pre problematiku žien. Ide o poradný, koordinačný a iniciatívny orgán pre otázky postavenia a záujmov žien vo všetkých oblastiach spoločnosti a jeho členmi sú kompetentní predstavitelia orgánov štátnej správy, Národnej rady, mimovládnych organizácií, samosprávy, odborov, cirkví a odborníci v oblasti ženskej problematiky. Jeho činnosť je zameraná na oblasť zamestnanosti, oblasť sociálnej a populačnej politiky, oblasť spoločensko-politickú a zahraničnú i oblasť legislatívno-právnu, z čoho teda prirodzene vyplýva, že bude priamym partnerom Parlamentného klubu žien.

  Naša aktivita je aj odpoveďou na požiadavky medzinárodnej spolupráce na úrovni poslankýň parlamentov, ako aj na medzinárodne platné dokumenty a na požiadavky mimovládnych organizácií. Najzávažnejšími z nich sú dokumenty OSN.

  Náš štát prijal záväzok plniť Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, ako aj Akčnú platformu zo 4. svetovej konferencie o ženách v Pekingu. O plnení Dohovoru sa spracúva v pravidelných intervaloch správa a postupuje sa generálnemu tajomníkovi OSN.

  V uvedenom kontexte chcem uviesť, že som ešte počas pôsobenia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského viedla výskumný tím sociologičiek, ktoré analyzovali úroveň intolerancie a násilia voči ženám v Slovenskej republike.

  Na základe informácií z policajných zborov, z útvarov sociálnej starostlivosti, z centier poradenských psychologických služieb a okresných súdov sme kvalifikovane odhadli 47 tisíc evidovaných prípadov násilia a intolerancie, čo znamená, že v priebehu roka sa zhruba u každej 40. ženy zverejní istým spôsobom vykonané alebo pociťované násilie. Ak odborníci uviedli, že násilie skryté, nezverejnené má rovnako veľký rozsah, potom je celkom možné, že problém sa týka každej 20. ženy.

  Nepomerne hrozivejšie v súvislosti s bezbrannosťou sú nedávno uverejnené informácie občianskeho združenia Slovenská nádej dieťaťa o zistení, že v Slovenskej republike je rôznymi spôsobmi týraných 400 detí a sexuálne zneužívaných až 500 detí, pričom mnohé už od druhého roka svojho života. Množstvo prípadov, pochopiteľne, ostáva nezverejnených a podľa amerických výskumov je to až 10-násobok.

  Významným dôvodom tejto poslaneckej iniciatívy bola tiež účasť na medzinárodnej popekinskej konferencii o ženách vo Viedni. Na základe výmeny skúseností sme zistili a spomenula som to už pri schvaľovaní prostriedkov do štátneho rozpočtu pre rezort zdravotníctva, že v krajinách ako USA, Nemecko, Rakúsko, Francúzsko či postsocialistické štáty sa pravidelne nedostáva dosť peňazí na zdravotníctvo, školstvo a veci sociálne a že iná situácia je len v severských štátoch. Tam sú však v zákonodarných orgánoch i vo vláde takmer úplne rovnocenne zastúpené ženy a ich priority sú oproti mužom iné. A to najmä preto, opäť z tohto miesta odcitujem dánsku účastníčku konferencie, že muži sú muži, ale ženy sú matky a z tejto pozície vidia svet inakšie.

  Uvedené skutočnosti nútia k zamysleniu a verím, že s nami tak urobia i zodpovední politickí a verejní činitelia, pretože zastúpenie žien v rozhodujúcich orgánoch je nepostačujúce, osobitne berúc do úvahy vysokú kvalifikovanosť žien, ich schopnosti, ale aj vyššie zastúpenie oproti mužom (nad 51 %) v spoločnosti.

  Ako sa uvádza aj v správe Slovenskej republiky o plnení Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, v Národnej rade Slovenskej republiky je 22 žien, čo reprezentuje 15 % z celkového počtu poslancov, vo vláde sú 3 ženy, to je 18 %, v zahraničí nás reprezentuje iba 5 veľvyslankýň, to je 11 %, a v mestských a miestnych orgánoch sa zastúpenie žien pohybuje na úrovni 10 až 30 %.

  Na margo ešte informácia, že zastúpenie žien v našom parlamente je absolútne rovnaké ako v Zimbabwe, kde majú tiež 150 poslancov, z čoho je 22 žien.

  Vážení prítomní, s cieľom zistiť, ako by založenie Parlamentného klubu žien prijali poslankyne, vypracovali sme prieskumný dotazník, prostredníctvom ktorého sme zozbierali tieto údaje: Súhlas so založením klubu prejavili poslankyne Hnutia za demokratické Slovensko, Združenia robotníkov Slovenska, Slovenskej národnej strany a Spoločnej voľby. Takmer všetky sa chcú aj aktívne podieľať na jeho činnosti. Táto má zahŕňať legislatívnu iniciatívu k podpore záujmov žien, detí, mládeže a rodiny, aktivity na zvýšenie žien v politickom a verejnom živote a na spoluprácu s vládnymi a mimovládnymi ženskými inštitúciami a so zoskupeniami žien v zahraničných parlamentoch.

  Na ilustráciu možno uviesť, že podľa názoru poslankýň by Parlamentný klub žien mal sústrediť pozornosť najmä na legislatívne iniciatívy v oblasti rodiny, pestúnskej starostlivosti, výživného, ochrany pred týraním detí, žien, starých ľudí i mužov, predĺženia materskej dovolenky, prípadne zavedenia rodičovskej dovolenky s primeraným finančným zabezpečením, ale aj na posudzovanie dosahov transformácie, teda jej únosnosti, na riešenie drogových závislostí mládeže i žien, či celkový zdravotný stav obyvateľstva.

  Poukázali tiež na doteraz neriešenú oblasť, ktorou je obchodovanie so ženami a dievčatmi, ochrana žien pri práci napríklad z hľadiska možnosti zamestnať sa po päťdesiatke a podobne. Vítaným je aj záujem odborných pracovníčok Kancelárie Národnej rady, pretože spolupráca s nimi je popri legislatívnej činnosti dôležitá aj v čase, keď nezasadá parlament, a medzi voľbami, aby sa zachovala kontinuita práce parlamentného klubu. Možno povedať, že vytvorením Parlamentného klubu žien by sa zavŕšila pyramída aktivít žien na Slovensku, čo je pozitívna reakcia na závery 4. svetovej konferencie žien v Pekingu. Znamená to, že na tvorbe legislatívy by sa stretlo ženské hnutie, koordinačný výbor pre problematiku žien a Parlamentný klub žien v Národnej rade Slovenskej republiky.

  Významnou mierou môže klub prispieť aj pri aproximácii práva Slovenskej republiky k právu Európskej únie v oblasti legislatívy o rovnoprávnych možnostiach mužov a žien.

  Dovoľte mi ešte poinformovať vás, že po konzultáciách s poslankyňami, ktoré prejavili záujem o členstvo v klube, za predsedníčku navrhujeme pani Máriu Bartošíkovú z HZDS a za podpredsedníčku pani Marcelu Gbúrovú zo Spoločnej voľby. Sú to skúsené rešpektované poslankyne i dobré odborníčky a s návrhom súhlasia.

  Na predmetnú činnosť nám predseda parlamentu pán Gašparovič sľúbil pomoc pri vytvorení materiálnych a priestorových podmienok. Veľmi si vážime jeho pozitívne stanovisko k založeniu Parlamentného klubu žien a veríme v ďalšiu dobrú spoluprácu.

  Organizačný výbor na prípravu Parlamentného klubu žien v zložení pani poslankyne Bartošíková, Belohorská a Kolesárová v spolupráci s odbornou poradkyňou Kancelárie Národnej rady Dr. Annou Okruhlicovou, CSc., spracovali návrh štatútu klubu a svoju prípravnú prácu ukončia ustanovujúcou schôdzou, ktorá sa uskutoční v stredu 26. 6. počas obedňajšej prestávky. Do tohto termínu dostanú poslankyne pozvánku s programom i návrh štatútu.

  Na záver chcem popriať nám, poslankyniam klubu, dobrý vietor do plachiet pri naštartovaní činnosti a vám, páni kolegovia poslanci, záujem o spoluprácu. Pretože ako to povedala aj veľvyslankyňa USA v Rakúsku a podporovateľka ženských iniciatív pani Swanee Hunt, ženy sú kľúčom k stabilite i demokracii. A stabilita a demokracia by mali byť predsa naším spoločným cieľom.

  Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi ešte, aby som prečítala návrh uznesenia: "Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie informáciu o Parlamentnom klube žien, ktorý vzniká na základe inciatívy skupiny poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky."

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne pani poslankyni Kolesárovej za informáciu.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

  podľa schváleného programu by mal teraz nasledovať bod - zákon Národnej rady Slovenskej republiky z 22. mája 1996 o nadáciách vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky.

  Prezident oznámil listom predsedovi Národnej rady, že vrátenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky o nadáciách z 22. mája 1996 odôvodní osobne. Vo svojom liste uviedol, že vzhľadom na už stanovené termíny 16. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky žiada o zaradenie tohto bodu na štvrtok 20. júna 1996 v dopoludňajších hodinách.

  Politické grémium, ktoré sa dnes zišlo, na základe tohto listu dalo odporúčanie, aby sa tento bod konal vo štvrtok o 10.00 hodine. Vzhľadom na to prechádzame tento bod a postupujeme ďalej. Teraz by mal...

  Nech sa páči, pani poslankyňa Kolesárová.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  Vážený pán podpredseda, dovoľte, aby som vás poprosila, aby ste dali hlasovať o uznesení, ktoré som prečítala.

 • Áno, prepáčte. Samozrejme.

  Vážené kolegyne a kolegovia, pani poslankyňa vo svojej informácii zároveň predložila návrh uznesenia. Myslím, že je celkom logické, že budeme o ňom hlasovať. Pozývam všetky kolegyne a kolegov z priľahlých miestností, aby sa dostavili na hlasovanie. Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorý predložila pani poslankyňa Kolesárová.

  Prosím, prezentujme sa a vzápätí hlasujme o tomto návrhu. Pani poslankyňa odporúča prijať toto uznesenie.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 95 poslancov. Za návrh hlasovalo 92 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržali 2 poslanci. Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že návrh uznesenia, ktorý predložila pani poslankyňa Kolesárová, sme prijali.

 • Vážené kolegyne a kolegovia, po preložení bodu, ktorý som uvádzal, ku ktorému vystúpi prezident, nasleduje ďalší bod

  vládny návrh zákona Národnej rady Slovenskej republiky o Vojenskej polícii a o doplnení Trestného poriadku.

  Máte ho ako tlač 370.

  K tomuto bodu sa hlási pán poslanec Polka. Nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem, pán podpredseda.

  Vážený pán podpredseda, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia,

  dovoľte mi, aby som predložil procedurálny návrh, ktorého zmyslom je odložiť prerokovanie uvedeného vládneho návrhu zákona na koniec roku 1996 z týchto dôvodov:

  Po prvé. Predloženie návrhu zákona je z hľadiska ústavnoprávneho veľmi diskutabilné, lebo návrh bol po prerokovaní vo výbore vzatý späť a opätovne bol prerokovaný bez stanoviska vlády.

  Po druhé. Návrh považujem za neodôvodnený najmä z hľadiska dosahu na štátny rozpočet. Tvrdenie, že nárast počtu dôstojníkov vojenskej justície a nárast takých závažných činností, ako je využívanie (prepáčte, že vás ruším, kolegovia) informačných technických prostriedkov a operatívno- -pátracích činností, teda vyslovene spravodajských metód, nevyžaduje zásah do rozpočtu, je prinajmenšom nezodpovedné.

  Po schválení novelizácie Trestného poriadku a Trestného zákona v roku 1994 mali byť vypracované vykonávacie predpisy na činnosť agentov, na používanie krycích dokladov a ďalších prostriedkov, a napriek výmene vlád tieto interné normy neboli dosiaľ vypracované. Boli predmetom kritiky tak opozície do konca roku 1994, ako sú predmetom kritiky i súčasnej opozície. Teraz prichádza nová právna norma, opäť bez vykonávacích predpisov. V neposlednom rade celý uzavretý systém vojenskej justície narúša realizáciu princípu civilnej kontroly armády, ale to je otázka, ktorú treba riešiť v súvislosti s rekodifikáciou Trestného práva.

  Po tretie. V závere roku 1996 predkladá vláda návrh zákona o Policajnom zbore ako výsledok permanentnej revolúcie alebo, ak chcete, transformácie v Policajnom zbore. Túto príležitosť treba využiť na koordináciu činností a právnu precizáciu postavenia rôznych ozbrojených zborov, skupín či spolkov. Vedľa Policajného zboru existuje totiž Železničná polícia, existuje už Vojenská polícia, existuje nespočetné množstvo mestských a obecných polícií, pestrá paleta rôznych stráží, ako poľná stráž, colná stráž, lesná stráž a neviem aké iné stráže, ďalej množstvo de iure nelegálnych, bez právneho postavenia upravených civilných bezpečnostných služieb, o slovo sa hlási letisková polícia, nevieme ako sa bude riešiť eventuálne lodná polícia, o slovo sa hlásia a po vyšetrovačke túžia colníci, kolega Hrnko navrhuje jazykovú políciu, čiže na Slovensku summa summarum v krátkom čase môže pôsobiť počet ozbrojených a bezbranných občanov v pomere 1 : 1. Čiže, Boh buď na pomoci slovenským lúpežníkom.

  Realita, žiaľ, je iná a efektívnosť práce ozbrojených zložiek represívneho aparátu je diskutabilná. Príbehy o spolupráci rôznych sledovačiek voľne sa potĺkajúcich po Slovenskej republike sú však námetom pre slovenských recesistov a nie pre diskusiu v parlamente.

  Preto pri všetkej úcte k práci Ministerstva obrany Slovenskej republiky, pri všetkej úcte k práci generálneho štábu Armády Slovenskej republiky navrhujem odložiť prerokovanie tohto zákona a prerokovať ho koncom roku 1996 súbežne s návrhom zákona o Policajnom zbore Slovenskej republiky.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pekne pánu poslancovi Polkovi. Vzhľadom na túto skutočnosť budeme hlasovať o procedurálnom návrhu pána poslanca Polku, aby táto kauza bola preložená na neskorší čas.

  Prosím, prezentujme sa a vzápätí hlasujme o tomto návrhu pána poslanca Polku. Pán poslanec navrhuje, aby z uvedených dôvodov bol tento bod preložený na neskorší termín. Myslím, že dôvody sú pádne.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 103 poslancov. Za návrh hlasovalo 88 poslancov. Proti návrhu hlasoval 1 poslanec. Hlasovania sa zdržalo 7 poslancov. Nehlasovalo 7 poslancov.

  Konštatujem, že sme preložili bod vládny návrh zákona Národnej rady Slovenskej republiky o Vojenskej polícii a o doplnení Trestného poriadku na neskorší termín.

  Z toho vyplýva, že by sme mali ako ďalší bod prerokovať základné ciele a zásady národnej bezpečnosti Slovenskej republiky.

  Materiál máte predložený ako tlač číslo 424 a spoločnú správu výborov ako tlač 424a, ktorej súčasťou je aj návrh uznesenia Národnej rady. Rád by som len upozornil, že spoločným spravodajcom je pán poslanec Slota a ten nie je prítomný.

  Nech sa páči, pán poslanec Andrejčák.

 • Pán predsedajúci, mám procedurálny návrh, ktorý zahrnuje dva body.

  Vzhľadom na to, že uznesením výboru je ako spravodajca poverený pán poslanec Slota, ktorý nie je prítomný, dávam prvý procedurálny návrh, aby sme tento materiál prerokovali zajtra.

  Po druhé. Prosím poslancov, aby sme preložili na zajtra odpoludnia aj bod číslo 12, tlač 433, pretože tento materiál nebol prerokovaný vo výbore a výbor máme zvolaný na zajtra o 13.00 hodine. Prosím o pochopenie. Spravodajcom k tomuto materiálu budem ja, tak je to navrhované.

  Žiadam poslancov o pochopenie a schválenie môjho prvého aj druhého návrhu, aby sme materiály prerokovali až zajtra.

  Ďakujem.

 • Vážené kolegyne a kolegovia, je teda na zváženie, aby sme preložili tento bod na zajtrajšie rokovanie. Môžeme takým spôsobom postupovať, predpokladám, že nemusíme dokonca o tomto riešení v takomto prípade hlasovať, je to v rámci tej istej schôdze, ale pravdepodobne musíme ďalej improvizovať a nasledoval by ako ďalší bod správa o plnení úloh Vojenského spravodajstva za uplynulé obdobie, ktoré by predložil pán minister Sitek.

 • Hlasy zo sály.

 • Prosím? Hlasovať? V poriadku, formálne.

  Budeme teda hlasovať o procedurálnom návrhu pána poslanca Andrejčáka, ktorý navrhuje vzhľadom na to, že nie je prítomný spoločný spravodajca pán poslanec Slota, aby tento bod bol preložený na zajtrajšok.

  Prosím, prezentujme sa a vzápätí hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 93 poslancov. Za návrh hlasovalo 77 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 5 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 11 poslancov.

  Konštatujem, že sme prijali procedurálny návrh presunu bodu o základných cieľoch a zásadách národnej bezpečnosti Slovenskej republiky na nasledujúci deň.

  Pristúpime k ďalšiemu bodu programu, ktorým je

  správa o plnení úloh Vojenského spravodajstva za uplynulé obdobie.

  Správu o plnení úloh Vojenského spravodajstva uvedie minister obrany Slovenskej republiky pán Ján Sitek. Prosím, pán minister, ujmite sa slova.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni,

  v súlade s § 4 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve predkladám správu o plnení úloh Vojenského spravodajstva za rok 1995.

  Vzhľadom na charakter predkladaného materiálu, ktorý má stupeň utajenia tajný, je určený len pre internú potrebu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Pri manipulácii a využívaní predmetných informácií je nutné postupovať v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky číslo 100/1990 Zb. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva a šifrových ochranných informácií.

 • Pán minister, prepáčte. Medzitým sa zistili niektoré ďalšie skutočnosti, pretože materiál má taký charakter, ktorý by mal byť predkladaný ako neverejný. Z materiálov a z uvedeného postupu to nie je zrejmé. Vzhľadom na túto skutočnosť prerušujem vaše expozé a musíme hlasovať o tom, aby vaše vystúpenie sa uskutočnilo ako neverejné. V zmysle daného postupu má byť takáto informácia neverejného charakteru.

 • Hlasy v sále.

 • Myslíte, že máme o tomto hlasovať? Podľa údajov, ktoré som dostal od právnikov, je to legitímna požiadavka.

  Pán poslanec Filkus - faktická poznámka.

 • Ďakujem pekne.

  Na jednej strane s absolútnou zhovievavosťou vystupujem vo vzťahu k predsedovi výboru pánu Andrejčákovi, ale nestalo sa ešte v tomto parlamente...

 • ...nestalo sa ešte v tomto parlamente, aby výbor odvolal materiál pripravovaný na plénum počas zasadnutia pléna preto, lebo ho nemohol prerokovať. Toto je ospravedlnenie, ktoré sa pravdepodobne ťažko prijíma aj medzi profesionálmi. Predsa sú výbory, ktoré majú päťkrát toľko materiálov na prerokovanie ako výbor pána Andrejčáka. No, ako je to možné?

  Bolo by treba predsa aspoň povedať, prečo sa to stalo. Teraz beriem všetky ostatné kroky, ktoré sú podľa môjho názoru dehonestujúce pre ministra. Dehonestujeme ministra tým, že takto spolupracujeme.

  To sú veci, ktoré si treba vyslovene vysvetliť a povedať tak, ako v skutočnosti sú. Inak to vrhá nie dobré svetlo na tento parlament.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec Andrejčák, ale myslím si, že je to už odhlasovaný bod a zbytočne vedieme diskusiu tohto typu. Nech sa páči, pán predseda výboru Andrejčák.

 • Vážení páni poslanci, ďakujem pánu poslancovi Filkusovi za námietku. Má pravdu.

 • Hovorme, prosím vás, hlasno a do mikrofónu.

 • Ďakujem za pripomienku pána poslanca Filkusa, má pravdu. V tomto prípade nemá vinu ani pán minister, ani výbor.

  V našom výbore je väčšina ľudí mimo Bratislavy. Materiál spracoval minister obrany na základe posledných spresnení zahraničných partnerov. Preto nebol ani v minulom materiáli, ktorý sme na minulej schôdzi prerokúvali a schválili. Je to mimoriadny materiál. Bol zaradený na poslednú chvíľu a poslanci z Východoslovenského kraja sa už nemohli zúčastniť. Preto sme volili termín, aby sme nerušili dnešný deň, že zajtra cez obedňajšiu prestávku tento materiál prerokujeme. Nečakali sme takýto priebeh schôdze.

  Priznávam chybu, že je to neobvyklé, a ospravedlňujem sa, že sa to takto skončilo. To je k prvému materiálu, poradové číslo 12, tlač 433.

  Materiál, ktorý sa teraz prerokúva, nie je predmetom rokovania výboru pre obranu a bezpečnosť, ale Osobitného kontrolného orgánu pre Vojenské spravodajské služby. K tomu mám pripomienku. Pretože pán minister v úvode oznámil, že obsahom jeho vystúpenia budú skutočnosti, ktoré sú označené stupňom utajenia "tajné", musíme buď zabezpečiť uzavretie sály len pre poslancov, vykonať kontrolu, a potom pán minister môže pokračovať, alebo pán minister musí zmeniť svoje stanovisko a oznámiť nám, že nám oznámi obyčajné alebo verejne používateľné argumenty.

  Preto ak pán minister trvá na tom, že jeho vystúpenie bude tajné, navrhujem, tak ako pán predsedajúci začal, zastaviť vystúpenie, urobiť bezpečnostné opatrenie, a keď nám pracovníci Kancelárie Národnej rady dajú garanciu, že už je všetko prekontrolované, môžeme pokračovať v prerokúvaní tajného materiálu. Urobili by sme všetci spolu chybu, ale najväčšia chyba by bola u toho, kto nám oznamuje utajené informácie pred ľuďmi, ktorí k nim nemajú prístup. Taký zákon sme v minulosti prijali.

  Preto navrhujem, pán predsedajúci, aby - ak pán minister trvá, že nám povie tajný obsah - kancelária zabezpečila kontrolu a bezpečnosť ochrany utajovaných skutočností.

 • Áno. Ďakujem pekne.

  Vážené kolegyne, kolegovia, pretože procedúry zabezpečenia dôvernosti podávania takéhoto typu správ vyžadujú určitý časový interval, ktorý momentálne nemáme v rukách, budeme postupovať tak, že preložíme aj tento bod spoločne s predchádzajúcim bodom na nasledujúce rokovanie zajtrajšieho dňa. Aby sme vyplnili a vhodne využili čas, mohli by sme ešte dnes prerokovať, pretože máme tu prítomného aj pána ministra Hudeca, vládny návrh zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch.

  Vážené kolegyne, kolegovia, majte pochopenie pre vyvinutú situáciu. Musíme zrejme takto promptne konať.

  Pán poslanec Šimko - faktická poznámka.

 • Ďakujem pekne pán podpredseda. Mám procedurálnu poznámku alebo pripomienku.

  Máte pravdu, samozrejme, môžeme to nechať na zajtra, ale pokiaľ ide o rozhodnutie o tom, či má byť schôdza neverejná, alebo verejná, toto rozhodnutie musíme urobiť my. Ak to nie je v zákone, že schôdza má byť neverejná, o tom musí rozhodnúť Národná rada. To nezávisí od povahy materiálu, ktorý si doniesol pán minister, ale podľa toho, ako sa Národná rada rozhodne, takú povahu by mal mať ten materiál.

  Osobne som za to, aby bola neverejná, ale treba o tom hlasovať. Je to dokonca v ústave v článku 83 ods. 4: "Neverejné schôdze sa môžu konať len v prípadoch, ktoré ustanoví zákon" - to nie je náš prípad, lebo v zákone o Vojenskom obrannom spravodajstve nie je také ustanovenie, - "alebo v prípade, že sa na tom uznesie Národná rada Slovenskej republiky trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov."

 • Vážené kolegyne, za predpokladu, že to má charakter dôvernosti, myslím si, že je to celkom samozrejmé a asi by sme nemali odtajňovať ten materiál formou poslaneckej vôle, ktorá by zmenila túto situáciu. Ale prosím, zajtra môžeme o tom hovoriť, keď budeme ten bod prerokúvať.

  Vážené kolegyne, kolegovia, teraz by sme mali od uvedeného bodu prejsť k ďalšiemu.

  Pán poslanec Černák - faktická poznámka. Prosím vás, spojte ho.

 • Ďakujem za slovo.

  Vážený pán predsedajúci, 90 % už povedal kolega Šimko. Ja chcem len upozorniť na § 14 ods. 2 rokovacieho poriadku, nebudem ho čítať celý, ale uznesením sa musí Národná rada zhodnúť na tom, že schôdza alebo jej časť je neverejná. Návrh môže podať výbor Slovenskej národnej rady, poslanec Slovenskej národnej rady, vláda Slovenskej republiky alebo jej člen. Môžeme chápať vyjadrenie pána ministra ako návrh člena vlády a musíme hlasovaním zajtra rozhodnúť o tom, že táto časť bude neverejná.

  Ďakujem.

 • Áno, vážené kolegyne a kolegovia, na základe toho, že sme povedali, že prekladáme tento bod na nasledujúci deň, budeme zajtra hlasovať o tom, či rokovanie bude verejné, alebo neverejné.

 • Hlasy v sále.

 • Prosím, prezentujme sa a vzápätí hlasujme. Budeme dnes hlasovať o tom, či má byť táto schôdza verejná, alebo neverejná. Pán minister Sitek navrhuje, aby bola neverejná. Hlasuje sa, pozývam kolegov na hlasovanie.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 97 poslancov. Za návrh hlasovalo 92 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržal 1 poslanec. Nehlasovali 4 poslanci.

  Konštatujem, že sme prijali procedurálne rozhodnutie, že správa, ktorú predloží pán minister obrany o Vojenskom spravodajstve, bude neverejná. V tomto zmysle zariadia naše organizačné útvary príslušné podmienky na predkladanie neverejnej správy.

  Ďakujem, priatelia.

  Pristupujeme k ďalšiemu bodu. Nasledujúcim bodom na základe takéhoto posunu je

  vládny návrh zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch.

  Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač číslo 423, spoločnú správu výborov máte ako tlač 423a.

  Z poverenia vlády Slovenskej republiky návrh zákona odôvodní minister kultúry Slovenskej republiky pán Ivan Hudec. Prosím, pán minister, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

  v zákone Národnej rady Slovenskej republiky číslo 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch chýba v ustanoveniach pamätný deň viažuci sa k narodeniu jednej z najvýznamnejších postáv slovenského národa Ľudovíta Štúra. Zaradenie tohto významného dňa medzi pamätné dni Slovenskej republiky odporučila aj komisia odborníkov zriadená pri Ministerstve kultúry Slovenskej republiky. Prijatie navrhovaného doplnenia zákona si nevyžiada zvýšené výdavky štátu ani obcí.

  Dovolím si vám preto úctivo navrhnúť, aby ste súhlasili s tým, aby sa predmetný zákon doplnil v ustanovení § 3 o ďalší pamätný deň: 29. október - deň narodenia Ľudovíta Štúra.

  Súhlasím s pozmeňujúcim návrhom, ktorý je vyjadrený v spoločnej správe, v tlači 423a, aby sa v článku II nahradili slová "1. júla 1996" slovami "dňom vyhlásenia".

  Ďakujem za pozornosť a ďakujem za podporu tohto návrhu zákona.

 • Ďakujem pánu ministrovi Hudecovi. Prosím spoločného spravodajcu výborov poslanca Viliama Hornáčka, aby podal správu o výsledkoch prerokovania vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady. Nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci, vážená Národná rada Slovenskej republiky,

  dovoľte mi, aby som predniesol spoločnú správu k tomuto bodu programu.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky pridelil vládny návrh zákona Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport na prerokovanie do 14. júna 1996. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky súčasne určil na skoordinovanie stanovísk výborov Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport s tým, aby sa skoordinované stanoviská výborov premietli do spoločnej správy výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Uvedené výbory návrh zákona prerokovali v určenej lehote s tým, že Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky súhlasil s návrhom zákona bez pripomienok a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport súhlasil s návrhom s touto pripomienkou: v článku II nahradiť slová "1. júla 1996" slovami "dňom vyhlásenia".

  Vážený pán predsedajúci, to je všetko zo spoločnej správy. Zároveň sa hlásim do rozpravy ako prvý.

 • Ďakujem pekne.

  Vážené kolegyne a kolegovia, na základe toho otváram rozpravu a dávam slovo pánu spoločnému spravodajcovi, ktorý sa prihlásil do rozpravy ako prvý.

 • Vážená Národná rada Slovenskej republiky,

  aj vzhľadom na nelichotivú skutočnosť, že sa ako najvyšší zákonodarný orgán dnes už slobodného slovenského národa zahanbujúco oneskorene vyjadrujeme k uzákoneniu pamätného dňa Ľudovíta Štúra, nebudem predlžovať čas splatenia tohto nášho veľkého dlhu ešte aj dlhým zdôvodňovaním opodstatnenosti dnešného aktu. Z hľadiska vedomostí potrebných na správne rozhodnutie sa slovenských poslancov slovenského parlamentu, o ktorého kladnom výsledku nepochybujem ani najmenej, bolo už o Štúrovi povedané všetko, teda všetko podstatné. No predsa aspoň veľmi stručne, aby náš súhlas nebol iba formálnym prejavom samozrejmej povinnosti, ale aj dôkazom dobrej vôle vyplývajúcej z pochopenia významu tohto velikána.

  Vyspelosť a kultúrnosť akéhokoľvek spoločenstva, teda aj národného, sa hodnotí aj vzhľadom na to, akú úctu vzdáva tým, ktorí sa zaslúžili o jeho rast a rozvoj. Predovšetkým tým dokazuje uvedomenie si kontinuity vlastného vývoja a to, že sa s ňou stotožňuje a uznáva jej význam, zmysel a smerovanie. Ľudovít Štúr, ktorý nám zanechal celé svoje dielo, už žiadnu poctu nepotrebuje. Tí, ktorí ju dnes potrebujú a budú potrebovať i v budúcnosti - vždy - ako základný kameň svojej stavby, sme najmä my, jeho terajší i budúci nasledovníci na ceste k dôstojnej, slobodnej a verme, že i šťastnej budúcnosti nášho národa.

  Nech urobíme čokoľvek, splatíme iba malú časť nášho veľkého dlhu voči Štúrovi, voči jeho osobnosti, ktorej meno nesie celá generácia, ba ešte viac, je symbolom nielen jednej epochy, stal sa najvýraznejším symbolom celého zápasu Slovákov za svoju národnú rovnoprávnosť, ktorého zavŕšenie sa stalo čestnou povinnosťou našej generácie.

  Buďme teda vďační, veď skutočne máme byť za čo. Mali by sme vedieť aj komu. Stavajme pomníky, sochy, vydávajme diela, uzákoňujme pamätné dni. No najviac, to najpodstatnejšie a najosožnejšie nielen pre Štúrovu pamiatku, ale aj najmä pre perspektívnu, slobodnú a dôstojnú budúcnosť urobíme tým, že si osvojíme príklad života, stotožníme sa s princípmi práce a ideálmi diela tohto veľkého syna slovenského národa a budeme sa v práci pre náš národ podľa nich aj správať.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pekne.

  Vážené kolegyne a kolegovia, hlási sa ešte niekto do rozpravy? Nech sa páči, pán poslanec Weiss, máte slovo.

 • Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

  vláda Slovenskej republiky navrhuje doplniť v zákone stanovené pamätné dni o pamätný deň viažuci sa k narodeniu najvýznamnejšej postavy slovenského národného života v polovici 19. storočia - Ľudovíta Štúra. Objektívny zástoj tejto osobnosti v slovenských dejinách dáva dostatok argumentov na podporu tohto návrhu. Strana demokratickej ľavice má v politickom programe zapísané, že sa hrdo hlási k dedičstvu národne uvedomelej a revolučnej generácie štúrovcov, a preto tento návrh podporíme.

  Keďže sa novelizuje tento zákon, kolegyne a kolegovia, chcel by som aj ja podať jeden doplňujúci návrh.

  Antifašistické tradície sú súčasťou spoločenského vedomia národov a štátov celého pokrokového sveta. Nemôžu nebyť teda aj aktívnou zložkou národného povedomia slovenského národa, historickým fenoménom najvyššieho významu. Tým, že slovenský národ aktívne povstal proti fašizmu a Slovenským národným povstaním sa zaradil medzi víťazné národy a štáty antifašistickej koalície, prispel aj k ukončeniu vojny v máji 1945. To zaväzuje zvýrazniť úctu k tomuto dejinnému medzníku, teda k 8. máju 1945 okrem iného aj tým, že Deň víťazstva nad fašizmom a skončenia vojny v Európe sa stane dňom pracovného pokoja.

  Ak si spomínate, kedysi skupina poslancov predkladala tento návrh, stiahli sme ho na základe určitých ústnych prísľubov, že táto vec sa bude riešiť komplexne a aj tento sviatok bude zaradený. Keďže sa tak nestalo, chcel by som navrhnúť, aby sme v § 2 ods. 2 doplnili písm. j), ktoré znie "j) 8. mája - Deň víťazstva nad fašizmom" a v § 3 sa vypúšťa písm. d) "8. máj - Deň víťazstva nad fašizmom".

  Ďakujem vám za pozornosť a dúfam vo vašu podporu.

 • Ďakujem. Do rozpravy sa ďalej prihlásil pán poslanec Hrnko. Nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Zaujal ma podnetný návrh pána Weissa, ale myslím si, že keď je štátny sviatok, je to deň pracovného pokoja, takže by tam malo byť aj zdôvodnenie návrhu, aké to bude mať dôsledky na štátny rozpočet. A druhá vec, ja by som chcel skutočne počuť, či pán Weiss analyzoval, ako je to v štátoch, ktoré sa zúčastnili na víťazstve nad nacizmom, či tieto dni víťazstva sú tam ešte štátnymi sviatkami, v ktorých sú a v ktorých nie sú, pretože podľa mojich informácií (neviem, či sú presné, ale ja som to zachytil pri príležitosti 40. výročia víťazstva nad fašizmom) sa tento sviatok vo väčšine západných krajín zrušil. Takže neviem, či mám pravdu, alebo nemám pravdu. Toto by som chcel vedieť.

 • Ďakujem pekne. Faktická poznámka - pán poslanec Weiss. Nech sa páči.

 • Myslím si, že si ešte živo pamätáme, aké veľkolepé oslavy 50. výročia ukončenia vojny pripravili vo Veľkej Británii, a myslím si, že po týchto oslavách nezrušili tento štátny sviatok. My nenavrhujeme štátny sviatok, navrhujeme, aby sa stal tento deň dňom pracovného pokoja.

 • Ďakujem. Hlási sa ešte niekto? Nech sa páči, pán poslanec Hrnko. Dobre, sťahuje svoj návrh vystúpenia.

  Vážené kolegyne a kolegovia, keďže už nemám nikoho prihláseného do rozpravy, vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Chce sa k rozprave vyjadriť pán minister Hudec?

 • Ďakujem pánu ministrovi Hudecovi. Žiada si záverečné slovo pán spoločný spravodajca? Nech sa páči.

 • Vážená Národná rada,

  zo spoločnej správy vyplynul jeden pozmeňujúci návrh, ktorý som prečítal, a z rozpravy dva pozmeňujúce návrhy pána poslanca Weissa. Prosím, aby sme o nich mohli hlasovať.

 • Budeme hlasovať o návrhu - prepáčte, koordinoval som sa s odborníkom z organizačného útvaru - čo navrhujete, hlasovať o čom?

 • O pozmeňujúcom návrhu, ktorý vyplynul zo spoločnej správy.

 • Prosím, prezentujme sa vzápätí hlasujme o návrhu v spoločnej správe. Pán spoločný spravodajca ho odporúča prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 92 poslancov. Za návrh hlasovalo 88 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržali 4 poslanci.

  Konštatujem, že návrh zo spoločnej správy sme prijali.

  Pán spravodajca, teraz ešte predkladáte...

 • Pozmeňujúce návrhy pána Weissa.

  Prvý pozmeňujúci návrh: v § 2 ods. 2 sa dopĺňa písm. j), ktoré znie: "8. mája, Deň víťazstva nad fašizmom". Osobne si myslím, že túto slávnostnú chvíľu, ktorú som vo svojom úvodnom slove, ako aj pán minister naznačil, by nebolo treba miešať s niečím iným. Osobne nie som za to, aby sme prijali akýkoľvek doplňujúci návrh k tomuto, čo sme urobili. Ale nechávam to na svedomie a vedomie poslancov. Nech sa páči.

 • Prosím, prezentujme sa a vzápätí hlasujme o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Weissa. Pán spoločný spravodajca to ponecháva na voľnú úvahu. Ide o návrh pamätného dňa.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 99 poslancov. Za návrh hlasovalo 50 poslancov. Proti návrhu hlasoval 1 poslanec. Hlasovania sa zdržalo 47 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že pozmeňujúci návrh pána poslanca Weissa bol prijatý.

 • Nech sa páči, pokračujte, pán spoločný spravodajca.

 • Druhý pozmeňujúci návrh, o ktorom platí z mojej strany ten istý názor ako o prvom, znie: v § 3 sa vypúšťa písm. d) - citujem: "8. máj, Deň víťazstva nad fašizmom".

 • Vaše stanovisko, pán spoločný spravodajca.

 • Hlasy v sále.

 • Ďakujem. Druhý návrh súvisí s tým prvým. To je už potom technické opatrenie. Ak sa stane 8. máj dňom pracovného pokoja, prestáva byť potom takpovediac iba obyčajným pamätným dňom. To znamená, že ak sme schválili to prvé, tak by bolo logickým nezmyslom, aby mal ten deň dva významy.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Pán poslanec Brňák, nech sa páči - faktická poznámka.

 • Vážený pán predsedajúci, myslím si, že nejde len o technické opatrenie, ide v podstate o dva návrhy, o nich sa malo hlasovať naraz, ale sa tak nestalo možno vinou spravodajcu, alebo pána poslanca Weissa, ktorý toto nenavrhol, preto je potrebné dať hlasovať aj o druhom návrhu.

 • Chápem to ako procedurálny návrh, to znamená, že máme hlasovať aj o tomto druhom návrhu, aby mal charakter pamätného dňa.

 • Hlasy v sále.

 • Prosím vás, zapojte ešte raz pána poslanca Weissa.

 • Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

  schválili sme, že 8. máj bude dňom pracovného pokoja. Preto by sme mali logicky schváliť... Áno, došlo vlastne k technickej chybe, že sme nehlasovali o týchto dvoch bodoch naraz, pretože jeden súvisí s druhým, je to jeden celok. To znamená, ak je 8. máj dňom pracovného pokoja, tak by nebolo dobré, aby zároveň bol aj pamätným dňom. To znamená, že ten druhý návrh navrhujeme vypustiť, teda ten druhý bod.

 • Priatelia, postupujeme dosť nekonzistentne. Návrhy predkladáme náhodne a nedomyslene.

 • Hovorili ste o dvoch návrhoch.

 • Navrhujem vypustiť zo zákona, že 8. máj je pamätným dňom.

 • Čiže navrhujete spresnenie, aby 8. máj bol pamätným dňom?

 • Hlasy z pléna.

 • Nie, pán podpredseda, zmyslom môjho návrhu, ktorý bol schválený...

 • ...je to, že 8. máj, ktorý bol v pôvodnom znení zákona pamätným dňom, sa stal teraz dňom pracovného pokoja. To znamená, že nemôže byť zároveň aj pamätným dňom. To je len legislatívno-technická úprava. Vypustí sa tam ten pamätný deň.

 • V poriadku. To znamená, že zotrvávame pri jedinom hlasovaní o tomto návrhu. V danom prípade budeme pokračovať ďalej. Ďalšie možnosti sú len za predpokladu, že ide o procedurálne návrhy, pretože hlasujeme, priatelia.

  Nech sa páči, pán podpredseda Andel.

 • Považujem toto hlasovanie za chybné, preto navrhujem zopakovať jedno aj druhé hlasovanie.

 • Hlasy z pléna.

 • Ja si myslím, že keď pán poslanec chcel hlasovať o týchto obidvoch návrhoch spoločne, mal to povedať, ale hovoril, že bude hlasovanie o dvoch návrhoch, preto som to čítal osobitne.

 • Hlasy z pléna.

 • Vážení priatelia, v danom prípade by sme znova museli postupovať tak, že by sme museli najprv hlasovať o procedurálnom návrhu pána podpredsedu Andela, či považujeme toto rozhodnutie za chybné a formulovať nanovo postup. Mám taký dojem, že už hromadíme za sebou nekonzistentné návrhy.

  Predseda výboru pán Haťapka, nech sa páči.

 • Prosím vás, ja si predsa myslím, že ak je to deň pracovného pokoja, tak je to aj pamätný deň. Alebo je to nedeľa? Však predsa to nie je možné. Je to normálne pamätný deň víťazstva nad fašizmom. Nie? A preto je to deň pracovného pokoja.

 • Hlasy z pléna.

 • Ďakujem. Priatelia, takto sa stále viacej cyklíme. Procedurálny návrh - pán poslanec Ftáčnik. Nech sa páči, máte slovo.

 • Vážený pán podpredseda, predseda ústavnoprávneho výboru pán Brňák má pravdu, povedal, že o jednom návrhu pána poslanca Weissa sme rozhodli, druhý s ním vecne súvisí, treba tiež hlasovať aj o druhom návrhu. Môj návrh je - hlasujme. Už si nevysvetľujme, či treba, či netreba, pán spravodajca ten návrh prečíta, poďme o ňom hlasovať. Všetci už asi vieme, o čo ide.

  Ďakujem.

 • To je už ako pleonazmus. Lebo neviem, prečo by sme mali teraz hlasovať o dni, ktorý je dňom pracovného pokoja, aby bol ešte pamätným dňom. Mám taký dojem, že to sú priraďované ďalšie a ďalšie významy.

 • Hlasy v sále.

 • Nebolo by múdrejšie, keby pán poslanec Weiss tento bod stiahol a nemáme potom o čom hlasovať?

 • Smiech, potlesk.

 • Predseda výboru pán Maxon, máte slovo.

 • Ďakujem za slovo.

  Predovšetkým by som chcel poprosiť mojich kolegov o pokoj, aby sme sa koncentrovali, lebo nie je to dôstojné, keď takýmto spôsobom pokračujeme. Dovolil by som si predniesť procedurálny návrh, ten procedurálny návrh pozostáva z dvoch hlasovaní. Prvé hlasovanie, že by sme anulovali predchádzajúce hlasovanie a o návrhu pána poslanca Weissa (o tých dvoch bodoch) hlasovali jedným hlasovaním.

 • Vážené kolegyne a kolegovia, je to procedurálny návrh. O tomto procedurálnom návrhu dávam teraz hlasovať.

  Prosím, prezentujme sa a vzápätí hlasujme o návrhu predsedu výboru pána Maxona, ktorý navrhuje najprv uznať to predchádzajúce hlasovanie za neplatné a po koncíznom prednesení návrhu budeme hlasovať o ňom znova.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 85 poslancov. Za návrh hlasovalo 55 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 17 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 10 poslancov. Nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že sme anulovali svoje predchádzajúce rozhodnutie.

  A teraz by som prosil pána poslanca Weissa, aby koncíznym spôsobom, prípadne po nejakej porade, po dohode formuloval svoj návrh.

  Pán poslanec Ftáčnik, je váš návrh procedurálneho charakteru?

 • Hlas v sále.

 • Dobre, pán poslanec Weiss, povedzte svoj návrh.

 • Ja som ho dal pánu spravodajcovi, on ho prečíta. Sú to dva body, ktoré vzájomne súvisia.

 • V § 2 ods. 2 sa dopĺňa písmeno j), ktoré znie: "8. mája - Deň víťazstva nad fašizmom".

  V § 3 sa vypúšťa písmeno d): "8. máj - Deň víťazstva nad fašizmom".

 • Prosím, prezentujme sa a vzápätí hlasujme. Pán spoločný spravodajca to ponecháva na predstavu poslancov.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 110 poslancov. Za návrh hlasovalo 59 poslancov. Proti návrhu hlasovali 3 poslanci. Hlasovania sa zdržalo 44 poslancov. Nehlasovali 4 poslanci.

  Konštatujem, že pozmeňujúci návrh pána poslanca Weissa bol prijatý.

  Nech sa páči, pokračujme, pán spoločný spravodajca.

 • To boli všetky pozmeňujúce návrhy. Môžeme dať hlasovať o zákone ako celku.

 • V súlade s ustanovením § 26 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku budeme hlasovať o vládnom návrhu zákona ako celku v znení schválených zmien a doplnkov.

  Prosím, prezentujme sa a vzápätí hlasujme. Pán spoločný spravodajca odporúča...

 • Myslím, že tu netreba odporúčať. Nechávam na voľnú úvahu.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 108 poslancov. Za návrh hlasovalo 90 poslancov. Proti návrhu hlasoval 1 poslanec. Hlasovania sa zdržalo 13 poslancov. Nehlasovali 4 poslanci.

 • Konštatujem, že sme schválili vládny návrh zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 241/1993 Zb. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch.

  Ďakujem, vážené kolegyne a kolegovia, ďakujem aj pánu spoločnému spravodajcovi.

  Vážené kolegyne a kolegovia, ďalej by mal nasledovať zákon, ku ktorému poznamenávam, že minister zdravotníctva pán Javorský sa nachádza na služobnej ceste v Slovinsku, z ktorej sa vráti až vo večerných hodinách 20. 6. 1996. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť skončíme dnešný program.

  Pokračovať budeme zajtra o 9.00 hodine, a to vládnym návrhom zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce a menia a dopĺňajú zákony v oblasti zamestnanosti. Po tomto zákone bude nasledovať návrh vráteného zákona o nadáciách, ktorého vrátenie bude prezentovať prezident republiky. Odpoludnia bude nasledovať neverejné rokovanie, v ktorom prerokujeme správu ministra národnej obrany.

  Vážené kolegyne a kolegovia, dnes prerušujem naše zasadanie a pokračujeme zajtra ráno.

  Ďakujem, dobrú noc.