• Vážené dámy, vážení páni, prichádza pán prezident s pánom predsedom Národnej rady.

 • Slovenská štátna hymna.

 • Vážená Národná rada Slovenskej republiky, vážené poslankyne, vážení poslanci, milí hostia,

  dovoľte, aby som vás, novozvolených poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, privítal na ustanovujúcej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky v jej I. volebnom období.

  Prezident Slovenskej republiky podľa článku 82 odsek 2 Ústavy Slovenskej republiky zvolal ustanovujúcu schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky, ktorej poslanci boli zvolení vo voľbách konaných 30. septembra a 1. októbra 1994 na 3. novembra 1994.

  Ustanovujúcej schôdze sa zúčastňuje aj pán prezident Slovenskej republiky a členovia vlády Slovenskej republiky, ktorých srdečne vítam.

 • Vážená Národná rada Slovenskej republiky, dámy a páni,

  ustanovujúca schôdza Národnej rady Slovenskej republiky sa riadi programom, ktorý vyplýva z § 6 až 9 zákona Slovenskej národnej rady číslo 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov. Tento program je uvedený v pozvánke na ustanovujúcu schôdzu. Jej príprave predchádzali stretnutia a rokovania predstaviteľov politických strán, politických hnutí a koalícií zastúpených v Národnej rade Slovenskej republiky.

  P r v ý m bodom programu je

  Zloženie sľubu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Podľa článku 75 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej sa poslanec zúčastňuje po prvý raz, skladá sľub. Jeho znenie je uvedené v Ústave Slovenskej republiky. Podľa článku 89 ods. 2 písmena c/ Ústavy Slovenskej republiky sľub poslancov Národnej rady Slovenskej republiky prijíma predseda Národnej rady.

  Dovoľte, vážené poslankyne, vážení poslanci, aby som ako novozvolený poslanec a doterajší predseda Národnej rady vykonal sľub poslanca ako prvý a slovom "sľubujem" zložil pred Národnou radou ústavou predpísaný sľub.

  Budeme postupovať tak, že po mojom prečítaní znenia sľubu pristúpite ku mne a podaním ruky a slovom "sľubujem" zložíte ústavou predpísaný sľub. Zároveň mi odovzdáte podpísaný "Sľub poslanca Národnej rady Slovenskej republiky", ktorý vám bol rozdaný.

  Najskôr budú skladať sľub poslanci, ktorí na ustanovujúcej schôdzi majú miesta určené pre predsedu a podpredsedov Národnej rady a potom tí poslanci, ktorí majú miesta určené pre členov vlády. Po nich budú skladať sľub postupne poslanci z mojej ľavej strany od prvého radu po celej šírke rokovacej sály až po posledný rad. Poslanci, ktorí zložia sľub, sa vždy zaradia na koniec radu, v ktorom majú svoje miesto, s tým, že budú postupovať tak, až zaujmú miesto určené podľa zasadacieho poriadku.

  Pristúpime k skladaniu sľubu. Pri skladaní sľubu počas celého slávnostného aktu budeme všetci stáť.

  V úvode som uviedol, že ako novozvolený poslanec Národnej rady a doterajší predseda Národnej rady vykonám sľub poslanca ako prvý. Prečítam ústavné znenie sľubu poslanca Národnej rady.

  Sľub poslanca: Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov. Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života. Tak sľubujem.

  Teraz prosím poslancov, aby zložili sľub.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

  pýtam sa, či všetci prítomní poslanci zložili ústavou predpísaný sľub.

 • Všetci prítomní poslanci zložili ústavou predpísaný sľub.

 • Konštatujem, že prítomní poslanci Národnej rady Slovenskej republiky zložili ústavou predpísaný sľub.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

  vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky konaných 30. septembra a 1. októbra 1994 zo 150 poslancov Národnej rady boli zvolení aj 14 poslanci, ktorí sú členmi vlády Slovenskej republiky. Do tejto funkcie boli vymenovaní prezidentom Slovenskej republiky 16. marca 1994. Konštatovanie, že 14 poslanci, vyplýva z toho, že podpredseda vlády pán Ivan Šimko abdikoval zo svojej funkcie a túto abdikáciu pán prezident Slovenskej republiky prijal.

  Podľa článku 77 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, ak bol poslanec vymenovaný za člena vlády Slovenskej republiky, jeho mandát poslanca počas výkonu funkcie člena vlády nezaniká, iba sa neuplatňuje. Chcem pripomenúť, že podľa článku 117 Ústavy Slovenskej republiky vláda podá demisiu vždy po ustanovujúcej schôdzi novozvolenej Národnej rady, pričom vykonáva svoju funkciu až do utvorenia novej vlády.

  Vzhľadom na ustanovenie článku 77 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého mandát poslanca vymenovaného za člena vlády Slovenskej republiky nezaniká, iba sa neuplatňuje, chcem oznámiť, že miesto týchto poslancov majú byť prizvaní náhradníci. Vzhľadom na to, že z poslancov - členov vlády len jeden pán poslanec abdikoval z funkcie člena vlády, je mojou povinnosťou podľa zákona prijať toto spočívanie a pozvať náhradníkov za ich mandáty. Rozhodol som sa na dnešnú schôdzu pozvať náhradníkov, ktorí boli určení volebnou komisiou a ktorým predseda Národnej rady odovzdáva osvedčenie, pozvať na túto schôdzu, aj keď podľa § 48 ods. 6 volebného zákona sa hovorí, že predseda Národnej rady pozýva náhradníkov za tých ministrov, ktorých mandát spočíva, po dni zloženia sľubu. Až po dni zloženia sľubu týmto poslancom začína výkon spočívať, teda nie mandát. Mandát získajú voľbami, ale spočívanie výkonu je až momentom zloženia sľubu. Napriek tomu, že zákon hovorí, že odo dňa po tomto zložení sľubu do 15 dní predseda Národnej rady povolá náhradníkov, rozhodol som sa považovať túto lehotu za poriadkovú a pozvať týchto náhradníkov na dnešnú schôdzu.

  Prosím preto Kanceláriu Národnej rady, aby vybavila administratívu prijímania náhradníkov a do tej doby vyhlasujem 20-minútovú prestávku.

 • Po prestávke.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

  budeme pokračovať v rokovaní dnešnej schôdze. Dnešným dňom, t.j. 3. novembra 1994, som vyhlásil nastúpenie náhradníkov. Osvedčenie o tom, že sa stali poslancami Národnej rady Slovenskej republiky, im odovzdám po zložení sľubu.

  Pristúpime k skladaniu sľubu poslancov - náhradníkov.

  Prosím pani Alžbetu Borzovú a pánov Jána Bielika, Vladimíra Miškovského, Jozefa Polačka, Martina Vrábľa, Borisa Zalu, Dušana Dorotina, Vladimíra Markoviča, Rudolfa Chmela, Jozefa Murgaša, Ivana Jaroša, Jána Krivčíka, Jozefa Habovštiaka a Antona Straku, aby predstúpili pred rečnícky pult a postupne do mojich rúk zložili ústavou predpísaný sľub slovom "sľubujem" a odovzdali podpísaný sľub poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.

  Opäť prosím všetkých prítomných, aby počas skladania sľubu stáli. Prosím pán poslanca Sečánskeho, aby prečítal ústavné znenie sľubu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.

 • "Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov. Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života."

 • Sľubujem.

  Poslanec A. Straka: Sľubujem.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

  konštatujem, že týmto aktom 14 náhradníci na neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky zložili ústavou predpísaný sľub.

  Chcem len poznámkou oboznámiť vás všetkých, že pri rokovaniach predsedov politických strán o priebehu tejto schôdze a o skladaní sľubu náhradníkov predsedovia politických strán ma ubezpečili, že po skončení mandátu náhradníkov, ktorým prináleží zo zákona päťmesačný plat poslanca, tento päťmesačný plat neprevezmú a ostane v Národnej rade Slovenskej republiky. Ďakujem pekne.

 • D r u h ý m bodom programu je

  Návrh volebného poriadku na voľby tajným hlasovaním, konané na ustanovujúcej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky v I. volebnom období.

  Návrh volebného poriadku bol vypracovaný podľa príslušných ustanovení Ústavy Slovenskej republiky a zákonov, ktoré sú v ňom citované. Pokiaľ ide o podávanie návrhov, priebeh volieb, vyhodnocovanie a vyhlasovanie ich výsledkov, navrhuje sa postup, ktorý sa pri voľbách tajným hlasovaním osvedčil. Ak Národná rada návrh volebného poriadku schváli, budeme sa ním riadiť aj pri tajnom hlasovaní počas celého volebného obdobia, ak sa Národná rada v konkrétnom prípade neuznesie inak.

  Návrh volebného poriadku ste dostali ako tlač číslo 1.

  Mám povinnosť spýtať sa, či niekto z poslancov má k nemu pripomienky.

 • Ak nie, pristúpime k hlasovaniu o návrhu uznesenia, ktorým Národná rada Slovenskej republiky schvaľuje volebný poriadok na voľby tajným hlasovaním v znení schválených zmien a doplnkov. O schválení tohto zákona budeme hlasovať pomocou technického zariadenia, teda verejne.

  Prosím pánov poslancov a panie poslankyne, aby sa prezentovali a súčasne môžeme aj hlasovať. Teda, kto je za schválenie tohto návrhu?

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 147 poslancov. Za návrh hlasovalo 146 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa nezdržal nikto. Nehlasoval 1 poslanec.

  Môžem konštatovať, že Národná rada Slovenskej republiky schválila volebný poriadok na voľby tajným hlasovaním, konané na ustanovujúcej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

  Vážené poslankyne, vážení poslanci,

  pristúpime k t r e t i e m u bodu programu, ktorým je

  Voľba komisie poslancov na zisťovanie výsledkov hlasovania na ustanovujúcej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky v I. volebnom období.

  Návrh ste dostali všetci ako tlač číslo 3.

  Má niekto z poslancov k podanému návrhu pripomienky alebo doplnky?

  Pani poslankyňa Keltošová.

 • Vážený pán predseda, vážení členovia vlády, vážení páni poslanci, panie poslankyne,

  dávam návrh na zníženie počtu členov komisie poslancov na číslo 17. Zároveň navrhujem vypustiť pána Romana Vavríka. Žiadam, aby ste hlasovali.

 • Strašne slabo vás bolo počuť, pani poslankyňa, keby ste hovorili potom do mikrofónu. Rozumel som tak, že navrhujete, aby z tohto zoznamu bol vypustený pán poslanec Vavrík.

 • Ak nemá nikto žiadne pripomienky, musím dať hlasovať. Pán poslanec Bajan má pripomienku.

 • Pán predsedajúci, na porade u vás sme sa jasne dohodli, že každý klub má zastúpenie dvoch členov. Doteraz to tak bolo, nevidím vôbec dôvod znižovať práve u jedného klubu o jedného člena. Teda poďme všetci o jedného člena nižšie, ale tento návrh nemá logiku.

 • Ďakujem. Keďže nikto nemá žiadnu pripomienku, musím dať hlasovať o prvom návrhu, ktorý tu zaznel. Ešte pani poslankyňa Keltošová.

 • Pán predseda, chcem len pripomenúť, že na porade predsedov politických strán bol dohodnutý počet 17.

 • Ďakujem pekne. Prosím, aby sme sa prezentovali a budeme hlasovať o návrhu pani poslankyne Keltošovej o vypustení pána poslanca Vavríka z komisie.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 136 poslancov. Za návrh hlasovalo 74 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 59 poslancov. Hlasovania sa nezdržal nikto. Nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že pán Vavrík nebude členom komisie poslancov na zisťovanie výsledkov hlasovania na ustanovujúcej schôdzi Národnej rady.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, prosím, aby sme sa prezentovali a hneď aj hlasovali o zvolení tejto komisie.

  Kto je za, aby táto komisia bola v takomto zložení po upravenom návrhu?

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 149 poslancov. Za návrh hlasovalo 121 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 9 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 19 poslancov.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky zvolila komisiu poslancov na zisťovanie výsledkov hlasovania na ustanovujúcej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky v I. volebnom období.

  Š t v r t ý m bodom programu je

  Voľba predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky.

  Návrh ste dostali ako tlač číslo 4.

  Má niekto z poslancov k podanému návrhu pripomienky alebo iný návrh, prípadne chce niekto podaný návrh uviesť?

 • Ak nie, podľa článku 92 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky predsedov výborov Národná rada volí tajným hlasovaním. Podľa článku VI ods. 2 volebného poriadku za predsedu výboru Národnej rady je zvolený kandidát nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných poslancov.

  Postupovať budeme podľa dnes schváleného volebného poriadku. Dovoľte, aby som vás informoval o akte vykonania voľby predsedu výboru tajným hlasovaním.

  Úprava hlasovacích lístkov sa uskutoční v zasadacej miestnosti za rokovacou sálou, kde budete vchádzať po mojej ľavej strane a vychádzať po mojej pravej strane. Každý poslanec pri vstupe do zasadacej miestnosti preukáže svoju totožnosť predložením kópie osvedčenia o zvolení za poslanca. Od povereného člena komisie na zisťovanie výsledkov hlasovania poslanec obdrží hlasovací lístok, o čom komisia vykoná príslušný záznam v zozname poslancov. Potom poslanec prejde do určeného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov.

  Upravený hlasovací lístok poslanec vloží do volebnej schránky, ktorá je umiestnená na pravej strane rokovacej sály. Ako prví budú hlasovať opäť členovia komisie poslancov na zisťovanie výsledkov hlasovania na ustanovujúcej schôdzi. Po nich budú hlasovať poslanci, ktorí majú miesto za predsedníckym stolom a postupne ostatní poslanci podľa zasadacieho poriadku od prvého radu po posledný rad.

  Po vykonaní voľby prosím poslancov, aby zaujali svoje miesta v rokovacej sále.

  Tento postup, ako som ho predniesol teraz, sa uplatní pri každej voľbe tajným hlasovaním, konanej na tejto ustanovujúcej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

  Dovoľte mi ešte, páni poslanci, panie poslankyne, aby som pripomenul, že svoju voľbu vyjadríte tak, že na hlasovacom lístku ponecháte meno a priezvisko kandidáta, ak za neho hlasujete. Meno a priezvisko kandidáta, ak za neho nehlasujete, vodorovne prečiarknete. Iné úpravy, ktoré budú na hlasovacom lístku, sa budú považovať ako neplatné hlasovanie. Platný je ten hlasovací lístok, na ktorom je ponechaný len jeden kandidát na predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady.

  S faktickou poznámkou sa hlási pán poslanec Mikloško.

 • Pán predseda, za poslancov KDH - náhradníkov, by som vám rád povedal, že nemajú osvedčenia o zvolení za poslanca. Povedali ste, že po zvolení sľubu ho dostanú. Len upozorňujem na tento technický detail.

 • Ďalej sa hlási pán poslanec Ľupták Ján.

 • Pán predseda, všetci poslanci nemajú osvedčenia, niektorí ho majú na ubytovni. Neviem, či teraz postačí identifikačná karta.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci, budeme hlasovať tým spôsobom, ako som povedal teraz, s tým, že prosím pánov poslancov, ktorí majú osvedčenie na ubytovni, aby si toto osvedčenie išli zobrať do ubytovne a budú hlasovať ako poslední. Bol by som rád, keby to stihli dovtedy, kým bude hlasovať posledný v tejto miestnosti.

  Prosím, páni poslanci a panie poslankyne, vykonáme akt hlasovania tak, ako som to oznámil, s tým, že páni poslanci za Stranu robotníkov si pôjdu pre svoje osvedčenia.

  Pán poslanec Kňažko.

 • Vážený pán predseda, chcel by som navrhnúť drobnú zmenu, či by nebolo možné nahradiť toto osvedčenie o zvolení za poslanca, ktoré samo osebe je dosť nepraktický doklad, identifikačnou kartou.

 • Nie je to možné, pretože je to predpísané. Musí byť osvedčenie, ktoré potvrdila volebná komisia a ktoré podpíšu teraz. Musí byť osvedčenie.

  Prosím, aby sme prešli k hlasovaniu. Prosím členov komisie, ktorí boli zvolení, aby sa ujali svojej funkcie.

  (Akt tajnej voľby.)

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, členovia volebnej komisie odvolili. Prosím preto pánov podpredsedov Národnej rady a potom poslancov podľa poradia, aby vykonali voľby.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pýtam sa, či ste už všetci odvolili.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, dostal som oznámenie z volebnej komisie, že sme všetci splnili svoju povinnosť hlasovať. Dovoľte mi preto, aby som do sčítania hlasov komisiou vyhlásil 15-minútovú prestávku.

  Chcem vám aj oznámiť, že pán prezident mi oznámil, že z nášho rokovania odchádza.

 • Po prestávke.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci,

  po prestávke budeme pokračovať v rokovaní. Prosím povereného člena komisie na zisťovanie výsledkov hlasovania pána Tomáša Cingela, aby Národnej rade oznámil výsledky voľby.

 • Vážený pán predseda,

  zápisnica o výsledku voľby predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky

  Voľba predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky sa konala tajným hlasovaním 3. novembra 1994. Poslancom Národnej rady Slovenskej republiky bolo vydaných 150 hlasovacích lístkov. Komisia poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na zisťovanie výsledkov hlasovania na ustanovujúcej schôdzi zistila, že v tajnom hlasovaní na voľbu predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky bolo odovzdaných 149 platných hlasovacích lístkov, 1 neplatný hlasovací lístok, 0 poslancov neodovzdalo hlasovacie lístky.

  Komisia na zisťovanie výsledkov hlasovania zistila, že za kandidáta na predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky Michala Benčíka bolo odovzdaných 18 platných hlasovacích lístkov.

  Komisia na zisťovanie výsledkov hlasovania zistila, že za kandidáta na predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky pána Hrušovského bolo odovzdaných 48 platných hlasovacích lístkov.

  Komisia na zisťovanie výsledkov hlasovania zistila, že za kandidáta na predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky pána Miroslava Kočnára bolo odovzdaných 83 platných hlasovacích lístkov.

  Podľa článku VI ods. 2 volebného poriadku na zvolenie predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Komisia na zisťovanie výsledkov hlasovania konštatuje, že kandidát na predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky poslanec Michal Benčík nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, čím nebol zvolený za predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky.

  Kandidát na predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky poslanec Pavol Hrušovský nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, čím nebol zvolený za predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky.

  Kandidát na predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky poslanec Miroslav Kočnár získal nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, čím bol zvolený za predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky.

 • Ďakujem pánu poslancovi Cingelovi za oboznámenie s výsledkami voľby.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky zvolila za predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky pána poslanca Kočnára.

  Prosím predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady pána poslanca Kočnára, aby zaujal miesto určené pre predsedu výboru.

  Ďakujem.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci,

  p i a t y m bodom programu je

  Voľba ďalších členov Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky.

  Návrh ste dostali ako tlač číslo 5.

  Pýtam sa, či má niekto z poslancov k podanému návrhu pripomienky alebo iné návrhy.

  Pán poslanec Hrnko.

 • Pán predseda, vážení poslanci, vážené poslankyne,

  na porade predsedov sa dohodlo, že Mandátový a imunitný výbor Národnej rady bude mať 15 členov a jeho zloženie bude pomerne odrážať zloženie Národnej rady. Tak ako nám bol návrh číslo 5 predložený, nezodpovedá tomuto kritériu. Je tam nadpomer poslancov HZDS, nezodpovedá to ich pomeru, ktorý majú v poslaneckej snemovni, a preto navrhujem, aby bol Mandátový a imunitný výbor Národnej rady zmenšený o dvoch poslancov. Tým by mal dohodnuté kvórum, teda 15 členov. Navrhujem, aby pani Ľudmila Mušková a pán Dušan Macuška neboli zvolení do tohto výboru. Potom bude mať zloženie Mandátového a imunitného výboru Národnej rady pomerné zloženie, ktoré bude zodpovedať počtu poslancov zvolených do Národnej rady vo voľbách začiatkom októbra tohto roku.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Pani poslankyňa Keltošová.

 • Vážený pán predseda, vážená Národná rada,

  pripájam sa k môjmu predrečníkovi pokiaľ ide o počet poslancov v Mandátovom a imunitnom výbore Národnej rady, navrhujem ho takisto znížiť na číslo 15. Navrhujem vypustiť pána Ivana Šimku a pána Romana Vavríka.

 • Ďakujem. Ešte sa hlási pán poslanec Hrnko.

 • Pán predseda, vážení poslanci, poslankyne,

  neviem si predstaviť, že by niektorý poslanecký klub nemal zastúpenie vo výbore Národnej rady, a preto ak poslancom HZDS nevyhovuje pán Roman Vavrík, treba navrhnúť druhého, ktorého si myslia. My sme navrhli pána Romana Vavríka, budeme si ho aj obhajovať. Neviem si predstaviť, že by Mandátový a imunitný výbor Národnej rady nemal zastúpenie jedného poslaneckého klubu. To ešte v histórii nebolo a nie je tu k tomu žiaden precedens.

 • Ďalej sa hlási o slovo pán poslanec Mikloško.

 • Pán predseda, je pravdou, že politické grémium sa dohodlo na tom, že Mandátový a imunitný výbor Národnej rady bude mať 15 členov, tu je návrh na 17. Sme ochotní ísť na kompromis, že by mal 16 členov a z toho dôvodu navrhujem, aby odtiaľ bola vyňatá poslankyňa Oľga Keltošová.

 • Vážený pán predseda, vážené kolegyne a kolegovia,

  mne je jasné, že väčšina parlamentu rozhodne o tom, aké bude zloženie Mandátového a imunitného výboru Národnej rady, ale mohol by niekto, pravdepodobne zástupca koalície Hnutia za demokratické Slovensko a Roľníckej strany Slovenska vysvetliť, prečo chcú mať v Mandátovom a imunitnom výbore Národnej rady viac, ako im náleží podľa výsledkov volieb, ak sa naozaj na porade predstaviteľov politických strán u predsedu Národnej rady dohodlo, že zloženie tohto výboru, keďže ide o citlivý výbor, bude odrážať výsledky, ktoré dosiahli politické strany vo voľbách. Keby niekto odpovedal na otázku, prečo sa má toto zloženie zmeniť na úkor akejkoľvek strany. Súhlasím aj s tým, že by bolo neetické, ak by v tomto výbore nemal zastúpenie konkrétny poslanecký klub.

 • Pán predseda, ďakujem za slovo. Práve som chcela podať vysvetlenie. Dovoľte, aby som prečítala list, ktorý sme dostali z Humenného, píše nám ho vyšetrovateľ pán poručík Dr. Ľubo Antoník. Vec: podanie správy oznamovateľovi k podozreniu z trestného činu marenia príprav a priebehu volieb podľa § 117 Trestného zákona. Cestou Okresnej prokuratúry v Humennom som dňa 21. 9. 1994 dostal Váš podnet z podozrenia zo spáchania trestného činu marenia príprav a priebehu volieb podľa § 177 Trestného zákona. Vykonal som šetrenie, či naozaj konanie, ktoré ste popísali vo Vašom oznámení, napĺňa podstatu trestného činu. Vaše oznámenie sa týkalo falšovania petičnej listiny na podporu kandidatúry DÚS v parlamentných voľbách v dňoch 30. 9. 1994 až 1. 10. 1994.

  K objasneniu veci bola mnou vyžiadaná správa z krajskej volebnej komisie, menovite od Dr. Rastislava Baroňa, Primaciálne námestie číslo 1, Bratislava. Petičné listiny na krajskú volebnú komisiu doručil štátny tajomník ministerstva vnútra Dr. Vavrík dňa 1. 8. 1994. Toto zistenie bude predmetom ďalšieho šetrenia. K prípadu boli vypočutí občania označení v petičnej listine, a to Vasil Regula, Haluška Anton, Kochanský Jaroslav, Gríb Michal, Harčár Ján, Vladimír Pajtáš, Kyčiňa Miron, Macko Ján, Rabajda Marián, Klíč Cyril a Hadák Marián. Títo všetci zhodne prehlásili, že takúto petičnú listinu nepodpísali.

  Toto je vysvetlenie, prečo pochybujeme o objektívnosti pána poslanca Vavríka, že by bol skutočne schopný objektívne vykonávať takúto funkciu.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Hlási sa ešte pán poslanec Hrnko.

 • Nepochybujem o práve každého človeka podať trestné oznámenie na hocičo a hocikoho, dokonca nepochybujem ani o práve spochybniť prípadne svoj vlastný podpis pod hocičím a hocikedy, ale na všetko musí prísť súdne dokazovanie a konečný verdikt je súd. A pokiaľ súd nevynesie výrok, aj obvinený z ťažkého trestného činu je pokladaný za nevinného. Takže, absolútne protestujem proti tomu, aby sa tu takéto veci verejne pertraktovali, pretože každý obvinený má právo na svoju integritu až do vynesenia rozsudku súdu. Pani Keltošová, prosím, aby ste sa ospravedlnili pánu Vavríkovi za prednesenie tohto listu.

  Ďalej si myslím, že etické je nezvoliť niekoho, keď máme výhrady proti tomu, ale neviem si predstaviť, že začneme prvý slovenský parlament v samostatnom Slovenskom štáte, o ktorý mnohým z nás išlo, tým, že začneme spochybňovať princípy pomernosti, princípy, ktoré boli v predchádzajúcom parlamente od roku 1990 zaužívané a sú to v podstate princípy, ktoré si každá demokracia váži.

 • Ďalej sa hlási pán poslanec Volf.

 • Vážený pán predseda, vážení páni poslanci, vážené panie poslankyne,

  tiež by som veľmi rád upozornil na iný list, na list takpovediac možno z druhej strany, od našich občanov, od našich voličov. Je to výzva k parlamentu Slovenskej republiky, ktorú som dostal teraz, práve pred chvíľou, od predsedníctva Rady Odborového zväzu KOVO, kde sa jasne hovorí:

  "My, členovia Predsedníctva Rady Odborového zväzu KOVO v mene našich členov sa obraciame na vás s naliehavou výzvou - nenechajte sa vtiahnuť do politického hazardu a kaskadérstva. Pristúpte uvážlivo, pragmaticky a bezodkladne, pri dodržaní základných demokratických princípov ku konštituovaniu orgánov zákonodarnej a výkonnej moci. Riešenie zásadných ekonomických problémov neznesie ďalší odklad. Situácia v mnohých podnikoch je kritická. Zamestnanci za vykonanú prácu nedostávajú mzdu aj niekoľko mesiacov. Sú tak v horšom postavení ako nezamestnaní. Nemajú nárok na podporu v nezamestnanosti. Nemajú nárok na sociálne dávky. Možnosť potenciálnych sociálnych výbuchov naberá tak čoraz reálnejšie dimenzie.

  Páni poslanci a poslankyne, v rámci svojho vplyvu a kompetencií zabráňte možnej destabilizácii spoločnosti. Len poznanie, že vám ide o riešenie existenčných problémov občanov-voličov, pomôže k úspešnej realizácii transformačného procesu.

  Podpísaní všetci členovia Predsedníctva Rady Odborového zväzu KOVO.

  Páni poslanci, panie poslankyne, bol by som rád, keby sme si tento hlas práve teraz vypočuli.

  Ďakujem.

 • Vážený pán predsedajúci, vzhľadom na to, že vznikla rozprava ohľadom návrhu na obsadenie tak vážneho výboru, ako je mandátový a imunitný, a vzhľadom na to, že by jeden poslanecký klub nemal zastúpenie v tomto výbore, žiadam v zmysle § 11, ak sa pridá ku mne nejaký kolega z iného klubu, o zvolanie politického grémia po obedňajšej prestávke. Myslím si, že o druhej by sme sa mohli na 15 minút stretnúť a prísť s nejakým návrhom do parlamentu, aby sa táto vec nenaťahovala.

  Ďakujem.

 • Vážený pán predseda, vážení páni poslanci,

  nechcela som otvárať rozpravu, len som reagovala na vystúpenie pána poslanca Ftáčnika, ktorý požiadal koalíciu HZDS a RSS o vysvetlenie. To je po prvé.

  Po druhé - prosila by som, aby sme sa znova vrátili k môjmu návrhu znížiť počet členov na 15, vypustiť pána Ivana Šimku a Romana Vavríka a dali o tom hlasovať.

  Ďakujem.

 • Chcel by som reagovať na vystúpenie pána Volfa. Myslím si, že doterajší priebeh rokovania má svoju politickú kultúru, že tu sa ukázalo dobré gesto tým, že sme neprotestovali proti tomu, aby prišli náhradníci za terajších členov vlády. To po prvé.

  A po druhé - myslím si, že tento list, ktorý prečítal pán kolega Volf, bol adresovaný členom vlády a nie tomuto parlamentu. Verím, že členovia vlády si ho vypočuli.

 • Pán predseda, pripájam sa v mene klubu Kresťanskodemokratického hnutia k návrhu pána poslanca Bajana, aby bolo prerušené rokovanie a zasadlo politické grémium.

 • Budem veľmi stručný. Myslím si, že pani poslankyňa Keltošová odpovedala poslancovi, ktorý sa pýtal na to, že prečo nie pán Vavrík. Ja som sa pýtal, prečo HZDS ako víťazná koalícia chce mať prevahu v Mandátovom a imunitnom výbore Národnej rady, prečo chce týmto spôsobom konštruovať výbor. Inak súhlasím s tým, aby výbor mal 15 členov, ak sa to dohodlo na porade u pána predsedu, aby výbor odrážal pomerné zastúpenie, ak sa tak dohodlo dopredu. To je to, čo by sme si mohli zrejme prebrať na politickom grémiu.

 • Ďakujem. Keďže sa nikto nehlási do rozpravy, budem musieť dať hlasovať v poradí, ako vystúpili pán Hrnko, pani Keltošová, pán Mikloško.

 • Šum v sále.

 • Vážení páni poslanci, panie poslankyne, grémium zvoláva predseda Národnej rady ako svoj poradný orgán. Takže, dovoľte mi, aby som pristúpil k hlasovaniu a po hlasovaní si môžeme sadnúť na grémium.

  Pán poslanec Bajan.

 • Pán predsedajúci, navrhol som prestávku a po prestávke grémium. Odcitujem § 11c ods. 2: "Podľa potreby alebo na základe žiadosti aspoň dvoch poslaneckých klubov zvoláva predseda Slovenskej národnej rady politické grémium..." atď. Naozaj odporúčam, vzhľadom na vážnosť hlasovania, aby sme sa stretli na politickom grémiu, samozrejme po obedňajšej prestávke.

  Ďakujem.

 • Pán predseda, pripojil som sa k návrhu pána poslanca Bajana, to znamená, že takisto žiadame prestávku, teda presne to, povedal, a po prestávke grémium. Teda nielen zvolávate grémium, ale na prestávku majú kluby nárok, ak sú dva.

 • Pán predseda, mám na vás otázku. Som v tomto parlamente už dosť dlho. Boli tu prijaté určité právne normy, ako je rokovací poriadok. Takisto som si vypočula, že v minulom volebnom období sa tu zaužíval určitý úzus. Som proti tomu, aby sme pokračovali týmto spôsobom, aby sme sa pridržiavali rokovacieho poriadku. V tomto zmysle navrhujem prestávku na 5 minút a dajme o tom hlasovať.

  Ďakujem.

 • Pán predseda, vážení kolegovia,

  myslím si, že v tomto parlamente by sa mali prerokovávať len vážne otázky a vôbec si nemyslím, že to, čo sa má prerokovať, je vážnejšie ako hocičo iné. Keby sme boli takéto frašky robili vo federálnom parlamente, tak je tu ešte stále federácia.

 • Pán predseda, myslím si, že práve naopak, parlamentná tradícia je niečo, čo by sa malo zachovať a udržovať. Ak si dobre pamätáme - a je nás tu veľa, ktorí sme sedeli v minulom parlamente - nikto z teraz sediacich po vašej pravej strane nikdy neprotestoval proti tomu, že sa urobila prestávka, keď páni poslanci Cabaj a Kóňa ako na povel žiadali poradu klubov. My žiadame aj poradu klubov, myslím si, že sa k nám pripoja aj kresťanskí demokrati, a ďalej celú tú procedúru ďalej. Takže si nemyslím, že by sme mali nejakým spôsobom negovať také závažné veci, ako je porada klubov, ako je porada o dôležitých veciach. A myslím si, že konsenzus je to, čo táto spoločnosť potrebuje. Bez toho, že by sme sa dohodli, asi nedospejeme k tomu, čo od nás spoločnosť očakáva.

 • Pán poslanec, keď vystúpiš ešte raz, navrhnem, aby sa to zmenilo na 13 členov. Prestaň už vystupovať, pretože to, čo sa tu deje, naozaj nemá obdobu, aby sme kvôli takejto veci, aká sa tu deje, sme vyprávali 20 minút. Ak sa ľudia naozaj majú na toto dívať, veď to je strašné.

 • Nikto sa nehlási?

  Vážení páni poslanci, panie poslankyne, § 11c rokovacieho poriadku hovorí, že podľa potreby alebo na základe žiadosti aspoň dvoch poslaneckých klubov zvoláva predseda Slovenskej národnej rady politické grémium, na ktorom sa môžu zúčastniť aj podpredsedovia Národnej rady. Stanoviská grémia sú pre predsedu len odporúčajúce. Chcem ale upozorniť na niečo iné. Do tejto chvíle neexistujú poslanecké kluby v tejto Národnej rade, pretože som nedostal žiadne oznámenie o tom, že by nejaký klub existoval. Preto zo zákona nemôžem zvolať poslanecké kluby, ale vyhovujem pani poslankyni Keltošovej v tom, že máte desaťminútovú prestávku.

 • Hlasy z pléna, že navrhla 5 minút.

 • Pridávam 5 minút, takže desaťminútovú prestávku.

 • Po prestávke.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci, desať minút prestávky uplynulo. Budeme pokračovať. Pristúpime k hlasovaniu tak, ako jednotliví poslanci podali návrhy. O prvom návrhu pána poslanca Hrnku budeme hlasovať v tom zmysle, že navrhuje, aby z tohto výboru bola vypustená pani poslankyňa Mušková a pán poslanec Macuška.

  Pán poslanec Mikloško má ešte faktickú poznámku. Nevšimol som si. Bol zapísaný skôr, ako som dal hlasovanie. Prosím, pán poslanec Mikloško.

 • Pán predseda, žiadali sme ako riadne poslanecké kluby zvolanie politického grémia. Prosím vás, keby sa to uskutočnilo.

 • Pán poslanec, zatiaľ ste mi v tomto momente doručili len váš klub. Viac klubov nemám.

 • Podľa mojich informácií klub DÚ to už dávno odovzdal.

 • Podľa mojej informácie nikto mi nič nedoručil, boli ste prvý. Prosím, nepredlžujme, poďme hlasovať.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujeme o návrhu pána poslanca Hrnku, aby zo zoznamu boli vypustení pani poslankyňa Mušková a pán poslanec Macuška. Obidvaja sú z klubu HZDS.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 126 poslancov. Za návrh hlasovalo 42 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 72 poslancov. Hlasovania sa zdržal 1 poslanec. Nehlasovalo 11 poslancov.

  Tým sme neschválili návrh pána Hrnku.

 • Pripomienka poslanca Miklošku z pléna k hlasovaniu.

 • Pýtam sa pracovníkov techniky - pán poslanec Mikloško hovorí, že hlasovanie bolo chybné. Pán poslanec údajne nemohol hlasovať. Prosím, aby ste pozreli záznam hlasovania.

 • Šum v sále.

 • Kľud, páni poslanci, to chce chladnú hlavu, technika sa na to pozrie a povieme, či hlasovanie platí, alebo budeme znovu hlasovať.

  Počítač pána poslanca Miklošku vyhodil ako neprítomného, lebo nemal kartu.

 • Poslanec Mikloško z pléna protestoval, že kartu mal.

 • Potom ste nestlačili tlačidlo, pán poslanec, ste vyhodený medzi neprítomnými.

 • Šum v sále.

 • Myslím si, že by bolo zbytočné, keby sme opakovali hlasovanie.

  Pán poslanec Fogaš sa hlási s faktickou poznámkou.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda. Mal som procedurálny návrh. Totiž všetci, ktorí vystúpili v rozprave k návrhu, ktorý nám bol doručený pod tlačou číslo 5, navrhli znížiť počet členov výboru na 15. Chcel som vám navrhnúť, pán predseda, či by nebolo rozumné, aby sme hlasovali najskôr o tomto návrhu, teda o znížení počtu na 15, a potom hlasovali o personálnych otázkach, čo je logické, teda kto z tých, ktorí sú navrhovaní, nebude v tomto výbore. Myslím si, že to by bolo logické, pretože by sme ustálili nejaký počet a potom by sme mohli hovoriť o osobách.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán poslanec, ale z tohto pohľadu si myslím, že váš návrh by bol zbytočný, pretože všetci chcú, aby bolo v tomto výbore o dvoch menej, čiže to je to, čo chcete vy, aby sme najskôr odhlasovali, že ich má byť 15. Tým konštatujú, že chcú, aby bolo v tomto výbore len 15.

 • Ale ten počet by sme mohli ustáliť uznesením.

 • Môžeme urobiť aj to. Ešte sa hlási pán poslanec Mikloško.

 • Pán predseda, prepáčte, naozaj nechcem zdržovať, ale keď som nehlasoval preto, že mi prístroj nefungoval, mám právo oznámiť chybné hlasovanie a musíme hlasovať znovu, to hovorí rokovací poriadok.

 • Dobre, pán poslanec, beriem to, že ste povedali, že ste hlasovali, zopakujem toto hlasovanie, ale prosím, aby sa to nestávalo praxou. Robím to prvý a poslednýkrát. Všetci páni poslanci máte karty, možno na niektoré tlačidlo tlačíte slabšie. Upozorňujem vás, pritlačte silnejšie, aby ste sa zaprezentovali a aby ste zaznačili aj svoju vôľu hlasovať.

  Podľa návrhu pána poslanca Mikloška budeme opakovať hlasovanie. Prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu pána poslanca Hrnku, aby z výboru bol vypustený pán Macuška a pani Mušková z HZDS.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 147 poslancov. Za návrh hlasovalo 62 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 81 poslancov. Hlasovania sa zdržali 2 poslanci. Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že návrh pána poslanca Hrnku sme neprijali.

  Ďalej bol pozmeňovací návrh pani poslankyne Keltošovej, ktorá navrhla, aby z výboru boli vypustení pán poslanec Šimko a pán poslanec Vavrík.

  Pán poslanec Černák má faktickú poznámku.

 • Vážený pán predseda, hlásil som sa už skôr, svietilo to na tabuli, mohli ste to vidieť ešte predtým, ako sa hlasovalo. Chcem len upozorniť, že aj pani kolegyňa Keltošová aj pán poslanec Hrnko dávali návrh, aby bolo 15 členov. Pokiaľ svoje návrhy nestiahnu, malo by sa o nich hlasovať, hoci vychádza všeobecná vôľa, aby mal výbor 15 členov.

  Zároveň dávam procedurálny návrh, aby Národná rada rozhodla, že bude rešpektovať pomerné zastúpenie v tomto výbore, čo by znamenalo, že Hnutie za demokratické Slovensko bude mať 6 členov, maďarská koalícia, kresťanskí demokrati a Spoločná voľba po dvoch a Slovenská národná strana a Združenie robotníkov a Demokratická únia po jednom členovi. Nezvolenie niektorého znamená predloženie druhej kandidátky tou istou stranou. Žiadam, aby sa o mojom návrhu hlasovalo ako o procedurálnom. To znamená, že Národná rada rešpektuje pomerné zastúpenie v mandátovom a imunitnom výbore podľa počtov, ktoré som prečítal.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánu podpredsedovi Černákovi. Tento jeho návrh nie je však procedurálnym návrhom, je to návrh vecný, preto budem pokračovať podľa poradia, ako boli pozmeňovacie návrhy predložené. Návrh pána poslanca Hrnku sme odhlasovali, budeme hlasovať o návrhu pani poslankyne Keltošovej.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme. Pani poslankyňa navrhuje, aby bol z výboru vypustený pán poslanec Šimko a pán poslanec Vavrík.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 149 poslancov. Za návrh hlasovalo 83 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 65 poslancov. Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Konštatujem, že návrh pani poslankyne Keltošovej sme prijali. Preto ostatné návrhy, ktoré boli po tomto návrhu, považujem v tomto momente za irelevantné.

  Prosím, budeme hlasovať ďalej. Pán poslanec Mikloško navrhoval, aby z tohto výboru bola vypustená pani poslankyňa Keltošová.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujeme o návrhu pána poslanca Mikloška, aby z výboru bola vypustená pani poslankyňa Keltošová.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 149 poslancov. Za návrh hlasovalo 64 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 83 poslancov. Hlasovania sa zdržali 2 poslanci.

  Konštatujem, že návrh pána poslanca Mikloška sme neschválili.

  S faktickou poznámkou sa hlási pán poslanec Hrnko.

 • Pán predseda, prihlásil som sa na váš výrok predtým, neviem, či sa ho držíte ďalej, pretože návrh pán Černáka nie je v rozpore s tým, že boli vylúčení niektorí poslanci z tohto návrhu.

 • Áno, však sme hlasovali ďalej, ale pán podpredseda Černák povedal, že dal procedurálny návrh. To nebol procedurálny návrh.

  Pani poslankyňa Gbúrová.

 • Vážená Národná rada,

  mám len veľmi stručnú poznámku. Parlamentná demokracia, ktorej hlavným fenoménom je v našich podmienkach parlament, znamená, že spôsob jeho napĺňania prostredníctvom volieb sa musí odraziť aj v tvorbe jeho orgánov. Keďže v našich podmienkach dominuje pomerný a zastupiteľský systém, a nie väčšinový a priamy, je právne nevyhnutné, aby pomernosť a zastupiteľnosť sa objavila alebo odrazila aj v zložení jeho výborov. Chcem len konštatovať porušenie princípov parlamentnej demokracie v našich podmienkach.

  Ďakujem.

 • Vážený pán predseda, súhlasím s tým, že ste môj návrh charakterizovali ako vecný a nie ako procedurálny. Navrhoval som, aby výbor mal pomerné zastúpenie. Pomerné zastúpenie je bežné vo všetkých parlamentných demokraciách. Žiadam, aby sa o mojom návrhu hlasovalo, aby sa hlasovaním v Národnej rade ukázalo, kto ctí parlamentnú demokraciu a kto uznáva politiku valcovania.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán predseda. Páni kolegovia, panie kolegyne, predovšetkým by som rád tých, ktorí teraz vystupovali a rozprávali o parlamentnej demokracii a o výsledkoch volieb, upozornil na to, že veľmi zabudli práve na toto pravidlo v marci 1994. Takže, priatelia, nepoužívajte dvojaký meter.

 • Pán predseda, v tejto chvíli má Mandátový a imunitný Národnej rady výbor 15 členov, z toho je 8 z HZDS. Pýtam sa HZDS, či by nechceli obsadiť všetkých 15. Totiž ten, kto trošku ovláda matematiku, vie, že 8 alebo 15 je to isté. Máte nadpolovičnú väčšinu. Prosím vás, pri tak smiešnom porušení demokracie v Mandátovom a imunitnom výbore, keď jedna strana má nadpolovičnú väčšinu, ešte chcete hovoriť o demokracii? Alebo o čom? Veď niekto tu niečo povie, a vy si budete v mandátovom a imunitnom výbore odsúhlasovať čo len chcete. Výborne, teraz ste povedali, že áno. Som veľmi rád. Tak je to.

 • Ďakujem pánu poslancovi Mikloškovi. Pán podpredseda Černák trvá na hlasovaní o jeho návrhu, aby v tomto výbore bolo 15 členov a pomerné zastúpenie. Prosím, budeme hlasovať o jeho návrhu.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme. Kto je za jeho návrh a kto je proti?

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 145 poslancov. Za návrh hlasovalo 63 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 78 poslancov. Hlasovania sa zdržali 3 poslanci. Nehlasoval 1 poslanec.

  Ďakujem pekne.

  P i a t y m bodom programu je

  Voľba ďalších členov Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky.

  Návrh, ako som povedal, ste dostali ako tlač číslo 5. Budeme preto hlasovať verejne prostredníctvom technického zariadenia o všetkých členoch výboru naraz, mimo tých dvoch členov, ktorých ste pred chvíľou neschválili.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 101 poslancov. Za návrh hlasovalo 83 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 8 poslancov. Hlasovania sa zdržali 4 poslanci. Nehlasovalo 6 poslancov.

  Pán poslanec Mikloško mi signalizuje, že predtým sa hlásil s faktickou poznámkou.

 • Pán predseda, už som povedal, že nie je možné, aby z 15 členov mandátového a imunitného výboru jedna strana mala nadpolovičnú väčšinu. Ak ste sa pre toto rozhodli, nakoniec hlasovanie to už predznačilo, koľko tam bude hlasov, poslanci klubu Kresťanskodemokratického hnutia na protest proti tomuto hlasovaniu opúšťajú sálu.

 • Hlasovanie už prebehlo, beriem vaše rozhodnutie. Podľa všetkého ste hlasovali proti, takže beriem aj toto vaše rozhodnutie, pretože iné nemôžem ani urobiť.

  Po prezentovaní a hlasovaní konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky zvolila členov Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky.

  S faktickou poznámkou sa hlási pán poslanec Kňažko.

 • Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia,

  musím konštatovať, že pán predseda úspešne opäť robí z tohto zhromaždenia frašku. Nie je mysliteľné, aby sme postupovali takýmto spôsobom a jednoducho nebrali na vedomie pomerné zastúpenie v tomto výbore, a dokonca odhlasovali, aby v Mandátovom a imunitnom výbore Národnej rady nemala zastúpenie jedna politická strana, jeden klub. Preto na znak takéhoto postupu takisto opúšťame rokovaciu miestnosť a odporúčame, aby ste si zvolili všetkých členov HZDS.

 • Ďakujem pánu poslancovi Kňažkovi. Chcem ho len upozorniť, že som ešte nikdy v živote vo fraške nehral.

 • Smiech v sále a potlesk.

 • Pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

  nakoľko sme teraz svedkami skutočne antidemokratického činu tohoto parlamentu a podporujeme pomerné zastúpenie v každom výbore a parlamentnú demokraciu, pripájame sa k týmto dvom klubom a opúšťame sálu.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vzhľadom na to, že nasledujúcim programom je návrh Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na overenie platnosti voľby poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, vyhlasujem 20-minútovú prestávku, alebo dohodneme sa, že to bude súčasne aj obedňajšia prestávka do 14.00 hodiny. Medzitým prosím, aby sa mandátový a imunitný výbor zišiel a pripravil uznesenie pre plénum. Schôdza mandátového a imunitného výboru bude na I. poschodí číslo dverí 183.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

  dovoľte, aby som vás upozornil, že skutočne doteraz som ešte nedostal oznámenia o kluboch. Jedine klub SDĽ, Spoločná voľba a klub KDH mi doručili návrhy. Prosím ostatných poslancov, aby zasadli v rámci svojich klubov, urobili to isté a odovzdali mi zápisnicu o utvorení poslaneckého klubu. Ak mi budete venovať pozornosť, Hnutie za demokratické Slovensko bude mať klub na prízemí v rokovacej miestnosti číslo 30, Spoločná voľba na prízemí v rokovacej miestnosti číslo 31, Maďarská koalícia na prízemí, rokovacia miestnosť číslo 32, Kresťanskodemokratické hnutie na prízemí, rokovacia miestnosť číslo 33, Demokratická únia Slovenska na I. poschodí, rokovacia miestnosť číslo 143, Združenie robotníkov Slovenska na I. poschodí, rokovacia miestnosť číslo 147 a Slovenská národná strana na prízemí, rokovacia miestnosť číslo 34.

 • Po prestávke.

 • Vážená Národná rada,

  budeme pokračovať v rokovaní ustanovujúcej schôdze ďalším bodom programu, ktorým je overenie platnosti voľby poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Podľa článku 76 Ústavy Slovenskej republiky a § 8 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku na návrh mandátového a imunitného výboru platnosť voľby poslancov overuje Národná rada.

  Prosím preto pána predsedu mandátového a imunitného výboru, aby predniesol návrh. Oznámili mi, že ešte rokujú, takže máme ďalej prestávku. Kým predseda mandátového a imunitného výboru nepríde s konštatovaním, že skončili zasadnutie a neprečíta nám ich rozhodnutie, musíme počkať. Bude to ešte asi 15 minút.

 • Po prestávke.

 • Vážená národná rada,

  urobili sme si prestávku do 14.30 hodiny. Budeme pokračovať v rokovaní ďalším bodom programu, ktorým je

  Overenie platnosti voľby poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Podľa článku 76 Ústavy Slovenskej republiky a § 8 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku na návrh Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky platnosť voľby poslancov overuje Národná rada.

  Prv než poprosím pána predsedu mandátového a imunitného výboru o podanie návrhu, s faktickou poznámkou sa hlási pán poslanec Fico.

 • Vážené dámy a páni,

  prvá schôdza Národnej rady Slovenskej republiky má svoj historický význam. Je sledovaná tisícmi našich občanov, ktorí od nej očakávajú, že vyšle signál spolupráce a tolerantnosti. Poslanecký klub Strany demokratickej ľavice, Sociálnodemokratickej strany Slovenska, Hnutia poľnohospodárov a Strany zelených na Slovensku musí však s ľútosťou konštatovať, že pri tvorbe Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky bol porušený jeden zo základných demokratických princípov - princíp pomerného zastúpenia predstaviteľov parlamentných politických strán.

  Domnievame sa, že porušenie tohto princípu, diskriminácia jednej politickej strany, ako aj presadzovanie väčšinového systému na úkor iných politických strán, neprispieva k vecnému a pokojnému rokovaniu parlamentu a môže byť náznakom ďalších napätie vyvolávajúcich krokov.

  Poučení by sme mohli byť aj z histórie, kedy nerešpektovanie princípu pomerného zastúpenia v Predsedníctve Slovenskej národnej rady v rokoch 1991 a 1992 viedlo k neustálym konfliktom a pokusom o personálne zmeny. Treba povedať aj to, že parlament by nemal byť miestom vybavovania si politických účtov a princíp pomerného zastúpenia nástrojom takéhoto vybavovania.

  Poslanecký klub Strany demokratickej ľavice, Sociálnodemokratickej strany Slovenska, Hnutia poľnohospodárov a Strany zelených na Slovensku sa preto dištancujú od toho, akým spôsobom bol Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky zostavený, čo prejavil aj svojím hlasovaním o návrhoch znížiť počet členov Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o predstaviteľov niektorých politických strán.

  Ďakujem.

 • S faktickou poznámkou sa hlási pán poslanec Tkáč.

 • Vážený pán predseda, dámy a páni,

  ďakujem vám predovšetkým za udelenie slova a chcel by som sa s úprimným poďakovaním vyjadriť k tomu, čo sme si pred chvíľou vypočuli, čo predniesol pán poslanec Fico z hľadiska Spoločnej voľby, že urobil perfektnú historickú analýzu situácie, ktorá sa stala v Národnej rade 11. marca 1994. Som mu skutočne za to povďačný.

 • Ďakujem. Predseda mandátového a imunitného výboru mi pred chvíľou oznámil, že ešte stále nemajú prepísanú správu mandátového výboru, že bude hotová o päť minút. Takže, päť minút máme prestávku.

 • Po prestávke.

 • Vážená Národná rada,

  dúfam, že sa nám podarí teraz pokračovať v rokovaní overením platnosti voľby poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Zopakujem, že podľa článku 76 Ústavy Slovenskej republiky a § 8 ods. 1 o rokovacom poriadku na návrh mandátového a imunitného výboru platnosť voľby poslancov overuje Národná rada.

  Prosím preto predsedu mandátového a imunitného výboru o podanie návrhu.

 • Vidíte, že sme zobrali prácu mandátového a imunitného výboru veľmi vážne.

  Správa Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o overení platnosti voľby poslancov zvolených do Národnej rady Slovenskej republiky vo voľbách 30. septembra a 1. októbra 1994

  Vážená Národná rada Slovenskej republiky, vážené poslankyne, vážení poslanci,

  predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím z 25. apríla 1994 číslo 105 vyhlasuje voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa podľa § 1 ods. 3 ústavného zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 70/ 1994 Z. z. o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky vykonali v dňoch 30. septembra a 1. októbra 1994.

  Podľa článku 76 Ústavy Slovenskej republiky platnosť voľby poslancov Národnej rady Slovenskej republiky overuje Národná rada Slovenskej republiky. Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady číslo 44/ 1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov podáva Národnej rade Slovenskej republiky na jej ustanovujúcej schôdzi návrh na overenie platnosti voľby poslancov.

  Mandátový a imunitný výbor ma ako jeho predsedu poveril, aby som vás oboznámil s výsledkami rokovania výboru a podal návrh výboru na overenie platnosti voľby poslancov Národnej rady Slovenskej republiky zvolených do Národnej rady Slovenskej republiky vo voľbách 30. septembra a 1. októbra 1994.

  Vážené poslankyne, vážení poslanci,

  podľa zápisnice Slovenskej volebnej komisie bolo v Slovenskej republike do zoznamu voličov zapísaných 3 876 555 osôb, občanov Slovenskej republiky. Volieb sa zúčastnilo 2 932 669 voličov, čo je 75,65 % z celkového počtu osôb zapísaných v zozname voličov. Odovzdaných bolo 2 875 458 platných hlasov.

  V súlade so zákonom Slovenskej národnej rady číslo 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov zastúpenie v Národnej rade Slovenskej republiky majú tie politické strany, prípadne politické hnutia, ktoré získali najmenej 5 %, ďalej tie koalície zložené z dvoch alebo troch politických strán, prípadne politických hnutí, ktoré získali najmenej 7 % a tie koalície zložené najmenej zo štyroch politických strán, prípadne politických hnutí, ktoré získali najmenej 10 % z celkového počtu platných hlasov v Slovenskej republike.

  Sú to:

  1. Koalícia Hnutie za demokratické Slovensko a Roľnícka strana Slovenska. Dostala 1 005 488 hlasov, čo je 34,96 %.

  2. Koalícia Spoločná voľba /Strana demokratickej ľavice, Sociálnodemokratická strana Slovenska, Strana zelených na Slovensku, Hnutie poľnohospodárov Slovenskej republiky/. Dostala 299 496 hlasov, čo je 10,41 %.

  3. Maďarská koalícia /Maďarské kresťanskodemokratické hnutie, Spolužitie, Maďarská občianska strana/. Dostala 292 936 hlasov, čo je 10,18 %.

  4. Kresťanskodemokratické hnutie dostalo 289 987 hlasov, čo je 10,08 %.

  5. Demokratická únia Slovenska dostala 246 444 hlasov, čo je 8,57 %.

  6. Združenie robotníkov Slovenska dostalo 211 321 hlasov, čo je 7, 34 %.

  7. Slovenská národná strana dostala 155 359 hlasov, čo je 5,4 %.

  Uvedené volebné výsledky znamenajú, že v Národnej rade Slovenskej republiky získala koalícia Hnutie za demokratické Slovensko a Roľnícka strana Slovenska 61 mandátov, koalícia Spoločná voľba 18 mandátov, maďarská koalícia 17 mandátov, Kresťanskodemokratické hnutie 17 mandátov, Demokratická únia Slovenska 15 mandátov, Združenie robotníkov Slovenska 13 mandátov a Slovenská národná strana 9 mandátov.

  Tieto počty mandátov sú výsledkom ich pridelenia v prvom a druhom skrutíniu podľa § 42 a § 43 volebného zákona, vrátane zohľadnenia prednostných hlasov odovzdaných pre kandidátov na poslancov v rámci volebného kraja.

  Mandátový a imunitný výbor na dnešnej ustanovujúcej schôdzi podľa § 40 ods. 1 o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov preskúmal, či jednotliví poslanci boli platne zvolení a rovnako tiež voliteľnosť poslancov. Oboznámil sa so zápisnicou Slovenskej volebnej komisie o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 1994 a s osvedčeniami o zvolení za poslancov. Mal možnosť nahliadnuť do osobných dotazníkov poslancov z hľadiska ich voliteľnosti, či poslanec je občan Slovenskej republiky, ktorý má volebné právo, či dosiahol vek 21 rokov a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

  Podľa článku 77 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou prezidenta, sudcu, prokurátora, príslušníka Policajného zboru, príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže a vojaka z povolania. Mandátový a imunitný výbor preskúmal aj túto otázku. Podľa predložených dokladov ani jeden poslanec takúto funkciu nevykonáva.

  Mandátový a imunitný výbor konštatoval nastúpenie náhradníkov na neuplatňované mandáty 14 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky zvolených vo voľbách 30. septembra a 1. októbra 1994, ktorí sú členmi vlády Slovenskej republiky. Na ich miesta nastupujú títo náhradníci:

  namiesto Júliusa Brocku - Ján Bielik, namiesto Rudolfa Filkusa - Vladimír Miškovský, namiesto Mikuláša Dzurindu - Jozef Polačko, namiesto Ľubomíra Haracha - Martin Vrábeľ, namiesto Pavla Kanisa - Boris Zala, namiesto Pavla Koncoša - Dušan Dorotin, namiesto Romana Kováča - Vladimír Markovič, namiesto Eduarda Kukana - Rudolf Chmel, namiesto Petra Magvašiho - Jozef Murgaš, namiesto Jozefa Moravčíka - Ivan Jaroš, namiesto Ladislava Pittnera - Ján Krivčík, namiesto Ľubomíra Romana - Jozef Habovštiak, namiesto Brigity Schmögnerovej - Alžbeta Borzová, namiesto Tibora Šagáta - Anton Straka.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 48 ods. 5 a 6 zákona číslo 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov vyhlásil nastúpenie uvedených náhradníkov a odovzdal im osvedčenie o tom, že sa stali poslancami Národnej rady Slovenskej republiky od 3. novembra 1994. Od toho času a po zložení sľubu môžu náhradníci vykonávať mandát poslanca. Výbor ďalej zistil, že všetci 150 zvolení poslanci, ako aj 14 náhradníci na ustanovujúcej schôdzi Národnej rady zložili Ústavou Slovenskej republiky predpísaný sľub poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, teda nikto z nich neodmietol zložiť sľub alebo nezložil sľub s výhradou, čo by podľa článku 75 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky malo za následok stratu mandátu.

  Mandátový a imunitný výbor na dnešnej schôdzi prijal nasledovné uznesenie:

  Uznesenie Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky z 3. novembra 1994 k overeniu platnosti voľby poslancov Národnej rady Slovenskej republiky

  Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky po preskúmaní zápisnice Slovenskej volebnej komisie o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, konaných v dňoch 30. septembra 1994 a 1. októbra 1994, osvedčení o zvolení za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, ako aj po preskúmaní voliteľnosti poslancov

  A. zisťuje, že všetkých 150 poslancov zvolených do Národnej rady Slovenskej republiky vo voľbách 30. septembra 1994 a 1. októbra 1994 bolo zvolených platne;

  B. navrhuje Národnej rade Slovenskej republiky, aby prijala uznesenie tohto znenia:

  "Národná rada Slovenskej republiky podľa článku 76 Ústavy Slovenskej republiky a § 8 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady číslo 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov overuje platnosť voľby poslancov Národnej rady Slovenskej republiky zvolených do Národnej rady Slovenskej republiky vo voľbách 30. septembra a 1. októbra 1994";

  C. poveruje predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky poslanca Miroslava Kočnára, aby podal Národnej rade Slovenskej republiky na jej ustanovujúcej schôdzi správu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o overení platnosti voľby poslancov zvolených do Národnej rady Slovenskej republiky vo voľbách 30. septembra a 1. októbra 1994.

  Toto uznesenie bolo schválené členmi výboru jednomyseľne.

  Dovoľte, aby som vás ďalej informoval, že mandátový a imunitný výbor na svojej dnešnej schôdzi prijal ďalšie uznesenie výboru a poveril ma, aby som s ním oboznámil Národnú radu Slovenskej republiky.

  Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 52 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov zriaďuje dočasnú komisiu výboru na skúmanie, či jednotliví poslanci Národnej rady Slovenskej republiky za Demokratickú úniu Slovenska boli platne zvolení podľa príslušných ustanovení zákona číslo 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov, a to v tomto zložení: Tibor Cabaj, Oľga Keltošová, Bartolomej Kunc, Dušan Macuška, Ľudmila Mušková.

  Za schválenie tohto uznesenia hlasovalo z 15 prítomných členov výboru 10 poslancov členov výboru, 5 poslancov bolo proti.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pánu predsedovi mandátového a imunitného výboru.

  Pán poslanec Bugár - faktická poznámka.

 • Pán predseda, chcel by som sa opýtať pána predsedu mandátového a imunitného výboru, že ak teraz mandátový a imunitný výbor skonštatoval, že všetkých 150 členov Národnej rady bolo zvolených právoplatne, aké právomoci má táto komisia, keď náhodou, neviem, akým spôsobom zistí, že predsa niektorí poslanci boli "neprávoplatne" zvolení. Tomu nerozumiem, keby mi to vedel vysvetliť.

 • Tá komisia podá správu výboru.

 • Šum v sále.

 • Pán predseda, osobne sa domnievam, že sa tu vytvorí istá diskusia okolo príslušnej komisie. Navrhujem preto, aby sa hlasovanie rozdelilo na dva razy. To znamená, aby sme najprv hlasovali o uznesení a aby sa potom hlasovalo o komisii, prípadne aby k nej bola diskusia.

 • Pán poslanec, musím vám s ľútosťou oznámiť, že diskusia k tejto komisii nie je potrebná, pretože komisiu neschvaľuje Národná rada, ale vytvára si ju podľa § 53 rokovacieho poriadku výbor. To znamená, je to čiste záležitosť výboru. Národná rada skutočne k tomu nemá čo diskutovať.

  Prosím, pán podpredseda Černák.

 • Vážený pán predseda, chápal som návrh pána Miklošku ako návrh procedurálny a tiež by som chcel navrhnúť, aby sa o jednotlivých častiach uznesenia hlasovalo oddelene. Ak sa príjme časť uznesenia, v ktorej sa konštatuje, že všetkých 150 mandátov je platných, potom časť B je irelevantná, pretože nemá zmysel preskúmavať jednotlivé mandáty poslancov.

  Ďakujem.

 • Pán predseda, chcel by som sa predsa len opýtať pána predsedu mandátového a imunitného výboru, aký je zmysel tejto komisie, ktorú mandátový a imunitný výbor vytvoril. Keď komisia skončí svoju prácu, aký bude jej výsledok a najmä, aké má mať právne dôsledky, výsledok práce komisie.

 • Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia,

  ak by komisia vedela vopred výsledok, nemusí si výbor zriaďovať komisiu. Myslím si, že tu je taký logický lapsus. To je po prvé. Po druhé - sme toho názoru, že bolo by dobré naštudovať si rokovací poriadok, pretože podľa § 52 výbory Slovenskej národnej rady môžu zriaďovať stále alebo dočasné komisie. Tu nejde o § 55a - vyšetrovacia komisia, čiže správu tejto komisie zriadenej podľa § 52 podá výboru táto komisia a výbor potom rozhodne hlasovaním, ako ďalej s touto správou naloží. Myslím, že je zbytočne o tom diskutovať, pretože toto nie je súčasťou oficiálneho uznesenia Národnej rady, toto bolo súčasťou správy mandátového a imunitného výboru.

  Ďakujem.

 • Pán predseda, chcel by som vás poprosiť, aby ste dali hlasovať o uznesení tak, ako bolo predložené predsedom mandátového a imunitného výboru, pretože to je meritum veci. Domnievam sa, že diskusia, ktorá tu môže byť, alebo môžu byť kladené otázky predsedovi výboru v súvislosti s komisiou, patrí do iného bodu programu.

 • Pán poslanec, povedal som to na začiatku, takže s vami úplne súhlasím.

  Ešte pán podpredseda Černák.

 • Vážený pán predseda, veľmi pozorne som počúval a mám pocit, že keď v časti A sme konštatovali, že 150 mandátov je platných, tak časť B je irelevantná. Nemá zmysel potom ich jednotlivo preskúmavať.

  Ďakujem.

 • Pán podpredseda, hovoríte mimo veci. Skutočne, zriadenie komisie je vyslovene vecou výboru, o tom by sme tu teraz zbytočne diskutovali, nemá to význam. Schválime uznesenie o tom, kde sa konštatuje, že boli overené mandáty poslancov a na túto dobu platia, čiže títo poslanci budú riadnymi poslancami so všetkými právami a povinnosťami. Myslím si, že je zbytočné, aby sme teraz diskutovali o tom, či komisia áno, k akému výsledku sa dopracuje a čo z toho potom bude.

  Pán poslanec Tkáč.

 • Sťahujem svoje vystúpenie, chcel som povedať to, čo povedal pán predseda Národnej rady. Právne dôsledky z rokovania tejto komisie, aj zo zistenia, samozrejme, nie sú, pretože mandátový výbor navrhuje overiť výsledky volieb. Takže, títo poslanci môžu byť, podľa mňa, pokojní, v tomto smere sa nič nechystá, ale aj bez ohľadu na to, akým spôsobom tie výsledky dopadnú, len z hľadiska morálnopolitického je možnosť skúmať platnosť voľby jednotlivých poslancov podľa príslušného ustanovenia rokovacieho poriadku, čo je dynamická skutočnosť. Takže, len potvrdzujem slová predsedu Národnej rady.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Panie poslankyne, páni poslanci, pristúpime k hlasovaniu o návrhu uznesenia, ktorým Národná rada podľa článku 76 Ústavy Slovenskej republiky a § 8 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku overuje platnosť voľby poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Prosím, aby sme sa prezentovali a súčasne hlasovali.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 146 poslancov. Za návrh hlasovalo 144 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržali 2 poslanci.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky schválila uznesenie, ktorým overila platnosť voľby poslancov Národnej rady Slovenskej republiky zvolených vo voľbách 30. septembra a 1. októbra 1993.

  Ďakujem pekne.

 • S i e d m y m bodom programu je

  Voľba predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.

  Prosím o podanie návrhu. O slovo sa prihlásil podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky pán Augustín Marián Húska.

 • Vážená Národná rada, vážení prítomní,

  v mene poslaneckého klubu Hnutia za demokratické Slovensko a Roľníckej strany Slovenska a po prerokovaní s predsedami politických strán v Národnej rade navrhujem, aby za predsedu Národnej rady Slovenskej republiky bol zvolený poslanec Ivan Gašparovič.

  Doc. Dr. Ivan Gašparovič, CSc. sa narodil 27. marca 1941 v Poltári. V roku 1964 absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Pracoval ako prokurátor na Mestskej prokuratúre v Bratislave. Od januára 1969 pôsobil na Katedre trestného práva, kriminológie a kriminalistiky Právnickej fakulty Univerzity Komenského. Od februára 1990 sa stal prorektorom Univerzity Komenského a od júla 1990 do marca 1992 zastával funkciu generálneho prokurátora federácie. Potom pôsobil ako pedagóg a člen vedeckej rady na Právnickej fakulte Univerzity Komenského. V júni 1992 bol zvolený za predsedu Národnej rady Slovenskej republiky a túto funkciu vykonával doteraz.

  Nazdávam sa, že pán poslanec Gašparovič v uplynulých dvoch rokoch často v búrlivých vodách nášho parlamentu preukázal dostatočnú mieru taktu, rozvahy i rozhodnosti. Za poslanca Národnej rady, v terajších predčasných voľbách kandidoval za Hnutie za demokratické Slovensko.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánu podpredsedovi Národnej rady. Skôr, ako pristúpime k vydaniu hlasovacích lístkov, pýtam sa prítomných, či má niekto iný návrh alebo doplňovací návrh.

 • Ak nie, podľa článku 89 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky predsedu Národnej rady Slovenskej republiky volí v tajnom hlasovaní Národná rada Slovenskej republiky nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov.

  Prosím, aby sme pristúpili k tajnému hlasovaniu o kandidátovi na predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Budeme postupovať podľa volebného poriadku obdobným spôsobom, ako pri voľbe predsedu mandátového a imunitného výboru.

  Dovoľte, aby som ešte pripomenul, že svoju voľbu na predsedu Národnej rady Slovenskej republiky vyjadríte tak, že na hlasovacom lístku ponecháte meno a priezvisko kandidáta, ak za neho hlasujete. Meno a priezvisko kandidáta, ak za neho nehlasujete, vodorovne prečiarknete. Iné úpravy hlasovacieho lístku sa považujú za neplatné.

  Prosím členov komisie na zisťovanie výsledkov hlasovania, aby sa ujali svojej funkcie a dohliadli na priebeh volieb. Súčasne ich prosím, aby hlasovali ako prví.

  Pán poslanec Švec - faktická pripomienka.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Mali by ste sa vyjadriť, či beriete túto funkciu.

 • Kandidát sa vyjadroval listom na Národnú radu, ale ak to chcete počuť aj tu všetci, tak áno.

 • Pýtam sa, vážené kolegyne a kolegovia, či už každý vykonal akt voľby, aby sa mohlo začať so spočítavaním hlasov.

  Vážené dámy a páni, opakujem - pýtam sa, či ste sa všetci zúčastnili volieb predsedu Národnej rady.

  Ďakujem. Zrejme všetci poslanci sa zúčastnili hlasovania.

  Kým komisia zráta hlasy, nasleduje 10-minútová prestávka.

 • Po prestávke.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

  pokračujeme v rokovaní. Prosím povereného člena komisie na zisťovanie výsledkov hlasovania pána poslanca Cingela, aby Národnej rade oznámil výsledok voľby predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.

 • Vážený pán predseda, vážená Národná rada,

  zápisnica o výsledku voľby predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Voľba predsedu Národnej rady Slovenskej republiky sa konala tajným hlasovaním 3. novembra 1994. Poslancom Národnej rady Slovenskej republiky bolo vydaných 150 hlasovacích lístkov.

  Komisia poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na zisťovanie výsledkov hlasovania na ustanovujúcej schôdzi zistila, že v tajnom hlasovaní na voľbu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky bolo odovzdaných 143 platných hlasovacích lístkov, 6 neplatných hlasovacích lístkov, 1 poslanec neodovzdal hlasovací lístky. Komisia na zisťovanie výsledkov hlasovania zistila, že za kandidáta na predsedu Národnej rady Slovenskej republiky pána Ivana Gašparoviča bolo odovzdaných 104 platných hlasovacích lístkov. Podľa článku 89 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky na zvolenie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Komisia na zisťovanie výsledkov hlasovania konštatuje, že kandidát na predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, poslanec Ivan Gašparovič získal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, čím bol zvolený za predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.

 • Ďakujem pánu poslancovi Cingelovi za oboznámenie s výsledkom voľby.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky za predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zvolila poslanca Ivana Gašparoviča.

  Dovoľte, vážený pán novozvolený predseda, aby som vám zablahoželal, gratuloval k tomuto zvoleniu a poprial veľa úspechov v riadení a organizovaní činnosti Národnej rady Slovenskej republiky v I. volebnom období.

  Teraz dovoľte, aby som sa vás opýtal, vážený pán predseda, či chcete mať slovo.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení hostia,

  nie je to tak dávno, čo som tu, z tohto miesta oficiálne ukončil X. volebné obdobie, rozlúčil sa s poslancami Národnej rady Slovenskej republiky, a tým uzavrel jednu kapitolu v dejinách našej mladej parlamentnej demokracie. Opäť sa tu teda stretávame, aby sme na prvej slávnostnej schôdzi začali prvé funkčné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky. Dovoľte mi však, aby som využil ešte aj teraz príležitosť a poďakoval sa všetkým tým, ktorí mi dali dôveru a zvolili ma za predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Budem sa snažiť túto funkciu vykonávať v prospech občanov Slovenska a nášho štátu.

  Dovoľte mi, aby som ešte aj teraz mohol privítať poslancov, ktorí dostali hlasy voličov a dnes slávnostne zložili sľub. Verím, že všetci poslanci Národnej rady Slovenskej republiky budú svedomito a poctivo vykonávať svoje funkcie, že budú plniť vôľu občanov, a že napriek rozmanitosti politických názorov budú mať pred sebou jediný nedeliteľný cieľ, a to prosperitu a stabilitu Slovenskej republiky. Želám vám všetkým, a želám to aj sebe, aby sme pracovali konštruktívne, aby v tomto parlamente zavládol duch tvorivej spolupráce. Prah, ktorý prekračujeme, nie je iba prahom novej volebnej sezóny, je to prah, cez ktorý sme už vstúpili do času rozhodujúceho pre náš štát a pre slovenského občana a mali by sme urobiť všetko pre to, aby sme dosiahli stanovené ciele.

  Najvyšším prirodzeným sudcom poslanca je, pravdaže, jeho svedomie. Ale svedomie je najvyšším sudcom pre každého občana. Najhlbším zmyslom činnosti poslanca je jeho zodpovednosť za osudy krajiny. Mohol by som povedať v núdzi poznáš poslanca, a núdza ťaží každodenne nášho občana. Slovenský parlament nesmie dopustiť, aby sa slovenská zem znova stala macochou pre svojho občana. To je jeho prvá i posledná povinnosť. Neexistujú také posvätné práva, ktoré by mohli prevýšiť túto najprvšiu povinnosť. Pravda, sú v živote človeka i v živote spoločnosti dni sviatočné, ale sú aj, a predovšetkým, dni pracovné, dni všedné, ktoré prinášajú so sebou starosti a problémy. Deň sviatočný, to je deň nového funkčného obdobia, keď sme v tejto slávnostnej atmosfére skladali sľub a keď sme sem vstupovali s odhodlaním realizovať volebné programy. Slávnostnú atmosféru odložme do pamäti a s plnou vážnosťou sa sústreďme na problémy a otázky, ktoré pred nás prináša spoločenské dianie.

  Zloženie Národnej rady Slovenskej republiky je výsledkom a dôsledkom predčasných volieb. Občania Slovenskej republiky sa v slobodných a demokratických voľbách rozhodli podľa svojej vnútornej skúsenosti, podľa politickej či náboženskej orientácie, podľa tradícií, či podľa príslušnosti v národnej skupine, a tak určili profil slovenského parlamentu. Voľby boli odrazom politickej a sociálnej diferenciácie našej spoločnosti a výsledky volieb, zloženie nášho parlamentu nám jednoznačne prikazujú túto realitu rešpektovať. Nechcem sa vracať k tomu, či predčasné voľby mali zmysel, či boli dôsledkom politickej krízy alebo len politickej deštrukcie. Nechcem opätovne zvažovať, či predčasné voľby kvalitatívne zmenili našu spoločnosť, či boli prínosom ekonomickým, spoločenským alebo politickým. To nech súdi čas, historici a politici. Pre nás, poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, by však malo vyplynúť prinajmenšom jedno ponaučenie - snažiť sa konštituovať taký parlament, aby bolo naše funkčné obdobie čo najviac stabilné, aby našou spoločnosťou neotriasli politické krízy, a aby sme sústredili všetky schopnosti na riešenie naliehavých legislatívnych úloh.

  Výsledky predčasných volieb a zloženie Národnej rady by nás všetkých malo vyliečiť z jednej ilúzie. Je to ilúzia o jednote. V plnej miere, šírke i hĺbke sa opäť potvrdilo to, čo sme napokon dobre vedeli, ale čo sme tvrdohlavo odmietali brať na vedomie, totiž, že slovenská spoločnosť je názorovo nejednotná, že výzvy k zjednoteniu síl, prúdov a názorov sú márnením duchovnej energie. Ani v minulosti, ani v tej nedávnej, sme neboli žiadnym ideovým monolitom, hoci základné postuláty našej politiky sa definovali od žiadúcej jednoty. Atribúty našej parlamentnej politiky by sa mali opierať o pochopenie tejto reality, teda reality, že žijeme a politicky pôsobíme v spoločnosti názorovo veľmi diferencovanej. Práve takéto hlboké poznanie našej skutočnosti nám umožní byť voči sebe väčšmi ústretoví, byť tolerantní k názorom iným, rešpektovať ľudské i politické postoje tých druhých. Takto pochopená skutočnosť je kľúčom k novej filozofii, k novej koncepcii parlamentnej politiky.

  Rozmanitosť názorov a politických postojov však neznamená zmenu nášho strategického smerovania. Myslím, že je každému jasné, o čo sa usilujeme. Nespochybniteľný je základný kurz našej perspektívy. Bez ohľadu na to aké je zloženie parlamentu, v akom zložení bude pôsobiť vláda, musíme jasne deklarovať, že naša spoločnosť rešpektuje a vyznáva demokratické princípy, transformuje sa na trhovú ekonomiku, chce sa v plnej miere integrovať do európskych hospodárskych i bezpečnostných štruktúr, že chce a bude stavať na humanistických princípoch. To je nespochybniteľné. Budeme aj naďalej rešpektovať všetky medzinárodné zmluvy, Listinu základných ľudských práv a slobôd, parlamentnú demokraciu. Bol by som nesmierne rád, keby tieto slová s plnou vážnosťou prenikli do vedomia domácich pochybovačov, keby to bol zreteľný signál aj do zahraničia.

  Práve náš parlament so svojimi zákonodarnými a kontrolnými funkciami musí byť jednoznačnou zárukou, že naša spoločnosť sa bude aj ďalej vyvíjať v súlade s demokratickými princípmi a že akákoľvek recidíva totalitnej minulosti je absolútne vylúčená. Môžeme, a zrejme sa aj budeme sporiť o tom, akými metódami, akým tempom a akou únosnou mierou zaťaženia našich obyvateľov prekonáme bariéry, ktoré nám stoja v ceste do západoeurópskych politických a hospodárskych štruktúr. Nedopustíme však spochybňovanie našej základnej orientácie. Inými slovami, musíme definovať spoločný záujem a pohybovať sa v tomto priestore. Takýmto spôsobom by sme mali vylúčiť možné politické krízy, prestať už konečne znervózňovať a traumatizovať obyvateľstvo a ponúknuť perspektívu, ktorú by si všetci osvojili, pre ktorú by každý ochotne z nás pracoval. A to je perspektíva pokojného, stabilného a prosperujúceho Slovenska. Nie je to úloha ľahká, ale nie je neriešiteľná. Ak by sme neboli schopní riešiť všetky tie naliehavé problémy, ktoré stoja pred našou spoločnosťou v transformačnom procese, potom by sme neboli hodní hlasov našich voličov.

  Nesmieme podľahnúť pochybovačom, ktorí naznačujú, že Slováci nie sú schopní si sami vládnuť. Od takýchto úvah je už len ďalší krok k tomu, aby nám vládol niekto iný. Takéto uvažovanie je absolútne neprijateľné. Vynaložme teda všetko úsilie, aby sme dokázali svetu, najmä však sami sebe, že napriek už spomenutej rozmanitosti sme jednotní v úsilí vytvoriť demokratickú a prosperujúcu spoločnosť moderných a zodpovedných ľudí. Treba veriť, že jasne čitateľný spoločný záujem občanov tohto štátu, východisko z už pomaly otrasnej ekonomickej a sociálnej situácie, budú rešpektovať všetci poslanci.

  Politika, tá praktická, inakšia nakoniec ani neexistuje, je umenie hľadať spoločné ciele. Spoločný cieľ nie je nejaká večitá danosť, ale ustavične obnovovaná úloha v meniacich sa podmienkach. Ak pred dvoma rokmi bol najhlbším spoločným záujmom krajiny vznik a budovanie samostatného štátu a demokratických inštitúcií v ňom, dnes je takisto takým spoločným záujmom záchrana pred ekonomickou, sociálnou a kultúrnou katastrofou, pred všeobecným úpadkom.

  Ťažko by sme dnes mohli presne a vyčerpávajúco vymenovať všetky úlohy, ktoré budeme musieť v Národnej rade riešiť. Komplex problémov je veľký a rôznorodý. Môže sa ním zaoberať iba stabilný parlament a, samozrejme, stabilná vláda. Z nášho pohľadu to znamená, medzi prvými úlohami dopracovať a prijať rokovací poriadok, čiže určiť záväzné pravidlá hry, aby nedochádzalo k dezinterpretácii práv a povinností poslancov. Povinnosťou parlamentu bude ďalej dozerať na transparentný spôsob privatizácie, jej kontrolu a podľa možnosti rýchly, efektívny priebeh. Nepochybne sa budeme musieť zaoberať úlohou ako oživiť ekonomiku, ako nenarušiť transformačný proces celej spoločnosti. Týka sa to tiež systémového prehodnotenia úverovej, úrokovej a daňovej politiky, oveľa efektívnejšieho podporovania drobného a stredného podnikania. Pred nami stojí závažný problém štátneho rozpočtu, ktorého prijatie a následná realizácia je rozhodujúcim nástrojom ekonomiky každého štátu. Musíme sa usilovať o vytvorenie takého legislatívneho rámca, ktorý bude umožňovať rýchlejší a bezrizikový vstup zahraničného kapitálu. V tejto súvislosti treba spomenúť dotváranie nášho právneho poriadku, aby bol kompatibilný s európskymi právnymi normami, a to by nám uľahčilo v budúcnosti vstup do Európskej únie. Budeme sa musieť venovať problémom školstva, zdravotníctva, kultúry, poľnohospodárstva, riešiť nezamestnanosť a pribrzdiť kriminalitu, formovať štátnu informačnú politiku, štátnu správu, územnosprávne členenie, i zahraničnej politiky ako celku.

  Ako vidíte, páni poslanci, panie poslankyne, záber je to široký a dosť zložitý. Vyžaduje si kvalifikovaných poslancov, profesionálov, ktorí sú ochotní a schopní odložiť osobné záujmy, ktorí sa vedia ovládať, ktorí majú morálne i odborné predpoklady, ktorí sa vedia kultúrne správať a sú pripravení robiť kompromisy v záujme spoločných cieľov. A že máme spoločné ciele, o tom svedčia volebné programy jednotlivých politických strán a hnutí zastúpených v parlamente, ktoré sú vo svojej podstate veľmi príbuzné. Ako som už povedal, nečakám, že atmosféra v tejto sále, v tejto budove bude len idylická. Nebude. Už najbližšie hodiny a dni ukázali a ukážu, v akom zložitom a protirečivom prostredí žijeme a budeme musieť pracovať. Ale nikto z nás nesníme zodpovednosť za osudy tohto štátu, za osudy našich voličov. A to nech je hlavným kritériom našich slov, ale aj skutkov.

  Panie poslankyne, páni poslanci, želám vám pri tom ešte raz veľa úspechov, viac trpezlivosti a ochoty spolupracovať.

  Ďakujem vám.

 • Ďakujem pánu predsedovi za jeho úvodné slovo a prosím ho, aby sa znova ujal vedenia prvej schôdze Národnej rady prvého obdobia.

 • Ďakujem, pán podpredseda.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

  podľa programu ustanovujúcej schôdze pokračujeme ô s - m y m bodom programu, ktorý je

  Určenie počtu podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky a overovateľov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Podľa § 8 ods. 3 Zákona o rokovacom poriadku Národná rada Slovenskej republiky určí počet svojich podpredsedov a overovateľov.

  Ako predseda Národnej rady Slovenskej republiky podávam návrh ako prvý, aby Národná rada určila, že bude mať štyroch podpredsedov. Ďalej súčasne navrhujem, že Národná rada bude mať 17 overovateľov.

  Panie poslankyne, páni poslanci, má niekto k tomuto návrhu pripomienky?

  Pani poslankyňa Keltošová.

 • Vážený pán predseda, vážení členovia vlády, vážená Národná rada,

  dovoľte, aby som v zmysle dohody politických strán na určenie počtu overovateľov, ako ste povedali, pán predseda, má ich byť 17, na tlači číslo 9 máme 18, navrhla vypustenie pána Romana Vavríka.

  Ďakujem.

 • Pani poslankyňa, je to správny postreh, ale už sme volili, a na váš návrh bol pán poslanec Vavrík vypustený. Povedal som, že je to zhodná voľba s tou predošlou voľbou, pokiaľ išlo o overovateľov. Povedal som 17 poslancov. Viem, v tlači máte 18, tam to stačí vyčiarknuť, je to tým vybavené, ale keď chcete hlasovať, prosím, dávam hlasovať o návrhu pani poslankyne Keltošovej.

  Pardon, ešte pán podpredseda Černák.

 • Dávam pozmeňovací návrh, aby do tohto zoznamu bol pripísaný pán poslanec Viliam Vaškovič.

 • Áno. Prosím, pán poslanec Mikloško.

 • Pán predseda, v prvom rade sa chcem opýtať, či nedošlo k zámene bodov 8 a 12, pretože v bode 12 budeme voliť overovateľov a tam možno dávať pozmeňovacie návrhy. Teraz hovoríme len o počte. Aj my máme určité zmeny, ktoré chceme nahlásiť, ale myslím si, že teraz nie je ten bod.

 • Pán poslanec, teraz hlasujeme len o počtoch.

 • Áno, čiže návrh pani poslankyne Keltošovej je - ako hovoríme my, Slováci - irelevantný.

 • Povedal som to, ale chceli ste, aby sme hlasovali, tak som s tým súhlasil.

  Pán poslanec Hrnko.

 • Vážený pán predseda, vážení kolegovia,

  mne toto celé pripadá ako smiešne divadlo, pretože overovatelia sú - aspoň tak to bolo zvykom - dvaja za každú stranu. A nebolo to len kvôli tomu, aby tam bol jeden alebo dvaja, ale obyčajne bolo málo overovateľov. Keď niekoho volíme medzi overovateľov, dávame mu robotu naviac. Ďakujeme, že nás chcete "sprostiť" od takejto namáhavej prác.

  Ďakujem.

 • Mám len faktickú poznámku k vystúpeniu pána Hrnka, že sprostiť nie je po slovensky.

 • Ďakujem pekne. Vážení páni poslanci, vážené panie poslankyne, keďže nikto sa nehlási, pristúpime k hlasovaniu. Hlasovať budeme osobitne o návrhoch na určenie počtu podpredsedov Národnej rady a osobitne o návrhoch na určenie počtu overovateľov Národnej rady. Budeme hlasovať verejne, pomocou technického zariadenia. Najskôr budeme hlasovať o návrhoch na určenie počtu podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky v poradí, ako som povedal.

  Prosím, aby sme sa prezentovali a budeme hneď hlasovať, kto je za to, aby boli štyria podpredsedovia Národnej rady.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 146 poslancov. Za návrh hlasovalo 139 poslancov. Proti návrhu hlasoval 1 poslanec. Hlasovania sa zdržalo 6 poslancov.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky určila, že bude mať štyroch podpredsedov.

  Teraz by sme pristúpili k hlasovaniu o návrhoch na určenie počtu overovateľov Národnej rady Slovenskej republiky. Budeme hlasovať o prvom návrhu, ktorý som podal, aby Národná rada určila, že bude mať 17 overovateľov, presne tých, ktorých sme predtým odhlasovali na kontrolu hlasovania.

  Prosím, aby sme sa prezentovali a hneď aj hlasovali.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 145 poslancov. Za návrh hlasovalo 111 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 12 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 21 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky určila, že bude mať 17 overovateľov Národnej rady.

  D e v i a t y m bodom programu je

  Zriadenie ďalších výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Podľa článku 92 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 8 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku Národná rada Slovenskej republiky zriaďuje z poslancov výbory ako svoje iniciatívne a kontrolné orgány. Na spoločnom stretnutí predstaviteľov politických strán a politických hnutí 25. októbra 1994 sa dohodlo, aby bol podaný návrh na zriadenie ďalších výborov Národnej rady, ako je uvedený v tlači číslo 6, ktorý vám bol rozdaný.

  Pýtam sa, či má niekto k tomuto návrhu pripomienky.

  Pán poslanec Duray.

 • Vážený pán predseda, dovoľte, aby som opäť predložil návrh na zriadenie výboru pre ľudské práva, etnické menšiny a cirkevné veci. Považujeme za veľmi dôležité, aby taký výbor existoval aj v Národnej rade Slovenskej republiky. Ľudské práva totiž na celom svete, najmä v tých krajinách, v ktorých existuje parlamentná demokracia, patria medzi tie práva, ktoré sú veľmi prísne sledované, a bude veľkou chybou, a podľa nášho názoru by sme porušili aj zásady ústavy, keby sme nezriadili takýto výbor. Absencia takého výboru v Národnej rade Slovenskej republiky by bola veľkou chybou, preto navrhujeme, aby tento široko prierezový výbor bol zriadený v Národnej rade Slovenskej republiky.

 • Áno, pri politických rokovaniach s predsedami politických strán predseda maďarskej koalície pán Duray navrhol, aby bol zriadený tento výbor. Tam sa došlo k názoru, že by mala byť vytvorená komisia pri niektorom z výborov. Hovorilo sa o výbore pre verejnú správu, územnú správu a národnosti, alebo pri petičnom výbore. Dávam hlasovať o tomto návrhu, ktorý predniesol pán poslanec Duray.

  Ešte pán poslanec Moric.

 • Pán poslanec Duray necitoval, zásady akej ústavy by boli porušené. Ústavy maďarskej?

 • Ďakujem pekne. Budeme hlasovať.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujeme o návrhu pána poslanca Duraya na zriadenie výboru pre národnosti a cirkevné otázky.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 141 poslancov. Za návrh hlasovalo 33 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 81 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 28 poslancov. Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že tento návrh pána poslanca Duraya v Národnej rade neprešiel.

  Pristúpime preto k hlasovaniu. Budeme hlasovať jedným hlasovaním o zriadení ďalších navrhovaných výborov Národnej rady. Ide o ústavnoprávny výbor, výbor pre financie, rozpočet a menu, výbor pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, výbor pre pôdohospodárstvo, výbor pre verejnú správu, územnú samosprávu a národnosti, výbor pre zdravotníctvo a sociálne veci, výbor pre obranu a bezpečnosť, zahraničný výbor, výbor pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport a výbor pre životné prostredie a ochranu prírody.

  Prosím, prezentujme sa a hneď aj hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 148 poslancov. Za návrh hlasovalo 143 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržalo 5 poslancov.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky zriadila výbory, ako som ich prečítal v návrhu.

  Ďakujem pekne.

  D e s i a t y m bodom programu je

  Voľba podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Národná rada Slovenskej republiky určila, že bude mať štyroch podpredsedov.

  Návrh na voľbu podpredsedov Národnej rady ste dostali ako tlač číslo 7.

  Skôr, ako pristúpime k voľbe podpredsedov, pýtam sa, či má niekto k podaným návrhom pripomienky alebo iné návrhy, prípadne, či niekto chce návrhy kandidátov odôvodniť.

  Hlási sa pán poslanec Cingel.

 • Pán predseda, mám formálnu pripomienku k návrhu volebného poriadku na voľby tajným hlasovaním, konané na ustanovujúcej schôdzi. Nedopatrením v odseku 4 písm. b/ vypadlo znenie "najmenej však jeden kandidát". Je tam napísané, že platný je hlasovací lístok, na ktorom je ponechaný určený počet kandidátov, ak ide o voľbu podpredsedov Národnej rady. Podľa môjho názoru správne by to malo byť, že platný je hlasovací lístok, na ktorom je ponechaný určený počet kandidátov, najmenej však jeden kandidát, ak ide o voľbu podpredsedov Národnej rady.

 • Chcete, aby sme dali o tom hlasovať?

 • Pán predseda, chcel by som odôvodniť návrh na kandidáta za podpredsedu Národnej rady.

 • Áno. Najskôr pán poslanec Prokeš.

 • Ďakujem, pán predseda. Chcel by som len spresniť návrh pána Cingela, ak by dovolil, že platný je hlasovací lístok, kde je ponechaný najviac určený počet kandidátov. V tomto prípade sú to štyria, ale to slová "najviac určený počet" umožňujú, že tam nie je ponechaný ani jeden, jeden, dvaja, traja alebo štyria, ale nemôžu byť piati.

 • Dobre. Dáme hlasovať o návrhu pána poslanca Cingela.

  Prosím, budeme sa prezentovať a hneď aj hlasovať za návrh.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 146 poslancov. Za návrh hlasovalo 107 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 11 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 28 poslancov.

  Konštatujem, že sme prijali návrh pána poslanca Cingela, takto potom musíme upravovať lístok.

  Skôr, ako pristúpime k hlasovaniu, dovoľte, aby som konštatoval, že podľa článku 90 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky volí Národná rada tajným hlasovaním nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov.

  Dovoľte, aby som pripomenul aj to, že podľa článku IV ods. 3 volebného poriadku sa podpredsedovia Národnej rady volia spoločným hlasovacím lístkom. Svoju voľbu vyjadríte tak, že na hlasovacom lístku ponecháte mená a priezviská kandidátov, za ktorých hlasujete. Meno a priezvisko kandidáta, za ktorého nehlasujete, vodorovne prečiarknete. Iné úpravy hlasovacích lístkov sa považujú za neplatné hlasovanie. Platný je ten hlasovací lístok, na ktorom sú ponechaní najviac štyria kandidáti.

  Pýtam sa, či páni poslanci z klubov, z ktorých sú navrhnutí kandidáti na podpredsedov, sa chcú k návrhom vyjadriť.

  Hlásili sa pán Slobodník, pán Fico.

 • Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

  v mene poslaneckého klubu Hnutia za demokratické Slovensko a Roľníckej strany Slovenska a po prerokovaní s predsedami politických strán a predstaviteľmi politických strán a hnutí navrhujem pána poslanca Augustína Mariána Húsku za podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky.

  Prof. Ing. Augustín Marián Húska, DrSc. sa narodil 9. septembra 1929 v Hubovej, okres Liptovský Mikuláš. V roku 1950 musel opustiť vysokú školu z politických dôvodov a v rokoch 1951 až 1953 absolvoval vojenskú základnú službu v Ostrave-Radvaniciach ako baník. V rokoch 1954 až 1960 pôsobil v Stavebnom podniku v Ružomberku, kde zároveň diaľkovo ukončil Vysokú školu ekonomickú. V rokoch 1960 až 1963 pôsobil ako vývojový pracovník v národnom podniku Hydrostav v Bratislave. Od roku 1963 do konca roku 1989 pôsobil ako vedec-výskumník v Ústave ekonomiky a organizácie stavebníctva v Bratislave. Zároveň tu obhájil hodnosť kandidáta ekonomických vied a doktora technických vied. Od januára 1990 nastúpil do Ekonomickej univerzity ako pedagóg, a to najprv ako docent a neskôr ako profesor.

  V marci 1990 bol kooptovaný za poslanca Slovenskej národnej rady a zvolili ho za člena predsedníctva. V prvých slobodných voľbách v roku 1990 bol zvolený za poslanca a v rokoch 1990-1991 bol ministrom privatizácie. V rokoch 1992 bol zvolený za poslanca a podpredsedu Slovenskej národnej rady, kde pôsobil doteraz.

  Za poslanca Národnej rady v terajších predčasných voľbách kandidoval za Hnutie za demokratické Slovensko.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánu poslancovi Slobodníkovi. Pán poslanec Fico.

 • Vážený pán predseda, vážené dámy a páni,

  poslanecký klub Strany demokratickej ľavice, Sociálnodemokratickej strany Slovenska, Hnutia poľnohospodárov a Strany zelených na Slovensku navrhujú do funkcie podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky pána poslanca Ľubomíra Fogaša.

  Doc. JUDr. Ľubomír Fogaš, CSc. sa narodil 12. decembra 1950 v Podolí, okres Trenčín. V roku 1974 ukončil Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Po skončení štúdia nastúpil na Katedru občianskeho a rodinného práva Právnickej fakulty ako asistent. Na tomto pracovisku pôsobí doteraz. V roku 1981 získal vedeckú hodnosť kandidáta vied a v roku 1985 bol vymenovaný za docenta pre odbor občianske právo. Bol členom vedeckej rady Právnickej fakulty Univerzity Komenského, členom kolégia ministra spravodlivosti. Je autorom viac ako 50 rôznych štúdií a článkov z oblasti občianskeho práva procesného a z oblasti ústavného práva. Rovnako je autorom 7 knižných publikácií, okrem iného takých závažných, ako je komentár k Listine základných práv a slobôd, či komentár k Ústave Slovenskej republiky.

  Od roku 1993 je docent Fogaš poslancom Parlamentného zhromaždenia Rady Európy, členom Politického výboru, Výboru pre právne otázky a ľudské práva, ako i členom Byra Parlamentného zhromaždenia Rady Európy. V súčasnom období vykonáva aj funkciu podpredsedu Parlamentného zhromaždenia Rady Európy.

  V roku 1990 bol pán poslanec Fogaš zvolený za poslanca Slovenskej národnej rady. Rovnako bol zvolený do tohto najvyššieho zákonodarného orgánu aj v roku 1992 a počas predchádzajúceho volebného obdobia vykonával funkciu predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady a súčasne bol členom Ústavnoprávneho výboru Národnej rady. V posledných voľbách kandidoval za koalíciu Spoločná voľba.

  Vážené dámy a páni, vzhľadom na odborné a praktické parlamentné skúsenosti nášho kandidáta, jeho kredit v právnických a politických kruhoch umocnený významnými pozíciami na medzinárodnej úrovni, vás žiadam o podporu a voľbu pána docenta Fogaša za podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne pánu poslancovi Ficovi. Pýtam sa, či niekto chce zdôvodniť kandidátku ďalších poslancov na podpredsedov.

 • Ak nie, prosím členov komisie na zisťovanie výsledkov hlasovania, aby sa ujali svojej funkcie a súčasne dohliadli na priebeh tajného hlasovania.

  Budeme hlasovať tajným hlasovaním opäť tak, ako sme hlasovali doteraz.

 • Vykonanie aktu tajnej voľby.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pýtam sa, či ste sa všetci zúčastnili aktu terajšej voľby.

  Vyhlasujem 20-minútovú prestávku na sčítanie hlasov.

 • Po prestávke.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

  pokračujeme v rokovaní. Prosím povereného člena komisie na zisťovanie výsledkov hlasovania pána poslanca Cingela, aby Národnej rade Slovenskej republiky oznámil výsledky voľby podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky.

 • Vážený pán predseda, vážená Národná rada,

  predkladám zápisnicu o výsledku volieb podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Voľba podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky sa konala tajným hlasovaním 3. novembra 1994. Poslancom Národnej rady Slovenskej republiky bolo vydaných 149 hlasovacích lístkov.

  Komisia poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na zisťovanie výsledkov hlasovania na ustanovujúcej schôdzi zistila, že v tajnom hlasovaní na voľbu podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky bolo odovzdaných 147 platných hlasovacích lístkov, 2 neplatné hlasovanie lístky a 0 poslancov neodovzdalo hlasovacie lístky.

  Komisia na zisťovanie výsledkov hlasovania zistila, že za kandidáta na podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky Augustína Mariána Húsku bolo odovzdaných 95 platných hlasovacích lístkov.

  Za kandidáta podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra Fogaša bolo odovzdaných 48 platných hlasovacích lístkov.

  Za kandidáta podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky László Nagya bolo odovzdaných 44 platných hlasovacích lístkov.

  Za kandidáta na podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky Ivana Šimku bolo odovzdaných 58 platných hlasovacích lístkov.

  Za kandidáta na podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky Jána Ľuptáka bolo odovzdaných 97 platných hlasovacích lístkov.

  Podľa článku 90 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky na zvolenie podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Komisia na zisťovanie výsledkov hlasovania konštatuje, že kandidát na podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky poslanec Augustín Marián Húska získal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, čím bol zvolený za podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky.

 • Kandidát na podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky poslanec Ľubomír Fogaš nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, čím nebol zvolený za podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky.

  Kandidát na podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky poslanec László Nagy nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, čím nebol zvolený za podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky.

  Kandidát na podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky poslanec Ivan Šimko nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, čím nebol zvolený za podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky.

  Kandidát za podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky poslanec Ján Ľupták získal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, čím bol zvolený za podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky.

 • Ďakujem pánu poslancovi Cingelovi.

  Konštatujem, že za podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky boli zvolení páni poslanci Húska a Ľupták.

  Prosím novozvolených pánov podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky, aby zaujali svoje miesta, ktoré sú pre nich určené.

  S faktickou poznámkou sa hlási pán poslanec Andel.

 • Vážený pán predseda, predkladám návrh na ukončenie ďalšej voľby podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky. Myslím, že o neobsadených miestach sa môže hlasovať po výsledkoch koaličných rozhovorov. Žiadam vás, pán predseda, aby ste o mojom návrhu dali hlasovať, a to bez rozpravy.

 • Je to procedurálny návrh, takže budeme hlasovať o tomto návrhu pána poslanca.

  Prosím, aby sme sa prezentovali a hneď hlasovali.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 127 poslancov. Za návrh hlasovalo 94 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 19 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 7 poslancov. Nehlasovalo 7 poslancov.

  Týmto chcem povedať, že voľba ďalších podpredsedov nie je skončená, títo podpredsedovia môžu byť volení kedykoľvek, na ktorejkoľvek schôdzi, kedy dá poslanecká snemovňa návrh.

  J e d e n á s t y m bodom programu je

  Voľba predsedov výborov Národnej rady Slovenskej repubbliky.

  Národná rada Slovenskej republiky okrem mandátového a imunitného výboru zriadila 10 ďalších výborov Národnej rady Slovenskej republiky. V nadväznosti na spoločné stretnutie predstaviteľov politických strán a politických hnutí 25. októbra 1994 poslanci za jednotlivé politické strany a politické hnutia navrhujú za predsedov výborov kandidátov, ako ich máte uvedených v návrhu, ktorý vám bol rozdaný ako tlač číslo 8.

  Chcem pripomenúť, že predsedu mandátového a imunitného výboru Národná rada už zvolila.

  Pýtam sa, kto má k návrhu otázky, pripomienky alebo ďalšie návrhy, prípadne či chce niekto uviesť návrhy kandidátov.

  S faktickou poznámkou sa hlási pán poslanec Černák.

 • Vážený pán predseda, hlásil som sa už skôr, len som sa chcel uistiť, teda hlasovalo sa o návrhu pána Andela, ktorý povedal, že voľba ďalších podpredsedov bude až po ukončení koaličných rozhovorov, to znamená nie kedykoľvek na schôdzi, ale až keď prebehnú koaličné rozhovory a budú ukončené.

  Ďakujem.

 • Áno, ale to povedal pán poslanec. Kedykoľvek môže dôjsť k voľbe podpredsedu, keď dôjde návrh z pléna na ďalšej schôdzi.

  Pán poslanec Fico.

 • Pán predseda, za poslanecký klub Spoločnej voľby vás prosím o prestávku.

 • Prosím, odpovedám pánu Černákovi, použil som termín "sa môže hlasovať".

 • Ďakujem. Pani poslankyňa Keltošová.

 • Vážený pán predseda, vážená Národná rada,

  dávam procedurálny návrh, súhlasím s prestávkou, ale navrhujem 5 minút a prosím dať o tom hlasovať.

 • Návrh dvoch politických klubov je na prestávku. Udeľujem ju s tým, že ďalší návrh pani poslankyne je, aby prestávka bola 5 minút. Chcete o tom hlasovať, alebo sa dohodneme, že je 5 minút?

 • Pán predseda, potrebujeme prestávku na poradu klubu a myslím si, že 5 minút je príliš krátka doba. Prosím vás o 20-minútovú prestávku.

 • Dohodnime sa na desiatich minútach. Stačí? Pani poslankyňa dala prvý návrh, kde hovorí o piatich minútach, takže musím dať najskôr hlasovať o jej návrhu. Pýtam sa pani poslankyne, či nezvýši čas predĺženia prestávky.

  Prosím, najskôr pán poslanec Ftáčnik.

 • Vážený pán predseda, vážené kolegyne a kolegovia,

  chcel by som pripomenúť, že síce aj my sme mali takúto reakciu, aká tu teraz zaznela, na žiadosti poslaneckého klubu HZDS a SNS v minulom volebnom období, že sme chceli skracovať ich prestávky na 5 či 10 minút, ale potom sme sa dohodli, že budeme rešpektovať štvorročnú parlamentnú tradíciu a udeľovať prestávku v rozsahu, ako si kluby zažiadajú. Pamätám sa na prestávku, ktorá trvala do konca rokovacieho dňa, viac ako 3 hodiny, ale minimálna prestávka bola 30 minút, ak klub o ňu požiadal.

  Nechceme naťahovať rokovanie, chceme sa poradiť, a preto žiadame prestávku. Ak tu prevládne prístup, že žiadne tradície a v I. volebnom období začíname úplne odznova, ako to tu zaznelo, samozrejme, môžeme aj takéto hrať, ale chcem povedať, že nikdy sme neprikročili ku kroku, ktorý sa teraz ide stať, pretože je naozaj smiešne očakávať, že sa za 5 minút niekto poradí. To sa dá zísť dolu a vyjsť hore.

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • Ďakujem. Pani poslankyňa Keltošová.

 • Vážený pán predseda, vážení páni kolegovia a kolegyne,

  aby sme dokázali, že sme ústretoví, beriem svoj návrh späť a navrhujem 10 minút, ale o tom už žiadam hlasovať.

  Ďakujem.

 • Pani poslankyňa Keltošová navrhuje 10-minútovú prestávku a chce o tom hlasovať.

  Ešte pán poslanec Čarnogurský.

 • Pán predseda, len pripomínam, že v minulom funkčnom období vtedajšia koalícia pristupovala k obmedzovaniu prestávok až po štyroch prestávkach, ktoré navrhli a ktoré dostali kluby HZDS a SNS.

 • Na margo ústretovosti pani Keltošovej vzhľadom na to, že v I. volebnom období pravdepodobne zavádzame nové poriadky, odporúčam, aby si dĺžku prestávky určili tí, ktorí ju vyvolali. Totiž určovať druhému minutáž na to, koľko sa potrebujú poradiť, sa mi zdá byť minimálne pritiahnuté za vlasy.

  Ďakujem.

 • Keď budeme o tom toľko diskutovať - tá prestávka už dávno mohla byť 10 minút.

  Pán poslanec Cabaj.

 • Dovolím si upozorniť svojich kolegov, predrečníkov, ktorí na túto tému už hovorili, že by bolo dobré, keby sa vrátili do zápisu, ako prebiehali tieto schôdze, a tam sa im veľa vecí objaví v pamäti.

 • Ďakujem. Budeme hlasovať o návrhu pani poslankyne Keltošovej, ktorá 5 minút zmenila na 10 minút.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 128 poslancov. Za návrh hlasovalo 82 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 29 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 11 poslancov. Nehlasovalo 6 poslancov.

  Prosím, je 17.50 hodín, do 18.00 hodiny bude prestávka.

 • Po prestávke.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

  pristúpime k voľbe predsedov výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

  S faktickou poznámkou sa hlási pán poslanec Fogaš.

 • Ďakujem za slovo. Pán predseda, chcem vám oznámiť, že sa vzdávam kandidatúry na funkciu predsedu Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky.

 • Vážený pán predseda,

  chcem urobiť to isté a stiahnuť svoju kandidatúru na predsedu Výboru Národnej rady vzdelanie, vedu, kultúru a šport. Chcem povedať, aby sme nekomplikovali veci a nebolo treba tlačiť nové lístky, aby sa neprihliadalo na uvedených kandidátov, ale aby sa použili lístky, ktoré boli pripravené, aby sme nezdržiavali čas, ale považujem túto kandidatúru za stiahnutú, teda týmto vám to oznamujem.

 • Ďakujem.

  Pristúpime k voľbe predsedov výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Podľa článku 92 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky predsedov výborov volí Národná rada tajným hlasovaním. Na zvolenie predsedu výboru Národnej rady sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

  Podľa článku IV ods. 2 volebného poriadku predsedovia výborov Národnej rady sa volia osobitnými hlasovacími lístkami, ktoré sú farebne odlíšené. Postupovať budeme podľa volebného poriadku.

  Dovoľte mi ešte, vážené panie poslankyne, páni poslanci, aby som pripomenul, že svoju voľbu vyjadríte tak, že na príslušnom hlasovacom lístku ponecháte meno a priezvisko kandidáta, za ktorého hlasujete. Meno a priezvisko kandidáta, za ktorého nehlasujete, vodorovne prečiarknete. Iné úpravy hlasovacieho lístka sa považujú za neplatné hlasovanie.

  Prosím členov komisie na zisťovanie výsledkov hlasovania, aby zaujali svoje miesto a dohliadli na priebeh hlasovania. Súčasne ich opäť prosím, aby hlasovali ako prví.

  Prosím, pán poslanec Kočnár.

 • Prosil by členov mandátového a imunitného výboru, keďže sme sa pre časovú tieseň nedostali k bodu 4, ktorý sme si schválili, myslím, že strany by nám za to nepoďakovali, pretože tam sa bude rozprávať o peniazoch, ktoré má každá strana dostať za hlas voličov, aby sa po tomto hlasovaní stretli v miestnosti, kde sme už boli.

  Ďakujem.

 • Vykonanie aktu tajnej voľby.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pýtam sa, či ešte niekto chce voliť.

  Pán poslanec Cingel, zrejme môžete uzavrieť toto kolo volieb. Kým komisia spočíta hlasy, máme prestávku minimálne 20 minút.

 • Po prestávke.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, budeme pokračovať v našom rokovaní. Prosím povereného člena komisie pre zisťovanie výsledkov hlasovania pána poslanca Cingela, aby Národnej rade oznámil výsledky volieb.

 • Vážený pán predseda, vážená Národná rada,

  podľa protokolu musím prečítať všetky zápisnice. Je toho nesmierne veľa. Prečítam len nadpis jednej zápisnice s tým, že pri budúcich by som už čítal len konkrétne návrhy hlasov, alebo teda všetky. Skúsime to.

  Zápisnica o výsledku voľby predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.

  Voľba predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu sa konala tajným hlasovaním 3. novembra 1994.

  Poslancom Národnej rady Slovenskej republiky bolo vydaných 147 hlasovacích lístkov. Komisia poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na zisťovanie výsledkov hlasovania na ustanovujúcej schôdzi zistila, že v tajnom hlasovaní na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu bolo odovzdaných 144 platných hlasovacích lístkov, 3 lístky boli neplatné, 0 poslancov neodovzdalo hlasovacie lístky.

  Komisia na zisťovanie výsledkov hlasovania zistila, že za kandidáta za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu Miroslava Maxona bolo odovzdaných 83 platných hlasovacích lístkov.

  Za kandidáta za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu Jozefa Košnára bolo odovzdaných 61 platných hlasovacích lístkov.

  Podľa článku VI ods. 2 volebného poriadku na zvolenie predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Komisia na zisťovanie výsledkov hlasovania konštatuje, že kandidát na predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu poslanec Miroslav Maxon získal nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, čím bol zvolený za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.

  Kandidát na predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu poslanec Jozef Košnár nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, čím nebol zvolený za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.

  Zápisnica o výsledku voľby predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie.

  Voľba predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie sa konala tajným hlasovaním 3. novembra 1994.

  Poslancom Národnej rady Slovenskej republiky bolo vydaných 147 hlasovacích lístkov. Komisia poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na zisťovanie výsledkov hlasovania na ustanovujúcej schôdzi zistila, že v tajnom hlasovaní na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie bolo odovzdaných 145 platných hlasovacích lístkov, 2 neplatné hlasovacie lístky, 0 poslancov neodovzdalo hlasovacie lístky.

  Komisia na zisťovanie výsledkov hlasovania zistila, že za kandidáta za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie Romana Hofbauera bolo odovzdaných 84 platných hlasovacích lístkov.

  Za kandidáta za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie Ľudovíta Černáka bolo odovzdaných 61 platných hlasovacích lístkov.

  Podľa článku VI ods. 2 volebného poriadku na zvolenie predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Komisia na zisťovanie výsledkov hlasovania konštatuje, že kandidát na predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie poslanec Roman Hofbauer získal nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, čím bol zvolený za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie.

  Kandidát na predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie poslanec Ľudovít Černák nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, čím nebol zvolený za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie.

  Zápisnica o výsledku voľby do Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pôdohospodárstvo.

  Voľba predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo sa konala tajným hlasovaním dňa 3. novembra 1994.

  Poslancom Národnej rady Slovenskej republiky bolo vydaných 147 hlasovacích lístkov. Komisia poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na zisťovanie výsledkov hlasov na ustanovujúcej schôdzi zistila, že v tajnom hlasovaní na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo bolo odovzdaných 141 platných hlasovacích lístkov, 6 neplatných hlasovacích lístkov, 0 poslancov neodovzdalo hlasovacie lístky.

  Komisia na zisťovanie výsledkov hlasovania zistila, že za kandidáta za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo Pavla Delingu bolo odovzdaných 95 platných hlasovacích lístkov.

  Za kandidáta za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo Pála Farkasa bolo odovzdaných 46 platných hlasovacích lístkov.

  Podľa článku VI ods. 2 volebného poriadku na zvolenie predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Komisia na zisťovanie výsledkov hlasovania konštatuje, že kandidát na predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo poslanec Pavel Delinga získal nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, čím bol zvolený za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo.

  Kandidát na predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo poslanec Pál Farkas nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, čím nebol zvolený za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo.

  Zápisnica o výsledku voľby predsedu Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu, územnú samosprávu a národnosti.

  Voľba predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu, územnú samosprávu a národnosti sa konala tajným hlasovaním 3. novembra 1994.

  Poslancom Národnej rady Slovenskej republiky bolo vydaných 147 hlasovacích lístkov. Komisia poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na zisťovanie výsledkov hlasovania na ustanovujúcej schôdzi zistila, že v tajnom hlasovaní na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu, územnú samosprávu a národnosti bolo odovzdaných 146 platných hlasovacích lístkov, 1 neplatný hlasovací lístok, 0 poslancov neodovzdalo hlasovacie lístky.

  Komisia na zisťovanie výsledkov hlasovania zistila, že za kandidáta na predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu, územnú samosprávu a národnosti Jozefa Reu bolo odovzdaných 83 platných hlasovacích lístkov.

  Za kandidáta na predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu, územnú samosprávu a národnosti Viliama Sopku bolo odovzdaných 42 platných hlasovacích lístkov.

  Za kandidáta na predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu, územnú samosprávu a národnosti Árpáda Duka-Zólyomiho bolo odovzdaných 14 platných hlasovacích lístkov.

  Za kandidáta na predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu, územnú samosprávu a národnosti Jozefa Miklušičáka bolo odovzdaných 7 platných hlasovacích lístkov.

  Podľa článku VI ods. 2 volebného poriadku na zvolenie predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu, územnú samosprávu a národnosti je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Komisia na zisťovanie výsledkov hlasovania konštatuje, že kandidát na predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu, územnú samosprávu a národnosti poslanec Jozef Rea získal nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, čím bol zvolený za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu, územnú samosprávu a národnosti.

  Kandidát na predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu, územnú samosprávu a národnosti poslanec Viliam Sopko nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, čím nebol zvolený za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu, územnú samosprávu a národnosti,

  Kandidát na predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu, územnú samosprávu a národnosti poslanec Árpád Duka-Zólyomi nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, čím nebol zvolený za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu, územnú samosprávu a národnosti.

  Kandidát na predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu, územnú samosprávu a národnosti poslanec Jozef Miklušičák nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, čím nebol zvolený za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu, územnú samosprávu a národnosti.

  Zápisnica o výsledku voľby predsedu Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci.

  Voľba predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci sa konala tajným hlasovaním 3. novembra 1994.

  Poslancom Národnej rady Slovenskej republiky bolo vydaných 147 hlasovacích lístkov. Komisia poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na zisťovanie výsledkov hlasovania na ustanovujúcej schôdzi zistila, že v tajnom hlasovaní na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci bolo odovzdaných 141 platných hlasovacích lístkov, 6 neplatných hlasovacích lístkov, 0 poslancov neodovzdalo hlasovacie lístky.

  Komisia na zisťovanie výsledkov hlasovania zistila, že za kandidáta na predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci Miroslava Mikolášika bolo odovzdaných 57 platných hlasovacích lístkov.

  Za kandidáta na predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci Antona Národu bolo odovzdaných 84 platných hlasovacích lístkov.

  Podľa článku VI ods. 2 volebného poriadku na zvolenie predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Komisia na zisťovanie výsledkov hlasovania konštatuje, že kandidát na predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci poslanec Miroslav Mikolášik nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, čím nebol zvolený za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci.

  Kandidát na predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci poslanec Anton Národa získal nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, čím bol zvolený za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci.

  Zápisnica o výsledku voľby predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.

  Voľba predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť sa konala tajným hlasovaním 3. novembra 1994.

  Poslancom Národnej rady Slovenskej republiky bolo vydaných 147 hlasovacích lístkov. Komisia poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na zisťovanie výsledkov hlasovania na ustanovujúcej schôdzi zistila, že v tajnom hlasovaní na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť bolo odovzdaných 147 platných hlasovacích lístkov, žiaden neplatný hlasovací lístok, 0 poslancov neodovzdalo hlasovacie lístky.

  Komisia na zisťovanie výsledkov hlasovania zistila, že za kandidáta na predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť Imricha Andrejčáka bolo odovzdaných 89 platných hlasovacích lístkov.

  Podľa článku VI ods. 2 volebného poriadku na zvolenie predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Komisia na zisťovanie výsledkov hlasovania konštatuje, že kandidát na predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť Imrich Andrejčák získal nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, čím bol zvolený za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.

  Zápisnica o výsledku voľby predsedu Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky.

  Voľba predsedu Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky sa konala tajným hlasovaním 3. novembra 1994.

  Poslancom Národnej rady Slovenskej republiky bolo vydaných 147 hlasovacích lístkov. Komisia poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na zisťovanie výsledkov hlasovania na ustanovujúcej schôdzi zistila, že v tajnom hlasovaní na voľbu predsedu Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky bolo odovzdaných 143 platných hlasovacích lístkov, 4 neplatné hlasovacie lístky, 0 poslancov neodovzdalo hlasovacie lístky.

  Komisia na zisťovanie výsledkov hlasovania zistila, že za kandidáta na predsedu Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky Dušana Slobodníka bolo odovzdaných 88 platných hlasovacích lístkov.

  Za kandidáta na predsedu Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky Milana Kňažka bolo odovzdaných 55 platných hlasovacích lístkov.

  Podľa článku VI ods. 2 volebného poriadku na zvolenie predsedu Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Komisia na zisťovanie výsledkov hlasovania konštatuje, že kandidát na predsedu Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky Dušan Slobodník získal nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, čím bol zvolený za predsedu Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky.

  Kandidát na predsedu Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky poslanec Milan Kňažko nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, čím nebol zvolený za predsedu Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky.

  Zápisnica o výsledku voľby predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport.

  Voľba predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport sa konala tajným hlasovaním 3. novembra 1994.

  Poslancom Národnej rady Slovenskej republiky bolo vydaných 147 hlasovacích lístkov. Komisia poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na zisťovanie výsledkov hlasovania na ustanovujúcej schôdzi zistila, že v tajnom hlasovaní na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport bolo odovzdaných 144 platných hlasovacích lístkov, 3 neplatné hlasovacie lístky, 0 poslancov neodovzdalo hlasovacie lístky.

  Komisia na zisťovanie výsledkov hlasovania zistila, že za kandidátku na predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport Editu Bauer bolo odovzdaných 9. platných hlasovacích lístkov.

  Za kandidáta na predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport Juraja Šveca bolo odovzdaných 54 platných hlasovacích lístkov.

  Za kandidáta na predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport Mariána Andela bolo odovzdaných 81 platných hlasovacích lístkov.

  Podľa článku VI ods. 2 volebného poriadku na zvolenie predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Komisia na zisťovanie výsledkov hlasovania konštatuje, že kandidátka na predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport Edit Bauer nezískala nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, čím nebola zvolená za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport.

  Kandidát na predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport poslanec Juraj Švec nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, čím nebol zvolený za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport.

  Kandidát na predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport poslanec Marián Andel získal nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, čím bol zvolený za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport.

  Zápisnica o výsledku voľby predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody.

  Voľba predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody sa konala tajným hlasovaním 3. novembra 1994.

  Poslancom Národnej rady Slovenskej republiky bolo vydaných 147 hlasovacích lístkov. Komisia poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na zisťovanie výsledkov hlasovania na ustanovujúcej schôdzi zistila, že v tajnom hlasovaní na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody bolo odovzdaných 147 platných hlasovacích lístkov, žiadny neplatný hlasovací lístok a 0 poslancov neodovzdalo hlasovacie lístky.

  Komisia na zisťovanie výsledkov hlasovania zistila, že za kandidátku na predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody Zory Lazarovej bolo odovzdaných 83 platných hlasovacích lístkov.

  Za kandidáta na predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody Jozefa Pokorného bolo odovzdaných 22 platných hlasovacích lístkov.

  Za kandidáta na predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochrany prírody Ernö Rózsu bolo odovzdaných 37 platných hlasovacích lístkov.

  Za kandidátku na predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody Máriu Sabolovú bolo odovzdaných 5 platných hlasovacích lístkov.

  Podľa článku VI ods. 2 volebného poriadku na zvolenie predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Komisia na zisťovanie výsledkov hlasovania konštatuje, že kandidátka na predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody poslankyňa Zora Lazarová získala nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, čím bola zvolená za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody.

  Kandidát za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody poslanec Jozef Pokorný nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, čím nebol zvolený za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody.

  Kandidát za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody poslanec Ernö Rózsa nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, čím nebol zvolený za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody.

  Kandidátka na predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody poslankyňa Mária Sabolová nezískala nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, čím nebola zvolená za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody.

  Zápisnica o výsledku voľby predsedu Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.

  Voľba predsedu Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky sa konala tajným hlasovaním 3. novembra 1994.

  Poslancom Národnej rady Slovenskej republiky bolo vydaných 147 hlasovacích lístkov. Komisia poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na zisťovanie výsledkov hlasovania na ustanovujúcej schôdzi zistila, že v tajnom hlasovaní na voľbu predsedu Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky bolo odovzdaných 144 platných hlasovacích lístkov, 3 neplatné, 0 poslancov neodovzdalo hlasovacie lístky.

  Komisia na zisťovanie výsledkov hlasovania zistila, že za kandidáta na predsedu Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky Vojtecha Tkáča bolo odovzdaných 83 platných hlasovacích lístkov.

  Komisia na zisťovanie výsledkov hlasovania zistila, že za kandidáta na predsedu Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky Michala Benčíka bolo odovzdaných 61 platných hlasovacích lístkov.

  Podľa článku VI ods. 2 volebného poriadku na zvolenie predsedu Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Komisia na zisťovanie výsledkov hlasovania konštatuje, že kandidát na predsedu Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky poslanec Vojtech Tkáč získal nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, čím bol zvolený za predsedu Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.

  Kandidát na predsedu Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky poslanec Michal Benčík nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, čím nebol zvolený za predsedu Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.

  Úprimne blahoželám všetkým zvoleným predsedom výborov a prajem veľa úspechov v ich namáhavej práci.

 • Ďakujem pánu poslancovi Cingelovi za oboznámenie s výsledkami voľby.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky zvolila v tajnom hlasovaní

  za predsedu Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky poslanca Tkáča,

  za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu Poslanca Maxona,

  za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie poslanca Hofbauera,

  za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo poslanca Delingu,

  za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu, územnú samosprávu a národnosti poslanca Reu,

  za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci poslanca Národu,

  za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť poslanca Andrejčáka,

  za predsedu Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky poslanca Slobodníka,

  za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport poslanca Andela,

  za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody poslankyňu Lazarovú.

  Prosím poslancov zvolených za predsedov výborov, aby zaujali miesta určené pre predsedov výborov.

  Kým prejdeme k ďalšiemu bodu programu, ktorým je voľba overovateľov Národnej rady Slovenskej republiky, s faktickou poznámkou sa hlási pán poslanec Bajan.

 • Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia,

  dovoľte mi, aby som za klub poslancov Demokratickej únie Slovenska poblahoželal novozvoleným predsedom výborov Národnej rady Slovenskej republiky. Sme skutočne radi, že sa v plnej miere presadil toľko proklamovaný osobnostný princíp.

  Ďakujem.

 • Pán predseda, to, že nebol nikto zvolený z klubu KDH, SDĽ, DÚ a Maďarskej koalície za predsedu výborov, má svoju vnútornú logiku. Čím je niekto slabší, tým viac chce dokázať svoju silu. Ja do dnešného dňa, keď idem večer domov v tme, si od strachu pískam.

 • Smiech v sále.

 • Chcel by som ale pripomenúť, že kolegyne a kolegovia strany trošku ignorujú fakt, že tu sú strany, ktoré majú päťročnú skúsenosť v parlamente a majú osobnosti, ktoré by boli prínosom pre prácu tohto parlamentu. Z tohto dôvodu klub KDH sa rozhodol, že nebude kandidovať žiadneho podpredsedu výboru, a pokiaľ by bol aj zvole0ný, žiadny z našich poslancov neprijme funkciu podpredsedu výboru. Logika veci nech je potom dotiahnutá už do konca. A samozrejme, nech pracujú, želáme im veľa úspechov v práci.

 • Keďže prevláda všeobecné nadšenie ku klubu Demokratickej únie, samozrejme, prikláňame sa k tomu, čo povedal Ferko Mikloško s tým, že je jasné, že naši poslanci nebudú zvolení za podpredsedov, ale napriek tomu akúkoľvek kandidatúru na tieto funkcie neprijímame.

  Ďakujem.

 • Podpredsedovia výborov sa volia vo výboroch, takže treba sa tam dohodnúť.

  Ď a l š í m bodom programu je

  Voľba overovateľov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Národná rada Slovenskej republiky rozhodla, že bude mať 17 overovateľov.

  Návrh na voľbu overovateľov ste dostali ako tlač číslo 9.

  Navrhuje sa, aby za overovateľov Národnej rady Slovenskej republiky boli zvolení tí poslanci, ktorí na dnešnej ustanovujúcej schôdzi boli zvolení za členov komisie poslancov na zisťovanie výsledkov hlasovania. Z tejto komisie bol vyčiarknutý pán poslanec Vavrík.

  S faktickou poznámkou sa hlási pán poslanec Mikloško.

 • Pán predseda, klub KDH žiada urobiť výmeny svojich poslancov v tomto zozname overovateľov. Miesto Pavla Hrušovského žiadame Jozefa Miklušičáka a miesto Jána Figeľa žiadame Máriu Sabolovú.

 • Keďže sme zvolili členov komisie poslancov na zisťovanie výsledkov hlasovania a dohodli sme, že všetci budú overovateľmi, budem musieť dať o tomto vašom návrhu hlasovať ako o zmene.

 • Bohužiaľ, toto je osobitný bod a hlasujeme o tejto skupine poslancov úplne znovu. Dohodli sme, že táto skupina je pre dnešnú schôdzu, ale toto má byť pre celé volebné obdobie.

 • Však hovorím, že budeme musieť dať hlasovať s touto zmenou.

  Pán poslanec Fico.

 • Pán predseda, o podobnú zmenu žiada aj poslanecký klub Spoločnej voľby. Namiesto pani poslankyne Ďurišinovej navrhujeme pána poslanca Antona Juriša.

  Ďakujem.

 • Pán predseda, ďakujem za slovo. Chcem len pripomenúť, že je to návrh pani poslankyne Keltošovej, aby poslanec uvedený pod číslom 14 bol vyradený z tejto komisie. O tom tiež treba hlasovať. Vy ste to interpretovali tak, ako keby to už bolo skutkom. Ono to nie je skutkom, v tlači 9 je uvedený, a pani poslankyňa ten návrh predniesla v inom bode, ale treba o tom rozhodnúť teraz, pretože sme vtedy o ňom nerozhodli. Takže, aby sme si tú procedúru zopakovali.

 • Ak už nemá nikto žiadne pripomienky, pristúpime k hlasovaniu o návrhu na voľbu overovateľov Národnej rady Slovenskej republiky s tým, že budeme o nich hlasovať an blok so zmenami, že za pána Hrušovského budeme hlasovať o pánu Miklušičákovi, miesto pána poslanca Figeľa budeme hlasovať o pani Sabolovej a miesto pani Ďurišinovej budeme hlasovať o pánu Jurišovi s tým, že pána poslanca Vavríka navrhujeme vyčiarknuť. Budeme hlasovať s týmito zmenami an blok o ostatných poslancoch, ktorí tam zostali. To je predsa logické.

  Pán Čarnogurský.

 • Pán predseda, podávam procedurálny návrh, aby sa o vylúčení pána Vavríka hlasovalo osobitne.

 • Môže sa aj to. Hlasujeme s týmito zmenami, ktoré nahlásili páni poslanci, o ostatných an blok s tým, že najskôr dám hlasovať o vyčiarknutí pána Vavríka z tohto zoznamu.

  Pán Bajan.

 • Klub poslancov Demokratickej únie navrhuje miesto pána Vavríka pána Vaškoviča. V prípade, že neprejde hlasovanie o znížení počtu.

 • Dobre, takže urobíme to teraz úplne inak, keďže sa to skomplikovalo. Ideme hlasovať o zmenách, ktoré navrhli páni poslanci. Teda hlasujeme o zmene za pána Hrušovského, pána Miklušičáka, za pána Figeľa pani Sabolovú, za pani Ďurišinovú pána Juriša. O týchto zmenách ideme hlasovať.

  Prosím, prezentujme sa a budeme hlasovať o týchto zmenách, kto je za také zmeny, kto je proti.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 142 poslancov. Za návrh hlasovalo 116 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 5 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 19 poslancov. Nehlasovali 2 poslanci.

  Takže sme tieto návrhy akceptovali.

  Ďalším hlasovaním bude návrh pána poslanca Ftáčnika nadväzujúci na pani poslankyňu Keltošovú s tým, že pani poslankyňa Keltošová navrhla vyčiarknuť z tohto zoznamu pána Vavríka. Povedal som - nadväzujúci na návrh pani poslankyne Keltošovej.

  Pani poslankyňa Keltošová.

 • Vážený pán predseda, dala som návrh v súlade so všeobecnou dohodou, že tento návrh na voľbu overovateľov bol odsúhlasený politickými stranami na počet 17. To znamená, že ani prípadná výmena pána Vavríka za iného poslanca nie je prijateľná. Bolo odsúhlasených 17 poslancov.

 • Pani poslankyňa, dal som teraz hlasovať o tom, aby pán Vavrík nebol v tejto komisii. Budeme hlasovať o tom, a potom musím dať hlasovať o ďalšom návrhu pána poslanca Bajana, aby tam bol pán Vaškovič. To je logické.

  Pán poslanec Bajan.

 • Vážený pán predseda, chcem sa len spýtať, kto formuloval návrh na vyradenie pána poslanca Vavríka, pretože v tomto bode tento návrh nezaznel. Pán poslanec Ftáčnik mal síce faktickú poznámku, ale návrh neformuloval.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec, navrhovali sme členov komisie poslancov na zisťovanie výsledkov hlasovania s tým, že sme povedali, že všetci títo členovia budú potom zvolení za overovateľov. Pri volení tejto komisie došlo k návrhu, aby do tejto komisie nebol zvolený pán Vavrík, a to sa aj stalo. Povedal som, že túto komisiu, bez pána Vavríka, budeme voliť za overovateľov. Nato pán poslanec Ftáčnik povedal, že keďže v tlači číslo 9 je pán Vavrík ešte zapísaný, musíme hlasovať o tom, aby bol z tlače číslo 9 vyčiarknutý. O tom budeme hlasovať teraz a potom budeme hlasovať o návrhu pána Bajana, ktorý hovorí, aby miesto pána Vavríka bol zvolený pán Vaškovič. To je jasné a je to logický postup. Prosím, budeme hlasovať.

  Pán Hrnko.

 • Pán predseda, dnes som to už povedal, skutočne, ak som dobre informovaný, na politickom grémiu sa dohodlo, že za každý klub budú dvaja overovatelia. Keď chcete zbaviť práce jedného člena Demokratickej únie, teda klubu Demokratickej únie, ďakujeme vám za to, že nás nebudete obťažovať.

 • Vážený pán predseda, chcel by som pripomenúť, že v bode číslo 8, keď sme schvaľovali počet podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky, sme odhlasovali aj počet overovateľov na počet číslo 17.

 • Veď som to povedal na začiatku, že Národná rada Slovenskej republiky rozhodla, že bude mať 17 overovateľov.

  Hlasujeme o návrhu pani poslankyne Keltošovej.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme o tom, že pán poslanec Vavrík nebude volený za overovateľa. Návrh dala pani poslankyňa Keltošová. Pán poslanec Ftáčnik na to upozornil.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 125 poslancov. Za návrh hlasovalo 80 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 36 poslancov. Hlasovania sa zdržali 2 poslanci. Nehlasovalo 7 poslancov.

  Konštatujem, že pán Vavrík bol z tohto návrhu vyčiarknutý.

  Budeme sa prezentovať a hlasovať o tom, aby miesto pána Vavríka bol zaradený pán Vaškovič.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Šum v sále.

 • Pán poslanec Bajan, tento návrh ste dali a už som dal hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 139 poslancov. Za návrh hlasovalo 57 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 78 poslancov. Hlasovania sa zdržali 4 poslanci.

  Konštatujem, že tento návrh pána poslanca Bajana neprešiel.

  Pristúpime k hlasovaniu o návrhu na voľbu overovateľov Národnej rady Slovenskej republiky, ako je uvedený v tlači číslo 9 so zmenou, ktorú sme teraz schválili. O kandidátoch budeme hlasovať an blok.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 132 poslancov. Za návrh hlasovalo 99 poslancov. Proti návrhu hlasovali 4 poslanci. Hlasovania sa zdržalo 24 poslancov. Nehlasovalo 5 poslancov.

  Konštatujem, že Národná rada zvolila overovateľov Národnej rady Slovenskej republiky.

  T r i n á s t y m bodom programu je

  Voľba členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Návrh ste dostali, ako tlač číslo 10. O návrhu budeme hlasovať podľa jednotlivých výborov.

  Pán poslanec Mikloško.

 • Pán predseda, v prípade našich náhradníkov všetci zostávajú na tých miestach, kde boli ich predchodcovia, s jednou výnimkou - pána poslanca Habovštiaka navrhujeme do poľnohospodárskeho výboru. Prosím, aby ste si to zaznamenali - poslanec Habovštiak za KDH do poľnohospodárskeho výboru. Nastúpil ako náhradník, ale tak či onak do tohto výboru sme doteraz nikoho nenominovali.

 • Za koho nastúpil pán Habovštiak?

 • Pán poslanec nastupuje miesto pána poslanca Ľuba Romana, ktorého ste pôvodne navrhli do výboru pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport. To znamená, že z tohto výboru ho mám vyčiarknuť?

 • Nemusíte ho vyčiarknuť, pretože on tam je a v tejto chvíli tam nie je, pretože jeho mandát spočíva, ale navrhujeme náhradníka Habovštiaka do poľnohospodárskeho výboru. V tomto výbore KDH aj tak nemá žiadneho poslanca.

 • Poslanec Habovštiak do poľnohospodárskeho výboru. Dobre. To je jedna zmena. Budeme teraz postupne hlasovať o jednotlivých výboroch.

  Ešte pán Duka-Zólyomi.

 • Ďakujem, pán predseda.

  Pán predseda, Maďarská koalícia navrhuje nasledovnú zmenu: Navrhujeme z Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci László Kötelesa preradiť do Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody. To znamená na tretej strane z výboru pod číslom 7 vyčiarknuť pána Kötelesa a zapísať ho do výboru na piatej strane - pre životné prostredie a ochranu prírody.

  Ďakujem.

 • Dobre. Takže, pán Köteles by mal ísť do životného prostredia.

  Budeme hlasovať najskôr o ústavnoprávnom výbore. Do ústavnoprávneho výboru v tlači číslo 10 sú navrhnutí páni poslanci Brňák, Cuper, Macuška, Mečiar, Mikulka, Sečánsky, Tkáč, Tóthová, Fico, Benčík, Kvarda, pán poslanec Šimko, Hrušovský, Langoš, Moravčík, Kolník, Kunc.

  Pani poslankyňa Keltošová sa hlási s faktickou poznámkou.

 • Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia,

  dovoľte, aby som predniesla pozmeňovací návrh podľa dohody vedení politických strán. Ústavnoprávny výbor by mal mať 15 členov, preto navrhujem pod číslom 14 pána poslanca Langoša, pod číslom pána poslanca Moravčíka vyčiarknuť z tohto výboru a preradiť ich do výboru pre životné prostredie.

 • Smiech v sále a potlesk.

 • Kľud, páni poslanci. Najskôr budeme hlasovať. Páni poslanci, kľud. Najskôr by sme mali hlasovať o návrhu pána poslanca Miklošku s tým, že pán poslanec Habovštiak by mal ísť do pôdohospodárskeho výboru a potom pán Duka-Zólyomi navrhuje pána Kötelesa do výboru pre životné prostredie. Mali by sme hlasovať jednotlivo najskôr po výboroch. Toto je už preradenie z jedného výboru do druhého, ale prosím, ak ste dali tieto návrhy, budeme o nich hlasovať a potom budeme hlasovať o návrhu pani Keltošovej, hoci sa to bude teraz trochu miešať.

  Pán poslanec Bajan.

 • Vážený pán predseda, vzhľadom až na dojemnú starostlivosť pani Keltošovej klub Demokratickej únie sa nezúčastní na tomto hlasovaní.

  Ďakujem.

 • Ďakujem za slovo. Pán predseda, chcem sa spýtať, aké politické grémiá dohodli presné počty členov výboru, lebo už to tu odznelo tretíkrát a ja o tom nič neviem, myslím, že náš klub tiež nie, že by bolo dohodnuté, že ústavnoprávny výbor má mať 15 členov. Taký návrh existoval, ale pokiaľ viem, nebol nikde schválený.

 • V politickom grémiu, ktoré som zvolal, boli dohodnuté určité počty poslancov v jednotlivých výboroch na základe návrhov jednotlivých výborov, čo politické grémium, samozrejme, zmeniť nemôže, pretože predseda Národnej rady zostavuje tieto výbory na základe návrhov jednotlivých politických strán. To znamená, že tieto počty nie sú zhodné s počtami, ktoré sme dohodli na poslednom stretnutí. Takže budeme teraz hlasovať.

  Pán poslanec Fogaš.

 • Pán predseda, povedali ste počas tejto schôdze, že žiadne politické grémium neexistuje, takže nemohlo schváliť ani takýto návrh. Domnievam sa, samozrejme, že je možné, aby sme hlasovali o tom, ale bolo by hádam kultúrne, keby sme sa dohodli na týchto počtoch na nejakom grémiu a potom hlasovali, lebo sa obávam, že jednoducho tu dochádza k náhodilým posunom.

 • Pán poslanec Fogaš, vy ste povedali, že aké počty dohodlo politické grémium, a preto som vám takto odpovedal. To bolo stretnutie predsedov politických strán s predsedom Národnej rady.

 • Ale pokiaľ viem, tam nedošlo k dohode o počtoch.

 • Tam došlo o dohode o počtoch. Neviem, odkiaľ to pán poslanec berie, že nedošlo. Je z toho urobená zápisnica a sú tam počty. Ak chcete, môžem vám ju dať doniesť a prečítať.

 • Sú tam počty navrhnuté v jednej tabuľke, ktoré ale neboli pre nikoho záväzné.

 • Áno, veď práve o tom hovoríme. Neviem, pán poslanec Fogaš, čo teraz chcete. Povedal som, že tie počty boli navrhnuté, politické strany to nedodržali, nahlásili mi viac poslancov, a preto ideme o tom hlasovať. Nič iné urobiť nemôžem. Nemôžem prikázať žiadnej politickej strane, že do tohto výboru navrhnite toľko alebo toľko poslancov.

 • Pán predseda, akceptujem vaše vysvetlenie, len potom by sa nemalo argumentovať tým, že boli dohodnuté nejaké počty. To je všetko, čo chcem povedať.

  Ďakujem.

 • Pán predseda, stalo sa akousi milou tradíciou, že bývalí predsedovia vlád odchádzajú do životného prostredia, do výborov. Odišiel tam bývalý predseda vlády pán Čarnogurský, odišiel tam teraz pán Moravčík. Chcem len povedať, že pokiaľ pán predseda HZDS zostaví teraz novú vládu, môže trikrát hádať, do ktorého výboru potom pôjde.

 • Smiech v sále.

 • Pán poslanec Mečiar už v takom výbore bol, tak tam nemusí ísť.

  Ešte pán poslanec Čarnogurský.

 • Pán predseda, v materiáli, ktorý ste spomínali, ktorý bol na porade predsedov strán u vás, sa uvádza počet členov ústavnoprávneho výboru 18.

 • Áno, ale to bolo pri prvom sedení a pri druhom sedení sme to znížili.

 • Smiech v sále.

 • Vy ste boli pritom tiež.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, je pokročilý čas, som veľmi rád, že sme ožili, že máme ešte náladu a budeme ďalej rokovať. Chcem povedať teraz len toľko, že počty, ktoré som pôvodne dal, z ktorých mali politické strany vychádzať, nedodržali. Dohodli sa potom fakticky iné počty. Na tom v súčasnej dobe nikto nič nezmení, ak politické strany si nahlásili iné počty poslancov do týchto výborov. Mne neostáva nič iné, len dať o tom hlasovať a dať hlasovať aj o vašich pozmeňovacích návrhoch. Zbytočne budeme teraz okolo toho viesť dlhú diskusiu. Urobím presne to, čo mi poviete, a to je, že dám hlasovať o každom vašom návrhu.

  Pán Pokorný.

 • Pán predseda, veľmi diskutovaný materiál mám pred sebou. Je to druhá alternatíva, ktorá hovorí o rozdelení počtu poslaneckých mandátov. Na stretnutí predsedov parlamentných strán som to kriticky hodnotil, že neboli dodržané vami predložené a zástupcami jednotlivých politických subjektov navrhované počty. Tu sa argumentuje výbormi, ktoré majú teraz iný počet podľa pôvodnej dohody alebo nedohody. A tiež som upozorňoval, že výbor pre životné prostredie a ochranu prírody mal mať pôvodne 13 členov, dnes ich má 7, ale vidím, že za trest tých 13 bude mať a zelení privítajú, ak tam budú aj iní odborníci, právnici a podobne.

 • Ďakujem. Dobre. Najskôr budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Miklošku, aby pán poslanec Habovštiak bol preradený do pôdohospodárskeho výboru.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 131 poslancov. Za návrh hlasovalo 51 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 73 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 7 poslancov.

  To znamená, že pána poslanca Habovštiaka sme nepreradili do pôdohospodárskeho výboru.

  Prosím, pán poslanec Figeľ.

 • Pán predseda, chcel by som vyzvať odo mňa napravo sediacich kolegov - všimol som si pána Mečiara ako vám všetkým velí, že nie, že proti. Je to veľmi nepríjemné. Ja som to zažil pred dvoma rokmi, keď ste nás troch navzájom preradili vo výboroch. Sme tu na to, aby sme pomohli tomuto parlamentu, nie za trest, aby sme robili niečo iné než to, čo vieme, alebo sme sa naučili. Nepomôže to ani Slovensku, ani tomuto parlamentu, ani duchu atmosféry a spolupráce v tomto parlamente v budúcnosti. Nepomôže to ani progresu alebo stabilite na Slovensku, ktorú všetci chcú a všetci mali v programoch. Vy ste spievali "vivat Slovakia", ale toto všetko vyzerá tak, že "vivat HZDS". Myslím si, že si napínate svaly viac, než máte, a je to na škodu celého Slovenska. Veľmi pekne vás prosím, aby ste cúvli od takýchto metód. Toto je obyčajný revanš. Za minulého polroka sme nevymenili ani predsedu parlamentu, ani štyroch predsedov výborov za HZDS, my sme neodvolávali. To, čo robíte teraz vy, je obyčajný revanš, ale nemáte za čo.

 • Vážený pán predseda,

  vážený pán kolega Köteles, Habovštiak.

 • Ak chcete odpovedať na posledný výstup, tak hovoril pán poslanec Figeľ.

 • Chcem odpovedať na posledný výstup. Pán poslanec Figeľ, ospravedlňujem sa vám. Pán poslanec, chcela som len povedať, že návrhy, ktoré boli do jednotlivých výborov urobené, si robili poslanecké kluby spolu so svojimi politickými orgánmi, čiže tu ťažko hovoriť o nejakom úmysle. Ak vás zaradili do toho výboru, do ktorého ste boli zaradený, tak sa treba obrátiť na svoju stranu. A pokiaľ ide o návrhy ako také, môžem vás ubezpečiť, že do životného prostredia nezaraďujeme ľudí za trest. Pekne to povedal pán poslanec Pokorný, že naozaj by bolo dobré, keby sa v tomto životnom prostredí zúčastňovali aj poslanci, ktorí nemajú len úzky, povedala by som "zelený" pohľad na našu ekológiu.

  Ďakujem.

 • Tiež by som chcela povedať na adresu posledného príspevku, že síce parlament ste nevymenili, ale kompletne celú vládu ste vymenili.

 • Pán predseda, úlohou výborov Národnej rady je, aby skúmali jednotlivé materiály, predovšetkým návrhy zákonov, a výbory sú navrhované za gesčné výbory spravidla podľa druhu problematiky, na ktorý sú určené. Z toho hľadiska je veľmi dôležité, aby boli zaraďovaní do výborov poslanci z viacmenej alebo spravidla podľa svojej kvalifikácie. Keď sú zaradení podľa svojej kvalifikácie, vtedy sú najlepšie schopní posúdiť materiály, ktoré do týchto výborov prichádzajú, sú najlepšie schopní vylepšiť tieto materiály, a sú to materiály, ktoré potom spravidla nadobúdajú podobu zákonov a riadi sa nimi celé Slovensko, platia pre všetkých občanov. Je preto v záujme občanov, aby členovia výboru boli odborníci na danú problematiku a nie iba náhodne zadelení do týchto výborov podľa rozmarov Hnutia za demokratické Slovensko. Čiže tým, čo ste začali robiť a čo robíte, uvedomte si, že tým dokonale škodíte Slovensku.

 • Neviem, prečo sa pán poslanec Čarnogurský obrátil na mňa, ja som ten návrh nedal.

  Pán poslanec Mikloško.

 • Ešte by som to spresnil a skonkrétnil. Pán poslanec Habovštiak je celoživotný odborník v poľnohospodárstve. Všetci vieme, že bol námestníkom ministra poľnohospodárstva. Dať tohto človeka do výboru pre kultúru - prepáčte, ale robíte tu Kocúrkovo. Naozaj robíte Kocúrkovo. Myslím parlament, samozrejme, nie predseda.

 • Ďakujem, pán predseda. Len k pánu Mikloškovi - nerád by som sa dotkol pána poslanca Habovštiaka, ale ak by som mal posudzovať odborníkov KDH podľa toho, čo urobili z poľnohospodárstva počas vlády pána Čarnogurského, uvaruj Bože!

 • Pán poslanec Prokeš, ak by ste boli vedeli nájsť 24 miliárd dotácií do poľnohospodárstva, tak by ste boli vec vyriešili veľmi jednoducho.

  Ďakujem.

 • Takže, môžeme pristúpiť k ďalšiemu návrhu, ktorý dal pán poslanec Duka-Zólyomi, a to, aby pán Köteles bol preradený z výboru pre zdravotníctvo a sociálne veci do výboru pre životné prostredie a ochranu prírody.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 135 poslancov. Za návrh hlasovalo 95 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 32 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 7 poslancov. Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že pán Köteles z výboru pre zdravotníctvo a sociálne veci bol preradený do výboru pre životné prostredie a ochranu prírody.

  Budeme pokračovať návrhom pani poslankyne Keltošovej, ktorá navrhla, aby z Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky boli pán poslanec Ján Langoš a pán poslanec Jozef Moravčík preradení do výboru pre životné prostredie. Za pána Moravčíka je náhradník pán Ivan Jaroš, ktorý bol daný do ústavnoprávneho výboru, teda sa to týka pána Langoša a pána Jaroša. Aj v tom prípade je ten váš návrh, pani poslankyňa? Áno, ďakujem.

  Prosím, prezentujme sa a hneď hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 133 poslancov. Za návrh hlasovalo 82 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 46 poslancov. Hlasovania sa zdržali 2 poslanci. Nehlasovali 3 poslanci.

  Tento návrh pani poslankyne Keltošovej sme schválili.

  Vážení páni poslanci, panie poslankyne, budeme teraz hlasovať o ostatných členoch Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí tam zostali.

  Prosím, prezentujme sa a hneď hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 129 poslancov. Za návrh hlasovalo 103 poslancov. Proti návrhu hlasovali 2 poslanci. Hlasovania sa zdržalo 21 poslancov. Nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky bude v zložení: poslanci Brňák, Cuper, Macuška, Mečiar, Mikulka, Sečánsky, Tkáč, Tóthová, Fico, Benčík, Kvarda, Šimko, Hrušovský, Kolník, Kunc.

  Ďalej budeme hlasovať o zaradení poslancov do Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.

  S faktickou poznámkou sa hlási pani poslankyňa Lazarová.

 • Chcem sa len opýtať, či do výboru pre životné prostredie bude preložený pán Langoš a pán Moravčík, alebo ako?

 • Tak, ako som to prečítal predtým, pani predsedkyňa, že budete mať vo výbore miesto pána Langoša a pána Moravčíka, pána Langoša a pána Ivana Jaroša.

 • Aj keď to, nepostrehnete, computer potom vyhodí všetky naše hlasovania, tam to budete mať.

  Pristupujeme k voľbe poslancov do Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu. Boli navrhnutí páni poslanci Baco, Baránik, Bartošíková, Kozlík, Lysák, Nováková, Maxon, Košnár, Schmögnerová, Ásványi, Pásztor, Dzurinda, Brocka, Bajan, Filkus, Chlebová, Šepták.

  Pozerám náhradníkov. Miesto pani Schmögnerovej bude potom pani Alžbeta Borzová, miesto pána Júliusa Brocku pán Ján Bielik, miesto pána Dzurindu pán Jozef Polačko a miesto pána Filkusa pán Miškovský.

  Má niekto pripomienky?

  Ak nie, prosím, budeme sa hneď prezentovať. Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 127 poslancov. Za návrh hlasovalo 126 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme schválili členov výboru tak, ako som ich prečítal aj so zmenami náhradníkov.

  Ďalej budeme hlasovať o zaradení poslancov do Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie. Do tohto výboru som dostal návrhy z politických strán na týchto poslancov: Tomáša Cingela, Jána Duckého, Jaroslava Fidrika, Stanislava Husára, Romana Hofbauera, Karola Konárika, Stanislava Líšku, Jána Michelku, Petra Magvasiho, ale za neho by mal byť náhradník Jozef Murgaš. Ďalej Jaroslav Volf, Zsolt Komlósy, László Nagy, Gabriel Palacka, Milan Gaľa, Ľudovít Černák, Viliam Vaškovič, Miroslav Pacola, Marián Polák, Víťazoslav Moric.

  Pani poslankyňa Keltošová.

 • Vážený pán predseda, vážená Národná rada,

  podľa dohody politických strán, podľa druhej alternatívy, je tu dohoda na počet 17, preto navrhujem vyradiť z tohto výboru pána Palacku a pána Ľudovíta Černáka a preradiť ich do výboru pre životné prostredie.

  Ďakujem.

 • Takže, musím dať najskôr hlasovať o pozmeňovacom návrhu pani poslankyne Keltošovej.

  Hlási sa pán poslanec Palacka.

 • Vážený pán predseda, chcem veriť, že pani Keltošovú vedie k týmto návrhom starosť o životné prostredie Slovenskej republiky, len sa bojím, aby ten výbor pre životné prostredie nemal nakoniec 64 členov.

 • Taký výbor sme ešte nemali.

  Budeme hlasovať o tomto pozmeňovacom návrhu.

  Prosím, prezentujme sa a hneď aj hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 126 poslancov. Za návrh hlasovalo 79 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 42 poslancov. Hlasovania sa zdržali 3 poslanci. Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že tento pozmeňovací návrh sme prijali.

  Keďže nie sú ďalšie návrhy, budeme sa prezentovať a hneď aj hlasovať o tých poslancoch, ktorých som predtým prečítal, so zmenou, ktorú sme teraz schválili.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 117 poslancov. Za návrh hlasovalo 92 poslancov. Proti návrhu hlasovali 4 poslanci. Hlasovania sa zdržalo 14 poslancov. Nehlasovalo 7 poslancov.

  Konštatujem, že Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie má týchto poslancov: Cingela, Duckého, Fidrika, Husára, Hofbauera, Konárika, Líšku, Michelku, Murgaša, Volfa, Komlósyho, Nagya, Gaľu, Vaškoviča, Pacolu, Víťazoslava Morica a Mariána Poláka.

  Budeme hlasovať o poslancoch zaradených do Výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo. V návrhu politických strán sú: pán Čopík, pán Delinga, pán Novák, pán Novotný, pán Klein, pán Koncoš, ale miesto neho ako náhradník pán Dorotin, ďalej pán Boros, pán Farkas, pán Rosival a pán Poliak.

  Nikto nič nenavrhuje, takže môžeme hlasovať.

  Prosím, budeme sa prezentovať a hneď hlasovať o tomto návrhu, ktorý som prečítal. Hlasujeme o členoch zaradených do výboru pre pôdohospodárstvo.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 130 poslancov. Za návrh hlasovalo 125 poslancov. Proti návrhu hlasoval 1 poslanec. Hlasovania sa zdržali 4 poslanci.

  Môžem konštatovať, že pán Čopík, Delinga, Novák, Novotný, Klein, Dorotin, Boros, Farkas, Rosival a Poliak boli zvolení do tohto výboru.

  Ďalej budeme hlasovať o zaradení poslancov do Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu, územnú samosprávu a národnosti. Návrh politických strán je na zaradenie týchto poslancov: Cabaj, Horal, Matejka, Rea, Smolec, Zahatlan, Vicen, Juriš, Sopko, Bárdos, Duray, Miklušičák, Javorský, Vavrík, Garai, Kolláriková.

  S faktickou poznámkou sa hlási pani poslankyňa Keltošová.

 • Vážený pán predseda, vážená Národná rada,

  dovoľte, aby som predniesla návrh. Podľa druhej alternatívy dohody jednotlivých politických strán by tento výbor mal mať 15 členov, preto navrhujem preradiť pána Romana Vavríka do výboru pre životné prostredie.

 • Nerozumel som meno, pani poslankyňa.

 • Vzhľadom na neutíchajúcu starostlivosť pani Keltošovej o pána Vavríka navrhujem, aby akýkoľvek ďalší pohyb s pánom Vavríkom bol len v dvojičke Vavrík - Keltošová.

  Ďakujem.

 • Budeme hlasovať o návrhu pani poslankyne Keltošovej.

  Prosím, prezentujme sa a hneď hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 123 poslancov. Za návrh hlasovalo 81 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 35 poslancov. Hlasovania sa zdržali 4 poslanci. Nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že členmi Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu, územnú samosprávu a národnosti sú títo poslanci: Cabaj, Horal, Matejka, Rea, Smolec, Zahatlan, Vicen, Juriš, Sopko, Bárdos, Duray, Miklušičák, Javorský, Garai, Kolláriková. Pardon, ospravedlňujem sa, nehlasovali sme o nich. Hlasovali sme len o preradení pána Vavríka, takže beriem späť, čo som povedal.

  Budeme sa prezentovať a budeme hneď hlasovať o tých pánoch poslancoch, ktorých som teraz prečítal na zaradenie do Výboru pre verejnú správu, územnú samosprávu a národnosti.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 127 poslancov. Za návrh hlasovalo 109 poslancov. Proti návrhu hlasovali 3 poslanci. Hlasovania sa zdržalo 11 poslancov. Nehlasovali 4 poslanci.

  Schválili sme tých poslancov do Výboru Národnej rady pre verejnú správu, územnú samosprávu, národnosti, ktorých som predtým prečítal.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci podľa návrhu politických strán majú tvoriť: pani Aibeková, pán Javorský, pani Keltošová, pani Kolesárová, pani Gbúrová, pán Ferkó, pán Köteles - pardon, toho sme dali do výboru pre životné prostredie, pán Mikolášik, pán Roman Kováč, za ktorého je náhradník pán Vladimír Markovič, pán Tibor Šagát, za ktorého je náhradník pán Anton Straka, pán Barna, pán Národa a pani Slavkovská.

  S faktickou poznámkou sa hlási pán Polačko.

 • Vážený pán predseda, dávam návrh vyčiarknuť z návrhu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci poslankyňu pani Oľgu Keltošovú a zaradiť ju do Výboru Národnej rady pre životné prostredie.

 • Pán kolega ma predbehol. Vzhľadom na to, pán predseda, že ste nereflektovali na môj návrh, aby pán Vavrík a pani Keltošová sa pohybovali po výboroch v dvojičke, tento návrh podporujem s tým, že by sa upravil počet vo výbore na nepárny, teda na ten, ktorý jednoducho bol dohodnutý.

  Ďakujem.

 • Čiže váš návrh teraz je, že vy s pani Keltošovou chcete ísť do životného prostredia?

 • Áno. Pán Vavrík na výslovné prianie si praje byť s pani Keltošovou v životnom prostredí.

 • Pán Vavrík, nie vy. Pán poslanec Kňažko.

 • Vážený pán predseda, dovolil by som si predložiť taký trochu rozšírený návrh. Navrhoval by som, aby Klub HZDS na čele s pánom Mečiarom bol preložený do severokórejského parlamentu.

  Ďakujem.

 • Smiech v sále.

 • Budeme hlasovať o návrhu pána Polačka na preradenie pani poslankyne Keltošovej do výboru pre životné prostredie.

  Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 130 poslancov. Za návrh hlasovalo 40 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 86 poslancov. Hlasovania sa zdržali 2 poslanci. Nehlasovali 2 poslanci.

  Návrh pána Polačka neprešiel.

  Pokiaľ ide o návrhy pána Bajana, pán Bajan ukazuje, že netrvá na svojom. Pán Kňažko trvá?

 • Smiech v sále.

 • Vážený pán predseda, ak sa vám to podarí, ospravedlním sa vám, zmením o vás mienku. A trvám na tom návrhu. Áno.

 • Ďakujem pekne. Váš návrh akceptujem, ale budete mi musieť najskôr podpísať readmisnú dohodu s Kóreou a potom ho uplatním.

 • Myslím si, že čoskoro tá Severná Kórea, ak takto budete pokračovať, bude u nás, nebude treba nikam cestovať.

 • Ďakujem pekne. Budem vás voliť za prezidenta.

 • Smiech v sále.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, zažartovali sme si, môžeme pristúpiť k hlasovaniu.

  Prosím, pán poslanec Kňažko.

 • Ak takto budete pokračovať, volebné právo tu zanikne, takže ma nebudete voliť.

 • Budem rád, že nebudete môcť potom voliť ani vy.

  Pani poslankyňa Ďurišinová.

 • Chcela by som len poprosiť ctených kolegov, nakoľko mám rada recesiu a žarty, ale aby sme sa vrátili do slovenského parlamentu, riešili si naše problémy a kórejské nechali Kórei.

  Ďakujem.

 • Ďakujem veľmi pekne, pani poslankyňa. Ideme hlasovať o zaradení poslancov do Výboru pre zdravotníctvo a sociálne veci, a to pánov poslancov a poslankyne: Aibekovú, Javorského, Keltošovú, Kolesárovú, Gbúrovú, Ferkóa, Mikolášika, Markoviča, Straku, Barnu, Národu a Slavkovskú.

  Prosím, prezentujme sa a hneď hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 131 poslancov. Za návrh hlasovalo 120 poslancov. Proti návrhu hlasoval 1 poslanec. Hlasovania sa zdržalo 8 poslancov. Nehlasovali 2 poslanci.

  Môžem konštatovať, že do výboru pre zdravotníctvo a sociálne veci sme schválili pani poslankyňu Aibekovú, pána poslanca Javorského, pani poslankyňu Keltošovú, pani poslankyňu Kolesárovú, poslankyňu Gbúrovú, pána Ferkóa, pána Mikolášika, pána Markoviča, pána Straku, pána Barnu, pána Národu a pani Slavkovskú.

  Ďalej budeme hlasovať o zaradení poslancov podľa návrhu poslaneckých strán do Výboru pre obranu a bezpečnosť. Politické strany navrhli týchto poslancov: Andrejčáka, Danku, Gauliedera, Lexu, Polku, Urbana, Kanisa - miesto neho pána Borisa Zalu, Pribilinca, Bugára, Čarnogurského, Pittnera - miesto neho pána Krivčíka, Hrnku, Krausa a Slotu.

  Pani poslankyňa Keltošová.

 • Vážený pán predseda, vážená Národná rada,

  dovoľte, aby som znova poukázala na dohodu medzi politickými stranami, a preto navrhujem, aby vo výbore pre obranu a bezpečnosť bolo iba 12 členov. Preto navrhujem, aby pán poslanec Pittner resp. náhradník pán Ján Krivčík a poslanec Béla Bugár boli preradení do výboru pre životné prostredie.

 • Šum v sále.

 • Pán poslanec Bugár, pán poslanec Pittner a pán poslanec Krivčík - namiesto pána Pittnera pán Krivčík.

  Pán poslanec Pokorný.

 • Vážený pán predseda, rád by som upozornil, že sa stále odvolávame na určitú dohodu, o ktorej hovorím, že nebola dohoda. Táto nedohoda hovorí, že výbor pre životné prostredie má mať trinásť členov. Už ich má v tomto momente trinásť, ale budem rád, ak ich bude mať ozaj viac, ak to budú odborníci pre životné prostredie.

 • Pán predseda, musím konštatovať, že do výboru pre životné prostredie odchádzajú tí najschopnejší ľudia a pri tejto príležitosti by som chcel vyjadriť isté poľutovanie, že tam neprešla aj pani poslankyňa Keltošová. Keby tam strávila štvorročné obdobie, myslím, že by už takéto nápady nemala.

 • Vážený pán predseda, dovolil by som si poďakovať pani poslankyni Keltošovej za jej dojemnú starostlivosť a chcel by som ju vyzvať, aby potom patrične vyhodnotila úrodu, ktorú bude brať z tejto sejby, ktorú dnes zasiala.

  Ďakujem.

 • Nehlási sa nikto. Neostáva mi nič iné, len dať hlasovať o tomto pozmeňovacom návrhu.

  Prosím, budeme sa prezentovať a budeme hneď hlasovať o tom, aby pán poslanec Bugár a pán poslanec Krivčík boli preradení do výboru pre životné prostredie.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 123 poslancov. Za návrh hlasovalo 82 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 39 poslancov. Hlasovania sa zdržal 1 poslanec. Nehlasoval 1 poslanec.

  Takže, tento návrh prešiel.

  Pán poslanec Bugár.

 • Pán predseda, chcel by som sa poďakovať za tento návrh, ktorý prešiel, lebo si myslím, že výbor pre životné prostredie bude asi najlepším kolektívom v tejto Národnej rade. To je jedna vec.

  Druhá vec, ak mi dovolíte, chcel by som citovať vaše slová. Po tom, ako ste boli zvolený, ste povedali približne toľko: Chceli by ste zažiť, aby v tejto Národnej rade boli kvalifikovaní poslanci, profesionáli. Myslím si, že profesionáli sa netvoria z jedného dňa na druhý. Snažili sme sa - aspoň Maďarská koalícia - tých poslancov, ktorí boli pred týmito voľbami poslancami, dať do toho istého výboru. Ak vám to takto vyhovuje, samozrejme, robíte asi dobré meno Slovensku.

 • Beriem všetko, až na to Slovensko.

  Budeme hlasovať an blok. Prezentujme sa a hlasujme an blok o poslancoch zaradených do výboru pre obranu a bezpečnosť, tak ako som ich prečítal, so zmenou, ktorú ste schválili.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 124 poslancov. Za návrh hlasovalo 87 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 10 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 19 poslancov. Nehlasovalo 8 poslancov.

  Konštatujem, že do výboru pre obranu a bezpečnosť boli zvolení poslanci Andrejčák, Danko, Gaulieder, Lexa, Polka, Urban, Zala, Pribilinec, Čarnogurský, Hrnko, Kraus a Slota.

  Ďalší výbor, ktorý musíme zvoliť, je zahraničný výbor, do ktorého boli navrhnutí títo poslanci a poslankyne: Belohorská, Bieliková, Gantnerová, Slobodník, Tarnóczy, Tužinský, Zelenayová, Fogaš, Weiss, Csáky, Duka-Zólyomi, Figeľ, Lauko, Kňažko, Kukan - za neho náhradník Rudolf Chmel, Borovský, Prokeš.

  Pani Keltošová sa hlási s faktickou poznámkou.

 • Vážený pán predseda, vážená Národná rada,

  dovoľte, aby som sa znova odvolala na tento návrh. Je tu urobená určitá dohoda, aj keď nie oficiálna, na číslo 15. To znamená, že navrhujem, aby pán Pál Csáky a pán Milan Kňažko boli preradení do výboru pre životné prostredie.

 • Ďakujem. Keďže nie je iný pozmeňovací návrh, musím dať hlasovať.

  Pani Sabolová.

 • Vážený pán predseda, Národná rada,

  ako nový poslanec zvolený do tohto parlamentu som veľmi veľmi prekvapená tým, aká tu vládne atmosféra, v akej demokracii chceme pracovať. Chcem sa spýtať pani poslankyne, či vie tak veľmi kvalitne zhodnotiť ľudí a posúdiť ľudí v jednotlivých politických stranách, že ich vie tak veľmi dobre zaradiť do tohto výboru, do ktorého ich všetkých dáva, pretože si myslím - bolo to tu povedané, že o tom rozhodujú politické strany, kde nás, jednotlivých poslancov pridelili. Myslím si, že nás najlepšie poznajú a vedia, čo by pre Slovensko a pre tento parlament bolo najlepšie. Preto neviem, či hovorí sama za seba alebo je hovorcom klubu, alebo je predsedkyňou poslaneckého klubu, alebo je hovorcom len pána predsedu Mečiara. Nie je mi to jasné. A jednoducho si myslím, že pre nás, ktorí sme prišli medzi vás ako noví, sú to veľmi zvláštne pocity. Čakala by som od vás, od skúsených poslancov, za pár rokov, ktoré ste strávili v prospech Slovenska, viac záujmu o Slovensko, viac záujmu o ľudí, na ktorých sa stále odvolávate.

  Ďakujem.

 • Pani kolegyňa, som tu tiež nový a konštatujem, že tu vládne radostná atmosféra, radosť je tu robiť.

 • Vážená pani kolegyňa,

  veľmi rada odpoviem: Pokiaľ ide o výbor pre životné prostredie, ešte raz, problematika ekológie, zdravého životného prostredia nemôže zostať iba v rukách skupiny odborníkov, akokoľvek si ich vážim. Treba túto skupinu poslancov rozšíriť, aby vaše životné prostredie skutočne dostalo zhodnotenie zo všetkých aspektov.

 • Ešte som nedopovedala. A pokiaľ ide o hovorcu tej alebo onej skupiny alebo pána Mečiara, pán Mečiar nemá 80 alebo viac hlasov, takže zrejme je tu nejaká dohoda. Keď pobudnete v parlamente nejaký ten týždeň, prídete na to.

  Ďakujem.

 • Nechcem repliku, ale zabudla som ešte jednu vec. Chcela som sa spýtať, čo bolo dohodnuté, aký počet poslancov bol dohodnutý pre výbor pre pôdohospodárstvo, pretože podľa mojich informácií mal asi 15 ľudí. Tam nám nejak nezáležalo na tom naplniť výbor 15 poslancami, a myslím si, že to je takisto oblasť, ktorá by nás mala veľmi trápiť, lebo bol už tu dnes vyslovený názor, že sa o poľnoshospodárstvo nestaráme. Mám pocit, že mnohé rozhodnutia nezvažujeme.

 • Vážený pán predseda, keďže sa nám tu podarilo vytvoriť skutočne družnú rodinnú atmosféru, privítal by som na posilnenie, aby sa dodatočne posilnil poľnohospodársky výbor. Tam by sa vpratalo ešte 5 - 6 odpadlíkov, alebo vydedencov. Navrhoval by som, aby podľa uváženia pani Keltošovej bol ten návrh daný.

  Ďakujem.

 • Pán predseda, mám len jednu otázku na pani Keltošovú, či sa nebojí toho, že vo výbore pre životné prostredie už budú štyria Maďari. Pripomínam Gabčíkovo-Nagymaros.

 • Smiech v sále.

 • Pán predseda, dnes ste použili asi nasledovné slová: Na rozdiel od jedného poslanca, ktorý tu sedí po mojej ľavici, nikdy ste nehrali vo fraške. Zamyslite sa nad sebou.

  Ďakujem.

 • Pán predseda, už by som sa nechcela vyjadrovať k týmto rôznym faktickým poznámkam, pretože znovu opakujem, životné prostredie a ekológia si skutočne vyžaduje erudovaných odborníkov bez rozdielu národnosti.

 • Myslím si, že dôvod je veľmi jednoduchý a Národná rada by ho mala pochopiť. Je to demokratická snaha HZDS, aby bol aspoň jeden výbor, kde bude mať budúca opozícia prevahu.

 • Chcela som povedať, že sa práve veľmi teším, lebo keď tu bol Lipták, nemal mi kto prekladať, takže budem mať odbornú pomoc.

 • S veľkým záujmom som si vypočul prejav pána predsedu a myslel som si, že práca v parlamente bude skutočne zodpovedať tomu, čo pán predseda hovoril. Bol by som veľmi rád, keby to tak v skutočnosti aj bolo, ale to, čo dnes tu zažívam tiež ako jeden z nových poslancov, mi pripomína hlboké časy minulosti, socializmu, keď jedno bola pravda a druhé sme nahlas hovorili.

  Dnes všetci vieme, že to, čo sa tu prezentuje, nie je pravda. Iste, úplne všetci to vieme, aj 83 poslancov, ktorí automaticky dvíhajú ruku, vedia, že to, za čo dvíhajú ruku, nie je pravda. Dúfam, že v blízkej budúcnosti prídeme k tomu, že budeme dvíhať ruky za to, v čo budeme veriť, o čom budeme presvedčení, že je pravda.

  Ďakujem.

 • Chcela som len povedať, že ja som tu vtedy nesedela, sedela som pri televízore. V marci sa dvíhali ruky za to, čo nebola pravda, a ukázali to aj terajšie voľby. Čiže história sa opakuje.

 • Keďže sa nikto ďalej nehlási do rozpravy resp. s faktickými poznámkami, pristúpime k hlasovaniu o návrhu pani poslankyne Keltošovej.

  Prosím, prezentujme sa a hneď hlasujme o návrhu pani poslankyne Keltošovej.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 124 poslancov. Za návrh hlasovalo 80 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 37 poslancov. Hlasovania sa zdržali 4 poslanci. Nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že pán poslanec Pál Csáky a Milan Kňažko budú členmi výboru pre životné prostredie a ochranu prírody.

  Budeme hlasovať o ostatných poslancoch v Zahraničnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 124 poslancov. Za návrh hlasovalo 87 poslancov. Proti návrhu hlasovali 4 poslanci. Hlasovania sa zdržalo 27 poslancov. Nehlasovalo 6 poslancov.

  Konštatujem, že Zahraničný výbor sa bude skladať z týchto poslancov: panie poslankyne Belohorská, Bieliková, Gantnerová, páni poslanci Slobodník, Tarnóczy, Tužinský, Zelenayová, Fogaš, Weiss, Duka-Zólyomi, Figeľ, Lauko, Chmel, Borovský, Prokeš.

  Budeme hlasovať o zaradení poslancov do Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport. Navrhnutí boli títo páni poslanci a panie poslankyne: Fekete, Hornáček, Hudec, Mušková, Rapaičová, Tarčák, Ftáčnik, Ďurišinová, Bauerová, Szigeti, Mikloško, pán minister Roman za neho pán Habovštiak, za pána Haracha pán Martin Vrábeľ, ďalej Švec, Glinský, Andel, Haťapka.

  Pani poslankyňa Keltošová.

 • Vážený pán predseda Národnej rady, vážení páni poslanci, panie poslankyne,

  navrhujem, aby sme znížili počet členov výboru pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport zo 17 na 15 a v tejto súvislosti dávam ďalší návrh, aby pani poslankyňa Edita Bauerová a pán Juraj Švec boli preradení do výboru pre životné prostredie a ochranu prírody.

 • Smiech v sále.

 • Pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia,

  ak sme doteraz z toho mali veľkú srandu, na ktorej sa podieľal aj pán predseda, tu by som chcel povedať, pani Keltošová, že tu už končia naozaj srandy a ani jeden z kandidátov HZDS nesiaha profesorovi Švecovi po kotníky.

  Ďakujem.

 • Vážený pán predseda, vzhľadom na to, že výbor pre životné prostredie je už preplnený, prosím, aby ste ma zaradili do výboru pre sociálne veci.

 • Pán predseda, ďakujem za slovo. Chcel by som poprosiť pani poslankyňu Keltošovú, aby zvážila svoj návrh a rektora najstaršej univerzity na Slovensku, predsedu Konferencie rektorov sme umožnili ponechať vo výbore, kde naozaj môže najlepšie využiť aj celé zázemie, ktoré má, teda vo výbore pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport. Myslím si, že je skutočne nelogické, aby tento pán poslanec bol preradený do výboru pre životné prostredie.

  Ďakujem.

 • Ako absolvent Univerzity Komenského budem veľmi stručný. Pani poslankyňa, to je hanba.

 • Potlesk a prejav nesúhlasu v sále.

 • Ďakujem za potlesk. S faktickou poznámkou sa ďalej hlási pani poslankyňa Keltošová.

 • Vážený pán predseda, aj napriek búrlivej atmosfére trvám na svojom návrhu.

 • Pokiaľ som ešte bol predsedom parlamentu, stále bola prítomná aj lekárska služba. Navrhoval by som niektorým poslancom z HZDS, aby sa prípadne dali vyšetriť.

 • Dokonca sa domnievam, že niekomu by nezaškodilo protialkoholické liečenie.

 • Prosil by som, páni poslanci, aby sme nešli do invektív.

  Pani poslankyňa Keltošová.

 • Chcela by som len pripomenúť, že pokiaľ ide o predchádzajúce volebné obdobia, pokiaľ ide o lekársku službu, už tu takéto návrhy boli zo strany pána Tatára a vtedy pán poslanec Mikloško na to nereagoval.

 • Ďakujem. Pán minister Harach sa hlási.

 • Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci,

  ako ešte úradujúcemu ministrovi školstva sa mi ťažko nachádzajú slová na takú situáciu, aká tu nastala. Nechcem použiť ani také slová, ktoré použil pán poslanec Ftáčnik, že to je hanba, myslím si, že je to oveľa horšie ako hanba, ďaleko horšie to čo sa tu deje. Ako minister školstva vás žiadam, aby ste zvážili tento návrh a zachovali sa tak, ako sa na predstaviteľov tejto inštitúcie patrí.

  Ďakujem vám za pochopenie.

 • Pán predseda, vzhľadom na to, že je predpoklad, že tento návrh prejde, nechám na vaše svedomie ako absolventa tejto univerzity, aby ste zvážili zotrvanie vo svojej funkcii.

 • Budeme hlasovať o tomto návrhu pani poslankyne Keltošovej, keďže už nie sú žiadne faktické pripomienky.

  Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 92 poslancov. Za návrh hlasovalo 69 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 18 poslancov. Hlasovania sa zdržali 3 poslanci. Nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že tento návrh prešiel.

  Budeme hlasovať o ostatných poslancoch.

  Budeme sa prezentovať a hneď hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 72 poslancov. Za návrh hlasovalo 70 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržal 1 poslanec. Nehlasoval 1 poslanec.

  Budeme musieť zopakovať hlasovanie.

  Prezentujme sa a hneď hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 80 poslancov. Za návrh hlasovalo 79 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržal 1 poslanec. Nehlasovali poslanci.

  Konštatujem, že tento návrh sme schválili, takže členmi Výboru Národnej rady pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport budú poslanci Fekete, Hornáček, Hudec, Mušková, Rapaičová, Tarčák, Ftáčnik, Ďurišinová, Szigeti, Mikloško, Habovštiak, Vrábeľ, Glinský, Andel, Haťapka.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, posledný je Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody. Do tohto výboru boli navrhnutí poslanci Lazarová, Zlocha, Pokorný, Rózsa, Sabolová, Rusnáková a Košnár. Ešte sme dohlasovali do tohto výboru pána Kötelesa a do tohto výboru budú patriť aj všetci páni poslanci, ktorých na návrhy poslancov sme preradili z iných výborov, takže budeme teraz hlasovať o poslancoch Lazarovej, Zlochovi, Pokornom, Rózsovi, Sabolovej, Rusnákovej a Kočnárovi.

  Prosím, prezentujme sa a hneď hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 81 poslancov. Za návrh hlasovalo 81 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa nezdržal nikto.

  Môžem konštatovať, že Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody bol zvolený z poslancov Lazarovej, Zlochu, Pokorného, Rózsu, Sabolovej, Rusnákovej, Kočnára, Kötelesa a tých poslancov, ktorých sme v priebehu hlasovania z výborov preradili.

  P o s l e d n ý m bodom programu ustanovujúcej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky je

  Návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o splnomocnení predsedu Národnej rady Slovenskej republiky na vykonávanie niektorých právomocí.

  Návrh vám bol rozdaný ako tlač číslo 2.

  Chcem sa spýtať, či má niekto pripomienky k tomuto návrhu, alebo pozmeňovacie a doplňovacie návrhy.

 • Ak nikto, budeme hlasovať o návrhu uznesenia ako celku, ktorým Národná rada Slovenskej republiky splnomocňuje predsedu Národnej rady Slovenskej republiky na vykonávanie niektorých právomocí.

  Prosím, prezentujme sa a hneď hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prezentovalo sa 82 poslancov. Za návrh hlasovalo 81 poslancov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa nezdržal nikto. Nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky schválila uznesenie, ktorým sa splnomocňuje predseda Národnej rady Slovenskej republiky na vykonávanie niektorých právomocí.

  S faktickou poznámkou sa hlási pán poslanec Moric.

 • Ten nehlasujúci som bol ja, nemám tu dobrý kontakt, neukazuje mi to, nesvieti mi to.

 • Zrejme treba silnejšie zatlačiť, pán poslanec.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

  program ustanovujúcej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky sme vyčerpali.

 • Ustanovujúca schôdza Národnej rady skončila o 23.06 hodine. Bezprostredne na to nadviazala informácia predsedu Národnej rady o zvolaní 2. schôdze Národnej rady.