• Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

  otváram rokovanie 15. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Skôr ako pristúpime k programu, prosím, aby sme sa prezentovali.

  Konštatujem, že v rokovacej miestnosti je prítomných 118 poslancov. Národná rada je schopná sa uznášať.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci,

  o ospravedlnenie na tejto schôdzi požiadali pani poslankyňa Bartošíková a pán poslanec Benčík.

  Po dohode s podpredsedami Národnej rady a v politickom grémiu navrhujem program 15. schôdze tak, ako vám ho rozdali.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci,

  na program 15. schôdze sú pod bodmi 13, 14, 15, 16, 18, 19 a 21 zaradené návrhy zákonov, o ktorých dám hlasovať s návrhom, aby podľa § 75 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky Národná rada schválila a súhlasila s ich prerokovaním pred uplynutím 60-dňovej lehoty od rozoslania poslancom.

  Prosím, aby sme sa prezentovali a hneď hlasovali.

 • Šum v sále.

 • Hlasujeme vždy na začiatku schôdze, pokiaľ ste si všimli, ak nie je 60-dňová lehota. Áno, sme za, pán poslanec Čarnogurský, o nič nejde. Bolo to vo výboroch a sú aj uznesenia z výborov.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 132 poslancov. Za návrh hlasovalo 81 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 41 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 8 poslancov. Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že môžeme rokovať podľa jednotlivých bodov tak, ako som ich uviedol.

  Pani poslankyne, páni poslanci,

  pristúpime teraz k schvaľovaniu návrhu programu 15. schôdze Národnej rady. Pýtam sa, či má niekto z vás návrhy na zmenu alebo doplnenie programu.

  Ako prvý je pán poslanec Čopík. Bude hlasovať s náhradnou kartou číslo 1.

  Pán poslanec Javorský. Pardon, pán poslanec Švec.

 • Pán predseda,

  zákon Slovenskej Národnej rady číslo 269/1992 Zb. o Rade Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v § 2 ods. ch) ukladá rade predkladať Národnej rade Slovenskej republiky správu o stave vysielania a o svojej činnosti, a to najmenej raz ročne alebo vždy, ak o to Národná rada Slovenskej republiky požiada.

  Navrhujem zaradiť do programu 15. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky správu Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie o stave vysielania a tento bod prerokovať ako bod číslo 27.

  Ďakujem.

 • Vážený pán predseda,

  v návrhu programu 15. schôdze v bode 4 je správa o bezpečnostnej situácii Slovenskej republiky za rok 1995 a návrh opatrení na jej zlepšenie v roku 1996. Správu má uviesť minister vnútra pán Hudek.

  S prihliadnutím na jeho postoj k hodnoteniu policajtov a hodnotenie, ktoré je v rozpore s hodnotením v správe, kde väčšina tých činností je hodnotená pozitívne, navrhujem, aby túto správu predniesol niektorý iný člen vlády.

  Ďakujem.

 • Vážený pán predseda,

  navrhujem vypustiť z programu bod číslo 19. Ide o vládny návrh zákona Národnej rady Slovenskej republiky o nadáciách.

 • Ďakujem. Pán poslanec Brocka. Pán poslanec Brocka, máte návrh?

 • Záporná odpoveď zo sály.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec Duka-Zólyomi.

 • Ďakujem, pán predseda.

  Podľa skúseností z predchádzajúcich schôdzí Národnej rady Slovenskej republiky sa dá konštatovať, že zaradenie všeobecnej rozpravy ako posledný bod rokovania Národnej rady je nesprávne a nevýhodné. Tento veľmi dôležitý bod programu stráca svoju dôležitosť a svoj zmysel, lebo väčšina poslancov sa už chystá domov a nejaví záujem o tento bod.

  Preto navrhujem zaradiť všeobecnú rozpravu do programu 15. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky ako prvý bod rokovania v utorok na budúci týždeň, to znamená 21. mája 1996.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec, vôbec neprotestujem. Súhlasím s vami a beriem to, len vám chcem povedať jednu perličku. Keď sme boli teraz vo Švédsku a zúčastnili sme sa na zasadnutí parlamentu s pánmi poslancami, ktorí schvaľovali zákony, mal parlament takmer stopercentnú účasť. Potom, len čo predsedajúca vyhlásila rozpravu, ostali tam len 4 poslanci. Takže nie je to len choroba nášho parlamentu.

  Pán poslanec Dzurinda.

 • Pán predseda,

  na decembrovej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky sme schválili rozpočet Fondu národného majetku na rok 1996. Na strane 3 schváleného rozpočtu v rekapitulácii prevádzkových a investičných nákladov na rok 1996 sú vykázané investičné náklady v objeme 17 600 tisíc korún s tým, že - krátky citát: "položkovité členenie nákladov je uvedené v prílohách". Koniec citátu.

  V prílohe číslo 2 schváleného rozpočtu na strane 3 je v rozpočte navrhnutá a Národnou radou Slovenskej republiky schválená suma 2 500 tisíc korún na nákup osobných vozidiel pre kontrolórov Fondu národného majetku. Fond národného majetku však tieto prostriedky nepoužil na nákup vozidiel pre kontrolórov, ale pre predsedu výkonného výboru Milana Reháka. Svedčí o tom faktúra číslo 9610020 zo 7. 3. 1996, vystavená za nákup vozidla BMW 740 ILA v hodnote prakticky rovnajúcej sa položke vo schválenom rozpočte fondu, presne je to 2 499 228 korún. Tu fond prvýkrát porušil schválený rozpočet. Auto pre predsedu výkonného výboru je však také luxusné, že rozpočtovaná položka 2,5 milióna Sk nestačila, preto bola vystavená toho istého dňa ešte ďalšia faktúra za dodanie hliníkových diskov, velúrových kobercov, interiéru vykladaného drevom, prednej lakťovej opierky a rádia, v celkovej hodnote 311 668 Sk. Na tieto zariadenia však v rozpočte Fondu národného majetku neboli schválené prostriedky. To je druhé porušenie rozpočtu Fondu národného majetku, ktorý schválila Národná rada.

  Na základe uvedených skutočností navrhujem zaradiť do programu Národnej rady Slovenskej republiky ako bod predchádzajúci odpovediam, teda ten, ktorý bude posledný pred odpoveďami členov vlády na interpelácie poslancov, nový bod, a to stav a čerpanie prostriedkov Fondu národného majetku v roku 1996.

  K bodu žiadam stručný materiál predložený prezidentom prezídia Fondu národného majetku Štefanom Gavorníkom. Jeho obsahom by mali byť odôvodnenia a zodpovedanie otázok i rozporov a porušení uvedených v mojom návrhu.

 • Ako to špecifikujete? Za I. štvrťrok alebo...

 • Ďalej je prihlásená pani poslankyňa Schmögnerová.

 • Ďakujem za udelenie slova.

  Na 14. schôdzi Národnej rady som sa obrátila s interpeláciou na predsedu vlády Slovenskej republiky pána Vladimíra Mečiara vo veci zámeru vlády privatizovať najvýznamnejšie finančné inštitúcie. Dostala som odpoveď od podpredsedu vlády a ministra financií pána Kozlíka, z ktorej je zrejmé, že zámer vlády privatizovať najvýznamnejšie finančné inštitúcie zatiaľ pretrváva. Dokonca to bolo zdôvodnené okrem iného aj tým, že požiadavka nahradiť účasť štátu v týchto finančných inštitúciách súkromným kapitálom súvisí so začlenením Slovenskej republiky do medzinárodných zoskupení OECD, Európskej únie...

 • Pani poslankyňa, ale interpelácie budú až neskôr.

 • ...ako aj medzinárodných finančných inštitúcií. Keďže toto zdôvodnenie, samozrejme, nie je správne, chcela by som vás požiadať, aby bol zaradený na rokovanie 15. schôdze Národnej rady návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona Národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 192/1995 Z. z. o zabezpečení záujmov štátu pri privatizácii strategicky dôležitých štátnych podnikov a akciových spoločností.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Pani poslankyňa Kolesárová.

 • Vážený pán predseda,

  prosím o zaradenie informácie o založení Parlamentného klubu žien. Informáciu navrhujem zaradiť ako bod 25 v programe, teda za bod 24. Zároveň, vzhľadom na to, že mi odcudzili doklady, dovoľujem si vám oznámiť, že budem hlasovať náhradnou kartou číslo 2.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Ako ktoré číslo to chcete zaradiť?

 • Dobre, ďakujem. Pán poslanec Kňažko.

 • Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia,

  z dôvodov zneužitia právomoci verejného činiteľa, z dôvodov manipulácie s úradnými dokumentmi, z dôvodu marenia vyšetrovania zavlečenia slovenského občana do zahraničia, z dôvodov vulgárneho neakceptovateľného vzťahu k radovým policajtom navrhujem ako bod 26, bezprostredne po správe o Slovenskej informačnej službe, bod - vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra Ľudovítovi Hudekovi.

  Podpisovú listinu s potrebným počtom poslancov som odovzdal pánu predsedovi.

  Ďakujem.

 • Vážený pán predseda,

  v zmysle článku 150 Ústavy Slovenskej republiky navrhujem zaradiť do programu 15. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky bod - prijatie uznesenia na odvolanie generálneho prokurátora Michala Vaľu. Tento bod navrhujem ako bod 27.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán predseda.

  Z rovnakých dôvodov, aké uviedol pán poslanec Kňažko, navrhujem zaradiť do programu 15. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky návrh uznesenia, ktorým Národná rada Slovenskej republiky žiada vládu odvolať riaditeľa Slovenskej informačnej služby Ivana Lexu. Navrhujem tento bod zaradiť ako bod číslo 28, to znamená po bode, ktorý navrhuje pán Kňažko, a po bode, ktorý navrhuje pán Nagy.

  Ďakujem pekne.

 • Vážený pán predseda,

  návrh zákona, ktorý mení, resp. novelizuje zákon o pozemných komunikáciách...

 • Vážený pán predseda,

  návrh novely zákona o pozemných komunikáciách sa odvoláva na krajské a okresné úrady, ktoré ešte zákonom neboli prijaté. To je jeden spor, prečo sa domnievam, že tento zákon by nemal byť prerokúvaný skôr, ako bude prijatý, resp. schválený zákon o územnosprávnom členení. A okrem toho predložená novela je taká výrazná, že by bolo potrebné vypracovať celkom nový zákon, kde by mala Národná rada dopredu dostať zásady tohto zákona. Preto navrhujem, aby bod 14, tlač číslo 377, bol z dnešného rokovania alebo z rokovania 15. schôdze Národnej rady stiahnutý.

  Ďakujem.

 • Vážený pán predseda,

  v rozdanom návrhu programu schôdze Národnej rady ako bod číslo 25 je zaradená správa o plnení úloh Slovenskej informačnej služby, ktorú má podať riaditeľ Slovenskej informačnej služby. Pretože predmetom správy budú aj skutočnosti tvoriace štátne tajomstvo, podávam návrh, aby táto časť schôdze bola neverejná.

  Ďalej navrhujem, aby Národná rada rozhodla, že podľa § 28 ods. 5 zákona o rokovacom poriadku z prerokúvania správy o plnení úloh Slovenskej informačnej služby sa vyhotoví zvukový a stenografický záznam priamo v rokovacej sále, ktorý bude archivovaný podľa osobitných predpisov.

  O mojich oboch návrhoch žiadam hlasovať ihneď po schválení programu 15. schôdze Národnej rady. Súčasne oznamujem, že budem hlasovať náhradnou kartou číslo 4.

 • Vážený pán predseda, vážené kolegyne a kolegovia,

  novela Trestného zákona doma i v zahraničí spochybňuje demokratický vývoj Slovenska a ohrozuje začlenenie Slovenskej republiky do Európskej únie a NATO spoločne s Českou republikou, Maďarskou republikou a Poľskou republikou. Tejto traumy treba Slovensko čo najskôr zbaviť a novelu odmietnuť. Preto navrhujem v mene poslancov SDĽ, aby sa prezidentom vrátená novela Trestného zákona prerokúvala už na tejto schôdzi ako bod pred správou o plnení úloh Slovenskej informačnej služby s tým, že ďalšie body programu budú nasledovať v pôvodnom poradí. Tento závan stalinizmu treba jednoducho zo slovenského parlamentu čo najrýchlejšie vyvetrať.

 • Hlasy v sále.

 • Môj druhý návrh, resp. žiadosť smeruje k pánu predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky. Týka sa vytvorenia politických podmienok na rozšírenie Osobitného kontrolného orgánu o poslancov opozície a o poverenie poslanca z opozície vedením Osobitného kontrolného orgánu. Už počas tejto schôdze je možné v politickom grémiu viesť rozhovory o tejto veci. Je možné viesť aj ďalšie politické konzultácie.

  Situácia okolo Slovenskej informačnej služby je čoraz väčšou hanbou slovenskej politiky. Všetky udalosti a obvinenia treba objektivizovať a to nie je možné bez rozšírenia Osobitného kontrolného orgánu. Ak sa o tejto veci politicky nedohodneme, konflikt bude narastať a bude zvyšovať napätie v politickom živote a rozdeľovať spoločnosť. Správajme sa ako zodpovední politici a rokujme v politickom grémiu o rozšírení Osobitného kontrolného orgánu.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pekne. Čiže mám to chápať len ako odporúčanie, aby som zvolal grémium.

 • Áno, pán predseda, pretože viackrát sa argumentovalo, že sa neuskutočnili politické rozhovory, že vraj údajne nebol záujem. Tento záujem o politické rozhovory je, a myslím si, že politické grémium je najvhodnejšie miesto.

  Ďakujem.

 • To som už aj ja povedal. Pán poslanec Kanis.

 • Vážený pán predseda,

  navrhujem, aby z programu schôdze Národnej rady bol stiahnutý bod 17 - návrh na zabezpečenie spolupráce vykonávanej ozbrojenými silami Slovenskej republiky v rámci programu Partnerstvo za mier, NATO SOFA, mierových misií medzinárodných organizácií a spolupráce v oblasti výcviku, tlač 399.

  K tomuto návrhu ma vedie to, že ako iste dobre viete, článok 86 pod písmenom l) vymedzuje do pôsobnosti Národnej rady Slovenskej republiky vyslovenie súhlasu na vyslanie ozbrojených síl mimo územia Slovenskej republiky. Myslím, že si všetci uvedomujeme, že dochádza k situáciám, ktoré si vyžadujú, aby vláda mala príslušné kompetencie rozhodovať rýchlo, tak ako si to vytvorená situácia vyžaduje. Domnievam sa, že niet v tomto parlamente politickej sily a zástupcov, ktorí by boli proti tomu, aby sa tento spôsob vysielania promptne riešil, teda do určitého počtu dní, určitej sily jednotky, prípadne zloženia skupiny. Ide však o to, podľa môjho názoru, že forma uznesenia Národnej rady, ktorá by túto kompetenciu posúvala na vládu, nie je vhodná. Podľa môjho názoru tento problém, ktorý je praktický a ktorý treba riešiť, si vyžaduje riešenie formou ústavného zákona.

  V parlamente už bol takýto návrh predložený v auguste 1994. Vtedy neprešiel vo výbore pre obranu a bezpečnosť práve z týchto dôvodov, že si to vyžaduje riešenie ústavným zákonom. Bol by som rád, keby Národná rada rešpektovala toto riešenie, pretože ak sa rozhodne riešiť problém uznesením, vystavuje sa nebezpečenstvu, že sa znovu dostane jeden problém na Ústavný súd. Vyzýval by som, aby sme boli objektívni a zvolili radšej formu ústavného zákona ako doplnku k ústave ohľadom článku 86.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec Vaškovič.

 • Vážený pán predseda,

  navrhujem z programu 15. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky vypustiť vládny návrh zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov, pretože nerešpektuje Ústavu Slovenskej republiky.

 • Ktoré číslo je to, pod ktorým bodom?

 • Vážený pán predseda,

  navrhujem, aby sme ako bod 24 v programe prerokovali návrh skupiny poslancov na prijatie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade. Cieľom môjho návrhu je, aby sme prijali novelizáciu zákona, ktorá umožní kontrolu nakladania s finančnými prostriedkami na Fonde národného majetku, ktorý je stále nekontrolovaným orgánom na našej scéne.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne za slovo. Nedávam žiadny návrh na zmenu programu, pán predseda, ale toto berte ako technickú poznámku na vystúpenie môjho kolegu pána Weissa.

 • Pán poslanec, schvaľujeme program.

 • Prosím vás pekne, pán predseda, veď toto nemôžete počúvať, že národ je traumatizovaný. Traumatizovaný je v prvom rade kolega Weiss. A ak...

 • ...treba vyvetrať tento prejav stalinizmu, tak nech sa Weiss dá vyvetrať. Prosím vás pekne...

 • Pán poslanec, schvaľujeme program, budeme hlasovať, alebo nehlasovať za jeho návrh.

  Pán poslanec Černák.

 • Ďakujem za slovo.

  Vážený pán predseda,

  podľa článku 83 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky neverejné schôdze sa konajú v prípade, ktoré ustanoví zákon, alebo ak za to hlasuje trojpätinová väčšina Národnej rady.

 • My o tom vieme, pán poslanec. Nemusíte nás na to upozorňovať.

 • K návrhu pána poslanca Urbana chcem podotknúť, že po tom, ako riaditeľ prakticky dekonšpiruje Slovenskú informačnú službu, ako Slovenská informačná služba zaviedla svojho hovorcu a ako sa správa...

 • Pán poslanec, to je to isté, čo pán poslanec Moric. Nekomentujme, budeme hlasovať o návrhoch, o zmenách, ktoré sme si dali. Ďakujem.

 • ...ale 90 hlasov musí byť za. Ďakujem.

 • Vážený pán predseda,

  dovoľte, aby som navrhol uznesenie, ktorým Národná rada Slovenskej republiky poveruje predsedu Národnej rady, aby požiadal ústredného riaditeľa Slovenskej televízie o priamy televízny prenos z rokovania 15. schôdze Národnej rady. Viem, že Národná rada už vašimi ústami dala súhlas a že vlastne jedinou prekážkou je rozhodnutie riaditeľa, preto žiadam, aby sa o tomto uznesení hlasovalo a aby takéto uznesenie bolo podporené.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec, keď si žiadate o tom hlasovať, samozrejme, že o tom hlasovať dám, ale nie je to v mojej kompetencii a právomoci. Televízia má list od predsedu Národnej rady s tým, že môže kedykoľvek prenášať prenosy z rokovania ktorejkoľvek schôdze. Takže to je na televízii, či príde, alebo nie.

 • Samozrejme, pán predseda, ja tomu rozumiem. Práve tú formuláciu uznesenia som navrhol tak, aby ste požiadali ústredného riaditeľa pána Darmu, aby tento prenos zabezpečil.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Dám o tom hlasovať.

  Pýtam sa pánov poslancov, či ešte niekto má návrh na zmenu alebo doplnok programu.

  Ešte pán poslanec Cabaj.

 • Pán predseda, boli predložené návrhy a doplnky do programu 15. schôdze Národnej rady. Aj keď to nebýva celkom zvykom, žiadam 15-minútovú prestávku na poradu klubu.

 • Pred hlasovaním o zmenách.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda. Poslanecký klub ZRS podporuje túto požiadavku.

 • Páni poslanci, akceptujem váš návrh, ale prosím, aby to bolo naozaj 15 minút. Je trištvrte, takže sa stretneme o 11.00 hodine.

 • Po prestávke.

 • Pani poslankyne, páni poslanci, myslím si, že môžeme pokračovať v rokovaní schôdze.

  Najskôr by som ešte chcel oznámiť, čo bolo mojou povinnosťou oznámiť - na začiatku som na to zabudol -, že na 15. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky budú overovateľmi páni poslanci Jozef Pribilinec za Spoločnú voľbu a Ján Volný za HZDS. Náhradníkmi budú pani Eva Rusnáková za DÚ a Karol Zahatlan za HZDS.

  Takže pristúpime k hlasovaniu o jednotlivých doplňujúcich návrhoch k programu 15. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Prvý pozmeňujúci a doplňujúci návrh programu je od pána poslanca Šveca. Žiada, aby sme odsúhlasili a žiadali od Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie správu o stave a zaradili to ako bod 27 programu - čiže správu o ich činnosti.

  Budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Šveca. Vieme, o čo ide, pán poslanec, ale keď chcete, môžete to povedať celé. Ale myslím si, že každý vie, o čo ide.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 141 poslancov. Za návrh hlasovalo 61 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 16 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 63 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Takže tento návrh nezaradíme.

  Chcem len povedať, pán poslanec, že za minulý rok rada správu dala, za tento rok ju ešte nemá, a keď by ju aj urobila, musí ísť najskôr do výborov. Môžeme od rady požadovať, aby ju dala na budúcu schôdzu.

 • Hlas z pléna.

 • To bola správa za minulý rok, za tento rok ešte nedali.

  Pani poslankyňa Rapaičová zrejme chce k tomu niečo povedať ako členka výboru. Ale prosím stručne.

 • Poznámka z pléna.

 • Ide mi len o to, aby sme sa teraz dohodli. To je, samozrejme, mimo schvaľovania programu. Ďakujem.

  Druhý návrh mal pán poslanec Javorský, aby správu, ktorú má predniesť pán minister vnútra, predniesol iný člen vlády.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme. Inak by sme o tom tiež nemuseli hlasovať, lebo to nie je bod programu, môžeme o tom hlasovať až pred vystúpením ministra. Ale prosím, hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 143 poslancov. Za návrh hlasovalo 53 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 71 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 19 poslancov.

  Neprijali sme ani tento návrh.

  Pán poslanec Csáky žiada, aby sme z rokovania tejto schôdze vypustili bod číslo 19, ktorým je vládny návrh zákona Národnej rady Slovenskej republiky o nadáciách.

  Prosím, prezentujme sa a hneď hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 145 poslancov. Za návrh hlasovalo 63 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 76 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 6 poslancov.

  Tento návrh sme neprijali.

  Pán Duka-Zólyomi žiada, aby bod všeobecná rozprava bol preradený na 21. mája ako bod číslo 1 v ten deň.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 145 poslancov. Za návrh hlasovalo 58 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 51 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 35 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Takže zostáva pôvodné zaradenie tohto bodu programu.

  Pán poslanec Dzurinda žiada, aby nám Fond národného majetku predložil čerpanie finančných prostriedkov v tomto roku do dnešného dňa.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 145 poslancov. Za návrh hlasovalo 62 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 23 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 58 poslancov. Nehlasovali 2 poslanci.

  Neprijali sme tento návrh pána poslanca Dzurindu.

  Pani poslankyňa Schmögnerová navrhuje, aby sme do programu rokovania tejto schôdze zaradili novelu zákona číslo 192/1995 Z. z.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme. Ide tam o strategické podniky a privatizáciu bánk.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 145 poslancov. Za návrh hlasovalo 61 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 50 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 33 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Nezaraďujeme ani tento návrh do programu.

  Pani poslankyňa Kolesárová chce, aby sme ako bod programu zaradili informáciu o založení dámskeho klubu v Národnej rade. Mal by to byť bod číslo 25.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

  Je tu návrh, že tí páni, ktorí budú hlasovať za, stanú sa tiež členmi toho klubu.

 • Smiech v sále.

 • Inak, vo švédskom parlamente je 50-percentné zastúpenie dám.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 136 poslancov. Za návrh hlasovalo 91 poslancov. Proti návrhu hlasovali 2 poslanci. Hlasovania sa zdržalo 35 poslancov. Nehlasovalo 8 poslancov.

  Ďakujem. Takže sme tento bod zaradili do programu.

  Ďalší návrh má pán poslanec Kňažko, v ktorom žiada ako bod 26 zaradiť návrh na odvolanie pána ministra Hudeka. Pán poslanec mi doručil aj poslancami podpísaný návrh - je ich vyše 40.

  Chcem len povedať, pán poslanec, že nedám hlasovať o tomto vašom návrhu, pretože si myslím, že netreba, keďže článok 88 ústavy hovorí: "Návrh na vyslovenie nedôvery vláde Slovenskej republiky alebo jej členovi prerokuje Národná rada Slovenskej republiky atď..." Teda prerokuje. To znamená, že môžeme o tom hlasovať, ale ak by to neprešlo, zrejme by ste urobili to, že požiadate o zvolanie schôdze, a musel by som nariadiť zvolanie novej schôdze. Takže nebudeme hlasovať, je to zaradené ako bod programu.

 • Potlesk. Hlas v sále.

 • Tak ako som čítal - číslo 26.

  Pán poslanec Nagy žiada, aby Národná rada prijala uznesenie, v ktorom by navrhla odvolanie generálneho prokurátora.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme. Hlasujeme len o zaradení do programu, nie o odvolaní.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 144 poslancov. Za návrh hlasovalo 61 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 77 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 6 poslancov.

  Tento bod programu nebudeme mať.

  Ďalej pán poslanec Šimko žiada, aby Národná rada prijala uznesenie, ktorým by vyzvala vládu, aby odvolala riaditeľa Slovenskej informačnej služby.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 145 poslancov. Za návrh hlasovalo 63 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 69 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 13 poslancov.

  Tento návrh sme neprijali.

  Ďalej navrhuje pán poslanec Vavrík, aby sme tlač 377, to je vládny návrh zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení ďalších zákonov, stiahli z rokovania tejto schôdze.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 145 poslancov. Za návrh hlasovalo 67 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 43 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 35 poslancov.

  Neprijali sme tento návrh.

  Ďalej vystúpil s návrhom na úpravu programu rokovania pán poslanec Urban. Prosím, pán poslanec, prečítajte ešte raz celý návrh, aby to bolo jednoznačné.

 • Navrhujem, aby správa, ktorú podáva riaditeľ Slovenskej informačnej služby, v ktorej zrejme budú skutočnosti tvoriace predmet štátneho tajomstva, bola prerokovaná neverejne. Zároveň navrhujem, aby Národná rada rozhodla, že podľa § 28 ods. 5 zákona o rokovacom poriadku sa z prerokúvania správy o plnení úloh Slovenskej informačnej služby vyhotoví zvukový a stenografický záznam priamo v rokovacej sále, ktorý bude archivovaný podľa osobitných predpisov.

 • Ďakujem. Mal by som dať o tom hlasovať logicky až po schválení programu, ale myslím si, že nič sa nestane, keď o tom budeme hlasovať teraz. Hlasuje sa tu, samozrejme, trojpätinovou väčšinou.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme. Tá trojpätinová väčšina nebude platiť na stenozáznam atď. O tom dám hlasovať osobitne. Ak to prejde teraz, tak je to v poriadku. Ak to prejde teraz, samozrejme, platí celý ten návrh.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 144 poslancov. Za návrh hlasovalo 89 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 16 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 39 poslancov.

  Takže sme rozhodli, že bod programu správa o plnení úloh Slovenskej informačnej služby bude verejný.

  Myslím si, že o druhom návrhu nemusím dať hlasovať, lebo v tomto návrhu to prešlo. Súhlasíte so mnou?

 • Všeobecný súhlas.

 • Ďakujem.

  Pokiaľ ide o stenozáznam a ostatné veci, myslím si, že to ani nebude treba, čiže nemáme o čom hlasovať.

  Budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Weissa - zaradiť na rokovanie tejto schôdze zákon vrátený prezidentom republiky, a to novelu Trestného zákona.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 138 poslancov. Za návrh hlasovalo 11 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 41 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 86 poslancov.

  Návrh pána poslanca Weissa sme neprijali.

  Ďalej vystúpil pán poslanec Kanis a žiada, aby sme z rokovania (šum v sále)... pokoj, páni poslanci, pani poslankyne, žiada, aby sme z rokovania stiahli vládny návrh na zabezpečenie spolupráce vykonávanej ozbrojenými silami Slovenskej republiky v rámci programu Partnerstvo za mier atď. atď., je to tlač 399. Myslím, že je to návrh, ktorý predložil aj ústavnoprávny výbor, preto je možné ho podporiť.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 142 poslancov. Za návrh hlasovalo 124 poslancov. Proti návrhu hlasoval 1 poslanec. Hlasovania sa zdržalo 14 poslancov. Nehlasovali 3 poslanci.

  Bod číslo 11 programu, ktorý máte pred sebou, vypúšťame z rokovania tejto schôdze.

  Pán poslanec Vaškovič žiada, aby bola vypustená novela zákona číslo 328/1991 Zb. o konkurze. Je to bod číslo 21. Čiže, aby sme ho neprerokovali na tejto schôdzi.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 146 poslancov. Za návrh hlasovalo 65 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 52 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 28 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Neprešiel tento návrh.

  Pán poslanec Fico žiada, aby sme zaradili do programu novelu zákona 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade. Ide o kontrolu finančných nákladov vo fonde.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 141 poslancov. Za návrh hlasovalo 65 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 14 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 62 poslancov.

  Neprijali sme tento návrh do programu.

  Ďalej pán poslanec Kováč navrhoval uznesenie, kde by Národná rada rozhodla, aby predseda Národnej rady napísal list riaditeľovi televízie s tým, že z tejto schôdze by mal robiť prenos.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 142 poslancov. Za návrh hlasovalo 62 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 26 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 54 poslancov.

  Tento návrh sme neprijali.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, to boli všetky vaše doplňujúce návrhy k programu.

  Prosím, aby sme sa prezentovali a hlasovali o programe ako celku.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 145 poslancov. Za návrh hlasovalo 91 poslancov. Proti návrhu hlasovali 2 poslanci. Hlasovania sa zdržalo 51 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Pani poslankyne, páni poslanci, ďakujem.

  Môžeme pristúpiť k p r v é m u bodu programu, ktorým je

  správa o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska za rok 1995.

  Podľa § 38 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ročnú správu o výsledku svojho hospodárenia predkladá Národná banka do troch mesiacov po skončení kalendárneho roka na schválenie Národnej rade Slovenskej republiky.

  Správu ste dostali ako tlač 386. Rozdanú máte spoločnú správu ako tlač 386a.

  Správu nám predloží a uvedie guvernér Národnej banky Slovenska Vladimír Masár. Prosím, pán guvernér, aby ste sa ujali slova.

 • Vážený pán predseda Národnej rady, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

  Národná banka Slovenska plní viaceré základné funkcie, ktoré jej prináležia ako centrálnej banke štátu. Ide predovšetkým o zabezpečovanie zdravého menového vývoja a stability slovenskej koruny, ďalej o zabezpečovanie emisie slovenských peňazí a ich kolobehu, organizovanie platobného styku a zúčtovania medzi bankami a vykonávanie bankového dohľadu nad bankami. S realizáciou uvedených hlavných úloh bezprostredne súvisí vlastné hospodárenie, ktoré sa zabezpečuje v súlade s rozpočtom Národnej banky Slovenska tak, aby sa pri dodržaní zásad hospodárnosti vytvárali primerané podmienky na ich plnenie a činnosť banky. Preto tvorba zisku je síce dôležitým, ale nie hlavným cieľom práce Národnej banky Slovenska.

  V súlade s § 38 zákona číslo 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska sme vám predložili výsledky plnenia rozpočtu banky za rok 1995. Vykázané hospodárske výsledky za rok 1995 hodnotíme ako priaznivé a dobré, aj keď ich nepreceňujeme a nezveličujeme. Dovoľujem si pripomenúť, že rok 1995 bol len tretím rokom samostatnej existencie Národnej banky Slovenska. V oblasti bankového rozpočtu a v samotnom hospodárení banka ďalej zdokonaľovala svoju činnosť na základe skúseností z predchádzajúcich dvoch rokov. Ďalej sa materiálne a personálne dotvárala. Dosiahnuté výsledky sú aj odrazom stabilizácie banky, konsolidácie jej prístupov a postupov v prospech riadenia a rozhodovania, spätých s hospodárskou činnosťou na všetkých úrovniach.

  Výsledky hospodárenia Národnej banky Slovenska za rok 1995 boli ovplyvnené, okrem iného, pozitívnym menovým vývojom, výrazným rastom devízových rezerv a zvyšovaním podielu devízového okruhu v bankovom rozpočte, stabilným kurzom slovenskej koruny a relatívne nízkou infláciou a v neposlednom rade súvisia aj s oživením a rastom ekonomiky Slovenskej republiky a výsledkami štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

  Na druhej strane nadmerná likvidita bankového sektora, spôsobená značným prílivom krátkodobého zahraničného špekulatívneho kapitálu, nútila Národnú banku Slovenska realizovať operácie na sterilizáciu nadmernej likvidity, čo zvyšovalo náklady banky.

  Vážené dámy, vážení páni,

  vzhľadom na to, že ste dostali podrobnú správu o hospodárení banky vrátane presných číselných údajov, dovoľte mi, aby som samotné výsledky v hospodárení banky uviedol iba stručne.

  Výnosy dosiahli celkove hodnotu takmer 37 mld korún a splnili sa na 118,6 % v porovnaní s rozpočtom, ktorý sa takto preplnil o 5,8 mld Sk. Oproti predchádzajúcemu roku rástli výnosy podstatne dynamickejšie a ich absolútne zvýšenie predstavovalo 10,6 mld Sk. Výrazné prekročenie vyplynulo predovšetkým z vyšších aktivít a nadväzných výnosov v oblasti devízových operácií, z pokladničných a medzibankových operácií a z operácií s cennými papiermi. Z hľadiska štruktúry dosiahnutých výnosov najvýznamnejšími výnosovými položkami boli výnosy devízových operácií a výnosy od komerčných bánk.

  Nákladový okruh rozpočtu banky sa vyvíjal podobne ako výnosový. Celkové náklady sa vynaložili v sume 33,4 mld Sk a splnili sa na 121,6 %. Prekročenie zámerov rozpočtu o 5,9 mld Sk vyplynulo predovšetkým z väčšieho rozsahu a objemu uskutočnených devízových operácií, ďalej zo zúčtovania väčšieho objemu kurzových strát z prepočtov účtov vedených v cudzích menách k ultimu roka a napokon z vyššej tvorby rezerv nadväzne na vykonané swapové operácie so zlatom v roku 1995, ktoré budú uskutočňované v roku 1996. V súvislosti s týmto pokladám za potrebné uviesť, že rezerva na swapové operácie so zlatom bola vytvorená z dôvodu predpokladaných kurzových strát z ukončenia devízových operácií so zlatom v roku 1996. Tvorba uvedenej rezervy neovplyvnila hospodárenie banky, pretože do výnosov banky v roku 1995 bol súčasne zaúčtovaný kurzový zisk z počiatočnej výmeny swapových operácií so zlatom. Tento zisk vznikol z rozdielu medzi účtovnou, to znamená historickou cenou zlata, a jeho trhovou cenou pri počiatočnej výmene swapových operácií.

  Z hľadiska štruktúry vykázaných nákladov absolútne dominantný objem dosiahli náklady na finančné činnosti, ktoré predstavujú plnenie ekonomických funkcií Národnej banky Slovenska, ktoré predstavovali 32,5 mld Sk, to predstavuje 97,3 % z celkových nákladov, kým ostatné nákladové položky tvoriace náklady na zabezpečenie chodu banky, to znamená všeobecné prevádzkové náklady, t. j. náklady na zamestnancov, náklady na prevádzku banky a ostatné náklady, vykazovali objem 0,9 mld Sk, t. j. 2,7 % z vykazovaných celkových nákladov. Náklady na zabezpečenie prevádzky chodu banky boli v skutočnosti výrazne nižšie v porovnaní s rozpočtom, keď sa splnili na 72,4 %. Ich čerpanie súviselo predovšetkým s bežnými, ako aj osobitnými potrebami technickej, prevádzkovej a najmä materiálovej povahy v procese zabezpečovania samotného chodu banky.

  Za uvedené obdobie banka vytvorila zisk v objeme takmer 3,6 mld Sk. Oproti predpokladom vyjadreným v bankovom rozpočte skutočnosť bola nižšia o necelých 0,2 mld Sk. Rád by som však zdôraznil, že napriek tomu úlohu zapísanú v rozpočte banky vo vzťahu k štátnemu rozpočtu, t. j. odvod zo zisku v sume 1,53 mld Sk, realizovala banka v plnom rozsahu, to znamená, že sme splnili 100 % odvodu.

  Chcem tiež poznamenať, že Národná banka Slovenska za rok 1995 zaplatila štátu, resp. štátnemu rozpočtu aj nákladové úroky vo výške 700 mil. Sk, ďalej daň z pridanej hodnoty a iné dane, clo a poplatky, viac ako 131 mil. Sk. Súčasne v roku 1995 boli vykonané odvody do fondov zdravotného a sociálneho poistenia vo výške viac ako 78 mil. Sk. Sumárne možno konštatovať, že Národná banka Slovenska odviedla štátu, resp. fondom, či poplatky do rozpočtov obcí spolu viac ako 2,4 mld Sk. Z vytvoreného zisku banka použila necelých 2,1 mld Sk na dotáciu vlastných fondov, keď rozhodujúci bol prídel do rezervného fondu banky. Dosiahnuté výsledky hospodárenia, resp. účtovné stavy, operácie a záznamy boli predmetom auditu a boli potvrdené bez výhrad.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

  na základe stručného zdôvodnenia výsledkov hospodárenia Národnej banky Slovenska za rok 1995 a predloženého materiálu, ktorý ste dostali, ďalej doloženého auditu firmy Deloite and Touche, ako aj prerokovania v príslušných výboroch Národnej rady Slovenskej republiky si vám dovoľujem navrhnúť, aby Národná rada Slovenskej republiky výsledky hospodárenia Národnej banky Slovenska za rok 1995 schválila tak, ako sú obsiahnuté v priloženom materiáli.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pánu guvernérovi. Prosím spoločného spravodajcu výborov pána poslanca Lysáka, aby predniesol spoločnú správu.

 • Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, ctení hostia, dámy a páni,

  dovoľte mi, aby som vás oboznámil so spoločnou správou výborov Národnej rady Slovenskej republiky - výboru pre financie, rozpočet a menu, výboru pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie a výboru pre pôdohospodárstvo - o výsledku prerokovania správy o výsledkoch hospodárenia Národnej banky Slovenska za rok 1995, ako ich máme uvedené v tlači 386.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím číslo 883 z 29. marca 1996 pridelil správu o výsledkoch hospodárenia Národnej banky Slovenska za rok 1995 Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo na prerokovanie do 9. mája 1996. Zároveň poveril Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, aby pripravil na schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výboroch a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.

  V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 29. marca 1996 číslo 883 určené výbory Národnej rady Slovenskej republiky prerokovali správu o výsledkoch hospodárenia Národnej banky Slovenska za rok 1995 s týmito výsledkami:

  1. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie neprijal platné uznesenie o výsledku prerokovania správy o výsledkoch hospodárenia Národnej banky Slovenska za rok 1995, lebo podľa § 48 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady číslo 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov nezúčastnila sa na rokovaní nadpolovičná väčšina všetkých členov výboru. Počet členov výboru je 17, prítomných bolo 8 a neprítomných 9.

  2. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo predloženú správu prerokoval a svojím uznesením číslo 172 ju zobral na vedomie.

  3. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu taktiež prerokoval predloženú správu a svojím uznesením číslo 254 vyslovil s ňou súhlas.

  4. Uvedené dva výbory Národnej rady Slovenskej republiky, výbor pre financie, rozpočet a menu a výbor pre pôdohospodárstvo zhodne odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť výsledky hospodárenia Národnej banky Slovenska za rok 1995, ktoré vykazujú súhrn nákladov vo výške 33 391 085 tisíc Sk, súhrn výnosov vo výške 36 981 084 tisíc Sk.

  5. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo odporučil Národnej rade Slovenskej republiky schváliť aj rozdelenie hospodárskeho výsledku Národnej banky Slovenska nasledovne:

  a) prídely fondov vo výške 2 059 196 tisíc korún, b) odvod zisku do štátneho rozpočtu vo výške 1 530 803 tisíc Sk.

  Toľko spoločná správa.

  Odporúčam, vážený pán predseda, otvoriť rozpravu a hlásim sa do nej ako prvý.

 • Ďakujem pánu spravodajcovi. Pani poslankyne, páni poslanci, otváram k tomuto bodu programu rozpravu. Doteraz som nedostal žiadnu písomnú prihlášku, ani ústnu. Takže nech sa páči, pán poslanec Lysák.

 • Vážený pán predseda, ctení hostia, kolegyne, kolegovia,

  tak ako ja, zrejme aj vy ste si položili otázku, čo pokladať za rozhodujúce pri hodnotení výsledkov Národnej banky Slovenska za minulý rok, ak neberieme do úvahy len čísla. Mám taký dojem, že sa s viacerými alebo s väčšinou z vás zhodneme v tom, že rozpočet Národnej banky Slovenska na rok 1995 odrážal predovšetkým zámery a podmienky slovenskej ekonomiky, najmä v menovej oblasti, v emisnej, bankovoobchodnej činnosti, dlhovej služby a tiež potrebu dobudovania Národnej banky Slovenska ako centrálnej a emisnej banky štátu. Preto si myslím, že aj rozpočet a jeho plnenie v roku 1995 voči roku 1994 zákonite niesli isté odlišnosti, ktoré treba pri hodnotení zohľadniť.

  Za rozhodujúce pri posudzovaní činnosti Národnej banky Slovenska za uplynulý rok pokladám to, že aj vďaka aktivitám Národnej banky Slovenska sa stabilizovala menová rovnováha, že sa posilnili menové rezervy a začalo sa, to pokladám za veľmi dôležité, aktívnejšie pôsobenie na úverovú a úrokovú politiku bánk. Opodstatnene sa v správe konštatuje, že výsledky Národnej banky sú aj dôsledkom celkove priaznivého vývoja slovenskej ekonomiky. Fakt je, že Slovenská republika dosiahla najlepšie výsledky spomedzi transformujúcich sa štátov, a to je naozaj vec, ktorá stojí za pozornosť a sledovanie. Najpozoruhodnejšia bola dynamika rastu hrubého domáceho produktu a najnižšia miera inflácie. Ale myslím, že patrí sem aj stabilita kurzu slovenskej koruny i - a to je nový element - nadmerná likvidita bankového sektora, o ktorej bola reč. Iste je to aj výsledok kvalitného riadenia, stabilizácie personálu a špičiek v Národnej banke, ktorá musí rozhodovať so znalosťou o množstve nových faktorov.

  Z hľadiska rozpočtových položiek, ak dovolíte, kolegyne a kolegovia, myslím si, že stojí za pozornosť priaznivý vývoj inflácie a devízových rezerv, ktorý umožnil zavedenie konvertibility slovenskej koruny v rozsahu bežného účtu platobnej bilancie od 1. októbra lanského roka. Pokles medzimesačných prírastkov indexu spotrebiteľských cien zase umožnil, aby Národná banka znížila v marci minulého roka diskontnú sadzbu o 1 % - na 11 %. Ďalej v októbri poklesla tá výška na 9,75. Chcel by som pripomenúť, že už prvé zníženie diskontnej sadzby vyvolalo pozitívnu reakciu obchodných bánk, úpravu úrokových sadzieb a úverov aj u vkladov. Tak sa pri poklese inflácie udržala naďalej pozitívna úroveň reálnych úrokových sadzieb bez negatívneho dosahu na úspory. Pozitívny vývoj v oblasti menovej politiky sa predpokladá aj v tomto roku, i keď možno predpokladať, a to nielen u toho ukazovateľa, zmiernenie tempa.

  Z hľadiska rozpočtových položiek Národnej banky Slovenska došlo k výraznejšiemu prekročeniu nákladov, než na aké sme boli zvyknutí. Celkove namiesto 27,4 mld to bolo takmer 33,4, teda zvýšenie o vyše 21 %. Tak ako sme to mali možnosť preštudovať, ovplyvnili to najmä vyššie náklady na devízové operácie o takmer 3 mld korún. Zdôvodnilo sa tu prečo. Skoro 3 mld boli vyššie náklady pri tvorbe rezerv a opravných položiek. Myslím, že toto je mimoriadne zvýšenie, ktoré stojí za to, aby sa mu venovala osobitná pozornosť.

  Všeobecné prevádzkové náklady na činnosť banky boli voči rozpočtu nižšie. Náklady zamestnancov sa čerpali na 93,5 %, sociálne náklady na 74 % a náklady na prevádzku banky len na 65 %. Ale ostatné prevádzkové náklady boli namiesto 139 až 168 mil. Sk, teda o takmer 21 % vyššie. Z celkového objemu nákladov náklady súvisiace s finančnými činnosťami banky tvorili vyše 37 %, zvyšok boli náklady na zabezpečenie vlastného chodu banky.

  Stojí za pozornosť aj výrazné prekročenie výnosov, celkove o takmer 19 %. Namiesto 31 180 mil. to bolo 36 981 mil. Sk. Dosiahlo sa to najmä pri úrokoch prijatých od komerčných bánk, namiesto 5 mld 7,37 mld, a tento nárast, myslím si, stojí za povšimnutie. Takmer o miliardu boli vyššie aj výnosy z operácií s cennými papiermi a ešte vyššie výnosy z devízových operácií: plus 3,1 mld korún, z toho 1,9 mld pri bežných operáciách a pri prepočte majetku a záväzkoch v cudzích menách 1,2 mld. V správe sú tieto i ďalšie položky komentované a možno ich akceptovať.

  Čo však vyvoláva isté otázniky, je už druhý rok veľmi nízke čerpanie investícií. Súhrnne Národná banka namiesto 1,5 mld preinvestovala necelých 600 mil. korún, teda ani nie 40 % programovanej výšky. Týka sa to najmä nestavebných investícií (okolo 43 %) a nehmotných a iných investícií (len 24 %). Tu by asi bolo namieste rozšíriť zdôvodnenie, prečo už druhý rok dochádza v tejto oblasti k takej diferencii voči odhadom.

  Treba oceniť, že informácie o štruktúre nákladov, výnosov a finančnej činnosti banky sú vhodne doplnené priloženými grafmi, ktoré môžeme naozaj veľmi efektívne využiť.

  Veľmi krátko o zisku, ktorý sa dosiahol v objeme 3,6 mld. Oproti rozpočtu bol o 3,7 % nižší. Po vyčlenení prídelov fondov odvod zo zisku do štátneho rozpočtu k 31. 12. 1995 činil 1 418 500 tisíc Sk. Prídely do rezervného fondu odmien a do sociálneho fondu boli rozdelené v súlade s platnými zásadami finančného hospodárenia Národnej banky na rok 1995.

  Dámy a páni, vzhľadom na uvedené skutočnosti, dosiahnuté výsledky, ako aj na výsledky auditu známou inštitúciou, ktorá hodnotila výsledky činnosti bez výhrad rovnako odporúčam, aby sme aj my túto správu prijali, a odporúčam, aby sme prijali aj uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky v navrhovanom znení. To by som si dovolil, pán predseda, prečítať na záver pri hlasovaní.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pánu spoločnému spravodajcovi. Medzitým som dostal prihlášku do rozpravy od pána poslanca Baránika. Predtým ešte s faktickou poznámkou vystúpi pán poslanec Filkus.

 • Ďakujem, pán predseda. Mám len dve poznámky. Samozrejme, nestojím na platforme, že správa o výsledku hospodárenia Národnej banky by bola tým najdôležitejším materiálom, ale myslím si, že je to vážny a významný materiál. A hovorím to preto, že zo spoločnej správy som sa dozvedel, že výbor pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, ktorému by mala byť vlastná aj táto správa, pri jej prerokúvaní nebol schopný sa zísť ani do polovičky svojho členstva a správu prerokoval bez uznesenia. To nie je celkom v poriadku, keď výbor tohto druhu, ktorému je táto problematika vlastná, mal takýto prístup.

  Chcem povedať ešte druhú poznámku. Pri hodnotení správy o výsledku hospodárenia Národnej banky naozaj nie je prvoradé kritérium, povedzme, množstvo zisku alebo odklon od zamerania nákladov, ale predovšetkým skutočný stav v ekonomike, v ktorom Národná banka prispela k stabilite meny, k množstvu devízových rezerv, k inflačnému procesu, ale i k odvodu zisku do štátneho rozpočtu.

  Z tohto pohľadu treba vyslovene tolerantne pristupovať k určitému odchyľovaniu sa zámeru v oblasti nákladov alebo zisku, ktoré v tomto období v Národnej banke boli, a to najmä preto, že pán guvernér náležite tieto výstupy zdôvodnil. Preto si myslím, že bez akéhokoľvek vzrušenia možno prijať túto správu aj uznesenie. Ja som za to.

 • Ďakujem, pán poslanec. Nech sa páči, pán poslanec Baránik.

 • Vážený pán predseda, vážené dámy a páni, vážení hostia,

  aj pre mňa je zadosťučinením, keď môžeme už tretíkrát v tomto parlamente hodnotiť veľmi pozitívne výsledky našej Národnej banky. Chcel som zdôrazniť to, čo tu predo mnou hovoril pán kolega Filkus, preto nebudem opakovať, len rozšírim diapazón týchto pozitívnych výsledkov o jedno kritérium, ktoré sa doteraz neuvádzalo, a to je zrýchlenie obehu peňazí.

  Pri vstupe do samostatnej Slovenskej republiky podľa existujúcich štatistických údajov rýchlosť obehu peňazí mala hodnotu 9,2. Konečné výsledky za minulý rok reprezentujú rýchlosť obehu peňazí 12,8. To znamená, že za 3 roky je to obrovský vzrast, ktorý svedčí o tom, že v našej ekonomike napriek tomu, že prekonávala výrazné problémy atď., že teraz sa konsoliduje, to je ukazovateľ, ktorý svedčí o tom, že skutočne prebiehajú v ekonomike v prevažnej miere rozsiahle pozitívne prúdy. Výsledok je to úplne jednoznačný.

  Ja mám k tejto správe len jednu pripomienku a síce v tom zmysle, že audítorská správa je príliš stručná a podľa nášho zákona o audítoroch jej chýba jednoznačný výrok audítora. To znamená prijať správu bez výhrad. To by v audítorskom posudku malo byť. Samozrejme, aj v minulom roku sme na to audítora upozorňovali, a nerešpektoval to ani v tomto roku. Odporúčam pánu guvernérovi, aby audítora na tento problém upozornil.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pekne aj ja.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, nemám už žiadnu prihlášku do rozpravy. Nech sa páči, predseda výboru pán Hofbauer.

 • Vážený pán predseda, vážený pán generálny guvernér Národnej banky, panie poslankyne, páni poslanci,

  nedá mi, aby som nezareagoval na pripomienku a poznámku pána poslanca Filkusa, ktorý vyjadril počudovanie nad tým, že práve výbor pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie k tomuto takému závažnému, kvalitnému a vyslovene pozitívnemu materiálu neprijal žiadne uznesenie. Dovoľte mi, aby som sa pozastavil pri tomto fakte.

  Nedá mi nič iné, ako s pánom poslancom Filkusom hlboko súhlasiť. Kolegovia z nášho výboru poznajú, aká je situácia pri rokovaní nášho výboru. Je sedemnásťčlenný a nezriedka je problémom, aby sme sa zišli v počte, ktorý je uznášaniaschopný, prípadne o jedného viac, pretože náš výbor je preťažený osobnosťami, ktoré sú zjavne preťažené inými činnosťami, ako je pôsobenie na pôde Národnej rady. Nehovorí sa mi to dobre a prosím vás, aby ste to nebrali ako výpad voči ktorejkoľvek časti nášho politického spektra, pretože koalícia aj opozícia v tomto smere, myslím, hrá veľmi vyváženú partnerskú pozíciu. Za takéhoto stavu, keď sa pohybujeme a balansujeme nad hranicou uznášaniaschopnosti jedným či dvoma poslancami, stačí, aby sa jeden či dvaja poslanci zdržali hlasovania z rôzneho dôvodu, a my neprijmeme nič, napriek tomu, že kvalitný materiál sa veľmi vecne prerokuje.

  Podobný stav nastal pri prerokúvaní práve tohto bodu programu, keď pri doobedňajšom rokovaní výboru Národnej rady a pri účasti 13 poslancov som popoludní konštatoval, že na rokovaní výboru zostalo 8 poslancov. Čiže k tomuto kvalitnému materiálu, ktorý sme predtým pozitívne prerokovali, výbor nemohol prijať žiadne uznesenie. Skutočne vyjadrujem poľutovanie nad týmto faktom, lebo ho považujem za nedobrý. Vyjadrujem poľutovanie nad tým, že poslanci výboru majú nadmerné množstvo iných záujmových činností, a nechcite to deliť na koalíciu a opozíciu, pretože v tom sme, opäť opakujem, obe partnerské strany vzácne vyrovnané.

  A rovnako v oboch partnerských stranách, či už v koalícii, alebo opozícii, je rovnaký okruh štandardných poslancov, ktorí sa rokovania kvalitne, systematicky zúčastňujú, sú tam pravidelne a majú kvalitné, vecné pripomienky, a často sa ich vecné pripomienky nemôžu dostať do definitívneho návrhu uznesenia z jednoduchého dôvodu, že v koncovke sa neprijme žiadne uznesenie. Podobný stav vznikol i pri prerokúvaní jedného z troch dopravných zákonov, takže je to prekvapujúce, že náš výbor je gesčný, ale v jednom prípade neprijal platné uznesenie.

  Toľko som považoval za účelné povedať k poznámke pána poslanca Filkusa.

  Samozrejme, tento materiál bol poslancami, ktorí boli prítomní na rokovaní, odobrený, odporúčaný s tým, aby sa pri konečnom hlasovaní zaujalo k nemu kladné stanovisko.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem. Faktická poznámka - pán kolega Ftáčnik.

 • Chcem nadviazať na vecné vystúpenie predsedu výboru pána poslanca Hofbauera a povedať, že mám pocit, že je najvyšší čas, aby sme prijali zákon o rokovacom poriadku, v ktorom sa dávajú predsedom výborov, ale aj predsedovi Národnej rady nástroje na to, aby neúčasť, niekedy chronickú neúčasť niektorých poslancov riešili v zmysle zákona o platoch poslancov, pretože povinnosťou každého z nás je v prvom rade venovať sa poslaneckej práci, to znamená práci vo výboroch a práci v Národnej rade Slovenskej republiky.

 • Ďakujem poslancovi Hofbauerovi za akceptovanie mojej pripomienky, ale, žiaľ, argument, ktorý uvádzal, prijať nemôžem, lebo na posúdenie konfliktu záujmov je tu nejaká iná partia a tá mala rozhodnúť alebo má rozhodovať. Ak je taká roztrieštenosť záujmov a bezprostredne zasahuje do práce tohto výboru, tak to je už vec tohto výboru.

  Ďakujem.

 • Nemal som na mysli konflikt záujmov, jednoducho by som povedal nedisciplinovanosť a nekorektnosť neprítomných poslancov voči tým, ktorí tam chodia a pracujú systematicky. Toto sa, myslím, nedá uzákoniť žiadnym systémom, to je skôr záležitosť vnútorného hodnotového systému poslancov.

 • Ďakujem, pán poslanec. Hlási sa ešte niekto, kolegyne, kolegovia, do rozpravy?

 • Ak nie, vyhlasujem rozpravu o prvom bode nášho programu za skončenú.

  Pýtam sa pána poslanca Lysáka, či si žiada záverečné slovo. Prosím, pán poslanec Lysák.

 • Ďakujem. Mám len jednu veľmi stručnú formálnu poznámku, a to k pripomienke poslanca Baránika. Výraz "bez výhrad" sa v audite nachádza. Je pravda, že býva zvykom to formálne zvýrazniť, myslím si, že to môžeme na budúci rok od známej audítorskej firmy vyžiadať. To je všetko. O ostatnom sa diskutovalo bez návrhu na zmeny. Nepokladám to za potrebné opakovať.

 • Myslím si, že som v súlade s rokovacím poriadkom, keď slovo nedávam pánu guvernérovi. Ale ak sa chce vyjadriť, nech sa páči, pán guvernér.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

  v podstate boli iba dve otázky - pána poslanca Lysáka. Prvá sa týkala nákladov devízových operácií. Tam, ako je uvedené, by som chcel iba zdôrazniť, že o 3 miliardy zvýšené náklady sú dosahom zmeny účtovania devízového okruhu, to znamená metodická zmena. Táto metodická zmena sa odrazila tak na strane nákladov, ako aj na strane výnosov, to znamená nemá priamy dosah na hospodársky výsledok. A ten určitý sklz, to znamená nízke plnenie nákladov, čo sa týka investičnej výstavby, súvisí zase s budovaním centrály Národnej banky Slovenska v Bratislave. Boli pozdržané tak objektívnymi, ako aj subjektívnymi dôvodmi - vyjednávanie s mestom, ďalej úvahy o sídle centrály Národnej banky Slovenska a tak ďalej.

  Pri tejto príležitosti, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, by som chcel poďakovať za dôveru, ktorú má Národná banka Slovenska v parlamente, a takisto by som chcel poďakovať za slová uznania, ktoré voči Národnej banke Slovenska boli povedané v súvislosti s menovým vývojom a s funkciami, ktoré Národná banka Slovenska plní.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán guvernér.

  Dámy a páni, pristúpime k hlasovaniu. Prosím spoločného spravodajcu pána poslanca Lysáka, aby hlasovanie uvádzal v zmysle spoločnej správy, resp. výsledkov rozpravy.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, vážení hostia,

  dovoľte, aby som odporučil návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k správe o výsledkoch hospodárenia Národnej banky Slovenska za rok 1995 v tomto znení:

  Národná rada Slovenskej republiky schvaľuje

  1. výsledky hospodárenia Národnej banky Slovenska za rok 1995 obsiahnuté v správe, ktoré vykazujú

  súhrn nákladov 33 391 085 tisíc Sk, súhrn výnosov 36 981 084 tisíc Sk;

  2. rozdelenie hospodárskeho výsledku

  na prídely fondom 2 059 196 tisíc Sk a odvod zisku do štátneho rozpočtu 1 530 803 tisíc Sk.

  Toto znenie odporúčam prijať.

 • Ďakujem, pán poslanec. Prosím poslancov, ktorí sú mimo rokovacej miestnosti, aby prišli na hlasovanie.

 • Dámy a páni, budeme hlasovať o návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky tak, ako ho máte predložené v spoločnej správe výborov, a tak, ako navrhol aj pán spoločný spravodajca.

  Prosím, prezentujme sa a zároveň hlasujme. (po chvíli) Prosím technikov, aby prišli ku mne. (po chvíli) Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 115 poslancov. Za návrh hlasovalo 108 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržalo 7 poslancov.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky schválila návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k správe o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska za rok 1995.

 • Skôr ako si urobíme prestávku, s procedurálnym návrhom vystúpi pán poslanec Ftáčnik. Nech sa páči.

 • Vážený pán podpredseda, vážené kolegyne a kolegovia,

  chcel by som navrhnúť, aby Národná rada Slovenskej republiky podľa článku 85 Ústavy Slovenskej republiky požiadala členov vlády o účasť pri prerokúvaní bodu číslo 2, tlač 392, správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky za rok 1995, vzhľadom na to, že správa obsahuje viacero vážnych zistení, na ktoré by prípadne na základe diskusie, ktorá bude v parlamente, mali zrejme reagovať aj členovia vlády. Takže navrhujem, aby sme podľa príslušného ustanovenia ústavy zaviazali členov vlády, aby poobede pri prerokúvaní tohto boli prítomní. Žiadam o tom hlasovať, pán podpredseda.

 • Ďakujem. Prosím, prezentujme sa a zároveň hlasujme o návrhu pána poslanca Ftáčnika.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 108 poslancov. Za návrh hlasovalo 50 poslancov. Proti návrhu hlasovali 2 poslanci. Hlasovania sa zdržalo 54 poslancov. Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že návrh pána poslanca Ftáčnika nebol prijatý.

  Dámy a páni, vyhlasujem obedňajšiu prestávku. V rokovaní budeme pokračovať o 14.00 hodine.

 • Po prestávke.

 • Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

  budeme pokračovať d r u h ý m bodom programu, ktorým je

  správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky za rok 1995.

  Dámy a páni, podľa § 5 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky Najvyšší kontrolný úrad predkladá Národnej rade Slovenskej republiky najmenej raz do roka správu o výsledkoch kontrolnej činnosti. Správu ste dostali ako tlač 392. Rozdanú máte aj spoločnú správu o výsledkoch jej prerokovania vo výboroch Národnej rady spolu s návrhom uznesenia ako tlač číslo 392a.

  Správu uvedie predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky pán Štefan Balejík. Prosím pána predsedu, aby sa ujal slova.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

  všetko podstatné o výsledkoch kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky za uplynulý kalendárny rok je uvedené v priloženej správe. Napriek tomu dovoľte konštatovať, že úcta k zákonu nevypovedá iba o úrovni právneho vedomia, ale aj o vzťahu k hospodáreniu s majetkom štátu. Uplatňujúc poznanie z kontrolných protokolov, mám dostatok dôvodov vyjadriť presvedčenie, že ani jedno, ani druhé nemá očakávanú či dostatočnú úroveň. Výsledky tých 103 kontrol vo viac ako 200 subjektoch totiž ukázali, že proces hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a majetkom štátu bol aj v roku 1995 sprevádzaný množstvom nedostatkov, ktoré by sa pri vyššom právnom vedomí štátnych úradníkov a manažérov vôbec nemuseli vyskytovať.

  Zo súborných štatistík Najvyššieho kontrolného úradu vyplýva, že bolo zistených takmer 500 porušení 33 zákonov, jednej vyhlášky a troch nariadení vlády. Napríklad zo zákona číslo 263/1993 Z. z. o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác v znení neskorších predpisov bolo zistených 116 prípadov jeho porušenia. Ďalej bolo zistených 99 prípadov porušenia vyhlášky ministerstva financií číslo 638/1992 Zb. o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií, 55 porušení zákona číslo 563/1991 Zb. o účtovníctve, 54-krát bol porušený zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ďalej bolo 38 prípadov porušenia zákona číslo 116/1990 Zb. o nájme a prenájme nebytových priestorov. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky zistil 30 prípadov porušenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu, 15 porušení zákona číslo 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov atď. atď. Finančný dosah bol približne 550 miliónov korún. Nemalá to čiastka, najmä ak túto stratu vyčíslime vo sfére, kde by rešpektovanie zákona a úcta k nemu mali byť nielen otázkou kompetentnosti, kvalifikovanosti, ale dovoľte mi povedať - aj otázkou cti, ústrednými orgánmi štátnej správy počnúc a končiac všade tam, kde sa disponuje čo len s jednou-jedinou slovenskou korunou štátneho majetku alebo štátneho rozpočtu. Spomínané porušenia predpisov boli zistené aj priamo na úrovni ministerstiev, teda správcov kapitol štátneho rozpočtu, kde sa predpokladá i očakáva maximálna miera odbornosti a vysokého právneho vedomia zodpovedných pracovníkov.

  Očakávania sa však nenapĺňajú. A práve preto, ale aj vo svetle uvedených nedostatkov sa potvrdzuje aktuálnosť ba až naliehavosť realizácie projektu štátnej pokladnice, ktorej pravidlá a rigorózna potreba ich uplatňovania by mali zabezpečiť oveľa vyššiu úroveň najmä rozpočtovej disciplíny prostredníctvom vyššej miery osobnej zodpovednosti, než je to dosiaľ, v rámci súčasného právneho poriadku. Nedostatky kvantifikované počtom porušení zákona majú totiž vo výslednici svoju prozaickú podobu, povedal by som, svoj ľudský rozmer - aspoň trochu zľaviť z nárokov, aspoň trochu privrieť oko, aspoň trochu sa priživiť.

  A výsledok? Veď to poznáme. Raz nie je v poriadku inventarizácia majetku, inokedy sa zase benevolentne neuplatní sankcia za spôsobenú škodu. Tu nedôslednosť znamená nehospodárne čerpanie rozpočtových prostriedkov, tam si zase činorodý štátny úradník zo štátnych prostriedkov zreparuje privátny byt atď. Zavše sa nevenuje dostatočná pozornosť vymáhaniu pohľadávok štátu, inokedy sa zase pokojne uhradia práce v cenách oveľa vyšších, než bolo dohodnuté v zmluve, vzápätí sa investuje do stratovej akcie, a to všetko ľahko, akoby bez zodpovednosti, ale s nadbytkom smutne známeho vedomia, že z cudzieho krv netečie. A za to cudzie sa v prítomnosti vari oveľa väčšmi ako kedykoľvek inokedy ráta, pravdaže, to štátne. Bezstarostne, a otázkou ostáva, či aj beztrestne.

  V prílohe číslo 2 predloženej správy si, vážené pani poslankyne a páni poslanci, môžete všimnúť prehľad oznámení Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky orgánom činným v trestnom konaní. Možno by ste rovnako ako ja radi vedeli čosi o priebehu a výsledkoch vyšetrovania, čosi o vine a treste. Zatiaľ sa musíme uspokojiť iba s tým, že to - až na bod číslo 5 - orgány činné v trestnom konaní skúmajú. Toto tvrdenie nechápte, prosím, ako kritiku, ale len a len ako konštatovanie daného stavu, že u nás je trestné konanie z rôznych príčin veľmi zdĺhavé. Zdĺhavá však, verte mi, nie je snaha niektorých štátnych manažérov obohatiť sa na úkor štátu. Napokon správa túto informáciu obsahuje.

  Ale to už hovoríme o osobitnej kapitole problémov, ktoré vyplývajú z nedostatkov sprevádzajúcich proces transformácie najmä v štátnej podnikovej sfére, kde okrem porušení ustanovení príslušných predpisov nachádzame tiež množstvo rôznych špekulatívnych aktivít na úkor majetku štátu a záujmov daňových poplatníkov. Na ilustráciu sme v tejto súvislosti uviedli v správe niektoré konkrétne prípady kontrolných zistení v štátnych podnikoch. Spomeniem Podpolianske strojárne Detva, Pozemné stavby Banská Bystrica, Štátne kúpele Piešťany atď. Tu už nešlo o benevolenciu či lacný prístup pri uplatňovaní predpisov. Tu išlo o sústredený záujem zmocniť sa štátneho majetku cieľavedomým konaním a jeho pretransformovanie cez spoločnosť s ručením obmedzeným do súkromných rúk. Zákon o štátnom podniku, Zákonník práce, manažérske zmluvy a ďalšie právne normy ako keby ani neexistovali. Musím však uviesť, že aj tu totálne zlyhala vnútorná kontrola a dohľad nad hospodárením s majetkom štátu. Žiaľ, tento stav pretrváva.

  Dovoľte mi uviesť jeden príklad za všetky, hoci je z tých, ktoré sme explicitne v správe neuviedli. Je to Zdroj, štátny podnik, Banská Bystrica a jeho bývalé závody. Najvyšší kontrolný úrad v tomto štátnom podniku odhalil tiež - opätovne mi prepáčte trochu expresívnejší výraz - nehorázne nedostatky. Také, čo vonkoncom nemohli vzniknúť z nedbalosti alebo z nevedomosti, ale jednoznačne ako cieľavedomé zmocnenie sa majetku štátu, a to bezplatne a za peniaze štátu. Prvý starostlivo pripravený krok: neprehľadná organizačná štruktúra, ktorá zastierala šafárenie, skrátka loviť v mútnych vodách. Podnikový riaditeľ a s ním riaditelia odštepných závodov úplne v rozpore s manažérskymi zmluvami, ale najmä s § 75 Zákonníka práce, veselo podnikali v súkromných obchodných spoločnostiach, ktoré si na tento účel zriadili. Pritom spomínaný paragraf úplne nedvojzmyselne hovorí, že vedúci organizácie a vedúci pracovníci v jeho priamej riadiacej pôsobnosti popri svojom zamestnaní nesmú vykonávať zárobkovú činnosť, ktorá je zhodná s predmetom činnosti organizácie, v ktorej sú zamestnaní.

  Pravdaže, ak sa poruší jeden paragraf, porušiť ďalšie, a to ktoréhokoľvek zákona, nebýva u takýchto tiežpodnikateľov žiaden problém. Výsledok? Rozkráda sa vo veľkom. Štátny majetok sa stráca doslova pred očami, doslova tečie do tých privátnych spoločností s ručením obmedzeným, ktoré ako keby huby po daždi vzišli z najbližšieho príbuzenského okolia činovníkov spomínaných a ďalších štátnych podnikov. Všetky mali spoločnú vlastnosť: prisali sa na finančné toky štátneho podniku, aby ho zbavili použiteľného majetku ešte skôr, ako sa bude privatizovať. A je akosi úplne v zhode s nemorálnou filozofiou týchto štátno-privátnych tiežpodnikateľov, že sa tak deje často za tichej účasti zástupcov zakladateľa v dozorných radách. Kalkulácia tu býva jednoduchá: za podnikateľské neúspechy sa nezatvára. A kým sa príde na podfuky, ak sa vôbec na ne príde, podnik je v likvidácii. Jeho pasíva však prevažujú nad aktívami. A žiaľ, pričasto sa stáva likvidátorom podniku ten, kto spôsobil jeho krach. Musím uviesť, že tento fenomén pôsobí, až na malé výnimky, takmer vo všetkých štátnych podnikoch, ktoré existujú, síce v rôznych podobách, ale s rovnakým cieľom.

  Poznanie sústredené v protokoloch a správach Najvyššieho kontrolného úradu má, milé pani poslankyne a vážení páni poslanci, aj takúto podobu, o akej som sa tu zmienil.

  Ak analyzujem jestvujúci stav použitých finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, stav hospodárenia, nakladania s majetkom štátu a jeho právami, jednoznačne musím povedať, že nie zákony a pravidlá sú zlé, ale naopak, pretrváva nedostatočné právne vedomie rešpektovať právne normy a predpisy. Za ich porušovanie sa nevyvodzujú dostatočné personálne závery. Ani vymáhanie spôsobených škôd, či už priamo, alebo súdnou cestou, nie je dostatočné. A keďže sa nedoceňuje, a teda ani nepreferuje vnútorná kontrolná činnosť, absentuje aj výchovne pôsobiaca prevencia.

  Popri uvedených výhradách však musím jedným slovom povedať to, že plnenie opatrení ako dôsledok kontrolných akcií Najvyššieho kontrolného úradu býva zväčša dôsledné, a teda pozitívne. Nedostatky sa odstránia, čo v nejednom prípade znamená priamy prínos do štátnej kasy.

  Ako príklad uvediem úspešne zvládnutie opatrení riaditeľmi tých daňových a colných úradov, kde malo plnenie opatrení doslova rukolapný efekt. Po upozornení na nedodržanie splátkového kalendára počas kontroly Najvyššieho kontrolného úradu bol na Colnom úrade v Nitre deklarantom zaplatený dlh vo výške 109 miliónov korún v priebehu troch dní. Celkový colný dlh v roku 1990 bol znížený o vyše 660 miliónov. Na dožiadanie bola vykonaná kontrola daňových subjektov v novozámockom daňovom úrade, po ktorej bola daňovému subjektu vyrubená daň v sume vyššej ako 10 miliónov korún.

  V Liptovskom Mikuláši daňový úrad dodatočne vyrubil takmer 3 milióny korún.

  Na Daňovom úrade v Martine Najvyšší kontrolný úrad zistil, že súkromnému podnikateľovi bol vrátený nadmerný odpočet dane z pridanej hodnoty z neodvedenej dane vo výške 12,2 milióna korún. V uvedenom prípade Najvyšší kontrolný úrad informoval finančnú políciu v Žiline, ktorá tento prípad doriešila.

  Na základe zistení Najvyššieho kontrolného úradu ministerstvo financií prijalo celý rad legislatívnych opatrení v oblasti daní, ciel, lotérií, kasín a iných hier, ktoré bude čoskoro prerokúvať aj Národná rada Slovenskej republiky. Teda kontrolný proces má aj svoje kladné stránky.

  Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

  Najvyšší kontrolný úrad vzal do úvahy pripomienky a návrhy poslancov vznesené pri prerokúvaní správy o kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu za rok 1994 a rozhodol v záujme pravidelnej informovanosti o kontrolných zisteniach predkladať priebežné správy z kontrolných akcií rozpočtovému výboru Národnej rady a ostatným parlamentným výborom, ktorých sa príslušná kapitola štátneho rozpočtu, resp. jej podriadená zložka dotýka. Myslím si, že toto opatrenie pomôže lepšej časovej informovanosti v práci výborov a poslancov Národnej rady. Teda nečakať až na výročnú správu o činnosti, ako to vyplýva z § 13 ods. 1 písm. b) zákona 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade. Sú, pravdaže, možné aj ďalšie aktivity, ako ich poznáme z činnosti iných najvyšších kontrolných inštitúcií, napríklad Spojených štátov, kde intelektuálny a odborný potenciál špičkových kontrolných ustanovizní bežne využíva kongres a senát v prevencii pri expertízach a podobných akciách. V tomto smere očakávam, že sa naša spolupráca s Národnou radou Slovenskej republiky bude naďalej prehlbovať v záujme jej potrieb.

  Pri tejto príležitosti mi dovoľte, prosím, pripomenúť poznatok, s ktorým sa stretávame u našich zahraničných partnerov v súvislosti s nezávislosťou Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky. Táto je deklarovaná Ústavou Slovenskej republiky, ako aj zákonom číslo 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade. Aby sa naplnila preambula zákona o nezávislosti Najvyššieho kontrolného úradu aj v oblasti financovania, žiada sa, aby kapitolu rozpočtu Najvyššieho kontrolného úradu v budúcnosti schvaľovala Národná rada, tak ako to bolo pri schvaľovaní rozpočtu na rok 1996.

  Dovoľte, aby som vás v závere svojho vystúpenia ubezpečil, že Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky bude aj naďalej dôsledne a nezávisle vykonávať svoju ústavou a zákonom stanovenú pôsobnosť s cieľom napomáhať efektívne využívať majetok a prostriedky štátu v oblasti hospodárenia a správy štátu. Najvyšší kontrolný úrad je v tejto súvislosti pripravený na hľadanie tých najúčinnejších foriem spolupráce s Národnou radou.

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • Ďakujem. Teraz prosím spoločnú spravodajkyňu výborov pani poslankyňu Teréziu Chlebovú, aby podala správu o výsledkoch prerokovania správy vo výboroch.

 • Vážený pán predseda Národnej rady, vážený pán podpredseda vlády, vážené kolegyne, kolegovia, ctení hostia,

  dovoľte mi, aby som vás oboznámila so spoločnou správou výborov Národnej rady Slovenskej republiky, okrem Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií štátnych funkcionárov, o výsledku prerokovania správy o výsledkoch kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky za rok 1995.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím číslo 916 z 11. apríla 1996 pridelil správu o výsledkoch kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu v Slovenskej republike za rok 1995 na prerokovanie všetkým výborom Národnej rady Slovenskej republiky okrem Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií štátnych funkcionárov, v termíne do 9. mája 1996. Zároveň poveril Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, aby pripravil správu o výsledkoch prerokovania materiálu vo výboroch a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.

  Všetky výbory, ktorým bola správa pridelená, ju prerokovali v určenom termíne s týmito výsledkami:

  1. Správu vzali na vedomie všetky výbory, ktoré o nej rokovali. Zároveň odporučili Národnej rade Slovenskej republiky, aby predloženú správu taktiež vzala na vedomie.

  2. Pri hodnotení správy Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody konštatoval, že správa nevenuje dostatočnú pozornosť rozboru príčin zistených nedostatkov a efektívnosti prijatých opatrení.

  3. V prijatých uzneseniach výbory uplatnili niektoré odporúčania. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť odporučil ministrovi financií Slovenskej republiky zrušiť tie organizácie, ktoré z prevádzkovania kasín, lotérií, stávkových hier, hracích automatov za rok 1996 nevykážu optimálny zisk pre štátny rozpočet. Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky odporučil, aby štátne orgány na ďalšej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky predložili poslancom informácie o riešení výsledkov kontrol Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, najmä tých, ktoré boli postúpené orgánom činným v trestnom konaní.

  4. Výbory vzniesli na svojich rokovaniach tiež nasledujúce požiadavky:

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci požiadal ministra vnútra Slovenskej republiky, aby informoval výbor o konkrétnych vykonaných krokoch vo veci zdĺhavých prešetrovaní nálezov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, ktoré nie sú riešené dlhší čas. Ide o oznámenie Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky podané orgánom Policajného zboru Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v predloženej správe v prílohe číslo 2.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť požiadal Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, aby venoval zvýšenú pozornosť kontrole organizácií, ktoré prevádzkujú kasína, stávkové hry, hracie automaty, výsledkom ich hospodárenia a prínosu pre štátny rozpočet.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody požiadal ministra životného prostredia Slovenskej republiky, aby predložil výboru písomné stanovisko k výsledkom kontroly Najvyššieho kontrolného úradu v rezorte ministerstva životného prostredia, uvedené v správe o výsledkoch kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky za rok 1995 v termíne do 15. mája 1996.

  Vážený pán predseda, prosím, aby ste po uvedenej správe otvorili rozpravu.

 • Ďakujem pekne, pani spravodajkyňa.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, otváram rozpravu k tomu bodu programu s konštatovaním, že mám sedem písomných prihlášok do rozpravy. Ako prvého mám tu pána poslanca Čarnogurského, ale medzitým, keď som prišiel, bola na stole prihláška pána poslanca Ftáčnika, takže neviem, kto sa prihlásil prvý.

 • Poznámka z pléna.

 • Mne je to úplne jedno, tak pani poslankyňa Ďurišinová. Ja to očíslujem tak, ako to mám teraz, takže pani poslankyňa Ďurišinová bude prvá, nech sa páči. Pán poslanec Čarnogurský bude druhý, pán poslanec Csáky bude tretí, pán poslanec Fogaš štvrtý, pani poslankyňa Schmögnerová piata, pán poslanec Šagát šiesty, pán poslanec Filkus siedmy a pán poslanec Ftáčnik bude ôsmy. Pán poslanec Sopko bude deviaty.

 • Ďakujem pekne.

  Vážené kolegyne, vážení kolegovia, vážený pán predseda Najvyššieho kontrolného úradu,

  pri študovaní správy o výsledkoch kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky za rok 1995 ma zaujalo viacero nálezov a výsledkov kontroly. Veľmi často sa tu objavuje porušovanie predpisov o účtovníctve, inventarizácii a evidencii majetku štátu, nedôvodné dodržiavanie predpisov o verejnom obstarávaní a neuplatňovanie sankcií voči zodpovedným pracovníkom za porušovanie predpisov, tak ako to vo svojom úvodnom vstupe konštatoval sám predseda Najvyššieho kontrolného úradu.

  Osobitne ma zaujala pasáž, ktorá sa venuje výsledku kontroly v akciových spoločnostiach Športniké, Tipos a CAS- -LOT. Mimochodom, o výsledku kontroly v akciovej spoločnosti Tipos nie je v správe ani čiaročka. Bola by som rada, keby pán predseda Najvyššieho kontrolného úradu potom povedal, ako to tam vyzeralo pri kontrole, či bolo všetko v poriadku.

  V správe sa sucho konštatuje, dovolím si citovať: "Pri kontrole boli zistené nedostatky systémového charakteru v rozhodovaní Ministerstva financií Slovenskej republiky o založení akciovej spoločnosti Športniké, ako aj o zrušení číselných hier prevádzkovaných akciovou spoločnosťou Tipos, ktoré sa negatívne prejavili na výťažkoch z prevádzkovania číselných lotérií. Tieto poklesli v roku 1994 oproti roku 1993 o 113 850 tisíc Sk. Športniké, akciová spoločnosť, za viac ako rok činnosti od svojho vzniku nezabezpečila štátu žiadne zdroje na financovanie telovýchovy a športu, ani príjmy štátneho rozpočtu vo forme dividend, naopak, vykázala stratu. Z tohto dôvodu vynaloženie prostriedkov štátu v sume 10 miliónov Sk ako vkladu do základného imania Športniké, akciovej spoločnosti, bolo neúčelné. Ministerstvo financií v priebehu kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky prijalo opatrenie na likvidáciu akciovej spoločnosti Športniké."

  Toľko strohé konštatovanie, že nekompetentnými a nesystémovými rozhodnutiami ministerstva financií vznikla športu a telesnej kultúre za posledné 3 roky niekoľko stomiliónová strata, pretože v § 5 zákona číslo 264/1993 Z. z. o Štátnom fonde telesnej kultúry sa hovorí, že hlavným zdrojom príjmov tohto fondu sú výnosy z lotérií, stávok a iných podobných hier.

  Určite si, vážené kolegyne a kolegovia, spomeniete, keď sa nám spoločne podarilo pri schvaľovaní rozpočtu na tento rok presadiť požiadavku, aby na účely štátnej reprezentácie mládeže a športu bolo navŕšené 100 miliónov korún, ale aj táto schválená suma zďaleka nepokrýva odôvodnené požiadavky športu a slovenskej reprezentácie. Ba čo viac, osoby, podotýkam, zodpovedné osoby za tieto nekompetentné rozhodnutia naďalej zotrvávajú na svojich miestach, ba v niektorých prípadoch výrazne postúpili v rebríčku popularity Ministerstva financií Slovenskej republiky, ako je to aj v prípade štátneho tajomníka tohto ministerstva pána Jozefa Magulu.

  V čase, keď sa rozhodovalo o protiprávnom založení akciovej spoločnosti Športniké, o porušení zákona rozhodol aj Najvyšší súd Slovenskej republiky a Generálna prokuratúra, pán Jozef Magula bol vrchným riaditeľom sekcie finančnej a ekonomickej politiky. Jeho podpis figuruje pod viacerými odpoveďami na listy, ktoré upozorňovali na nekontrolovateľný trh s povoleniami na prevádzkovanie a vznik nových stávkových spoločností, okamžitých lotérií, hier Bingo a výherných prístrojov. Z jedného takéhoto listu zo dňa 19. 5. 1994 si dovolím citovať. Tento list bol adresovaný akciovej spoločnosti Športka.

  Pán Jozef Magula píše: "Čo sa týka Vášho názoru, že hry, ktoré chce Športniké, akciová spoločnosť, hrať, nedávajú záruku ďalšej existencie zberní telovýchovných jednôt a klubov, považujeme ho za tendenčný, nemajúci žiadne racionálne odôvodnenie. Sme toho názoru, že hry, ktoré pripravuje Športniké, akciová spoločnosť, sú pre stávkujúcich atraktívnejšie a zabezpečujú väčší výťažok pre šport." Takto to posúdila aj dosť zvláštna výberová komisia. To si už dovolím citovať seba. Ďalej pokračuje: "K organizovaniu petície za zachovanie Športky, Sazky, 5 zo 40, Mates a Šanca uvádzame len toľko, že je to Vašou vecou. Pokladáme to však za pokus o vytváranie nátlaku na vládu, aby ste presadili svoje záujmy, a nie záujmy širokej športovej verejnosti". Toľko Jozef Magula.

  Takto si pán štátny tajomník predstavuje reprezentovať záujmy širokej športovej verejnosti. Myslím, že ak žijeme v právnom štáte, nestačí iba zrušiť stratovú spoločnosť, ale je nutné vyvodiť aj určitú personálnu zodpovednosť. Preto sa pýtam pána Magulu, či necíti morálnu zodpovednosť za stav, ktorý v telovýchove nastal.

  Najvyšší kontrolný úrad v prvej etape kontroly zohral veľmi kladnú úlohu, ale opatrenia na odstránenie nedostatkov a podvodov neboli zo strany Ministerstva financií Slovenskej republiky dotiahnuté do konca. Najvyšší kontrolný úrad ani netrval na splnení uvedených opatrení, prípadne neinformoval vládu o neporiadku na ministerstve financií v oblasti lotérií. Mrzí ma, že Najvyšší kontrolný úrad na základe výsledkov kontroly nezastavil jednu z najväčších korupčných afér v histórii Slovenskej republiky. Iba tým, že sa zastavili hry Športky, prišiel Štátny fond telesnej kultúry o 70 až 80 miliónov Sk. Akciová spoločnosť Športniké zo štátnych financií preinvestovala na zastaranú techniku niekoľko desiatok miliónov korún, pričom ju nakúpila za ceny výrazne nadhodnotené. Športniké má niekoľko desiatok miliónov dlhov a zo 190 miliónov tržieb neodviedla do Štátneho fondu telesnej kultúry ani korunu a, samozrejme, nezaplatí ani správny poplatok v hodnote 10 % z tržieb. Samozrejme, štátne prostriedky 10 miliónov korún, ktoré tam boli vložené, takisto asi nikto nikdy neuvidí.

  Tým, že ministerstvo financií odkúpilo 30 % podielu akcií spoločnosti s ručením obmedzeným Niké, prevzalo všetky záväzky a dlhy, ktoré táto spoločnosť vyrobila. Neporiadky na ministerstve financií v oblasti lotérií pretrvávajú a slúžia na obohacovanie úzkeho okruhu ľudí. Tak to bolo aj v prípadoch zrušenia hry Sazka. Mimochodom, sme v Európe jediná krajina, ktorá nemá takúto hru, a môže to ovplyvniť aj účasť našich futbalových klubov v európskych súťažiach. Bolo to takisto aj v prípade akciovej spoločnosti CAS-LOT, či v oblasti okamžitej lotérie, kde bola zistená nehospodárnosť pri prevádzkovaní.

  Na záver mi dovoľte parafrázovať jedného českého klasika v súvislosti s nedávnymi oslavami prvého mája. Tento citát znie: "První máj, druhý nemáj". Ten druhý je v tomto prípade slovenský šport a štátna pokladnica.

  Ďakujem.

 • Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia,

  zákon číslo 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade kladie Najvyššiemu kontrolnému úradu za úlohu kontrolu hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu republiky, s inými majetkovými aktívami a pasívami republiky, vymáhania daní, odvodov a podobne, atď. atď. Jedným slovom, zákon kladie Najvyššiemu kontrolnému úradu za úlohu celkovú kontrolu hospodárenia so štátnymi prostriedkami republiky, a to znamená, že od správy predsedu Najvyššieho kontrolného úradu predkladanej parlamentu sa očakáva, že táto správa bude obsahovať celkový, viac alebo menej systematický pohľad na hospodárenie s prostriedkami štátu, upozorní na nedostatky zistené pri kontrolnej činnosti, dajme tomu spomenie najzávažnejšie negatívne, či možno aj pozitívne. Jednoducho, že poskytne takýto celkový pohľad na hospodárenie aj z hľadiska kontroly.

  Keď posudzujeme predloženú správu z hľadiska týchto úloh, ktoré zákon Najvyššiemu kontrolnému úradu ukladá, musím konštatovať, že správa týmto požiadavkám zákona nezodpovedá. Správa im nezodpovedá preto, že nepodáva systematický komplexný pohľad na hospodárenie so štátnymi prostriedkami. Správa sa vyčerpáva v abstraktných vymedzeniach nedostatkov, ktoré Najvyšší kontrolný úrad zistil v jednotlivých rezortoch, na ministerstvách, prípadne v iných organizáciách, bez toho, aby tieto nedostatky nejakým spôsobom systematicky zaradil. Taktiež konkrétne zistené prípady nedostatkov uvádza vlastne len ako ilustráciu, ako príklady, ktoré, prosím, keď tento príklad platí, iný príklad nemusí platiť a podobne. Uvediem tu len niekoľko citátov z tejto správy na potvrdenie tohto svojho úvodného konštatovania.

  Musím povedať, že v tejto správe sa najčastejšie používajú slovné zvraty "najmä", "najčastejšie sa vyskytujúci", "predovšetkým", "a podobne", čiže nejde o nejaké vyčerpávajúce postihnutie čo aj len čiastkového javu, kontrolovaného či negatívneho, ale len o vytrhnutý príklad ilustrácie z kontrolovanej oblasti. Tak napríklad na strane 7 pri správe o kontrole ministerstva vnútra sa píše: "Jedným z najčastejšie sa vyskytujúcich nedostatkov v rámci uvedených kontrol bolo nedodržiavanie ustanovení zákona o verejnom obstarávaní. Išlo predovšetkým o zabezpečovanie tovarov, prác a služieb formou priameho zadania..." atď. a nasleduje "napríklad kontrola účelnosti organizácie Automobilové opravovne Bratislava ukázala..." atď.

  "Tematická kontrola hospodárnosti použitia rozpočtových prostriedkov v sekcii civilnej ochrany ministerstva vnútra ukázala nedostatočnú starostlivosť o technický stav hmotného investičného majetku, ktorá však bola limitovaná nedostatočným objemom vyčlenených finančných zdrojov. Napríklad nedodržanie termínov odovzdania staveniska investičnej akcie Kuchynsko-jedálenský blok, Humenné. Rezervy boli zistené aj v možnostiach zvýšenia príjmovej časti rozpočtu."

  "V rezorte ministerstva životného prostredia sa kontrolou zistili nedostatky najmä v oblasti verejného obstarávania, nakladania s majetkom štátu a čerpania prostriedkov Štátneho fondu životného prostredia."

  Ďalej: "Kontrolou bolo zistené, že napríklad Surmex, spol. s r. o., so sídlom vo Svidníku použila prostriedky fondu neúčelovo. To je v rozpore s § 5 ods. 5 zákona 128/1991 Zb."

  Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku: "Výsledky ďalších kontrol poukázali na rad nedostatkov vyplývajúcich z porušovania všeobecne záväzných právnych predpisov najmä v oblasti použitia prostriedkov osobitného účtu a v oblasti vypracúvania a vyhodnocovania privatizačných projektov, napríklad v rozpore s § 16..." atď.

  Takýmto spôsobom by som mohol pokračovať ďalej a nakoniec nemusím pokračovať, pretože správu máte pred sebou a môžete sa presvedčiť, že naozaj tieto príklady, ktoré som viac-menej náhodne vybral zo správy, sú typickými príkladmi a že celá správa je písaná takýmto štýlom, to znamená, že nedáva komplexný obraz o činnosti Najvyššieho kontrolného úradu a najmä nedáva komplexný obraz o používaní štátneho majetku z hľadiska kontroly.

  Správa má však aj vecné nedostatky. V časti III.1 v značnom počte prípadov podáva iba informáciu o tom, kde bola kontrola vykonaná, resp. predmet kontroly, ale bez konkretizácie kontrolných zistení so zreteľom na ich vecnosť, výstižnosť a zrozumiteľnosť vo vzťahu k právnym predpisom ako kritériám žiaduceho stavu.

  Na strane 11 v poslednom odseku nie je uvedené, v čom boli porušené smernice ministerstva pôdohospodárstva na poskytovanie dotácií v poľnohospodársko-potravinárskom komplexe. Na strane 12 v druhom odseku je kritizovaný Agrokomplex Nitra, že porušil štyri zákony, avšak nie je uvedené, v čom ich porušil.

  Na strane 18, kde sa píše o ministerstve zdravotníctva, sa v predposlednom odseku uvádza, že ministerstvo zdravotníctva porušilo štyri rôzne zákony, ale tiež nie je uvedené v čom.

  Na strane 22 je uvedené, že boli zistené nedostatky väčšieho charakteru najmä v kapitole Kancelária prezidenta republiky, ale nie je uvedený ani jeden predpis, ktorý by bol v súvislosti so zistenými nedostatkami porušený.

  Na strane 23 vo štvrtom odseku chýbajú k bombastickým tvrdeniam číselné údaje, napríklad o krátení tržieb, o zatajovaní príjmov, neplnení daňových povinností a podobne.

  Správa má nedostatky svedčiace o nerešpektovaní niektorých ustanovení zákona o Najvyššom kontrolnom úrade.

  Na strane 19 - Fakultná nemocnica Louisa Pasteura Košice - je konštatované kontrolné zistenie Najvyššieho kontrolného úradu z júla 1995, podľa ktorého boli tejto nemocnici v decembri 1993 poskytnuté prostriedky zo štátneho rozpočtu na likvidáciu infekčnej hepatitídy, ale časť nepoužitých prostriedkov (6,2 milióna korún) nebolo zúčtovaných so štátnym rozpočtom. Tento stav svedčí o neznalosti predpisov zo strany vedenia Najvyššieho kontrolného úradu, pretože takéto zistenie sa nemá riešiť až na pôde Národnej rady v máji 1996, ale predseda Najvyššieho kontrolného úradu to mal riešiť buď v stanovisku Najvyššieho kontrolného úradu k návrhu štátneho záverečného účtu, alebo tiež formou oznámenia ministerstvu zdravotníctva, a to podľa § 20 ods. 1 zákona o Najvyššom kontrolnom úrade.

  Na strane 28 - Podpolianske strojárne Detva - je za poslednou odrážkou uvedených osem prípadov nehospodárneho nakladania s majetkom štátneho podniku, ktoré však nebolo možné, podľa predkladateľa tejto správy, kvalifikovať ako porušenie zákona číslo 111/1990 Zb. o štátnom podniku. Otázka preto znie, podľa čoho to teda Najvyšší kontrolný úrad kvalifikoval ako nehospodárne nakladanie s majetkom štátneho podniku.

  Uvedené vybrané príklady svedčia o neodbornej a kontrolne nespôsobilej vyjadrovacej schopnosti, ale najmä o nerešpektovaní § 3 zákona o Najvyššom kontrolnom úrade.

  Na strane 30 je v predposlednom odseku uvedené, že vo všetkých prípadoch boli protokoly o výsledku kontroly prerokované v súlade s § 15 ods. 1, ale tam uvedené ustanovenie 15 ods. 1 písm. c) nemá nič spoločné s prerokovaním protokolu, ale stanovuje vecný obsah vypracovania protokolu o výsledku kontroly.

  Niektoré zásadné nedostatky tejto správy: správa je v niektorých prípadoch poznačená politickou, resp. osobnou zaujatosťou funkcionárov Najvyššieho kontrolného úradu voči niektorým osobám v štátnych orgánoch alebo v štátnych podnikoch. Dôkazom toho sú nielen programované kontroly v týchto subjektoch, ale aj zoširoka rozoberané tzv. kontrolné zistenia v tejto správe so zveličovaním nedostatkov slovami, ktoré nie sú podložené porušením všeobecne záväzných právnych predpisov.

  Na strane 22 v druhom odseku správa hovorí o nedostatkoch väčšieho rozsahu zistených v Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky, ale nie je uvedený ani jeden predpis, ktorý mal byť porušený vo väzbe na konštatované nedostatky. Naproti tomu na strane 18 správy nie sú použité zveličovacie slová o nedostatkoch väčšieho rozsahu, ale sa len stroho konštatuje, že na ministerstve zdravotníctva boli zistené porušenia zákonov. A hoci išlo o porušenie 4 konkrétnych zákonov, nie je pritom ani uvedené, v čom boli porušené.

  Príkladom vyrovnávania si osobných účtov funkcionárov Najvyššieho kontrolného úradu z pozície terajšej moci voči niektorým osobám v štátnych podnikoch je navigácia kontroly do tzv. záujmových subjektov, čo dokumentuje aj najrozsiahlejší a zveličujúci popis v tejto správe o kontrolných zisteniach v týchto dosiaľ ešte nesprivatizovaných subjektoch.

  Na stranách 19-21 sú zveličujúcim spôsobom opísané tzv. závažné nedostatky zistené v štátnom podniku Slovenské liečebné kúpele Piešťany. Práve výsledky kontroly v tomto kontrolovanom subjekte sú naširoko rozpísané, akoby pod nátlakom. Pritom celý text je spracovaný nevýstižným, a teda nekvalifikovaným spôsobom, približujúcim skôr procedúru či genézu pri postupe kontroly v uvedenom štátnom podniku, ktorý patrí do protokolu, a nie do správy pre Národnú radu. Tendenčnosť v tomto prípade vyplýva aj z obsahu odseku 5 na strane 21 správy, kde je uvedená bombastická kritika nedostatkov, ale bez uvedenia aspoň jedného predpisu, ktorý by bol porušený.

  Podobne sú zoširoka opísané aj nedostatky v štátnom podniku Pozemné stavby Banská Bystrica, kde je doteraz riaditeľom Ing. Bernard Pekár, bývalý nadriadený súčasného predsedu Najvyššieho kontrolného úradu pána Balejíka, vtedy vo funkcii riaditeľa závodu 04 Zvolen, a terajšieho podpredsedu Národnej rady pána Ľuptáka. Na rozdiel od formulácie kontrolných zistení v iných subjektoch, ktoré sú v tejto správe uvedené len stroho, opisované zistenia v tomto štátnom podniku sa zaoberajú hospodárskymi výsledkami podniku v rokoch 1992-1994, porušením Zákonníka práce zo strany riaditeľa, nedôsledným vymáhaním pohľadávok, ale aj rozsiahlym opisom potreby orientovania pôsobnosti na zefektívnenie reprodukčného procesu.

  Niektorým ústredným orgánom štátnej správy, napríklad Slovenskej informačnej službe, ministerstvu spravodlivosti, ministerstvu dopravy, pôšt a telekomunikácií, ministerstvu pre správu a privatizáciu národného majetku, úradu vlády a ďalším, sa kontrola Najvyššieho kontrolného úradu doslova vyhýba, i keď podľa zákona o rozpočte a zákona o rozpočtových pravidlách sú ministerstvá a ostatné ústredné orgány správcami svojich rozpočtových kapitol a zodpovedajú za správne hospodárenie s prostriedkami štátneho rozpočtu. Táto skutočnosť svedčí o tom, že najvyšší funkcionári Najvyššieho kontrolného úradu vedome porušujú zásadu o nezávislosti Najvyššieho kontrolného úradu uvedenú v § 1 zákona o Najvyššom kontrolnom úrade, ktorý stanovuje, že Najvyšší kontrolný úrad je štátny orgán a vo svojej kontrolnej činnosti má byť nezávislý tým, že je viazaný len zákonom.

  Je dôvodné podozrenie, že z úmyselných dôvodov sa do tejto správy nedostali pôvodné kontrolné zistenia z kontroly v Tlačovej agentúre Slovenskej republiky, ale len tzv. zistenia z opraveného protokolu o výsledkoch kontroly, pričom kontrolné zistenia z vykonanej kontroly v SZPK, kde bol s vedomím predsedu Najvyššieho kontrolného úradu protokol tiež prepracovaný, v tejto správe chýbajú. Pritom, ako je viacerým poslancom Národnej rady známe, problematika vedomého prepracovania zistení uvedených kontrolou s cieľom neodhalenia závažných zistení v uvedených subjektoch bola signalizovaná Najvyššiemu kontrolnému úradu. Výsledkom týchto signálov bolo premiestnenie kontrolórky do inej sekcie, s výstrahou.

  V správe je uvedené, že v rámci 103 vykonaných kontrolných akcií bola uskutočnená kontrola v 208 kontrolovaných subjektoch. Ak je tento údaj pravdivý, tak podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona o Najvyššom kontrolnom úrade vypracovali kontrolóri 208 protokolov o výsledku kontroly a predseda Najvyššieho kontrolného úradu bol povinný podľa § 20 ods. 1 uvedeného zákona zabezpečiť oznamovaciu povinnosť príslušným orgánom o zistených nedostatkoch.

  Na strane 30 je v poslednom odseku správy uvedené, že v roku 1995 Najvyšší kontrolný úrad uplatnil oznamovaciu povinnosť v zmysle zákona o Najvyššom kontrolnom úrade len v 27 prípadoch. Uvedené skutočnosti svedčia o tom, že predseda Najvyššieho kontrolného úradu a jeho podpredsedovia si neplnia povinnosti ustanovené zákonom o Najvyššom kontrolnom úrade. Z toho, ako aj z ďalších uvedených skutočností vyplýva, že aj touto správou funkcionári Najvyššieho kontrolného úradu preukázali naplnenie skutkovej podstaty na uplatnenie § 12 ods. 2 písm. c) zákona o Najvyššom kontrolnom úrade, to znamená pochybnosti o správnosti nimi zastávaných funkcií.

  Formálne nedostatky sú: v poslednej vete je na druhej strane v správe číselne analyzovaný stav pracovníkov Najvyššieho kontrolného úradu, ale bez uvedenia podstatného údaja, a to počtu výkonných kontrolórov, tých, ktorí sú v protokoloch uvedení s poznámkou "protokol vypracovali", k celkovému počtu pracovníkov Najvyššieho kontrolného úradu v percentuálnom vyjadrení. Podľa overených informácií viac ako jednu tretinu pracovníkov Najvyššieho kontrolného úradu tvorí obslužný personál tohto úradu, hoci hlavnou náplňou činnosti tohto orgánu je výkon kontroly, a nie rozbujnená administratívna činnosť v záujme riešenia zamestnanosti svojich blízkych a koaličných partnerov.

  Tak napríklad bola zriadená funkcia tlačového tajomníka Najvyššieho kontrolného úradu, hoci tento vedúci pracovník svoju funkciu v praxi vôbec nevykonáva. Je to bývalý redaktor denníka Slovenská republika. Predseda Najvyššieho kontrolného úradu zriadil funkcie poradcov pre predsedu a podpredsedov, hoci pracovníci Najvyššieho kontrolného úradu viackrát signalizovali, že takéto funkcie sú zbytočné, pretože riaditelia kontrolných sekcií nevykonávajú kontrolnú činnosť. Počas výkonu kontroly ich pracovníkov sú po celý čas so svojimi sekretárkami v úrade, v budove Najvyššieho kontrolného úradu, a teda môžu a majú byť využívaní aj ako bezprostrední poradcovia pre predsedu a podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu.

  Zbytočne rozmnožený je aj administratívny aparát vedúcich pracovníkov tzv. obslužných činností na Najvyššom kontrolnom úrade. Napríklad pri zriadení Najvyššieho kontrolného úradu bola vytvorená funkcia riaditeľa sekretariátu Najvyššieho kontrolného úradu, ale z uvedených osobných záujmov bola zriadená neadekvátna honosná funkcia riaditeľ kancelárie Najvyššieho kontrolného úradu a ďalší vedúci sekretariátu predsedu Najvyššieho kontrolného úradu. Takto prebujnený aparát s vytvorením množstva neopodstatnených vedúcich funkcií v ňom je na úkor stabilizácie preukazne kontrolne spôsobilých pracovníkov Najvyššieho kontrolného úradu a zabezpečenia ich optimálneho počtu na zákonom stanovený obsah a rozsah kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu. Tento stav svedčí o nehospodárnom vynakladaní mzdových prostriedkov zo štátneho rozpočtu práve v Najvyššom kontrolnom úrade.

  Na stranách 30 až 33 o medzinárodnej spolupráci sú sebachvalnou reklamou zvýrazňované úspechy z medzinárodnej spolupráce s kontrolnými orgánmi, pričom v zásadných otázkach správa obsahuje falzifikovanie skutočnosti. Totiž dá sa dokázať, že uvádzané semináre, prednášky a stretnutia expertov neboli vôbec zamerané na zjednocovanie metodiky kontrolnej činnosti vrcholných kontrolných orgánov štátov a vzájomnej výmeny skúseností z vlastnej kontrolnej činnosti. Svedčia o tom správy z týchto pracovných stretnutí, z ktorých nevyplývajú žiadne závery na uplatňovanie zjednocovania metodiky kontroly s medzinárodnými kontrolnými orgánmi.

  Aj na tzv. odborné stáže v zahraničí, najmä do USA, boli vybraní najmenej kontrolne spôsobilí pracovníci Najvyššieho kontrolného úradu, napríklad len s jednoročnou praxou v kontrole, pričom nešlo o odbornú stáž, len o zdokonaľovanie sa v cudzom jazyku.

  Niektoré vybrané argumenty tohto stanoviska k obsahu predmetnej správy Najvyššieho kontrolného úradu poukazujú na to, že funkcionári tohto orgánu nezabezpečujú kontrolnú činnosť v súlade najmä s uvedenými ustanoveniami § 1, 3, 13, 15 a 20 zákona o Najvyššom kontrolnom úrade, takže predmetná správa nedáva objektívny obraz Národnej rade o skutočnom orientovaní sa kontrolnej činnosti tohto orgánu, kvality spracovania jej výsledkov a využívania kontrolných zistení na zabezpečovanie odstraňovania nedostatkov najmä formou systémových opatrení.

  Na druhej strane argumentované chyby a nedostatky v tejto správe tiež dokresľujú neodkladnosť riešenia nekompetentného riadenia tohto orgánu, čo v konečnom dôsledku ide nielen na úkor plnenia požadovanej funkcie tejto kontrolnej inštitúcie, ale aj na úkor neúčelného využívania značnej časti prostriedkov štátneho rozpočtu na jalovú a politicky zneužívanú kontrolu týmto orgánom.

  Na záver konštatujem, že úvodný prednes predsedu pána Balejíka na tomto zasadnutí rovnako neodstránil nedostatky, ktoré som spomenul, alebo neobsahoval údaje, ktoré by podľa zákona o Najvyššom kontrolnom úrade takáto správa mala obsahovať. Preto ak pán predseda ukončil svoj prejav vôľou prehlbovať spoluprácu Najvyššieho kontrolného úradu s Národnou radou Slovenskej republiky, konštatujem, že touto správou sa spolupráca medzi týmito dvoma vrcholnými ústavnými orgánmi neprehĺbila.

  Na záver navrhujem, aby Národná rada neschválila predloženú správu.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánu poslancovi, len chcem povedať, pán poslanec, že túto správu neschvaľujeme, len ju berieme na vedomie.

  S faktickou poznámkou sa hlási pán poslanec Maxon.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Z vystúpenia pána poslanca Čarnogurského, napriek tomu, že citoval niektoré pasáže predloženej správy, mám jednoznačne pocit, že tú správu nečítal. A ak ju teda čítal, tak mi je veľmi ľúto, že nepochopil jej celý zmysel a jej orientáciu. Chcel by som ho predovšetkým upozorniť na skutočnosť, že správa bola spracovaná podľa § 5 ods. 3 zákona o Najvyššom kontrolnom úrade.

  Vážený pán poslanec Čarnogurský, to, čo ste od správy očakávali, bude predmetom správy k štátnemu záverečnému účtu, bude spracované podľa § 5 ods. 1. Toto som považoval za potrebné zdôrazniť.

 • Ďakujem. Pán podpredseda Ľupták.

 • Ďakujem. Chcel by som reagovať na pána poslanca Čarnogurského. Ako keby tu bol najmúdrejší. Nikto tu nemá rozum, asi len on.

  Pán Čarnogurský, uvedomte si jedno, že Bernard Pekár už nie je podnikovým riaditeľom, dávno je odvolaný.

  Po prvé: Neviem, kto, kedy vám tú správu písal. A dobre, že ste nenašli ešte môjho starého otca, kde pracoval, keď ešte nachádzate mňa, aj Balejíka nachádzate. Pozreli by sme sa na vás, kde ste pracovali, ako ste chceli robiť a ako vás jeden šofér hodil do blata. Viem aj o tom.

  Ďakujem.

 • Ďalej je do rozpravy prihlásený pán poslanec Csáky a pripraví sa pán poslanec Sopko.

 • Vážená Národná rada Slovenskej republiky, vážený pán predseda,

  chcel som vystúpiť k predloženej správe o činnosti Najvyššieho kontrolného úradu a chcel som aj ja kritizovať činnosť Najvyššieho kontrolného úradu v rôznych konkrétnych oblastiach. Chcel som kritizovať aj skutočnosť, že Slovenská špecialita - samokontrola vládnej koalície - nie je až taká účinná, ako to niektorí predpokladali, a chcel som poukázať aj na skutočnosť, že zákon o Najvyššom kontrolnom úrade je nedokonalý a neumožňuje Najvyššiemu kontrolnému úradu kontrolovať najväčšiu finančno-ekonomickú transakciu našich čias, konkrétne privatizáciu.

  Považoval som správu Najvyššieho kontrolného úradu za nedostatočnú, ale priznám sa, že vystúpenie pána predsedu Najvyššieho kontrolného úradu ma trošku prekvapilo. Mám ten názor, že v jeho ústnej správe, ale samozrejme aj vo vystúpeniach mojich kolegov, odzneli také vážne vyhlásenia, pred ktorými nemôže náš parlament zatvárať oči.

  Pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, preto sa obraciam na vás a myslím si, že k týmto vážnym skutočnostiam by sme mali pristúpiť oveľa zodpovednejšie a predovšetkým systémovo. Z toho dôvodu si dovoľujem navrhnúť procedurálny návrh.

  Navrhujem, aby dnešná diskusia k tomuto bodu prebehla tak, ako je plánovaná. Navrhujem však, aby nebola dnes ukončená, aby sme dnes neprijali nič nehovoriace uznesenie, ktoré je pripravené. Navrhujem tento bod prerušiť a dokončiť ho na júnovej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Som toho názoru, že tento týždeň by poslanecké kluby mali analyzovať vzniknutú situáciu, a bolo by dobre na budúci týždeň zvolať aj politické grémium k tomuto problému za účasti pána predsedu Najvyššieho kontrolného úradu, kde by sme sa snažili hľadať systémové riešenie vrátane možnej zmeny zákona o Najvyššom kontrolnom úrade.

  Dovoľte, aby som sa v tejto časti obrátil na poslancov Združenia robotníkov Slovenska s prosbou, aby podporili môj návrh, aby neprijali uznesenie, ktoré máme pripravené, ktoré nič nerieši. Ak svoje vystúpenia a svoje výroky o tom, že chcú efektívnu kontrolu v tomto štáte, myslia skutočne vážne, opakujem, nech ide o hospodárenie s prostriedkami vládnej koalície alebo s prostriedkami opozície, ide o hospodárenie so štátnymi finančnými prostriedkami, aby sme sa snažili hľadať spoločné a systémové riešenie.

  V druhej časti svojho vystúpenia mi dovoľte poukázať na jednu konkrétnu anomáliu, a to na financovanie národnostných kultúr.

  Všetci v tejto sále vieme, že v rezorte ministerstva kultúry sa hospodári veľmi čudným, politikou zaváňajúcim ...

 • Pán poslanec, dovoľte, chcem sa len niečo opýtať. Povedali ste, že treba prerušiť rozpravu a pokračovať na budúcej schôdzi. Skončíte s vaším referátom? Alebo...

 • Pán predseda, povedal som, aby diskusia prebehla tak, ako je plánovaná, a keď...

 • Čiže po skončení posledného diskutujúceho. Ďakujem.

 • ...už nebude nikto diskutovať, aby sme o tom dali hlasovať.

  Všetci v tejto sále vieme, že v rezorte ministerstva kultúry sa hospodári veľmi čudným, politikou zaváňajúcim, tzv. grantovým systémom. Typickým príkladom je hospodárenie s 58-miliónovou viazanou sumou na podporu menšinových kultúr, z ktorých sa veľkoryso financujú stranícke tlače Slovenská republika a Hlas ľudu, vydavateľstvo Kubko Goral, vydávajúce nečitateľné publikácie Slovenský sever a Slovenský juh.

  Z tohto balíka sa podporujú aj ďalšie propagandistické publikácie vlády, ako aj určité aktivity nanovo vytvorených skupín tzv. vládnych Maďarov pod pseudonymom Maďarské ľudové hnutie za zmierenie a prosperitu. Tí ako osobní priatelia niektorých vedúcich predstaviteľov HZDS, už stačili premrhať v minulom roku ťažké milióny z tohto balíka a podľa našich najnovších informácií ich čaká obdobný "krutý" osud aj v tomto roku.

  Chcem oznámiť, že v mene Maďarskej koalície budeme interpelovať aj pána ministra kultúry. Ako je možné, že registrovaná politická strana figuruje medzi dotovanými kultúrnymi inštitúciami zo strany ministerstva kultúry?

  Narážam na finančné machinácie okolo titulu Életünk - Náš život, ktorý dostal aj teraz, v máji, 2-miliónovú dotáciu. Smutnou iróniou celého procesu je, že pritom národnostné kultúry sa dostali na pokraj záhuby. Ich skutočná dotácia klesla ani nie na desatinu úrovne z roku 1994 a navyše, pán minister kultúry zrejme aj kvôli svojim známym, ktorým sa páčia isté nehnuteľnosti, si dovoľuje zrušiť štátny súbor piesní a tancov Mladé srdcia - Ifjú szívek, ktorý existoval aj v rokoch najtvrdšieho komunizmu.

  Vlani jeden z vedúcich pracovníkov Najvyššieho kontrolného úradu sám prišiel na to, že aj v tomto prípade svojvoľného rozdávania peňazí z účelovo viazanej sumy ide o hrubé porušenie existujúcich zákonov Národnej rady Slovenskej republiky. Konkrétne je to zákon o rozpočtových pravidlách a zákon o štátnom rozpočte. Chcel pristúpiť ku kontrole v tejto oblasti a výsledkom procesu bolo nie ozrejmenie prípadu, ale, aj to je zrejme slovenská špecialita, jeho odvolanie z funkcie.

  Poslanci Maďarskej koalície sa vlani obrátili na pána predsedu Najvyššieho kontrolného úradu v tejto veci a pán predseda Balejík nám listom odpovedal, že ku kontrole v tejto veci pristúpi Najvyšší kontrolný úrad v apríli roku 1996. Vzhľadom na to, že o tomto kroku zatiaľ žiadne vedomosti nemáme, dovoľte, aby som teraz zopakoval našu požiadavku na realizovanie kontroly Najvyššieho kontrolného úradu v tejto veci.

  Vážený pán predseda Najvyššieho kontrolného úradu, v mene dvoch poslaneckých klubov Maďarskej koalície vás verejne žiadam, aby ste preverili hospodárenie ministerstva kultúry v oblasti využívania zákonom garantovaných financií na podporu kultúr národnostných menšín v zmysle uvedených skutočností. Žiadam o vyslovenie nálezu, že spôsobom, akým sa použili tieto účelovo viazané prostriedky, boli porušené platné zákony Národnej rady Slovenskej republiky, konkrétne zákon o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1995 a zákon o rozpočtových pravidlách.

  Takto spôsobené škody majú byť uhradené z iných prostriedkov Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a rozdelené dodatočne v roku 1996 menšinovým kultúrnym organizáciám tak, že pri tomto akte sa zohľadní aj ich početnosť a spôsob rozdelenia bude v súlade s článkom 34 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky. Komisie, ktoré budú rozhodovať o týchto dotáciách, budú zložené z legitímnych zástupcov jednotlivých menšín.

  Vážené dámy, vážení páni, ďakujem.

 • Ďakujem. Pán poslanec Sopko a po ňom pani poslankyňa Schmögnerová. Pardon, s faktickou poznámkou sa ešte hlási pán poslanec Gaľa.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda.

  Pán poslanec Csáky hovoril v úvode svojho vystúpenia o zarážajúcom deficite kontroly nad najväčšou finančnou operáciou v dejinách Slovenska, nad procesom privatizácie, ktorú realizuje Fond národného majetku.

  Združenie robotníkov Slovenska vo svojom programe deklaruje záujem kontroly nad týmto procesom. Dovoľte mi citovať... (Hlasy zo sály: "Hovorte do mikrofónu.")

 • Ďakujem za zapnutie.

  V týždenníku Hlas robotníkov Slovenska na štvrtej strane v rubrike Občania sa pýtajú, my odpovedáme, sa konštatuje, že za jeden rok pôsobenia na politickej scéne Združenie robotníkov Slovenska podalo na schválenie do parlamentu aj ďalšie zákony. Citujem: "Najdôležitejším podaním je novela Ústavy Slovenskej republiky, ktorú podala naša strana, a to, aby Najvyšší kontrolný úrad mohol vstúpiť na kontrolu do Fondu Národného majetku. Všetky politické subjekty na politickej scéne sa tomuto bránia. Viaceré zákony sú v štádiu riešenia a budú schvaľované priebežne." Koniec citátu z týždenníka.

  Chcem len upozorniť, že mám pred sebou hlasovanie o návrhu pána Fica, aby do programu 15. schôdze bol zaradený návrh skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon číslo 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky. Cieľom tejto novelizácie je vlastne to, aby Najvyšší kontrolný úrad mohol vstúpiť do Fondu národného majetku na vykonanie kontroly. Chcem upozorniť, že okrem jedného poslanca zo Združenia robotníkov Slovenska sa všetci poslanci Združenia robotníkov Slovenska zdržali hlasovania o tomto návrhu.

  Ďakujem.

 • Áno, ďakujem, odpoviem. Tento návrh už raz bol predložený parlamentu a práve my a SDĽ sme hlasovali za to, ale vy ste nehlasovali. Tak my už druhýkrát nebudeme hlasovať...

 • Nezrozumiteľné slová zo sály.

 • Bolo to tak, ten zákon predkladal pán poslanec Benčík.

 • Ďakujem. Prosím, pán poslanec Sopko.

 • Vážený pán predseda Národnej rady, vážená Národná rada, kolegyne, kolegovia poslanci,

  prerokúvame veľmi dôležitú správu o výsledkoch kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu za minulý rok. Pri každej previerke aj pri každej kontrole sú určité zistenia, sú určité nedostatky. V správe Najvyššieho kontrolného úradu sú však mimoriadne závažné nedostatky, ktoré svedčia o tom, že v našej spoločnosti pretrvávajú tendencie neoprávneného obohacovania sa a získavania majetku i majetkového prospechu - použijem starý výraz - z nepoctivých zdrojov. Z rozpravy vyplýva, že tieto tendencie sú priebežne zisťované v hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu, v nakladaní so štátnym majetkom, pri vyrubovaní aj vymáhaní daní v oblasti privatizácie, pri prevode majetku na iné osoby, pri vyberaní colného dlhu a podobne.

  Myslím si, že dokážeme s veľkou presnosťou určiť, kde sú dnes v našej spoločnosti rizikové miesta, kde hrozí nebezpečenstvo rozkrádania alebo zneužívania majetku štátu, kde nachádza živnú pôdu korupcia aj úplatkárstvo. Do týchto rizikových miest by mal byť prednostne orientovaný celý kontrolný aj finančný systém štátu, v prvom rade na prevenciu, ale rovnako aj na pružné reagovanie na výsledky kontrolnej činnosti. Povedzme si otvorene, že to tak nie je. Inak by nepretrvávali negatívne tendencie a neexistovali by odsúdeniahodné aj odstrašujúce prípady drancovania štátu, ktoré v minulosti nemajú obdobu.

  Výsledky činnosti Najvyššieho kontrolného úradu, táto správa aj zistené nedostatky by mali byť podnetom na vážne zamyslenie nad účinnosťou súčasného kontrolného a finančného systému štátu, aj nad účinnosťou prijatých opatrení zo strany vlády Slovenskej republiky, aj zo strany ústredných orgánov štátnej správy. Výsledky kontrolnej činnosti svedčia jednoznačne o tom, že medzi nami stále existujú jednotlivci a skupiny ľudí na rôznych, aj na najvyšších úrovniach riadenia štátu, u ktorých uplatňovanie zásad zákonnosti nie je na zodpovedajúcej úrovni. Protispoločenské konanie osôb dnes určuje aj veľká ľahostajnosť okolia, malý záujem o spoločenský majetok, nedostatočná kontrola zo strany vedúcich hospodárskych pracovníkov, ktorí sú vo funkciách.

  Za tento alarmujúci stav, aj keď nie priamo, sme politicky zodpovední aj my poslanci, pretože v mnohých prípadoch sa o nedostatkoch aj vie, ale nevyvodzujú sa potrebné závery. Inými slovami, tento stav mnohým, hlavne tým z koalície, vyhovuje - čím kalnejšia voda, tým sa ľahšie loví.

  Vážené kolegyne, kolegovia, ľudské správanie nemožno regulovať len zákonmi, príkazmi, vyhláškami a smernicami. Nezastupiteľné miesto v tejto spoločenskej oblasti má i verejná mienka, verejná kritika, ale aj zásadová personálna práca založená na odbornosti a morálnych hodnotách pracovníkov, a nie na politickej príslušnosti. Mám pocit, že mnohým z vládnych predstaviteľov chýba dnes už aj odvaha. Odvaha pozrieť sa pravde do očí, odvaha otvorene poukázať na kritický stav spoločnosti v hospodárení s majetkom a prostriedkami štátu, otvorene a kriticky odhaľovať, ale aj zabraňovať ďalším a ďalším prípadom, ktoré sa opakujú a dokonca narastajú.

  Zo správy mám pocit, že ani na ministerstvách sa nevyžaduje, aby sa dôsledne uplatňovala kontrolná činnosť vyplývajúca pre každého priamo z funkcie, pretože je neoddeliteľnou súčasťou práce aj pracovných hodnotení. Či dnes to už neplatí? Ale platí, a viac ako v minulosti, pretože rozvoj demokracie by mal znamenať predovšetkým viac disciplíny a zodpovednosti. Ale od hlavy, od vrchu, od ministerstiev smerom nadol. Ak porovnávame nedostatky zistené na ministerstvách Najvyšším kontrolným úradom v roku 1994 - každý z nás túto správu má - a porovnáme ju so správou, ktorú dnes prerokúvame za rok 1995, zisťujeme, že k náprave takmer nedošlo.

  Dovoľte mi, aby som ešte vyjadril vlastný názor k časti správy III o stave v daňových kontrolách. Všeobecne sú známe skúsenosti, že predkladané protokoly o vykonaní daňových kontrol zo strany daňových úradov nie vždy spĺňajú požiadavky takého charakteru, aby na základe týchto kontrol bolo možné posúdiť, či daňový subjekt úmyselne porušil povinnosti pri spracovaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie. Myslím tým skutočnosť, že zápisnice z daňových kontrol nie sú vždy konkretizované a nie sú pripájané také dôkazné materiály, o ktorých by bolo možné usúdiť, či zistené kontroly odôvodňujú podozrenie z trestného činu skrátenia dane podľa § 148 Trestného zákona.

  Veľmi často chýbajú vysvetlivky platcu dane, jeho stanovisko k vykonanej kontrole, spôsob, akým daňové priznanie spracoval, a podobne. Takisto ako pán Balejík, predseda Najvyššieho kontrolného úradu, chcem i ja povedať, že súčinnosť orgánov činných v trestnom konaní pri objasňovaní daňových trestných činov nie je na požadovanej úrovni a je tu veľký priestor na daňové machinácie. Jednoznačne chýba koordinácia, koordinačná súčinnosť s cieľom ujasnenia toho, čo všetko je potrebné zabezpečiť zo strany daňových úradov, čo všetko by takéto protokoly mali obsahovať, ak sú predložené na posúdenie prokuratúre.

  Generálna prokuratúra podľa štatistických prehľadov veľmi dobre vie, že len pre mizivé percento z počtu oznámení o podozrení z trestného činu skrátenia dane bol daný pokyn na vznesenia obvinenia. To znamená, že konečný efekt obžalovateľností je veľmi nízky, a mne sa zdá, že sa na kontrolu v našej spoločnosti len hráme. Práca daňových úradov, činnosť prokuratúry a iných orgánov v prípravnom konaní, aj keď je náročná, nie je efektívna. A treba hľadať príčiny. Kde sú? V daňových predpisoch, v ich častých zmenách, v nedostatočnej metodickej práci daňových úradov, v práci prokuratúry, v práci orgánov polície, v nedostatočnej súčinnosti?

  Nebuďme preto k tomu ľahostajní a teraz, keď prerokúvame závery previerok Najvyššieho kontrolného úradu, skúmajme aj ďalšie príčiny a hľadajme účinný postup všetkých zainteresovaných zložiek. Musíme si uvedomiť, že dnes, v období transformácie majetku, sa v ekonomickej oblasti za jeden rok udeje toho veľmi veľa.

  Preto navrhujem doplniť uznesenie Národnej rady k tejto správe: "Národná rada žiada generálneho prokurátora Slovenskej republiky, aby predložil na júnové zasadanie Národnej rady správu o výsledkoch vykonaného preverovania poznatkov z odstúpených materiálov kontrolných orgánov. Rovnako z oznámení právnických a fyzických osôb dotýkajúcich sa privatizácie, hospodárenia s majetkom štátu a hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu za roky 1994 aj 1995."

  Verím, vážené kolegyne i kolegovia, že tento návrh podporíte, lebo by sme mali poznať ďalší postup v došetrovaní kontrolných správ. Dotvorí nám to komplexný pohľad, o ktorom hovoril aj pán poslanec Čarnogurský, aj pán poslanec Csáky, ale ktorého sa dožadoval aj predseda Najvyššieho kontrolného úradu pán Štefan Balejík.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Nech sa páči, pani poslankyňa Schmögnerová. Po pani poslankyni sa pripraví pán poslanec Šagát.

 • Vážený pán predseda Národnej rady, vážený pán predseda Najvyššieho kontrolného úradu, vážená poslanecká snemovňa,

  podľa zamerania kontrolnej činnosti na rok 1995 uskutočnil Najvyšší kontrolný úrad 84 kontrolných akcií, ďalších 19 akcií na základe podnetov Národnej rady Slovenskej republiky, vlády Slovenskej republiky a fyzických a právnických osôb. Ako z toho vidieť, ide prevažne o cielené výberové akcie, na základe ktorých možno ťažko robiť jednoznačné závery o dodržiavaní zákonnosti v hospodárení s rozpočtovými prostriedkami štátu, o hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami štátu, o účinnosti vymáhania daní, odvodov, poplatkov a pokút a dodržiavaní povinností z finančno- -ekonomických vzťahov štátu.

  Napriek tomu správa signalizuje, že rozsah porušovania zákonov je alarmujúci. Výsledky kontrolnej činnosti ukázali, že sa porušujú zákony zo strany súkromných právnických osôb, predovšetkým daňové zákony a zákon o účtovníctve. No správa ukázala aj to, že zákony porušujú štátne orgány, ktoré by mali byť garantom zákonnosti.

  Najčastejšie sa porušujú právne predpisy o rozpočtových pravidlách, o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu, o verejnom obstarávaní, predpisy určujúce nakladanie so štátnymi fondmi, predpisy o správe majetku štátu a rovnako zákon o účtovníctve.

  Najvyšší kontrolný úrad pritom neuskutočnil kontrolu nakladania s prostriedkami štátneho rozpočtu vo všetkých štátnych orgánoch. Ako príklad môžem uviesť Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, a to napriek tomu, že v roku 1993 sa tu zistili závažné nedostatky.

  Priestor na nedodržiavanie zákonnosti sa zväčšuje, a to z viacerých dôvodov.

  Po prvé preto, že vyvodzovanie záverov z kontroly je nedostatočné. Je obmedzené kapacitnými možnosťami Najvyššieho kontrolného úradu pri kontrole plnenia opatrení z predchádzajúcich kontrol, ale aj nedostatočným uplatňovaním sankcií voči zodpovedným pracovníkom za porušovanie predpisov úmyselným či neúmyselným pomalým postupom orgánov činných v trestnom konaní.

  Po druhé preto, že Najvyšší kontrolný úrad pri svojej kontrolnej činnosti naráža na mnohé nedostatky v zákonodarstve. Na mnohé z nich sa poukázalo už viackrát v stanoviskách a správach Najvyššieho kontrolného úradu. Napríklad nedostatky v zákone o účtovníctve, v zákone o lotériách a iných podobných hrách, v zákone o správnych poplatkoch atď. Uskutočnenie nápravy sa odkladá v niečí partikulárny prospech a na úkor spoločenských strát. Najvyšší kontrolný úrad niekoľkokrát poukazoval i na nenormálnosť súčasného riešenia vzťahov Najvyššieho kontrolného úradu a Ministerstva financií Slovenskej republiky. Mali sme možnosť vypočuť si to i dnes v úvodnom slove pána predsedu Najvyššieho kontrolného úradu.

  Ministerstvo financií Slovenskej republiky, ktoré zo zákona o Najvyššom kontrolnom úrade má byť Najvyšším kontrolným úradom kontrolované, navrhuje rozpočet Najvyššieho kontrolného úradu, a zároveň má kontrolnú pôsobnosť vo veci kontroly rozpočtového hospodárenia Najvyššieho kontrolného úradu. Evidentne sa nerešpektuje nezávislosť kontroly a ani naše medzinárodné záväzky v tejto sfére. Riešením môže byť, ako to navrhuje aj Najvyšší kontrolný úrad, aby sa kontrola hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami v Najvyššom kontrolnom úrade zverila gesčnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky a aby kapitolu Najvyššieho kontrolného úradu schvaľovala osobitne Národná rada Slovenskej republiky.

  Navrhujem preto prijať uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky takéhoto znenia: "Národná rada Slovenskej republiky zaväzuje vládu Slovenskej republiky pripraviť legislatívne a iné opatrenia, ktoré by rešpektovali nezávislosť Najvyššieho kontrolného úradu pri navrhovaní rozpočtu Najvyššieho kontrolného úradu, ako i pri kontrole rozpočtového hospodárenia Najvyššieho kontrolného úradu."

  Chcela by som sa teraz podrobnejšie zamerať na tú časť kontrolnej činnosti, ktorú uskutočnil Najvyšší kontrolný úrad na Ministerstve financií Slovenskej republiky a v organizáciách v jeho pôsobnosti. Na Ministerstve financií Slovenskej republiky sa ukázali závažné nedostatky pri dodržiavaní zákona o účtovníctve číslo 563/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, za dodržiavanie ktorého v Slovenskej republike má práve zodpovednosť ministerstvo financií. Ako príklad môžeme uviesť nezúčtovanie návratných finančných výpomocí a dotácií poskytnutých zo štátneho rozpočtu. Nevyrovnané záväzky predstavovali za rok 1993 17,8 mil. Sk a za rok 1994 38,9 mil. Sk. Napriek tomu, že išlo o porušenie zákona o rozpočtových pravidlách, ministerstvo financií neuplatnilo voči neplatičom sankcie.

  Správa poukazuje na závažné porušenie zákona Národnej rady číslo 278/1993 Z. z. o správe majetku v Centre kupónovej privatizácie pri nakladaní s prostriedkami kupónovej privatizácie v Centre kupónovej privatizácie Slovenskej republiky, kde neoprávneným použitím prostriedkov vznikli straty vo výške 178,7 mil. Sk. Ide o zdroje, ktoré sa mohli použiť napríklad v štátnom rozpočte na zvýšenie niektorých výdavkov v školstve, zdravotníctve a podobne. Chcela by som požiadať pána predsedu Najvyššieho kontrolného úradu, aby konkretizoval, o aké neoprávnené použitie prostriedkov išlo a aké sa z toho vyvodili sankcie. Analogickú otázku kladiem i v súvislosti s paušálnymi mesačnými platbami v sume 50,7 mil. Sk z Centra kupónovej privatizácie do Podniku výpočtovej techniky.

  Ministerstvo financií Slovenskej republiky je jediným akcionárom akciovej spoločnosti CAS-LOT, t. j. spoločnosti určenej na zakladanie a prevádzkovanie lotérií a im podobných hier a na účasť na ich zakladaní. V roku 1993 vložilo Ministerstvo financií Slovenskej republiky v dvoch častiach do CAS-LOT spolu 50 mil. Sk. Spoločnosti, v ktorých má CAS-LOT účasť, dosiahli však v rokoch 1993 a 1994 stratu, v roku 1995 sa zo zisku bude uhrádzať strata za predchádzajúce roky. Celková strata Ministerstva financií Slovenskej republiky za roky 1993 až 30. 6. 1995 predstavuje skoro 10 mil. Sk. Okrem toho asi tiež 10 mil. Sk sa použilo na iné ako na stanovené účely, čím sa porušil § 5 zákona číslo 567/1992 Zb.

  Kontrola finančných prostriedkov z povoľovania prevádzkovania lotérií a iných hier z marca 1996 ukázala, že Ministerstvo financií Slovenskej republiky má na vzniknutej strate priamy, ako i sprostredkovaný podiel. Ako ukázala citovaná informácia o výsledku kontrol, výťažok z lotérií a iných hier mal klesajúci trend. V roku 1993 výťažok bol 444 mil. Sk a predstavoval 13,3 % z tržieb, v roku 1994 už iba 173,4 mil. Sk, t. j. 4,4 % tržieb. Tým vznikli dodatočné straty na dani z príjmov do štátneho rozpočtu, ktoré dosahujú asi 100 mil. Sk. Podľa informácie Ministerstvo financií Slovenskej republiky ďalej odpustilo správne poplatky predstavujúce 10 % z tržieb, ktoré sú najstabilnejším príjmom z prevádzkovania lotérií a iných hier. Lotérie, ak načrieme do histórie, vznikli práve preto, aby sa získali zdroje pre prázdnu štátnu pokladnicu. Je naozaj unikátne, ak naopak štátny rozpočet na lotérie a im podobné hry dopláca.

  Aké sú teda príčiny stratovosti a nízkej ziskovosti lotérií a iných hier? Zo strany Ministerstva financií Slovenskej republiky, čo nás tu zaujíma, je to predovšetkým prístup k povoľovaniu kasín a hier. Tu treba položiť otázku, aká je politika ministerstva financií pri povoľovaní kasín a hier a aké záujmy kompetentné osoby v povoľovacom konaní presadzovali, keďže udelením nadmerného počtu licencií vznikli štátu priame a nepriame straty presahujúce 100 mil. Sk. Ministerstvo financií zároveň povolilo okrem CAS-LOT aj vznik iných prevádzkovateľov hier, čo je ďalším dôvodom strát CAS-LOT.

  Chcem požiadať pána predsedu Najvyššieho kontrolného úradu, aby podrobnejšie informoval Národnú radu Slovenskej republiky, aké opatrenia uložil Najvyšší kontrolný úrad Ministerstvu financií Slovenskej republiky, či Najvyšší kontrolný úrad požiadal o preskúmanie konania zainteresovaných osôb z hľadiska prípadnej trestnoprávnej zodpovednosti a aké sankcie sa voči nim uplatnili.

  Rozhodnutia Ministerstva financií Slovenskej republiky o založení Športniké a zrušení číselných hier prevádzkovaných akciovou spoločnosťou, ako tu už uviedla pani poslankyňa Ďurišinová, znamenali v roku 1994 stratu výťažku 113,8 mil. Sk určeného na šport, ako aj stratu prostriedkov štátu v sume 10 mil. Sk, ktorú vložil neúčelne do základného imania Športniké, a. s., čo spolu predstavuje stratu 123,8 mil. Sk. Vzhľadom na to, že zodpovednosť za uvedené rozhodnutia, teda aj straty, sa dá adresne určiť, v interpeláciách položím otázku pánu ministrovi financií, aké personálne závery z kontrolnej správy Najvyššieho kontrolného úradu vyvodí.

  Závažné porušovanie zákonnosti sa odhalilo aj v iných hospodárskych rezortoch pri používaní rezortných fondov, napríklad v Štátnom fonde životného prostredia, v Štátnom podpornom fonde pre poľnohospodárstvo a potravinárstvo, v Správe štátnych hmotných rezerv atď. Sú dokladom toho, že v štátnych orgánoch pretrváva benevolentný vzťah k dodržiavaniu zákonnosti, že sa nevyvodzujú závery z porušovania zákonov, že orgány činné v trestnom konaní nepostupujú dostatočne razantne pri odkrývaní trestnej činnosti. Len z kontrol v jedinom rezorte Ministerstva financií Slovenskej republiky je zrejmé, že spoločnosť tak prichádza o značné zdroje, ktoré sa protiprávne prelievajú zo štátneho rozpočtu do súkromných rúk.

  Ak chceme tomu zabrániť, treba nielen zvýšiť politickú nezávislosť Najvyššieho kontrolného úradu, zvýšiť počet a kvalifikovanosť jeho pracovníkov a podobne, ale zmeniť i celkovú klímu spoločnosti, v ktorej sa nebudú prižmurovať oči nad nezákonnosťou, nad porušovaním ústavnosti, a to ani zo strany vlády a Národnej rady Slovenskej republiky.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pani poslankyni Schmögnerovej. Ďalej je do rozpravy prihlásený pán poslanec Šagát a pripraví sa pán poslanec Filkus.

 • Vážený pán predseda, vážený predseda Najvyššieho kontrolného úradu, milé kolegyne, kolegovia,

  dovoľte tiež niekoľko poznámok k uvedenej správe. Samozrejme, budem hovoriť o tých stranách, ktoré sa týkajú zdravotníctva, to znamená strany 18 až 21. Na strane 18 mi však nedá, aby mi nepadli oči na Maticu slovenskú, ktorá podivuhodným spôsobom bez podpísania zmlúv ráčila minúť 900 tisíc korún. Ale to je len celkom na okraj, tomu nerozumiem.

  K zdravotníctvu by som chcel povedať asi toľko: Už sme o tom spolu hovorili a ďakujem za výzvu k spolupráci od pána predsedu, ktorý mi dokonca povedal, že je ochotný ktorýkoľvek protokol dať na nahliadnutie, aby sme si to mohli pozrieť.

  Teda konkrétne k zdravotníctvu. Všimnite si, že to je časť, ktorá má 3 strany a dve tretiny z toho sa týkajú kúpeľov Piešťany, pričom, ako iste viete, v rezorte zdravotníctva je viac ako 200 priamo riadených alebo príspevkových organizácií, a tie sa v tomto protokole, v tejto správe zjavili len v podobe 3 nemocníc, Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, ešte ďalšie 4 organizácie, a potom niekoľko zistení na ministerstve zdravotníctva. Myslím si teda, že treba hľadať odpoveď na otázku, komu tak strašne záleží na tom, že na dvoch stranách z troch ideme prepierať kúpele. Keď som si položil takúto otázku, využil som svoje kontakty, svoje informačné toky, svoju malú Slovenskú informačnú službu a cestou jazvecov a cesnakov som zistil niektoré údaje, ktoré, žiaľbohu, trošku spochybňujú túto správu, pán predseda Najvyššieho kontrolného úradu.

  Na strane 19 v strede strany je napísané, a to takisto spochybňuje hodnovernosť tejto správy, že vo Fakultnej nemocnici Pasteura v Košiciach sa zistilo, že ešte nie je v štátnom rozpočte dostatočne vyriešených 6 mil. korún. Prosím vás, treba pozerať lepšie dokumenty. Pán minister Filkus je tu, ja sa na to pamätám, my sme tento nedostatok zdedili a bol vyriešený v roku 1994.

  Ale poďme k tým piešťanským kúpeľom. Dovoľte mi len niekoľko argumentov, ktorými sa pokúsim trošku spochybniť tie veci, ktoré sú tam uvedené.

  Predovšetkým na strane 19 je v poslednom odseku napísané, že disponibilný zisk klesal. Ale keď si všimnete, základ je rok 1991. Začal by som však s rokom 1990, keď bol zisk v kúpeľoch 140 mil. Sk, asi 141 mil., ale nebudeme o tých malých číslach hovoriť, nie sú zaujímavé, keď sa tu minulo toľko peňazí - niekoľko miliónov, ba keby sa spočítali, možno by to boli aj miliardy. Takže v roku 1990 bol zisk nad 140 miliónov a v roku 1993, vtedy, keď bol riaditeľom pán inžinier Gajdoš, ktorý je dnes, s požehnaním koalície, námestníkom na Sliači s pánom ministrom Soboňom, ktorý takisto, na základe protokolu Najvyššieho kontrolného úradu, ktorý preveroval činnosť alebo používanie prostriedkov ministerstva zdravotníctva v rokoch 1993 a 1994, mal také nálezy, že išiel podnet na Generálnu prokuratúru na pána ministra Soboňu, ale, žiaľbohu, dodnes nie je vyriešený. A tam išlo len o takú absolútnu maličkosť, akou bol napríklad, okrem iného, úver firmy SIEMENS, ktorý bol podpísaný bez zahraničného tendru, vo výške 1,4 miliardy korún. Skutočne absolútne zanedbateľná suma, asi sa tým ani netreba zaoberať. Keď sme sa vlani cez výbor obrátili na Generálnu prokuratúru, čo je s tým, dostali sme odpoveď, ktorá tento problém neriešila, že je to niekde na úrovni vyšetrovania, v nejakom obvodnom stredisku.

  Vrátim sa ešte k tomu zisku. V roku 1993 bol 37 miliónov. Je citovaný rok 1994, ale nehnevajte sa, dnes máme máj 1996. Kde je zisk za rok 1995, pán predseda? Ak by ste si to boli overili, zistili by ste, že zisk v roku 1995 bol 140 miliónov, to znamená, že sa približne vyrovnal roku 1990. Potom ostane celkom na vode aj argumentácia, že možno niektoré obchodné činnosti dala táto spoločnosť - Slovenské kúpele, robiť inej firme a táto firma si účtovala 5-percentný zisk. Pretože ak urobím lepší obchod s inou firmou, ktorá mi to vie lepšie zorganizovať, možno je to výhodné. Preto sa mi celkom nezdá, či sú tie vývody dobré.

  Ešte jeden argument. Na strane 20 v strede uvádzate - a to je správa k aprílu 1996, lebo to je uvedené na prvej strane - správa k aprílu 1996 - a tam uvádzate, že v tej spoločnosti sú stále len štyria zamestnanci. Ale ja mám doklady, že je tam tisíc zamestnancov. Skutočne som momentálne prekvapený, aké stanovisko mám k tomu celému zaujať. A okrem toho mám doklad, že 14. 2. 1996 Policajný zbor Piešťany vzhľadom na prešetrenie dokumentačného materiálu a z výsluchu zainteresovaných osôb preukázal, že nebol spáchaný trestný čin, a preto celú záležitosť odložil v zmysle § 159 ods. 1 Trestného poriadku pod číslom písomnosti PZ 104/1996 ako uzatvorenú.

  Pýtam sa, ako vlastne Najvyšší kontrolný úrad splnil úlohu v rezorte zdravotníctva, keď sa venoval len Piešťanom. Nie je to vlastne len odraz zúriaceho boja o privatizáciu v Piešťanoch? Ako je možné, pán predseda, že ste si dovolili uviesť na strane 19 v predposlednom odseku, že je neujasnený počet transformácie kúpeľov. Myslím si, že ten predsa bol jasne deklarovaný, napriek nám, že všetky lukratívne kúpele, teda Bardejov, Sliač, Piešťany, myslím Dudince - tie štvrté si presne nepamätám - majú ísť do verejnej súťaže s jasne určenými percentami. Nikto verejne nezmenil filozofiu tejto privatizácie. Vieme, že to pôjde priamym predajom. Prečo sme nepreskúmali tie kúpele, ktoré sa už odštátnili, sprivatizovali - Bojnice, Trenčianske Teplice? Možno by sme boli prekvapení, čo všetko by sa tam našlo, ale my sa zameriame možno na nevyhovujúcu riaditeľku, ktorú treba odstrániť z Piešťan, pretože nám nejde do mariáša.

  Skutočne si myslím, že táto správa Najvyššieho kontrolného úradu sa o zdravotníctve nevydarila, pretože v zdravotníctve je rad iných problémov. A riešiť Piešťany, pokiaľ ich chce niekto sprivatizovať, odporúčam na koaličnej rade.

  Ak som bol veľmi zlý, ospravedlňujem sa. Súčasne sa ospravedlňujem všetkým, ktorých som zobudil, a ďakujem za pozornosť tým, ktorí ma počúvali. Súčasne chcem povedať, že v hlasovaní budem podporovať návrhy, ktoré tu predniesli napríklad pán poslanec Sopko a pán poslanec Csáky, lebo si myslím, že táto správa si zasluhuje skutočne pozornosť, že si zasluhuje, aby znovu prešla výbormi, a že by sme mali, tak ako navrhol výbor pre zdravotníctvo, požiadať ministra vnútra, aby dal odpočet, ako prebieha prešetrovanie tých podnetov.

  Vážené kolegyne, kolegovia z koalície, nenechajme to odhlasovať, že to prijímame. Zákonnosť nemôžeme vybudovať tak, že sa pardonuje porušovanie zákonov. Ak áno, tak potom nechcite, aby sme sa vzájomne na seba usmievali, keď sa stretávame na chodbách.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Pán poslanec Filkus, nech sa páči. Pripraví sa pán poslanec Ftáčnik.

 • Vážený pán predseda, vážený pán podpredseda vlády, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia,

  dnes dopoludnia sme skoro zvíťazili, ale stratou šiestich hlasov sa nám nepodarilo poprosiť pánov ministrov, aby prišli sem na prerokúvanie správy Najvyššieho kontrolného úradu. Škoda. Naozaj vám poviem, veľmi konkrétne - v Bundestagu v Nemeckej spolkovej republike a v Rakúskom parlamente, keď sa rokuje o správe o kontrole, všetci ministri veľmi poslušne prídu, ale nejde o poslušnosť, ale sedia tam, aby povedali, ako je to v skutočnosti v ich rezortoch, čo to všetko znamená, čo sa našlo, a ako sa to obhajuje. My hádam na to tiež neskôr prídeme.

  Pán predseda Balejík podľa môjho názoru veľmi ilustratívne presne dokázal, ako nízke právne vedomie pracovníkov - ale nielen pracovníkov, aj ministrov - spôsobilo, že nám mimo zákona v roku 1995 ušlo 550 miliónov Sk. Bolo by bývalo veľmi dobre, keby sme si boli povedali, a každý minister, ktorého sa to dotýkalo, lebo sú presne vymenované príklady prekročenia zákona - 116 prípadov verejného obstarávania, 55 prípadov účtovníctva, 54 rozpočtových pravidiel atď., to všetko sú veľmi konkrétne veci nízkeho právneho vedomia nielen pracovníkov, ale aj tých, ktorí rezort vedú. Bolo by dobre, keby sme dostali nejaké vysvetlenie príčin, prečo k tomu došlo.

  Z tohto hľadiska predložená správa má svoj cieľ, má svoje úlohy a ukázala, i keď mnohí to môžu posudzovať na všeobecnej úrovni, ako to skutočne vyzerá v rezortoch s prekračovaním zákona. A najmä preto, že súčasne vieme, že vnútorná kontrola v jednotlivých rezortoch zlyháva. Prečo zlyháva? Nikto sa k tomu nevyjadruje. Nikto nezaujíma stanovisko k takému porušeniu zákonov, ktoré tu spomínal pán predseda Balejík.

  Boli tu hlasy o doplnení systému štátnej ústavnej moci, mám na mysli moc kontrolnú, systémové prístupy - hovorili o tom pán Csáky, pán Sopko a mnohí iní. No pomôžme Najvyššiemu kontrolnému úradu. Ako? Pokiaľ ide o doplnenie realizácie štátnej moci, to vedia lepšie ako ja v ústavnoprávnom výbore, prosil by som ich, aby okrem roviny zákonodarnej moci, roviny súdnej, roviny výkonnej moci rozmýšľali aj o uplatnení kontrolnej moci.

  To je podľa mňa súčasne základný systémový krok k tomu, aby aj napríklad Najvyšší kontrolný úrad mohol vstúpiť do procesu privatizácie. Pretože v tom je alfa a omega všetkého, čo sa deje. Vy viete, aj v správe, keď ste ju dobre čítali, je napísané, že Najvyšší kontrolný úrad môže vstúpiť do procesu privatizácie len z hľadiska prípravy privatizačného procesu v rámci transformačných krokov. To znamená, že pri vstupe do procesu privatizácie má ohromnú zákonodarnú bariéru, od ktorej sa nemôže odlepiť a nemôže sa tam dostať.

  Na rozdiel od ostatných ešte chcem povedať, že v rámci zákona Najvyšší kontrolný úrad urobil, splnil svoju úlohu, cieľ do tej miery, že ďalšia správa musí byť ešte predložená v súvislosti s rozpočtovými podmienkami. Najvyšší kontrolný úrad to musí bezprostredne pripraviť a potom uvidíme ďalší pohľad, ako sa narába s rozpočtovými prostriedkami. Ale konzekventnosť záverov - čo sa stalo, keď Najvyšší kontrolný úrad zistil taký alebo onaký priestupok, zistil prekročenie zákona až v tom veľkom balíku 550 miliónov korún - určite by sa malo zo správy Najvyššieho kontrolného úradu ukázať, aký bol ďalší krok.

  Samozrejme, že vítam, a mal som presne návrh toho istého uznesenia, pokiaľ ide o Generálnu prokuratúru. Isté je, že konzekventnosť záverov musí ísť v prvom rade cez Generálnu prokuratúru, ale aj ministerstvo vnútra. To znamená, že od týchto inštitúcií takisto musíme dostávať prehľad o ďalších postupoch, čo sa urobilo. Našli sa chyby, ale čo ďalej? Veď občana, daňovníka treba informovať.

  Tretia rovina - každý vedúci organizácie, a teraz mám na mysli ministra, ktorý musí tiež informovať o tom, aká je konzekventnosť záveru, ktorý našiel Najvyšší kontrolný úrad ako chybu, čo sa vyriešilo. To by si mali naši vedúci organizácií a vedúci ministerstiev a týchto inštitúcií uvedomiť.

  Poviem jeden príklad. Nechcem už ísť do viacerých konkrétností, spomeniem len jeden príklad. Centrum kupónovej privatizácie ste zatiaľ nespomenuli. 2,7 mld korún sa uložilo bez úrokovej miery. Nulová úroková miera spôsobila zníženie majetku Centra kupónovej privatizácie o 178,7 milióna korún. Dúfam, že mi to potvrdí aj predseda Najvyššieho kontrolného úradu pán Balejík, v materiáloch sa o tom hovorí. Minister financií, samozrejme, keby tu bol, by nám mal povedať, ako je to s Centrom kupónovej privatizácie, s tými 2,7 mld. Samozrejme, že sú tam i ďalšie veci, napríklad o verejnom obstarávaní, ktoré by bolo treba rozmeniť na drobné a hovoriť o nich. No myslím si, že toto budeme musieť realizovať, keď sa dohovoríme, že konzekventnosť, dotiahnutie riešenia nedostatkov a chýb sa musí dostať až na úroveň informácií pre občana - daňovníka.

  Z pohľadu, že Najvyšší kontrolný úrad bude musieť predložiť aj ďalšiu správu, myslím si, že to je správa, ktorá sa berie na vedomie, ktorá sa neschvaľuje, že možno zobrať túto správu na vedomie s tým, že ďalší prehľad o použití štátneho majetku, o použití prostriedkov, aj o použití majetkového práva bude musieť Najvyšší kontrolný úrad predložiť v ďalšej etape.

  Z tohto pohľadu sa prikláňam k uzneseniu pána Sopku - to je uznesenie vo vzťahu ku Generálnej prokuratúre, to je jednoznačné, aj k uzneseniu pani Schmögnerovej.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pánu poslancovi Filkusovi. Nech sa páči, pán poslanec Ftáčnik a pripraví sa pán poslanec Palacka.

 • Vážený pán predseda, vážení členovia vlády, vážený predseda Najvyššieho kontrolného úradu, kolegyne a kolegovia,

  správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu za rok 1995 načrtáva neradostný obraz, ktorý podľa mňa nikoho z nás nemôže nechať ľahostajným. Rozhorčené slová predsedu Najvyššieho kontrolného úradu o rozkrádaní vo veľkom vyjadrujú aj môj pocit po prečítaní tejto správy a myslím si, že tento parlament nemôže skončiť tým, že túto správu len zoberie na vedomie. Ak by sme správu len pasívne zobrali na vedomie, fakticky by sme vyslovili súhlas s tým, čo v tej správe konštatujeme, pretože by sme ďalej nekonali.

  Cieľom môjho vystúpenia je navrhnúť uznesenia, ktoré by vyjadrovali našu aktívnu žiadosť, aby nedostatky konštatované v tejto správe našli svoje opatrenia, našli svoje riešenie a aby parlament Slovenskej republiky v zastúpení občanov bol informovaný o dôsledkoch, ktoré sa vyvodili zo zistení Najvyššieho kontrolného úradu.

  Vo svojom diskusnom príspevku nadviažem na kolegov, ktorí mi uľahčili úlohu, a opriem sa o tú časť správy, ktorá sa venuje rozboru rozpočtovej kapitoly ministerstva školstva. Je to príklad ako každý iný, nebudem ho široko rozpitvávať, ale musím spomenúť jeden prípad, ktorý nemôže vyriešiť ani Najvyšší kontrolný úrad, ani ministerstvo školstva, pretože súvisí so zákonmi.

  Na strane 17 v predloženej správe Najvyšší kontrolný úrad v súvislosti s vykonanou kontrolou v Hoteloch mládeže Slovakia konštatoval nesúlad medzi znením ústavného zákona číslo 497/1990 Zb. o navrátení majetku bývalého Socialistického zväzu mládeže ľudu ČSFR a zákona Národnej rady číslo 189/1993 Z. z. o Fonde detí a mládeže. Vysvetľuje sa, že podľa ústavného zákona by sa majetok bývalého Socialistického zväzu mládeže mal používať výhradne na potreby detí a mládeže, kým náš zákon Národnej rady ho kvalifikuje ako majetok, ktorý sa má používať na podporu činnosti v prospech detí a mládeže.

  Citujem správu: "Výsledky kontroly Najvyššieho kontrolného úradu v akciovej spoločnosti Hotely mládeže Slovakia preukázali porušenie ustanovenia § 4 ústavného zákona v tom, že majetok bývalého Socialistického zväzu mládeže sa nepoužíval výhradne pre potreby detí a mládeže, ale bol zhodnocovaný v prospech podnikateľských aktivít súkromných spoločností. Najvyšší kontrolný úrad protokol o výsledku uvedenej kontroly predložil Generálnej prokuratúre na ďalšie konanie najmä v súvislosti s postupom a opodstatnenosťou založenia akciovej spoločnosti Hotely mládeže Slovakia a spôsobom nakladania s majetkom štátu a jeho využívaním pre potreby detí a mládeže."

  Rešpektujem tento záver Najvyššieho kontrolného úradu, ktorý sa obrátil vlastne na Generálnu prokuratúru fakticky o výklad a možno právne posúdenie situácie. Aby to nezostalo len na Generálnej prokuratúre, ale aby sa s pokračovaním tejto kauzy oboznámil aj príslušný výbor Národnej rady, navrhujem takéto uznesenie:

  "Národná rada žiada generálneho prokurátora, aby po skončení konania na základe protokolu o výsledku kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom štátu v akciovej spoločnosti Hotely mládeže Slovakia (list predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, číslo O-1441/95 zo 4. 9. 1995) poskytol Výboru Národnej rady pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport informáciu o výsledku konania."

  Tak sa príslušný orgán zákonodarného zboru dozvie, aké je stanovisko generálneho prokurátora, resp. Generálnej prokuratúry, a bude môcť prípadne navrhnúť zmeny zákona, ktoré by zosúladili ústavný zákon a náš zákon o Fonde detí a mládeže.

  Konštatovať, že v časti správy Najvyššieho kontrolného úradu - ministerstvo školstva - sú uvedené nedostatky, ktoré sa týkajú porušenia zákona o rozpočtových pravidlách, svojvoľného presunu finančných prostriedkov, či porušenia zákona o verejnom obstarávaní, by bolo len opakovaním toho, čo je konštatované v iných kapitolách. Môže ísť o porušenia, na ktoré je možné nájsť vysvetlenie, ako presun z jednej kapitoly do inej kapitoly, mám na mysli investičné či neinvestičné prostriedky, ale zákon je zákon a ten takéto konanie neumožňuje. Myslím si, že by sme mali pokračovať v tom, že by sme dôsledky týchto zistení a ich prešetrenie jednotlivými výbormi alebo kontrolu jednotlivými výbormi zverili - Národná rada, toto plénum - príslušným výborom Národnej rady, a preto navrhujem druhé uznesenie:

  "Národná rada Slovenskej republiky žiada členov vlády a ostatných ústredných orgánov, aby podali príslušným výborom Národnej rady Slovenskej republiky informáciu o opatreniach, ktoré prijali v súvislosti so zisteniami Najvyššieho kontrolného úradu uvedenými v tlači 392, a o plnení prijatých opatrení do 15. 7. 1996."

  Ak by sme mohli dnes diskutovať s ministrami, teda členmi vlády, ktorí by vysvetlili skutočnosti uvedené v tejto správe, možno by takéto uznesenie nebolo potrebné. Keďže ministri tu nesedia, myslím si, že by sme mali ďalšie konanie v tejto veci zveriť našim výborom, aby tá vec nezaspala, aby zodpovednosť, ktorá tu nie je vyvodená, pretože Najvyšší kontrolný úrad nemôže vyvodzovať zodpovednosť, zodpovednosť tak, ako tu povedali predrečníci, môže vyvodzovať len vedúci organizácie, v tomto prípade minister alebo vedúci iného ústredného orgánu štátnej správy. My sa tu nedozvieme o tom, aké opatrenia vykonali, ako sa plnia, ale mali by sa ich dozvedieť príslušné výbory a tie by mali byť o nich informované. Preto som navrhol uznesenie číslo 2.

 • Do akého termínu ste to povedali?

 • Do 15. 7., pán predseda, mám to písomne, odovzdám to pani spravodajkyni.

  Moje tretie uznesenie sa zdanlivo podobá na uznesenie, ktoré navrhol pán Sopko, budem zaň hlasovať a navrhujem, aby sme prijali uznesenie pána Sopku, ale v tom uznesení mám na mysli trošku niečo iné a pokúsim sa vysvetliť, o čo mi ide. Mám na mysli to, že pri kontrolných zisteniach, ktoré robí Najvyšší kontrolný úrad, keďže nemajú vyvodzované dôsledky, resp. majú, ale verejnosť o nich nevie, chýba preventívny účinok. Zdá sa, že je možné robiť čokoľvek, skonštatuje sa to v správe Najvyššieho kontrolného úradu, postúpi sa to kamsi a potom sa rok, dva, tri, niekedy možno aj dlhšie nič nedeje. Aspoň ja ako poslanec Národnej rady som sa ešte nikdy nedozvedel o dokonanom, teda došetrenom prípade, ktorý by mi povedal, že v roku 1993 to a to sa stalo tam a tam, na základe kontroly Najvyššieho kontrolného úradu alebo rezortnej kontroly konala prokuratúra, orgány činné v trestnom konaní a bol odsúdený pracovník tak a tak.

  Myslím si, že len takýmto spôsobom môžeme ukázať verejnosti, že sa tu naozaj niečo deje, že Najvyšší kontrolný úrad, ale aj tento parlament, vrátane Generálnej prokuratúry a orgánov činných v trestnom konaní, majú záujem na tom, aby zákon nebol porušovaný, a v prípade, že je porušený, aby z toho boli vyvodené dôsledky. Smerujem teda k tomu, že by sa mali osobitne zverejniť, a to prostredníctvom správy o stave zákonnosti, ktorú nám podáva Generálna prokuratúra každý rok, doriešené prípady. Uznesenie pána Sopku dáva informáciu aj o podaných veciach z tohto roku, z minulého roku, ktoré možno ešte nie sú skončené. Ale pýtajme sa na tie veci, kde je už hotový rozsudok, a vieme povedať, že toto bolo konanie a tu je trest. Len takto môžeme výchovne a preventívne pôsobiť na verejnosť a na tých, ktorí by sa mohli takejto činnosti dopúšťať aj v budúcnosti. Preto navrhujem tretie uznesenie:

  "Národná rada Slovenskej republiky žiada generálneho prokurátora, aby v správe o stave zákonnosti v Slovenskej republike podávanej Národnej rade uviedol osobitne doriešené prípady, s ktorými sa zaoberala Generálna prokuratúra na základe podnetov Najvyššieho kontrolného úradu a ďalších kontrolných orgánov."

  Mám na mysli, samozrejme, aj podnety z predošlých rokov, pretože túto správu neprerokúvame prvýkrát, prerokúvali sme ju aj pred rokom a prerokúvali sme ju aj predtým.

  Moje posledné uznesenie alebo návrh na uznesenie vyplýva z úvodného slova predsedu Najvyššieho kontrolného úradu, ktoré, žiaľ, prednášal aj pred rokom a odvtedy sa nič nestalo. Ide o zriadenie, resp. predloženie návrhu zákona o štátnej pokladnici, ktorá by istým spôsobom priniesla jasné pravidlá hry do narábania, resp. do mechanizmu nakladania s rozpočtovými prostriedkami štátu. Pamätám, že sme o tom hovorili už pred rokom, ministerstvo financií vtedy reagovalo tak, že máme to pripravené, predložíme to. Je máj, o rok viac, a zákon tu ešte nie je. Myslím, že by sme mali odporučiť vláde, teda vyjadriť vôľu tohto zákonodarného zboru, aby takýto zákon ešte v priebehu tohto roku bol do parlamentu predložený a mohol nadobudnúť účinnosť začiatkom nového rozpočtového roku 1997. Moje štvrté uznesenie teda znie: "Národná rada Slovenskej republiky odporúča vláde Slovenskej republiky predložiť návrh zákona o štátnej pokladnici Národnej rade do 30. 9. 1996."

  Predložené návrhy uznesení odovzdávam písomne pani spravodajkyni a žiadam hlasovať o každom uznesení osobitne.

  Vážené dámy a páni, ďakujem za vašu pozornosť a dúfam, že sa vyjadríte pozitívne k týmto predloženým uzneseniam.

  Ďakujem.

 • Ďakujem aj ja. Pán poslanec Palacka, pripraví sa pán predseda Hofbauer.

 • Vážený pán predseda, vážené poslankyne a poslanci,

  v rozprave o tomto bode sa vyjadrilo už mnoho názorov na kontrolnú činnosť Najvyššieho kontrolného úradu a s ich prevažnou väčšinou sa môžem stotožniť. Nebudem preto už navrhovať ďalšie uznesenia, chcel by som však vyjadriť niekoľko poznámok k predloženej správe.

  Pán predseda Najvyššieho kontrolného úradu bol pri uvedení správy mimoriadne kritický. Je však škoda, že všetky tvrdé slová o nehospodárnosti a rozkrádaní boli úplne abstraktné, bez uvedenia jediného konkrétneho prípadu s konkrétnym výsledkom nápravy alebo postihu. Správa potom vyznieva ako plamenné kritické prejavy na zasadnutiach ÚV KSČ, ktoré už po prečítaní nikoho nezaujímali. Myslím si, že takúto kontrolnú činnosť nepotrebujeme. Potom sa nemôžeme diviť, že v masmédiách sa takmer denne objavujú informácie o menších či väčších prehmatoch, prípadoch nehospodárneho nakladania buď s rozpočtovými prostriedkami, alebo s majetkom štátu.

  Pýtam sa preto pána predsedu Balejíka, či sa Najvyšší kontrolný úrad zaoberal napríklad nasledovnými prípadmi: rozhodnutie o privatizácii štátneho podniku KORASAN Rajec, kde nový majiteľ priviedol podnik do krachu a jeho zamestnancov fakticky na ulicu. Rozhodnutie o predaji akcií Biotika Slovenská Ľupča, kde novým majiteľom sa stala firma, ktorá ponúkla evidentne nevýhodnejšie podmienky, ako zamestnanecká akciová spoločnosť, čo prinútilo zamestnancov k mnohým verejným protestom. Príkaz ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií o zrušení verejnej obchodnej súťaže na dodávku výpočtovej technicky pre štátny podnik Slovenská pošta, čím bol porušený zákon o verejnom obstarávaní a následne bola objednávka zadaná jednému dodávateľovi bez výberu. Udelenie licencie na colne zvýhodnený dovoz cukru v máji 1995 štyrom spoločnostiam bez regulárneho vyhodnotenia súťaže tak, že tieto spoločnosti dovoz nakoniec nedokázali zabezpečiť, v dôsledku čoho bola mimoriadne zvýšená cena cukru pre narušenie rovnováhy na trhu.

  Ak sa Najvyšší kontrolný úrad s týmito a mnohými inými, už dávnejšie publikovanými prípadmi nezaoberal, pýtam sa prečo. Národná rada Slovenskej republiky, a najmä občania, o peniaze ktorých v týchto prípadoch ide, majú právo, aby Najvyšší kontrolný úrad predložil konkrétne informácie o týchto nehospodárnostiach a aby vláda alebo iné zodpovedné orgány vyvodili z nich konkrétne dôsledky a postihli zodpovedných pracovníkov. Bez toho nám je takáto správa Najvyššieho kontrolného úradu nanič. Bez toho je to len plané moralizovanie, podobne ako všetky tie reči Združenia robotníkov Slovenska o potrebe kontroly počas predvolebnej kampane. Dnes, keď je na čele Najvyššieho kontrolného úradu práve predstaviteľ Združenia robotníkov Slovenska, vidíme, že išlo len o číru účelovú demagógiu pred voľbami.

  Pripájam sa k väčšine návrhov uznesení, ktoré tu odzneli, a tiež vlastne vyzývam poslancov, aby sme nenechali túto správu len prejsť bez povšimnutia, aby sme ju nevzali na vedomie bez toho, že sa vyvodia konkrétne dôsledky.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Páni poslanci, pani poslankyne, ešte vystúpi pán poslanec Hofbauer, po ňom nemám do rozpravy žiadnu písomnú prihlášku.

 • Vážený pán predseda, pani poslankyne, páni poslanci,

  na rozdiel od celkovej väčšiny tu hovoriacich nebudem sa zmieňovať o tom, čo v správe chýba, skôr by som sa zameral na to, čo tam je a akým spôsobom sa to končí.

  Tejto problematiky sa trošku dotkol pán poslanec Filkus, čo ma trochu prebralo z nostalgie nad touto správou. Znepokojuje ma na tejto správe jedna zásadná záležitosť, a to neukončená koncovka tohto kontrolného procesu, neukončená koncovka prakticky vo všetkých parametroch.

  V oblasti štátnych podnikov, ktoré sa nachádzajú pod zakladateľskými rezortmi, domnievam sa, že vedenia štátnych podnikov majú kompetencie, ktoré zdedili ešte z rokov deväťdesiatych. V tomto smere sa nezmenilo nič a zakladatelia môžu tak maximálne odvolať riaditeľa štátneho podniku. Tým sa to končí a začína. V tomto smere je vecná legislatívna rezerva.

  Ďalšia záležitosť, ktorá mi tu chýba, je otázka problematiky previazanosti Najvyššieho kontrolného úradu s ďalšími orgánmi, ktoré sú kompetentné za poriadok v tejto oblasti, a tá sa mi javí jednoznačne ako málo postačujúca. Podstatné je to, že za tieto roky sa - zdá sa - nehľadá, a to bez ohľadu na to, či je naša vláda, alebo iná.

  Konkrétne jedna moja pripomienka k tejto problematike, ktorá, bohužiaľ, prekračuje rámec prerokúvania tohto bodu programu, sa nachádza v oblasti ústavnosti. To je problematika nezávislosti, ktorou sa naša spoločnosť a náš štát hrdí, a to nezávislosť prakticky skoro vo všetkých stupňoch a etážach, počnúc nezávislosťou Najvyššieho kontrolného úradu, nezávislosťou prokuratúry a nezávislosťou súdov. Takže sa potom trošku čudujem tým pánom poslancom, ktorí vyjadrujú nespokojnosť nad touto koncovkou. Tá koncovka jednoducho nemôže byť závislá, keď tieto inštitúcie sú nezávislé.

  My sa bojíme závislosti od vlády, ale vláda sa mení pri parlamentných voľbách na základe výsledkov. Domnievam sa, že toho sa obávať netreba. A vo väčšine štátov s pluralitnou demokraciou sa orgány prokuratúry nachádzajú v troška inej polohe ako orgány štátneho návladného, alebo štátneho žalobcu. Sú ochrancami štátu, hospodárenia štátu. U nás je vlastne vytvorený reťazec nezávislých inštitúcií, z ktorých jedna nezávislá nadväzuje na ďalšiu nezávislú, a v koncovke sa čudujeme, že tá nezávislosť sa končí tým, že vlastne nezávislý najvyšší kontrolný orgán podáva námety nezávislým inštitúciám, reťazcu orgánov činných v trestnom konaní. Myslím, že toto je jedna z liniek, o ktorých by sa bolo treba zamyslieť. Z tohto hľadiska ma mrzí, že zástupcovia vlády sa tu nenachádzajú a túto rozpravu si nemohli vypočuť.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem. Takže ešte raz, pani poslankyne, páni poslanci, do rozpravy nemám prihlášku. Pán poslanec Kunc, hlásite sa do rozpravy? Nech sa páči.

 • Vážený pán predseda Národnej rady, vážený pán podpredseda vlády, milé kolegyne, milí kolegovia,

  ak je to tak, ako to správa hovorí a ako to pán predseda Najvyššieho kontrolného úradu vo svojom vystúpení dramaticky zdôraznil, potom - povedané náležitými slovami - majetok štátu sústredený v štátnych podnikoch rozkrádajú práve tí, ktorí by ho mali ochraňovať a úspešne s ním hospodáriť. Ak o tom vnútorné kontroly zakladateľských rezortných orgánov nevedia a nič proti tomu nerobia, potom je evidentné, že zakladateľské rezortné orgány neplnia jednu zo svojich základných funkcií a sú v tejto veci vinovaté a zodpovedné.

  V každom prípade by príslušní páni ministri mali povedať, akú to vlastne robia v rezortoch personálnu politiku a koho to vlastne dosadzujú do funkcie riaditeľov štátnych podnikov, ako sa tam vytvárajú manažmenty, ďalej ako sledujú využívanie majetku podnikov na podnikateľskú činnosť a najmä jej výnosy, respektíve straty. Na všetko toto sú zo zákona oprávnené.

  Únik výnosov a reálne zmenšovanie majetku, ktoré sú podľa správy Najvyššieho kontrolného úradu evidentné a ktoré by mali zakladateľské rezortné orgány mobilizovať v kontrolnej činnosti, sa v skutočnosti tolerujú a tento priamo zavinený úpadok sa takto vlastne vedome podporuje. Veď výsledky kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu za rok 1994 boli podobné a napovedali dosť. Tak sa štátny majetok stráca a účinnej kontroly a zodpovednosti niet. Za týchto podmienok nie je navrhované uznesenie nič viac než výkrik do vetra, pretože v danej veci už najvyšší kontrolný orgán a jeho predseda nič viac nemôže. Viac musia urobiť rezortné orgány a členovia vlády na ich čele.

  Preto navrhujem inakšie znenie bodu B navrhovaného uznesenia, pričom modifikujem návrh pána poslanca Ftáčnika v tom zmysle, že vraciam to, čo by sa malo urobiť, pred plénum Národnej rady. Podľa môjho názoru posunutie veci do výborov nie je riešením, pretože ťažko si predstaviť agendu toho druhu, aká z toho vyplýva, vo výboroch tak, aby to mohlo byť úspešné, nehovoriac o tom, že nie všetky výbory by sa dozvedeli o veciach tak, ako sa dozvedieť potrebujú. Preto si myslím, že viac by vyhovelo takéto znenie uznesenia (bolo by to nové znenie bodu B):

  "B. Žiada vládu, aby na najbližšiu plenárnu schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky vo väzbe na prerokúvanú správu Najvyššieho kontrolného úradu o výsledkoch kontrolnej činnosti v roku 1995 predložila program aktivít jednotlivých rezortných ministerstiev na zamedzenie opakovania strát štátneho majetku trestnou činnosťou i nedbalosťou činného manažmentu štátnych podnikov i ostatných inštitúcií, ktoré hospodária so štátnym majetkom."

  A na prerokovanie tejto programovej správy by sme mali žiadať potom účasť členov vlády. Nazdávam sa, že určité komplexné videnie veci je, pretože z vystúpení jednotlivých poslancov to takto vyplýva, a len takéto spoločné uchopenie veci prinúti aj členov vlády, aby tie pôsobnosti, ktoré jednoznačne sú v ich zákonnej pôsobnosti, v tomto smere plnili.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem. Ešte pani poslankyňa Sabolová.

 • Vážený pán predseda, vážený pán podpredseda vlády, kolegovia,

  len veľmi krátko by som sa chcela, ako tradične, tým, že pracujem vo výbore pre životné prostredie, jednou alebo dvoma poznámkami dotknúť predloženej správy o výsledku kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu. Je z mojej strany potešiteľné, že Najvyšší kontrolný úrad sa začal zaoberať podrobnejšie aj využívaním finančných prostriedkov Štátneho fondu životného prostredia. Je mi trochu ľúto, že odišiel pán minister, myslela som, že vydrží do konca. Chcela by som tu upozorniť len na skutočnosť, že konečne v tejto správe sa zaoberáme nielen rezortom ministerstva životného prostredia, ale aj samotným Štátnym fondom životného prostredia.

  V správe sa konštatuje, že pri rozdeľovaní prostriedkov fondu došlo k rozporu s § 3 ods. 1 vyhlášky 176/1992, ako aj k rozporu so zákonom 128/1991 Zb. Tu si dovolím pripomenúť moju interpeláciu vznesenú v marci tohto roku práve u firmy Surmex, kde prostriedky fondu boli poskytnuté podnikateľským subjektom aj bez povinnosti použiť vlastné zdroje, pričom bolo zistené, že firma, ktorá využila prostriedky zo štátneho fondu, je dnes v trestnom konaní, je na ňu podané trestné stíhanie. Chcem povedať len toľko, že pán minister mi odpovedá, že - citujem: "I pre mňa bola prekvapením informácia o neúčelovom použití prostriedkov štátneho fondu, čo nezostalo zo strany Štátneho fondu životného prostredia bez ozveny."

  Je zarážajúce, že rezort ministerstva životného prostredia, ako aj štátny fond nevykonáva systematické kontroly využívania týchto štátnych prostriedkov, a že sa v správe Najvyššieho kontrolného úradu konštatuje, že Fond životného prostredia nariadil vykonať kontroly z 960 príjemcov u 10 z celkového počtu až v novembri roku 1995. Pričom pán minister mi vo svojej odpovedi hovorí, že fond vykonáva vlastne kontroly použitia prostriedkov a v roku 1995 ich vykonal 11, viac proste nebolo v silách a v možnostiach fondu, pretože má na to málo ľudí.

  Ak by bol začal vykonávať tieto kontroly v priebehu celého roka, myslím si, že nepotrebuje zvyšovať počet pracovníkov na tieto kontroly, ale vlastne bol by zamedzil aj takémuto nehospodárnemu použitiu prostriedkov.

  Na záver by som chcela povedať len toľko, že aj naše interpelácie, aj naše sledovanie nakladania s týmito prostriedkami nie je preto, aby sme niekoho chceli nejakým spôsobom šikanovať alebo osočovať, ale ide o to, že vlastne, ako aj potvrdila správa, sa nerobia kontroly pri používaní týchto prostriedkov a týmto spôsobom unikajú prostriedky do určite nie najpotrebnejších aktivít a prác. Toľko teda k tejto časti správy.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne pani poslankyni. Pán poslanec Ftáčnik - faktická poznámka.

 • Pán predseda, mám len faktickú poznámku k vystúpeniu pána poslanca Kunca (nestihol som včas stlačiť gombík a nechcel som rušiť pani poslankyňu). On navrhol uznesenie, ktoré zdanlivo má byť alternatívou k môjmu uzneseniu, ale mali by sme sa zrejme zjednotiť, že čo chceme dosiahnuť. Lebo ja nenamietam proti tomu, aby sa tým zaoberalo plénum, ale myslím si, že termín "prijaté opatrenia" smeruje aj k vyvodeniu zodpovednosti za zistené nedostatky, a pán poslanec Kunc v tom programe aktivít na zamedzenie smeroval skôr do budúcnosti.

  Čiže zdá sa mi, že vecne nehovoríme úplne o tom istom, a mali by sme podľa možnosti zjednotiť slovník, teda v tom, čo chceme dosiahnuť, aby sa plénum mohlo potom rozhodnúť pri schvaľovaní uznesenia. Hovorím to teraz v rozprave, aby potom nevznikol spor pri hlasovaní o návrhu uznesení.

 • Tam bude problém, aj pokiaľ ide o ústavu, o výklad, čo môže Národná rada vo vzťahu k vláde, a čo nie. Tam musíme dať aj na to pozor.

  Páni poslanci, pani poslankyne, keďže nikto nemá do rozpravy žiadne pripomienky, končím rozpravu. Najlepšie by bolo, ak by tí, ktorí doteraz tu nesedeli, pokračovali v rokovaní, a tí, čo ste tu boli, by ste mali mať prestávku. Keďže nemám takú právomoc, aby som to takto urobil, vyhlasujem prestávku do 16.45 hodiny a prosím, aby ste sa dohodli aj na forme doplnenia uznesenia. Ďakujem.

 • Po prestávke.

 • Vážené kolegyne, kolegovia, budeme pokračovať po prestávke. Pýtam sa pána predsedu Najvyššieho kontrolného úradu, či sa chce vyjadriť k rozprave. Nech sa páči, pán predseda.

 • Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení členovia vlády,

  dovoľte mi, aby som zaujal stanovisko k niektorým pripomienkam. V podstate by som sa chcel poďakovať poslankyniam a poslancom za vcelku konštruktívny prístup k tejto správe, ale aj vôbec k riešeniu, najmä tým, ktorí konštruktívne navrhujú aj východiská. Na úvod musím povedať, že si možno mnohí mýlne vysvetľujú, že Najvyšší kontrolný úrad má práva nariaďovať, požadovať atď. Nemáme také práva. Keď študujeme zákony, študujme ich celkom a úplne a tam sa dozvieme, aké má postavenie a aké má práva Najvyšší kontrolný úrad.

  Chcel by som k niektorým jednotlivým návrhom alebo námetom zaujať stanovisko. U CAS-LOT, kasín atď. na základe kontrol Najvyššieho kontrolného úradu ministerstvo financií prijalo celý rad opatrení. V najbližšom období pravdepodobne dostanete do Národnej rady návrh zákonov, ktoré túto oblasť budú riešiť. Tu sme skutočne po kontrolných zisteniach a dohodách s ministerstvom financií pritvrdili opatrenia, aby sa veci riešili. Zastávame jednoznačný názor, že tam, kde štát vložil základné imanie a kapitál, či je reálne, že tento kapitál sa zhodnotí a bude prinášať, alebo nie. V tom sa zhodujeme.

  K vystúpeniu pána poslanca Čarnogurského by som chcel povedať, že neviem, čo si o tom mám myslieť, ale chcem reagovať na toto. V prvom rade - správa nie je protokol. Nemôžem do správy dávať detailné zistenia atď. atď., pretože niektoré protokoly majú 60-80 strán. Ako by asi vyzerala tá správa? Správa je popisná a poukazuje na podstatnejšie nedostatky, ktoré boli zistené. Platí tu to, čo som povedal. Ak sa niektorý pán poslanec alebo pani poslankyňa chce presvedčiť o konkrétnych detailných zisteniach Najvyššieho kontrolného úradu, tak nech sa páči, protokoly sú k dispozícii na nahliadnutie na Najvyššom kontrolnom úrade. Tam je to už objemnejšie, tam je popísané všetko.

  Samozrejme, musím povedať, že Najvyšší kontrolný úrad nemá povinnosť predkladať parlamentu nejaké záverečné účty, to tu už bolo povedané, ale výsledky z kontrolnej činnosti. Pokiaľ ide o kontrolnú činnosť, zase musím povedať, nemyslime si, že Najvyšší kontrolný úrad okrem kapitol môže kontrolovať všetky podriadené zložky jednotlivých kapitol. Veď to sú celé tisíce podriadených zložiek. Na to nie je Najvyšší kontrolný úrad a ani to nemôže robiť. Kapitoly máme zo zákona povinnosť dvakrát do roka kontrolovať, a to sa vykonáva v plnom rozsahu.

  Ľutujem, že ani pán Čarnogurský si nevšimol alebo nepostrehol, kde je vlastne chyba v týchto veciach, ktoré sú zisťované v tejto správe. V čom spočívajú. Samozrejme, vystúpili tu niektorí páni poslanci a poslankyne, že vnútorné kontroly nefungujú. Kontrolné mechanizmy v jednotlivých rezortoch nefungujú dostatočne a nie sú hádam ani na dostatočnej kvalitatívnej úrovni. Ale toto všetko nemôže Najvyšší kontrolný úrad suplovať a nahrádzať.

  Ďalej by som chcel k tým veciam, ktoré tu uviedol, povedať, že má veľmi zlé informácie alebo zlých informátorov, keď sa tu prednášali takéto čísla o Najvyššom kontrolnom úrade, že teda sa tam rozširuje administratívna byrokracia na úkor kontrolných miest. Uvediem len niekoľko faktov.

  Zriadili sme koncom minulého roku dve expozitúry, ktoré sú naplnené. Sú tam dvaja úradníci, to je riaditeľ a sekretárka. Ostatných 18 ľudí sú kontrolóri. A to bol aj cieľ, aj zameranie zvýšenia stavu pracovníkov na Najvyššom kontrolnom úrade, aby sa zvýšil a rozšíril výkon kontroly, teda kontrolná činnosť. Dnes môžem povedať, že zo 173 pracovníkov Najvyššieho kontrolného úradu je vlastných kontrolórov 115. Ostatní sú, pravdaže, na sekciách, riaditeľ, sekretárka, ktorých je 6, ostatní sú všetko kontrolóri. A samozrejme, je riaditeľ kancelárie s jeho sekciou, ktorá má na starosti tylové zabezpečenie, dopravu, hospodársku správu, správu majetku, učtárne, personálny odbor, právny odbor a finančný odbor. Takže to sú nevyhnutné funkcie.

  Pokiaľ ide o riaditeľov kancelárií, tí boli zrušení, pán poslanec, a nie, že sa dali navyše. Tam bol riaditeľ kancelárie, to sme zrušili pri pretváraní novej organizačnej štruktúry, a je tam len vedúca sekretariátu a sekretárka. Nič viac, nič menej. Okrem toho majú aj protokol. Samozrejme, okrem toho máme aj vnútorného kontrolóra, ktorého zo zákona musíme mať, pretože nikto nás nekontroluje, kontrolu si musíme obstarávať sami.

  Takže tieto informácie nemôžem akceptovať a už vonkoncom nie takým štýlom, ako sa podávajú. Najvyšší kontrolný úrad je nezávislý a apolitický úrad vo svojej činnosti. Prosím, aby ste Najvyšší kontrolný úrad nezaťahovali do všelijakých politických vecí a aktivít.

  Pani poslankyni Schmögnerovej chcem povedať, že Najvyšší kontrolný úrad nemôže zo zákona prikazovať opatrenia. My zo zákona môžeme žiadať opatrenie. Samozrejme, ak vidíme, že opatrenia nesledujú adekvátne odstránenie zistených nedostatkov, vraciame ich subjektom, aby hľadali riešenia, nápravu zistených nedostatkov. Niekedy to robíme dva i trikrát a sprísnili sme túto oblasť.

  Pánu poslancovi Šagátovi by som chcel povedať, že tomu skutočne nerozumiem, pretože o Piešťanoch, ak by si myslel, že to bol náš výber alebo podobne, musím tu povedať, že na tretíkrát, na písomnú žiadosť pána ministra zdravotníctva sme tam išli robiť kontrolu. A nie nejaké ľubovoľné vyberanie a podobne, pretože tých síl nemáme toľko a nemôžeme chodiť kontrolovať jeden subjekt trikrát za rok. To som predsa už vysvetľoval vo výbore.

  Ďalej by som chcel povedať, pokiaľ ide o tú činnosť v Piešťanoch, aj za ministrovania pána poslanca Šagáta existoval liečebný dom Slovan. Vieme, že sa tam investovalo na záchranu tohto objektu do injektážnych prác vyše miliardy korún. To nie je málo. A čo sa s tým ďalej robí? Aká je koncepcia dokončenia tohto domu? Je to pamiatkovo chránený objekt, samozrejme, ale akáže je filozofia, čo s tým ďalej? Investovali sme do toho. My sa musíme do toho oprieť, aby sme to pohnali dopredu, teda, keď sme už do toho investovali, nech to má aj dajaký záver.

  A zase to hovorím, aj tu v tomto prípade, že ak si niekto myslí, že budeme kontrolovať, myslím, ministerstvo zdravotníctva, všetky jeho podriadené zložky, tak to predsa nejde. Ale, pán poslanec, mrzí ma, že ste sa neopýtali alebo že sa nezamýšľate nad tým, akú rezortnú kontrolu má vlastne ministerstvo. Akú funkciu tam plní? Prečo tí nekontrolujú podriadené zložky, veď to im prináleží v prvom rade.

  Pánu poslancovi Palackovi by som chcel povedať, už sme tu neraz hovorili, že Najvyšší kontrolný úrad do privatizovaných spoločností, ktoré sú buď akciové spoločnosti, alebo sú spoločnosti s ručením obmedzeným, predsa zo zákona nemá umožnený vstup. Tak o čom tu hovoríme - či kontrolujeme, ako si tam plnia povinnosti, a podobne? Takže neviem, to sa mi zdá účelové, pretože každý predsa vie, akú má Najvyšší kontrolný úrad právomoc a postavenie.

  Chcel by som poďakovať pánom poslancom (pán poslanec Kunc), ktorí skutočne regaovali na jestvujúci stav, a budem veľmi rád, keď pomôžete aj nám, a teda spoločne sa budeme snažiť, aby sa to celé pohlo dopredu s tým, že sa sprísni jednak vyžadovanie plnenia pracovných povinností od každého v celom priereze, v jednotlivých rezortoch a úradoch, že sa sprísnia alebo dobudujú vnútorné kontroly, ktoré budú môcť obsiahnuť väčší rozsah kontrol podriadených zložiek, aby tí ľudia mali pocit i vedomie, že sme kontrolovaní a, samozrejme, že z nálezov sa budú vyvodzovať aj adekvátne opatrenia. Toto potrebuje naša ekonomika. Ak by sa nám toto podarilo, osobne budem veľmi rád.

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • Ďakujem aj ja.

  Páni poslanci, najskôr by som sa chcel ospravedlniť pánu poslancovi Csákymu. Keď som ukončil rozpravu, zabudol som na to, že pri svojom vystúpení žiadal, aby sme dali hlasovať o tom, že tento bod programu bude pokračovať na budúcej schôdzi, že nebude skončená rozprava. Myslím, že schôdza sa ani tak nevyvíjala, aby sme pokračovali ďalej v rozprave, ale aby sme prijali závery. Tá rozprava by k ničomu neviedla. Prosím pána poslanca Csákyho, aby nenaliehal, že som mu nevyhovel. Mohol by som požiadať pána podpredsedu vlády, aby povedal jedno slovo a tým by otvoril rozpravu, ale neviem, či by to poslanecká snemovňa chcela. Je to moja chyba.

  Prosím, zapnite mikrofón pánu poslancovi Csákymu.

 • Pán predseda, beriem vaše slová, bolo to korektné, lenže mne nejde o to, či formálne uzatvoríme rozpravu, alebo nie. Ide o to, že aj pán predseda Najvyššieho kontrolného úradu, aj páni poslanci, ktorí tu vystúpili, mali veľmi vážne pripomienky. Ide mi o to, že som navrhol určitý algoritmus, aby sme neprijali dnes uznesenie, aby sa kluby zamysleli na tým stavom, aký tu nastal v tejto oblasti, aby sme na budúci týždeň k tomu zvolali politické grémium, aby sme sa zamysleli nad tým, či by nebola vhodná novela zákona o pôsobení Najvyššieho kontrolného úradu, a aby sme sa takto k tomu vrátili v júni. Takže mne ide o to.

 • Pán poslanec, keď ide len o to, tak to nesúvisí s tým, či bude rozprava pokračovať, alebo nie, pretože tú novelu môžeme navrhúť kedykoľvek.

 • Pán predseda, ale ja som chcel, aby sme o tom hlasovali.

 • Nemôžem dať hlasovať, jedine tak, že by pán podpredseda povedal štyri slová a otvorí rozpravu.

 • Pán podpredseda, bol to predsa procedurálny návrh.

 • Ja som vám to povedal, keby som to nebol spomenul, tak ideme ďalej, ale som si vedomý toho, že som to urobil ja.

 • Hlasy v sále.

 • Prepáčte, trvám na tom, aby sme hlasovali o tom, že sa k tejto veci vrátime na júnovom zasadnutí pléna.

 • Nemôžem urobiť precedens, ani to neurobím. To radšej zoberiem celú chybu na seba, ale takýto precedens neurobím. Jedine keby pán podpredseda povedal...

 • Pán podpredseda vlády, ďakujem vám.

 • Po chvíli potlesk, smiech v sále.

 • Ak mám byť ja tým, ktorý dá pokyn, aby ste sa ďalej mohli zaoberať touto problematikou, tak - síce veľmi nerád to robím, pretože som už pána predsedu upozornil, že by som bol veľmi rád, keby sa dnes prerokovala správa, ktorú predkladám, a zároveň aj ukončila, pretože zajtra mám radu pre národnosti a zajtra by som sa nemohol zúčastniť na rokovaní, ale ak ďalšia rozprava prispeje ku skvalitneniu kontrolného systému u nás, ak ste o tom presvedčení, tak súhlasím s tým, aby ste ďalej pokračovali.

 • Ďakujem. Takže po našej spolupráci s pánom podpredsedom vlády dávam hlasovať o návrhu pána poslanca Csákyho. Počuli ste, ako ho koncipoval pred chvíľou. Pán poslanec Csáky chce, aby sme v rozprave k tomuto bodu pokračovali na budúcej schôdzi, na 16. schôdzi. Čiže nemali by sme prijať uznesenie, ktoré je navrhnuté.

  Prosím, hlasujeme o jeho návrhu. Prezentujte sa a hlasujte. Pani spravodajkyňa, povedzte svoj názor.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 130 poslancov. Za návrh hlasovalo 44 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 61 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 25 poslancov.

  Takže sme neprijali tento návrh.

  Rozprava je ukončená. Pýtam sa ešte pani spoločnej spravodajkyne, či sa chce vyjadriť k rozprave.

 • Nechce sa vyjadriť, takže môžeme pristúpiť k hlasovaniu o prijatí uznesenia. Najskôr budeme hlasovať, pani poslankyňa, o tých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy.

 • Vážený pán predseda, vážený pán podpredseda vlády, vážené kolegyne, vážení kolegovia,

  je tu prvý návrh, ktorý predložil pán poslanec Sopko. Prečítam ho: "Národná rada žiada generálneho prokurátora Slovenskej republiky predložiť správu o výsledkoch vykonaného preverovania poznatkov z odstúpených materiálov z najvyšších kontrolných orgánov aj oznámení právnických a fyzických osôb dotýkajúcich sa privatizácie, hospodárenia s majetkom štátu a hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu za roky 1994 a 1995." Termín je tu, pôvodný bol jún, ale dohodli sme sa s pánom poslancom, že ak súhlasí s mesiacom september, tak tento návrh by som odporúčala prijať.

 • Ale tam ste čítali, že kontrolovať najvyššie kontrolné orgány? Či Najvyšší kontrolný úrad?

 • Ale to tak neznelo, to je upravené inak, ako bolo v rozprave. Prosím, prečítajte to ešte raz, pani poslankyňa.

 • "Národná rada žiada predložiť správu o výsledkoch vykonaného preverovania poznatkov z odstúpených materiálov z najvyšších kontrolných orgánov aj oznámení právnických a fyzických osôb dotýkajúcich sa privatizácie, hospodárenia s majetkom štátu a hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu za roky 1994 a 1995." Prepáčte, ťažko sa mi to číta.

 • Hlas zo sály: Neexistujú najvyššie kontrolné orgány.

 • Procedurálny návrh, nech sa páči.

 • Nezrozumiteľný hlas zo sály.

 • Nie, to je tu, čo odporúča. To máte v tom bode B. Tu je spoločná správa a to zo spoločnej správy je premietnuté do bodu B.

 • Nezrozumiteľný hlas zo sály.

 • Pán poslanec, pred sebou máte spoločnú správu, ale to, čo je v spoločnej správe, je premietnuté do uznesenia, ktoré budeme prijímať, to je v písmene B zo spoločnej správy. To znamená, že v spoločnej správe nemáme čo prijímať. Budeme prijímať v písmene B uznesenia. Čiže teraz ideme hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch poslancov a potom budeme schvaľovať aj to, čo je spolu s uznesením, čo je v správe.

  Prosím, ideme hlasovať o návrhu pána poslanca Sopku, ktorý prečítala pani spravodajkyňa. Pani poslankyňa, navrhujete ho prijať, alebo neprijať?

 • Hlas zo sály: Ale veď najvyššie kontrolné orgány neexistujú. Nemôžeme prijať také uznesenie.

 • To nemôžeme prijať, pretože najvyššie kontrolné orgány fakt neexistujú.

 • Hlas zo sály: Nálezy najvyšších kontrolných orgánov...

 • Pokoj, páni poslanci. Hlasovali sme, neprešlo to. Budeme pokračovať ďalej.

 • Ďalší návrh uznesenia predložila pani Schmögnerová. Z obsahových dôvodov ho neodporúčam prijať.

 • Hlasujeme o návrhu pani poslankyne Schmögnerovej s návrhom neprijať ho.

 • Hlasy v sále.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 116 poslancov. Za návrh hlasovalo 39 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 49 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 25 poslancov. Nehlasovali 3 poslanci.

  Tento návrh sme neprijali.

  Môžete pokračovať, pani poslankyňa.

 • Ďalšie návrhy predložil pán poslanec Ftáčnik. Predložil štyri návrhy uznesenia.

  Prvý: "Národná rada Slovenskej republiky žiada generálneho prokurátora, aby po skončení konania na základe protokolu Najvyššieho kontrolného úradu o výsledku kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom štátu v akciovej spoločnosti Hotely mládeže Slovakia (je to list predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky číslo 0-1441/95 zo dňa 4. 9. 1995) poskytol Výboru Národnej rady pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport informáciu o výsledku konania." Tento návrh odporúčam prijať.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 136 poslancov. Za návrh hlasovalo 88 poslancov. Proti návrhu hlasovali 3 poslanci. Hlasovania sa zdržali 43 poslanci. Nehlasovali 2 poslanci.

  Takže tento návrh prešiel.

  Môžete pokračovať, pani poslankyňa.

 • Druhý návrh pána poslanca Ftáčnika: "Národná rada Slovenskej republiky žiada členov vlády a ostatných ústredných orgánov, aby podali príslušným výborom Národnej rady Slovenskej republiky informáciu o opatreniach, ktoré prijali v súvislosti so zisteniami Najvyššieho kontrolného úradu uvedenými v tlači 392 a o plnení prijatých opatrení." Tu je návrh termínu do 15. júla 1996. Rada by som sa spýtala pána poslanca Ftáčnika, či by súhlasil s tým termínom na neskoršie. V tom prípade...

 • Prosím, dávam hlasovať o tomto návrhu. Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 135 poslancov. Za návrh hlasovalo 59 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 30 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 45 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Neprešiel tento doplňujúci návrh.

 • Ďalší návrh pána poslanca Ftáčnika, tretí: "Národná rada Slovenskej republiky žiada generálneho prokurátora, aby v správe o stave zákonnosti v Slovenskej republike podávanej Národnej rade uviedol osobitne doriešené prípady, ktorými sa zaoberala Generálna prokuratúra na základe podnetov Najvyššieho kontrolného úradu a ďalších kontrolných orgánov." Tento návrh odporúčam neprijať.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 135 poslancov. Za návrh hlasovalo 67 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 30 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 38 poslancov.

  Takže sme neprijali ani tento pozmeňujúci návrh.

 • Štvrtý pozmeňujúci návrh pána poslanca Ftáčnika: "Národná rada Slovenskej republiky odporúča vláde Slovenskej republiky predložiť návrh zákona o Štátnej pokladnici Národnej rade do 30. 9. 1996." Tento návrh odporúčam prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 135 poslancov. Za návrh hlasovalo 64 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 14 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 57 poslancov.

  Takže sme neprijali ani tento návrh.

 • Je tu posledný návrh pána poslanca Kunca: "Národná rada Slovenskej republiky žiada vládu, aby na najbližšiu schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky vo väzbe na prerokovanú správu Najvyššieho kontrolného úradu o výsledkoch kontrolnej činnosti v roku 1995 predložila program aktivít jednotlivých rezortných ministerstiev na zamedzenie opakovania strát štátneho majetku trestnou činnosťou i nedbalosťou činného manažmentu štátnych podnikov i ostatných inštitúcií, ktoré hospodária so štátnym majetkom." Tento návrh odporúčam neprijať.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 134 poslancov. Za návrh hlasovalo 66 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 19 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 46 poslancov. Nehlasovali 3 poslanci.

  Takže neprešiel návrh pána poslanca Kunca.

  Pani poslankyňa, ak sú to všetky návrhy z rozpravy, môžeme pristúpiť k hlasovaniu o uznesení.

 • Dovoľte mi, aby som predložila návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k správe o výsledkoch kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky za rok 1995, v ktorom Národná rada Slovenskej republiky po A. berie na vedomie...

 • Pani poslankyňa, nemusíte ho čítať. Návrh máme predložený. Budeme hlasovať o uznesení Národnej rady tak, ako ho máte predložené v spoločnej správe výborov, samozrejme, v znení schválených doplnkov a zmien.

 • Hlas v sále.

 • Hlasujeme, pán poslanec. Uznesenie berieme len na vedomie, neprijímame ho, ani ho neodmietame.

 • Odporúčam tento návrh prijať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 134 poslancov. Za návrh hlasovalo 81 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 9 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 41 poslancov. Nehlasovali 3 poslanci.

  Môžem konštatovať, že Národná rada schválila návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k správe o výsledkoch kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky za rok 1995.

 • Ďakujem, pán predseda, za trpezlivosť a kolegom a kolegyniam za podporu.

 • Ďakujem. Budeme pokračovať t r e t í m bodom programu, ktorým je

  súhrnná správa o realizácii Národného programu boja proti drogám a návrhy na jeho aktualizáciu.

  Národná rada Slovenskej republiky prerokovala Národný program boja proti drogám 14. novembra 1995. Uznesením požiadala vládu Slovenskej republiky rozpracovať tento národný program a každoročne do 30. apríla predkladať Národnej rade súhrnnú správu o jeho realizácii.

  Správu, páni poslanci, pani poslankyne, máte ako tlač 371. Ako tlač 371a máte rozdanú aj spoločnú správu o výsledkoch prerokovania vo výboroch Národnej rady, ktorej súčasťou je aj návrh na prijatie uznesenia.

  Z poverenia vlády Slovenskej republiky správu uvedie podpredseda vlády Slovenskej republiky pán Jozef Kalman. Prosím, pán podpredseda, aby ste sa ujali slova.

 • Vážený pán predseda, vážená Národná rada,

  na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predkladám súhrnnú správu o realizácii Národného programu boja proti drogám a návrhy na jeho aktualizáciu na základe uznesenia, ktoré tu bolo pred chvíľou citované. Týmto uznesením zobrala Národná rada Slovenskej republiky Národný program boja proti drogám na vedomie a požiadala vládu Slovenskej republiky rozpracovať tento program na podmienky jednotlivých rezortov a zabezpečiť jeho finančné krytie, ako aj predkladať Národnej rade súhrnnú správu každý rok do konca apríla.

  Národný program boja proti drogám nadväzuje na Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky, obsahuje a rozpracúva základné smery protidrogovej politiky, predstavuje programový dokument celospoločenského úsilia na potlačovanie drogových závislostí, znižovanie nelegálnej ponuky drog a hlavné ciele zdravotníckej a sociálnej starostlivosti. Sú v ňom vyjadrené základné princípy a východiská tohto multidisciplinárneho a multiinštitucionálneho problému.

 • Národný program boja proti drogám bol podporený aj odporúčaniami Organizácie Spojených národov a je v súlade s medzinárodnými dohovormi v oblasti boja proti drogám, akými sú dohovory OSN, globálny plán boja proti drogám Európskej únie, ako aj Asociačná dohoda o pridružení Slovenskej republiky k Európskej únii.

  Predkladanú správu spracoval a pripravil generálny sekretariát Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog, ktorý bol zriadený v zmysle uznesenia vlády v roku 1995 a ktorý sa konštituoval koncom minulého roku.

  Správu prerokovala vláda Slovenskej republiky v marci tohto roku a bola schválená. Pripomienky, ktoré odzneli na rokovaní vlády, boli do materiálu zapracované. Správa celkove bola spracovaná na základe podkladov, ktoré vypracovali jednotlivé rezorty, ktoré sú zastúpené vo Výbore ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog, za obdobie od augusta 1995 do 31. 12. 1995, teda za obdobie piatich mesiacov.

  Správa sa skladá z dvoch hlavných častí: samotného vyhodnotenia a rozpracovaného programu jednotlivými rezortmi, ako aj z podnetov na aktualizáciu úloh tohto programu. Môžem konštatovať, že predložená správa predstavuje súhrn aktivít jednotlivých rezortov vo všetkých oblastiach boja proti drogám v nadväznosti na plnenie úloh vyplývajúcich z národného programu, a to i napriek krátkemu časovému obdobiu od jeho prijatia.

  Podotýkam, že úlohy pre jednotlivé rezorty, ako aj oblasti spoločenského života boli v národnom programe rozvrhnuté na obdobie rokov 1995 až 1998. Národný program zostáva otvorený, s možnosťou stálej aktualizácie podľa závažnosti riešenia problémov na drogovej scéne v Slovenskej republike. Predstavuje sústredenie všetkých síl, ktoré sú k dispozícii na potláčanie nebezpečenstva, ktoré zneužívanie drog v našej krajine znamená.

  Zmyslom prijatia a postupného uskutočňovania programu bolo vymedziť, sústrediť a koordinovať úsilie spoločnosti pri ochrane života a zdravia jednotlivcov, ako aj sociálneho a hospodárskeho fungovania štátu, ktoré sú vážne zasiahnuté problematikou drogových závislostí a s ňou spojených nezákonných činností obchodovania s drogami. Predpokladám, že nám všetkým je zrejmé, že takýto zložitý spoločenský jav, akým drogové závislosti nesporne sú, nie je možné zvládnuť izolovanými, i keď cielenými a dobre mienenými aktivitami, ale je potrebná sústredená, cieľavedomá a dlhodobá aktivita všetkých spoločenských sfér.

  Vážená Národná rada, ide o veľmi zložitý problém, dnes už možno hovoriť o globálnom probléme ľudstva. Slovenská republika je na začiatku boja proti tejto pliage. Očakávam vaše námety, ktoré s tými, ktoré odzneli vo výboroch, budeme analyzovať a snažiť sa ich maximálne v praxi využiť. Verím, že aj prerokovanie tejto správy, ale najmä realizácia prijatých i odporúčaných úloh budú ďalej aktivizovať celú našu spoločnosť v boji proti tomuto javu, ktorý demoralizuje celú spoločnosť, ničí zdravie a prináša ľudské a rodinné tragédie.

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • Ďakujem, pán podpredseda.

  Prosím teraz spoločného spravodajcu výborov, ktorým je pán poslanec Polka, aby podal správu o výsledkoch prerokovania predloženého materiálu vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.

 • Vážený pán predseda, vážený pán podpredseda vlády, vážená Národná rada, kolegyne, kolegovia,

  dovoľte, aby som vás zoznámil so spoločnou správou výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania súhrnnej správy o realizácii Národného programu boja proti drogám a návrhov na jeho aktualizáciu, tlač 371.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím číslo 854 zo 14. marca 1996 pridelil súhrnnú správu o realizácii Národného programu všetkým výborom, okrem Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií štátnych funkcionárov s tým, aby tieto výbory ho prerokovali do 9. mája 1996. Zároveň určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, aby pripravil na schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výboroch a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.

  Správu prerokovalo v určenom termíne deväť výborov. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody o materiáli nerokoval pre nedostatočnú účasť poslancov na schôdzi výboru. Výbory prerokovali správu s týmito výsledkami:

  I. Správu vzalo na vedomie 8 výborov, a to Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie, rozpočet a menu, Výbor Národnej rady pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo, Výbor Národnej rady pre verejnú správu, územnú samosprávu a národnosti, Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo a sociálne veci a Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť, ako aj Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Uznesenie k predmetnej správe neprijal Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport, lebo podľa § 48 ods. 1 zákona číslo 44 o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov nevyslovila s ním súhlas nadpolovičná väčšina všetkých členov výboru.

  II. Všetky výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré správu prerokovali a vzali na vedomie, odporučili tiež Národnej rade Slovenskej republiky, aby predloženú správu vzala na vedomie.

  Okrem toho výbory uplatnili na svojich rokovaniach niektoré ďalšie odporúčania.

  Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo a sociálne veci odporučil vláde Slovenskej republiky:

  1. dopracovať legislatívne návrhy v oblasti prevencie a represie,

  2. zriadiť orgán boja proti drogám ako ústredný orgán štátnej správy so samostatnou rozpočtovou kapitolou,

  3. dopracovať úlohy Národného programu boja proti drogám s ich konkretizáciou a časovým harmonogramom do 31. júla 1996.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť odporučil:

  1. podpredsedovi vlády Slovenskej republiky a predsedovi Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog koordinovať postup ministerstva vnútra, ministerstva spravodlivosti, Generálnej prokuratúry a Združenia sudcov Slovenskej republiky v opatreniach vykonaných proti zneužívaniu drog na páchanie trestnej činnosti,

  2. ministrovi vnútra výraznejšie posilniť činnosť národnej protidrogovej jednotky Správy kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru Slovenskej republiky, tak početne, ako i finančne, so zreteľom na nové územnosprávne členenie Slovenskej republiky.

  III. V prijatých uzneseniach výbory uplatnili tieto požiadavky:

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu požiadal riaditeľku generálneho sekretariátu Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog, aby predložila analýzu vynakladania finančných prostriedkov za jednotlivé rezorty v rámci plnenia Národného programu boja proti drogám za rok 1995 a predpoklad čerpania finančných prostriedkov na rok 1996, prípadne na rok 1997, v termíne do 30. mája 1996.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť požiadal vládu Slovenskej republiky, aby zabezpečila plnenie Národného programu boja proti drogám v jednotlivých rezortoch a nimi riadených organizáciách.

  Vážená Národná rada Slovenskej republiky,

  dovoľte, aby som vás zároveň oboznámil s návrhom uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k súhrnnej správe o realizácii Národného programu boja proti drogám a návrh na jeho aktualizáciu.

  Národná rada Slovenskej republiky

  A. berie na vedomie súhrnnú správu o realizácii Národného programu boja proti drogám a návrhy na jeho aktualizáciu;

  B. odporúča vláde Slovenskej republiky

  1. dopracovať legislatívne návrhy v oblasti prevencie a represie,

  2. zriadiť orgán boja proti drogám ako ústredný orgán štátnej správy so samostatnou rozpočtovou kapitolou,

  3. dopracovať úlohy Národného programu boja proti drogám s ich konkretizáciou a časovým harmonogramom do 31. júla 1996;

  C. žiada vládu Slovenskej republiky zabezpečiť plnenie Národného programu boja proti drogám v jednotlivých rezortoch a nimi riadených organizáciách.

  Ďakujem, pán predseda. Skončil som.

 • Ďakujem aj ja, pán spoločný spravodajca. Prosím, aby ste zaujali miesto určené pre vás.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, otváram rozpravu k tomuto bodu programu s konštatovaním, že som dostal do tejto chvíle 6 písomných prihlášok. Ako prvý sa hlási pán poslanec Mikolášik. Pripraví sa pán poslanec Langoš.

 • Vážený pán predseda, vážený pán podpredseda vlády, vážené dámy, vážení páni,

  vari nikto nepochybuje o tom, že boj proti drogám má tú najvyššiu doložku naliehavosti v rebríčku javov, ktoré ohrozujú každú spoločnosť, jej základy a zdravie občanov. Chcem ako lekár pripomenúť, vážené dámy, vážení páni, že drogová závislosť je choroba, ktorú nemožno úplne a trvale vyliečiť.

  Drogová závislosť je úplným stratením človeka napríklad pre rodinu. Sám si nikdy nedokáže založiť normálnu a fungujúcu rodinu. Je úplným negovaním hodnôt, túžob a realizácie plánov v živote jednotlivca z hľadiska spoločnosti. Spoločnosť drogovo závislého stráca. Nemôžeme vyliečiť závislého od drog, môžeme len za cenu obrovských nákladov na drahú a dlho trvajúcu liečbu takúto závislú osobu previesť na osobu dočasne abstinujúcu. Koniec koncov, kolegyňa Aibeková nám to správne vysvetlila už na zasadnutí nášho výboru. Je väčšinou len otázka času, kedy tento závislý začne drogy opäť užívať.

  Zo súhrnnej správy sa dozvedáme to, čo je každému dobre známe, a síce, že mladí ľudia masívne skúšajú drogy. Veď podľa priloženého prieskumu viac ako 25 % mladých gymnazistov drogy už skúšalo. A zabudnime raz navždy to nebezpečné delenie drog na tzv. mäkké a tvrdé. Kto totiž okúsi mäkkú drogu, vždy prechádza na tvrdé drogy. Je to u neho len otázka času a okolností. A z pazúrov tvrdých drog sa nikto natrvalo nedostal. Je úplne stratený pre spoločnosť. Jeho osobný život bude zruinovaný, na drogu minie postupne všetky vlastné financie i financie svojich rodičov a skončí ako žalostná troska.

  Spôsob, akým sa táto problematika rieši v podaní tejto vlády, je však nedostatočný, dovolím si povedať, nevýrazný, pomalý, hlavne do tejto chvíle neúčinný. Sme svedkami toho, že tzv. výbor ministrov nie je schopný prijímať také rozhodnutia a hlavne vykonávať také akcie, ktoré by úspešne bojovali proti drogám. Deje sa presne to, čo sme predpokladali. Iste si spomínate na môj príspevok, keď sme o tom hovorili tu v snemovni prvýkrát, že takýto prierezový orgán bude robiť len nekonkrétne, snažiť sa riešiť, ale bude len prierezový a každý sa bude len zúčastňovať na zasadnutiach takéhoto prierezového orgánu, no údernosť a výstupy budú rozpačité.

  Máte asi všetci pred sebou spoločnú správu, posúďte sami, čo sme sa dozvedeli z tohto materiálu. Napríklad čo všetko akože má robiť ministerstvo zdravotníctva: zabezpečovať parametre existujúcich služieb. Čo je na tom nové? To musí robiť aj tak. Alebo zvážiť zavedenie skríningových vyšetrení zameraných na výskyt požitia drog u mládeže. Prehodnotiť a zdokonaliť evidenciu a štatistiku. A to je všetko. Iba toto má robiť podľa prierezového výboru ministrov zdravotníctvo.

  Ministerstvo práce a sociálnych vecí: zabezpečiť odbornú prípravu, vytvárať podmienky na zriaďovanie protidrogových zariadení, rozvinúť činnosť, prehodnotiť a podporiť činnosť zariadení. Takéto vatové tvrdenia, nikde žiadny termín, dokedy bude úloha splnená, kto je za to konkrétne zodpovedný.

  To isté v rezorte školstva (nebudem to všetko čítať), kultúry, hospodárstva, ministerstva financií. Vrcholom je jediný maličký odsek, ktorý sa dotýka rezortu ministerstva vnútra, kde sa spomína spolupráca Policajného zboru v súvislosti s Colnou službou a dosť.

  Už vlani pri prerokúvaní problematiky boja proti drogám KDH poukazovalo na to, že treba vytvoriť samostatnú inštitúciu. Teraz konečne sa k tomu dostávame, že aj v návrhu na uznesenie je konečne to, na čo sme aj vo výbore pre zdravotníctvo a sociálne veci opakovane poukazovali, že je nutné, aby vznikol samostatný inštitút boja proti drogám, ale vybavený potrebnými trestnoprávnymi aj represívnymi právomocami.

  Dozvedáme sa, že Slovensko, ako aj Bratislava a iné väčšie mestá už dávno nie sú len tranzitom pre drogy, ale cieľovými mestami. Všetci vedia, kde sa priekupníci zdržiavajú. Nikto, ani polícia tam nejde, nezaistí dílerov. Všetci vedia, v ktorých podnikoch a baroch sa predávajú drogy. Nezasahujeme. Všetci vedia, že pred bránami škôl za bieleho dňa ponúkajú drogu našim deťom. Nič sa nedeje. Toto je boj proti drogám? S týmto máme byť spokojní?

  Pred pár mesiacmi otriasol Veľkou Britániou prípad úmrtia študentky, ktorá užila po prvýkrát v živote a len jedinú tabletku tzv. mäkkej drogy EXTASY, ktorú berú mladí ľudia, aby pod vplyvom takejto mäkkej drogy vydržali tancovať na diskotéke až do rána. Toto dievča zomrelo po jedinej tabletke mäkkej drogy.

  Máme sa azda aj my prizerať, ako drogy devastujú našu mládež pred našimi očami, alebo treba čakať až na smrť nejakej slovenskej dievčiny, aby sme zintenzívnili náš postup?

  Mám pripomienku aj k rýchlosti, s akou výbor ministrov pracuje. Viete, kedy sme o tom prvýkrát rokovali. Prvé zasadnutie výboru bolo až 24. októbra 1995, druhé zasadnutie sa konalo s odstupom dlhých 4 mesiacov, a keď sa potom 13. februára tento výbor stretol, schválil rokovací poriadok a plán činnosti.

  Vážené dámy, vážení páni, ale oslovím vás aj takto: vážení rodičia a vážení starí rodičia, od leta 1995 doteraz padlo za obeť drogám aj u nás, samozrejme, veľmi veľa nových mladých ľudí. Možno medzi nimi sú alebo budú aj naše deti, alebo aj vaše vnúčatá.

  Chcem vás požiadať a prosím, aby tu padli akékoľvek stranícke hľadiská, aby ste podporili vznik tohto protidrogového inštitútu, tak ako sa uvádza v návrhu uznesenia, čo ja veľmi vítam, aby sa okamžite uvoľnili aj potrebné finančné zdroje, aby sa urýchlene upravila legislatíva s cieľom naozaj účinného boja proti pliage, ktorá ohrozuje aj túto spoločnosť. A majme na pamäti, že štatistiky poskytované v správe sú, samozrejme, len špičkou ľadovca skutočnej incidencie užívania drog na Slovensku.

  Vzhľadom na úroveň predkladaného materiálu, nekonkrétnosť a netermínovosť jednotlivých úloh však navrhnem, aby sme najprv hlasovali o tom, aby Národná rada Slovenskej republiky vrátila takto napísaný materiál vláde na prepracovanie a doplnenie.

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • Ďakujem. Nech sa páči, pán poslanec Langoš. Po ňom vystúpi pán poslanec Bajan.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  Vážený pán predseda, pán podpredseda vlády, vážená Národná rada,

  k môjmu predrečníkovi a k pánu podpredsedovi vlády len dodám, že drogy nie sú iba pliaga, neohrozujú len morálny život spoločnosti, ale to, čo sa ukazuje na povrchu ako epidemicky sa zvyšujúci počet závislých a sem-tam raz za čas zadržaných 10 alebo 100 kíl, alebo tona ópia, alebo heroínu, je len povrch.

  Obchod s drogami zasahuje nielen v Spojených štátoch, už i v západnej Európe, samu podstatu právneho demokratického štátu obrovskou korupciou, obrovskými finančnými prostriedkami, ktoré sú obchodníci ochotní venovať na dokonca až politickú podporu dobrých podmienok na ich obchodovanie. Je fakt, že na každej dolárovej bankovke prilipla aspoň mikroskopická stopa ópia. O tom sa presvedčili Američania koncom osemdesiatych rokov, keď robili veľký chemický prieskum dolárových bankoviek. Podľa výskytu ópiového prášku usúdili, že každá dolárová bankovka bola aspoň raz použitá v obchode s drogami. Nemá to žiadne ideologické pozadie. Dolárová bankovka akejkoľvek hodnoty má odjakživa rovnakú veľkosť a rovnakú farbu a je to mena, ktorou možno platiť v hotovosti takmer kdekoľvek na svete, na rozdiel od iných mien. Preto iné meny sa pri praní peňazí menia na dolárové bankovky a investujú sa nakoniec ako očistené peniaze do pôdy, do nehnuteľností a prepierajú sa.

  Sústredený medzinárodný boj proti obchodu s drogami odhalil také široké súvislosti a takú hĺbku zla, že Reaganova administratíva sa koncom osemdesiatych rokov skutočne vážne pokúšala presadiť v kongrese zmenu tvaru a farby dolárových bankoviek zo dňa na deň ako posledné východisko z núdze. Dokonca boli tam celkom vážne myslené názory od expertov, ktorí sa zaoberajú týmto neduhom, aby Kongres Spojených štátov vymenil papierové platidlá za karty. Bola to ako taká posledná možnosť nejakým spôsobom zabrániť šíreniu obchodu s drogami po celom svete. V správe sa ešte stále opakuje Balkánska cesta. Dnes to už nie je pravda. Po roku 1990 západní špecialisti predpokladali, že sa vytvoria nové cesty a jedna cesta pôjde cez územie rozpadnutého Sovietskeho zväzu a cez Rusko. Ich hypotetické predstavy s hrôzou potvrdilo zhabanie 100 ton kokaínu v roku 1992, tuším, v Petrohrade. Považovali to za dôkaz, že sa otvorila nová cesta z Latinskej Ameriky cez Spojené štáty, cez územie Ruska do Európy. Takže nie je to len Balkánska cesta, tých ciest je niekoľko.

  Nie je to po roku 1989 nový problém. Je doložené faktami, že koncom sedemdesiatych rokov Todor Živkov, bulharský vodca, založil podnik zahraničného obchodu Kintex, ktorý zabezpečoval tranzit opiátových a morfínových surovín cez Bulharsko do západnej Európy, do tajných laboratórií v takom rozsahu, že keď polícia odhalila jedno z desiatok laboratórií, našla tam už komerčnú drogu v hodnote jeden a štvrť miliardy dolárov. Za peniaze utŕžené týmto transportom Bulharsko nakupovalo zbrane, predávalo ich do arabských štátov, embargovaných štátov a toto bol hlavný devízový príjem bulharského hospodárstva. Reagan bojoval, roky vykonával nátlak na Bulharsko, kým donútil Todora Živkova, aby zrušil tento podnik zahraničného obchodu. Samozrejme, premenovaním vznikol nový, a v tom roku - priniesli to i naše noviny, možno sa na to pozrieť v archíve - Bulharsko vyhlásilo úhlavný boj proti drogám a počas jedného roka zadržalo a uväznilo desiatky dílerov, ale to bolo všetko.

  Takže nie je to celkom nová vec. Z obchodu s drogami, zo špinavých peňazí sú financované takmer všetky teroristické organizácie, známe evidované teroristické organizácie, a teroristické organizácie sa podieľajú na obchode s drogami. Takže to zlo má oveľa širšie dimenzie a treba to vedieť a treba si uvedomiť, že na Slovensku máme jedinečnú možnosť, ak skutočne sústredíme všetky schopnosti štátu a štátnych orgánov na boj proti obchodu s drogami a všetkými tými súvislosťami, máme možnosť účinne zabrániť prvej zničujúcej vlne, ktorá už má, ako som už povedal, epidemický charakter.

  Bol som určený ako spravodajca predsedníčkou výboru pre životné prostredie, preto som sa skutočne dôkladnejšie venoval tejto správe a diskutoval som s lekármi z bratislavského Centra pre liečbu drogových závislostí. Títo odborníci s praktickými skúsenosťami s ľuďmi závislými od drog boli veľmi kritickí voči cieľom a zameraniu programu, ale najmä voči prognózam tvorcov tohto programu a voči celej správe, teda koncepcii správy a záznamu o tom, aké aktivity jednotlivé rezorty vykonali.

  Pokúsim sa stručne zhrnúť výsledky tejto diskusie na pôde Bratislavy, ktorá je na Slovensku najviac postihnutá drogovými závislosťami.

  Po prvé. Rozšírenie drogových závislostí po roku 1989 vzniklo očakávane a napriek upozorneniam týchto odborníkov, ale i odborníkov vtedy v Čechách okrem represie neboli dlhý čas podniknuté žiadne konkrétne kroky.

  Po druhé. Rozvoj počtu závislých od heroínu ukazuje, že ide o epidemickú situáciu. V roku 1991 boli registrovaní len niekoľkí, väčšinou bývalí emigranti po návrate na Slovensko. V roku 1992 bolo evidovaných 56 závislých od heroínu, v roku 1993 už 245, v roku 1994 892, v roku 1992 oficiálne štatistiky uvádzajú 1 026. Uvádza ich správa. Tu sa však treba pri tejto štatistike zastaviť, pretože pre rok 1992 uvádza zjavne nepravdivý údaj, lebo len v bratislavskom Centre pre liečbu drogových závislostí evidovali a hlásili 828 prvokontaktových vyšetrení, heroínových. Pribudlo nových 651 mužov a 196 žien a detí, teda nie celkove 494 za II. obvod, ako uvádza diagram v správe. Práve tieto štatistiky sa nesmú falšovať a utajovať, lebo môžu vyvolať akúsi ilúziu účinného boja a ochrany mládeže pred drogovými závislosťami. Podľa celosvetových skúseností je počet závislých asi 10-krát vyšší ako uvádzajú štatistiky, to by znamenalo najmenej 10 000 závislých od heroínu, pretože tieto štatistiky hovoria o heroíne, z toho tri štvrtiny na území Bratislavy. Toto je odhadovaná skutočná situácia.

  Po tretie. V Bratislave sa pacienti liečia ambulantne v Centre pre liečbu drogových závislostí, ktoré predtým slúžilo závislým od alkoholu. Bez podstatného zvýšenia personálu alkoholikov nahradili heroínisti, ktorí svojím správaním, akútnymi ťažkosťami a inou spoločenskou a kultúrnou charakteristikou úplne vytlačili alkoholikov.

  Po štvrté. V Bratislave sú závislí od drog liečení v centre. Ústavnú detoxifikačnú liečbu uskutočňujú obidve psychiatrické kliniky v Bratislave a psychiatrická nemocnica v Pezinku. V Pezinku bolo na oddelení pre liečbu alkoholizmu a drogových závislostí postupne vytvorené oddelenie pre drogovo závislých. Okrem toho sú pacienti z Bratislavy posielaní do centra v Nových Zámkoch, kde je veľmi málo lôžok a niekoľkomesačné čakacie lehoty, a do OLÚP Predná Hora, kde sa čaká 3 až 4 mesiace. V poslednom období je možné posielať pacientov aj do Banskej Bystrice, kde vzniklo lôžkové oddelenie Centra pre liečbu drogových závislostí.

  Ďalšia poznámka. Bratislava nemá vyčlenené žiadne špeciálne lôžka, a teda ani personál na liečbu drogových závislostí. Umiestnenie týchto pacientov na všeobecných psychiatrických oddeleniach prináša veľké problémy: nemožnosť ich úplnej izolácie od okolia, ľahšia možnosť prieniku drog na oddelenie, nedostatočné personálne vybavenie na zvládnutie akútnych stavov, negatívny vplyv pacientov na vážne duševne chorých, ich šikanovanie a zneužívanie. Tieto a iné problémy sa musia riešiť vo vzájomnej nadväznosti a komplexne. Na účinnú liečbu treba vytvoriť kontinuálnu starostlivosť, ktorú vytvára kruh, a je to kruh, ktorý by v ideálnom prípade mal vzniknúť v jednej inštitúcii: ambulantná liečba, snaha o získanie pacienta na spoluprácu po prvom záchyte, motivácia na obmedzenie množstva užívanej drogy a pokus o úplnú abstinenciu. Druhý krok: detoxifikácia, to znamená odnímanie drogy ambulantne, redukciou pôvodnej drogy, alebo ústavne len na lôžku úplným odňatím drogy a tlmením navykacích príznakov bez akejkoľvek medikamentóznej liečby. Tretí stupeň je strednodobá liečba, ktorá trvá približne 3 mesiace: snaha o úplné odstránenie ďalších odvykacích príznakov, motivácia na abstinenciu a návrat do školy alebo zamestnania a nakoniec dlhodobá liečba, v niektorých prípadoch alebo vo väčšine prípadov 1 až 2 roky v špecializovaných zariadeniach, kde popri psychoterapeutickej liečbe sú zameraní na psychosociálnu rehabilitáciu, zmenu hodnôt, vytrhnutie z pôvodného prostredia a prípravu na prácu. Čiže, nie je možné vykonávať to na rôznych miestach, dokonca pod rôznou rezortnou pôsobnosťou účinne uzavrieť tento kruh, ktorý jediný vlastne dáva aké-také šance na vytrhnutie ľudí z tých najhorších heroínových závislostí.

  Po piate. Vzhľadom na akútnu potrebu zabezpečiť aj detoxikáciu pacientov je potrebné, aby takéto oddelenie vzniklo na mieste, kde je možné zabezpečiť lôžkovú ARO starostlivosť s trvalou psychiatrickou službou. Tu je potrebné 24-hodinové laboratórium na vyšetrenie, o akú drogu ide. Pacienti by mali byť oddelení od ostatných somatických pacientov a už po odznení akútneho stavu by mali byť motivovaní na ďalšiu liečbu. Oddelenie má mať nadväznosť na oddelenie s krátkodobým detoxifikačným programom počas 7 až 14 dní. Tieto podmienky spĺňa zatiaľ na Slovensku len Nemocnica s poliklinikou v Ružinove vo veľmi obmedzenom rozsahu.

  Na Slovensku zatiaľ neexistuje dostatok skúseností s liečením toxikomanov, epidemiologické spoznanie situácie je nedostatočné, výučba odborníkov je sporadická zatiaľ len v kurzoch vedených zahraničnými lektormi. Preto odborníci navrhujú zriadiť špecializovaný inštitút, ktorý by mal za úlohu zisťovať epidemiologickú situáciu na Slovensku, pripravovať preventívne programy, liečiť vo všetkých potrebných fázach, tak ako som to opísal, výučbu pracovníkov z iných oblastí, napojenie na IVZ, na lekársky inštitút a výskum. Takýto inštitút je možné vytvoriť čiastočne z existujúcich už známych zdrojov.

  V súčasnosti vidia odborníci snahu štátu - a z vládneho materiálu je im tiež zrejmá - presunúť starostlivosť o závislých od drog na neštátne zariadenia. Tie sú, samozrejme, potrebné a treba ich podporovať, ale komplexný prístup musí zabezpečovať zdravotníctvo.

  Teraz si dovolím prejsť poznámkami predloženú správu, pretože tie poznámky sú ilustrujúce a na týchto poznámkach a na prieskume a diskusii s odborníkom som postavil niekoľko odporúčaní.

  1. Na strane 3 sa píše o zriadení štvrtého centra v Banskej Bystrici, vytypovaní objektu na lôžkovú časť centra v Žiline, spracovaní dokumentácie lôžkovej časti centra v Košiciach a ambulantného zariadenia v Humennom. K 1. januáru 1996 sú teda na Slovensku 3 centrá pre liečbu drogových závislostí s ambulantnou i posteľovou časťou - v Bratislave, v Nových Zámkoch a Banskej Bystrici, a dve ambulantné časti centier pre liečbu drogových závislostí v Žiline a v Košiciach ako súčasť zdravotnej starostlivosti. Tvorba centier je síce do budúcnosti potrebná, ale mali by byť tam, kde sú drogy. V Bratislave jedno centrum nestačí, vzniká tu prílišná akumulácia závislých na jednom mieste, každý obvod teda by mal mať samostatné centrum. Bratislava - zhrňujúc - nemá ani jedno špecializované lôžko ani na detoxifikáciu, ani na liečbu. V Banskej Bystrici a v Košiciach miestneho heroínistu ešte ani nevideli.

  2. Na strane 4 je spomenuté, že výsledkom činnosti rezortu ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny sú "špecializované zariadenia Per te v Licinciach, Fília v Ľudovítove a ECCE HOMO v Bernolákove a NÁDEJ v Bátorových Kosihách. To nie je zásluha ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, sú to neštátne zariadenia, ktoré vznikli samostatne a nezávisle.

  3. "Ministerstvo podporilo osvetové preventívne programy v rámci multimediálneho programu Stop drogám" - píše sa na strane 4, ktorý realizuje agentúra DONAR. Skladačky 30 tisíc kusov ako učebná pomôcka, ministerstvo práce venovalo 90 tisíc korún, ministerstvo školstva 540 tisíc korún. Pýtam sa, čo všetko zahrnuje tento program, pretože tam vôbec nie je určený. Kto je DONAR a ako bola táto agentúra vybraná?

  4. Citujem zo strany 5: "V spolupráci s ministerstvom školstva bol rozpracovaný projekt stredoškolského štúdia sociálnej práce prostredníctvom tzv. streetworkerov." Zo zdravotníctva sa strácajú sociálni pracovníci. Poisťovňa ich veľmi málo boduje. V psychiatrii sa u obvodných psychiatrov takmer už nezachovali. Po odštátnení budú chýbať úplne. Vo väčších štátnych zariadeniach tiež budú problémy. Streetworkers je vynikajúca predstava, u nás sa ako nóvum objavila v tomto materiáli, v týchto zámeroch. Ale kto ich bude platiť, keď prídu "na chodník"?

  5. "Resocializácia sa rozvíja cez neštátne subjekty" - na strane 5. Resocializácia závislých by mala byť základnou povinnosťou štátu. Je tendencia, aby sa dlhodobé liečby považovali za resocializačné ročné komunity a podobne. Všade je to sféra rezortu zdravotníctva prípadne s viaczdrojovým rozpočtom. Neštátne subjekty sa vláda rozhodla zlikvidovať návrhom zákona o nadáciách.

  6. Centrum voľného času IUVENTA v Bratislave má od 30. mája zriadiť celoslovenské centrum prevencie drogových závislostí. Čo to je a prečo IUVENTA?

  7. K textu na stranách 6 a 7 - príprava pedagogických pracovníkov. Začínať s protidrogovou prevenciou na stredných školách je podľa skúseností neskoro. Sú vypracované a sú už i k dispozícii materiály pre deti od 5 až 6 rokov. Táto tematika musí byť súčasťou osnov už počas celej základnej školy. Výskumy ukazujú, že ak sa s prevenciou nezačne do 8 rokov, je neskoro. U nás sa totiž objavuje závislosť od heroínu už od 15 rokov, sú prípady 14-ročných závislých. To je nižší vek ako na Západe. Preto s prevenciou treba začať skôr ako na stredných školách. 8. Na podporu primárnej prevencie drogových závislostí deväť školských správ dostalo finančnú podporu na protidrogovú prevenciu. Je to uvedené na strane 7. Ktoré sú to školské správy a či boli vybraté podľa výskytu závislých - pýtam sa.

  9. Podľa pacientov niektorí policajti v Bratislave kontrolujú drogovú scénu, vyberajú za to, že díleri môžu bezpečne rozširovať drogy. Sami policajti sú dílermi. Pacienti opakovane ohlásili dílerov, tí na tých istých miestach však pracujú, podľa pacientov, naďalej.

  K druhej časti s názvom Aktualizácia úloh Národného programu boja proti drogám:

  V kapitole Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, citujem: "v nadväznosti na epidemiologickú situáciu" - na strane 11 - tu upozorňujem opäť na nepravdivú štatistiku. Ako došli autori k tým číslam, ktoré sú uvedené v diagramoch uvedených v správe? Ja som uviedol reálne čísla z bratislavského centra. Na okraj týchto grafov si dovolím len jednu poznámku. Na autorov jazykového inšpektora! Nehovorí sa "závislý na heroíne", ale "závislý od heroínu" a slová "drogovo závislý" je neologizmus, to by som prosil opraviť.

  Kdesi zanikla, podľa odborníkov, idea vzniku celoslovenského inštitútu, ktorý mal byť zriadený pri generálnom sekretariáte, ako som to už spomenul v poslaneckej správe. Celá koncepcia, ktorú vypracoval neviem kto, či už výbor ministrov alebo predchodcovia, je chaotická, jednotlivé aktivity, ako hovoril už môj predrečník, na seba nenadväzujú. Podľa skúseností zo západných krajín toto sú vyhodené peniaze a vytvára sa vlastne len verejný pocit, že štát zabezpečuje, štát pracuje a bojuje proti drogám, ale obchodníci obchodujú ďalej.

  Keď už existujú u nás toľké centrá, treba ich lepšie personálne vybaviť. Bratislava, opakujem, kde sú evidované tri štvrtiny závislých od heroínu v celoslovenskom meradle, je absolútne poddimenzovaná.

  Na strane 11, citujem: "zvážiť zavedenie skríningových vyšetrení zameraných na výskyt zneužívania drog u mládeže v rámci preventívnych vyšetrení dorastu a detí. Má to byť vyšetrenie, prosím autorov, bez vedomia vyšetrovaného? To je predsa neprípustné aj u detí. Skríning je nepredstaviteľne drahý. Zatiaľ sú problémy ako-tak vyšetriť pacientov v liečbe. Na to nie sú peniaze. A to sú údaje nemocníc.

  V kapitole Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, po a) na strane 11 - "komplexné protidrogové zariadenia, ktoré budú zabezpečovať preventívnu, korektívnu a resocializačnú starostlivosť", musia byť zriaďované ako zdravotnícke zariadenia. O tom hovoria všetci lekári z praxe.

  Rezort Ministerstva školstva Slovenskej republiky, citujem: "liečebno-výchovné sanatóriá pre deti ohrozené drogami". Čo to je za nezmysel? Vari autori majú na mysli polepšovne? Čo sú to deti ohrozené drogami?

  Kapitola Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, citujem: "eliminovanie negatívnych spoločenských javov" - to je terminológia z komunizmu.

  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a Ústredná colná správa - polícia a Ústredná colná správa budujú vlastné operatívno-informačné systémy. Toto sú neúčelne vyhodené peniaze. Znovu upozorňujem na hodnotenie "podľa čiarok". S tým sme sa stretli už v rokoch 1990 a 1991. Polícia skutočne začala pátrať po obchodníkoch s drogami, ale policajti si robili čiarky, pretože boli hodnotení za zadržanie závislého. Colníci a policajti začali súťažiť, kto odhalí najviac prepravovaných drog. Toto úplne bránilo medzinárodnej spolupráci. V roku 1991 som zriadil prvú protidrogovú brigádu. Ja to opíšem, pretože to je problém represie. Túto protidrogovú brigádu tvorilo 27 mladých policajtov, ktorí neboli známi v Policajnom zbore, v ostatných útvaroch. Pracovali v civilnej vile, mali vlastné operačné stredisko, mali vlastné účtovníctvo, vlastnú zdravotnú starostlivosť a evidenciu. Všetky evidencie boli oddelené od zvyšku polície. Pracovali v civile. Boli podriadení riaditeľovi Federálnej kriminálnej polície. Po 2 mesiacoch týchto 27 mladých policajtov, ktorí sa točili v službe, ktorí sa striedali v operačnom stredisku, začalo odhaľovať tajné laboratóriá, kde sa varil krak a pervitín. Dovtedy polícia nemala šancu svojím tradičným spôsobom dostať sa k týmto laboratóriám. Začali evidovať transporty, zabezpečovali transporty drog, začali spolupracovať s políciou v Spolkovej republike Nemecko, začala sa vytvárať medzinárodná spolupráca, teda tradičná práca polície nemarila potrebné aktivity na odhaľovanie organizácií a organizátorov. Začali tomu vadiť colníci, pretože sa začali predháňať, pretože boli hodnotení podľa toho, koľko drogy zachytili na hraniciach pri transportoch, a začali mariť túto medzinárodnú spoluprácu. Teda systém čiarkovania, či už medzi politikmi, ministrami, alebo policajtmi a colníkmi, vytvára veľmi vhodné prostredie pre veľké mafie.

  Podporujem návrh môjho predchodcu, i keď pravdepodobne ústava nepovoľuje vytvoriť nejaký nový orgán s represívnymi právomocami, ale prinajmenšom je možné spojiť informačné centrá polície a Colnej správy do jedného, aby sa zabránilo konkurencii medzi colníkmi a policajtmi, ktorá vlastne otvára dvere.

  Nakoniec zhrniem svoj názor k celej tejto aktivite.

  Po prvé - celá koncepcia je chaotická, jednotlivé aktivity na seba nenadväzujú, jednotlivé rezorty sa snažia prihriať si svoju polievku. Boj proti obchodu s drogami, proti drogovým závislostiam a ich dôsledkom sa nesmie stať hrou politického populizmu, lebo už vopred bude neúspešný. Podľa západných skúseností toto sú vyhodené peniaze a otvorený priestor pre veľkých obchodníkov.

  Po druhé - v zámere vlády chýba rozhodujúca zložka - boj proti praniu špinavých peňazí a proti korupcii.

  Po tretie - zatiaľ našťastie len pre niekoľko tisíc závislých od drog sa prestala celkom venovať pozornosť alkoholizmu. U nás je stále ešte okolo 150 tisíc evidovaných alkoholikov, závislých alkoholikov. Známy docent Skála a iní odborníci tvrdia, že závislosť od alkoholu nemožno vyliečiť, je možná len trvalá abstinencia, a to sa považuje za obrovský úspech terapeutov. Zo zdravotných štatistík vychádzajú úmrtia na alkohol a všetky možné závažné ochorenia pankreasu, pečene, mozgu, obličiek, srdca. Sú to ešte stále zničujúcejšie dôsledky ako od heroínu.

  Dámy a páni, na záver mám niekoľko odporúčaní pre vládu. Ak pristanete na to, že budete o nich hlasovať, navrhujem, aby sa o nich hlasovalo jednotlivo. Navrhujem takéto uznesenie:

  "Národná rada Slovenskej republiky ukladá" alebo "odporúča vláde" - navrhujem potom hlasovať jednotlivo podľa týchto bodov

  "1. doplniť Národný program boja proti drogám o koncepciu boja proti praniu špinavých peňazí a proti korupcii a uložiť jeho uskutočňovanie výboru ministrov" - pokiaľ výbor ministrov bude;

  "2. pripraviť a zaviesť osnovy predškolskej a školskej (teda od 5 do 18 rokov) preventívnej výchovy k odolnosti proti drogovým závislostiam;

  3. v rezorte zdravotníctva zriadiť pri generálnom sekretariáte špecializovaný inštitút starostlivosti o závislých od drog;

  4. v oblasti vynucovania práva zmeniť rozhodnutie a uložiť ministerstvu vnútra a ministerstvu financií budovať spoločné operatívno-informačné centrum pre vedenie spoločného boja proti obchodu s drogami."

  Ďakujem za pozornosť.

  Dovolil som si vás tak dlho unavovať preto, aby nikto z vás, ktorí podporujete vládu, ste v budúcnosti nemohli povedať, že ste o ničom nevedeli.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Nech sa páči, pán poslanec Bajan a pripraví sa predseda výboru pán Hofbauer.

 • Vážený pán predseda, vážený pán podpredseda vlády, kolegyne, kolegovia,

  pokúsim sa byť stručnejší, ale veľmi ťažko sa mi bude hovoriť, pretože je to problematika, s ktorou sa každý deň stretávam. Takže mi odpustite, ak v tom bude viac emócií ako možno rácia. Trošku mi je ľúto, že aj táto diskusia, resp. reakcie na diskutérov, sú také aké sú. Predovšetkým v našich laviciach by mala zaznieť veľmi tvrdá osveta, pretože málokedy si niekto uvedomuje, čo to je za negatívum. Môže vystúpiť guvernér Národnej banky Slovenska o 5 rokov a zistí, že ten problém, ktorý mal multiplikačne nebezpečné koncovky, bude oveľa vážnejší, ako sme si to teraz schopní uvedomiť.

  Vrátim sa k materiálu, ktorý nám bol predložený. Obávam sa, že s týmto materiálom sa viac nedá urobiť, pretože monitoruje určitú situáciu a veľmi ťažko na tom niečo zmení podpredseda vlády, pretože predovšetkým na rezortoch, podľa tejto správy, nenašiel podporu. Rezortní ministri sa tomu venujú len vo chvíľach, keď nemajú náhodou niečo iné, resp. účasť týchto pracovníkov je akoby pomimo. O tom svedčia aj výsledky, ktoré dávajú tie chabé státisíce, ktoré na to vyčlenili. Pýtam sa, kedy budú konečne zriadené tie tri sekcie. Tá tretia, ktorá zhodnotí vynaložené financie, je pre mňa najdôležitejšia. Dúfam, že každý pochopí, že ak sa 80 % týchto financií vynaložilo na tlačové materiály alebo tlačoviny, je to v tejto dobe absolútna zvrátenosť. Musíme pochopiť, že život nás dávno predbehol pokiaľ ide o drogovú situáciu, resp. monitorovanie a osvetu v tejto oblasti. Takže, ak tu exekutíva nepristúpi tvrdšie k riešeniu problémov, je to úplne zbytočné a budeme o tom hovoriť o rok presne podobne, akurát bude o 4 zasadnutia rady viac.

  Čo ma na tom udivuje, je situácia, že ministerstvá sa jednoducho chcú toho zbaviť takými amatérskymi úlohami, aké si dávajú. Budem konkrétny, samozrejme. Ministerstvo školstva má ambície vypracovať a aplikovať v praxi kontrolný mechanizmus zameraný na sledovanie výskytu drog, vrátane alkoholu a tabaku na školách. Úplne individuálne, samostatne. Pýtam sa: Čo to je za nezmysel v tejto dobe? Ministerstvo kultúry má iniciovať systematickú prácu v oblasti masmediálnej politiky zameranej na podporu základných životných hodnôt a eliminovanie negatívnych spoločenských javov vrátane drogovej závislosti. Pýtam sa, čo takýto človek bude presadzovať, keď je špeciálne určený za zástupcu kultúry v drogovej oblasti a on bude okrem iného robiť aj iné negatívne javy. Je to absolútne nepochopenie jeho úlohy v tejto expertnej medzirezortnej skupine. Ministerstvo hospodárstva dokonca v tej prvej úlohe nemá odvahu ani navrhnúť termín. Dopracovať návrh zákona a predložiť ho do parlamentu, to je predsa to najjednoduchšie, kde si môžem dať termín a zodpovednosť patrí, samozrejme, ministrovi.

  Mohli by sme pokračovať ďalej, ale obávam sa, že budeme musieť aj my poslanci pristúpiť k tomu veľmi iniciatívne a pomôcť v tejto záležitosti, ktorá je oveľa vážnejšia. Takže na záver navrhnem nejaké riešenie. Som rád, že podpredseda vlády navrhuje zriadiť Národný protidrogový fond. Ak však tento fond skončí presne tak ako Štátny zdravotný fond, radšej ho nezakladajme. Ak nebudeme mať ambície naplniť ho reálnymi peniazmi na to, aby sme mohli reálne konať, je úplne zbytočný, a nezaťažujme sa vôbec legislatívou v tejto oblasti.

  Úplne absentuje spolupráca s tretím sektorom, resp. koordinácia s tretím sektorom a predovšetkým s orgánmi, ktoré pracujú s týmto problémom v samosprávach. Je predsa nezmysel, aby sme paralelne míňali peniaze v samosprávach a v štátnej správe tak, že nikto to nebude koordinovať. Tu by som odporúčal pánu podpredsedovi, aby do tých troch sekcií, pretože tam je možnosť prizvať si expertov, ktorých samosprávy majú, prizvať si, samozrejme, aj zástupcov samosprávy.

  Je veľmi ťažko diskutovať na túto tému, pretože sa s tým človek stretáva každý deň. Veľmi ťažko riešime situácie, kde matka kľačí na kolenách a prosí nás, aby sme eliminovali jedného brata od druhého, lebo jeden je drogovo závislý a bojí sa, že nakazí aj toho ďalšieho, keď matka, ktorá v sobotu pochová vlastného syna, vystúpi v utorok v diskusii a diskutuje s nami o tom. To sú situácie, ktoré sú veľmi ťažké, frustrujúce. Preto ma trošku prekvapuje malý záujem, ktorý nás v tejto veci stretáva.

  Som, samozrejme, prekvapený, že vytypované centrá sa tak veľmi vzďaľujú od reálnej situácie, predovšetkým v Bratislave. Samozrejme, nie preto, že som Petržalčan, ale preto, že 80 % drogovej závislosti je práve v tejto mestskej časti. Všetko, čo je tu spomenuté - dostali nejakých 50 tisíc na nejaké školské správy. Je to nezmysel. Jednoducho musíme ísť presne tam, kde drogy sú, nehovoriť o tom, ale konať. Preto si myslím, že sú oblasti, kde nepomôže osveta, sú oblasti hlavne v mestských centrách, kde by sme mali legislatívne riešiť predovšetkým represiu. Tu nám veľmi nepomôže diskutovať o drogách.

  Je niekoľko listov, ktoré som poslal ministrovi vnútra, kde mu oznamujem konkrétne vchody, konkrétne byty, kde sú díleri. Jednoducho nič sa nedeje, pretože odpoveď je: nedostatok legislatívy. Nemyslím si, že je nedostatok legislatívy. Skôr bude problém niekde inde a predrečníci to tu už naznačili. Som ďaleko od toho, aby som označil pracovníkov polície, ktorých si vysoko vážim, nie ako ich rezortný šéf, ale je veľmi zvláštne, keď sa urobí záťah na dílerov a z deviatich prokurátor siedmich vráti, lebo nevie ich identifikovať, lebo policajt neurobí to základné, nezistí, či má občiansky preukaz, alebo či sa vie vôbec predstaviť. Potom je jasné, že ho nemôže zadržať na dlhšie ako na tú chvíľu, čo tam je. Sú to konkrétne skúsenosti, ktoré sú úplne zo života.

  Nemá význam túto diskusiu naťahovať, skôr si myslím, že treba robiť. Preto podľa § 52 rokovacieho poriadku dávam návrh na uznesenie, kde Národná rada odporúča predsedovi zdravotného a sociálneho výboru pánu Národovi zriadiť stálu komisiu, ktorá sa bude venovať tejto problematike, z radov poslancov. Nemyslím tým, samozrejme, len členov tohto výboru, ale aj expertov z radov poslancov a odborníkov, ktorých by sme do tejto oblasti vedeli prizvať. Návrh uznesenia odovzdám písomne. Veľmi vás z tohto miesta vyzývam, aby sme prestali o tomto veľa rečniť, ale začali naozaj konať v spolupráci, všetci, ktorí v tejto veci môžeme pomôcť, aj za tých rodičov, aj za tých starých rodičov, o ktorých sme tu hovorili.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánu poslancovi. Ďalej vystúpi predseda výboru pán Hofbauer a pripraví sa pán poslanec Šagát. S faktickou poznámkou najskôr pán poslanec Garai.

 • Ďakujem za slovo. Nebudem dlho rozprávať, ale chcel by som zareagovať na niektoré veci, čo tu odzneli. Každý z nás poukazuje, že ...

 • Dajte si mikrofón bližšie k ústam.

 • Už počuť? Predrečníci poukazujú na rôzne veci, pokiaľ ide o drogovo závislých, poukazujú na ich počet atď. Napriek tomu ani od jedného som nepočul, ani v správe nie je udané, aká je efektivita liečby drogovo závislých ľudí. Aká je skutočne konečná efektivita? Financie, ktoré sa na to vynaložili, i keď je ich málo, lebo nie sú na to peniaze - aká je tam úspešnosť?

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Ešte pán podpredseda Húska.

 • Vážené kolegyne a kolegovia,

  je samozrejmé, že sa na vývoj drogovej závislosti dá dívať ako na Jóbove zvesti a môžeme odsudzovať každé doterajšie riešenie, ale v podstate si myslím, že treba sa predovšetkým na toto dívať ako na vec, ktorá je pre nás relatívne nová, ktorú musíme absolvovať aj my určitým stupňom poznania. Nedá sa nič robiť, ale sme skutočne samoučiaci systém a je to skutočne tak, že môžeme len postupne vnikať do tejto problematiky. Môžeme si robiť ilúzie, že vieme nájsť nejaké celkom účinné riešenia.

  Samotný vývoj v oveľa vyspelejších krajinách, ktoré ukazujú, že hoci majú iné akumulačné možnosti kapitálových prostriedkov, predsa sú bezradné, a dokonca bezradné práve preto, že majú tých kapitálových prostriedkov toľko, vytvárajú šancu pre vznik tieňových alebo čiernych trhov, ktoré sú práve na drogy orientované.

  Z takýchto dôvodov navrhujem ísť na to naozaj tak, že vezmeme tento stav za určité zobrazenie a že vytvoríme postupne spätné väzby overovania, do akej miery pripravované návrhy sú účinné. Ja neverím, že môžeme nájsť teraz nejaký nový, celkom zabezpečený komplexný systém.

  Rád by som upozornil na tú logiku, v ktorej sa pohyboval príspevok pána poslanca Langoša. Hovoril: je márne robiť jednotlivé izolované informačné systémy, ktoré sa robili v jednotlivých častiach, a potom hovoril, že zaviedol protidrogovú brigádu, ktorú prvú riešil ako izolovaný systém, ktorý sa mal zachrániť od rôznych ovplyvňovacích väzieb navzájom medzi sebou. Ako povedal, prv či neskôr už musel prejsť na presieťovanie, to znamená na prepojenia na iné informačné, aj zahraničné systémy a podobne.

  To znamená, že musíme pravdepodobne absolvovať cestu postupného spoznania vnútorných súvislostí vývoja drogovej závislosti. Myslím si, že teraz ísť na to, aby sme bezpodmienečne vytvorili odrazu vysoko komplexný a zároveň finančne dostatočne dotovaný systém, nie je dosť možné.

  Jediné, čo by som potvrdil z postoja pána poslanca Langoša, je to, že je asi pravdivé, že nestačí skončiť s prípravou detí na stredných školách, že treba naozaj ísť na výchovu detí v základných školách. Určité obranné reflexy by sme mali posilniť u týchto detí už v ranšom veku, aby boli v stave lepšie vzdorovať hrozbám ulice, ktoré nám teraz hrozia.

  Pravdepodobne tak či tak sa asi nebude dať celkom všetko spojiť, lebo hovorili sme aj o protialkoholickom liečení, ale aj o problematike vplyvu napríklad nezamestnanosti, o strate cieľovosti ľudí a z toho vyplývajúci ľahší sklon skúšať drogu práve v takejto bezcieľovej situácii. To všetko naznačuje...

 • Pán podpredseda, už uplynuli tri minúty.

 • ...že to je veľmi zložitý problém.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Ešte s faktickou poznámkou sa hlási pani poslankyňa Aibeková.

 • Ďakujem pekne.

  Vážený pán predseda, vážený pán podpredseda vlády, vážené dámy, vážení páni,

  dovoľte mi veľmi stručne zapojiť sa do rozpravy, ktorá je k tomuto bodu programu. Som veľmi rada, že sa táto rozprava vedie v kultivovanom duchu a že aj opoziční poslanci predniesli pripomienky, ktoré majú odborný charakter, a že tu bol pokus o analýzu tohto problému, aj keď skutočne je to taký zložitý problém, že keby sme tu sedeli niekoľko dní, nevyriešili by sme všetko, čo s drogovou závislosťou súvisí.

  Mám iba jednu krátku poznámku k pánu poslancovi Langošovi. V jednej časti hovoril o posilnení odborníkov v týchto centrách. Možno s tým súhlasiť, ale prax je taká, že týchto odborníkov nemáme práve preto, že tejto problematike sa v minulosti lekári veľmi neradi venovali, aj psychológovia, aj zdravotní pracovníci vlastne od tohto odboru utekali. Takže tu je veľký priestor, a preto aj keď bolo veľa kritických výhrad voči úlohám ministerstva zdravotníctva, myslím, že treba oceniť to, že sa zamerali na výchovu odborníkov, ktorých skutočne potrebujeme.

  K pánu poslancovi Bajanovi - ja sa s jeho názorom stotožňujem a ak ostatní kolegovia podporia vznik komisie pri našom výbore pre zdravotníctvo a sociálne veci, medzi prvými sa hlásim, pretože som v tomto odbore niekoľko rokov pracovala a to, čo viem, veľmi rada odovzdám.

  Keďže pán poslanec Garai položil otázku k liečbe, veľmi stručne zareagujem, že táto liečba je veľmi náročná a málo efektívna. Aj vo svete sa uvádza efekt nie vyliečenia, pretože to skutočne nie je možné, ale to, že pacient abstinuje, je to iba 10 až 20 %. Práve preto je na prvom mieste nesmierne dôležitá prevencia.

  To by bolo všetko. Ďakujem vám.

 • Ďakujem pani poslankyni. Ešte s faktickou poznámkou sa hlási pán poslanec Lauko.

 • Ďakujem, pán predseda.

  Chcel by som prispieť svojou skúsenosťou z jedného zasadania v Banskej Bystrici, kde boli sústredení zástupcovia rodičov, resp. rodičovských združení, a chcem kolegov poslancov informovať, že na tomto zasadaní - a potvrdzuje to aj slová predrečníkov - sme si vypočuli prognózu, že nasledujúci rok bude asi rokom, kedy sa objaví najväčší počet drogovo závislých ľudí na Slovensku. Čiže pravdepodobne nás za rok čaká nárast drogovo závislých.

  Z toho dôvodu podporujem všetky stanoviská, ktoré tu odzneli, aby sa proti drogám bojovalo na úrovni výchovy, to znamená na úrovni škôl, či už je to tak, ako to naznačil pán poslanec Langoš, vo vzdelávacom procese, alebo cez rodičov. A, samozrejme, aby aj v represívnej úrovni sa zlepšila spolupráca.

  Keďže som lekár, pánu Garaiovi môžem povedať, keďže pána poslanca Langoša dostatočne pozorne nepočúval, že pán poslanec Langoš povedal, že drogová závislosť je nevyliečiteľná. Dá sa len predlžovať abstinencia, teda efektivita liečby je to posledné, na čo by mal štát vynakladať financie alebo myslieť. Prevencia je omnoho lacnejšia a omnoho efektívnejšia.

 • Ďakujem. Ešte pán poslanec Garai.

 • Ďakujem za slovo. Práve preto, že tu odzneli takéto argumenty, a veľmi to kvitujem, by som si dovolil navrhnúť ministerstvu spravodlivosti a ministerstvu vnútra vypracovať nejaký zákon, trestný zákon, ktorý by prísne postihoval práve dílerov a obchodníkov s drogami. Však si zoberme niektoré štáty, kde sú skutočne extrémne tresty za toto, a my prakticky nemáme na to žiaden trestný zákonník.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec. Ale máme, v Trestnom zákone sú skutkové podstaty, ktoré sú veľmi prísne, prísnejšie majú len ázijské štáty, a také by som u nás nerád mal. Nech sa páči, pán poslanec Hofbauer.

 • Vážený pán predseda, dámy a páni,

  Národná rada Slovenskej republiky prerokúva predloženú súhrnnú správu o realizácii Národného programu boja proti drogám a návrhy na jeho aktualizáciu. Ide o prvý v parlamente prerokúvaný dokument k tejto problematike, ktorý je prvým odpočtom, bilanciou ani nie celý rok pôsobiaceho Výboru ministrov pre drogové závislosti, ktorý je koordinačným, poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom vlády Slovenskej republiky vo veciach protidrogovej politiky a boja proti drogám. Nie celý rok činnosti tohto orgánu je príliš krátke obdobie na to, aby sa mohli komplexne bilancovať rozsiahlejšie výsledky jeho pôsobenia. Správa preto môže skôr iba naznačovať správnosť, alebo menšiu správnosť zamerania, efektívnosť, alebo nižšiu efektívnosť pôsobenia a účinnosť, alebo neúčinnosť prijímaných opatrení a zameraní. Hodnotenie preto je zodpovedajúce krátkej dobe pôsobenia tohto výboru.

  Nedá mi, aby som nevyjadril ľútosť nad tým, že nemálo hlasov už v podstate dávnejšie varovalo proti vpádu drogovej problematiky k nám v nadväznosti na otvorenie sa svetu, voľný pohyb osôb, politické uvoľnenie a vytváranie nadnárodných štruktúr. Na toto obrovské riziko som sám upozorňoval, a to aj v tlači, ešte v roku 1990 z postu primátora Bratislavy, keď som avizoval presmerovanie drogových magistrál cez Slovensko, upozornil som na výnimočnú tranzitnú polohu Bratislavy na styku troch štátov a hlavne som varoval na vpád drogových mafií predovšetkým do vekových skupín mládeže a detí. Veď konzumentov mäkkých aj tvrdých drog vlastne bolo treba vychovávať, keďže obchodníci s touto komoditou nemali u nás konzumentov, odberateľov a trvalých klientov.

  Médiami som bol v tom čase kritizovaný a vysmievaný, pretože som vraj údajne videl všetko čierno a kuvikal som o čomsi, čo sa nestane. Čas ukázal, že súčasný stav nielenže potvrdil tie najhoršie obavy, správa dokumentuje, že naša spoločnosť sa ocitla v prahovej situácii, keď ešte nedlhý čas je šanca na aké také účinné vzopretie sa spoločnosti proti tomuto vývoju. Tento čas sa však výrazne kráti a hrozí riziko, že zanedlho spoločnosť už bude iba žať katastrofálne dôsledky drogovej problematiky bez efektívneho zabrzdenia, či dokonca obratu späť.

  Zastavím sa pri troch okruhoch, na ktoré odporúčam výboru ministrov sústrediť pozornosť.

  Prvým okruhom, ktorý považujem za najzávažnejší, je úžasná bezproblémovosť prepravcov, distribútorov a dílerov drog k nám a u nás a bezproblémová distribúcia drog k spotrebiteľom. Tento reťazec je nesporne kľúčový, pretože predstavuje v prenesenom obraze potrubné rozvody, ich rozvetvenia, uzávery a koncové výpustné ventily. Ak takáto sieť z dôvodu tvrdosti legislatívno-trestného postihu nie je funkčná, drogové vodojemy sú v podstate bezcenné a musia sa usilovať buď o iné distribučné siete, alebo v iných teritóriách. Je možné konštatovať, že trestný postih pre aktívnych komerčných a organizačných prevádzkovateľov tohto drogového reťazca je u nás taký nízky, že ich účastníkov skôr povzbudzuje než odstrašuje. Dovolím si nesúhlasiť s tým, že tento trestný postih u nás je uspokojivý, skôr opak. Veď patrí do oblasti kuriozít fakt, keď prepravca za prepravu 98 kíl tvrdej drogy u nás nedávno dostal 2,5 roka väzenia, a iste za dobré správanie a vzhľadom na preplnenosť väzníc bezpochyby bude predčasne prepustený z väzby a obohatený o cenné skúsenosti sa okamžite vráti k svojej pôvodnej živnosti.

  Výroba, distribúcia a predaj drog vedie u ich konzumentov k degradácii ľudských osobností, k prudkému rastu ťažkej kriminality, pretože závislí ľudia si nevyberajú prostriedky na získanie finančných prostriedkov na túto zhubnú návykovú vášeň a v konečnom dôsledku končia buď ako ľudské trosky, alebo končia predčasnou smrťou. Drogový reťazec v celom rozsahu preto by mal byť postihovaný rovnako tvrdými trestnými sadzbami, ako za najťažšie zločiny. Tento krok po legislatívnej stránke treba uskutočniť bezodkladne, pretože súčasný stav je krajne varovný a my sa stále utešujeme, že to nie je také zlé.

  Do dvadsiatich minút po opustení tejto budovy ktorýkoľvek z nás si môže zabezpečiť prakticky akúkoľvek drogu. Bratislavské diskotéky, nechcem ich menovať, ale minimálne pol tucta ich môžem vymenovať, sú miestami nielen otvoreného bežného kupčenia s drogami, no sú to aj miesta, kde sa riešia konfrontácie medzi drogovými gangmi prestrelkami, horšie ako kedysi na divokom Západe. Po vynesení postrelených sa pokračuje ďalej.

  Druhým okruhom krajnej závažnosti je neúčinnosť ochrany detí a mládeže proti voľnému pôsobeniu drogových dílerov, ktorí sa úplne bežne pohybujú v blízkosti škôl, a to nielen gymnázií, učňovských škôl, no aj základných škôl, kde nezriedka za symbolické sumy peňazí alebo hoci aj zdarma ponúkajú žiakom dávky drog v úsilí vytvoriť u nich drogovú závislosť a tým vlastne zabezpečiť tvorbu stabilnej klientely. Tu by som chcel upozorniť na osobitný problém, a to sú vysoké školy a vysokoškolské internáty. Na nich sa vzťahuje štatút akademickej pôdy, a teda nemožnosť vstupu orgánov činných v trestnom konaní v akýchkoľvek úrovniach, čo, samozrejme, nijako nebráni voľnému pohybu drogových dílerov. Aby nevznikol nesprávny výklad toho, na čo tu upozorňujem, tu nejde o obmedzovanie alebo spochybňovanie akademických slobôd, akademickej pôdy vysokých škôl.

  Je však nevyhnutné touto problematikou sa zaoberať komplexne a s plnou vážnosťou práve na pôde výboru ministrov, aby univerzitná pôda nemohla vytvárať územie voľného, nekontrolovateľného predaja narkotík, a akademická pôda sa tak vlastne nestala zneužívanou na šírenie podhubia zločinnosti.

  Tretím okruhom, na ktorý chcem upriamiť pozornosť, je prevencia a následné liečenie drogových závislostí. Prevencia sa nachádza a musí sa nachádzať predovšetkým doma, v rodinách. Tu sa musia zakladať princípy hodnotového systému detí, no takýto hodnotový systém môžu zakladať iba rodičia, ktorí vlastným kvalitným hodnotovým systémom disponujú. Deštrukcia hodnotového, humánneho a kultúrneho systému v súčasnosti u nás v dôsledku prílevu a vpádu konzumu, tvorba systému na báze konzumu je základným východiskom a živnou pôdou pre šírenie drog, drogovej závislosti. Veď je nemožné, aby rodičia nevnímali osobnostné zmeny u svojich detí v dôsledku prítomnosti drog.

  Kolegovia, dovoľte, aby som zapochyboval nad úspešnosťou následných liečebných procesov, ktoré sú mimoriadne finančne náročné a v konečnom efekte veľmi málo účinné. Tých 10 až 20 % úspešnosti, ako sa tu v rozprave uvádzalo, je úplne vylúčených. Psychiatri uvádzajú úspešnosť psychiatrickej liečby, opravte ma, ak to nehovorím presne, okolo 7 %. To je najmenej účinné medicínske odvetvie, napriek tomu sa v tomto, samozrejme, postupuje. V oblasti drogovej závislosti a detoxikácie sa úspešnosť pohybuje na úrovni promile.

  Protidrogové liečby v podstate iba vracajú do okruhu konzumovateľov a konzumentov narkotík dočasne preliečených ľudí, ktorí o určitý čas iba predlžujú svoju pôsobnosť v tomto drogovom súkolí, aby vo väčšine prípadov končili práve tam a v tom, čo si sami vedome, dobrovoľne a za vlastné prostriedky zvolili, a to buď perifériu spoločnosti, väzenie, alebo definitívne cintorín. Od toho naša spoločnosť za peniaze daňových poplatníkov a proti ich vôli sa ich usiluje zachrániť. Tento moment je dosť zarážajúci a na túto skutočnosť je veľmi rozdielny názor mnohých kruhov vo svete, pretože poukazujú práve na to, že tieto koncové riešenia sú v podstate pomocným drogovým reťazcom, aby vracali naspäť tých, ktorí už raz na návykový systém boli naučení.

  Nech mi je odpustené, ale takúto formu boja s narkotikami považujem za krajne nekorektnú voči ostatným obyvateľom, ktorí rovnako z vlastného rozhodnutia, dobrovoľne, sú rozhodnutí nepodľahnúť drogovej závislosti, no ich dane sú zneužívané pre tú skupinu ľudí, ktorú som tu popisoval. Tým sa predovšetkým krátia finančné prostriedky štátneho rozpočtu pre ľudí sociálne odkázaných, ale skutočne sociálne odkázaných, ľudí chorých, ľudí starých a ľudí osamotených. Tu už nie je možné hovoriť o sociálnej solidarite, tu skôr naopak, ide o solidaritu asociálnu.

  V tejto kategórii sa jednoznačne nachádzajú aj pokusy o osobitný, benevolentný prístup k dostupnosti tzv. mäkkým drogám na rozdiel od tzv. tvrdých drog. V oblasti narkotík niet takejto deliacej čiary. Rovnako ako nie je možné tvrdiť, že zavraždenie malého dieťaťa je menším zločinom, ako vražda dospelého človeka. Nuž a jednoznačne treba odmietnuť názor na poskytovanie nenávratných injekcií narkomanom zdarma s hypotézou, že spoločnosť tým dbá o ich zdravie. Veď to je nezmysel. Narkomani o svojom zdraví už rozhodli sami a injekčné striekačky treba ľuďom, ktorí ich z dôvodu zdravotnej nevyhnutnosti potrebujú.

  Dámy a páni, uvedené námety dávam do pozornosti predkladateľovi materiálu a správy s tým, že žiadam Výbor ministrov pre drogové závislosti pri vláde Slovenskej republiky, aby sa s uvedenými námetmi zaoberal, zvážil ich obsiahnutie do ďalšej svojej činnosti. Opäť však pripomínam, že v súčasnosti v tejto problematike sme v prahovej situácii a blížime sa k bodu zvratu, odkiaľ už návrat nebude možný.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pánu poslancovi. Nech sa páči, pán poslanec Šagát a potom pán poslanec Kováč. S faktickou poznámkou ešte pán poslanec Bajan.

 • Ospravedlňujem sa, ale mám dve maličké poznámky. Prvá je otázka, aby nevznikol dojem, že drogové problémy vznikli otvorením hraníc. Tie tu boli, len to bola téma v minulom režime pomerne tabuizovaná a, samozrejme, boli iné typy drog. To je jedna vec.

  Druhá poznámka. S mnohými vecami by sa dalo súhlasiť, ale treba, aby sme videli tento problém tak, že ten človek je chorý a treba mu pomôcť, nie jednoducho ho eliminovať a povedať mu: máš problém, podobne ako aids, a máš dve možnosti, mašľu alebo devinu, jednoducho je zvrátenosť. Týmto ľuďom treba pomáhať, je to choroba, nemôžeme ich eliminovať alebo tváriť sa, že im nechceme pomôcť. Takže ja som to takto pochopil, a je mi to veľmi ľúto.

 • Ďakujem. Pani poslankyňa Belohorská.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  Tiež sa ospravedlňujem za to, že ruším priebeh diskusie krátkou poznámkou, ale fakt mi to nedá - veľmi rada si vypočujem pána poslanca Hofbauera, nech sa na mňa nehnevá, v inej problematike, ale veľmi pekne prosím, aby sa tento program uplatňoval, aby každá možná koruna sa do týchto programov dala. Tí ľudia sú skutočne chorí. Ak by sme takto eliminovali týchto ľudí, museli by sme eliminovať aj množstvo iných. Aj chorých napríklad na pľúcne a kardiovaskulárne ochorenia, ktorí si to zapríčinili fajčením, aj boj proti alkoholizmu a podobne. Tí ľudia sú chorí a, žiaľ, postihuje to našu mladú populáciu a tam nie je nikto imúnny. Veľmi upozorňujem aj tých, ktorí zdvíhajú mravokársky prsty, boh vás varuj, aby sa to nedotklo vašich blízkych. A veľmi pekne ďakujem za to, že tento program bol urobený, bol pripravený.

 • Obávam sa, že som asi nebol pochopený. Pozornosť treba sústrediť nie na liečenie dôsledkov, ale na zastavovanie východísk. Pánu poslancovi Bajanovi odporúčam navštíviť takúto kliniku a porozprávať sa s tými ľuďmi. Však tí ľudia sú tam proti svojej vôli, oni o to nestoja tam byť. To je veľmi zaujímavé.

 • Dobre. Páni poslanci, pani poslankyne, blíži sa devätnásta hodina, musíme sa dohodnúť, či budeme pokračovať ďalej, alebo či skončíme.

  S faktickou poznámkou sa ešte hlási pani poslankyňa Aibeková.

 • Mám iba dve krátke poznámky. Čo sa týkalo percent, o 10-20 percentách som nehovorila, že sú to vyliečení, zhodli sme sa v tom, že to sú iba tí, ktorí dokážu abstinovať. Taká je celosvetová štatistika. A čo sa týka nútenej liečby, pán poslanec, tá u nás neexistuje. Existuje iba nariadená liečba u tých, ktorí sú v nápravnovýchovnom zariadení, ale tá bola zrušená aj pri alkoholizme, aj pri závislosti od drog, táto už neexistuje. Čiže každý, kto je v liečebni, je tam dobrovoľne, aj keď o tej dobrovoľnosti by sa dalo diskutovať v takom smere, či sám išiel, alebo ho donútila rodina.

 • Nech sa páči, pán poslanec Šagát.

 • Veľmi sa ospravedlňujem, že som vás zdržal, ale neskončíme to, pán predseda?

 • Páni poslanci, apelujem skôr na to, že keď budeme struční, pretože sme povedali skoro všetko, môžeme skončiť veľmi rýchlo. Nech sa páči, pán poslanec.

 • Pokiaľ si ideme robiť čiarky, kto je ako stručný, bez ohľadu na to, aká problematika sa preberá, potom to zabaľme a môžeme ísť preč. Potom poviem, že vám ďakujem za to, že som prišiel k mikrofónu. Ja považujem túto problematiku...

 • Pán poslanec, to je vážna problematika, ale nemyslím si, že keď to isté budeme hovoriť dvadsiati, tým urýchlime riešenie tejto problematiky. Tu treba skôr výsledky a skutky. Nech sa páči.

 • Áno, samozrejme, pokiaľ by som niečo opakoval, to mi môžete vytýkať. Chcel by som však povedať niekoľko vecí, ktoré by tu mali odznieť.

  Predovšetkým diskusné príspevky, ktoré tu odzneli, sa delia do dvoch skupín. V prvej udali tón pán poslanec Lauko a pán poslanec Langoš. Upozorňujú na to, že terajšia predložená koncepcia boja je nedostatočná, že treba urobiť niečo nové. Nakoniec aj vo výbore pre zdravotníctvo a sociálne veci sme sa tak vyjadrili v uznesení. S tým vrelo súhlasím. Skutočne je škoda, že je tu len pán podpredseda vlády, ktorý ani nemôže zodpovedať za všetky programy jednotlivých rezortov.

  Pán predseda Národnej rady, keď si pozriete program zdravotníctva, je skutočne zarážajúce, ako sa to mohlo do programu dostať tak nedostatočne. Tie veci, na ktoré upozornil poslanec Langoš, že to nie je zabezpečené priestorovo, personálne, materiálne, sú pravdivé a nebudem ich opakovať. Zdravotníctvo si nedalo ani jednu konkrétnu úlohu, že v roku 1996 niečo konkrétne niekde otvorí a zabezpečí.

  Prosím vás pekne, tá štatistika, pán predseda, nehnevajte sa, veď tá nedáva žiadny návod, kde by sme mali začať robiť. Veď tá nám nehovorí o štruktúre, o tom, kde to je aglomerované. A máme štátny ústav pre zdravotnícke informácie, ten musí dostať úplne iné úlohy, aby sme sa vedeli orientovať v epidemiológii. Takto by som mohol pokračovať najmenej polhodinu. A ak chcete skončiť diskusiu, prosím, keď si myslíte, že sa už všetko povedalo, ale ja myslím, že to nie je dobrá koncepcia a nemá materiálne zabezpečenie. To už tu bolo povedané.

  Fond na boj proti drogám. Prosím vás, čo to je? Ak to nebude jasné, ak sa štát za to nebude garantovať a nevyčlení jasnú sumu v rozpočte, tak to je nič. Predsa nebudeme stáť pred rozhodovaním, keď vieme, čo sa na nás valí. Ak nedáme na to peniaze, tak je to taký program, ako bol Národný program zdravotníctva. Nič sa nestalo. Kardiovaskulárne choroby zostali, stredná dĺžka života je tam, kde je. Chceme, aby to isté pokračovalo v drogách? Ja sa tiež stýkam s problematikou drog, liečime drogy, dnes ich máme na oddelení, takže viem, ako to existuje.

  Posledná poznámka. Považujem názor pána poslanca Hofbauera, pána predsedu výboru, tie slová, ktoré tu povedal, za slová, ktoré nepatria do parlamentu a nepatria do úst poslancovi. On zamieta liečbu a zamieta napríklad rozdávanie striekačiek, hoci sa to všade robí. Iste je primárna prevencia, ale tá tu nie je. Jediné, čo akceptoval pán podpredseda Húska, že prevenciu treba robiť už od školského veku. Ale odrazila sa tu? Máme na to financie? Máme pár plagátov? Namiesto Barbie o päť minút sedem by každý deň tam mala byť jedna minúta o drogách. Máme tam účasť nejakej televízie, čo urobí?

  Som smutný, že ten materiál dopadol takto, hoci sme s pánom poslancom Polkom pred pol rokom hovorili, že ten materiál, ktorý sme schválili prvýkrát, je len východisko. Dnes je tam niekoľko zasadaní, zriadili sme sekretariát a možno niektorí budeme mať aj dobrý pocit, že sme niečo prerokovali. Nie, je to zlé, je to nanič a treba sa k tomu vrátiť. Ten výbor, ktorý navrhol poslanec Bajan, je barlička. Možno od neho očakávať, že pritlačí a potom sa vláda rozhodne urobiť serióznu koncepciu boja proti drogám?

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Pán poslanec, chcem len povedať, že pod písmenom B odsek 2 sa hovorí "zriadiť orgán boja proti drogám ako ústredný orgán štátnej správy so samostatnou rozpočtovou kapitolou", takže to je to, o čom ste rozprávali.

  Pán predseda Hofbauer sa hlási s faktickou poznámkou.

 • Pán kolega, nechápem, načo ste vystúpili s cieľom komentovania vystúpenia iných poslancov. Tu v parlamente môže každý vystúpiť, aj vy, ale od vás nebolo počuť žiadny názor, vy ste iba komentovali vystúpenia iných. A čo sa týka poskytovania nenávratných injekcií narkomanom, som hlboko presvedčený, že ich potrebujú chorí ľudia na svoje účely, a nie drogovo závislí ľudia na ďalšie prehlbovanie svojej drogovej závislosti. A dovoľte, aby som si tento názor ponechal.

 • Ďakujem. Pani poslankyne, páni poslanci, mám do rozpravy ešte dve prihlášky - pána poslanca Kováča a pána poslanca Glinského. Chcete skončiť tento bod dnes, alebo zajtra? Jedni kričia tak, jedni tak. Prosím, dám hlasovať, či budeme pokračovať v rozprave.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme. Hlasujeme o tom, či chceme dokončiť tento bod programu dnes. Ak áno, hlasujte za.

  Pán podpredseda vlády zajtra nemôže prísť, prosil by som aj ja, keby sme mu v tom vyhoveli.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 88 poslancov. Za návrh hlasovalo 64 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 12 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 11 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Budeme pokračovať. Nech sa páči, pán poslanec Kováč.

 • Vážený pán predseda, vážený pán podpredseda vlády, vážené kolegyne, kolegovia,

  dovoľte, aby som veľmi krátko a v bodoch komentoval túto správu.

  Po prvé. Podľa môjho názoru v tejto správe kompletne chýba analytická časť. Z tejto správy sme sa nedozvedeli, aká je súčasná situácia, ako je rozložená na území Slovenska, aké sú prognózy, čo sa dá očakávať vo vývoji. To sa dozvedáme tu, od poslancov. To po prvé.

 • Hlasy v sále.

 • To je nič, žiaľ. Pýtam sa vás napríklad na vekové zloženie, skúste ho tam nájsť.

  Druhá vec, ktorej sa chcem dotknúť, je, že táto správa - pretože jej chýba analytická časť - nehovorí o problémoch, ktoré majú jednotlivé orgány pri realizácii tohto programu. My sme sa ich dozvedeli vo výbore. Nám napríklad príslušníci Policajného zboru, ktorí sa zaoberajú touto problematikou, povedali, že skutočne Trestný zákon je dobrý, ale že sú určité diery v Trestnom poriadku, a preto sa stáva, že prakticky každý díler vyhlási drogu, ktorú u neho nájdu, že je to droga pre vlastnú potrebu, a oni ho musia pustiť. Nič sa nedá robiť. A je viac takých krokov, ktoré zrejme efektívny boj s drogami znemožňujú. Mňa preto prekvapilo, že ministerstvo spravodlivosti v minulom období hovorí o tom, ako sa bude chovať vo väzenstve, a na rok 1996 si nedáva žiadnu úlohu. Máme ozaj dokonalú legislatívu na zvládnutie drog? Aj v oblasti trestnoprávnej? Ja si myslím, že nie. To je teda druhý poznatok z tejto správy.

  Tretí poznatok - a som veľmi rád, že vlastne táto správa to ukázala - je klasický rezortistický prístup k tomuto problému. Všimnite si, že každý rezort hovorí niečo, čo spraví, ale akási komplexná previazanosť tomuto úplne chýba. Preto návrh na zriadenie samostatného inštitútu je podľa môjho názoru oprávnený a správny.

  A konečne štvrté, prosím vás, zvážte vy, poslanci, a bolo by dobre, keby to zvážila vláda. Mne sa zdá, že niekedy menej môže byť viac, že koncentrácia síl na jeden problém môže byť účinnejšia. Všimnite si, čím všetkým sa tento problém zaoberá. Zaoberá sa drogami, alkoholom, fajčením, a ako nóvum som sa dozvedel, že sa bude zaoberať sladkosťami. Ja si myslím, že medzi týmito návykovými látkami, lebo nepochybne aj cukrík, aj čokoláda je návyková látka, teda cukor všeobecne, ale existuje istý rozdiel a ten spočíva predovšetkým vo väzbe na kriminalitu, vo väzbe na spoločensky nebezpečné aktivity a vo väzbe na šírenie ďalších a ďalších ochorení.

  Preto si myslím, že problematika fajčenia a sladkostí patrí možno do jednej skupiny a nech alkohol a drogy patria do druhej. Ale bolo by dobré, keby sa sústredil - a je to teda môj návrh, aby sa tento orgán nerozptyľoval príliš širokým spektrom, ale aby sa skutočne sústredil na problematiku drog a problematiku alkoholu. Tie majú skutočne spoločné aj sociálne pozadie, aj spoločné zdravotné pozadie, ale aj dôsledky majú veľmi spoločné. Preto odporúčam, aby problematika fajčenia a ďalších návykových látok, ku ktorým ešte prídeme, ktoré nemajú takýto charakter, bola oddelená a riešila sa iným spôsobom, aby sa úrad zameral len na alkohol a drogy.

  A konečne ešte dovoľte jednu poznámku. Samozrejme, prevencia je vždy lacnejšie ako liečba. To je v medicíne známe, a práve u týchto drog je to nesmierne kritické, pretože liečba je veľmi náročná aj finančne a veľmi málo efektívna. Ale tu už odzneli niektoré veci.

  Vážené dámy, vážení páni,

  spýtajte sa detí, spýtajte sa vašich vnukov, ako to vyzerá. Deti neberú poučenia učiteľov a nemáme vytvorený systém, ako naučiť rodiča rozprávať sa so svojím dieťaťom nie o tom, že Janko, nepichaj si drogy, lebo je to škodlivé, ale ako s ním naviesť rozhovor. A nie to, aké má mať životné hodnoty, to rodičia asi robia, ale nájsť rozhovor, aby sa napríklad dieťa nebálo povedať: Vieš čo, Fero v našej triede berie drogy. Aby to povedalo rodičovi, pretože to je pre dieťa záchrana. Alebo aby povedalo: Vieš, pred našou školou chodil jeden pán a rozdával nám také a také tabletky. A toto vám povie každé dieťa, keď s ním o tom budete hovoriť. Reakcia detí je neuveriteľná. Deti zo školy neďaleko odtiaľto mi povedali o dílerovi drog. Hovorím, tak mi povedzte, kde je, zavolám políciu. Nie, pretože oni nás potom zabijú. Taká je dnes situácia v školách. Deti sa už boja dílerov drog nie preto, že by im dali drogy, oni ich možno od nich ani nezoberú, ale deti sa boja fyzickej likvidácie. Myslím, že minimum v tom spravila naša masmediálna politika.

  Vážené dámy a páni, ak si myslíte, že naše deti pozerajú STV 1, ste na hlbokom omyle, pretože radšej si kúpia, alebo požičajú videokazetu, alebo budú pozerať NOVU, Českú televíziu alebo satelity. Tie programy Slovenskej televízie ich hlboko nezaujímajú. To je realita. To po prvé. Po druhé - bežné dieťa v tom veku, keď je ohrozené, nepočúva Slovenský rozhlas, ale počúva stanice, kde znie hudba, ktorá mu je blízka. Pokúsil sa niekto dohodnúť s týmito stanicami, je to tu niekde v materiáli? Tam by to bolo naozaj efektívne. FUN rádio, TWIST rádio, ROCK FM a iné počujete stále. Však nám každému, kto máme deti v tomto veku, duní z toho byt. A nehnevajte sa, vyriešiť ten problém tak, že budeme poukazovať na hodnotu slovenského antropologického pohľadu na človeka, prepáčte, ale tomu naše deti neporozumejú vôbec.

  Takže si myslím, že komplexne celá masmediálna politika v oblasti prevencie zlyhala. Len vás chcem upozorniť nato, že sú postihované naše deti. A čo urobila televízia? Skúste sa zamyslieť, čo ste videli v televízii proti drogám. Akýsi podivuhodný nákres, ako sa do nejakého jablka strieka injekčnou striekačkou a strom vysychá. Skúste mi povedať, či tomuto rozumie dieťa, ktoré chodí do piatej alebo šiestej ľudovej, kde začínajú pôsobiť díleri drog. Toto má byť naša masívna masmediálna pomoc prevencii proti užívaniu drog?

  Myslím si, že sme úplne mimo. A preto odporúčam, aby bol zriadený ten inštitút. To, že dnes má sekretariát 5 odborníkov pre každú oblasť, je úplne nedostačujúce. Tento úrad musí byť zriadený, musí byť samostatná rozpočtová kapitola, musí byť vybavený dostatočným počtom pracovníkov. Nie tak, aby si sama televízia vymyslela, aká má byť téma boja proti drogám. To im musí povedať odborník, ktorý vie, komu je vysielanie určené, ako to prijíma. Prepáčte za trochu expresívny hovor, ale táto problematika je nesmierne zložitá.

  A ešte na záver mám dve poznámky k dvom pánom poslancom.

  Pán podpredseda Húska, máte pravdu, že môže ísť o samoučiaci systém. Ale skúste toto povedať rodičom detí, ktoré zomreli na drogy, že sa nebudeme učiť do tej doby, kým ich deti budú umierať. Viem, že je to ťažká problematika, ale tých skúseností vo svete je obrovské množstvo a my nejdeme na zelenú lúku, ideme do terénu, kde je množstvo skúseností, z ktorých môžeme to pozitívne načerpať a to negatívne odvrhnúť.

  A ešte mám jednu krátku medicínsku poznámku k pánu poslancovi Hofbauerovi. Pán poslanec Hofbauer, tie čisté striekačky bránia ďalšiemu riziku, ktoré nás čaká, rozširovaniu choroby aids. Ako viete, aids je smrtiaca choroba, dnes sa vo svete považuje za jednu z najväčších epidémií, ktoré ľudstvo postihlo. A je to jeden zo spôsobov obrany, pretože ak si dievča pichá drogy a má aids, pretože si zarába na tie drogy aj prostitúciou, tak ho potom roznáša ďalej. A toto je jedna z možností, ako sa chrániť aj pred tým. Prosím vás, neberte doktorom oprávnenosť rozhodnutia, prečo sa rozhodli práve pre toto opatrenie.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Pán poslanec Cuper - faktická poznámka.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni,

  iba som chcel povedať pánu poslancovi Kováčovi, že zabudol na to, že okrem FUN rádia, TWIST rádia najpočúvanejšou stanicou našej mládeže je tiež rádio Slobodná Európa, aby to doplnil do svojich pripomienok.

 • Ďalej je do rozpravy prihlásený pán poslanec Glinský.

 • Vážený pán predseda, vážená Národná rada,

  chcem podať jeden doplňujúci návrh uznesenia týkajúci sa Bratislavy, kde prepuká drogová epidémia, ktorá si denne vyberá nové a nové obete medzi chlapcami a dievčatami základných, stredných a vysokých škôl. Som hlboko presvedčený, že je prvoradou povinnosťou parlamentu a vlády postaviť sa čelom voči tejto epidémii, ktorá podľa mnohých už útočí na náš genofond. Sú okresy, kde predstavitelia štátnej správy veľmi rýchlo dokázali zmobilizovať všetko, čo je na území okresov k dispozícii na terapiu a boj proti drogám. Dokázali zorganizovať (majú na to prostriedky, myslím si, že aj povinnosť) desiatky rôznych inštitúcií - vládnych i nevládnych. Táto záležitosť si naozaj vyžaduje nasadenie všetkých, ktorí chcú čeliť tejto chorobe.

  Môj návrh doplnenia uznesenia je takýto:

  "Národná rada Slovenskej republiky žiada vládu Slovenskej republiky

  1. predložiť Národnej rade Slovenskej republiky návrh opatrení proti vznikajúcej drogovej epidémii v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave. Termín - 31. jún 1996;

  2. z rozpočtových rezerv vlády uvoľniť prostriedky nevyhnutné na boj s drogovou epidémiou v Bratislave."

  Ďakujem.

 • Ďakujem. S faktickou poznámkou vystúpi ešte pán podpredseda Andel. Zapnite mikrofón pánu podpredsedovi.

 • Áno, súhlasím s tým, čo povedal pán kolega, ale nemožno to vzťahovať iba na Bratislavu, lebo ak si zoberiete Hlas ľudu, napríklad tam bola analýza, z ktorej vyplýva, že Trnava má väčšie problémy v oblasti drogovej závislosti ako Bratislava. Neviem, či sa to dá vzťahovať iba na jedno mesto v Slovenskej republike. Takto by som navrhoval doplniť uznesenie. To je po prvé.

  Po druhé - veľmi si vážim vystúpenia pána Kováča, skutočne to, čo povedal, tá analýza je veľmi dobrá. Ale, pán kolega, urobte si analýzu svojho vystúpenia, lebo tam je trošku kontradikcia, čo sa týka rodičov. Roman, tam si mal niekoľko vystúpení vo vzťahu k rodičom. Tam je kontradikcia, kde sám sebe oponuješ. Na 80 % súhlasím s tvojím vystúpením, ale treba sa nad tým zamyslieť.

  Ďakujem.

 • Rešpektujem to, že už by mal vystúpiť asi pán podpredseda vlády, resp. zhrnúť diskusiu, ale chcel by som povedať ešte dve poznámky.

  Bolo by mi veľmi ľúto, keby sme mali hovoriť o nejakých smutných pretekoch medzi jednotlivými mestami.

  Na druhej strane odporúčam takú recesistickú poznámku pánu podpredsedovi, nech hľadá v kabinete okolo seba ľudí, ktorým je bližšie dať 900 miliónov na kúpu jedného blbého futbalového klubu, ako riešiť práve takéto celospoločenské problémy. Teda, aby sme nepočuli, že nie sú peniaze. Sú peniaze, len nie sú najlepšie využívané.

 • To som rád, pán poslanec Bajan, že u vás máte dosť peňazí. Ďakujem.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, končím rozpravu, keďže nemám žiadnu písomnú prihlášku a nikto sa už do nej nehlási.

  Pýtam sa pána podpredsedu vlády, či sa chce vyjadriť k rozprave. Nech sa páči.

 • Vážený pán predseda, vážená Národná rada,

  dovoľte mi, aby som najprv vyslovil niekoľko poďakovaní, prv ako budem odpovedať na vaše otázky. Predovšetkým by som vám chcel poďakovať, že ste mi vrátili to, čo som vám umožnil ja - ďalej rokovať, a tým ste mi nespôsobili kolíziu zúčastniť sa zajtra na ďalšom rokovaní na úrovni vlády. Chcem vám všetkým poďakovať za pozornosť, ktorú ste venovali problematike, o ktorej sme sa všetci vlastne zhodli na tom, že je mimoriadne dôležitá a veľmi náročná. Chcem vám poďakovať aj za námety, ktoré ste odporučili v súvislosti s ďalším postupom riešenia tejto problematiky v Slovenskej republike.

  Dovoľte mi teraz reagovať na niektoré diskusné príspevky, resp. odporúčania, ale predovšetkým by som sa ešte na úvod chcel vyjadriť k trom základným oblastiam. Viacerí ste vystupovali v súvislosti s tým, že správa je nekomplexná, že koncepcia, ktorá bola prijatá v tomto parlamente, je chaotická, nedôsledná, nedokonalá. Neviem, vychádzali sme skutočne z toho, čo sa v tom období, keď sa koncepcia tvorila, zakotvilo do Národného programu boja proti drogám, a v parlamente ste to schválili. Takže vlastne kritizujete svoju koncepciu. Všetci si však uvedomujeme, tak ako som povedal na začiatku, že je to otvorený dokument, ktorý môžeme kedykoľvek doplniť na úrovni sekretariátu, na úrovni výboru ministrov, resp. na niektorých ďalších našich rokovaniach alebo v jednotlivých komisiách. Z tohto pohľadu aj odporúčania, ktoré tu zazneli, budú skutočne východiskovým momentom rokovania týchto orgánov, o ktorých som hovoril. To je po prvé.

  Po druhé - niektorí ste sa vyjadrovali k štatútu a k tomu, že výbor ministrov zasadá málo. Taký je štatút. My sme sa dohodli, že zvážime, uvidíme, aká bude skúsenosť po ročnom pôsobení, a na základe toho to prehodnotíme. Ak si bude situácia vyžadovať, že výbor ministrov musí zasadať častejšie, bude zasadať častejšie.

  Tretia poznámka. Viacerí ste hovorili o finančných prostriedkoch. Treba si uvedomiť, že finančné prostriedky zatiaľ v minulom roku, v minulom štátnom rozpočte neboli vyčlenené samostatne a že rezorty čerpali, resp. financovali svoje aktivity z toho, čo mali. V súčasnom období sa pripravuje a už legislatívnou radou prešiel návrh zákona o Štátnom protidrogovom fonde, ktorý v krátkom čase prerokuje vláda, predpokladáme, že v jeseni sa dostane na rokovanie parlamentu. Bude na nás vo vláde, ako aj na vás, akým spôsobom tento fond postavíme, ako dokážeme v ňom presadiť, koľko sa bude musieť dať zo štátneho rozpočtu, resp. z ďalších iných zdrojov do tohto fondu tak, aby jednotlivé rezorty a ďalšie orgány a organizácie, trebárs mimovládne organizácie, mohli z nich čerpať a aby mohli tieto aktivity vykonávať oveľa komplexnejšie, v širšom meradle a účinnejšie, tak ako ste to navrhovali.

  A ešte jedna poznámka k materiálu. Ak materiál hodnotíme z toho pohľadu, že je nekomplexný, málo vyvážený, že neuvádza všetky štatistiky, že neuvádza všetko, čo sa v jednotlivých rezortoch spravilo, prosím vás pekne, skutočne si musíme uvedomiť jednu základnú vec, ja som to povedal, je to uvedené aj v správe. Národný program boja proti drogám vláda schválila 8. augusta a v parlamente bol schválený 14. novembra. A vlastne už v novembri sa rezorty začali pripravovať na jeho hodnotenie, pretože niekedy koncom decembra a začiatkom januára bol hotový, išiel do výboru ministrov, išiel do vlády a doteraz sa čakalo na zaradenie tohto materiálu. Prepáčte mi za úprimnosť, ale keď ste prijímali túto správu, resp. tento program, už vtedy si bolo treba uvedomiť, keď sa stanovoval termín 30. apríl, či vôbec bude možné dnes nejaké komplexné alebo seriózne hodnotenie. Ukázalo sa, že asi nie. Som presvedčený, že keď takáto správa bude predkladaná na budúci rok, bude oveľa komplexnejšia, konkrétnejšia a v mnohých prípadoch budú uspokojené vaše požiadavky, vaše námety, ktoré ste dnes dali pri prerokúvaní správy.

  A posledná vec. Viac ráz sa tu hovorilo, že štatistika uvádzaná v materiáli je nepresná. Štatistiku sme čerpali z Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky, o ktorom hovoril aj pán poslanec Šagát. Tomuto ústavu nahlasujú všetky zdravotné zariadenia svoje podklady. Neviem teda pochopiť, že vám ako poslancom dajú iný podklad a prečo štatistickému úradu dajú nejaký iný. Takže v takomto prípade si musia skutočne sypať popol na hlavu, ako sa hovorí, predovšetkým tie zdravotnícke zariadenia, že poskytli zlé informácie. My sme neskúmali, či tieto informácie sú dobré, pravdivé alebo nepravdivé.

  Teraz chcem zareagovať na pár niektorých myšlienok. Pán poslanec Mikolášik - riešenie problémov je pomalé. Nie je pomalé, je pomalé na dané možnosti tak, ako to je. Skutočne sa viac nedalo spraviť. Dnes by sme mohli hovoriť o ďalších aktivitách, ktoré sa už v priebehu prvého polroka, resp. do tohto dňa riešili. Ale znova chcem zdôrazniť, že rezorty čakajú na štátny fond, na to, koľko dostanú peňazí, a až potom budú môcť rozvíjať jednotlivé aktivity. Aj to je dôvod ďalších možných aktivít.

  Hovorili ste o brožúrkach. To čo sa zatiaľ spravilo, sa spravilo. K samostatnej inštitúcii sa zatiaľ vyjadrovať nebudem, bude to predmetom vášho hlasovania o uznesení.

  Čo sa týka pána poslanca Mikolášika, hovorili ste o tom, že nie sú vyčlenené niektoré údaje v súvislosti s protidrogovou jednotkou, resp. niektoré údaje u zistených dílerov alebo tých, ktorí sa drogami zaoberajú. Tak od 1. 8. do 30. 4. 1996 bolo zistených 462 trestných činov za omamné a psychotronické látky, z toho objasnených bolo 444, čo je 96-percentná úspešnosť. Plne s vami súhlasím, že je to na súčasný stav asi veľmi málo. To isté by sme mohli hovoriť v súvislosti so šírením toxikománie. Bolo zistených 41 prípadov, objasnených je 40. Ďalšie informácie zatiaľ v tomto smere nemáme.

  Veľa pripomienok alebo námetov dal pán poslanec Langoš. Škoda, že sme sa nemohli, pán poslanec, stretnúť vo výbore. Trikrát k tomu zasadal výbor, ani raz sme sa nestretli, ani raz sa to neprerokovalo, čo ma veľmi mrzí, pretože posledne som vyhovel vášmu výboru, aby sme sa mohli stretnúť, aby sme si mohli o týchto veciach porozprávať. Napádate otázku, že tieto centrá, zdravotnícke zariadenia v Bratislave absentujú, alebo v Bratislave sa im nevenuje dostatočná pozornosť. Áno, na úroveň užívateľov je Bratislava v tomto smere asi málo prezentovaná takýmito liečebňami alebo zdravotníckymi zariadeniami, ale tiež nie je to až také prázdne, ako ste hovorili, pretože Centrum na liečbu drogových závislostí v Bratislave na Jaskovom rade bolo zriadené ešte v roku 1991, v rámci Bratislavy sa liečba drogových závislostí vykonáva vo Fakultnej nemocnici na Mickiewiczovej ulici. Ďalej v Petržalke 7. 5. - to asi pán poslanec Bajan by vám mohol povedať - malo byť zriadené centrum pre liečbu drogových závislostí a takisto to pripravujú ďalšie obvody. Takže tieto okolnosti v Bratislave sú známe. Myslím si, že mesto a, pochopiteľne, aj ministerstvo zdravotníctva v tomto smere urobia ďalšie opatrenia.

  Pán poslanec Langoš, hovorili ste o tom, že neštátne zariadenia vznikli samostatne. Je síce pravda, že vznikli samostatne, ale podporujú ich aj jednotlivé rezorty, ministerstvo školstva napríklad Nadáciu Fíliu, takisto ministerstvo práce a sociálnych vecí, takže určité prostriedky zo štátneho rozpočtu do týchto zariadení idú.

  Pýtali ste sa, akým spôsobom vznikol DONAR. Tomuto predchádzal projekt STOP DROGÁM, potom STOP AIDS, ktorý nakoniec zanikol. Odkúpilo sa know-how a pokračovalo sa vlastne so zameraním na profesionálnu reklamu a propagáciu. Program zahrňuje masmediálnu aktivitu, filmy, šoty atď. atď. Je to v súvislosti s ministerstvom školstva, ministerstvom práce a sociálnych vecí, ktoré sa podieľajú na realizácii tohto programu.

  Napadli ste funkciu streetworkerov. Táto funkcia je v súlade s koncepciou ministerstva práce a sociálnych vecí a v súčasnosti ich suplujú v rámci okresných úradov sociálni kurátori. Financovať ich bude, pochopiteľne, rezort. Situácia bude tak, ako v každom inom prípade pracovnoprávneho vzťahu. Hovoríte o tom, že vo sfére zdravotníctva je ťažko hovoriť v súvislosti s resocializáciou toxikomanov. Ja si myslím, že je to diskutabilné. Aj v zdravotníctve, aj v iných oblastiach táto problematika má čo robiť a mali by sa tejto problematike venovať. Pýtate sa, čo je to IUVENTA, v čom pôsobí. Je to zariadenie Centra prevencie drogových závislostí, ktoré je výlučne v kompetencii ministerstva školstva. Podotýkam, že toto centrum je metodickýcm centrom pre ostatných 124 centier voľného času na Slovensku. Plní svoju funkciu.

  Súhlasím s vami, že treba začať s výchovou alebo s propagovaním, s osvetou už v tom najmladšom veku. Žiaľ, situácia je taká, aká je, ako hovoril aj pán poslanec Kováč. Sú časté signály o tom, že díleri chodia okolo škôl, na diskotéky, chytajú už pomaličky čo najnižšie ročníky, už sa dokonca hovorí, že chodia do materských škôl. Ale fakt je taký, že sa budeme musieť spoločne zamyslieť, ako tomu predchádzať. Tu pred chvíľou vznikla otázka, o ktorej hovoril pán poslanec Garai, ísť určitou ázijskou cestou. Pán predseda Národnej rady zareagoval, že len to nie. Tak sa budeme musieť asi dohodnúť, čo robiť. Vieme, že náš Trestný zákon je v tomto smere jeden z najtvrdších v Európe.

  Ťažké je v súčasnom období hovoriť alebo vyjadrovať sa o aktivitách, o ktorých ste hovorili v súvislosti s Policajným zborom. Áno, aj ja som také informácie počul, ale počul som aj také, že keď prišlo na lámanie chleba, tak nikto na príslušného policajta neukázal alebo v konečnom dôsledku ho nezradil, alebo ako by som to mal povedať. Takže koľko je takýchto policajtov, ktorí také veci šíria? Je ich možno veľa, tak ich treba odhaľovať.

  Neviem, či som odpovedal na všetky otázky. Ešte mám ďalšie k praniu špinavých peňazí. Pán poslanec Langoš, pranie špinavých peňazí nie je obsahom Národného programu boja proti drogám, preto sme ho ani nehodnotili v tomto smere. Čo sa týka alkoholizmu, alkoholizmus je droga, ale určitá špeciálna droga, keď to takto môžem povedať, pretože legálne sa predáva. A tiež sa robia určité opatrenia, sú už dlhoročné skúsenosti v súvislosti s bojom proti alkoholizmu. Takže nemôžem súhlasiť s tým, že by sa Národný program boja proti drogám alkoholizmu nevenoval. Sú tam menované aktivity v tomto smere.

  Pán poslanec Bajan, rezorty sa tomu venujú. Svoje zdôvodnenie som už povedal a verím, že parlament a vláda so svojimi rezortmi sa budú tomu venovať postupne oveľa viac ako doteraz. Skutočne si treba uvedomiť, že táto vláda začala boj proti drogám nejako organizovane, cieľavedome. Predchádzajúce vlády tomuto problému nevenovali pozornosť, nevznikol žiaden program, nevznikla žiadna koncepcia. Toto je prvá koncepcia, toto sú prvé kroky v tomto smere. Všetci sa učíme, všetci skúmame, ktoré metódy boja sú akceptovateľné, ktoré sú účinné v našich slovenských podmienkach. Súhlasím s tým a budem podporovať myšlienku, aby v jednotlivých komisiách, ktoré budú zriaďované pri generálnom sekretariáte alebo na iných úrovniach, boli zastúpení aj zástupcovia z miestnych samospráv.

  K štatistike, o ktorej hovoril pán poslanec Šagát, som hovoril.

  Čo sa týka pána poslanca Kováča, že v správe chýba analytická časť - pán poslanec, niečo tam je. Súhlasím s tým a sľubujem, že na najbližšom rokovaní pri hodnotení tohto programu bude doplnený aj jednotlivými rezortmi a potom aj vo výbore ministrov, a táto analýza bude ucelenejšia.

  Vážená Národná rada, toľko som považoval za potrebné povedať v súvislosti s reakciou na vaše diskusné príspevky alebo na vaše odporúčania. Ešte raz chcem poďakovať a chcem vás ubezpečiť, že urobíme všetko, aby sa táto pliaga, ako sme ju tu viacerí nazvali, stávala postupne menej zložitejšia, aby náš boj bol čoraz väčšmi účinnejší, aby naše výsledky boli čoraz lepšie a lepšie.

  Ďakujem vám za pozornosť a predpokladám, že túto správu podporíte.

 • Ďakujem pánu podpredsedovi. Mal by som jednu poznámku, pán podpredseda. Bránili by ste si svoj úrad, povedali ste, že ste vo vláde prerokovali tento materiál v auguste a že Národná rada ho prerokovala až v novembri. Máte pravdu, lenže do Národnej rady ste materiál dali až v októbri. A podľa zákona by sme mali mať 60 dní a nemali sme ani 30 dní. Takže my sme si svoje urobili a pomohli sme vám.

  Ďakujem. Chce sa vyjadriť pán spoločný spravodajca?

 • Ďakujem pekne, pán predseda.

  Vážený pán predseda, vážený pán podpredseda, vážení kolegovia,

  skutočne by som chcel poďakovať za neobvykle konštruktívnu diskusiu, ktorá ctí tento parlament, a dúfam, že mu skoro vráti dobré meno v Slovenskej republike, pretože keď budeme takto vecne diskutovať o všetkých problémoch, tak si myslím, že veľa vyriešime.

  Vaše návrhy, z ktorých päť má legislatívny charakter a jeden je procesný na vrátenie materiálu, sú skutočne hodnotné a bolo by celkom jednoduché ich dnes prerokovať. Chcel by som vás však a pána predsedu požiadať, aby sme hlasovali o týchto návrhoch až zajtra, pretože predovšetkým návrhy pána poslanca Langoša a pána poslanca Glinského vyžadujú konzultáciu so zainteresovanými. Napríklad v návrhu pána poslanca Langoša je určité nedorozumenie. "V rezorte zdravotníctva zriadiť pri generálnom sekretariáte špecializovaný inštitút starostlivosti." Kde teda? Mali by sme si to vydiskutovať, kde by to malo byť. Ďalej by sme mali vydiskutovať vo vašom návrhu otázku zriadenia spoločného operatívneho informačného centra. Protidrogová jednotka ho buduje. Či sú do toho zainteresované colnice, alebo nie, rád by som sa opýtal ministra vnútra. Ale ten veľmi operatívne zmenil miesto dislokácie, takže nebol čas.

  Takisto pripomienka, ktorú spomenul pán podpredseda, o boji proti praniu špinavých peňazí, nemôže byť záležitosťou výboru ministrov. Na to je jeden minister, ktorého musíme za túto vec kontrolovať.

  A ešte by som uviedol jeden egoistický dôvod. Zajtra nebudem na rokovaní, takže by som bol rád, keby to môj priateľ poslanec Danko potom doviedol do úspešného konca.

  Z týchto faktických dôvodov, aby sme so zainteresovanými ministrami uvedené možnosti prerokovali, takisto pokiaľ ide o financie na riešenie drogovej epidémie v Bratislave, musí sa k tomu vyjadriť minister a podpredseda vlády pán Kozlík, či ešte sú nejaké rezervy, aby sme potom nesiahali na národný poklad alebo niečo iného.

  Takže dovoľte, aby som dal procesný návrh, pán predseda, aby sme o uznesení Národnej rady k súhrnnej správe o realizácii Národného programu boja proti drogám a návrhoch na jeho aktualizáciu hlasovali zajtra pred ostatnými bodmi programu.

 • Ďakujem. Takže, pani poslankyne, páni poslanci, súhlasíme s tým. Prakticky sme tento bod programu skončili. Hlasovanie bude zajtra ráno o 9.00 hodine.

  Ďakujem pekne. Dovidenia zajtra ráno.